Protokół I/18 z I Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 20 listopada 2018 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół I/18 z I Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 20 listopada 2018 r."

Transkrypt

1 Protokół I/18 z I Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 20 listopada 2018 r. Obrady I Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz i trwały do godz Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15. Radni obecni na sali obrad według załączonej listy obecności: 1. Bartoszewicz Witold 2. Dębski Jacek 3. Kłoczko Wiesław 4. Król Jan 5. Krzykwa Janusz 6. Kwiatkowski Romuald 7. Naruszewicz Piotr 8 Olfier-Halicka Katarzyna 9.Olszewski Jan 10. Ostapowicz Ewa 11. Ostrowski Stanisław 12. Słowikowski Piotr 13. Staniszewski Leszek 14. Sutuła Antoni 15. Tylman Artur Ponadto obecni: Proboszcz Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej Ks. Kanonik Henryk Polkowski Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski Sekretarz Gminy Andrzej Czuper Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności. Pkt 1. Otwarcie sesji. Obradom I Sesji VIII kadencji Rady Gminy Raczki przewodniczył radny senior Witold Bartoszewicz: Radny senior Witold Bartoszewicz W drodze Postanowienia Komisarz Wyborczy w Suwałkach z dnia 7 listopada 2018 r. na dzień dzisiejszy zwołał pierwszą sesję w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. wobec powyższego: Otwieram I Sesję VIII kadencji Rady Gminy Raczki. Na podstawie listy obecności stwierdzam quorum - na ustawowy skład 15 radnych, obecnych jest 15 radnych. Powitał przybyłych na sesję Rady Gminy Raczki: Ks. Proboszcza Henryka Polkowskiego, nowo wybranych radnych, Wójta Gminy Raczki, państwa sołtysów, Radcę Prawnego, pracowników urzędu gminy oraz pozostałych obecnych. Pogratulował radnym wyboru, szczególnie młodym radnym i zapewnił, że zostaną oni przez doświadczonych radnych wprowadzeni w rytm pracy radnego. Poprosił Pana Wójta Gminy o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym. Radny senior Witold Bartoszewicz poprosił radnych o przedstawienie się osobiście. Każdy radny przedstawił się. 1

2 Pkt 2. Złożenie ślubowania przez Radnych. Radny senior Witold Bartoszewicz poinformował, iż zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: Tak mi dopomóż Bóg. Radny senior Witold Bartoszewicz odczytał rotę ślubowania: Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców. Następnie najmłodszy wiekiem radny Artur Tylman odczytywał z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, a każdy z radnych powstawał i składał ślubowanie poprzez wypowiedzenie słowa ślubuję. Ślubowanie złożyli następujący radni Rady Gminy Raczki: 1. Witold Bartoszewicz - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg 2. Jacek Dębski - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg 3. Wiesław Kłoczko - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg 4. Jan Król - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg 5. Janusz Krzykwa - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg 6. Romuald Kwiatkowski - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg 7. Piotr Naruszewicz - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg 8. Katarzyna Olfier-Halicka - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg 9. Jan Olszewski - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg 10. Ewa Ostapowicz - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg 11. Stanisław Ostrowski - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg 12. Piotr Słowikowski - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg 13. Leszek Staniszewski - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg 14. Antoni Sutuła - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg 15. Artur Tylman - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny senior Witold Bartoszewicz stwierdził, że radni złożyli ślubowanie i tym samym objęli mandat radnego Rady Gminy Raczki. Wręczył radnym Rady Gminy Raczki zaświadczenia o wyborze. Pkt 3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Raczki. Radny senior Witold Bartoszewicz poinformował, że zgodnie z wolą wyborów wyrażoną w wyborach, które odbyły się w dniu 21 października 2018 r. Wójtem Gminy Raczki wybrany został Andrzej Szymulewski. Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: Tak mi dopomóż Bóg.. Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski złożył ślubowanie poprzez wypowiedzenie roty ślubowania: Obejmując urząd Wójta Gminy Raczki, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Tak mi dopomóż Bóg. Radny senior Witold Bartoszewicz wręczył Wójtowi Andrzejowi Szymulewskiemu zaświadczenie o wyborze wójta i pogratulował mu wyboru. Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski podziękował wszystkim obecnym za zaufanie, jakim został obdarzony podczas wyborów. Stwierdził, że jest zaszczycony i zobowiązany do jeszcze cięższej pracy na stanowisku Wójta. Zapewnił wszystkich, że swoje obowiązki wykonywał sumiennie w poczuciu odpowiedzialności o wspólne dobro naszej gminy. Pogratulował radnym zwycięstwa i we wspólnym imieniu zapewnił, że jako władze gminy zrobią wszystko, aby nie zawieść zaufania mieszkańców. 2

3 Podziękował za poprzednią kadencję i zapewnił, że nie zmieni się, że będzie jeszcze więcej pracował na rzecz tej gminy, rozwiązywał problemy pojedynczych mieszkańców, jak i całej gminy oraz, że każdy będzie mógł do niego przyjść i zostanie wysłuchany. Zwrócił uwagę, że przed radą jest sporo pracy, bo potrzeby gminy są ogromne zarówno w dziedzinie inwestycji, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, szkolnictwa, bezpieczeństwa, itp. Pkt 4. Przedstawienie porządku obrad. Radny senior Witold Bartoszewicz poinformował, że w drodze wyżej wymienionego Postanowienia Komisarz Wyborczy w Suwałkach ustalił następujący porządek obrad, który radni otrzymali w zawiadomieniu o zwołaniu sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy Raczki. 2. Złożenie ślubowania przez radnych. 3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Raczki. 4. Przedstawienie porządku obrad. 5. Wybór Przewodniczącego Rady. 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady (Wiceprzewodniczących). 7. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Raczki. Radny Stanisław Ostrowski - Proponuję wprowadzić do porządku obrad następujące punkty dotyczące: - projektu uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki, - projektu uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Rady Gminy Raczki, - projektu uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Raczki, - projektu uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Raczki. Radny senior Witold Bartoszewicz poddał wniosek radnego pod głosowanie. W głosowaniu jawnym radni przyjęli jednogłośnie proponowane zmiany porządku obrad. Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik Nr 11 pkt 10 do niniejszego protokołu. Pkt 5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Raczki. Radny senior Witold Bartoszewicz stwierdził, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Następnie zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. Radny Stanisław Ostrowski zgłosił kandydaturę radnego Piotra Słowikowskiego. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Radny senior Witold Bartoszewicz zaproponował powołanie 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej z radnych Rady Gminy celem przeprowadzenia tajnego głosowania w wyborze Przewodniczącego Rady. Poinformował, że członek Komisji Skrutacyjnej nie może być kandydatem na Przewodniczącego Rady. Radni zgłosili do składu Komisji Skrutacyjnej następujących kandydatów spośród radnych: - Katarzynę Olfier-Halicką, - Wiesława Kłoczko, - Leszka Staniszewskiego. Rada Gminy Raczki w głosowaniu jawnym jednogłośnie (15 głosami za ) powołała Komisję Skrutacyjną. Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik Nr 11 pkt 1 do niniejszego protokołu. Radny Witold Bartoszewicz zwrócił się do członków Komisji Skrutacyjnej o wybór Przewodniczącego Komisji, przygotowanie i ustalenie zasad głosowania. W tym celu ogłosił 10 minut przerwy. 3

4 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wiesław Kłoczko wyjaśnił zasady głosowania. Następnie Komisja przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Raczki. Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wiesław Kłoczko przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania tajnego informując, iż radny Piotr Słowikowski został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Raczki, 15 głosami za i uzyskał wymaganą art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym bezwzględną większość głosów. Załącznik Nr 1. Protokół Komisji Skrutacyjnej. Radny senior Witold Bartoszewicz przedstawił uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Raczki. Załącznik Nr 2. Uchwała Nr I/1/18. Radny senior Witold Bartoszewicz pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady i przekazał dalsze prowadzenie obrad. Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski Podziękował radnym za zaufanie i wybór zapewniając, że będzie działał dla dobra gminy i jej mieszkańców sumiennie wypełniając powierzoną funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Raczki. Zaproponował wprowadzić do porządku obrad kolejny punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki i poddał wniosek pod głosowanie. W głosowaniu jawnym radni przyjęli 13 głosami za proponowaną zmianę porządku obrad. Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik Nr 11 pkt 10 do niniejszego protokołu. Po wprowadzeniu zmian dalszy porządek obrad jest następujący: 7. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki. 8. Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki. 9. Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Rady Gminy Raczki. 10. Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Raczki. 11. Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Raczki. 12. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Raczki. Pkt 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (Wiceprzewodniczących). Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski poinformował, że zgodnie z przepisem 9 ust. 1 Statutu Gminy Raczki rada gminy wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Przeprowadzone będzie oddzielne głosowanie na każdego wiceprzewodniczącego. Zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki. Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Ostrowskiego. Radna Ewa Ostapowicz zgłosiła kandydaturę radnego Jacka Dębskiego. Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski Zaproponował pozostawienie 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnych głosowań na wiceprzewodniczących. Rada Gminy Raczki zadecydowała o pozostawieniu wcześniej wybranej 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej. Radna Ewa Ostapowicz wycofała kandydaturę radnego Jacka Dębskiego. 4

5 Radny wyraził zgodę na wycofanie kandydatury. Zarządzono 5-minutową przerwę na przygotowanie głosowania. Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wiesław Kłoczko przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania tajnego informując, iż radny Stanisław Ostrowski został wybrany na pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki, 12 głosami za i uzyskał wymaganą art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym bezwzględną większość głosów. Załącznik Nr 3. Protokół Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Rady Piotr Słowikowskiego zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki. Radna Ewa Ostapowicz zgłosiła kandydaturę radnego Jacka Dębskiego. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Zarządzono 5-minutową przerwę na przygotowanie głosowania. Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wiesław Kłoczko - przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania tajnego informując, iż radny Jacek Dębski został wybrany na pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki, 12 głosami za i uzyskał wymaganą art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym bezwzględną większość głosów. Załącznik Nr 4. - Protokół Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski przedstawił uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Raczki. Załącznik Nr 5. Uchwała Nr I/2/18. Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski pogratulował nowo wybranym Wiceprzewodniczącym Rady poprosił ich o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym. Ks. Proboszcz Henryk Polkowski podziękował za zaproszenie na sesję inauguracyjną i pogratulował Wójtowi, radnym wyboru na kolejną kadencję oraz pogratulował nowo wybranym na funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Zarządzono 10-minutową przerwę. Pkt 7. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki. Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski poinformował, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta. Zasady wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki zostały określone w przedłożonym projekcie uchwały i proponowane składniki nie zmieniły się w stosunku do poprzedniej kadencji wójta. Radny Witold Bartoszewicz zaapelował do radnych, aby nie podejmowali uchwały w przedstawionej wersji argumentując, że u progu nowej kadencji nie należy ustalać składników wynagrodzenia na maksymalnym poziomie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. Zgodził się, co do kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, ale wniósł o ustalenie dodatku 5

6 specjalnego na poziomie 20 % a nie 40 % wskazując, że taki dodatek na stanowisku kierownika wynosi 70 zł. Przyjmując górną granicę procentową tego dodatku Rada zamknie sobie możliwość docenienia Wójta poprzez podniesienie wynagrodzenia za specjalne osiągnięcia. Ustalenie górnych granic może pozbawić go motywacji do lepszej pracy na rzecz społeczności gminnej. Stwierdził, że duża część z pracowników w Urzędzie Gminy tyle nie zarabia, co ten dodatek wynosi. Uważa, że przy 20% dodatku specjalnym, pobory Wójta na warunki raczkowskie są dobre. Stwierdził, że Wójt sam nic nie zrobi, to pracownicy robią a zwiększenie ich wynagrodzenia planowane jest o tylko 3 %, a dla Wójta damy 40 %. Poprosił o logikę i rozsądek przy podejmowaniu niniejszej uchwały. Po wyborach nie spodziewał się, że będzie podział w radzie na my i wy. Uważał, że stworzą razem jedną drużynę realizującą zadania gminy, ale rzeczywistość okazała się jest inna. Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski za argumentował potrzebę podjęcia przedstawionego projektu uchwały ze względu na to, że Wójt miał najniższe pobory w powiecie suwalskim. Później, jako, że zaszły perturbacje związane z przyjętym przez Rząd rozporządzeniem obniżającym pobory samorządowców i posłów poprzednia Rada Gminy zmuszona była podjąć nową uchwałę dotyczącą uposażenia Wójta. Jednakże nie podniosła ich do maksymalnych wyżyn, które zamknęłyby drogę późniejszej podwyżce wynagrodzenia. W oparciu o to przeanalizowane też zostały wysokości uposażenia kierowników jednostek organizacyjnych gminy, które są też na godnym poziomie. Mając powyższe na uwadze poprosił Radę o podjęcie uchwały. Radny Antoni Sutuła poparł potrzebę pozostawienia wynagrodzenia na niezmienionym poziomie ze względu na widoczny rozwój gminy. Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski - zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki i poddał pod głosowanie. Załącznik Nr 6. - Uchwała Nr I/3/18. Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik Nr 11 pkt 11 do niniejszego protokołu. Pkt 8. Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki. Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski zaproponował powołanie 2 stałych komisji Rady Gminy Raczki oprócz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Raczki. W poprzedniej kadencji działały jeszcze dwie stałe komisje rady: Komisja Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu oraz Komisja Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Zaproponował, że w do składu Komisji Rewizyjnej powołanych będzie minimum 3 radnych, do Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu powołanych będzie 5 radnych, do Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powołanych będzie 4 radnych, a do Komisję Skarg, Wniosków i Petycji powołanych będzie minimum 3 radnych. W głosowaniu jawnym jednogłośnie (15 głosów za ) Rada Gminy przyjęła propozycję Przewodniczącego Rady dotyczącą składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy. Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik Nr 11 pkt 3-4 i 8 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski Poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji oraz na pozostałych członków komisji. Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym Rada jednogłośnie (15 głosami za ) wybrała radnego Leszka Staniszewskiego. Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik Nr 11 pkt 2 do niniejszego protokołu. Na pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki zgłoszono następujących kandydatów: 1. Antoniego Sutułę, 2. Artura Tylmana. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski poprosił członków Komisji o wyłonienie zastępcy komisji, w tym celu zarządził 5-minutową przerwę. 6

7 Przewodniczącego Komisji Leszek Staniszewski odczytał protokół Komisji w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski - zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki i poddał pod głosowanie. Załącznik Nr 7. - Uchwała Nr I/4/18. Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik Nr 12 pkt 8 do niniejszego protokołu. Pkt 9. Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Rady Gminy Raczki. Do Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Rady Gminy Raczki zgłoszono następujących kandydatów spośród radnych: 1. Piotra Naruszewicza, 2. Ewę Ostapowicz, 3. Witolda Bartoszewicza, 4. Katarzynę Olfier-Halicką, 5. Janusza Krzykwę. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski - zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Rady Gminy Raczki i poddał pod głosowanie. Załącznik Nr 8. Uchwała Nr I/5/18. Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik Nr 12 pkt 9 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski poprosił członków Komisji o wyłonienie przewodniczącego i zastępcy komisji w tym celu zarządził 5 minutową przerwę. Radny Piotr Naruszewicz przedstawił, że w drodze wyboru został Przewodniczącym Komisji a Wiceprzewodniczącym Komisji został Witold Bartoszewicz. Pkt 10. Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Do Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Raczki zgłoszono następujących kandydatów spośród radnych: 1. Wiesława Kłoczko, 2. Jana Króla, 3. Romualda Kwiatkowskiego, 4. Jana Olszewskiego. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski - zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Raczki i poddał pod głosowanie. Załącznik Nr 9. Uchwała Nr I/6/18. Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik Nr 12 pkt 10 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski poprosił członków Komisji o wyłonienie przewodniczącego i zastępcy komisji w tym celu zarządził 5 minutową przerwę. 7

8 Radny Wiesław Kłoczko przedstawił, że w drodze wyboru został Przewodniczącym Komisji a Wiceprzewodniczącym Komisji został Jan Olszewski. Pkt 11. Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Raczki. Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Raczki zgłoszono następujących kandydatów: 1. Jana Króla, 2. Ewę Ostapowicz, 3. Antoniego Sutułę, 4. Katarzynę Olfier-Halicką, 5. Leszka Staniszewskiego. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. W głosowaniu jawnym do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Raczki wybrano: 1. Jana Króla, 2. Ewę Ostapowicz, 3. Antoniego Sutułę. Imienny wykaz głosowania jawnego nad składem osobowym Komisji stanowi załącznik Nr 11 pkt 7 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski poprosił członków Komisji o wyłonienie przewodniczącego i zastępcy komisji w tym celu zarządził 5 minutową przerwę. Radny Jan Król przedstawił, że w drodze wyboru został Przewodniczącym Komisji a Wiceprzewodniczącą Komisji została Ewa Ostapowicz. Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski - zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Raczki i poddał pod głosowanie. Załącznik Nr Uchwała Nr I/7/18. Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik Nr 12 pkt 11 do niniejszego protokołu. Pkt 12. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Raczki. Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski Stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany i poinformował, że protokół z dzisiejszej sesji zostanie sporządzony i wyłożony do publicznego wglądu na 3 dni przed terminem kolejnej sesji w pokoju Nr 1 w Urzędzie Gminy Raczki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raczki. Poinformował, że kolejna sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. Podziękował Wójtowi, radnym, pracownikom urzędu gminy, sołtysom za udział w obradach Rady Gminy. Przewodniczący obrad radny-senior Zamykam I Sesję VIII kadencji Rady Gminy Raczki. Witold Bartoszewicz Protokołowała Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski Danuta Grabowska 8

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z obrad I Sesji Rady Gminy Stara Biała która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z obrad I Sesji Rady Gminy Stara Biała która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z obrad I Sesji Rady Gminy Stara Biała która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r. Porządek obrad sesji: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Ślubowanie radnych.

Bardziej szczegółowo

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego Protokół Nr I/2014 z I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 00 Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. 1 P R O T O K Ó Ł Nr I.2014 I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. Czas trwania posiedzenia : 10 00-12 10 Obecni : - radni według

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r.

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r. PROTOKÓŁ I/2014 z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 28 listopada 2014r. Obecni zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2018 z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk odbytej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku w dniu r.

Protokół nr I/2018 z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk odbytej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku w dniu r. Protokół nr I/2018 z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk odbytej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku w dniu 19.11.2018 r. Obrady sesji Rady Gminy Jedlińsk kadencji 2018 2023 wybranej w wyborach

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y O Ł A W A

R A D A G M I N Y O Ł A W A R A D A G M I N Y O Ł A W A P R O T O K Ó Ł nr I/2014 I z inauguracyjnej sesji RADY GMINY OŁAWA, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. 1 P R O T O K Ó Ł nr I/2014 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Złożenie ślubowania przez Wójta wobec rady gminy jest jednocześnie objęciem obowiązków Wójta na nową kadencję.

Złożenie ślubowania przez Wójta wobec rady gminy jest jednocześnie objęciem obowiązków Wójta na nową kadencję. Protokół Nr I/2018 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 19 listopada 2018r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Obrady sesji były transmitowane i utrwalono nagranie z obrad. Link

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z obrad I Sesji nowej Kadencji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z obrad I Sesji nowej Kadencji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z obrad I Sesji nowej Kadencji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 8 00 9 45 w sali nr 11 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 01 grudnia 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 01 grudnia 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 01 grudnia 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie obrad i prowadzenie Sesji do czasu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z I sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 20 listopada 2018 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z I sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 20 listopada 2018 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z I sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 20 listopada 2018 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 10 00 11 40 w sali nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej nr 45 w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2018. Przed złożeniem ślubowania Pan i Elżbieta Kober poprosiła wszystkich o powstanie i odczytała treść Roty ślubowania dla radnych:

Protokół nr I/2018. Przed złożeniem ślubowania Pan i Elżbieta Kober poprosiła wszystkich o powstanie i odczytała treść Roty ślubowania dla radnych: Rada Gminy Szydłowo Rada Gminy Protokół nr I/2018 I Sesja w dniu 19 listopada 2018 w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie. Obrady rozpoczęto 19 listopada 2018 o godz. 13:00, a zakończono o godz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 I-szej sesji Rady Gminy Świercze odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Świercze. Obrady rozpoczęto o godz. 10-tej, zakończono o godz. 12 30. Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 19 listopada 2018 roku.

Protokół Nr 1/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 19 listopada 2018 roku. Protokół Nr 1/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 19 listopada 2018 roku. Ad. pkt. 1. Obrady I sesji Rady Gminy Rudka otworzył Rady Senior Pan Tadeusz Uszyński o godz. 1300 modlitwą Ojczenasz...

Bardziej szczegółowo

RO ORM Protokół nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. o godz

RO ORM Protokół nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. o godz RO.0002.1.2018.ORM Protokół nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w hotelu Arkas w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 12 1. Otwarcie sesji. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I Inauguracyjną sesję Rady Gminy w Dobryszycach w dniu 01 grudnia 2014 r. otworzyła Pani Urszula Półrola - najstarsza wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 28 listopada 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr I/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 28 listopada 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr I/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 28 listopada 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto o godz. 16 00, a zakończono o godz. 17 00. Pierwszą sesję Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 14 00. Ad.1.Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Wiesław Kwaśniewski. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO zwołanej postanowieniem Nr 49/14 z dnia 25 listopada 2014 r. przez Komisarza Wyborczego w Słupsku, która odbyła się 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Z I INAUGURACYJNEJ SESJI RADY GMINY JANÓW

Z I INAUGURACYJNEJ SESJI RADY GMINY JANÓW RG. 0002 A SESJE RADY GMINY PROTOKÓŁ Nr I/18 Z I INAUGURACYJNEJ SESJI RADY GMINY JANÓW Z DNIA 22 LISTOPADA 2018 ROKU Kadencja 2018 2023 Protokół Nr I/18 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Janów z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół I/14 z I Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół I/14 z I Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Protokół I/14 z I Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Obrady I Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 14 00 i trwały do godz. 16 19 Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Szemud w dniu 1 grudnia 2014 roku

Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Szemud w dniu 1 grudnia 2014 roku Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Szemud w dniu 1 grudnia 2014 roku I Sesja nowo wybranej Rady Gminy odbyła się w GCKSiR w Szemudzie. W sesji udział wzięli radni wybrani w wyborach samorządowych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.45 W sesji uczestniczyli zaproszeni goście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z obrad pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Miłkowice w kadencji z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z obrad pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Miłkowice w kadencji z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z obrad pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Miłkowice w kadencji 2014 2018 z dnia 1 grudnia 2014 r. Obrady pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy w Miłkowice w kadencji 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 sesji Rady Gminy w dniu

Protokół Nr I/2014 sesji Rady Gminy w dniu Protokół Nr I/2014 sesji Rady Gminy w dniu 01.12.2014 miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Turawie. godz. 9 00-11 00 w sesji uczestniczyli: 1. radni wg listy obecności - 15 osób, 2.Waldemar Kampa -

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji. Rada Gminy Niwiska Protokół nr 1 I Sesja w dniu 19 listopada 2018 r. Obrady rozpoczęto 19 listopada 2018 r. o godz. 16:00, a zakończono o godz. 18:14 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku W pierwszej sesji VII Kadencji uczestniczyli radni Rady Gminy według załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 17 listopada 2018 r.

Protokół nr I/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 17 listopada 2018 r. Protokół nr I/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 17 listopada 2018 r. Obecni - wg załączonej listy obecności. Pierwsze obrady Rady Gminy Lubicz w nowej kadencji rozpoczęły się o godz. 9.00 w sali nr 4

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Sicienku. Magda Kluska

Urzędu Gminy w Sicienku. Magda Kluska W I Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 15 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane uchwały

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014. z I Sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście.

PROTOKÓŁ Nr I/2014. z I Sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście. PROTOKÓŁ Nr I/2014 z I Sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście. Obrady rozpoczęto o godz.14.00, Zakończono o godz.16.00 Skład Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół I sesji VII kadencji Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół I sesji VII kadencji Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół I sesji VII kadencji Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 1 grudnia 2014 r. W związku z Obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30 Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny 14.00 do godziny 15.30 Stan radnych Rady Gminy 15 Obecnych na sesji w trakcie głosowań 14 Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I.2014 obrad I Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 grudnia 2014 roku Ad. 1 Ad.2 Ad.3

Protokół Nr I.2014 obrad I Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 grudnia 2014 roku Ad. 1 Ad.2 Ad.3 Protokół Nr I.2014 obrad I Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 grudnia 2014 roku Ad. 1 Otwarcia obrad I Inaguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał najstarszy wiekiem radny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie w dniu 20 listopada 2018 roku

PROTOKÓŁ NR I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie w dniu 20 listopada 2018 roku PROTOKÓŁ NR I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie w dniu 20 listopada 2018 roku Sesję rozpoczęto o godz.10 02 i zakończono o godz.11 53. Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2018 z pierwszej sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski odbytej w dniu 19 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ Nr I/2018 z pierwszej sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski odbytej w dniu 19 listopada 2018 r. PROTOKÓŁ Nr I/2018 z pierwszej sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski odbytej w dniu 19 listopada 2018 r. Sesja odbyła się w sali budynku PKP przy ulicy Dworcowej 4 w Tarnowie Opolskim o godz. 9:00.

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Wręczenie zaświadczeń przez Miejską Komisje Wyborczą w Kaletach.

Ad 2. Wręczenie zaświadczeń przez Miejską Komisje Wyborczą w Kaletach. Protokół I/2010 I inauguracyjnej sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Kaletach z 2 grudnia 2010 r. Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach Ad 1. Otwarcie sesji. Radny Senior Kazimierz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 28 listopada 2014r.

PROTOKÓŁ Nr I/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 28 listopada 2014r. PROTOKÓŁ Nr I/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 28 listopada 2014r. O godzinie 17:30 obrady Inauguracyjnej sesji Rady Gminy Leszno rozpoczynającej VII kadencję (2014-2018) otworzył najstarszy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 15 00 Na 15-to osobowy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku Stan radnych... 15 Obecnych na sesji... 15 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Lipusz Ad. 1 Obrady sesji rozpoczęto o godz.14 00. Prowadzeniu obrad I sesji Rady Gminy przewodniczył najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół I Sesji Rady Gminy Poświętne. odbytej dniu 20 listopada 2018 r.

Protokół I Sesji Rady Gminy Poświętne. odbytej dniu 20 listopada 2018 r. Protokół I Sesji Rady Gminy Poświętne odbytej dniu 20 listopada 2018 r. Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9-tej dokonał najstarszy wiekiem radny Pan Stanisław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/VII/0002/2014 z I Sesji Rady Gminy Jordanów Śląski w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 1/VII/0002/2014 z I Sesji Rady Gminy Jordanów Śląski w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 1/VII/0002/2014 z I Sesji Rady Gminy Jordanów Śląski w dniu 1 grudnia 2014 r. W Sesji udział wzięło 14 radnych (nieobecna była Pani Alina Janerka) oraz Sołtysi Gminy Jordanów Śląski - listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/14 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR 1/14 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR 1/14 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 1 grudnia 2014 r. Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne.

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9- tej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I / 2018

P R O T O K Ó Ł Nr I / 2018 P R O T O K Ó Ł Nr I / 2018 Sesji Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 listopada 2018r. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym I sesję zwołuje Komisarz Wyborczy w terminie 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2018 z I Sesji Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 listopada 2018 roku

PROTOKÓŁ NR I/2018 z I Sesji Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 listopada 2018 roku PROTOKÓŁ NR I/2018 z I Sesji Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 listopada 2018 roku Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100% ogółu Rady. - lista obecności zał. Nr 8 Sesja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROTOKOŁU NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 21 listopada 2018 roku

PROJEKT PROTOKOŁU NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 21 listopada 2018 roku PROJEKT PROTOKOŁU NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 21 listopada 2018 roku Pierwsza sesja nowo wybranej Rady kadencji 2018-2023 została zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu

Bardziej szczegółowo

Protokół I/2014 sesji Rady Gminy Lubin z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół I/2014 sesji Rady Gminy Lubin z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół I/2014 sesji Rady Gminy Lubin z dnia 1 grudnia 2014 r. I sesja Rady Gminy Lubin odbyła się w Świetlicy Wiejskiej w Goli. Sesję rozpoczęto o godz. 10:00, otworzył ją i obradom przewodniczył do

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 11.00 do 13.00. Obradom przewodniczyli kolejno: 1. Przewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr I/2014. z Inauguracyjnej sesji nowo wybranej Rady Gminy Sadkowice odbytej w dniu

P r o t o k ó ł Nr I/2014. z Inauguracyjnej sesji nowo wybranej Rady Gminy Sadkowice odbytej w dniu P r o t o k ó ł Nr I/2014 z Inauguracyjnej sesji nowo wybranej Rady Gminy Sadkowice odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w kadencji 2014 2018. Sesja rozpoczęła się o godź. 10 oo w świetlicy środowiskowej w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2018 obrad I sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2018 r.

Protokół Nr I/2018 obrad I sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2018 r. Protokół Nr I/2018 obrad I sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2018 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 15 40. W sesji uczestniczyło 15

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY HAŻLACH. l. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych.

RADA GMINY HAŻLACH. l. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. RADA GMINY HAŻLACH BRG.0002.\O.20\4 Protokół nr XJ2014 z Sesji Rady Gminy Hażlach w dniu l grudnia 2014 roku Obecni: według załączonej listy obecności. Porządek obrad: l. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Radny Senior stwierdził, że wszyscy radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Gminy Gaworzyce.

Radny Senior stwierdził, że wszyscy radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Gminy Gaworzyce. Protokół Nr I/2018 z I Sesji Rady Gminy Gaworzyce odbytej w dniu 23 listopada 2018 r. zwołanej Postanowieniem Nr DLG-0012/18-20/18 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 9 listopada 2018 r. Obrady pierwszej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2018. z Sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. z dnia 19 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2018. z Sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. z dnia 19 listopada 2018 r. RO.0002.12.2018.PD PROTOKÓŁ NR 1/2018 z Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2018 r. str. 1/6 Protokół Nr 1/2014 z Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 19 listopada 2018 r. I Sesja

Bardziej szczegółowo

1) Wewiorka Sandra 2) Sobota Teresa 3) Michalska Małgorzata

1) Wewiorka Sandra 2) Sobota Teresa 3) Michalska Małgorzata 1 Protokół Nr I/2018 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 19 listopada 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 15 00 16 00. Komisarz Wyborczy w Opolu III

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym "Otwieram I sesję Rady Gminy...".

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym Otwieram I sesję Rady Gminy.... Scenariusz opracowano w oparciu o porządek obrad, zawarty w przykładzie zaproszenia na I sesję rady gminy załączonym do artykułu pt. "Zwołanie I sesji rady jednostki samorządu terytorialnego". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I sesja VIII kadencji w dniu 17 grudnia 2018 r.

I sesja VIII kadencji w dniu 17 grudnia 2018 r. 1 Dz-18.0021.1.2018 Podsumowanie: I sesja VIII kadencji w dniu 17 grudnia 2018 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji odbytej w dniu r. w Sali Obrad Urzędu ul.

PROTOKÓŁ nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji odbytej w dniu r. w Sali Obrad Urzędu ul. PROTOKÓŁ nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji odbytej w dniu 27.11.2014 r. w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55 Ad 1. Radny Senior Pan Tadeusz Kowalczyk na podstawie art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2010 Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 13 grudnia 2010 r.

Protokół nr I/2010 Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 13 grudnia 2010 r. Protokół nr I/2010 Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 13 grudnia 2010 r. Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w godz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku BRM.0002.I.2014 P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2006 z sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 24 listopada 2006 roku w Ośrodku Kultury

Protokół nr 1/2006 z sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 24 listopada 2006 roku w Ośrodku Kultury 1A MIEJSKA 15KIM Protokół nr 1/2006 z sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 24 listopada 2006 roku w Ośrodku Kultury ad. l Sesja inauguracyjna Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku.

Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku. Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku. I sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. Sesje rozpoczęto o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/18. Stan Radnych 23 Obecnych 23 Lista obecności radnych Rady Miejskiej w Pabianicach stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Protokół Nr I/18. Stan Radnych 23 Obecnych 23 Lista obecności radnych Rady Miejskiej w Pabianicach stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Protokół Nr I/18 z I sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się w dniu 22 listopada 2018 r. w sali Dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan Radnych 23 Obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Sesja rozpoczęła się o godz.13 00 i zakończyła się o godz.14 30 Na sesji obecnych było 15 radnych według

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji ) w dniu 27 listopada 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji ) w dniu 27 listopada 2014 roku BR 0002.1.2014 Radomsko, dnia 27 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji 2014 2018) w dniu 27 listopada 2014 roku Rozpoczęcie obrad sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 19 LISTOPADA 2015 R.

PROTOKÓŁ NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 19 LISTOPADA 2015 R. PROTOKÓŁ NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 19 LISTOPADA 2015 R. Miejsc obrad: Miejski Ośrodek Kultury ul. 27 Stycznia 4 83-220 Skórcz W sesji udział wzięło 15. radnych oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Przewodniczący Rady Gminy kadencji 1998-2002 - Jan Rączkowski otworzył obrady I Inauguracyjnej Sesji nowo wybranej Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/10 z I sesji V kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku.

Protokół Nr 1/10 z I sesji V kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku. Protokół Nr 1/10 z I sesji V kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku. I sesję V kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. Sesje rozpoczęto o godz. 11 30

Bardziej szczegółowo

Protokół. z I sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 30 listopada 2010 roku.

Protokół. z I sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 30 listopada 2010 roku. Protokół z I sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 30 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 19 radnych, (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014. Do punktu pierwszego porządku obrad

Protokół Nr I/2014. Do punktu pierwszego porządku obrad Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 01 grudnia 2014r., która odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 9-13 Skład Rady 15 Obecnych według listy obecności 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/ 2010

P R O T O K Ó Ł Nr I/ 2010 P R O T O K Ó Ł Nr I/ 2010 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 1 g r u d n i a 2010 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko Obradom I Sesji Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Pan Biskot poprosił Panią Wójt o złożenie wobec Rady Gminy ślubowania. Pani Wójt Małgorzata Pachecka złożyła ślubowanie następującej treści

Pan Biskot poprosił Panią Wójt o złożenie wobec Rady Gminy ślubowania. Pani Wójt Małgorzata Pachecka złożyła ślubowanie następującej treści PROTOKÓŁ NR I z obrad I sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 22 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy1. Stan rady 15 radnych, w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXX/2017 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXX/2017 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXX/2017 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 28.12.2017 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 28 grudnia 2017 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. W Sesji uczestniczyli także zaproszeni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/10 z I sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim IV kadencji z dnia 30 listopada 2010 r. Rozpoczęcie: 9.00 Zakończenie: 11.

PROTOKÓŁ NR I/10 z I sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim IV kadencji z dnia 30 listopada 2010 r. Rozpoczęcie: 9.00 Zakończenie: 11. PROTOKÓŁ NR I/10 z I sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim IV kadencji z dnia 30 listopada 2010 r. Rozpoczęcie: 9.00 Zakończenie: 11.10 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr I/14

P r o t o k ó ł Nr I/14 P r o t o k ó ł Nr I/14 Z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Parczewie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Godzina rozpoczęcia 10 00 Godzina zakończenia - 12 50. Na stan 15 radnych, na sesji było obecnych

Bardziej szczegółowo

Ad 1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego seniora.

Ad 1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego seniora. Protokół I/2018 I inauguracyjnej sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach z 22 listopada 2018 r. Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach Ad 1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego

Bardziej szczegółowo

Do punktu 1 Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Miejskiej w Olecku.

Do punktu 1 Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Miejskiej w Olecku. P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.11.2018 I sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 23 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Obrady rozpoczęto 23 listopada 2018 r. o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/R/2018 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 23 listopada 2018r.

Protokół Nr I/R/2018 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 23 listopada 2018r. Protokół Nr I/R/2018 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 23 listopada 2018r. 1. Posiedzenie I sesji VIII kadencji Rady Gminy Lesznowola otworzył najstarszy wiekiem Pan Jerzy Wiśniewski, który powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach. w dniu 20 czerwca 2017r.

Protokół Nr 1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach. w dniu 20 czerwca 2017r. Protokół Nr 1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach Stan ewidencyjny - 5 radnych Obecnych - 5 radnych w dniu 20 czerwca 2017r. Sesja odbyła sie w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad I Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014 I sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 roku.

PROTOKÓŁ Nr I/2014 I sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 roku. PROTOKÓŁ Nr I/2014 I sesji Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 grudnia 2014 roku. Sesja odbyła się w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie. Sesję rozpoczęto o godzinie 14.00 zakończono o godzinie 15.25 Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr: I/2018 Nazwa sesji: Data sesji: Numer sesji: Miejsce w którym odbyła się sesja: Godzina rozpoczęcia: Godzina zakończenia:

Protokół Nr: I/2018 Nazwa sesji: Data sesji: Numer sesji: Miejsce w którym odbyła się sesja: Godzina rozpoczęcia: Godzina zakończenia: Protokół Nr: I/2018 Nazwa sesji: I sesja VIII kadencji Rady Gminy Wielkie Oczy Data sesji: 23.11.2018 Numer sesji: I/2018 Miejsce w którym odbyła się sesja: Sala narad Godzina rozpoczęcia: 9:00 Godzina

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. Sesję Rady Miejskiej Tomaszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r.

Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji 2. Wręczenie radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju 3. Złożenie ślubowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r.

PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r. PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r. Porządek obrad : 1. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze radnych i wójta. 2. Ślubowanie radnych.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Jedwabno z dnia 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Jedwabno z dnia 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Jedwabno z dnia 01 grudnia 2014 roku Obrady pierwszej sesji Rady Gminy otworzył Radny Senior Sylwester Janowski, witając serdecznie radnych, sołtysów, przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Protokół z II sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 15 grudnia 2010 roku.

Protokół z II sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 15 grudnia 2010 roku. Protokół z II sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 15 grudnia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 19 radnych, (lista

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z tradycją zaproponowała na Sekretarza obrad najmłodszego wiekiem radnego Pana Patryka Fabisiaka.

Zgodnie z tradycją zaproponowała na Sekretarza obrad najmłodszego wiekiem radnego Pana Patryka Fabisiaka. ORG.0002.11.2018.KM PROTOKÓŁ Nr I/2018 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w 19 listopada 2018 r. w Sali Miejskiego Domu Kultury w Mławie Obrady pierwszej zwyczajnej sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo