CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU"

Transkrypt

1 CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC 2010 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich na dzień r. wynosiła i była wyższa o 407 osób w stosunku do r osób (38,13 % ogółu pracujących) związanych było z przemysłem, w którym odnotowano spadek liczby zatrudnionych o 8,2 % w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Liczba pracujących w przemyśle w grudniu 2010 roku w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2009 we wszystkich strukturach, kształtowała się następująco: 1. Przetwórstwo przemysłowe osób (spadek o osoby, tj. o 2,7 %), z czego: produkcja wyrobów tekstylnych osób (wzrost o 28 osób, tj. o 0,5 %), produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych osoby (wzrost o 143 osoby, tj. o 4,0 %), produkcja wyrobów z metali osoby (wzrost o 163 osoby, tj. o 4,7 %), produkcja artykułów spożywczych osób (wzrost o 53 osoby, tj. o 1,8%), produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych osoby (wzrost o 883 osoby, tj. o 238,6 %), produkcja pojazdów samochodowych osób (wzrost o 61 osób, tj. o 6,0 %), produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 807 osób (wzrost o 11 osób, tj. o 1,4 %), produkcja wyrobów farmaceutycznych 412 osób (wzrost o 39 osób, tj. o 10,5 %), produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny 319 osób (wzrost o 77 osób tj. o 31,8 %), produkcja napojów 269 osób (wzrost o 16 osób, tj. o 6,3 %), produkcja odzieży osób (spadek o osoby, tj. o 16,8 %), produkcja urządzeń elektrycznych osób (spadek o 222 osoby, tj. o 4,6 %), produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych osoby (spadek o 248 osób, tj. o 9,1 %), poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji osoby (spadek o 117 osób, tj. o 7,3 %), produkcja maszyn i urządzeń osoby (spadek o 298 osób, tj. o 18,6%), produkcja mebli 976 osób (spadek o 45 osób, tj. o 4,4 %), produkcja skór i wyrobów skórzanych 841 osób ( spadek o 223 osoby tj. o 21,0 %), produkcja papieru i wyrobów z papieru 771 osób (spadek o 21 osób, tj. o 2,7 %), produkcja metali 65 osób (spadek o 21 osób tj. o 24,4 %). 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę osób (spadek o osób, tj. o 65,4 %); 3. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja osoby (wzrost o 177 osób, tj. 10,1 %), z czego: - gospodarka odpadami, odzysk surowców 317 osób (wzrost o 15 osób, tj. 5,0%), - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody osób (spadek o 9 osób, tj. 0,7%), 1

2 4. W innych dziedzinach (poza przemysłem) liczba pracujących w grudniu 2010 r. w odniesieniu do grudnia 2009 r., kształtowała się w następująco: o handel; naprawa pojazdów samochodowych osoby (wzrost o osób tj. o 4,2 %), o administrowanie i działalność wspierająca osoby (wzrost o osób, tj. o 31,9 %). o transport i gospodarka magazynowa osób (wzrost o 324 osoby, tj. o 6,0 %), o obsługa rynku nieruchomości osób (wzrost 5 osób, tj. o 0,2 %), o budownictwo osób (spadek o 262 osoby, tj. o 3,3 %), o informacja i komunikacja osób (spadek o 127 osób, tj. o 3,3 %), o zakwaterowanie i gastronomia osób (spadek o 127osób, tj. o 7,3%), 2. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2010 roku wyniosło osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, a także w wymiarze niepełnym po przeliczeniu na pełnozatrudnionych. W analizowanym okresie przeciętne zatrudnienie było o 692 osoby, tj. o 0,6 % niższe niż w grudniu 2009 roku. W przemyśle przeciętne zatrudnienie wynosiło osób i było niższe o osób tj. 8,2 % od analogicznego okresu 2009 roku. Struktura przeciętnego zatrudnienia w przemyśle grudniu 2010 roku w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2009 kształtowała się następująco: 1. Przetwórstwo przemysłowe osób (spadek o osoby, tj. o 2,6%), z czego: produkcja wyrobów tekstylnych osób (wzrost o 19 osób, tj. o 0,4 %), produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych osób (wzrost o 88 osób, tj. o 2,5 %), produkcja wyrobów z metali osób (wzrost o 152 osoby, tj. o 4,4%), produkcja artykułów spożywczych osób (wzrost o 72 osoby, tj. o 2,5 %), produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych osób (wzrost o 878 osób, tj. o 243,2%), produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep osoby (wzrost o 55 osób, tj. o 5,5 %), produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 795 osób (wzrost o 8 osób, tj. o 1,0 %), produkcja wyrobów farmaceutycznych 409 osób (wzrost o 37 osób, tj. o 9,9 %), produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny 314 osób (wzrost o 74 osoby tj. o 30,8 %), produkcja napojów 268 osób (wzrost o 17 osób, tj. o 6,8 %), produkcja odzieży osób (spadek o osoby, tj. o 16,0 %), produkcja urządzeń elektrycznych osób (spadek o 203 osoby, tj. o 4,2 %), produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych osób (spadek o 245 osób, tj. o 9,0 %), poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji osób (spadek o 106 osób, tj. o 6,7 %), produkcja maszyn i urządzeń osób ( spadek o 300 osób tj. o 18,9 %), produkcja mebli 967 osób (spadek o 49 osoby, tj. o 4,8 %), produkcja skór i wyrobów skórzanych 808 osób (spadek o 236 osób, tj. o 22,6 %), 2

3 produkcja papieru i wyrobów z papieru 744 osoby (spadek o 17 osób tj. o 2,2 %), produkcja metali 64 osoby (spadek o 19 osób, tj. o 22,9 %). 2. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę osób (spadek o osób, tj. o 65,6 %), 3. dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja osób (wzrost o 171 osób, tj. o 9,7 %), z czego m.in.: - gospodarka odpadami; odzysk surowców 315 osób (wzrost o 13 osób, tj. o 4,3 %) - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody osób (spadek o 10 osób, tj. o 0,8%), 4. W innych dziedzinach (poza przemysłem) przeciętne zatrudnienie w grudniu 2010 r. (w odniesieniu do grudnia 2009 r.) kształtowało się następująco: o handel; naprawa pojazdów samochodowych osób (wzrost o 638 osób, tj. o 2,3 %), o administrowanie i działalność wspierająca osoby (wzrost o osoby, tj. o 25,5 %). o transport i gospodarka magazynowa osób (wzrost o 311osób, tj. o 5,7 %), o obsługa rynku nieruchomości osób (wzrost o 17 osób, tj. o 0,5 %), o budownictwo osób (spadek o 86 osób, tj. o 1,2 %), o informacja i komunikacja osób (spadek o 41 osób, tj. o 1,1 %), o zakwaterowanie i gastronomia osób (spadek o 128 osób, tj. o 9,6 %), 3. INFORMACJA O POZIOMIE BEZROBOCIA Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w Łodzi zarejestrowanych było osób bezrobotnych, natomiast w kraju zarejestrowanych było osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia w Łodzi, w omawianym okresie wynosiła 9,9% przy średniej krajowej 12,3%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w łódzkich powiatowych urzędach pracy na koniec grudnia 2010 roku była wyższa o osoby w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku. Tabela Nr 1 Bezrobocie na terenie Łodzi stan na dzień 31 grudnia 2009 r. i 31 grudnia 2010 r. Grudzień 2009 grudzień 2010 Ogółem Z prawem do zasiłku K Wg płci M Stopa bezrobocia ,5% ,9% 3

4 Wykres Nr 1 Bezrobotni zarejestrowani w Urzędach Pracy w Łodzi według stanu na koniec grudnia 2008 r r Według rejestrowanej stopy bezrobocia województwo łódzkie znalazło się na koniec grudnia 2010 r., na miejscu 5 (12,1 %) w kraju. Zarejestrowanych w województwie łódzkim było osób bezrobotnych. Tabela Nr 2 Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2010 roku: kraj 12,3 % województwo łódzkie 12,1 % Miasto Łódź 9,9 % Tabela Nr 3 Najniższa stopa bezrobocia zarejestrowana została w: województwo wielkopolskie 9,2% województwo mazowieckie 9,4 % województwo śląskie 9,9 % Tabela Nr 4 Najwyższa stopa bezrobocia zarejestrowana została w: województwo warmińsko-mazurskie 20 % województwo zachodniopomorskie 17,4% województwo kujawsko-pomorskie 16,6% 4

5 Wykres Nr 2 Zarejestrowani bezrobotni w powiatowych urzędach pracy w Łodzi w okresie styczeń grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grud zień Na podstawie przedstawionych danych można zauważyć, iż najwyższa skala rejestracji osób bezrobotnych nastąpiła w miesiącu lutym i wzrosła o osób w stosunku do stycznia 2010 r. i stopniowo spadała. W październiku zanotowaną najmniejszą liczbę zarejestrowanych bezrobotnych (32 726). 4.CHARAKTERYSTYKA POPULACJI ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH 4.1. Struktura bezrobotnych według płci. Na koniec grudnia 2010 r. bezrobociem dotkniętych było mężczyzn (50,4% ogółu bezrobotnych) oraz kobiet (49,6% ogółu bezrobotnych). W porównaniu z grudniem 2009 roku nastąpił wzrost zarejestrowanych kobiet o osób, a mężczyzn o 748 osób. Wykres Nr 3 Bezrobotne kobiety i mężczyźni w Łodzi w grudniu 2008 r., 2009 r. i 2010r XII 2008 XII 2009 XII 2010 kobiety m ężczyźni 5

6 4.2. Struktura bezrobotnych według wieku. W strukturze wiekowej populacji bezrobotnych dominowały według stanu na koniec grudnia 2010 r. kategorie lata osób (tj. 26,3% ogółu bezrobotnych) i lata osób (tj. 25,6% ogółu bezrobotnych). Udział w ogólnej liczbie osób bezrobotnych tych grup wiekowych utrzymuje się na tym samym poziomie co w roku 2009, tj. w kategorii lata (27,6%) oraz w kategorii lata (26,7%). Tabela Nr 5 Bezrobotni w Łodzi według wieku stan na koniec grudnia 2009 i 2010 roku Grudzień 2010 r. Grudzień 2009 r. Grupy wiekowe Liczba bezrobotnych % Liczba bezrobotnych % , , , , , , , , ,1 60 i powyżej , Razem X X 4.3. Struktura bezrobotnych według wykształcenia. W Łodzi, najwyższe rejestrowane bezrobocie występowało w grupie osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Na koniec grudnia 2010 r. takich osób było (tj. 37,63% ogółu bezrobotnych). Na koniec grudnia 2009 r. odnotowano osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, co stanowiło 37,8% ogółu bezrobotnych. W pozostałych grupach: z wykształceniem zasadniczym zawodowym osób (19,56%), z wykształceniem średnim ogólnokształcącym osób (12,17%), z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (19,21 %), z wykształceniem wyższym osób (11,43%). 6

7 Wykres Nr 4 Struktura bezrobotnych według wykształcenia, stan na koniec grudnia 2010 roku policealne i średnie zawodowe (19,21%) wyższe (11,43%) gimnazjalne i ponizej (37,63%) średnie ogólnokształcące (12,17%) 4.4. Struktura bezrobotnych według stażu pracy. zasadnicze zawodowe (19,56%) Najtrudniejszą sytuację na łódzkim rynku pracy na koniec grudnia 2010 r. miały osoby ze stażem pracy do 1 roku osób, tj. 18,5% ogółu bezrobotnych. Drugą, co do wielkości grupę bezrobotnych stanowiły osoby ze stażem pracy od 1 do 5 lat 6 222, tj. 18,4% ogólnej liczby bezrobotnych. Na koniec grudnia 2009 r. najliczniejszą grupę tworzyły osoby ze stażem do 1 roku osób (19,4% ogólnej liczby bezrobotnych). Wykres Nr 5 Bezrobotni w Łodzi wg stażu pracy stan na koniec grudnia 2009 i 2010 roku bez stażu do 1 roku od 1 do 5 od 5 do10 od 10 do 20 od 20 do i więcej

8 4.5. Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy. Czas pozostawania bez pracy wpływa na aspekty życia codziennego osób bezrobotnych, zmniejsza szanse na znalezienie pracy, co w konsekwencji stwarza zagrożenie wykluczenia społecznego. Poniższy wykres ukazuje okresy pozostawania bez pracy bezrobotnych zarejestrowanych w łódzkich urzędach pracy. Wykres Nr 6 Liczba bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy - stan na dzień 31. XII.2010 r. pow do 1 miesiąca

9 5. SYTUACJA WYBRANYCH KATEGORII BEZROBOTNYCH 5.1. Bezrobocie wśród kobiet. Na koniec grudnia 2010 r. bezrobociem dotkniętych było kobiet 49,6% ogółu bezrobotnych. W strukturze wiekowej populacji bezrobotnych kobiet dominowała kategoria: lata osób (tj. 25,9% ogółu zarejestrowanych kobiet). Najliczniejszą grupę pod względem wykształcenia, stanowiły kobiety posiadające wykształcenie gimnazjalne i poniżej kobiet (33,7% ogółu zarejestrowanych kobiet). Aż (42,4%) kobiet nie posiadało kwalifikacji zawodowych, a (16,5%) doświadczenia zawodowego. Analizując posiadany staż pracy można zauważyć, że najliczniejszą grupę stanowiły kobiety ze stażem do 1 roku. Na koniec grudnia 2010 r. było ich (16,8%). Statystyki pokazują, że pań (46,9%) to osoby długotrwale bezrobotne, a (18,2%) samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Bezrobotni w wieku do 25 roku życia. W rejestrach powiatowych urzędów pracy w Łodzi na koniec grudnia 2010 r. było zarejestrowanych (tj. 11,1% ogółu bezrobotnych) osób do 25 roku życia. W omawianym okresie wśród bezrobotnych z tej kategorii dominowały osoby nie posiadające stażu pracy osób (48,4%) oraz z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (41,2%) Bezrobotni powyżej 50 roku życia. Według statystyk łódzkich urzędów pracy na koniec grudnia 2010 r. bezrobotni powyżej 50 roku życia stanowili 34,15% ogółu bezrobotnych osób. Wśród tej kategorii największą grupę pozostającą bez pracy stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej osoby (tj. 39,7%). Biorąc pod uwagę staż pracy dominowały osoby ze stażem pracy lat osób (tj. 38,1%). Osoby powyżej pięćdziesiątki najczęściej pozostawały bez pracy od 6 do 12 miesięcy (24%) Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych. Brak kwalifikacji zawodowych, według stanu na koniec grudnia 2010 r. odnotowano u osób, tj. 39,9% ogółu bezrobotnych. Najczęściej osoby bez kwalifikacji zawodowych pozostawały bez pracy od 6 do 12 miesięcy (22,2%). Biorąc pod uwagę kategorię wiekową w najgorszej sytuacji znalazły się osoby w wieku lata (24,3%). Osoby bez kwalifikacji zawodowych najczęściej posiadały staż do 1 go roku (25,3%) Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego. Osoby bezrobotne bez doświadczenia zawodowego stanowiły na koniec grudnia 2010 r. grupę osób (tj. 16 % ogółu bezrobotnych). W grupie tej dominowały osoby w wieku lata osób (42,7%), bez stażu pracy osób (67,4 %), pozostających bez pracy przez okres od 1 do 3 miesięcy osób (tj. 24,7%) oraz z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej osób (tj. 50%) Bezrobotni bez wykształcenia średniego. W rejestrach łódzkich powiatowych urzędów pracy na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostawało osób bez wykształcenia średniego (tj. 57,2 % ogółu bezrobotnych). Wśród tej kategorii bezrobotnych największą grupę pozostających bez pracy stanowili bezrobotni ze stażem pracy do 1-go roku osób (19,8 %). W kategorii wiekowej przeważały osoby 9

10 w wieku lata osób (29,8%). Pod względem czasu pozostawania bez pracy najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez pracy od 6 do 12 miesięcy osób (23 %) Bezrobotni samotnie wychowujący dziecko do 18 roku życia. Na koniec grudnia 2010 roku zarejestrowanych było osób bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia (9,9 % ogółu bezrobotnych). Wśród nich najwięcej osób legitymowało się wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (52 %), w wieku lata osoby (41,6 %). Najliczniejsza grupa osób samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia posiadała staż pracy 1-5 lat 882 osoby (26,3 %) i pozostawała bez pracy od 6 do 12 miesięcy 744 osób (22,2) % Długotrwale bezrobotni. Udział osób długotrwale bezrobotnych (pozostających w rejestrze powiatowych urzędów pracy łącznie przez okres ponad 12 m - cy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych) w ogólnej liczbie zarejestrowanych osób bezrobotnych ukształtował się na poziomie 45,9 % ( osoby). Najwięcej osób z tej kategorii posiadało wykształcenie gimnazjalne lub poniżej (41 %). Długotrwale bezrobotni to głównie osoby w wieku lata (30,6 %), posiadające staż pracy do roku (21 %), pozostające bez zatrudnienia od 12 do 24 miesięcy osoby (40,8 %) Bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych. Na koniec grudnia 2010 roku w łódzkich urzędach pracy zarejestrowanych było osób niepełnosprawnych (11,8 % wszystkich osób bezrobotnych). Najwięcej osób z tej grupy pozostawało bez pracy 6 12 miesięcy 861 (21,6 %). Ponadto wśród w/w. grupy dominowało wykształcenie gimnazjalne lub poniżej osób (46 %), a staż pracy najczęściej wynosił lat osób (26 %). Wśród osób bezrobotnych niepełnosprawnych przeważały osoby w wieku lata osób (38,4 %) Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia. Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia to 960 osób (2,8 % ogółu bezrobotnych). Najczęściej osoby te posiadały wykształcenie gimnazjalne i poniżej 719 osób (74,9 %) i były w wieku lata 277 osób (28,8 %). Najwięcej osób posiadało staż pracy do 1-go roku 369 osób (38,4 %) i pozostawało bez pracy przez okres od 6 do 12 miesięcy 202 osoby (21 %). Na podstawie przedstawionych powyżej danych można postawić następujące wnioski: 1) W roku 2010 wystąpił wzrost liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w Łodzi o 5,5%, w liczbach bezwzględnych, w stosunku do roku 2009 (Tabela Nr 1). 2) W rejestrach bezrobotnych dominują dwie grupy wiekowe lata (26,3%) oraz lata (25,6%) ogółu zarejestrowanych (Tabela Nr 5). 3) Wśród osób zarejestrowanych w urzędach pracy najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (37,63%) ogółu zarejestrowanych osób (Wykres Nr 4). 10

11 4) W strukturze bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy, najliczniejszą grupę stanowią osoby pozostające bez pracy przez okres 6 12 miesięcy tj. 22,5% ogółu zarejestrowanych osób (Wykres Nr 6). Ponadto: 1. W roku 2010r. wzrosła kwota przyznanych i pozyskanych środków w ramach Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z ,00 zł w roku 2009 do ,00 zł tj. o ,00 zł. 2. Wzrosła liczba zaktywizowanych osób z w roku 2009 do w 2010 r. 3. W roku 2010 działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy w Łodzi obejmowały: prace interwencyjne - podpisano 244 umowy, przy 330 wnioskach. W ramach tej formy zaktywizowano 457 osób, roboty publiczne - podpisano 106 umów, przy 112 wnioskach. Zaktywizowano 551 osób, tj. o 213 osób więcej niż w roku ubiegłym, staże - podpisano 1683 umowy, przy 2953 złożonych wnioskach. Zaktywizowano 2847 osób bezrobotnych, tj. o 196 osób więcej niż w roku ubiegłym, prace społecznie użyteczne - zaktywizowano 584 osoby, tj. o 155 osób więcej niż w roku ubiegłym, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - wpłynęło 1886 wniosków i zawarto umów, tj. o 434 więcej niż w roku ubiegłym. Najwięcej podmiotów gospodarczych powstało w branży handlowej, 49,1% ogólnie udzielonych dotacji. W branży usługowej 35,1% a 15,8% w branży produkcyjnej, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy - wpłynęło 1148 wniosków, podpisano 819 umów, zaktywizowano 889 osób bezrobotnych, tj. 6 więcej niż w roku ubiegłym. Najwięcej miejsc pracy powstało w branży usługowo produkcyjnej - 64,2% ogólnej liczby zrefundowanych stanowisk pracy. 23,6% w branży handlowej, a najmniej bo 12,2% w branży budowlanej, szkolenia indywidualne i grupowe w ramach których zaktywizowano łącznie 5475 osób tj. o 513 osób więcej niż w roku ubiegłym. W wyniku szkoleń pracę podjęło osób, w tym w kierunkach zgodnych ze szkoleniem 666 osób. Najwięcej osób zostało przeszkolonych w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (ok. 25,5%), kierowców różnych kategorii i kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz kursy związane z obsługą biura i podstaw księgowości. W roku 2010 zaktywizowano osób bezrobotnych, z tego w ramach: - szkoleń (44,3% ogólnej liczby zaktywizowanych), - staży (23%), - jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (12,6%). 11

12 Biuro ds. Promocji Zatrudnienia Urzędu Miasta Łodzi wychodząc na przeciw sytuacji na łódzkim rynku pracy, podejmuje działania na rzecz pomocy w aktywizacji zawodowej mieszkańców Łodzi i ich powrocie na rynek pracy. Lista projektów Oddziału Projektów Własnych 1 kwietnia 2010 r.- 31 grudnia 2010 r. Lp. Projekt/ Działanie/Założenia Etap realizacji 1 Projekt w ramach Poddziałania Perspektywa na kwotę ,20 PLN (w tym wnioskowana kwota ,20 PLN). Projekt przewiduje wsparcie dla 20 osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (1. osoby bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy, 2. osoby bez wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego, 3. osoby 50 +, 4. samotne osoby wychowujące dziecko lub posiadające na utrzymaniu osobę zależną) poprzez doradztwo zawodowe oraz subsydiowane zatrudnienie. 2 Projekt w ramach Działania 6.2 BiznesKa na kwotę ,00 PLN. Projekt zakłada wsparcie dla 20 nieaktywnych zawodowo kobiet i obejmuje blok szkoleniowo-doradczy z zakresu przedsiębiorczości, jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości PLN oraz wsparcie pomostowe. 3 Projekt w ramach Działania Szansa wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy na kwotę ,00 PLN. Projekt zakłada wsparcie dla 30 niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi i obejmuje doradztwo zawodowe, szkolenia, staże zawodowe, wsparcie psychologa, doradztwo indywidualne. Projekt w realizacji od 1 października 2010r. Rekrutacja od listopada do 20 grudnia 2010r. Projekt w realizacji od 1 listopada 2010r. Przygotowanie do rekrutacji. Projekt po ocenie merytorycznej, rekomendowany do realizacji. 12

13 Działania Oddziału ds. Doradztwa Zawodowego 1 kwietnia 2010 r grudnia 2010 r. 1. Porady z zakresu doradztwa zawodowego na podstawie Karty Usług Doradczych dla mieszkańców Łodzi. Ogółem 46 kart, w tym m.in.: - 9 kart z Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi, - 11 kart z Zakładu Karnego w Garbalinie. 2. Dnia 31 maja 2010 r. zostało podpisane porozumienie ramowe pomiędzy Miastem Łódź a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Łodzi w celu realizacji przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego oraz podjęcia działań polegających na aktywizacji zawodowej dla osób osadzonych w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi. Realizacja program pt. Aktywizacja zawodowa i readaptacja społeczna mieszkańców osadzonych w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi. W programie wzięło udział 9 osadzonych. 3. W dniu 17 sierpnia 2010 r. została podpisana umowa w sprawie edukacji i aktywizacji zawodowej osadzonych pomiędzy Miastem Łódź a Łódzkim Zakładem Usług Komunalnych a Zakładem Karnym w Garbalinie. W celu wsparcia mieszkańców Łodzi osadzonych w Zakładzie Karnym w Garbalinie dot. edukacji i aktywizacji zawodowej tzn. realizacji przedsięwzięć edukacyjnoinformacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego, ponadto udział w ramach aktywizacji zawodowej osadzonych w Z.K. w Garbalinie i nieodpłatnych pracach na rzecz miasta Łodzi z możliwością zatrudnienia po odbyciu kary w ramach subsydiowanego zatrudnienia po spełnieniu wymogów ustawowych. W programie wzięło udział 11 osadzonych. 4. Szkolenia z pracownikami socjalnymi MOPS-u w cyklach 12 godzinnych pt. Pierwsze kroki na rynku pracy w dniach 5-6 października 2010 r. (14 osób), Planowanie ścieżki zawodowej w dniach 8-7 października 2010 r (18 osób) oraz października 2010 r. (16 osób). 5. Szkolenia dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy Nr 1 i Nr 2 w Łodzi pt. Wypalenie zawodowe w Publicznych Służbach Zatrudnienia w cyklach 24 godzinnych w dniach listopada 2010 r. (11 osób), listopada 2010 r. (11 osób), 29 listopada - 2 grudnia 2010 r. (10 osób) oraz grudnia 2010 r. (12 osób). 6. Warsztaty dla 10 szkół gimnazjalnych na terenie Łodzi. Tematyka: - Pragnienie i cele życiowe, - Samopoznanie, - Rynek pracy- zawody przyszłości, - Zbudowanie własnej wartości, - Predyspozycje, badanie swoich umiejętności, - Temperament, - Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, - Autoprezentacja. 13

14 Warsztaty odbywały się od 13 października 2010 r. Uczestniczyli w nich uczniowie łódzkich gimnazjów z klas I, II i III. Ogółem we wszystkich przeprowadzonych do tej pory warsztatach udział wzięło ok uczniów. Opracował: Odział ds. Polityki Rynku Pracy Biura ds. Promocji Zatrudnienia UMŁ Materiał sporządzono na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Łodzi, Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 i Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2 w Łodzi oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. 14

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2010 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze łódzkich

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC CZERWCA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC CZERWCA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC CZERWCA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W CZERWCU 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2017 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2017 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2017 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2017 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W GRUDNIU 2006 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich wynosiła

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2008 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W GRUDNIU 2008 ROKU.

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2008 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W GRUDNIU 2008 ROKU. CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2008 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W GRUDNIU 2008 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich na

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2018 r. SPIS TREŚCI 1 LUDNOŚĆ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI SYTUACJA I POŁOWA 2017 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI W CZERWCU 2008 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SPIS TREŚCI 1.LUDNOŚĆ 2. WYNAGRODZENIA 3. RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE 4. RYNEK PRACY - BEZROBOCIE 5. PRZEMYSŁ 6. BUDOWNICTWO 7. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 8.

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2017 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r.

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Statystyka Warszawy Nr 5/2018 28.06.2018 r. 114,6 Dynamika produkcji budowlano-montażowej r/r W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 2,6% wyższe w

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2018 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2018 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2018 ROKU I. LUDNOŚĆ W ŁODZI. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny na dzień 31.12.2017 w województwie łódzkim stan ludności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014 r. Źródło: GUS Źródło: GUS 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2008 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2009 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU I. LUDNOŚĆ W ŁODZI. Łódź jest obecnie trzecim miastem w Polsce pod względem liczby mieszkańców, jednak ciągle obserwowany jest odpływ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-9/AW/14 Gostynin, dnia 21.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Białymstoku, 18 września 2017 roku 1 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w woj. podlaskim

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7%

liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7% INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA NA TEMAT AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY KATOWICE, PROGNOZY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH Katowice 2013 rok I. SYTUACJA NA KATOWICKIM

Bardziej szczegółowo

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie.

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie. dr Artur Borcuch 1 lipiec 2015 roku Wybrane informacje z dokumentów: Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa świętokrzyskiego w maju 2015 r., Urząd Statystyczny w Kielcach 2015, nr 5. Koniunktura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego. w okresie od stycznia do sierpnia roku

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego. w okresie od stycznia do sierpnia roku POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. 87 643-58-02, 644-68-90, 644-77-08, fax. 87 643-58-03, e-mail: biau@praca.gov.pl Augustów, 3 września 2009 INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo