Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009"

Transkrypt

1 Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 OPOLE 2009

2 I Przepisy ogólne 1. Definicja KJS 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem zwana dalej KJS jest to popularna impreza samochodowa o charakterze otwartym dla kierowców nieposiadających żadnych licencji sportów samochodowych (certyfikatów) Ukończenie rundy Kierowcy Roku Opolszczyzny 2009 (KRO) jest jednym z warunków do uzyskania krajowej licencji kierowcy sportu samochodowego stopnia R Impreza, która ma zostać uznana jako KJS, musi spełniać warunki niniejszego regulaminu i być zatwierdzona przez Okręgową Komisję Sportu Samochodowego PZM, macierzystą dla organizatora. W przypadku organizacji i przebiegu imprezy na innym terenie, musi być powiadomiona OKSS właściwa dla danego terytorium. Zaleca się uzgodnienie terminów Regulamin uzupełniający imprezy należy złożyć do zatwierdzenia w ZO PZM nie później niż na 14 dni przed jej terminem Cykl KRO 2009, którego organizatorem jest Automobilklub Opolski, składa się z 6 rund. 2. Warunki określające imprezę jako KJS Konkursowa Jazda Samochodem powinna zawierać; jazdę okrężną o długości minimum 40km odbywającą się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego ; minimum 6 prób zręcznościowych gdzie każda próba powinna być poprzedzona punktem PKC. Próba znajdująca się bezpośrednio po odcinku drogowym musi być poprzedzona punktem PKC; maksymalna długość próby nie może przekroczyć 1 km średnia prędkość na próbie nie może przekroczyć 50 km/h 2.2. Zaleca się aby przynajmniej dwie próby były zakończone Metą Lotną. Podczas takiej próby, odległość pomiędzy Startem a Metą Lotną nie możę przekroczyć metrów Wszystkie próby muszą być zlokalizowane na terenach wyłączonych z ruchu ulicznego (parkingi, tereny prywatne, itp.) 2.5. Jeżeli próba jest organizowana na wyłączonej z ruchu drodze publicznej wymagane jest zabezpieczenie z zgodne z załącznikiem H (samochód ratownictwa drogowego, karetka pogotowia itd.). Organizator musi również spełnić wszelkie wymagania wynikające z Ustawy o Wykorzystaniu Dróg w Sposób Szczególny Planowana przeciętna prędkość przejazdu na poszczególnych odcinkach drogowych nie może przekroczyć 45km/h Pomiar czasu na próbach będzie dokonywany z dokładnością do 0,1 sekundy. Za każdą 0,1 sek. czasu przejazdu próby załoga otrzyma 0,1 punktu karnego Przed rozpoczęciem KJS organizator przejeżdża trasę samochodem 0 dokonując sprawdzenia przygotowania trasy i prób. II. Przepisy szczegółowe. 3. Władze KJS 3.1. Najwyższą władzę KJS stanowi Zespół Sędziów Sportowych (ZSS), w skład którego wchodzą: Przewodniczący, oraz dwóch Członków Przewodniczący i członkowie ZSS muszą być powołani przez OKSS ZO PZM w Opolu Władzą wykonawczą KJS jest Dyrektor 3,4. Wszyscy sędziowie obsługujący KJS muszą posiadać aktualne licencje Sędziego Sportu Samochodowego PZM. 3,5. Minimum jeden członek Badania Kontrolnego musi być z listy technicznej OKSS lub GKSS 4. Zgłoszenia i ich forma Zgłoszenie załóg winno być złożone u organizatora KJS w formie pisemnej na właściwych formularzu (Załącznik nr 1) i podpisane przez obydwóch członków załogi Termin zgłoszeń i wysokość wpisowego określa organizator w Regulaminie Uzupełniającym imprezy Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania KJS lub w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia Organizator KJS ma prawo nie przyjąć zgłoszenia bez podania przyczyny W innych przypadkach nie ujętych niniejszym regulaminem wpisowe jest bezzwrotne Wpisowe na każdą rundę Kierowca Roku Opolszczyzny 2009 wynosi 100zł, w przypadku gdy kierowca jest członkiem Automobilklubu Opolskiego i ma opłaconą składkę za rok 2009 opłata wynosi 75zł w przypadku gdy obaj członkowie są członkami Automobilklubu Opolskiego i mają opłacona składkę za rok 2009 opłata wynosi 50zł Zezwala się na stosowanie innych zniżek przez organizatorów rund KRO

3 5.Załoga 5.1. Załogę stanowi kierowca i pilot Pilot musi mieć ukończone 17 lat Pilot może posiadać licencję sportów samochodowych Pilot nie może prowadzić samochodu podczas trwania imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona z imprezy Podczas trwania imprezy, wewnątrz pojazdu musi być umieszczona karta identyfikacyjna (według załącznika nr 7 Regulaminu Ramowego KJS PZM). Nieprzestrzeganie tego przepisu pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie Dopuszcza się do udziału w rundach KRO kierowców posiadających licencje sportowe, którzy klasyfikowani będą wyłącznie w klasie gość. 6.Obowiązki załóg. Przez podpisanie zgłoszenia do udziału w KJS załoga zobowiązuje się do całkowitego podporządkowania przepisom niniejszego regulaminu i regulaminu uzupełniającego oraz poleceniom i instrukcjom wydawanym przez władze KJS. Pod rygorem niedopuszczenia do startu lub wykluczenia z KJS, każda załoga zobowiązana jest do: obecności na odprawie uczestników; zgłoszenia się do BK; przejechania trasy KJS z pobraniem wiz na wszystkich punktach PKC i PKP, w podanej przez organizatora kolejności i po trasie wynikającej z książki drogowej; kolejnego odbycia wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa i kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. 7. Pojazdy dopuszczone do KJS i podział na klasy Do udziału w KJS dopuszcza się samochody osobowe w zrozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub samochody ciężarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe KJS (załącznik nr 2) 7.2. Samochody dopuszczone do udziału w KJS podzielone są na klasy wg pojemności skokowej silnika: 1 klasa do 903cm3 2 klasa powyżej 903 cm3 do 1300 cm3 3 klasa powyżej 1300 cm3 do 1600cm3 4 klasa powyżej 1600 cm3 Samochody posiadające silniki z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone do startu w klasie pojemnościowej wynikającej z przemnożenia nominalnej pojemności silnika: z zapłonem iskrowym Zi x współczynnik 1,7 z zapłonem samoczynnym Zs (diesel) współczynnik 1,5 klasę stanowi każda zakwalifikowana ilość samochodów Ostateczny podział na klasy określa lista startowa KJS, zatwierdzona przez ZSS i ogłoszona przed startem. 8. Badanie Kontrolne BK i oznakowanie samochodów biorących udział w KJS Samochody zgłoszone do KJS muszą być przedstawione do BK-1w miejscu i czasie podanym przez organizatora. Zaleca się, aby badanie odbywało się w pomieszczeniach zadaszonych, dobrze oświetlonych bez obecności osób postronnych. Z samochodem na BK muszą się stawić obaj członkowie załogi Warunkiem dopuszczenia samochodu jest posiadanie wyposażenia zgodnego z Prawem o Ruchu Drogowym Samochód musi być sprawny technicznie, posiadać ważny dowód rejestracyjny kierowca zobowiązany jest przedstawić dokument uprawniający do prowadzenia pojazdu. Jeżeli zawodnik nie jest wymienionym w dowodzie rejestracyjnym samochodu właścicielem to musi przedstawić pisemną zgodę właściciela na użycie jego samochodu w KJS 8.4. Samochód nie spełniający wymogów regulaminu KJS nie zostanie dopuszczony do startu wykluczony z KJS Samochód przedstawiony do BK-1 musi być oznakowany numerami startowymi, posiadać wypełnioną kartę identyfikacji oraz wymaganą reklamą sponsorską zgodnie z regulaminem uzupełniającym KJS Spóźnienie na BK-1 powyżej 30 minut powoduje wykluczenie załogi z KJS Samochód musi być czysty zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz oraz posiadać czystą komorę silnika Kaski ochronne dla załogi muszą być typu stosowanego w sporcie samochodowym Dodatkowe BK oraz identyfikacja załogi mogą być przeprowadzone w każdym czasie podczas trwania imprezy. A każde wykroczenie będzie sygnalizowane ZSS, który może nałożyć na uczestnika kary zgodnie z przepisami MKS Organizator może przewidzieć w regulaminie KJS przeprowadzenie obowiązkowego BK-2 po mecie w celu identyfikacji samochodu i załogi, rozpatrzenia ewentualnych protestów, sprawdzenia obowiązkowego wyposażenia. Celem właściwego przeprowadzenia BK-2 zostanie utworzony Park Zamknięty na terenie wydzielonym i zabezpieczonym przez organizatora przed dostępem osób trzecich. O rozwiązaniu Parku Zamkniętego decyduje ZSS. 3

4 9. Porządek i bezpieczeństwo w czasie KJS Uczestnicy KJS są normalnymi użytkownikami dróg publicznych RP i muszą przestrzegać obowiązujących na tych drogach zasad i przepisów w szczególności dotyczących ograniczenia prędkości. Za ich naruszenie odpowiada osobiście kierujący pojazdem W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami w ludziach, uczestnik KJS kierujący pojazdem zobowiązany jest niezwłocznie zatrzymać pojazd, udzielić pomocy poszkodowanym, powiadomić Policję o zdarzeniu oraz pozostać na miejscu wypadku do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji. 10. Ubezpieczenie. Kierowcy uczestniczący w KJS muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. 11. Przepisy drogowe. Załogi uczestniczące w KJS muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego obowiązujących w RP, a w szczególności przepisów dotyczących ograniczenia prędkości na terenie miejscowości. Przekroczenie przepisów drogowych stwierdzone przez organ Policji będzie karane: za pierwsze przekroczenie - kara czasowa 5 minut karnych za drugie przekroczenie - kara czasowa 10 minut karnych, za trzecie przekroczenie - wykluczenie z KJS. 12. Kary Spóźnienie na start powyżej 15 minut - wykluczenie Za każdą rozpoczętą minutę wcześniejszego wjazdu na PKC - 1 minuta Za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia na PKC - 10 sekund W razie wcześniejszego lub późniejszego wjazdu na PKC załoga kontynuuje KJS w nowym czasie. Spóźnienia nie są odrabiane Dopuszczalny limit spóźnień: na odcinku drogowym - 15 minut w całej KJS - 30 minut Kary za przekroczenia drogowe jak w punkcie Za przewrócenie, przesunięcie kontakt ze słupkiem, oponą, szykaną podczas próby - 5 sekund Za nieprawidłowe, błędne pokonanie próby - TARYFA TARYFA T - jest to 150% czasu najlepszego kierowcy w klasie na danej próbie. Powyższe stosuje się również w przypadku uzyskania rezultatu przejazdu próby gorszego niż 150% czasu zwycięzcy próby w klasie Zgubienie karty drogowej - wykluczenie Nanoszenie własnych poprawek i notatek na kartę drogową - wykluczenie Stwierdzenie przez sędziów KJS prowadzenia samochodu przez pilota w czasie trwania KJS - wykluczenie Przewożenie pasażerów w czasie KJS - wykluczenie Kara za popełnienie Falstartu - 5 sekund Przekroczenie linii mety stop - 5 sekund Falstart jest to zarówno start lotny jak i wystartowanie przed sygnałem startera. Kierowcy i pojazd są podporządkowani poleceniom Startera od momentu podniesienia flagi do momentu jej opuszczenia. Ruchowi flagi może towarzyszyć lub może być on zastąpiony przez inny odpowiedni sygnał. Falstart istnieje wtedy, gdy kierowca podlegający poleceniom Startera porusza się do przodu lub poruszy się i zatrzyma z określonej pozycji przed podaniem właściwego sygnału startu ZSS może ukarać załogę za brak dyscypliny sportowej. Za niesportowe zachowanie lub niezastosowanie się do poleceń ZSS, dyrektora KJS lub innych osób funkcyjnych 1 minuta kary, a w przypadkach drastycznych wykluczenie INTERPRETACJA METY STOP. Kierowca obowiązany jest zatrzymać pojazd w taki sposób, aby linia mety na próbie znalazła się między osiami pojazdu Całkowite zatrzymanie pojazdu jest to moment tzw. odbicia nadwozia pojazdu znajdującego się na linii mety co powoduje zakończenie pomiaru czasu. Cofanie samochodu na mecie próby jest zabronione i spowoduje wykluczenie z KJS Przewrócenie słupka na próbie sprawności jest to przewrócenie, kontakt lub przesuniecie słupka, opony, szykany poza obrys. 4

5 13. Odpowiedzialność Organizatora. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania KJS, zarówno w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak i spowodowane przez nich szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 14. Klasyfikacja i nagrody Klasyfikacją zostaną objęte wszystkie załogi, które ukończą imprezę tzn. uzyskają potwierdzenie z wszystkich punktów kontrolnych na trasie, w tym również z BK i prawidłowo przejadą co najmniej połowę wszystkich prób Sz. Najmniejsza liczba punktów karnych decyduje o zwycięstwie w klasie W razie równej liczby punktów o miejscu zadecydują wyniki w następującej kolejności: suma Sz, jazda okrężna SO. Przy dalszej równości wynik zaliczony będzie ex-aequo Ustala się następujące nagrody za zwycięstwo w KJS: - w klasie, w której wystartowało min 2 załóg. - puchar za I miejsce dla - w klasie, w której wystartowało min 4 załóg. - puchar za I i II miejsce dla - w klasie, w której wystartowało min 6 załóg. - puchar za I, II i III miejsce dla - w klasyfikacji generalnej - puchar za I, II i III miejsce dla - za ukończenie imprezy do piątego miejsca - dyplom dla kierowcy i pilota Sklasyfikowanie kierowcy w jednym KJS powoduje uzyskanie częściowych uprawnień do licencji rajdowej stopnia R2 (dotyczy wyłącznie kierowcy) na zasadach zawartych w Regulaminie Uzyskania Certyfikatu i Licencji Krajowej stopnia R2 w sporcie samochodowym na 2009r Nagrody niewykorzystane i nieodebrane przez członka załogi podczas zakończenia imprezy przechodzą do dyspozycji organizatora. 15. Punktacja i klasyfikacja o tytuł Kierowca Roku Opolszczyzny Przewidziano następujące rodzaje klasyfikacji o tytuł: Kierowca Roku Opolszczyzny 2009 klasyfikacja generalna 1 klasa do 903cm3 2 klasa powyżej 903 cm3 do 1300 cm3 3 klasa powyżej 1300 cm3 do 1600cm3 4 klasa powyżej 1600 cm3 klasyfikacja Pań (w całym cyklu musi wystartować co najmniej 5 Pań) Klasyfikacja zostanie sporządzona na podstawie ilości punktów zdobytych we wszystkich W przypadku równej ilości punktów o zwycięstwie zadecyduje kolejno: większa ilość lepszych miejsc zajętych w eliminacjach; wynik ostatniej eliminacji, którą zainteresowani ukończyli. Natomiast w przypadku jednakowej ilości punktów zdobytych w klasyfikacji danej klasy, o zajętym miejscu zdecyduje wyższe miejsce w rocznej klasyfikacji generalnej Tytuł w klasie może być przyznany tylko wtedy, jeżeli minimum w trzech eliminacjach, klasa będzie liczyła 6 lub więcej załóg Za zajęcie miejsca w poszczególnych eliminacjach KJS będą przyznawane punkty zgodnie z poniższą zasadą: 5

6 Liczba sklasyfikowanych uczestników. Miejsce Dziesięciu Dziewięciu Ośmiu Siedmiu Sześciu Pięciu Czterech Trzech Dwóch Jeden Pierwsze Drugie Trzecie Czwarte Piąte Szóste Siódme Ósme Dziewiąte 2 1 Dziesiąte i 1 każde następne Klasyfikacja Generalna Miejsce i Każde następne Punkty Ustala się następujące nagrody za zdobycie tytułu Kierowca Roku Opolszczyzny za zwycięstwo w klasie, w której sklasyfikowano minimum 6 załóg - puchary za I miejsce dla kierowcy i pilota - za zajęcie 1 i 2 miejsca w klasie, w której sklasyfikowano minimum 8 - puchary za I i II miejsce dla załóg kierowcy i pilota - za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca w klasie, w której sklasyfikowano minimum - puchary za I, II i III miejsce 10 załóg dla kierowcy i pilota - w klasyfikacji generalnej - puchary za I, II i III miejsce dla kierowcy i pilota - za zwycięstwo w klasyfikacji Pań - puchar za I miejsce - za zajęcie do piątego miejsca - dyplomy 16. Protesty Każdy protest musi być złożony na piśmie do Dyrektora KJS lub w przypadku jego nieobecności na ręce ZSS Do protestu musi być załączona kaucja w wysokości podstawowego wpisowego. Kaucja ta zostanie zwrócona w przypadku, gdy protest uznany będzie jako zasadny Terminy składania protestów: w sprawie wykroczeń regulaminowych i błędów rachunkowych w wynikach prowizorycznych 20 minut od ich ogłoszenia. protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji, protesty zbiorowe, protesty dotyczące zapisów w karcie drogowej nie będą przyjmowane. 17. Przepisy końcowe Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego Regulaminu, wydania instrukcji dodatkowej i uzupełniającej, jak również do całkowitego odwołania KJS W sprawach, które nie zostały ujęte niniejszym regulaminem obowiązuje: a. Międzynarodowy Kodeks Sportowy wraz z załącznikami (w części niedotyczącej sportu kwalifikowanego) b. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Wszystkie odwołania od decyzji ZSS KJS mogą być składane w terminie 30 minut od podjęcia decyzji, wyłącznie do OKSS ZO PZM w Opolu poprzez organizatora zawodów, po wpłaceniu pięciokrotnego wpisowego jako kaucji. W przypadku braku satysfakcjonującego rozwiązania dla zawodnika, od decyzji OKSS można złożyć odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań z Międzynarodowego Kodeksu Wyniki z KJS należy dostarczyć do macierzystego Zarządu Okręgowego PZM w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia KJS. 6

7 CYKL KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 ORGANIZOWANY JEST PRZY WSPARCIU FINANSOWYM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Zatwierdzono na posiedzeniu OKSS PZM Opole w dniu r. 7

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA oraz jego załącznikami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU 4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY 4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY V ELIMINACJA PUCHARU FIA W HISTORYCZNYCH RAJDACH NA REGULARNOŚĆ V ELIMINACJA PUCHARU POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W RAJDACH NA REGULARNOŚĆ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3-8 WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne:

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne: Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015 I Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem rajdu 1 st Business Economy Challenge zwanym dalej rajdem jest Rodan Event z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Opłotki

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013 Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VIII/193 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Kodeks sportowy FAI Część 7B Klasa O PARALOTNIE (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Wersja polska. W przypadku rozbieżności obowiązujący jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships)

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) 1. Komitet Turnieju a) Komitetu Turnieju składa się z trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia

Bardziej szczegółowo

II POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OSP i PSP

II POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OSP i PSP II POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OSP i PSP I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorami zawodów są: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu Ochotnicza Straż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Japan Battle Time Attack

REGULAMIN Japan Battle Time Attack REGULAMIN Japan Battle Time Attack 1.1 Time Attack jest okrążeniem wyścigowym, w którym zawodnik pokonuje dystans okrążenia o określonej długości zdefiniowanej przez organizatorów. 1.2. W zawodach może

Bardziej szczegółowo