YOUNGTIMER PARTY 2014 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY. (stan na )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "YOUNGTIMER PARTY 2014 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY. (stan na 2014-03-01)"

Transkrypt

1 YOUNGTIMER PARTY 2014 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY (stan na )

2 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza rozgrywana jest w ramach Mistrzostw Okręgu i w oparciu o niniejszy Regulamin, Regulamin Uzupełniający poszczególnych rund, jego Załączniki oraz Komunikaty wydawane przed i w trakcie trwania Imprezy oraz regulamin KJS Terminy Imprez: 22 marca maja września października Organizator: Automobilklub Wielkopolski, Koło Youngtimer, ul. Towarowa 35/37, Poznań pod nadzorem Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu. 1.4 Celem Imprezy jest podnoszenie umiejętności i doskonalenie techniki jazdy samochodem oraz popularyzowanie sportów samochodowych 2 HARMONOGRAM IMPREZY 2.1 Szczegółowy harmonogram czasowy Rundy ogłaszany będzie każdorazowo przed Imprezą i zawarty będzie w Regulaminie Uzupełniającym Rundy. 3 ZGŁOSZENIA, WPISOWE 3.1 Zgłoszenia udziału w Imprezie należy składać na formularzu dostępnym w Internecie pod adresem: W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie może zostać przyjęte w innej formie uzgodnionej wcześniej z Organizatorem Do zgłoszenia należy dołączyć minimum jedną aktualną fotografię samochodu pokazującą jego całość lub link do aktualnych zdjęć umieszczonych w Internecie. Organizator może zażądać przedstawienia dodatkowych fotografii zgłoszonego samochodu. 3.2 Jako Kierowca może być zgłoszona jedynie osoba posiadająca aktualne Prawo Jazdy kategorii B (lub wyższej uprawniającej do kierowania zgłoszonym samochodem) wydane w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej lub licencję R albo BC. W przypadku posiadania Prawa Jazdy wydanego poza Unią Europejską konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie tego faktu Organizatorowi. Obowiązek udowodnienia posiadania Prawa Jazdy ciąży na Kierowcy. 3.3 Jako Załoga rozumie się: Kierowcę, Pilota. Dodatkowo należy zgłosić osoby towarzyszące, inne osoby niezgłoszone wcześniej,, traktowane będą jak Widzowie. 3.4 Do udziału w Imprezie zostaną dopuszczone Załogi, które wypełnią i podpiszą zgłoszenie oraz dokonają wpłaty wpisowego w określonym terminie oraz spełnią wszystkie wymagania określone w Regulaminach, Załącznikach oraz Komunikatach. 3.5 Wysokość wpisowego oraz opłat dodatkowych określa Regulamin Uzupełniający. 3.6 Zgłoszone Załogi zostaną wpisane na listę Startową pod warunkiem zaksięgowania wpisowego na koncie Organizatora lub uiszczenia wpisowego gotówką w Biurze Imprezy. 3.7 Załogom, które zrezygnują lub zostaną wykluczone z uczestnictwa w Imprezie nie będzie zwracane wpisowe. 3.8 Załoga, która mimo zgłoszenia udziału w Imprezie zrezygnuje z niego bez poinformowania Organizatora (tj. Załoga, która nie odwoła zgłoszenia) może zostać niedopuszczona do udziału w pozostałych Rundach Pucharu Youngtimer Party. 3.9 Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane pod kątem spełnienia wymogów określonych w niniejszym Regulaminie w kolejności, w jakiej zostały nadesłane Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia dowolnego zgłoszenia bez potrzeby uzasadniania tej decyzji zgłaszającej się Załodze. 4 WARUNKI UCZESTNICTWA 4.1 Do udziału w Imprezie dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, modele, których produkcja rozpoczęła się przed 1992 r. Modele samochodów, których produkcja rozpoczęła się później, mogą zostać dopuszczone do udziału w Imprezie po indywidualnej akceptacji Organizatora. 4.2 Zgłoszony samochód musi być dopuszczony do ruchu drogowego (posiadać aktualny Dowód Rejestracyjny oraz Przegląd Techniczny), a także posiadać aktualną polisę ubezpieczenia OC. Organizator zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia NNW oraz Autocasco wraz z rozszerzeniem o ryzyko udziału w jazdach sportowych. 4.3 Samochody Sportowe muszą posiadać ważną książkę Samochodu Sportowego

3 4.4 Jeśli zgłoszony samochód nie jest własnością Kierowcy, ciąży na nim obowiązek posiadania i okazania na żądanie Organizatora pisemnej zgody właściciela(-li) samochodu na udział w Imprezie. Brak takiej zgody w dowolnym momencie trwania Imprezy powodować będzie wykluczenie Załogi z udziału w niej. 4.5 Każdy samochód biorący udział w Imprezie musi być wyposażony w sprawną gaśnicę z potwierdzonym aktualnym przeglądem o zawartości środka gaśniczego minimum 1kg. Gaśnica powinna być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym dla Kierowcy lub Pilota. 4.6 W samochodzie nie mogą znajdować się żadne luźne przedmioty, które mogłyby spowodować zagrożenie dla Załogi. Żaden element wyposażenia samochodu nie może stwarzać zagrożenia dla Załogi lub innych Uczestników oraz Widzów. 4.7 Każdy samochód uczestniczący w Imprezie musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami Organizatora przez cały czas trwania Imprezy. Obowiązek dostarczenia tych materiałów ciąży na Organizatorze. Uczestnik może zrezygnować z oznakowania samochodu obowiązkowymi materiałami reklamowymi w takim przypadku konieczne jest wniesienie dopłaty do wpisowego w wysokości określonej w Regulaminie Uzupełniającym na rzecz Organizatora. 4.8 Organizator dostarczy każdej Załodze 1 (jeden) komplet obowiązkowych materiałów służących do oznakowania samochodu. Załoga zobowiązana jest do użycia tych materiałów na kolejnych rundach Pucharu w sezonie Możliwe jest uzupełnianie (dodawanie) nowych elementów obowiązkowego oznakowania samochodu lub ich zmiany w trakcie sezonu. Numer startowy przydzielony zostanie na pierwszej rundzie, w której Załoga będzie brała udział i pozostanie taki sam do końca sezonu W przypadku braku ww. oznaczeń, przed kolejną rundą Pucharu, Załoga zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego za wydanie dodatkowych oznaczeń pobrana będzie opłata 80 zł (osiemdziesiąt złotych) Każdy zgłoszony samochód przed przystąpieniem do uczestnictwa w Imprezie zostanie sprawdzony pod kątem ogólnej sprawności technicznej, zgodności ze zgłoszeniem oraz niniejszym Regulaminem podczas obowiązkowego Badania Kontrolnego (BK). Pojazd musi być sprawny technicznie i zgodny z regulaminem podczas trwania całej imprezy od BK 1 do zakończenia Imprezy. Każde odstępstwo ujawnione podczas trwania imprezy będzie skutkowało karą do wykluczenia włącznie Samochód musi pozytywnie przejść badanie BK1 lub BK2 (do wyboru) przed przystąpieniem do startu w Próbach Sprawnościowych Podczas każdego BK zmierzona zostanie głośność, która nie może przekraczać 96 db mierzona przy 3500 obrotów na minutę silnika. W przypadku silników dwucylindrowych o tłokach współbieżnych lub silników diesla pomiar odbywać się będzie przy 3000 obrotów na minutę a głośność nie może przekraczać 96 db. Głośność (hałas) może być także dodatkowo kontrolowana w trakcie przejazdów Prób (pomiar dynamiczny samochodu w ruchu) podczas takiego pomiaru obowiązuje ten sam limit głośności W razie wszelkich wątpliwości na Załodze ciąży obowiązek udowodnienia, że zgłoszony samochód spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu lub wykluczeniu z udziału w Imprezie podejmuje Dyrektor Zawodów oraz Zespół Sędziów Sportowych (ZSS) W przypadku wykluczenia z udziału w Imprezie w dowolnym momencie z powodu nie spełnienia warunków dopuszczenia zawartych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie Uzupełniającym lub Komunikatach wydanych przez Organizatora lub ZSS, Załodze nie przysługuje odwołanie ani żadna forma zadośćuczynienia czy odszkodowania W czasie Przejazdu Prób samochód musi być wyposażony w opony dopuszczone do ruchu na drogach publicznych posiadające znak homologacji E Wszystkie opony, jakie Załoga zamierza używać w czasie trwania Imprezy muszą zostać przedstawione na BK celem oznakowania. W przypadku konieczności zmiany ogumienia na niezgłoszone podczas BK, Załoga zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie Organizatora celem weryfikacji zgodności opon z regulaminem Dodatkowe Badanie Kontrolne (BK) oraz identyfikacja Załogi mogą być przeprowadzone w każdym czasie podczas trwania Imprezy. Negatywny wynik dodatkowego Badania Kontrolnego lub identyfikacji Załogi spowoduje wykluczenie z udziału w dalszym ciągu Imprezy do czasu całkowitego usunięcia wszystkich niezgodności. Każda ujawniona niezgodność może skutkować dodatkowo nałożeniem na Załogę kary finansowej nawet jeśli niezgodność została usunięta i Załoga została ponownie dopuszczona do udziału w Imprezie Wszystkie pojazdy w trakcie przejazdów Prób Sprawnościowych muszą mieć zainstalowane i widoczne uchwyty holownicze. 5 BEZPIECZEŃSTWO 5.1 Podczas przejazdu Prób wszystkie szyby oraz szyberdach w samochodzie muszą być zasunięte. 5.2 Podczas przejazdu Prób w samochodzie znajdować się może tylko Kierowca i Pilot. 5.3 Podczas przejazdu Prób Kierowca i Pilot muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa oraz założone i prawidłowo zapięte kaski. Do użytku podczas trwania Imprezy zostaną dopuszczone kaski z atestem drogowym (także motocyklowe) lub kaski przeznaczone do użytku w sportach samochodowych (wymagana aktualna lub wygasła homologacja FIA). 5.4 W przypadku, gdy zajdzie podejrzenie, że Kierowca lub Pilot pozostaje pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego w trakcie przejazdu Próby, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania lekarskiego lub testu alkomatem. Jeśli podejrzenia zostaną potwierdzone lub Uczestnik odmówi przeprowadzenia badania, Organizator może nałożyć na Załogę karę finansową łącznie z natychmiastowym wykluczeniem Załogi z dalszego udziału w Imprezie. 5.5 W przypadku, gdy bieżące warunki atmosferyczne lub skutki nagłej zmiany pogody powodowałyby zagrożenie bezpieczeństwa dla Uczestników lub Widzów, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania rozgrywania niektórych ele

4 mentów Imprezy. Nie będzie to podstawą do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora. Nie przewiduje się wyznaczenia innego terminu na przeprowadzenie odwołanych lub przerwanych elementów Imprezy. 5.5 Organizator zastrzega prawo do ograniczenia wstępu do określonych stref (np. boksy, miejsca noclegowe) jedynie dla Członków Zespołów (Kierowca, Pilot oraz zgłoszone wcześniej osoby Towarzyszące). 6.1 Podział na Grupy i Klasy 6 ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURENCJI Poniższe punkty określają zasady podziału samochodów na Grupy i Klasy. Ostateczną decyzję o przydzieleniu samochodu do danej klasy podejmuje Organizator na podstawie wyniku BK i ogłasza przez opublikowanie listy startowej zatwierdzonej przez ZSS Grupa Classic oraz Grupa Youngtimer Wymagane: Silnik wraz z osprzętem stosowany przez producenta w startującym modelu i generacji samochodu. Kompletne, oryginalne (lub zgodne z oryginalnym) wnętrze, tzn.: komplet foteli (zachowana ilość miejsc zgodna z dowodem rejestracyjnym), tapicerki, wykładziny podłogowe, podsufitki, deska rozdzielcza. Dopuszcza się użycie innych niż pochodzące od oryginalnych producentów materiałów z których wykonane są te elementy, pod warunkiem zachowania kształtu, funkcjonalności oraz estetyki fabrycznej. Wyjątek: w Grupie Youngtimer dopuszcza się wymianę fotela Kierowcy i Pilota na fotele sportowe (kubełkowe). Szyby i lusterka wsteczne oryginalne lub zgodne z oryginalnymi (wykonane z tego samego materiału i zachowujące oryginalny kształt fabryczny). Seryjne elementy nadwozia w szczególności zderzaki, klamki, pokrywy, atrapy, reflektory, i inne wpływające na funkcjonalność i estetykę samochodu. Niedozwolone: Klatka bezpieczeństwa lub inne modyfikacje konstrukcji nadwozia i podwozia. Modyfikacje zawieszenia polegające na: zmianie fabrycznych punktów mocowania elementów zawieszenia, zmianie typu zawieszenia (w tym ilości elementów współpracujących w zawieszeniu), użyciu elementów elastycznych wykonanych z materiałów innych niż fabrycznie stosowane przez producenta (np. poliuretany), elementów umożliwiających dodatkową (nie przewidzianą fabrycznie przez producenta) regulację wysokości lub innych parametrów zawieszenia (np. zawieszenie gwintowane, camber-plate, itp.). Zastąpienie jakichkolwiek elementów nadwozia i podwozia, osprzętu silnika, wyposażenia wnętrza elementami z materiałów innych typów niż wykorzystane fabrycznie przez producenta, np.: wymiana błotników lub pokryw metalowych na wykonane z laminatu (nawet przy zachowaniu oryginalnego kształtu), itp. Podział na Klasy Modele których produkcja rozpoczęła się przed 1 stycznia 1982 Classic 1000 do 1000 cm 3 Classic 1600 od 1001 do 1600 cm 3 Classic 2000 od 1601 do 2000 cm 3 Classic powyżej 2000 cm 3 Modele których produkcja rozpoczęła się pomiędzy 1 stycznia 1982 a 31 grudnia 1991 Youngtimer 1400 do 1400 cm 3 Youngtimer 2000 od 1401 do 2000 cm 3 Youngtimer powyżej 2000 cm Grupa Classic Sport oraz Grupa Youngtimer Sport Wymagane: Silnik stosowany przez producenta w startującym modelu i generacji samochodu. Możliwe zastosowanie silnika z innego, równolegle produkowanego modelu tego samego producenta. Klatka bezpieczeństwa zgodna z Załącznikiem J do Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA (aktualne dokumenty dostępne na stronie: Fotele sportowe i pasy bezpieczeństwa Kierowcy oraz Pilota z ważną lub wygasłą homologacją FIA lub dopuszczone do użytku na drogach publicznych (konieczne oznakowanie znakiem homologacji międzynarodowej E ). Elementy karoserii wykonane z laminatu lub innych materiałów nie stosowanych przez producenta muszą mieć zachowany oryginalny kształt (dopuszczalne zgodne z epoką modyfikacje, poszerzenia, body-kit'y, itp.) oraz estetykę ich montażu. Dopuszcza się wymianę: pokrywy silnika i bagażnika, błotniki przednie i tylne - pod warunkiem, że taka zmiana nie osłabia konstrukcji nadwozia oraz nie stwarza zagrożenia dla Uczestników oraz Widzów

5 Niedozwolone: Elementy nadwozia, podwozia, wyposażenia i inne niezgodne z homologacją producenta lub Załącznikiem J do MKS - zastosowanie takich elementów spowoduje niedopuszczenie samochodu do udziału w Imprezie, np.: klatka bezpieczeństwa wykonana w nieprawidłowy sposób lub z niewłaściwych materiałów. Podział na Klasy: Modele których produkcja rozpoczęła się przed 1 stycznia 1982 Classic Sport 1000 do 1000 cm 3 Classic Sport 1600 od 1001 do 1600 cm 3 Classic Sport 2000 od 1601 do 2000 cm 3 Classic Sport powyżej 2000 cm 3 Modele których produkcja rozpoczęła się pomiędzy 1 stycznia 1982 a 31 grudnia 1991 Youngtimer Sport 1400 do 1400 cm 3 Youngtimer Sport 2000 od 1401 do 2000 cm 3 Youngtimer Sport powyżej 2000 cm Grupa OPEN bez podziału na Klasy Do Grupy OPEN przydzielone będą samochody nie spełniające wymagań technicznych opisanych w pkt oraz 6.1.2, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Organizatora Samochody spełniające wymagania grupy Classic lub Classic Sport, ale posiadające silnik spełniający jeden z poniższych warunków: silnik z tego samego okresu produkcji co auto, ale o większej pojemności lub ilości zaworów niż występująca fabrycznie w danym modelu, lub silnik nowszy, którego produkcja rozpoczęła się przed 1. stycznia 1992 r., pochodzący z modelu tego samego producenta mogą zostać zakwalifikowane odpowiednio do grupy Youngtimer lub Youngtimer Sport Samochody spełniające wymagania grupy Youngtimer lub Youngtimer Sport, ale posiadające silnik spełniający jeden z poniższych warunków: silnik z tego samego okresu produkcji co auto, ale o większej pojemności niż występująca fabrycznie w danym modelu, lub silnik nowszy, pochodzący z modelu tego samego producenta, lub silnik pochodzący z modelu innego producenta mogą zostać zakwalifikowane do gr. OPEN Przeliczniki pojemności skokowej silnika Samochody posiadające silniki doładowane zostaną przydzielone do klas pojemnościowych wynikających z pomnożenia nominalnej pojemności silnika: z zapłonem iskrowym ZI o współczynnik 1,7 z zapłonem samoczynnym ZS (diesel) o współczynnik 1,5 Samochody posiadające silnik Wankla zostaną przydzielone do klasy pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika: wolnossące ZI o współczynnik 1,7 doładowane ZI o współczynnik 3,0 6.2 Klasę stanowi minimum 5 zakwalifikowanych samochodów. W przypadku nie zebrania się minimalnej liczby samochodów zostaną one sklasyfikowane w klasie wyższej. 6.3 Ostateczny podział na klasy określa lista startowa, zatwierdzona przez ZSS. 6.4 Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowych klas markowych oraz innych. 6.5 Start do przejazdu Próby następuje na sygnał Sędziego po potwierdzeniu gotowości przez Kierowcę lub Pilota. 6.6 Meta na każdej próbie jest lotna. Natychmiast po przekroczeniu linii mety lotnej Kierowca zobowiązany jest znacznie zmniejszyć prędkość jazdy, aby w sposób bezpieczny zatrzymać się na mecie STOP i odebrać od Sędziego Próby Kartę Wyników. Karty Wyników nieodebrane od Sędziego Próby bezpośrednio po przejeździe mogą zostać zatrzymane, a ich odbiór będzie możliwy dopiero po podjęciu decyzji przez Dyrektora Zawodów. 6.7 Pomiar czasu dokonywany jest za pomocą stoperów ręcznych z dokładnością do 1/100 (jednej setnej) sekundy. Pomiar dokonywany jest przez Sędziego Próby. Pomiar czasu na wybranych Próbach może zostać dokonany za pomocą fotokomórki. 6.8 Szczegóły dotyczące każdej z Prób (mapki przejazdu) wręczone zostaną każdej załodze wraz z pozostałą dokumentacją w Biurze Imprezy lub podczas obowiązkowej odprawy. 6.9 Klasyfikacja w Imprezie zależeć będzie od czasu przejazdu osiągniętego na każdej z Prób. Do klasyfikacji będą zaliczane 2 najlepsze czasy osiągnięte spośród 3 możliwych przejazdów podczas każdej z Prób. Każda setna sekundy przejazdu będzie przeliczona na 0,01 punktu

6 6.10 Kary podczas przejazdu Próby: falstart (start do próby przed sygnałem Sędziego Próby) doliczenie 5 sekund do czasu przejazdu przewrócenie słupka/opony lub przesunięcie podstawy poza obrys doliczenie 5 sekund do czasu przejazdu za każdy słupek/oponę błędne przejechanie Próby Taryfa za czas przejazdu uznaje się 150% najlepszego czasu przejazdu Próby w odpowiedniej klasie nie stawienie się do przejazdu lub przejazd unieważniony pkt Wszelkie zmiany i poprawki w Karcie Wyników dokonane przez nieupoważnioną osobę skutkować będą anulowaniem wszystkich wpisów, co oznacza niesklasyfikowanie Załogi Kartę Wyników należy przekazać do Biura Zawodów niezwłocznie po zakończeniu przejazdów Prób nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) minut po upływie czasu przewidzianego w harmonogramie na przejazdy Prób. Nie przekazanie Karty Wyników w wyżej określonym czasie powodować będzie niesklasyfikowanie Załogi Protesty Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w czasie do 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpisowego danej Załogi. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS Wszelkie odwołania od decyzji ZSS muszą być składane przez uczestnika do OKSS PZM. Od decyzji OKSS przysługuje odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań zgodnie z MKS. Kaucja przy odwołaniu do OKSS wynosi 200% wpłaconego wpisowego, natomiast kaucja przy odwołaniu do GKSS wynosi 400% wpłaconego wpisowego Nagrody. Organizator dopuszcza możliwość wręczenia nagród w poszczególnych rundach pod warunkiem pozyskania sponsorów. 7 ORGANIZACJA IMPREZY 7.1 Załogi, które nie będą przestrzegać harmonogramu czasowego Imprezy, mogą nie zostać dopuszczone do uczestnictwa w części lub całej Imprezie. 7.2 Załogi, których Członkowie będą naruszać zasady zawarte w niniejszym Regulaminie oraz jego Załącznikach, mogą zostać wykluczone ze skutkiem natychmiastowym z uczestnictwa w Imprezie na podstawie decyzji Dyrektora Zawodów. Przewidywana jest również możliwość nałożenia kar finansowych brak opłaconej kary skutkować będzie wykluczeniem ze skutkiem natychmiastowym z uczestnictwa w Imprezie. 7.3 Przez cały czas trwania Imprezy na terenie Toru Poznań obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz obowiązek jazdy ze szczególną ostrożnością i będzie weryfikowane przez Organizatora. Ograniczenie prędkości nie dotyczy przejazdów Prób. Każdy Uczestnik i Widz zobowiązany jest do poruszania się po terenie Toru Poznań wyłączenie wyznaczonymi przez Organizatora trasami i drogami dojazdowymi do Prób. Postój pojazdów dopuszczalny jest jedynie w przewidzianych do tego i oznaczonych miejscach. Pojazdy pozostawione przez Uczestników lub Widzów w miejscach utrudniających lub uniemożliwiających przejazd innym lub stwarzających w taki sposób zagrożenie zostaną usunięte z terenu Imprezy na koszt Właściciela. 7.4 Jazda w poślizgu (tzw. drift ), palenie opon i inne zachowanie powodujące zagrożenie dla innych Uczestników lub Widzów w dowolnym miejscu na terenie Imprezy jest zabronione i będzie skutkowało nałożeniem kary do wykluczenia z udziału w Imprezie włącznie. 7.5 Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu Imprezy osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa Uczestników oraz Widzów lub zakłócających przebieg Imprezy. Jeśli osoby te nie opuszczą terenu Imprezy dobrowolnie Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Imprezy do czasu usunięcia tych osób z jej terenu. 7.6 Pojazd Uczestnika lub Widza, który pozostanie na terenie Imprezy po jej zakończeniu zostanie niezwłocznie usunięty poza teren Imprezy na koszt Uczestnika lub Widza. 7.7 W żadnym momencie trwania Imprezy Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty będące własnością Uczestników lub Widzów oraz osób trzecich. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania Imprezy, zarówno w stosunku do Załóg i ich mienia oraz pojazdów, jak i szkody spowodowane przez Załogi w stosunku do innych Załóg lub osób trzecich i ich mienia. 7.8 Organizator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia wstępu na teren Imprezy przez cały czas jej trwania osobom, co, do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub które mogłyby zakłócić przebieg Imprezy. 7.9 W trakcie przebywania na terenie Imprezy każdy Uczestnik i Widz zobowiązany jest do posiadania przy sobie i okazanie na każde wezwanie Organizatora, Sędziów, Służby Porządkowej lub innej osoby odpowiedniego Identyfikatora-zawieszki Organizator, Sędziowie, Służby Porządkowe posiadać będą przy sobie Identyfikator-zawieszkę z wyraźnym napisem ORGANIZATOR. Wzory wszystkich Identyfikatorów-zawieszek dostępne będą w Biurze Imprezy przez cały czas jej trwania Każda osoba obecna na terenie Imprezy w czasie jej trwania zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom i instrukcjom wydanym przez Organizatora, Sędziów, Służby Porządkowej oraz innych osób upoważnionych przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie ograniczenie wstępu w niektóre strefy na terenie Imprezy w zależności od tego, jaki Identyfikator posiada dana osoba

7 7.12 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu wraz z Załącznikami oraz wydanymi Komunikatami Kary przewidziane za brak dyscypliny, niesportowe zachowanie lub nieprzestrzeganie przez któregokolwiek członka Załogi lub osób Towarzyszących Regulaminu wraz z Załącznikami i Komunikatami: ostrzeżenie; kara sportowa unieważnienie osiągniętego wyniku w Próbie lub całej Imprezie; kara finansowa od 50 zł do 1500 zł (od pięćdziesięciu do tysiąca pięciuset złotych) do czasu opłacenia na rzecz Organizatora kary gotówką w Biurze Imprezy Załoga jest tymczasowo wykluczona z uczestnictwa w Imprezie, Załoga może zostać ukarana karą finansową wielokrotnie, w różnych wysokościach, według oceny Organizatora. Kara finansowa jest bezzwrotna; wykluczenie powoduje przerwanie uczestnictwa Załogi w dalszej części Imprezy (od momentu ogłoszenia kary), Członkowie Załogi stają się automatycznie Widzami, zobowiązanymi do przestrzegania w dalszym ciągu całości Regulaminu. Fakt nałożenia jakiejkolwiek kary na jakąkolwiek Załogę w żaden sposób nie będzie wpływał na harmonogram Imprezy oraz nie będzie uprawniał do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora. Kolejne, popełniane przez Załogę, przewinienia skutkować będą nakładaniem wyższych kar aż do wykluczenia włącznie Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania otrzymanych od Uczestników oraz wykonanych podczas Imprezy zdjęć, filmów, nagrań audio i wizerunku znajdujących się na nich osób, w terminie trzech lat od odbycia się Imprezy, na którym materiały zostały zarejestrowane Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć i wizerunku o których mowa w punkcie 7.14 do promocji i reklamy Imprez organizowanych przez Automobilklub Wielkopolski w terminie trzech lat od jej przeprowadzenia Uczestnicy Imprezy mają możliwość zastrzeżenia prawa do wizerunku i niewyrażenia zgody na korzystanie ze zdjęć lub znajdującego się na nich wizerunku, poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia i złożenie go w Biurze Imprezy (za potwierdzeniem złożenia) przed dniem rozpoczęcia Imprezy Uczestnicy Imprezy zrzekają się prawa do wynagrodzenia za wykorzystanie zdjęć lub wizerunku znajdującego się na zdjęciach o których mowa w niniejszym punkcie. Uczestnictwo w Imprezie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń aktualnych i przyszłych z tytułu wykorzystania materiałów o których mowa w punkcie 7.14, których adresatem mógłby być Organizator Korzystanie z materiałów o których mowa w niniejszym punkcie może następować poprzez wytwarzanie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektronicznego lub techniką cyfrową oraz wprowadzanie ich do obrotu poprzez publikację na terenie Unii Europejskiej. Organizator ma prawo wykorzystywać materiały na wszystkich znanych w chwili akceptacji Regulaminu polach eksploatacji. 8 OCHRONA ŚRODOWISKA 8.1 Na terenie Imprezy zakazane są wszelkie naprawy samochodów poza miejscem wskazanym przez Organizatora i za jego wiedzą. Dopuszcza się zorganizowanie stanowiska serwisowego przez Załogę jedynie w porozumieniu z Organizatorem i przy zachowaniu wymagań dot. ochrony środowiska w szczególności pod warunkiem stosowania mat ekologicznych. 8.2 Zabrania się mycia samochodów na terenie Imprezy. 8.3 W trakcie trwania Imprezy do użytku, w samochodach dopuszcza się do użytku tylko paliwo bezołowiowe lub olej napędowy pochodzące z oficjalnej dystrybucji, bez żadnych dodatków z wyjątkiem oleju używanego do silników dwusuwowych. 8.4 Organizator zapewnia pojemniki na śmieci osobno dla odpadów komunalnych oraz dla odpadów motoryzacyjnych (np. śmieci zanieczyszczone olejem, paliwem lub glikolem). Każdy Uczestnik zobowiązany jest do używania pojemników na śmieci zgodnie z ich przeznaczeniem. 8.5 Organizator zapewni dla Uczestników oraz Widzów odpowiednią ilość toalet, które będą oznakowane i czynne przez cały czas trwania Imprezy. 8.6 Wszelkie zanieczyszczanie terenu Imprezy będzie powodować nałożenie na Uczestnika kary (w tym także finansowej). 9 KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA MISTRZOSTW OKRĘGU 9.1 Klasyfikacją Indywidualną Mistrzostw Okręgu objęte zostaną Załogi, które uzyskały punkty, w co najmniej trzech spośród czterech rund. 9.2 Po zakończeniu ostatniej rundy ogłoszona zostanie klasyfikacja Indywidualna Mistrzostw Okręgu. 9.3 Klasyfikacja będzie ogłaszana w każdej z Klas, w której w ciągu sezonu 2014 sklasyfikowanych zostanie minimum 5 samochodów. W każdej Klasie wyłoniony zostanie Mistrz i dwóch V-ce Mistrzów Okręgu w sezonie

8 9.4 Punktacja naliczana będzie wg tabeli: Miejsce w Frekwencja w Klasie (wg listy startowej) na Rundzie Klasie na Rundzie 10 i więcej I II III IV V VI VII VIII IX X Punkty zdobyte na każdej Rundzie przez Załogę klasyfikowaną w Mistrzostwach Okręgu zostaną zsumowane. 9.6 Nagrody. Organizator dopuszcza możliwość wręczenia nagród w Klasyfikacji Mistrzostw Okręgu pod warunkiem pozyskania sponsorów. 9.7 Organizator przewiduje możliwość zorganizowania gali wręczenia nagród w Klasyfikacji Indywidualnej Mistrzostw Okręgu. Miejsce i termin zostanie podany przez Organizatora najpóźniej na ostatniej Rundzie sezonu KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA MISTRZOSTW OKRĘGU 10.1 Klasyfikacja Zespołowa zostanie przeprowadzona pod warunkiem zgłoszenia minimum 3 Zespołów nie później niż przed rozpoczęciem Drugiej Rundy w sezonie Zgłoszenia i skład Zespołu Zespół składa się z minimum 3 i nie więcej niż 5 Załóg biorących udział w przynajmniej jednej Rundzie w ciągu całego sezonu Zespół może posiadać własną nazwę i oznaczenia graficzne (stosowane np. na samochodach członków Zespołu), pod warunkiem nie naruszenia w ten sposób dóbr i praw innych osób lub podmiotów. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na użycie proponowanej nazwy lub oznaczenia bez konieczności podania przyczyn. Zespół upoważnia Organizatora do używania nazwy i oznaczenia graficznego na wszystkich materiałach i informacjach dotyczących Pucharu Youngtimer Party Członków Zespołu należy zgłosić Organizatorowi na daną Rundę przed jej rozpoczęciem, tj. ogłoszeniem listy startowej. Zgłoszenia po tym czasie nie będą przyjmowane Pierwsze zgłoszenie Zespołu musi zawierać minimum 3 Załogi biorące udział w danej Rundzie oraz wskazywać Kapitana Zespołu Kapitan jest przedstawicielem Zespołu przed Organizatorem. Kapitan Zespołu wskazuje, jeśli to konieczne, swojego zastępcę W ciągu całego sezonu 2014 dana Załoga może tylko raz zmienić Zespół w składzie którego zdobywa punkty. Punkty zdobyte do tej pory pozostają zaliczone do wyniku Zespołu w którym zostały zdobyte (punkty nie przechodzą do nowego Zespołu). Załoga może zmienić Zespół tylko raz - nie ma możliwości ponownej zmiany Zespołu (co również oznacza brak możliwości powrotu do poprzedniego Zespołu) Punktacja Punkty naliczane są członkom Zespołu za daną Rundę, na takich samych zasadach jak przy Klasyfikacji Indywidualnej (pkt. 9.4) Do Klasyfikacji Zespołowej sumowane są nie więcej niż 3 najlepsze (najwyższe) wyniki punktowe Załóg danego Zespołu na danej Rundzie. Jeśli w danej Rundzie udział biorą więcej niż 3 Załogi danego Zespołu najsłabsze wyniki są odrzucane. Jeśli w danej Rundzie udział biorą mniej niż 3 Załogi tylko ich wyniki uwzględniane są w Klasyfikacji Zespołowej (punkty nie są dopisywane za brakujące Załogi) Suma wyników punktowych ze wszystkich Rund daje ostateczny wynik Zespołu W Klasyfikacji Zespołowej wyłoniony zostanie jeden zwycięski Zespół Organizator przewiduje wręczenie Przechodniego Pucharu dla zwycięskiego Zespołu Nagrody. Organizator dopuszcza możliwość wręczenia nagród w Klasyfikacji Zespołowej Mistrzostw Okręgu pod warunkiem pozyskania sponsorów Organizator przewiduje możliwość zorganizowania gali wręczenia nagród w Klasyfikacji Zespołowej Mistrzostw Okręgu. Miejsce i termin zostanie podany przez Organizatora najpóźniej na ostatniej Rundzie sezonu

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA oraz jego załącznikami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r.

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r. Konkursowa Jazda Samochodowa / KJS / REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO w KJS na 2009 r. Polski Związek Motorowy Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego w Łodzi 1 1. Definicje KJS. Konkursowa Jazda Samochodem

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM NA ROK 2011 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Definicje KJS. 1.1 Konkursową Jazdą Samochodową zwaną dalej KJS jest popularna

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 Stargard Szczeciński 08.02.2012r 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 Regulamin Ramowy Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 1. Ustalenia ogólne 1.1. Konkursowe Jazdy Samochodem (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi,

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 OPOLE 2009 I Przepisy ogólne 1. Definicja KJS 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem zwana dalej KJS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 Regulamin Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS... 3 2. Warunki określające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski 2015 Stan prawny na dzień 5 lutego 2015 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Regulamin Uzupełniający 6. Rajd Niepodległości 8-9 listopada 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 20 grudnia 2011 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2012 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO www.pzm.pl Spis Treści: 1. Ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 15 lutego 2013 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego przy ZO PZM w Opolu 2

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego przy ZO PZM w Opolu 2 1. Definicja KJS 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem, (zwana dalej KJS) jest to popularna impreza samochodowa o charakterze otwartym dla kierowców nieposiadających żadnych licencji kierowcy sportu samochodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski REGULAMIN KJS KJS 1 Rajd Makowski MAKÓW PODHALAŃSKI 1.08.2015 r. 2 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie II RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Jazd Szkoleniowo-Konkursowych Samochodem Porsche Club Polska na rok 2012. 1. Definicje JSKS

Regulamin Ramowy Jazd Szkoleniowo-Konkursowych Samochodem Porsche Club Polska na rok 2012. 1. Definicje JSKS Regulamin Ramowy Jazd Szkoleniowo-Konkursowych Samochodem Porsche Club Polska na rok 2012 I. Przepisy ogólne 1. Definicje JSKS 1.1 Jazda Szkoleniowo-Konkursowa Samochodem jest popularną imprezą samochodową

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo