INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH CHWILÓWEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH CHWILÓWEK"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do umowy agencyjnej I. Postanowienia ogólne INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH CHWILÓWEK 1. Instrukcja określa zasady i warunki udzielania pożyczek gotówkowych chwilówek przez Bydgoski Dom Aukcyjny TRANSFER z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Śniadeckich 44/3. 2. Pożyczki udzielane są w siedzibie Transferu oraz za pośrednictwem Agentów w oparciu o odrębną umowę agencyjną. 3. Wypłata środków pożyczkowych nastąpi: przelewem na rachunek Pożyczkobiorcy, czekiem z rachunku Pożyczkodawcy lub, w przypadku pożyczki elektronicznej w karcie prepaid, przez zasilenie kwotą pożyczki karty płatniczej wydanej Pożyczkobiorcy na podstawie jego odrębnej dyspozycji. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek 1. Pożyczki udzielane są osobom fizycznym na dowolny cel, osiągającym stały, udokumentowany dochód z tytułu: umowy o pracę, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty, posiadającym rachunek osobisty tzw. ROR (wspólny lub odrębny). 2. Okres otrzymywania wynagrodzenia lub pobierania świadczenia nie może być krótszy niż czas trwania pożyczki. 3. Udzielenie pożyczki następuje po ustaleniu zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy wg procedur Transferu. Nie jest wymagana zgoda współmałżonka. Wszystkie pożyczki są poręczane. Poręczeń udziela System Poręczeń Kredytowych AWAL Sp. z o. o. (poręczenie wekslowe). Opłata za poręczenie jest degresywna i wynosi: pierwsza pożyczka 12,00% druga pożyczka 11,00% trzecia pożyczka 10,00% czwarta pożyczka i kolejne 7,00% 4. Charakterystykę pożyczek, oprocentowanie, terminy zwrotu oraz najistotniejsze warunki ich otrzymania określają załączone tabele nr Aby uzyskać pożyczkę klient powinien przedłożyć dokumenty: a) dowód osobisty wraz z zameldowaniem na pobyt stały b) drugi aktualny dokument potwierdzający tożsamość c) informację o wysokości dochodów: osoba pracująca: zaświadczenie z zakładu pracy, minimalny dochód brutto w zależności od produktu określają tabele nr 1-5. Wynagrodzenie musi wpływać na konto osobiste (ROR) Pożyczkobiorcy Ostatnia modyfikacja: godzina: 12:36:49 1

2 pasek od wypłaty w przypadku dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia emeryt/rencista: aktualną waloryzację, rencista dodatkowo decyzję o przyznaniu świadczenia. Minimalny dochód brutto w zależności od produktu określają tabele 1-5. Świadczenie musi wpływać na konto osobiste (ROR) Pożyczkobiorcy w przypadku emeryta/rencisty, któremu świadczenie wypłacane jest przekazem pocztowym, dokumentem potwierdzającym przychód jest ostatni odcinek emerytury/renty d) wyciąg z konta osobistego z ostatnim wpływem z wynagrodzenia (w przypadku osób, którym świadczenie wypłacane jest przekazem pocztowym - umowa otwarcia rachunku bankowego) 6. Druki generowane z bazy danych na stronie które wymagają podpisu Pożyczkobiorcy: wniosek o udzielenie pożyczki umowa pożyczki deklaracja wekslowa z wekslem in blanco zlecenie udzielenia poręczenia wekslowego oświadczenia Pożyczkobiorcy upoważnienie do zasięgnięcia informacji w Biurze Informacji Gospodarczej Obowiązkiem Agenta, po złożeniu podpisu przez klienta, jest niezwłoczne przesłanie na adres skrytki pocztowej Transferu priorytetowym listem poleconym, wygenerowanych druków oraz dokumentów klienta tj.: oryginały: - zaświadczenie o dochodach - wyciąg z rachunku bankowego - ostatni odcinek emerytury/renty - aktualna waloryzacja - rencista dodatkowo decyzję o przyznaniu świadczenia (oprócz zaświadczenia o dochodach, które musi być zawsze w oryginale, pozostałe dokumenty dopuszcza się jako poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: - dowód osobisty - drugi aktualny dokumentu potwierdzający tożsamość Niedostarczenie w/w dokumentów będzie skutkowało niewypłaceniem należnej prowizji dla Agenta. III. Uzyskanie pożyczki przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji Po uprzednim sprawdzeniu statusu klienta w bazie danych na stronie internetowej Agent w pierwszej kolejności ustala, czy klient spełnia kryteria formalne do udzielenia pożyczki określone w niniejszej instrukcji oraz sprawdza, czy nie ciążą na nim zobowiązania korzystające z pierwszeństwa zaspokojenia (np. alimenty) lub Ostatnia modyfikacja: godzina: 12:36:49 2

3 z tytułu egzekucji administracyjnej bądź sądowej. Następnie przystępuje do wybrania odpowiedniej kwoty pożyczki, przy zachowaniu kryterium dochodów. Skanuje dokumenty klienta (rozdz. II pkt. 5 a-d) oraz podpisane druki: wniosek o udzielenie pożyczki, oświadczenia Pożyczkobiorcy, upoważnienie do BIG, a następnie przesyła je drogą elektroniczną do Transferu. Jeśli przesłane dokumenty otrzymają wstępną akceptację, Agent przystępuje do sporządzenia projektu umowy o pożyczkę generując druki na stronie internetowej. Dokumenty te wraz z wekslem własnym in blanco, Agent przedkłada do podpisu klientowi, potwierdzając jego tożsamość i własnoręczność złożonych podpisów. Zeskanowane wprowadza do systemu internetowego Transferu. Przy pożyczce elektronicznej w karcie prepaid Agent winien w chwili zawierania transakcji przekazać Pożyczkobiorcy do rąk własnych oddzielny dokument zawierający indywidualny kod osobisty, niezbędny do złożenia dyspozycji zasilenia karty prepaid kwotą pożyczki. Po pozytywnej weryfikacji przesłanych dokumentów, Transfer dokonuje wypłaty środków pieniężnych, przelewem na konto osobiste klienta. Drukuje jeden egzemplarz umowy pożyczkowej, przygotowany przez Agenta i po podpisaniu wysyła wraz z wzorem oświadczenia odstąpienia od umowy i blankietami spłaty na adres Pożyczkobiorcy. W wypadku pożyczki elektronicznej wraz z dokumentami, o których wyżej mowa, Transfer przysyła Pożyczkobiorcy kartę płatniczą prepaid wraz z numerem PIN w nienaruszonej kopercie na adres wskazany we wniosku o udzielenie pożyczki. Wypłata pożyczki udzielonej w karcie prepaid następuje na podstawie odrębnej dyspozycji Pożyczkobiorcy złożonej w dowolnym czasie osobiście lub telefonicznie po podaniu kodu osobistego, poprzez zasilenie kwotą pożyczki karty prepaid. IV. Szczegółowe wytyczne współpracy z Agentami 1. Przed zawarciem umowy Agent po rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań pożyczkobiorcy oraz po ustaleniu możliwości udzielenia mu pożyczki, ma obowiązek doręczyć pożyczkobiorcy formularz informacyjny dotyczący danego produktu (aktywne druki do pobrania ze strony internetowej Transferu). Na tym etapie nie jest wymagane ustalenie statusu pożyczkobiorcy, ani ocena jego zdolności kredytowej. 2. Jeżeli pożyczkobiorca nie określi składników preferowanej pożyczki (kwoty, czasu obwiązywaniu umowy) należy ustalić rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta na podstawie reprezentatywnego przykładu. Ustala się, że w tym wypadku pożyczkobiorcy należy doręczyć formularz informacyjny zawierający dane przewidziane dla pożyczki w wysokości 900,00 zł, podlegającej spłacie w 3 miesięcznych ratach. 3. W procesie udzielania pożyczki czynnością wstępną Agenta jest sprawdzenie statusu klienta na stronie przy pomocy jego numeru PESEL (automatycznie uzyskuje się informacje niezbędne do wypełnienia druku umowy). Następne czynności Agenta określa rozdział III instrukcji. 4. Przyjmuje się jako zasadę, że podpisy osób złożone na umowie o pożyczkę oraz na dokumentach towarzyszących powinny być czytelne i zawsze w oryginale. Każda strona umowy powinna być parafowana przez Pożyczkobiorcę. 5. Wniosek o udzielenie pożyczki pożyczkobiorca winien wypełnić i podpisać osobiście (Agent może co najwyżej wyjaśnić wątpliwości pożyczkobiorcy dotyczące poszczególnych rubryk). Ostatnia modyfikacja: godzina: 12:36:49 3

4 6. Autentyczność przyjętych dokumentów oraz złożonych w swojej obecności podpisów Agent potwierdza w oświadczeniu na umowie pożyczki, oraz na kopiach przyjętych dokumentów. 7. Przy pożyczce elektronicznej szczególnie istotne jest doręczenie Pożyczkobiorcy dokumentu z kodem osobistym bez którego Transfer nie ma możliwości postawienia pożyczki do dyspozycji Pożyczkobiorcy. 8. Transakcji nie należy dokonywać jeżeli brak jest pewności co do ważności oświadczenia woli Pożyczkobiorcy ze względu na chorobę lub niedorozwój umysłowy, narkomanię, alkoholizm itp. 9. Honorowane będzie tylko takie zaświadczenie o zatrudnieniu, które jest w oryginale i zawiera łącznie następujące elementy: kwotę dochodu brutto, informację o obciążeniach lub ich braku oraz okresie zatrudnienia (możliwość zamówienia druków zaświadczeń drogą telefoniczną). 10. W przypadku osoby niewidomej nie jest możliwe zawarcie umowy poza sytuacją, w której oświadczenie woli Pożyczkobiorcy złożone zostanie w formie aktu notarialnego (art. 80 Kodeksu cywilnego). 11. W przypadku rozbieżności w dochodach Pożyczkobiorcy wskazanych w zaświadczeniu, a kwotą, która wpływa na ROR, Pożyczkobiorca musi wykazać obciążenia w formie oświadczenia potwierdzonego przez zakład pracy, kasę zapomogowo-pożyczkową tzw. pasek od wypłaty. Brak takiej formy oświadczenia stanowić będzie podstawę odmowy udzielenia pożyczki. 12. W przypadku zaistnienia sytuacji nietypowej, której nie udało się przewidzieć w niniejszej instrukcji, Agent zwróci się niezwłocznie z zapytaniem do Transferu. Do każdego przypadku należy bowiem podchodzić indywidualnie przy zachowaniu dużej roztropności. 13. Transfer zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia pożyczki bez podania przyczyn. Jeżeli podstawą odmowy są informacje w bazie danych biura informacji gospodarczej lub bazie danych Transferu, informację o wyniku sprawdzenia Transfer przekazuje bezpłatnie pożyczkobiorcy ze wskazaniem bazy danych w której dokonano sprawdzenia. 14. Pożyczki nie mogą być udzielane osobom: których zakład pracy znajduje się w likwidacji pozostającym w okresie wypowiedzenia stosunku pracy za wyjątkiem wypowiedzenia związanego z przejściem na emeryturę lub rentę osobom, których dochód stanowi renta socjalna,renta rodzinna przyznana na czas określony lub renta strukturalna których wynagrodzenie lub dochody zajęte są w sądowym lub administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym na których ciążą zobowiązania alimentacyjne lub publiczno - prawne które przekroczyły 70 rok życia ( liczy się rok urodzenia ) nie posiadającym zdolności do czynności prawnych 15. Udzielane pożyczki podlegają ograniczeniom wynikającym z ustawy o kredycie konsumenckim (DzU Dz.U ). Agent nie jest upoważniony do pobierania od Pożyczkobiorców jakichkolwiek opłat związanych z załatwianiem formalności pożyczkowych w imieniu lub na rzecz Transfer. Jeśli Agent działa Ostatnia modyfikacja: godzina: 12:36:49 4

5 przy udzielaniu pożyczki na podstawie własnej umowy o pośrednictwo finansowe zawartej z Pożyczkobiorcą sugeruje się, aby opłaty pobierane na podstawie tej umowy nie pogarszały konkurencyjności produktów oferowanych przez Transfer. 16. Kwoty pobrane przez Agenta od pożyczkobiorcy, o których mowa w pkt. 14, Agent uwzględnia przy wyliczeniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania posługując się wzorem z aplikacji na stronie internetowej Transferu. 17. Agent ma obowiązek przed zawarciem umowy udzielić pożyczkobiorcy wszelkich wyjaśnień dotyczących treści formularza informacyjnego jak i postanowień zawartych w umowie, która ma zostać zawarta, w sposób umożliwiający pożyczkobiorcy podjęcie decyzji dotyczącej umowy pożyczkowej. 18. Po podjęciu przez Transfer pozytywnej decyzji o udzieleniu pożyczki, pożyczkobiorca ma prawo do uzyskania na swój wniosek bezpłatnego projektu umowy. Projekt umowy winien zawierać wszystkie dane dla umowy właściwej (poza podpisami stron). Jeżeli pożyczkobiorca po zapoznaniu się z projektem oświadczy gotowość zawarcia umowy Agent winien ponownie wprowadzić dane klienta do systemu komputerowego, pobrać wszystkie druki i przedstawić je do podpisu pożyczkobiorcy. 19. Agent ma obowiązek doręczyć pożyczkobiorcy przed zawarciem umowy na trwałym nośniku (wystarczy forma pisemna) informacje dotyczące: zakresu umocowania do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych; informacji, czy Agent współpracuje z kredytodawcami, a jeżeli tak, to podanie pożyczkobiorcy nazw kredytodawców; wysokości ewentualnych kosztów czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, zawieraniem lub wykonywaniem umowy o pożyczkę, które Agent pobiera od pożyczkobiorcy; wynagrodzenia otrzymywanego przez Agenta od Transferu. 20. Wzór pisma zawierający informacje o których mowa w pkt 17 Agent ustala osobiście, uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności. V. Szczególne warunki udzielania pożyczek posiadaczom karty klienta 1. Szczególne warunki określa Regulamin karty klienta BDA Transfer 2. Transfer, klientom którzy w sposób terminowy wywiązują się z przyjętych zobowiązań, wystawia karty klienta na podstawie złożonego przez nich wniosku (formularz zgłoszeniowy). 3. Posiadacz karty klienta po okazaniu jej wraz z dowodem osobistym jest uprawniony do uzyskania pożyczki do wysokości kwoty ujawnionej na karcie. 4. Przed przystąpieniem do procedury udzielenia pożyczki Agent ma obowiązek ustalić na podstawie numeru karty klienta status klienta oraz to, czy posiadana przez niego karta jest aktywna (na stronie 5. Posiadacz karty klienta ubiegający się o pożyczkę zwolniony jest z obowiązku: a) dokumentowania przychodów oraz okresu ich pobierania (tj. z obowiązku złożenia zaświadczenia o wynagrodzeniu, wysokości otrzymywanego Ostatnia modyfikacja: godzina: 12:36:49 5

6 świadczenia z tytułu emerytury lub renty, decyzji o przyznaniu świadczenia itp.) b) przedstawienia dodatkowego dowodu tożsamości c) wyciągu z rachunku bankowego z wpływem ostatniego wynagrodzenia 6. Udzielenie pożyczki następuje po podpisaniu wygenerowanych druków (w tym wniosku o udzielenie pożyczki) wykonaniu kserokopii dowodu osobistego i karty klienta oraz ustanowieniu prawnego zabezpieczenia zwrotu pożyczki wymaganego przez Transfer (weksel). Uwaga. Wypłata udzielonej pożyczki nastąpi na rachunek bankowy posiadacza karty znajdujący się w bazie danych Transfer. Jeżeli w trakcie korzystania z karty numer rachunku bankowego posiadacza uległ zmianie winien on przedłożyć Agentowi wyciąg z rachunku lub odpis umowy rachunku bankowego, a Agent przesłać dane w tym zakresie do Transferu. 7. Korzystanie z karty klienta nie ma wpływu na koszt udzielenia ani wysokość oprocentowania pożyczki. Transfer nie pobiera żadnych opłat z tytułu wystawienia, bądź użytkowania karty klienta. 8. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przedmiotowym rozdziale, do pożyczek udzielanych posiadaczom karty stosuje się postanowienia rozdziału IV niniejszej instrukcji. VI. Pożyczki familijne 1. Pożyczki te udzielane są dwóm osobom fizycznym (preferowane są małżeństwa, w których panuje ustrój wspólności majątkowej bądź obowiązuje rozdzielność majątkowa tzw. intercyza). 2. Zabezpieczeniem udzielanych pożyczek jest weksel in blanco z wystawienia obydwu Pożyczkobiorców i poręczony przez System Poręczeń Kredytowych AWAL Sp. z o.o. 3. Charakterystykę pożyczek, oprocentowanie, terminy zwrotu oraz najistotniejsze warunki ich otrzymania określają tabele nr Przy udzielaniu pożyczek o których mowa nie mają zastosowania postanowienia określone w rozdziale V niniejszej instrukcji. 5. Pożyczkobiorcy ubiegający się o pożyczkę winni złożyć dokumenty, o których mowa w rozdziale II pkt. 5 wskazujące na osiąganie dochodu określonego w tabelach 6 7, a nadto wniosek o udzielenie pożyczki. 6. W przypadku, gdy o pożyczkę ubiega się małżeństwo, wymóg osiągania określonych dochodów dotyczy jednego z małżonków. Drugi z małżonków może legitymować się dochodem niższym. Wymóg ten może zostać pominięty o ile z oświadczenia majątkowego wynika, że małżonkowie dysponują majątkiem dającym gwarancję zaspokojenia wierzytelności lub jeden z małżonków osiąga dochody znacznie przewyższające dochód określony w tabelach 6 7. Decyzję o pominięciu tego wymogu podejmuje każdorazowo Pożyczkodawca. 7. Wysokość opłaty za poręczenie wekslowe którego udziela System Poręczeń Kredytowych AWAL Sp. z o.o. jest stosowana wg najkorzystniejszej dla Pożyczkobiorców opcji: od tej z osób, której przysługuje opłata niższa. Ostatnia modyfikacja: godzina: 12:36:49 6

7 8. Druki generowane z bazy danych na stronie które wymagają podpisu Pożyczkobiorców: wniosek o udzielenie pożyczki wraz z oświadczeniami Pożyczkobiorców umowa pożyczki deklaracja wekslowa wraz z wekslem in blanco zlecenie udzielenia poręczenia wekslowego upoważnienie do zasięgnięcia informacji w BIG 9. Zasady przekazywania, rodzaj przekazywanych dokumentów (oryginał / kopia), skutki braku przekazywania dokumentów określa rozdział II pkt. 6 niniejszej instrukcji. 10. Transfer zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji kredytowej w terminie trzech dni roboczych od daty złożenia wniosku o pożyczkę familijną. 11. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przedmiotowym rozdziale, do pożyczek familijnych stosuje się postanowienia rozdziału IV niniejszej instrukcji. VII. Pożyczki infinite 1. Pożyczki udzielane są osobom fizycznym spełniającym kryteria i warunki oceny jak przy pożyczkach gotówkowych chwilówkach. 2. Pożyczka infinite, to pożyczka gotówkowa nieoprocentowana, udzielana na okres jednego miesiąca z możliwością wielokrotnego jej przedłużania. 3. Pożyczkę może otrzymać osoba, u której system wygeneruje opłatę za poręczenie w wysokości niższej niż 12%. 4. Pożyczka ta jest produktem finansowym, który można łączyć jednocześnie z chwilówką bądź pożyczką familijną. Przy pożyczce hipotecznej dopuszczalne jest zadłużenie z tytułu trzech produktów: pożyczki hipotecznej, chwilówki plus infinite pożyczki hipotecznej, pożyczki familijnej plus infinite 5. Charakterystykę pożyczki infinite określa tabela nr Zabezpieczeniem udzielanych pożyczek jest weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy (ów) i poręczony przez System Poręczeń Kredytowych AWAL Sp. z o.o. 7. Zasady przekazywania, rodzaj przekazywanych dokumentów (oryginał/kopia), skutki braku przekazywania dokumentów określa rozdział II pkt. 6 niniejszej instrukcji. 8. W zakresie nie uregulowanym odmiennie w przedmiotowym rozdziale, do pożyczek infinite stosuje się postanowienia rozdziału IV niniejszej instrukcji. Ostatnia modyfikacja: godzina: 12:36:49 7

8 VIII. Pożyczki elektroniczne w karcie prepaid 1. Pożyczka elektroniczna w karcie prepaid (dalej pożyczka w karcie prepaid) może być udzielona osobie fizycznej, względnie dwóm osobom na zasadach solidarnej odpowiedzialności, spełniającym kryteria i warunki oceny jak przy pożyczkach gotówkowych chwilówkach. 2. Pożyczkę może otrzymać osoba, u której system wygeneruje opłatę za poręczenie w wysokości niższej niż 12%. 3. Pożyczka ta jest produktem finansowym, który można łączyć jednocześnie z chwilówką, bądź pożyczką familijną, pożyczką infinite. Przy pożyczce hipotecznej dopuszczalne jest zadłużenie z tytułu czterech produktów: pożyczki hipotecznej, chwilówki, pożyczki infinite plus pożyczka elektroniczna pożyczki hipotecznej, pożyczki familijnej, pożyczki infinite plus pożyczka elektroniczna 4. Charakterystykę pożyczki oraz najistotniejsze warunki jej otrzymania określa tabela nr Pożyczka nie jest oprocentowana, a koszty jej udzielenia płatne są: prowizja należna Transferowi liczona od każdej wypłaconej transzy płatna jest z dołu w terminie spłaty transzy, a koszty zabezpieczenia zwrotu pożyczki w postaci poręczenia wekslowego płatne są z góry w terminie wypłaty każdej transzy. Szczegółowe zasady pokrywania kosztów uregulowane są w umowie pożyczki. Ostateczna wysokość poniesionych kosztów uzależniona jest od ilości transz z których skorzysta Pożyczkobiorca. 6. Prawnym zabezpieczeniem pożyczek w karcie prepaid jest weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy (Pożyczkobiorców) oraz poręczenie wekslowe udzielone przez System Poręczeń Kredytowych AWAL Sp. z o.o. 7. Cechą charakterystyczną tej pożyczki jest to, że jest stawiana do dyspozycji Pożyczkobiorcy za pośrednictwem elektronicznego instrumentu płatniczego w postaci karty płatniczej prepaid. 8. Karta prepaid jest wysyłana pożyczkobiorcy wraz z kodem PIN. Jest kartą na okaziciela, co wymaga dla jej ważności podpisania przez Pożyczkobiorcę czytelnie imieniem i nazwiskiem. 9. Zasilenie karty prepaid kwotą pożyczki (transzy) może nastąpić w całym okresie na jaki została zawarta umowa (1 rok) na podstawie dyspozycji Pożyczkobiorcy złożonej w dowolnym czasie, osobiście lub telefonicznie. W tym ostatnim wypadku niezbędne jest podanie indywidualnego kodu osobistego. 10. Pożyczka jest wypłacana Pożyczkobiorcy w 4 transzach, przy czym Pożyczkobiorca sam decyduje z ilu transz chce skorzystać. Każda z wypłaconych transz musi być spłacona wraz z kosztami najpóźniej w terminie 3 miesięcy licząc do dnia jej wypłaty (zasilenia karty). Spłata transzy umożliwia Pożyczkobiorcy złożenie dyspozycji wypłaty kolejnej transzy. Zadłużenie z tytułu pożyczki musi zostać spłacone całkowicie z dniem upływu okresu na jaki zastała zawarta umowa, niezależnie od terminu wypłaty ostatniej transzy. 11. Jeden Pożyczkobiorca nie może korzystać z dwóch pożyczek w karcie prepaid znajdujących się w ofercie Transferu. Ostatnia modyfikacja: godzina: 12:36:49 8

9 12. Korzystanie z karty prepaid wolne jest od opłat i prowizji bankowych, za wyjątkiem wypłat w bankomatach nie należących do Banku Spółdzielczego w Nakle n/notecią lub nieoznaczonych logo SGB-Bank S.A. 13. Szczegółowe zasady korzystania z karty, obowiązki posiadacza, tryb postępowania w razie zniszczenia lub zgubienia karty i inne informacje zawiera Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią, który stanowi załącznik do umowy pożyczki. 14. W razie zgubienia, kradzieży lub zastrzeżenia karty prepaid, znajdujące się na niej niewykorzystane środki TRANSFER przelewa na rachunek Pożyczkobiorcy wskazany w umowie lub zasila nimi nową kartę wydaną Pożyczkobiorcy, stosownie do jego dyspozycji. 15. Przykładowy harmonogram korzystania z pożyczki udzielonej w wysokości 6.000,00 zł przedstawia poniższa tabela: Numer i wysokość transzy w zł Transza pierwsza 1.500,00 Transza druga 1.500,00 Transza trzecia 1.500,00 Transza czwarta 1.500,00 Kwota do wypłaty na rachunek karty w zł 1.350, , , ,00 Termin wypłaty IX. Pożyczki elektroniczne w karcie prepaid VIP Wysokość kosztów w zł 375,00 375,00 375,00 375,00 Termin spłaty 3 miesiące licząc od dnia wypłaty 3 miesiące licząc od dnia wypłaty. 3 miesiące licząc od dnia wypłaty z dniem upływu terminu zwrotu określonym w umowie Ogółem do spłaty w zł 1.725, , , ,00 1. Pożyczka elektroniczna w karcie prepaid VIP może być udzielona osobie fizycznej, względnie dwóm osobom na zasadach solidarnej odpowiedzialności, spełniającym warunki do udzielenia pożyczki określone przez TRANSFER. 2. Charakterystykę pożyczki oraz szczegółowe warunki jej udzielenia określa tabela Nr Pożyczka w karcie prepaid VIP może zostać udzielona jedynie Pożyczkobiorcom, którzy legitymują się kartą stałego klienta, o której mowa w rozdziale V. 4. Zasilenie karty prepaid VIP kwotą pożyczki (transzy) może nastąpić w całym okresie na jaki została zawarta umowa (3 lata) na podstawie dyspozycji Pożyczkobiorcy złożonej w dowolnym czasie, osobiście lub telefonicznie. W tym ostatnim wypadku niezbędne jest podanie indywidualnego kodu osobistego. 5. Pożyczka jest nieoprocentowana i podlega wypłacie Pożyczkobiorcy w 6 transzach, przy czym Pożyczkobiorca sam decyduje z ilu transz chce skorzystać. Każda z wypłaconych transz musi być spłacona wraz z kosztami w sześciu ratach miesięcznych licząc od dnia wypłaty (zasilenia karty prepaid VIP). Spłata transzy umożliwia Pożyczkobiorcy złożenie dyspozycji wypłaty kolejnej transzy. Zadłużenie z tytułu pożyczki Ostatnia modyfikacja: godzina: 12:36:49 9

10 musi zostać spłacone całkowicie z dniem upływu okresu na jaki zastała zawarta umowa, niezależnie od terminu wypłaty ostatniej transzy. 6. Koszty udzielenia pożyczki płatne są: prowizja należna Transferowi liczona od każdej wypłaconej transzy rozłożona jest na 6 równych rat, płatnych z dołu w terminach spłaty każdej raty transzy. Koszty zabezpieczenia zwrotu pożyczki w postaci poręczenia wekslowego płatne są z góry w terminie wypłaty każdej transzy. Szczegółowe zasady pokrywania kosztów uregulowane są w umowie pożyczki. Ostateczna wysokość poniesionych kosztów uzależniona jest od ilości transz z których skorzysta Pożyczkobiorca. 7. Korzystanie z karty prepaid VIP wiąże się z koniecznością uiszczania opłat za realizację dyspozycji za pośrednictwem bankomatu w wysokości: 5.00 zł za wypłatę w bankomacie, 1,50 zł za sprawdzenie salda w bankomacie oraz 3% od kwoty wypłaty (nie mniej niż 7,00 zł ) przy wypłacie środków na karcie w kasie banku. 8. Szczegółowe zasady korzystania z karty prepaid VIP, obowiązki posiadacza, tryb postępowania w razie zniszczenia lub zgubienia karty, zastrzeżenia, tryb składania reklamacji i inne informacje zawiera Regulamin firmowych kart przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A., załączony do umowy pożyczki. 9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się postanowienia rozdziału VIII ust 3, 6, 7, 8 oraz Karta umożliwia dokonywanie operacji przy jej użyciu jedynie na terenie RP. 11. Przykładowy harmonogram korzystania z pożyczki elektronicznej w karcie prepaid VIP w wysokości 7.200,00zł z zastrzeżeniem w/w postanowień, przedstawia poniższa tabela: Numer i wysokość transzy w zł Transza pierwsza i każda kolejna 1.200,00 Ostatnia transza 1.200,00 Kwota do wypłaty na rachunek karty w zł 1.080, ,00 Termin wypłaty Wysokość kosztów w zł 300,00 300,00 Termin spłaty 6 równych rat miesięcznych po 230,00zł każda rata, licząc od dnia zasilenia karty jw. nie później jednak niż do dnia ważności karty Ogółem do spłaty w zł 1.380, ,00 X. Postanowienia końcowe 1. Instrukcja wchodzi w życie z dniem r Ostatnia modyfikacja: godzina: 12:36:49 10

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ BDA TRANSFER.

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ BDA TRANSFER. Załącznik Nr 2 do umowy agencyjnej z dnia... INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ BDA TRANSFER. Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa zasady i warunki udzielania przez BDA Transfer

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW Data wejścia w życie: 05 września 2011 r. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady zakładania konta... 3 Konto wspólne... 3 Pełnomocnictwo... 4 Rodzaje konta... 4 Identyfikacja Klienta w placówce

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo