INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH CHWILÓWEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH CHWILÓWEK"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do umowy agencyjnej I. Postanowienia ogólne INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH CHWILÓWEK 1. Instrukcja określa zasady i warunki udzielania pożyczek gotówkowych chwilówek przez Bydgoski Dom Aukcyjny TRANSFER z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Śniadeckich 44/3. 2. Pożyczki udzielane są w siedzibie Transferu oraz za pośrednictwem Agentów w oparciu o odrębną umowę agencyjną. 3. Wypłata środków pożyczkowych nastąpi: przelewem na rachunek Pożyczkobiorcy, czekiem z rachunku Pożyczkodawcy lub, w przypadku pożyczki elektronicznej w karcie prepaid, przez zasilenie kwotą pożyczki karty płatniczej wydanej Pożyczkobiorcy na podstawie jego odrębnej dyspozycji. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek 1. Pożyczki udzielane są osobom fizycznym na dowolny cel, osiągającym stały, udokumentowany dochód z tytułu: umowy o pracę, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty, posiadającym rachunek osobisty tzw. ROR (wspólny lub odrębny). 2. Okres otrzymywania wynagrodzenia lub pobierania świadczenia nie może być krótszy niż czas trwania pożyczki. 3. Udzielenie pożyczki następuje po ustaleniu zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy wg procedur Transferu. Nie jest wymagana zgoda współmałżonka. Wszystkie pożyczki są poręczane. Poręczeń udziela System Poręczeń Kredytowych AWAL Sp. z o. o. (poręczenie wekslowe). Opłata za poręczenie jest degresywna i wynosi: pierwsza pożyczka 12,00% druga pożyczka 11,00% trzecia pożyczka 10,00% czwarta pożyczka i kolejne 7,00% 4. Charakterystykę pożyczek, oprocentowanie, terminy zwrotu oraz najistotniejsze warunki ich otrzymania określają załączone tabele nr Aby uzyskać pożyczkę klient powinien przedłożyć dokumenty: a) dowód osobisty wraz z zameldowaniem na pobyt stały b) drugi aktualny dokument potwierdzający tożsamość c) informację o wysokości dochodów: osoba pracująca: zaświadczenie z zakładu pracy, minimalny dochód brutto w zależności od produktu określają tabele nr 1-5. Wynagrodzenie musi wpływać na konto osobiste (ROR) Pożyczkobiorcy Ostatnia modyfikacja: godzina: 12:36:49 1

2 pasek od wypłaty w przypadku dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia emeryt/rencista: aktualną waloryzację, rencista dodatkowo decyzję o przyznaniu świadczenia. Minimalny dochód brutto w zależności od produktu określają tabele 1-5. Świadczenie musi wpływać na konto osobiste (ROR) Pożyczkobiorcy w przypadku emeryta/rencisty, któremu świadczenie wypłacane jest przekazem pocztowym, dokumentem potwierdzającym przychód jest ostatni odcinek emerytury/renty d) wyciąg z konta osobistego z ostatnim wpływem z wynagrodzenia (w przypadku osób, którym świadczenie wypłacane jest przekazem pocztowym - umowa otwarcia rachunku bankowego) 6. Druki generowane z bazy danych na stronie które wymagają podpisu Pożyczkobiorcy: wniosek o udzielenie pożyczki umowa pożyczki deklaracja wekslowa z wekslem in blanco zlecenie udzielenia poręczenia wekslowego oświadczenia Pożyczkobiorcy upoważnienie do zasięgnięcia informacji w Biurze Informacji Gospodarczej Obowiązkiem Agenta, po złożeniu podpisu przez klienta, jest niezwłoczne przesłanie na adres skrytki pocztowej Transferu priorytetowym listem poleconym, wygenerowanych druków oraz dokumentów klienta tj.: oryginały: - zaświadczenie o dochodach - wyciąg z rachunku bankowego - ostatni odcinek emerytury/renty - aktualna waloryzacja - rencista dodatkowo decyzję o przyznaniu świadczenia (oprócz zaświadczenia o dochodach, które musi być zawsze w oryginale, pozostałe dokumenty dopuszcza się jako poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: - dowód osobisty - drugi aktualny dokumentu potwierdzający tożsamość Niedostarczenie w/w dokumentów będzie skutkowało niewypłaceniem należnej prowizji dla Agenta. III. Uzyskanie pożyczki przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji Po uprzednim sprawdzeniu statusu klienta w bazie danych na stronie internetowej Agent w pierwszej kolejności ustala, czy klient spełnia kryteria formalne do udzielenia pożyczki określone w niniejszej instrukcji oraz sprawdza, czy nie ciążą na nim zobowiązania korzystające z pierwszeństwa zaspokojenia (np. alimenty) lub Ostatnia modyfikacja: godzina: 12:36:49 2

3 z tytułu egzekucji administracyjnej bądź sądowej. Następnie przystępuje do wybrania odpowiedniej kwoty pożyczki, przy zachowaniu kryterium dochodów. Skanuje dokumenty klienta (rozdz. II pkt. 5 a-d) oraz podpisane druki: wniosek o udzielenie pożyczki, oświadczenia Pożyczkobiorcy, upoważnienie do BIG, a następnie przesyła je drogą elektroniczną do Transferu. Jeśli przesłane dokumenty otrzymają wstępną akceptację, Agent przystępuje do sporządzenia projektu umowy o pożyczkę generując druki na stronie internetowej. Dokumenty te wraz z wekslem własnym in blanco, Agent przedkłada do podpisu klientowi, potwierdzając jego tożsamość i własnoręczność złożonych podpisów. Zeskanowane wprowadza do systemu internetowego Transferu. Przy pożyczce elektronicznej w karcie prepaid Agent winien w chwili zawierania transakcji przekazać Pożyczkobiorcy do rąk własnych oddzielny dokument zawierający indywidualny kod osobisty, niezbędny do złożenia dyspozycji zasilenia karty prepaid kwotą pożyczki. Po pozytywnej weryfikacji przesłanych dokumentów, Transfer dokonuje wypłaty środków pieniężnych, przelewem na konto osobiste klienta. Drukuje jeden egzemplarz umowy pożyczkowej, przygotowany przez Agenta i po podpisaniu wysyła wraz z wzorem oświadczenia odstąpienia od umowy i blankietami spłaty na adres Pożyczkobiorcy. W wypadku pożyczki elektronicznej wraz z dokumentami, o których wyżej mowa, Transfer przysyła Pożyczkobiorcy kartę płatniczą prepaid wraz z numerem PIN w nienaruszonej kopercie na adres wskazany we wniosku o udzielenie pożyczki. Wypłata pożyczki udzielonej w karcie prepaid następuje na podstawie odrębnej dyspozycji Pożyczkobiorcy złożonej w dowolnym czasie osobiście lub telefonicznie po podaniu kodu osobistego, poprzez zasilenie kwotą pożyczki karty prepaid. IV. Szczegółowe wytyczne współpracy z Agentami 1. Przed zawarciem umowy Agent po rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań pożyczkobiorcy oraz po ustaleniu możliwości udzielenia mu pożyczki, ma obowiązek doręczyć pożyczkobiorcy formularz informacyjny dotyczący danego produktu (aktywne druki do pobrania ze strony internetowej Transferu). Na tym etapie nie jest wymagane ustalenie statusu pożyczkobiorcy, ani ocena jego zdolności kredytowej. 2. Jeżeli pożyczkobiorca nie określi składników preferowanej pożyczki (kwoty, czasu obwiązywaniu umowy) należy ustalić rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta na podstawie reprezentatywnego przykładu. Ustala się, że w tym wypadku pożyczkobiorcy należy doręczyć formularz informacyjny zawierający dane przewidziane dla pożyczki w wysokości 900,00 zł, podlegającej spłacie w 3 miesięcznych ratach. 3. W procesie udzielania pożyczki czynnością wstępną Agenta jest sprawdzenie statusu klienta na stronie przy pomocy jego numeru PESEL (automatycznie uzyskuje się informacje niezbędne do wypełnienia druku umowy). Następne czynności Agenta określa rozdział III instrukcji. 4. Przyjmuje się jako zasadę, że podpisy osób złożone na umowie o pożyczkę oraz na dokumentach towarzyszących powinny być czytelne i zawsze w oryginale. Każda strona umowy powinna być parafowana przez Pożyczkobiorcę. 5. Wniosek o udzielenie pożyczki pożyczkobiorca winien wypełnić i podpisać osobiście (Agent może co najwyżej wyjaśnić wątpliwości pożyczkobiorcy dotyczące poszczególnych rubryk). Ostatnia modyfikacja: godzina: 12:36:49 3

4 6. Autentyczność przyjętych dokumentów oraz złożonych w swojej obecności podpisów Agent potwierdza w oświadczeniu na umowie pożyczki, oraz na kopiach przyjętych dokumentów. 7. Przy pożyczce elektronicznej szczególnie istotne jest doręczenie Pożyczkobiorcy dokumentu z kodem osobistym bez którego Transfer nie ma możliwości postawienia pożyczki do dyspozycji Pożyczkobiorcy. 8. Transakcji nie należy dokonywać jeżeli brak jest pewności co do ważności oświadczenia woli Pożyczkobiorcy ze względu na chorobę lub niedorozwój umysłowy, narkomanię, alkoholizm itp. 9. Honorowane będzie tylko takie zaświadczenie o zatrudnieniu, które jest w oryginale i zawiera łącznie następujące elementy: kwotę dochodu brutto, informację o obciążeniach lub ich braku oraz okresie zatrudnienia (możliwość zamówienia druków zaświadczeń drogą telefoniczną). 10. W przypadku osoby niewidomej nie jest możliwe zawarcie umowy poza sytuacją, w której oświadczenie woli Pożyczkobiorcy złożone zostanie w formie aktu notarialnego (art. 80 Kodeksu cywilnego). 11. W przypadku rozbieżności w dochodach Pożyczkobiorcy wskazanych w zaświadczeniu, a kwotą, która wpływa na ROR, Pożyczkobiorca musi wykazać obciążenia w formie oświadczenia potwierdzonego przez zakład pracy, kasę zapomogowo-pożyczkową tzw. pasek od wypłaty. Brak takiej formy oświadczenia stanowić będzie podstawę odmowy udzielenia pożyczki. 12. W przypadku zaistnienia sytuacji nietypowej, której nie udało się przewidzieć w niniejszej instrukcji, Agent zwróci się niezwłocznie z zapytaniem do Transferu. Do każdego przypadku należy bowiem podchodzić indywidualnie przy zachowaniu dużej roztropności. 13. Transfer zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia pożyczki bez podania przyczyn. Jeżeli podstawą odmowy są informacje w bazie danych biura informacji gospodarczej lub bazie danych Transferu, informację o wyniku sprawdzenia Transfer przekazuje bezpłatnie pożyczkobiorcy ze wskazaniem bazy danych w której dokonano sprawdzenia. 14. Pożyczki nie mogą być udzielane osobom: których zakład pracy znajduje się w likwidacji pozostającym w okresie wypowiedzenia stosunku pracy za wyjątkiem wypowiedzenia związanego z przejściem na emeryturę lub rentę osobom, których dochód stanowi renta socjalna,renta rodzinna przyznana na czas określony lub renta strukturalna których wynagrodzenie lub dochody zajęte są w sądowym lub administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym na których ciążą zobowiązania alimentacyjne lub publiczno - prawne które przekroczyły 70 rok życia ( liczy się rok urodzenia ) nie posiadającym zdolności do czynności prawnych 15. Udzielane pożyczki podlegają ograniczeniom wynikającym z ustawy o kredycie konsumenckim (DzU Dz.U ). Agent nie jest upoważniony do pobierania od Pożyczkobiorców jakichkolwiek opłat związanych z załatwianiem formalności pożyczkowych w imieniu lub na rzecz Transfer. Jeśli Agent działa Ostatnia modyfikacja: godzina: 12:36:49 4

5 przy udzielaniu pożyczki na podstawie własnej umowy o pośrednictwo finansowe zawartej z Pożyczkobiorcą sugeruje się, aby opłaty pobierane na podstawie tej umowy nie pogarszały konkurencyjności produktów oferowanych przez Transfer. 16. Kwoty pobrane przez Agenta od pożyczkobiorcy, o których mowa w pkt. 14, Agent uwzględnia przy wyliczeniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania posługując się wzorem z aplikacji na stronie internetowej Transferu. 17. Agent ma obowiązek przed zawarciem umowy udzielić pożyczkobiorcy wszelkich wyjaśnień dotyczących treści formularza informacyjnego jak i postanowień zawartych w umowie, która ma zostać zawarta, w sposób umożliwiający pożyczkobiorcy podjęcie decyzji dotyczącej umowy pożyczkowej. 18. Po podjęciu przez Transfer pozytywnej decyzji o udzieleniu pożyczki, pożyczkobiorca ma prawo do uzyskania na swój wniosek bezpłatnego projektu umowy. Projekt umowy winien zawierać wszystkie dane dla umowy właściwej (poza podpisami stron). Jeżeli pożyczkobiorca po zapoznaniu się z projektem oświadczy gotowość zawarcia umowy Agent winien ponownie wprowadzić dane klienta do systemu komputerowego, pobrać wszystkie druki i przedstawić je do podpisu pożyczkobiorcy. 19. Agent ma obowiązek doręczyć pożyczkobiorcy przed zawarciem umowy na trwałym nośniku (wystarczy forma pisemna) informacje dotyczące: zakresu umocowania do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych; informacji, czy Agent współpracuje z kredytodawcami, a jeżeli tak, to podanie pożyczkobiorcy nazw kredytodawców; wysokości ewentualnych kosztów czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, zawieraniem lub wykonywaniem umowy o pożyczkę, które Agent pobiera od pożyczkobiorcy; wynagrodzenia otrzymywanego przez Agenta od Transferu. 20. Wzór pisma zawierający informacje o których mowa w pkt 17 Agent ustala osobiście, uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności. V. Szczególne warunki udzielania pożyczek posiadaczom karty klienta 1. Szczególne warunki określa Regulamin karty klienta BDA Transfer 2. Transfer, klientom którzy w sposób terminowy wywiązują się z przyjętych zobowiązań, wystawia karty klienta na podstawie złożonego przez nich wniosku (formularz zgłoszeniowy). 3. Posiadacz karty klienta po okazaniu jej wraz z dowodem osobistym jest uprawniony do uzyskania pożyczki do wysokości kwoty ujawnionej na karcie. 4. Przed przystąpieniem do procedury udzielenia pożyczki Agent ma obowiązek ustalić na podstawie numeru karty klienta status klienta oraz to, czy posiadana przez niego karta jest aktywna (na stronie 5. Posiadacz karty klienta ubiegający się o pożyczkę zwolniony jest z obowiązku: a) dokumentowania przychodów oraz okresu ich pobierania (tj. z obowiązku złożenia zaświadczenia o wynagrodzeniu, wysokości otrzymywanego Ostatnia modyfikacja: godzina: 12:36:49 5

6 świadczenia z tytułu emerytury lub renty, decyzji o przyznaniu świadczenia itp.) b) przedstawienia dodatkowego dowodu tożsamości c) wyciągu z rachunku bankowego z wpływem ostatniego wynagrodzenia 6. Udzielenie pożyczki następuje po podpisaniu wygenerowanych druków (w tym wniosku o udzielenie pożyczki) wykonaniu kserokopii dowodu osobistego i karty klienta oraz ustanowieniu prawnego zabezpieczenia zwrotu pożyczki wymaganego przez Transfer (weksel). Uwaga. Wypłata udzielonej pożyczki nastąpi na rachunek bankowy posiadacza karty znajdujący się w bazie danych Transfer. Jeżeli w trakcie korzystania z karty numer rachunku bankowego posiadacza uległ zmianie winien on przedłożyć Agentowi wyciąg z rachunku lub odpis umowy rachunku bankowego, a Agent przesłać dane w tym zakresie do Transferu. 7. Korzystanie z karty klienta nie ma wpływu na koszt udzielenia ani wysokość oprocentowania pożyczki. Transfer nie pobiera żadnych opłat z tytułu wystawienia, bądź użytkowania karty klienta. 8. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przedmiotowym rozdziale, do pożyczek udzielanych posiadaczom karty stosuje się postanowienia rozdziału IV niniejszej instrukcji. VI. Pożyczki familijne 1. Pożyczki te udzielane są dwóm osobom fizycznym (preferowane są małżeństwa, w których panuje ustrój wspólności majątkowej bądź obowiązuje rozdzielność majątkowa tzw. intercyza). 2. Zabezpieczeniem udzielanych pożyczek jest weksel in blanco z wystawienia obydwu Pożyczkobiorców i poręczony przez System Poręczeń Kredytowych AWAL Sp. z o.o. 3. Charakterystykę pożyczek, oprocentowanie, terminy zwrotu oraz najistotniejsze warunki ich otrzymania określają tabele nr Przy udzielaniu pożyczek o których mowa nie mają zastosowania postanowienia określone w rozdziale V niniejszej instrukcji. 5. Pożyczkobiorcy ubiegający się o pożyczkę winni złożyć dokumenty, o których mowa w rozdziale II pkt. 5 wskazujące na osiąganie dochodu określonego w tabelach 6 7, a nadto wniosek o udzielenie pożyczki. 6. W przypadku, gdy o pożyczkę ubiega się małżeństwo, wymóg osiągania określonych dochodów dotyczy jednego z małżonków. Drugi z małżonków może legitymować się dochodem niższym. Wymóg ten może zostać pominięty o ile z oświadczenia majątkowego wynika, że małżonkowie dysponują majątkiem dającym gwarancję zaspokojenia wierzytelności lub jeden z małżonków osiąga dochody znacznie przewyższające dochód określony w tabelach 6 7. Decyzję o pominięciu tego wymogu podejmuje każdorazowo Pożyczkodawca. 7. Wysokość opłaty za poręczenie wekslowe którego udziela System Poręczeń Kredytowych AWAL Sp. z o.o. jest stosowana wg najkorzystniejszej dla Pożyczkobiorców opcji: od tej z osób, której przysługuje opłata niższa. Ostatnia modyfikacja: godzina: 12:36:49 6

7 8. Druki generowane z bazy danych na stronie które wymagają podpisu Pożyczkobiorców: wniosek o udzielenie pożyczki wraz z oświadczeniami Pożyczkobiorców umowa pożyczki deklaracja wekslowa wraz z wekslem in blanco zlecenie udzielenia poręczenia wekslowego upoważnienie do zasięgnięcia informacji w BIG 9. Zasady przekazywania, rodzaj przekazywanych dokumentów (oryginał / kopia), skutki braku przekazywania dokumentów określa rozdział II pkt. 6 niniejszej instrukcji. 10. Transfer zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji kredytowej w terminie trzech dni roboczych od daty złożenia wniosku o pożyczkę familijną. 11. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przedmiotowym rozdziale, do pożyczek familijnych stosuje się postanowienia rozdziału IV niniejszej instrukcji. VII. Pożyczki infinite 1. Pożyczki udzielane są osobom fizycznym spełniającym kryteria i warunki oceny jak przy pożyczkach gotówkowych chwilówkach. 2. Pożyczka infinite, to pożyczka gotówkowa nieoprocentowana, udzielana na okres jednego miesiąca z możliwością wielokrotnego jej przedłużania. 3. Pożyczkę może otrzymać osoba, u której system wygeneruje opłatę za poręczenie w wysokości niższej niż 12%. 4. Pożyczka ta jest produktem finansowym, który można łączyć jednocześnie z chwilówką bądź pożyczką familijną. Przy pożyczce hipotecznej dopuszczalne jest zadłużenie z tytułu trzech produktów: pożyczki hipotecznej, chwilówki plus infinite pożyczki hipotecznej, pożyczki familijnej plus infinite 5. Charakterystykę pożyczki infinite określa tabela nr Zabezpieczeniem udzielanych pożyczek jest weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy (ów) i poręczony przez System Poręczeń Kredytowych AWAL Sp. z o.o. 7. Zasady przekazywania, rodzaj przekazywanych dokumentów (oryginał/kopia), skutki braku przekazywania dokumentów określa rozdział II pkt. 6 niniejszej instrukcji. 8. W zakresie nie uregulowanym odmiennie w przedmiotowym rozdziale, do pożyczek infinite stosuje się postanowienia rozdziału IV niniejszej instrukcji. Ostatnia modyfikacja: godzina: 12:36:49 7

8 VIII. Pożyczki elektroniczne w karcie prepaid 1. Pożyczka elektroniczna w karcie prepaid (dalej pożyczka w karcie prepaid) może być udzielona osobie fizycznej, względnie dwóm osobom na zasadach solidarnej odpowiedzialności, spełniającym kryteria i warunki oceny jak przy pożyczkach gotówkowych chwilówkach. 2. Pożyczkę może otrzymać osoba, u której system wygeneruje opłatę za poręczenie w wysokości niższej niż 12%. 3. Pożyczka ta jest produktem finansowym, który można łączyć jednocześnie z chwilówką, bądź pożyczką familijną, pożyczką infinite. Przy pożyczce hipotecznej dopuszczalne jest zadłużenie z tytułu czterech produktów: pożyczki hipotecznej, chwilówki, pożyczki infinite plus pożyczka elektroniczna pożyczki hipotecznej, pożyczki familijnej, pożyczki infinite plus pożyczka elektroniczna 4. Charakterystykę pożyczki oraz najistotniejsze warunki jej otrzymania określa tabela nr Pożyczka nie jest oprocentowana, a koszty jej udzielenia płatne są: prowizja należna Transferowi liczona od każdej wypłaconej transzy płatna jest z dołu w terminie spłaty transzy, a koszty zabezpieczenia zwrotu pożyczki w postaci poręczenia wekslowego płatne są z góry w terminie wypłaty każdej transzy. Szczegółowe zasady pokrywania kosztów uregulowane są w umowie pożyczki. Ostateczna wysokość poniesionych kosztów uzależniona jest od ilości transz z których skorzysta Pożyczkobiorca. 6. Prawnym zabezpieczeniem pożyczek w karcie prepaid jest weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy (Pożyczkobiorców) oraz poręczenie wekslowe udzielone przez System Poręczeń Kredytowych AWAL Sp. z o.o. 7. Cechą charakterystyczną tej pożyczki jest to, że jest stawiana do dyspozycji Pożyczkobiorcy za pośrednictwem elektronicznego instrumentu płatniczego w postaci karty płatniczej prepaid. 8. Karta prepaid jest wysyłana pożyczkobiorcy wraz z kodem PIN. Jest kartą na okaziciela, co wymaga dla jej ważności podpisania przez Pożyczkobiorcę czytelnie imieniem i nazwiskiem. 9. Zasilenie karty prepaid kwotą pożyczki (transzy) może nastąpić w całym okresie na jaki została zawarta umowa (1 rok) na podstawie dyspozycji Pożyczkobiorcy złożonej w dowolnym czasie, osobiście lub telefonicznie. W tym ostatnim wypadku niezbędne jest podanie indywidualnego kodu osobistego. 10. Pożyczka jest wypłacana Pożyczkobiorcy w 4 transzach, przy czym Pożyczkobiorca sam decyduje z ilu transz chce skorzystać. Każda z wypłaconych transz musi być spłacona wraz z kosztami najpóźniej w terminie 3 miesięcy licząc do dnia jej wypłaty (zasilenia karty). Spłata transzy umożliwia Pożyczkobiorcy złożenie dyspozycji wypłaty kolejnej transzy. Zadłużenie z tytułu pożyczki musi zostać spłacone całkowicie z dniem upływu okresu na jaki zastała zawarta umowa, niezależnie od terminu wypłaty ostatniej transzy. 11. Jeden Pożyczkobiorca nie może korzystać z dwóch pożyczek w karcie prepaid znajdujących się w ofercie Transferu. Ostatnia modyfikacja: godzina: 12:36:49 8

9 12. Korzystanie z karty prepaid wolne jest od opłat i prowizji bankowych, za wyjątkiem wypłat w bankomatach nie należących do Banku Spółdzielczego w Nakle n/notecią lub nieoznaczonych logo SGB-Bank S.A. 13. Szczegółowe zasady korzystania z karty, obowiązki posiadacza, tryb postępowania w razie zniszczenia lub zgubienia karty i inne informacje zawiera Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią, który stanowi załącznik do umowy pożyczki. 14. W razie zgubienia, kradzieży lub zastrzeżenia karty prepaid, znajdujące się na niej niewykorzystane środki TRANSFER przelewa na rachunek Pożyczkobiorcy wskazany w umowie lub zasila nimi nową kartę wydaną Pożyczkobiorcy, stosownie do jego dyspozycji. 15. Przykładowy harmonogram korzystania z pożyczki udzielonej w wysokości 6.000,00 zł przedstawia poniższa tabela: Numer i wysokość transzy w zł Transza pierwsza 1.500,00 Transza druga 1.500,00 Transza trzecia 1.500,00 Transza czwarta 1.500,00 Kwota do wypłaty na rachunek karty w zł 1.350, , , ,00 Termin wypłaty IX. Pożyczki elektroniczne w karcie prepaid VIP Wysokość kosztów w zł 375,00 375,00 375,00 375,00 Termin spłaty 3 miesiące licząc od dnia wypłaty 3 miesiące licząc od dnia wypłaty. 3 miesiące licząc od dnia wypłaty z dniem upływu terminu zwrotu określonym w umowie Ogółem do spłaty w zł 1.725, , , ,00 1. Pożyczka elektroniczna w karcie prepaid VIP może być udzielona osobie fizycznej, względnie dwóm osobom na zasadach solidarnej odpowiedzialności, spełniającym warunki do udzielenia pożyczki określone przez TRANSFER. 2. Charakterystykę pożyczki oraz szczegółowe warunki jej udzielenia określa tabela Nr Pożyczka w karcie prepaid VIP może zostać udzielona jedynie Pożyczkobiorcom, którzy legitymują się kartą stałego klienta, o której mowa w rozdziale V. 4. Zasilenie karty prepaid VIP kwotą pożyczki (transzy) może nastąpić w całym okresie na jaki została zawarta umowa (3 lata) na podstawie dyspozycji Pożyczkobiorcy złożonej w dowolnym czasie, osobiście lub telefonicznie. W tym ostatnim wypadku niezbędne jest podanie indywidualnego kodu osobistego. 5. Pożyczka jest nieoprocentowana i podlega wypłacie Pożyczkobiorcy w 6 transzach, przy czym Pożyczkobiorca sam decyduje z ilu transz chce skorzystać. Każda z wypłaconych transz musi być spłacona wraz z kosztami w sześciu ratach miesięcznych licząc od dnia wypłaty (zasilenia karty prepaid VIP). Spłata transzy umożliwia Pożyczkobiorcy złożenie dyspozycji wypłaty kolejnej transzy. Zadłużenie z tytułu pożyczki Ostatnia modyfikacja: godzina: 12:36:49 9

10 musi zostać spłacone całkowicie z dniem upływu okresu na jaki zastała zawarta umowa, niezależnie od terminu wypłaty ostatniej transzy. 6. Koszty udzielenia pożyczki płatne są: prowizja należna Transferowi liczona od każdej wypłaconej transzy rozłożona jest na 6 równych rat, płatnych z dołu w terminach spłaty każdej raty transzy. Koszty zabezpieczenia zwrotu pożyczki w postaci poręczenia wekslowego płatne są z góry w terminie wypłaty każdej transzy. Szczegółowe zasady pokrywania kosztów uregulowane są w umowie pożyczki. Ostateczna wysokość poniesionych kosztów uzależniona jest od ilości transz z których skorzysta Pożyczkobiorca. 7. Korzystanie z karty prepaid VIP wiąże się z koniecznością uiszczania opłat za realizację dyspozycji za pośrednictwem bankomatu w wysokości: 5.00 zł za wypłatę w bankomacie, 1,50 zł za sprawdzenie salda w bankomacie oraz 3% od kwoty wypłaty (nie mniej niż 7,00 zł ) przy wypłacie środków na karcie w kasie banku. 8. Szczegółowe zasady korzystania z karty prepaid VIP, obowiązki posiadacza, tryb postępowania w razie zniszczenia lub zgubienia karty, zastrzeżenia, tryb składania reklamacji i inne informacje zawiera Regulamin firmowych kart przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A., załączony do umowy pożyczki. 9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się postanowienia rozdziału VIII ust 3, 6, 7, 8 oraz Karta umożliwia dokonywanie operacji przy jej użyciu jedynie na terenie RP. 11. Przykładowy harmonogram korzystania z pożyczki elektronicznej w karcie prepaid VIP w wysokości 7.200,00zł z zastrzeżeniem w/w postanowień, przedstawia poniższa tabela: Numer i wysokość transzy w zł Transza pierwsza i każda kolejna 1.200,00 Ostatnia transza 1.200,00 Kwota do wypłaty na rachunek karty w zł 1.080, ,00 Termin wypłaty Wysokość kosztów w zł 300,00 300,00 Termin spłaty 6 równych rat miesięcznych po 230,00zł każda rata, licząc od dnia zasilenia karty jw. nie później jednak niż do dnia ważności karty Ogółem do spłaty w zł 1.380, ,00 X. Postanowienia końcowe 1. Instrukcja wchodzi w życie z dniem r Ostatnia modyfikacja: godzina: 12:36:49 10

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH I. Postanowienia ogólne INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH Załącznik do umowy 1. Instrukcja określa procedurę i warunki na jakich Transfer System Montaży Finansowych sp z o.o. udziela pożyczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA AGENCYJNA. ...NIP... zwanym dalej AGENTEM. o treści następującej:

UMOWA AGENCYJNA. ...NIP... zwanym dalej AGENTEM. o treści następującej: UMOWA AGENCYJNA zawarta dnia... roku w Bydgoszczy, pomiędzy: Tadeuszem Matykiewicz - przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Bydgoski Dom Aukcyjny TRANSFER przy ul. Śniadeckich 44/3,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ BDA TRANSFER.

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ BDA TRANSFER. Załącznik Nr 2 do umowy agencyjnej z dnia... INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ BDA TRANSFER. Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa zasady i warunki udzielania przez BDA Transfer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

UMOWA AGENCYJNA. o treści następującej: Przedmiot umowy

UMOWA AGENCYJNA. o treści następującej: Przedmiot umowy UMOWA AGENCYJNA Zawarta w dniu... roku w Bydgoszczy, pomiędzy: TRANSFER System Montaży Finansowych sp. z o.o. z/s w Bydgoszczy ul. Śniadeckich 44/4, 85-011 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Kartuzy, październik 2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych

REGULAMIN. Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN)

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) I. Imię i Nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy Kredytodawca : Cash & Go Sp. Cywilna, Adres (siedziba firmy) : ul. Długa

Bardziej szczegółowo

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY] + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy* + SMS + telefon. + SMS + telefon

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY]  + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy*  + SMS + telefon.  + SMS + telefon Załącznik nr 1 Tabela opłat i prowizji Monity Ilość dni opóźnienia Forma monitu Koszt Dzień -7 (siedem dni przed terminem płatności) Dzień -2 (dwa dni przed terminem płatności) E-mail E-mail + SMS Dzień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA OSOBOM UPRAWNIONYM POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

ZASADY UDZIELANIA OSOBOM UPRAWNIONYM POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 17 / 2014 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 6 czerwca 2014 ZASADY UDZIELANIA OSOBOM UPRAWNIONYM POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA 1 Udzielanie pożyczki na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3. Gmina Pęczniew Pęczniew, dn. 19.08.2014 r. ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew tel. (0-43) 678-15-19, fax (0-43) 678-15-19 wew. 34 e-maile: ug_peczniew@wp.pl http://e-peczniew.pl Znak sprawy: FP.3051.1.2014

Bardziej szczegółowo

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Załącznik nr4 Formami zabezpieczenia zwrotu środków finansowych przyznanych beneficjentowi pomocy/ uczestnikowi/czce na

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca.

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być: poręczenie; weksel z poręczeniem wekslowym (aval); gwarancja bankowa;

Bardziej szczegółowo

( pieczęć firmowa pracodawcy ) ( miejscowość i data)

( pieczęć firmowa pracodawcy ) ( miejscowość i data) 1 2 .... ( pieczęć firmowa pracodawcy ) ( miejscowość i data) OŚWIADCZENIE PRACODAWCY (załącznik do wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej) Świadomy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek hipotecznych przez BDA TRANSFER

Regulamin udzielania pożyczek hipotecznych przez BDA TRANSFER Załącznik Nr 1 do umowy agencyjnej z dnia... Regulamin udzielania pożyczek hipotecznych przez BDA TRANSFER Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ebiznes KONTO Załącznik nr 2 do uchwały 354/2012 zm uchwała nr 254/2015 Tekst jednolity na dzień 20.04.2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla podmiotów sektora finansowego,

Bardziej szczegółowo

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Rozdział I Podmioty mogące ubiegać się o udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych 1. O udzielenie gwarancji lub poręczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

SMS365.pl - podstawowe informacje

SMS365.pl - podstawowe informacje SMS365.pl - podstawowe informacje 1. Parametry pożyczek Okres pożyczki 15 dni Ilość pożyczek Kwota pożyczki Całkowita kwota spłaty pożyczki Prowizja za przedłużenie pożyczki 200 PLN 240 PLN 50 PLN 300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu

Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu I. Pożyczki udzielane przez PKZP 1. Zgodnie ze statutem PKZP, członkowie PKZP, o co najmniej trzymiesięcznym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z zapisami Umowy do Kredytu hipotecznego udzielonego

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, maj 2013 r. 1 1. Regulamin udzielania kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE TERESIN, CZERWIEC 2007 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r.

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. I. OPŁATY: Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. 1 Wystawienie opinii bankowej / zaświadczenia / 25,00 zł (1) kopii

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą UMOWA POŻYCZKI zawarta dnia r. w miejscowości pomiędzy: Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą a zwaną dalej,,pożyczkobiorcą. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA Opracowany w oparciu o: Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... Załącznik Nr 1A do Instrukcji udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zabezpieczonych hipotecznie dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Kętach BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu w pomiędzy: Pożyczkobiorcą Panią/Panem Imię dowód osobisty adres zameldowania Nazwisko Ulica PESEL data urodzenia dzień, miesiąc, rok nr domu, nr mieszkania numer telefonu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r.

Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r. Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Jastrzębia w okresie od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2017 r. 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Weryfikacja - sprawdzenie zgodności danych wprowadzonych przez Użytkownika lub pozyskanie danych dotyczących użytkownika serwisu bilonko.pl Weryfikacje obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

I TABELA OPŁAT I PROWIZJI - KONTO IKS STANDARD

I TABELA OPŁAT I PROWIZJI - KONTO IKS STANDARD I TABELA OPŁAT I PROWIZJI - KONTO IKS STANDARD OPŁATY/ PROWIZJE Opłata za otwarcie rachunku (jednorazowo) Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna za telefoniczną informację o saldzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych

Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych Data wpływu Numer w rejestrze Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych I. Informacje dotyczące Wnioskodawcy/ Wnioskodawców

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków:

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: 1. Kwota kredytu: 65.934.524,45 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo