Wniosek kredytowy nr...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek kredytowy nr..."

Transkrypt

1 Wniosek kredytowy nr... Prosimy o wypełnienie niniejszego Wniosku drukowanymi literami. W pytaniach, gdzie podane są różne warianty odpowiedzi, prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi. INFORMACJE O KREDYCIE Rodzaj kredytowanej nieruchomości: Dom wolnostojący Lokal mieszkalny Bliźniak Segment Działka Inny: Procent powierzchni, na której jest/ będzie prowadzona działalność gospodarcza (jeśli dotyczy): % Przeznaczenie kredytu: Zakup Rynek pierwotny Rynek wtórny Refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe (m.in. zadatek) Budowa Deweloper/spółdz. mieszk/ System gospodarczy Spłata kredytu mieszkaniowego generalny wykonawca Rozbudowa Remont/modernizacja Inny cel mieszkaniowy, jaki: Wykończenie Spłata zobowiązań innych niż mieszkaniowe (suma zobowiązań do spłaty, wymienionych na str. 3 Wniosku): Dowolny cel: Liczba spłacanych zobowiązań: Wnioskuję o podwyższenie kwoty kredytu o: prowizję z tytułu udzielenia kredytu opłatę za sporządzenie wyceny: opłata za opinię dot. zabezpieczenia kredytu opłaty notarialne zw. z zawarciem umowy kupna nieruchomości prowizję dla agencji nieruchomości sądowe i notarialne koszty ustanowienia hipoteki inne: Wnioskuję o potrącenie należnej Bankowi prowizji z tytułu udzielenia kredytu/pożyczki z przyznanej kwoty kredytu/pożyczki. Wnioskuję o ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła dochodu oraz: podwyższenie kwoty kredytu o wysokość składki (nie dotyczy kredytów/pożyczek z LTV > 98%) zobowiązuję się opłacić całą należną składkę z własnych środków Wnioskowana (całkowita) kwota kredytu / pożyczki: Wnioskuję o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Waluta kredytu/ pożyczki: EURO USD CHF Wypłata kredytu/pożyczki jednorazowo w transzach, w ilu: Okres kredytowania: Proponowana data wypłaty ostatniej transzy:... Spłata kredytu: raty równe raty malejące Proponowany okres karencji: 24 (maksymalnie) inny: Specjalny program kredytowy - promocja: INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH I Nazwisko i imię: PESEL: Seria i nr dowodu tożsamości: Stan cywilny: Zamężna/Żonaty Wdowa/Wdowiec Panna/Kawaler Zamężna/Żonaty Wdowa/Wdowiec Panna/Kawaler Związek nieformalny Rozwiedziona/y W separacji Związek nieformalny Rozwiedziona/y W separacji Stałe zameldowanie: Adres stałego zameldowania: Liczba m-cy. zam. pod w/w adresem: Adres do korespondencji: Obywatelstwo: Tel. domowy: Tel. komórkowy: Tel. służbowy: Adres 1

2 INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH cd. I Wykształcenie: Wyższe (mgr, dr, dr hab., doc., prof.) tytuł MBA itp. Średnie/policealne Wyższe (mgr, dr, dr hab., doc., prof.) tytuł MBA itp. Średnie/policealne Niepełne wyższe Podstawowe/gimnazjum Zawodowe Inne Niepełne wyższe Podstawowe/gimnazjum Zawodowe Inne Profil wykształcenia Zawód: Wysoko wykwalifikowany Właściciel firmy/prowadzący działalność gosp. Pracownik umysłowy Pracownik Pracownik umysłowy Pracownik fizyczny Wysoko wykwalifikowany fizyczny Gospodyni domowa Bezrobotny Właściciel Gospodyni domowa Bezrobotny Uczeń/student Emeryt/rencista firmy/prowadzący Uczeń/student Emeryt/rencista działalność gosp. Wykonywany zawód W przypadku mężczyzn-stosunek do służby przeniesiony do rezerwy niezdolny do służby podlegający obowiązkowi służby przeniesiony do rezerwy niezdolny do służby podlegający obowiązkowi służby Prowadzę działalność gospodarczą: Zawiesiłem/zaprzestałem prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 : od do od do Stopień pokrewieństwa między Wnioskodawcami: Liczba gospodarstw domowych przystępujących do kredytu/pożyczki: Liczba osób bez dochodu w gospodarstwie domowym nr I Liczba osób bez dochodu w gospodarstwie domowym II Łącznie: Wnioskodawcy + dzieci + inne osoby na utrzymaniu INFORMACJE O ZATRUDNIENIU I DOCHODACH I Obecne miejsce pracy (nazwa firmy, adres telefon, branża) Staż pracy u obecnego pracodawcy (lata) Stanowisko: Forma uzyskiwania dochodu: Umowa o pracę na czas nieokreślony Umowa Zlecenie Umowa o pracę na czas nieokreślony Umowa Zlecenie Umowa o pracę na czas określony Umowa o dzieło Umowa o pracę na czas określony Umowa o dzieło Inne źródła dochodu: Aktualna płaca podst. brutto Inne (premie, prowizje): Działalność gospodarcza: Forma rozliczania działalności gospodarczej z US: Zasady ogólne Forma uproszczona (KPiR) Zasady ogólne Forma uproszczona (KPiR) Ryczałt Karta podatkowa Pełna księgowość Ryczałt Karta podatkowa Pełna księgowość Nazwa Banku prowadzącego rachunek bieżący firmy: Nazwa firmy: Adres firmy: Nr telefonu firmy: Opis działalności: Oświadczenie o przychodzie, kosztach i dochodzie wypełniane gdy działalność gospodarcza rozliczana jest w formie ryczałtu lub karty podatkowej: Przychód: Koszty: Dochód: Ostatni rok podatkowy Rozliczone miesiące roku bieżącego... Ostatni rok podatkowy Rozliczone miesiące roku bieżącego... 2

3 2 Z O B O W I Ą Z A N I A W N I O S K O D A W C Ó W Usługi bankowe: Korzystamy z usług Banku Millennium S.A.: TAK NIE Korzystamy z usług innych banków: TAK NIE Czy obroty/dochody przelewane są na rachunek bankowy? TAK do Banku Millennium TAK do innego banku NIE Posiadamy zobowiązania z tytułu udzielonych kredytów pożyczek, wykorzystanych limitów kart kredytowych, wykorzystane zadłużenie w ROR: TAK NIE Kredyty/ pożyczki/ udzielone poręczenia kredytów i pożyczek: Karty kredytowe: Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe, limity/ linie kredytowe: Pozostałe zobowiązania Składki ubezpieczeniowe na życie kredytobiorcy oraz członków gospodarstwa domowego, wynikające z zabezpieczenia kredytu/pożyczki w Banku Millennium S.A., w przypadku gdy Wnioskodawca nie wykupił ubezpieczenia grupowego w Banku Millennium S.A. Składki na ubezpieczenie budowy lub nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, wynikające z zabezpieczenia kredytu/pożyczki w Banku Millennium S.A., w przypadku gdy Wnioskodawca nie wykupił ubezpieczenia grupowego w Banku Millennium S.A. Koszt utrzymania nieruchomości Alimenty Inne zobowiązania o stałym charakterze 3

4 3 A K T Y W A W N I O S K O D A W C Ó W Liczba posiadanych nieruchomości finansowanych kredytami hipotecznymi Posiadane aktywa* Opis aktywów Wartość Finansowane kredytem** Do upłynnienia Nie do upłynnienia I II V * W przypadku nieruchomości lokalowych prosimy wpisać metraż lokalu ** Dotyczy posiadanych nieruchomości - należy wpisać "X" w przypadku posiadania kredytu hipotecznego przeznaczonego na: zakup/budowę/remont lub wykończenie tej nieruchomości P R O P O N O W A N E Z A B E Z P I E C Z E N I E K R E D Y T U Zabezpieczenia docelowe: Hipoteka: na nieruchomości kredytowanej na nieruchomości innej niż kredytowana Imię i nazwisko osoby/ osób dysponujących prawem do nieruchomości: Adres nieruchomości: Tytuł prawny do nieruchomości: Spółdzielcze - własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Odrębna własność lokalu mieszkalnego Użytkowanie wieczyste działki gruntu Własność Czy nieruchomość ma urządzoną KW? TAK NIE Nr księgi wieczystej... Czy w nieruchomości zaproponowanej jako przedmiot zabezpieczenia prowadzona jest / będzie działalność gospodarcza (dotyczy całej posesji, w tym garażu): TAK NIE Inne: Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości / budowy od ognia i innych zdarzeń losowych: Generalna Umowa z PZU (ubezpieczenie grupowe Kredytobiorców) Umowa z innym Towarzystwem Ubezpieczeniowym Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego Suma ubezpieczenia Cesja praw z umowy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy: Generalna Umowa z PZU (ubezpieczenie grupowe Kredytobiorców) Umowa z innym Towarzystwem Ubezpieczeniowym Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego Suma ubezpieczenia Zabezpieczenia przejściowe: Ubezpieczenie kredytu do czasu ustanowienia hipoteki TAK NIE Inne: O Ś W I A D C Z E N I A W N I O S K O D A W C Ó W Potwierdzam, że po 1990 roku: - podpis I - podpis II - podpis V - podpis Świadomy) odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego ( Kto w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu (...) przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu (...) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 oświadczamy), że wszystkie podane przez mnie / przez nas dane są zgodne ze stanem faktycznym. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 a, ( Bank ) informuje, że Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku oraz dokumentach do niego dołączonych, jak również zawarte w innych umowach i dokumentach sporządzanych w związku z czynnościami bankowymi dokonywanymi przez Panią/Pana z Bankiem, są zbierane przez Bank w oparciu o informacje przekazane przez Panią/Pana i - w przypadku braku Pani/Pana stosownej dodatkowej zgody, której udzielenie jest dobrowolne - będą przetwarzane przez Bank wyłącznie w celu należytego wykonania umowy/umów, których stronami są lub będą Bank i Pani/Pan oraz w celu przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Bank. W przypadku braku Pani/Pana stosownej dodatkowej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów, służących w szczególności realizacji czynności bankowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank danych podanych w niniejszym wniosku kredytowym i załączonych do niego dokumentach, w szczególności w drodze telefonicznej weryfikacji. 4

5 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celach promocji i marketingu produktów i usług podmiotów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiących jednostki powiązane z Bankiem (w rozumieniu art. 3 ust. 1, pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości).* * możliwość skreślenia Wyrażam zgodę na objęcie udzielanego mi przez Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie kredytu ubezpieczeniem przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Noakowskiego 22. ubezpieczenie kredytu do czasu ustanowienia hipoteki ubezpieczenie brakującego wkładu własnego W związku z powyższym oświadczam, co następuje: 1. Na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przekazywanie przez Bank Millennium S.A. TUiR CIGNA STU S.A. wszelkich informacji zawartych we wniosku kredytowym oraz w dołączonych do wniosku dokumentach a także informacji dotyczących udzielonego mi kredytu/ pożyczki, w tym również dokumentacji kredytowej. 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi osobowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez TUiR CIGNA STU S.A. w zakresie niezbędnym do realizacji: Umowy ubezpieczenia kredytu Umowy niskiego wkładu własnego 3. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich poprawiania. Upoważniam Nie upoważniam Bank do pobrania środków z mojego rachunku z tytułu opłat za kolejne kontrole inwestycji Źródło pozyskania informacji o ofercie: O Ś W I A D C Z E N I A Należy wypełnić w przypadku uzyskania informacji o ofercie od Przedsiębiorcy współpracującego z Bankiem i składania wniosku u Pracownika Banku. W przypadku ubiegania się o kredyt/ pożyczkę za pośrednictwem "GREWAL" GRZEGORZ WALCZUK współpracującego (nazwa Przedsiębiorcy współpracującego z Bankiem) z Bankiem w zakresie oferty kredytowej, upoważniam Bank Millennium S.A. do przekazania informacji o udzieleniu kredytu mieszkaniowego (wysokości, walucie kredytu oraz o datach zawarcia umowy kredytu i uruchomienia kredytu) temu podmiotowi pośredniczącemu. Należy wypełnić w przypadku uzyskania informacji o ofercie i składania wniosku za pośrednictwem Przedsiębiorcy współpracującego z Bankiem. w związku z ubieganiem się o udzielenie kredytu/pożyczki przez Bank Millennium S.A., zgodnie z art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, niniejszym wyrażam zgodę na ujawnienie "GREWAL" GRZEGORZ WALCZUK, UL. PEOWIAKÓW 78/40, ZAMOŚĆ [nazwa i siedziba Agenta] ( Agent ) pośredniczącemu w zawieraniu umów kredytu lub pożyczki pomiędzy Bankiem Millennium S.A. ( Bank ) wszelkich informacji uzyskanych przez Bank w związku z negocjowaniem, zawarciem i wykonaniem umowy kredytu/pożyczki, w tym w szczególności: - wszelkich informacji wymaganych przez Bank przy zawieraniu i zmianie umowy kredytu/pożyczki, - informacji o dokonaniu wypłaty kredytu/pożyczki, lub U P O W A Ż N I E N I A ŹRÓDŁO POZYSKANIA INFORMACJI O OFERCIE "GREWAL" GRZEGORZ WALCZUK - informacji o odmowie zawarcia umowy kredytu/pożyczki lub odmowie wypłaty kredytu/pożyczki W N I O S K O D A W C Ó W cd. Wyrażam zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług oferowanych przez Bank zgodnie z ustawą z dnia r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. nr 144 poz ze zm.* * możliwość skreślenia Bank Millennium SA informuje, że zasady rozpatrywania wniosku i udzielenia kredytu/pożyczki hipotecznej zawarte są w "Regulaminie kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A.", dostępnym w placówkach Banku Millennium i na stronie internetowej 4 Podpis i pieczątka osoby przyjmującej wniosek Kod Partnera Bank Millennium S.A. Data Nr placówki Id pracownika Id pracownika Dane Przedstawiciela Banku Nr telefonu Nr faxu Informacje/ uwagi Pracownika przyjmującego Wniosek kredytowy 5

Wniosek o kredyt/pożyczkę hipoteczną nr...

Wniosek o kredyt/pożyczkę hipoteczną nr... Wniosek o kredyt/pożyczkę hipoteczną nr... W niniejszym Wniosku kredytowym (dalej: Wniosek) przez określenie Bank rozumie się Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: przyjęcia wniosku Numer wniosku Kanał sprzedaży: Oddział Pośrednik Wypełnia Wnioskodawca I. Wnioskodawcy (Klienci indywidualni) Imię i nazwisko Wnioskodawcy I

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU Numer Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki Wnioskuję o podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z przeznaczeniem: KWOTA I CEL PODWYŻSZENIA: Cel mieszkaniowy Cel komercyjny Cena/

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny Imię i nazwisko Wnioskodawcy Doradca przyjmujący Wniosek Data - - Numer wniosku I. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI* Wnioskuję o udzielenie kredytu/pożyczki*

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM Zał. 1 f.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W..

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W.. Wpisano do rejestru zgłoszeń BS pod Nr... / dnia... BANK SPÓŁDZELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZAŁ W.. WNOSEK o udzielenie kredytu: gotówkowego / odnawialnego w ROR / na zakup pojazdów / mieszkaniowego / hipotecznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO* Załącznik nr 1B do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wińsku*/Wołowie* Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU Zał. 1B Wniosek o udzielenie Kredytu Hipotecznego BANK SPÓŁDZELCZY W OLECKU.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU

BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU BANK SPÓŁDZELCZY W ANDRESPOLU.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. złotych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE HPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku.......... WNOSEK O UDZELE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* Wnioskodawca Wnioskodawca miona Nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział... Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I. INFORMACJE O KREDYCIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych Oddział w WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO kredyt Kredyt dla Ciebie kredyt Szybka Gotówka NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu: zł Słownie: złotych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Zatorze.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU/POŻYCZKI/ 1

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU/POŻYCZKI/ 1 WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU/POŻYCZKI/ 1 Wypełnia Wnioskodawca Prosimy wypełnić wniosek DRUKOWANYMI LITERAMI i w odpowiednich polach wstawić znak X. I. Wniosek o: - udzielenie - podwyższenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik 1C Bank Spółdzielczy w Ełku Oddział. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU. NFORMACJE O KREDYCE Rodzaj kredytu: Gotówkowy Szybka Gotówka Z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych. Oddział w. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU Kredyt gotówkowy Kredyt w ROR Kredyt mieszkaniowy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy Wyrażam

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT GOTÓWKOWY I/LUB KARTĘ KREDYTOWĄ

WNIOSEK O KREDYT GOTÓWKOWY I/LUB KARTĘ KREDYTOWĄ Deutsche Bank Kod Agenta do rozliczeń: Kod promocji: WNIOSEK O KREDYT GOTÓWKOWY I/LUB KARTĘ KREDYTOWĄ DANE WNIOSKODAWCY DANE WSPÓŁWNIOSKODAWCY Imiona: Obywatelstwo: Kraj rezydencji podatkowej: Nr identyfikacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE Załącznik 1G BANK SPÓŁDZELCZY W OTMUCHOWE Oddział / Filia w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU LETN PRZYPŁYW GOTÓWK

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... BANK SPÓLDZELCZY W LEŚNCY ODDZAŁ/FLA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce Załącznik 1E www.bsporabka.pl WYPEŁNA PRACOWNK BANKU DATA ZŁOŻENA WNOSKU CZŁONEK BANKU NUMER REJESTRU TAK NE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota

Bardziej szczegółowo