Strona 2 z 8. Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2012 Regulamin Ramowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 2 z 8. Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2012 Regulamin Ramowy"

Transkrypt

1 YOUNGTIMER PARTY 2012 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY

2 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW OKRĘGU PZM YOUNGTIMER PARTY CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie w oparciu o niniejszy Regulamin, Regulamin Uzupełniający poszczególnych rund, jego Załączniki oraz Komunikaty wydawane przed i w trakcie trwania Imprezy, oraz regulamin KJS na rok Terminy Imprez: maja lipca września Organizator: Automobilklub Wielkopolski, Koło Youngtimer, ul. Towarowa 35/37, Poznań pod nadzorem Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu. 1.4 Celem Imprezy jest podnoszenie umiejętności i doskonalenie techniki jazdy samochodem oraz popularyzowanie sportów samochodowych 2 HARMONOGRAM IMPREZY 2.1 Szczegółowy harmonogram czasowy Imprezy ogłaszany będzie każdorazowo przed Imprezą i zawarty będzie w Regulaminie Uzupełniającym Rundy. 3 ZGŁOSZENIA, WPISOWE 3.1 Zgłoszenia udziału w Imprezie należy składać na formularzu dostępnym w Internecie pod adresem: W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie może zostać przyjęte w innej formie uzgodnionej wcześniej z Organizatorem Do zgłoszenia należy dołączyć minimum jedną aktualną fotografię samochodu pokazującą jego całość lub link do aktualnych zdjęć umieszczonych w Internecie. Organizator może zażądać przedstawienia dodatkowych fotografii zgłoszonego samochodu. 3.2 Jako Kierowca może być zgłoszona jedynie osoba posiadająca aktualne Prawo Jazdy kategorii B (lub wyższej uprawniającej do kierowania zgłoszonym samochodem) wydane w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej lub licencję BC. W przypadku posiadania Prawa Jazdy wydanego poza Unią Europejską konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie tego faktu Organizatorowi. Obowiązek udowodnienia posiadania Prawa Jazdy ciąży na Kierowcy. 3.3 Jako Załoga rozumie się: Kierowcę, Pilota oraz zgłoszone osoby Towarzyszące. Osoby nie zgłoszone wcześniej, jako członkowie Załogi, traktowane będą jak Widzowie. 3.4 Do udziału w Imprezie zostaną dopuszczone Załogi, które wypełnią i podpiszą zgłoszenie oraz dokonają wpłaty wpisowego w określonym terminie oraz spełnią wszystkie wymagania określone w Regulaminach, Załącznikach oraz Komunikatach. 3.5 Wysokość wpisowego oraz opłat dodatkowych określa Regulamin Uzupełniający. 3.6 Termin wpłaty wpisowego upływa na 2 tygodnie przed terminem Imprezy. Osoby zgłoszone zostaną wpisane na listę uczestników po zaksięgowaniu wpisowego na koncie Organizatora. Załogi, które nie dokonają wpłaty w tym terminie mogą nie zostać dopuszczone do uczestnictwa w Imprezie. W przypadku wątpliwości na Załodze ciąży obowiązek przedstawienia potwierdzenia dokonania wpłaty. Załoga, która nie przedstawi potwierdzenia przed rozpoczęciem Imprezy nie zostanie dopuszczona do udziału w niej. 3.7 Załogom, które zrezygnują lub zostaną wykluczone z uczestnictwa w Imprezie po terminie wpłaty wpisowego nie będzie zwracane wpisowe. Strona 2 z 8

3 3.8 Załoga, która mimo zgłoszenia udziału w Imprezie zrezygnuje z niego bez poinformowania Organizatora może zostać niedopuszczona do udziału w pozostałych rundach Pucharu Youngtimer Party. 3.9 Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane pod kątem spełnienia wymogów określonych w niniejszym Regulaminie w kolejności, w jakiej zostały nadesłane. 4 WARUNKI UCZESTNICTWA 4.1 Do udziału w Imprezie dopuszczone będą samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym, modele których produkcja rozpoczęła się przed 1990 r. Modele samochodów, których produkcja rozpoczęła się później, mogą zostać dopuszczone do udziału w Imprezie po indywidualnej akceptacji Organizatora. 4.2 Zgłoszony samochód musi być dopuszczony do ruchu drogowego (posiadać aktualny Dowód Rejestracyjny oraz Przegląd Techniczny), a także posiadać aktualną polisę ubezpieczenia OC. Organizator zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia NNW, oraz Autocasco wraz z rozszerzeniem o ryzyko udziału w jazdach sportowych. 4.3 Samochody Sportowe muszą posiadać ważną Kartę Samochodu Sportowego. 4.4 Jeśli zgłoszony samochód nie jest własnością Kierowcy ciąży na nim obowiązek posiadania i okazania na żądanie Organizatora pisemnej zgody właściciela(-li) samochodu na udział w Imprezie. Brak takiej zgody w dowolnym momencie trwania Imprezy powodować będzie wykluczenie Załogi z udziału w niej. 4.5 Każdy samochód biorący udział w Imprezie musi być wyposażony w sprawną gaśnicę z potwierdzonym aktualnym przeglądem o zawartości środka gaśniczego minimum 1kg. 4.6 W samochodzie nie mogą znajdować się żadne luźne przedmioty, które mogłyby spowodować zagrożenie dla Załogi. Żaden element wyposażenia samochodu nie może stwarzać zagrożenia dla Załogi lub innych Uczestników oraz Widzów. 4.7 Każdy samochód uczestniczący w Imprezie musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami Organizatora przez cały czas trwania Imprezy. Obowiązek dostarczenia tych materiałów ciąży na Organizatorze. Uczestnik może zrezygnować z oznakowania samochodu dodatkowymi materiałami reklamowymi w takim przypadku konieczne jest wniesienie dopłaty do wpisowego w wysokości określonej w Regulaminie Uzupełniającym na rzecz Organizatora. 4.8 Organizator dostarczy każdej Załodze 1 komplet obowiązkowych materiałów służących do oznakowania samochodu. Załoga zobowiązana jest do użycia tych materiałów na kolejnych rundach Pucharu w danym sezonie. Numer startowy przydzielony zostanie na pierwszej rundzie w której Załoga będzie brała udział i pozostanie taki sam przez cały sezon. 4.9 W przypadku braku ww. oznaczeń, przed kolejną rundą Pucharu, Załoga zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego za wydanie dodatkowych oznaczeń pobrana będzie opłata 100 zł (sto) Każdy zgłoszony samochód przed przystąpieniem do uczestnictwa w Imprezie zostanie sprawdzony pod kątem ogólnej sprawności technicznej, zgodności ze zgłoszeniem oraz niniejszym Regulaminem podczas obowiązkowego Badania Kontrolnego (BK). Dopuszczenie do udziału w Imprezie jest warunkowe, co oznacza, że w każdej chwili trwania Imprezy może zostać zweryfikowane ponownie przez Organizatora lub osoby upoważnione Samochód musi pozytywnie przejść badanie BK1 lub BK2 (do wyboru) przed przystąpieniem do startu w Próbach Sprawnościowych Podczas każdego BK zmierzona zostanie głośność, która nie może przekraczać 96 db (+1 db w granicach błędu pomiarowego) mierzona przy 3500 obrotów na minutę silnika. W przypadku silników dwucylindrowych o tłokach współbieżnych pomiar odbywać się będzie przy 3000 obrotów na minutę a głośność nie może przekraczać 96 db (+1 db w granicach błędu pomiarowego). Głośność (hałas) może być także dodatkowo kontrolowana w trakcie przejazdów Prób (pomiar dynamiczny samochodu w ruchu) podczas takiego pomiaru obowiązuje ten sam limit głośności W razie wszelkich wątpliwości na Załodze ciąży obowiązek udowodnienia, że zgłoszony samochód spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu lub wykluczeniu z udziału w Imprezie podejmuje Dyrektor Zawodów oraz Zespół Sędziów Sportowych (ZSS). Strona 3 z 8

4 4.14 W przypadku wykluczenia z udziału w Imprezie w dowolnym momencie z powodu nie spełnienia warunków dopuszczenia zawartych w niniejszym Regulaminie Załodze nie przysługuje odwołanie ani żadna forma zadośćuczynienia czy odszkodowania W czasie Przejazdu Prób samochód musi być wyposażony w opony dopuszczone do ruchu na drogach publicznych posiadające znak homologacji E Wszystkie opony, jakie Załoga zamierza używać w czasie trwania Imprezy muszą zostać przedstawione na BK celem oznakowania. W przypadku konieczności zmiany ogumienia na niezgłoszone podczas BK, Załoga zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie Organizatora celem weryfikacji zgodności opon z regulaminem Dodatkowe Badanie Kontrolne (BK) oraz identyfikacja Załogi mogą być przeprowadzone w każdym czasie podczas trwania Imprezy. Każda niezgodność może skutkować nałożeniem na Załogę kary do wykluczenia z uczestnictwa włącznie. 5 BEZPIECZEŃSTWO 5.1 Podczas przejazdu Próby oraz Toru wszystkie szyby w samochodzie muszą być zasunięte. W przypadku nadwozia typu kabriolet lub targa dach musi być rozłożony (. 5.2 Podczas przejazdu Próby w samochodzie znajdować się może tylko Kierowca i Pilot. 5.3 Podczas przejazdu Próby oraz Toru Kierowca i Pilot muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa oraz założone i prawidłowo zapięte kaski. Do użytku podczas trwania Imprezy zostaną dopuszczone kaski z atestem drogowym (także motocyklowe) lub kaski przeznaczone do użytku w sportach samochodowych (wymagana aktualna lub wygasła homologacja FIA) 5.4 W przypadku, gdy zajdzie podejrzenie, że Kierowca lub Pilot pozostaje pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego w trakcie przejazdu Próby lub Toru, Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania podejrzeń przez przeprowadzenie badania lekarskiego lub testu alkomatem. Jeśli podejrzenia zostaną potwierdzone lub Uczestnik odmówi przeprowadzenia badania, Organizator może nałożyć na Załogę karę z natychmiastowym wykluczeniem Załogi z dalszego udziału w Imprezie włącznie. 5.5 W przypadku, gdy warunki atmosferyczne lub skutki nagłej zmiany pogody powodowałyby zagrożenie bezpieczeństwa dla Uczestników lub Widzów, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania rozgrywania niektórych elementów Imprezy. Nie będzie to podstawą do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora. Nie przewiduje się wyznaczenia innego terminu na rozegranie pozostałej części elementów Imprezy. 6 ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURENCJI 6.1 Podział na Grupy i Klasy Grupa A (modele samochodów, których produkcja rozpoczęła się przed 1 stycznia 1982): Samochody wyposażone w silnik stosowany w danym modelu/generacji modelu. Można zastosować silnik pochodzący z innego, równolegle produkowanego, modelu tego samego producenta, pod warunkiem że posiada on nie większą liczbę zaworów, a jego pojemność nie przekracza maksymalnej pojemności silnika stosowanego fabrycznie w danym modelu/ generacji modelu. Posiadające kompletne, oryginalne lub zgodne z oryginalnym wnętrze, tzn. komplet foteli, tapicerka, wykładziny podłogowa, podsufitka, deska rozdzielcza. Dopuszcza się zastosowanie sportowych foteli pod warunkiem zastosowania łącznie z nimi sportowych pasów bezpieczeństwa. Dopuszcza się wymianę amortyzatorów na odpowiedniki o sportowej charakterystyce. Podział na Klasy: Klasa A-1000 do 1000 cm 3 Klasa A-1600 od 1001 do 1600 cm 3 Klasa A-2000 od 1601 do 2000 cm 3 Klasa A powyżej 2000 cm 3 Strona 4 z 8

5 6.1.2 Grupa A-SPORT (modele samochodów, których produkcja rozpoczęła się przed 1 stycznia 1982): Samochody wyposażone w silnik stosowany w danym modelu/generacji modelu. Można zastosować silnik pochodzący z innego, równolegle produkowanego, modelu tego samego producenta, pod warunkiem że posiada on nie większą liczbę zaworów, a jego pojemność nie przekracza maksymalnej pojemności silnika stosowanego fabrycznie w danym modelu/generacji modelu. Zalecana klatka bezpieczeństwa zgodna z załącznikiem J Obowiązkowe są sportowe fotele i pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota z utraconą lub ważną homologacją Możliwość zastosowania wybranych elementów karoserii z laminatu z zachowaniem estetyki ich montażu. tj.: pokrywy silnika, klapy bagażnika, błotników przednich i tylnych jeśli nie wpływają na konstrukcję nadwozia Podział na Klasy: Klasa AS-1000 do 1000 cm 3 Klasa AS-1600 od 1001 do 1600 cm 3 Klasa AS-2000 od 1601 do 2000 cm 3 Klasa AS powyżej 2000 cm Grupa B (modele samochodów których produkcja rozpoczęła się pomiędzy 1 stycznia 1982 a 31 grudnia 1989): Samochody wyposażone w silnik stosowany w danym modelu/generacji modelu. Można zastosować silnik pochodzący z innego, równolegle produkowanego, modelu tego samego producenta, pod warunkiem że posiada on nie większą liczbę zaworów, a jego pojemność nie przekracza maksymalnej pojemności silnika stosowanego fabrycznie w danym modelu/generacji modelu. Posiadające kompletne, oryginalne lub zgodne z oryginalnym wnętrze, tzn. komplet foteli, tapicerka, wykładziny podłogowa, podsufitka, deska rozdzielcza. Dopuszcza się zastosowanie sportowych foteli pod warunkiem zastosowania łącznie z nimi sportowych pasów bezpieczeństwa. Dopuszcza się wymianę amortyzatorów na odpowiedniki o sportowej charakterystyce Podział na Klasy: Klasa B-1400 do 1400 cm 3 Klasa B-2000 od 1401 do 2000 cm 3 Klasa B powyżej 2000 cm Grupa B-SPORT (modele samochodów których produkcja rozpoczęła się pomiędzy 1 stycznia 1982 a 31 grudnia 1989): Samochody wyposażone w silnik stosowany w danym modelu/generacji modelu. Można zastosować silnik pochodzący z innego, równolegle produkowanego, modelu tego samego producenta, pod warunkiem że posiada on nie większą liczbę zaworów, a jego pojemność nie przekracza maksymalnej pojemności silnika stosowanego fabrycznie w danym modelu/generacji modelu. Zalecana klatka bezpieczeństwa zgodna z załącznikiem J. Obowiązkowe są sportowe fotele i pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota z utraconą lub ważną homologacją. Możliwość zastosowania wybranych elementów karoserii z laminatu z zachowaniem estetyki ich montażu, tj.: pokrywy silnika, klapy bagażnika, błotników przednich i tylnych jeśli nie wpływają na konstrukcję nadwozia Podział na Klasy: Klasa BS-1400 do 1400 cm 3 Klasa BS-2000 od 1401 do 2000 cm 3 Klasa BS powyżej 2000 cm 3 Strona 5 z 8

6 6.1.5 Grupa OPEN bez podziału na Klasy Samochody spełniające wymagania gr. A lub A-SPORT, ale posiadające silnik spełniający jeden z poniższych warunków: a) silnik z tego samego okresu produkcji co auto, ale o większej pojemności lub ilości zaworów niż występująca fabrycznie w danym modelu b) silnik nowszy, którego produkcja rozpoczęła się przed 1. stycznia 1990 r., pochodzący z modelu tego samego producenta zostaną zakwalifikowane odpowiednio do gr. B lub B-SPORT Samochody spełniające wymagania gr. B lub B-SPORT, ale posiadające silnik spełniający jeden z poniższych warunków: a) silnik z tego samego okresu produkcji co auto, ale o większej pojemności lub ilości zaworów niż występująca fabrycznie w danym modelu b) silnik nowszy, pochodzący z modelu tego samego producenta mogą zostać zakwalifikowane do gr. OPEN Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem lub doładowaniem mechanicznym zostaną dopuszczone do udziału w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika: z zapłonem iskrowym ZI - współczynnik 1,7 z zapłonem samoczynnym ZS (diesel) - współczynnik 1,5 Samochody posiadające silnik Wankla zostaną dopuszczone do udziału w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika: wolnossące ZI - współczynnik 1,7 turbodoładowane lub z doładowaniem mechanicznym - współczynnik 3,0 6.2 Klasę stanowi minimum 5 zakwalifikowanych samochodów. W przypadku nie zebrania się minimalnej liczby samochodów zostaną one sklasyfikowane w klasie wyższej. 6.3 Ostateczny podział na klasy określa lista startowa KJS, zatwierdzona przez ZSS. 6.4 Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowych klas markowych oraz innych. 6.5 Start do przejazdu Próby następuje na sygnał Sędziego po potwierdzeniu gotowości przez Kierowcę lub Pilota. 6.6 Meta na każdej próbie jest lotna. Natychmiast po przekroczeniu linii mety Kierowca zobowiązany jest znacznie zmniejszyć prędkość jazdy oraz w sposób bezpieczny niezwłoczne odebrać od Sędziego Próby Kartę Wyników. Karty Wyników nieodebrane od Sędziego Próby bezpośrednio po jej przejeździe mogą zostać zatrzymane, a ich odbiór będzie możliwy dopiero po podjęciu decyzji przez Dyrektora Zawodów. 6.7 Pomiar czasu dokonywany jest za pomocą stoperów ręcznych z dokładnością do 1/100 (jednejsetnej) sekundy. Pomiar dokonywany jest przez Sędziego Próby. Pomiar czasu na wybranych Próbach może zostać dokonany za pomocą fotokomórki. 6.8 Szczegóły dotyczące każdej z Prób (mapki przejazdu) wręczone zostaną każdej załodze wraz z pozostałą dokumentacją w Biurze Imprezy lub podczas obowiązkowej odprawy. 6.9 Klasyfikacja w Imprezie zależeć będzie od czasu przejazdu osiągniętego na każdej z Prób. Do klasyfikacji będą zaliczane 2 najlepsze czasy osiągnięte spośród 3 możliwych przejazdów podczas każdej z Prób. Każda sekunda przejazdu będzie przeliczona na 1 punkt. Zwycięzcą Klasy będzie Załoga, która zdobędzie najmniej punktów w odpowiedniej klasie Kary podczas przejazdu Próby: falstart (start do próby przed sygnałem Sędziego Próby) doliczenie 5 sekund do czasu przejazdu przewrócenie słupka/opony lub przesunięcie podstawy poza obrys doliczenie 5 sekund do czasu przejazdu za każdy słupek/oponę błędne przejechanie Próby Taryfa za czas przejazdu uznaje się 150% najlepszego czasu przejazdu Próby w odpowiedniej klasie nie stawienie się do przejazdu lub przejazd unieważniony pkt Wszelkie zmiany i poprawki w Karcie Wyników dokonane przez nieupoważnioną osobę skutkować będą anulowaniem wszystkich wpisów, co oznacza niesklasyfikowanie Załogi. Strona 6 z 8

7 6.12 Kartę Wyników należy przekazać do Biura Zawodów niezwłocznie po zakończeniu przejazdów Prób nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) minut po upływie czasu przewidzianego w harmonogramie na przejazdy Prób. Nie przekazanie Karty Wyników w określonym w harmonogramie czasie powodować będzie niesklasyfikowanie Załogi Organizator nie przewiduje procedury protestów Nagrody. Organizator dopuszcza możliwość wręczenia nagród w poszczególnych rundach pod warunkiem pozyskania sponsorów. 7 ORGANIZACJA IMPREZY 7.1 Załogi, które nie będą przestrzegać harmonogramu czasowego Imprezy, mogą nie zostać dopuszczone do uczestnictwa w części lub całej Imprezie. 7.2 Załogi, których Członkowie będą naruszać zasady zawarte w niniejszym Regulaminie oraz jego Załącznikach, mogą zostać wykluczone ze skutkiem natychmiastowym z uczestnictwa w Imprezie na podstawie decyzji Dyrektora Zawodów. Decyzja taka jest nieodwołalna i nie podlega protestom. Przewiduje się również możliwość nałożenia kar finansowych brak opłaconej kary skutkować będzie wykluczeniem ze skutkiem natychmiastowym z uczestnictwa w Imprezie. 7.3 Przez cały czas trwania Imprezy na terenie Toru Poznań obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz obowiązek jazdy ze szczególną ostrożnością i będzie weryfikowane przez Organizatora. Ograniczenie to nie dotyczy przejazdów Prób. Każdy Uczestnik i Widz zobowiązany jest do poruszania się po terenie Toru Poznań wyłączenie wyznaczonymi przez Organizatora trasami i drogami dojazdowymi do Prób. Postój pojazdów dopuszczalny jest jedynie w przewidzianych do tego i oznaczonych miejscach. 7.4 Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu Imprezy osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa Uczestników oraz Widzów lub zakłócających przebieg Imprezy. Jeśli osoby te nie opuszczą terenu Imprezy dobrowolnie Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Imprezy do czasu usunięcia tych osób z jej terenu. 7.5 Pojazd Uczestnika lub Widza, który ulegnie uszkodzeniu w czasie trwania Imprezy zostanie przetransportowany poza teren Imprezy na koszt Uczestnika lub Widza. Uczestnik lub Widz może zostać obciążony kosztami takiego transportu chyba, że sam usunie pojazd poza teren Imprezy przed jej zakończeniem. 7.6 W żadnym momencie trwania Imprezy Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty będące własnością Uczestników lub Widzów oraz osób trzecich. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania Imprezy, zarówno w stosunku do Załóg i ich mienia oraz pojazdów, jak i szkody spowodowane przez Załogi w stosunku do innych Załóg lub osób trzecich i ich mienia. 7.7 Organizator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia wstępu na teren Imprezy przez cały czas jej trwania osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub które mogłyby zakłócić przebieg Imprezy. 7.8 W trakcie przebywania na terenie Imprezy każdy Uczestnik i Widz zobowiązany jest do posiadania przy sobie i okazanie na każde wezwanie Organizatora, Sędziów, Służby Porządkowej lub innej osoby odpowiedniego Identyfikatora-zawieszki. 7.9 Organizator, Sędziowie, Służby Porządkowe posiadać będą przy sobie Identyfikator-zawieszkę z wyraźnym napisem ORGANIZATOR. Wzory wszystkich Identyfikatorów-zawieszek dostępne będą w Biurze Imprezy przez cały czas jej trwania Każda osoba obecna na terenie Imprezy w czasie jej trwania zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom i instrukcjom wydanym przez Organizatora, Sędziów, Służby Porządkowej oraz innych osób upoważnionych przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie ograniczenie wstępu w niektóre strefy na terenie Imprezy w zależności od tego, jaki Identyfikator posiada dana osoba Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu wraz z Załącznikami oraz Komunikatami. Strona 7 z 8

8 7.12 Kary przewidziane przez Organizatora przewidziane za brak dyscypliny, niesportowe zachowanie lub nieprzestrzeganie przez któregokolwiek członka Załogi Regulaminu wraz z Załącznikami i Komunikatami: ostrzeżenie w przypadku pierwszego, mniejszego - w opinii Organizatora - przewinienia możliwe jest zastosowanie takiej kary; każde następne przewinienie skutkować będzie poniższymi karami; kara sportowa unieważnienie osiągniętego wyniku w Próbie lub całej Imprezie; kara finansowa od 50 zł do 1000 zł (od pięćdziesięciu do tysiąca złotych) do czasu opłacenia na rzecz Organizatora kary gotówką w Biurze Imprezy Załoga jest tymczasowo wykluczona z uczestnictwa w Imprezie, Załoga może zostać ukarana karą finansową wielokrotnie, w różnych wysokościach, według oceny Organizatora. Kara finansowa jest bezzwrotna; wykluczenie powoduje przerwanie uczestnictwa Załogi w dalszej części Imprezy (od momentu ogłoszenia kary), Członkowie Załogi stają się automatycznie Widzami, zobowiązanymi do przestrzegania w dalszym ciągu całości Regulaminu. Fakt nałożenia jakiejkolwiek kary na jakąkolwiek Załogę w żaden sposób nie będzie wpływał na harmonogram Imprezy oraz nie będzie uprawniał do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora. Kolejne, popełniane przez Załogę, przewinienia skutkować będą nakładaniem wyższych kar aż do wykluczenia włącznie. 8 KLASYFIKACJA MISTRZOSTW OKRĘGU 8.1 Klasyfikacją Mistrzostw Okręgu objęte zostaną Załogi, które uzyskały punkty w co najmniej dwóch spośród trzech rund. 8.2 Po zakończeniu ostatniej rundy ogłoszona zostanie klasyfikacja Mistrzostw Okręgu. 8.3 Klasyfikacja będzie ogłaszana w każdej z Klas w której w ciągu sezonu 2012 sklasyfikowanych zostanie minimum 5 samochodów i wyłoni Mistrzów i V-ce Mistrzów Okręgu w sezonie Punktacja naliczana będzie wg poniższych zasad: M i e j s c e Frekwencja w Klasie I II III IV V VI VII VIII IX Nagrody. Organizator dopuszcza możliwość wręczenia nagród w Klasyfikacji Mistrzostw Okręgu pod warunkiem pozyskania sponsorów. Strona 8 z 8

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2013 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2013 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2013 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie w oparciu o niniejszy Regulamin, Regulamin Uzupełniający poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2010 Regulamin Ramowy REGULAMIN RAMOWY

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2010 Regulamin Ramowy REGULAMIN RAMOWY REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW OKRĘGU PZM YOUNGTIMER PARTY 2010 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie w oparciu o niniejszy Regulamin, Regulamin Uzupełniający poszczególnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 ORGANIZATOR: Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB 94-002 Łódź ul. Sprinterów 7 m 40 www.motosportklub.pl biuro@motosportklub.pl 1.

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA oraz jego załącznikami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 1. Organizator i kierownictwo imprezy: Organizatorami zawodów jest: Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. Władze zawodów stanowi ZSS oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl REGULAMIN RAMOWY OSA Rally CUP 2010 Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl 2 OSA Rally Cup 2010 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY 2 2 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

YOUNGTIMER PARTY 2014 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY. (stan na 2014-03-01)

YOUNGTIMER PARTY 2014 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY. (stan na 2014-03-01) YOUNGTIMER PARTY 2014 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY (stan na 2014-03-01) 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza rozgrywana jest w ramach Mistrzostw Okręgu i w oparciu o niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2013 Regulamin Uzupełniający

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2013 Regulamin Uzupełniający YOUNGTIMER PARTY 2013 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. RUNDA WSTĘP Youngtimer Party - Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014 Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014 1. Uczestnicy. www.paks.ak.szczecin.pl W Pucharze AUTO KLUB SZCZECIN kierowcy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator, władze i kierownictwo

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013 Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013 1. Uczestnicy. www.paks.ak.szczecin.pl W Pucharze AUTO KLUB SZCZECIN kierowcy startują w zawodach na własną odpowiedzialność ze świadomością istnienia ryzyka

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 09.07.2016 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 09.09.2017 r. Radom Realizacja zadania finansowana ze środków Gminy Miasta Radomia WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice REGULAMIN Rallysprint Sułkowice Sułkowice 28.05.2011r. II RUNDA PUCHARU Motosport Myślenice WSTĘP Impreza sportowa, nie biorąca udziału w punktacji do licencji rajdowych. Zaliczająca się do cyklu zawodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS Stan prawny na dzień 5 marca 2015 REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS 2015 Polski Związek Motorowy www.rzeszow.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1. Nadzór nad przebiegiem Mistrzostw Okręgu

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin Ramowy Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes

Automobilklub Radomski. Regulamin Ramowy Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes Automobilklub Radomski Regulamin Ramowy Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes Radom 2015 1. ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY Organizatorem imprezy jest Automobilklub Radomski z siedzibą przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin ramowy Samochodowych Mistrzostw Tychów 2017

Regulamin ramowy Samochodowych Mistrzostw Tychów 2017 Regulamin ramowy Samochodowych Mistrzostw Tychów 2017 Automobilklub Ziemi Tyskiej www.azt.tychy.pl 1. Ustalenia Ogólne Samochodowe Mistrzostwa Tychów 2017 nazywane dalej SMT 2017 są własnością Automobilklubu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2012 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2014"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2014 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2014" 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej Jeździe Samochodowej Super OeS 2014" zostaną przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2011 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa -1- WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki

Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki AUTOMOBILKLUB CZĘSTOCHOWSKI KOMISJA SPORTOWA Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki 17 listopada 2012r. Tor w Wyrazowie WSTĘP Nocny Wyścig Samochodowy Memoriał Rafała Stodółki zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1-2. RUNDA

YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1-2. RUNDA YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1-2. RUNDA WSTĘP Youngtimer Party - Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem

Bardziej szczegółowo

YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. RUNDA

YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. RUNDA YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. RUNDA WSTĘP Youngtimer Party - Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2016"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2016 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2016" Automobilklubu Bieckiego ul. Kazimierza Wielkiego 31 38-340 Biecz 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej

Bardziej szczegółowo

SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów 2 stycznia 2017 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów Konkursowa Jazda Samochodem SuperOes WOŚP

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A M O W Y

R E G U L A M I N R A M O W Y R E G U L A M I N R A M O W Y 2 0 1 7 SAMOCHODOWE KRYTERIUM TORU "KIELCE" "SUPER OES" 1. ORGANIZATOR I WŁADZE KRYTERIUM Organizatorem kryterium jest Automobilklub Kielecki z siedzibą przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2015 09 maja 2015 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2015"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2015 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2015" 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej Jeździe Samochodowej Super OeS 2015" zostaną przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes

Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 30.09.2017 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów 10 stycznia 2016 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów Konkursowa Jazda Samochodem Super Oes WOŚP

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r.

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. 1. Ustalenia wstępne 1.1 Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego w KJS Polskiego Związku Motorowego (w skrócie MOL KJS) organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016 2016 REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016 Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Gdańsku ul. Abrahama 7 80 307 Gdańsk Automobilklub Morski Klub Obywatelski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81 383 Gdynia Spis

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-09-2009 DĄBROWA GÓRNICZA WSTĘP Zawody samochodowe zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Piekary Śląskie

REGULAMIN. Piekary Śląskie REGULAMIN PIEKARSKIE KRYTERIUM KIEROWCÓW AMATORÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA Piekary Śląskie 04.04.2009r. Wiza nr: 7/RS/09 I RUNDA PUCHARU DELEGATURY AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO II RUNDA PUCHARU AUTOMOBILKLUBU

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin Ramowy Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes

Automobilklub Radomski. Regulamin Ramowy Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes Automobilklub Radomski Regulamin Ramowy Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes Radom 2014 1. ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY Organizatorem imprezy jest Automobilklub Radomski z siedzibą przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry.

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry. REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY 2017 1. Charakterystyka gry 1.1. Gra RAJD MARZANNY 2017, zwany dalej GRĄ zabawą dla kierowców pojazdów mechanicznych otwartą dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint. Św. Krzysztof. 3 Runda Rally Sprintów 10 Runda Mini Max Rally o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Warszawie

REGULAMIN. Rally Sprint. Św. Krzysztof. 3 Runda Rally Sprintów 10 Runda Mini Max Rally o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Warszawie REGULAMIN Rally Sprint Św. Krzysztof 3 Runda Rally Sprintów 10 Runda Mini Max Rally o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Warszawie Data: 14.07.2013 Miejsce: Legionowo/Warszawa Impreza jest przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Super OS WALENTYNKI 2016 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Walentynki 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno 14.02.2016 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Regulamin I EDYCJA MaxiOES

Regulamin I EDYCJA MaxiOES Regulamin I EDYCJA MaxiOES 7.XI.2010r Regulamin imprezy sportowej: Program imprezy: Zamkniecie listy zgłoszeń (zgłoszneia wysyłane 5 XI 2010 Godz. 20:00 mailowo) Odbiór administracyjny 7 XI 2010 Godz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY 2 Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur

REGULAMIN RAMOWY 2 Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur REGULAMIN RAMOWY 2 Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur Automobilklub Warmiński ul. Szczekin-Krotowa 15 10-759 Olsztyn Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa sportowa Super Konkursowa Jazda Samochodem

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa sportowa Super Konkursowa Jazda Samochodem REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa sportowa Super Konkursowa Jazda Samochodem Organizator AUTOMOBILKLUB TOMASZOWSKI SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA... 3. ZGŁOSZENIA... 4.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Wiosenny Super Sprint Mikołajki 09.04.2011 WSTĘP PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń 17.03.2011 - Zamknięcie listy zgłoszeń 07.04.2011 godz. 20:00 Odbiór administracyjny 09.04.2011

Bardziej szczegółowo

Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego

Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego 1. Ustalenia ogólne 1.1. Imprezy samochodowe z cyklu Grudziądzki Mistrz Kierownicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I SPRINT RALLY

REGULAMIN I SPRINT RALLY Klub MOTOSPORT Myślenice ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice, NIP: 681-202-38-10 REGON 121187648 tel. 606 757 359 e-mail: zarząd@mmotosport.pl www.mmotosport.pl REGULAMIN I SPRINT RALLY o Puchar Burmistrza

Bardziej szczegółowo

STAR-OES I runda REGULAMIN KONKURSU

STAR-OES I runda REGULAMIN KONKURSU SAMOCHODOWY KONKURS SPORTOWEJ JAZDY SZYBKOŚCIOWO SPRAWNOŚCIOWEJ STAR-OES I runda STARACHOWICE 2016 REGULAMIN KONKURSU 1. CEL IMPREZY podnoszenie umiejętności jazdy i sprawności kierowania pojazdem, w warunkach

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Super Sprint REGULAMIN RAMOWY. Konkursu Zręczności Kierowców 2017

Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Super Sprint REGULAMIN RAMOWY. Konkursu Zręczności Kierowców 2017 REGULAMIN RAMOWY Konkursu Zręczności Kierowców 2017 Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Łodzi str. 1 Spis treści: 1. Definicje Konkursu Zręczności kierowców. 3 str. 2. Obowiązki organizatora.

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa

Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej (KJS) Konkursowa Jazda Samochodem Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RADOM 24.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1. Miejsce i terminy imprez Impreza odbędzie się w ODTJ WROCŁAW przy ul. Rakietowej 39 we Wrocławiu oraz w innych lokalizacjach np. Osła 1 J

Bardziej szczegółowo

* Powyższe godziny mogą ulec zmianie, uzależnione jest to od liczby startujących zawodników

* Powyższe godziny mogą ulec zmianie, uzależnione jest to od liczby startujących zawodników I. WSTĘP Time Attack jest imprezą towarzyską mającą na celu podniesienie kwalifikacji kierowców amatorów i umiejętności bezpiecznego kierowania samochodu z elementami wzajemnej rywalizacji. Impreza jest

Bardziej szczegółowo

AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej. 23.06.2012 r. Zgorzelec

AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej. 23.06.2012 r. Zgorzelec A U TOMOBILKLUB Z A G Ł Ę B TUROSZOWSKIE IE AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej XVII edycja NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2012 23.06.2012 r. Zgorzelec Automobilklub

Bardziej szczegółowo

YOUNGTIMER PARTY 2016 REGULAMIN RAMOWY

YOUNGTIMER PARTY 2016 REGULAMIN RAMOWY YOUNGTIMER PARTY 2016 REGULAMIN RAMOWY Strona 1 1. CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1. Celem Pucharu Youngtimer Party 2016 jest wyłonienie najlepszych kierowców cyklu, oraz popularyzacja sportu samochodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Sylwestrowy 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Warszawa 09 01 2016 Organizator: Automobilklub Rzemieślnik Ul. Żytnia 46 01-198 Warszawa SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY 3 ORFIN INFO WAŁBRZYSKI MISTRZ KIEROWNICY

REGULAMIN RAMOWY 3 ORFIN INFO WAŁBRZYSKI MISTRZ KIEROWNICY REGULAMIN RAMOWY 3 ORFIN INFO WAŁBRZYSKI MISTRZ KIEROWNICY DEFINICJA KONKURSU Konkurs Samochodowy o nazwie 3 Orfin info wałbrzyski Mistrz Kierownicy zostanie zorganizowany w dniu 25.06.2017 r. na zamkniętym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Moto Show Bielsko-Biała sierpnia 2017 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4.

REGULAMIN. Rally Sprint Moto Show Bielsko-Biała sierpnia 2017 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. Rally Sprint Moto Show Bielsko-Biała 2017 12 sierpnia 2017 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. II edycji Rajdu o Puchar Katedry Inżynierii Pojazdów Politechniki Wrocławskiej. Oleśnica 19 luty 2017 r. Wydział Mechaniczny

REGULAMIN. II edycji Rajdu o Puchar Katedry Inżynierii Pojazdów Politechniki Wrocławskiej. Oleśnica 19 luty 2017 r. Wydział Mechaniczny Wydział Mechaniczny REGULAMIN II edycji Rajdu o Puchar Katedry Inżynierii Pojazdów Politechniki Wrocławskiej www.skntp13.pwr.edu.pl Oleśnica 19 luty 2017 r. ul. Braci Gierymskich 164 51-640 Wrocław budynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Super OS Rajdowy Dzień Kobiet KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Rajdowy Dzień Kobiet REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno 08.03.2015 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r.

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r. Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

II RAJD ŻARNOWIECKI REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

II RAJD ŻARNOWIECKI REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY II RAJD ŻARNOWIECKI KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM (KJS) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Gniewino, 18 października 2009 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA Regulamin Uzupełniający KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA Puchar Wiosny 2008 19.04.2008r. AUTOMOBILKLUB POLSKI WARSZAWA UL. PAŃSKA 85 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Rajdowe Walentynki 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno, 08.02.2015 r. WSTĘP SUPER OS RAJDOWE WALENTYNKI 2015 Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017

Regulamin Ramowy Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 Automobilklub Radomski Regulamin Ramowy Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 Radom 2017 Realizacja zadania finansowana ze środków Gminy Miasta Radomia 1. ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY Niniejszy cykl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2015 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem

Bardziej szczegółowo

BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT. 1 Amatorski WYŚCIG GÓRSKI REGULAMIN

BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT. 1 Amatorski WYŚCIG GÓRSKI REGULAMIN BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT 1 Amatorski WYŚCIG GÓRSKI 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1 Termin Zawodów 1 Amatorski Wyścig Górski ROŚCISZÓW 17.09.2017 Zawody odbędą się w dniu 17.09.2017 r. w Rościszowie (powiat dzierżoniowski)

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający

Regulamin uzupełniający Regulamin uzupełniający Runda 4 1. Cel i charakter imprezy. Impreza jest imprezą otwartą, a celem imprezy jest podnoszenie bezpieczeństwa na drodze poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samochodu

Bardziej szczegółowo

Grudziądzki Mistrz Kierownicy 2017 Runda 3

Grudziądzki Mistrz Kierownicy 2017 Runda 3 Regulamin uzupełniający Grudziądzki Mistrz Kierownicy 2017 Runda 3 1. Cel i charakter imprezy. Impreza jest imprezą otwartą, a celem imprezy jest podnoszenie bezpieczeństwa na drodze poprzez doskonalenie

Bardziej szczegółowo

30.04.2011 TOR POZNAŃ

30.04.2011 TOR POZNAŃ YOUNGTIMER PARTY 2011 1. RUNDA MISTRZOSTW OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 30.04.2011 TOR POZNAŃ WSTĘP Youngtimer Party - Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Super Sprint SziK - KAZANÓW 2010

Super Sprint SziK - KAZANÓW 2010 Auto Sport Klub 37-700 Przemyśl ul. Lwowska 11a tel/fax: 0-16 6789253 (grzeczn.) mail: auto-sport-klub@wp.pl Regulamin uzupełniający Super Sprint SziK - KAZANÓW 2010 15 maja 2010 r. Wstęp Impreza Super

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 Rally School

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 Rally School REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 Rally School Legionowo 06.04.2013 WSTĘP Rally School jest imprezą mającą na celu podniesienie kwalifikacji kierowców amatorów, i umiejętności bezpiecznego kierowania samochodem

Bardziej szczegółowo

15 listopada 2009 roku Toruń

15 listopada 2009 roku Toruń REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2009 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA VII Runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM 15 listopada 2009 roku Toruń 1 Wstęp Konkursowa Jazda Samochodowa

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 OPOLE 2009 I Przepisy ogólne 1. Definicja KJS 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem zwana dalej KJS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP TEREN TORU WYŚCIGÓW KONYCH WARSZAWA SŁUŻEWIEC ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB POLSKI Warszawa Luty 2012 WSTĘP 4 TURBO MOTUL CUP zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

X TURYSTYCZNY RODZINNY RAJD SAMOCHODOWY POŻEGNANIE LATA. XVI Runda TPP V Runda MMM 06.09.2015 MOSINA REGULAMIN

X TURYSTYCZNY RODZINNY RAJD SAMOCHODOWY POŻEGNANIE LATA. XVI Runda TPP V Runda MMM 06.09.2015 MOSINA REGULAMIN X TURYSTYCZNY RODZINNY RAJD SAMOCHODOWY POŻEGNANIE LATA XVI Runda TPP V Runda MMM 06.09.2015 MOSINA REGULAMIN ORGANIZATOR: PARTNERZY: REGULAMIN X RAJD POŻEGNANIE LATA XVI Runda Turystycznego Pucharu Polski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2016 15 maja 2016 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodowej REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2007 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA

Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodowej REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2007 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2007 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA KJS SKOCZOWSKI KISIELÓW 1 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

YOUNGTIMER PARTY 2010 III RUNDA MISTRZOSTW OKRĘGU PZM

YOUNGTIMER PARTY 2010 III RUNDA MISTRZOSTW OKRĘGU PZM KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA YOUNGTIMER PARTY 2010 III RUNDA MISTRZOSTW OKRĘGU PZM 09.10.2010 TOR POZNAŃ Strona 1 z 8 WSTĘP Youngtimer Party - Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2017

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2017 2017 REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2017 Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Gdańsku ul. Abrahama 7 80-307 Gdańsk Automobilklub Morski Klub Obywatelski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81-383 Gdynia Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II Memoriał Janusz Kuliga i Mariana Bublewicza dla Amatorów

Regulamin. II Memoriał Janusz Kuliga i Mariana Bublewicza dla Amatorów Regulamin II Memoriał Janusz Kuliga i Mariana Bublewicza dla Amatorów Pod patronatem honorowym: Państwa Heleny i Jana Kulig oraz Pani Beaty Bublewicz 10.03.2012 Regulamin imprezy sportowej: Program Memoriału

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Bydgoski

Automobilklub Bydgoski Automobilklub Bydgoski Bydgoski Mistrz Kierownicy 2015/2016 REGULAMIN RAMOWY Bydgoszcz 2015 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: - niniejszego regulaminu - regulaminu uzupełniającego

Bardziej szczegółowo

VI Rajd Bruegmann Polska KJS

VI Rajd Bruegmann Polska KJS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VI Rajd Bruegmann Polska KJS XIV runda Puchar Polski Automobilklubów i Klubów PZM Włocławek, 12 października 2008 1 WSTĘP Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodowej Konkursowa Jazda

Bardziej szczegółowo

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Walentynkowy 15-16 lutego 2014 r. USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją. przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie.

1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją. przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie. Regulamin szczegółowy 1.Definicja Organizator 1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie. 1.2 Data

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU KJS PIECHOWICE CUP 2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU KJS PIECHOWICE CUP 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU KJS PIECHOWICE CUP 2014 SPONSOR GŁÓWNY: ORGANIZATOR: Automobilklub Karkonoski 58-506 Jelenia Góra Ul. Kolejowa 5a 75 75545 59 klub@ak-karkonoski.com.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W KONKURSOWEJ JEŹDZIE SAMOCHODEM

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W KONKURSOWEJ JEŹDZIE SAMOCHODEM Stan prawny na dzień 21 stycznia 2016 REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W KONKURSOWEJ JEŹDZIE SAMOCHODEM 2016 Polski Związek Motorowy www.rzeszow.pzm.pl 1. Mistrzostwa Okręgu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jesienny Rallysprint 2014 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń Zamknięcie listy zgłoszeń Regulamin Uzupełniający Jesienny Rallysprint 2014 Mikołajki 18.10.2014 01.10.2014 17.10.2014

Bardziej szczegółowo

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego REGULAMIN RAMOWY SPAM 2016

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego REGULAMIN RAMOWY SPAM 2016 REGULAMIN RAMOWY SPAM 2016 1 Spis treści 1. Ustalenia ogólne 2. Wpisowe, zgłoszenia, reklama 3. Pojazdy dopuszczone do startu, podział na klasy, kolejność startu 4. Władze imprezy 5. Klasyfikacja w rundach

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator: Automobilklub Doliny Sanu WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego,

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA IMPREZA TOWARZYSKA WEWNĄTRZ KLUBOWA V ZLOT PLEJAD 24 maja 2008 Wałbrzych WSTĘP Piąty Zlot Plejad Subaru na trasie szosowej (Konkursowa Jazda Samochodem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY Treningi Automobilklubu Pilskiego 2017

REGULAMIN RAMOWY Treningi Automobilklubu Pilskiego 2017 REGULAMIN RAMOWY Treningi Automobilklubu Pilskiego 2017 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1. Treningi Automobilklubu Pilskiego 2017 (zwane dalej AKP 2017) to cykl treningów mający formułę otwartego treningu składającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodowej REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2007 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA

Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodowej REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2007 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2007 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA KJS TRZECH BRACI CIESZYN 1 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!!! Wymagane kaski dla kierowcy i pilota, OC i NW samochodu, samochód i gaśnica z ważnym przeglądem!!!

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!!! Wymagane kaski dla kierowcy i pilota, OC i NW samochodu, samochód i gaśnica z ważnym przeglądem!!! KJS Przemyśl 2010 pierwsza eliminacja Mistrzostw Okręgu PZM Po kilku latach przerwy do Przemyśla powraca impreza rozpoczynająca rywalizację o tytuły w Mistrzostwach Okręgu PZM. W ramach imprezy liczącej

Bardziej szczegółowo

BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT. 1 Rajd GÓR SOWICH REGULAMIN

BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT. 1 Rajd GÓR SOWICH REGULAMIN BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT 1 Rajd GÓR SOWICH 1 Rajd GÓR SOWICH DRUGA RUNDA AMATORSKIEGO RAJDOWEGO PUCHARU ZIEMI ZACHODNIEJ 2017 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1 Termin Zawodów Zawody odbędą się w dniach 13-14.05.2017

Bardziej szczegółowo

IV runda Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2011

IV runda Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2011 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IV RALLYSPRINT SMS IV runda Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2011 4.09.2011 Stargard WSTĘP IV RALLYSPRINT SMS 2011 zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Ramowym Samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Super Oes Millenium 2015 o Puchar Wójta Gminy Żyraków REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Dębica 4 października 2015 roku Organizator: Automobilklub Stomil w Dębicy 39 200 Dębica, ul. Kochanowskiego 5 tel: 146703821

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Imprezy Samochodowej 2016 IMPREZA SAMOCHODOWA KLUBOWA RAJD NA DNI MIELCA MIELEC 27.08.2016 r. 1 USTALENIA OGÓLNE Impreza Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

STALOWA WOLA r.

STALOWA WOLA r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2012 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA STALOWA WOLA 11.03.2012r. 1 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Testu Techniki Jazdy (TTJ)

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Testu Techniki Jazdy (TTJ) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Testu Techniki Jazdy (TTJ) 3 Runda Królewski Cup 3 Runda MiniMax Rally Legionowo 1.04.2012 WSTĘP Testy techniki jazdy są imprezą mającą na celu podniesienie kwalifikacji kierowców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY Szuter Cup Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą Kraków

REGULAMIN RAMOWY Szuter Cup Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą Kraków REGULAMIN RAMOWY Szuter Cup 2016 Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą 8 30-864 Kraków Szuter Cup 2016 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

Bardziej szczegółowo