ELEKTRONICZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI NA PRZYKŁADZIE UCZELNI WYŻSZEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRONICZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI NA PRZYKŁADZIE UCZELNI WYŻSZEJ"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 63 Nr kol Krzysztof WODARSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji Centrum Zarządzania Projektami ELEKTRONICZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI NA PRZYKŁADZIE UCZELNI WYŻSZEJ Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące istoty programu komputerowego e-czp, określonego jako Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania Projektami. Program ten wspomaga System Zarządzania Projektami, który funkcjonuje w Politechnice Śląskiej. Szczególną uwagę poświęcono modułowi e-czp Procedury zarządzania projektami, który został uruchomiony w 2012 roku. Podstawowym zadaniem tego modułu jest wspomaganie realizacji standardów i procedur w zakresie zarządzania projektami, które obowiązują obecnie w Politechnice Śląskiej. ELECTRONIC SUPPORT FOR PROJECT MANAGEMENT BASED ON HIGHER EDUCATION Summary. The paper presents selected issues concerning the computer program e-czp, called as the Electronic System of Supporting Project Management, which operates the Silesian University of Technology. Particular attention is given to the module Project Management Procedures, which was launched in The main task of this module is to support the implementation of standards and procedures for project management, which is currently in force in the Silesian University of Technology.

2 468 K. Wodarski 1. Wprowadzenie W Politechnice Śląskiej jest realizowanych bardzo wiele projektów badawczych, edukacyjnych oraz inwestycyjnych, które są finansowane ze źródeł krajowych, strukturalnych i europejskich. Przykładowo, tylko w 2012 roku realizowanych było ponad 600 takich projektów. W realizacji projektów uczestniczy znaczna część pracowników naukowych, technicznych oraz administracyjnych Politechniki Śląskiej. Często zdarza się również, że projekty te są realizowane we współpracy z innymi placówkami naukowymi oraz z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. W 2010 roku w Politechnice Śląskiej został opracowany i uruchomiony System Zarządzania Projektami, w celu wprowadzania dobrych praktyk w procesach zarządzania projektami, standaryzacji procedur w zakresie tych procesów 1 oraz zapewnienia wsparcia instytucjonalnego, organizacyjnego i finansowego dla kierowników projektów. Elementami tego Systemu są: Centrum Zarządzania Projektami, pełnomocnicy dziekanów ds. zarządzania projektami, kierownicy projektów oraz procedury. 2 W związku ze zwiększającą się w kolejnych latach liczbą realizowanych projektów, pojawiła się potrzeba opracowania programu komputerowego, który wspomagałby System Zarządzania Projektami, funkcjonujący w Politechnice Śląskiej. Od 2010 roku na Uczelni trwają systematyczne prace nad programem komputerowym e-czp, będącym elektronicznym Centrum Zarządzania Projektami, nazwanym Elektronicznym Systemem Wspomagania Zarządzanie Projektami. Jednym z podstawowych celów opracowania programu e-czp jest wspomaganie zarządzania projektami, zgodnie z procedurami i standardami obowiązującymi w Politechnice Śląskiej. W niniejszym artykule przedstawiono istotę programu e-czp w aspekcie Systemu Zarządzania Projektami w Politechnice Śląskiej, w szczególności koncentrując się na funkcjonowaniu pierwszego modułu tego programu Procedury zarządzania projektami, który został uruchomiony w 2012 roku. 1 Dobre praktyki i stosowane procedury przedstawiają m.in.: Frame D.J.: Zarządzanie projektami w organizacjach. Wyd. WIG-Press, Warszawa 2001; Karbownik A., Tchórzewski S.: System zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność Przemysłu i Usług. Nowe wyzwania. Tom I. TNOiK, Katowice 2004; Karbownik A., Tchórzewski S.: Procedury w systemie zarządzania projektami w przedsiębiorstwie. VII Konferencja Projekt Management, Warszawa 2004; Karbownik A., Wodarski K.: Kształcenie menedżerów w zakresie zarządzania projektami. VII Międzynarodowa Konferencja Project Management, Warszawa Syntetyczną charakterystykę Systemu Zarządzania Projektami (jego elementów, w szczególności procedur) przedstawiono w publikacji: Karbownik A., Wodarski K.: System zarządzania projektami w Politechnice Śląskiej, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność Przemysłu i Usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania. TNOiK, Katowice 2011.

3 Elektroniczne wspomaganie zarządzania Istota Systemu Zarządzania Projektami a program e-czp Istotą funkcjonowania Systemu Zarządzania Projektami w Politechnice Śląskiej jest stosowanie wielu procedur, które zostały określone w zarządzeniach JM Rektora Politechniki Śląskiej. Procedury te, najogólniej rzecz ujmując, opisują sposób postępowania oraz funkcje osób i jednostek organizacyjnych biorących udział w projekcie. Jednym z podstawowych celów opracowania programu e-czp było umożliwienie zarządzania projektami według wyżej wymienionych procedur na jednej platformie cyfrowej. Dla osiągnięcia tego celu w programie e-czp został wykorzystany elektroniczny obieg dokumentów. W Systemie Zarządzania Projektami (SZP) wyróżniono sześć procedur głównych, które odpowiadają poszczególnym etapom modelu procesu zarządzania projektem. 3 Należą do nich procedury: Procedura P1 ustanowienia projektu i powołania kierownika projektu; Procedura P2 przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu; Procedura P3 składania wniosku o dofinansowanie projektu; Procedura P4 negocjacji i podpisywania umowy w sprawie realizacji projektu; Procedura P5 realizacji projektu; Procedura P6 zakończenia projektu. Przyjęto, że każda z wymienionych procedur ma lub będzie miała swoje odzwierciedlenie w programie e-czp. W dalszej części artykułu przedstawiono sposób realizacji procedur wyróżnionych w Systemie Zarządzania Projektami przy wykorzystaniu programu e-czp. Procedura P1 ustanowienia projektu i powołania kierownika projektu Sformatowano: Kolor czcionki: Czerwony Sformatowano: Punktowane + Poziom: 1 + Wyrównanie: 0,63 cm + Tabulator po: 1,27 cm + Wcięcie: 1,27 cm Sformatowano: Nagłówek 2, Do lewej, Wcięcie: Pierwszy wiersz: 0 cm, Interlinia: pojedyncze Rozpoczęcie procedury P1 następuje wtedy, gdy pracownik Uczelni przygotuje wniosek o dofinansowanie projektu i wystąpi do dziekana/kierownika jednostki organizacyjnej Politechniki Śląskiej z inicjatywą przystąpienia do konkursu na dofinansowanie projektu. Dziekan/kierownik jednostki powinien analizuje i dokonać ocenia oceny przedłożonegoy wnioseku, przy uwzględnieniu takich kryteriów, jak: zgodności zgodność celów projektu z zakresem działalności wwydziału/jednostki, możliwości możliwość realizacji projektu przez 3 Syntetyczną charakterystykę modelu Systemu Zarządzania Projektami oraz jego procedury przedstawiono w publikacji: Karbownik A., Wodarski K.: System zarządzania projektami w Politechnice Śląskiej [w:] Nowoczesność Przemysłu i Usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania. Praca zbiorowa pod red. J.Pyki. TNOiK. Katowice 2011Ibidem, s

4 470 K. Wodarski zespół pod kierunkiem kierownika projektu oraz, czy możliwość ci zabezpieczenia wkładu własnego, wymaganego w danym projekcie. Zgodnie z procedurą P1, w przypadku pozytywnej oceny ww.wyżej wymienionej inicjatywy, dziekan/kierownik jednostki wydziału występuje do JM Rektora Politechniki Śląskiej Dyrektora Centrum Zarządzania Projektami CZP z wnioskiem o powołanie kierownika projektu przez JM Rektora Politechniki Śląskiej. Scharakteryzowana pokrótce procedura P1 została odzwierciedlona w programie komputerowym e-czp. Dla jej realizacji, w pierwszej kolejności, pracownik (potencjalny kierownik projektu) musi zalogować się w w e-czp (rys. 1). Przyjęto, że korzystanie z programu e-czp będzie odbywać się za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem: natomiast logowanie z użyciem loginu i hasła do konta pocztowego użytkownika w Sformatowano: Domyślna czcionka akapitu, Czcionka: 12 pkt, Czcionka o złożonym skrypcie: 12 pkt Po zalogowaniu się konieczne jest wprowadzenie niezbędnych informacji o projekcie, dotyczących m.in. (rys. 2).

5 Elektroniczne wspomaganie zarządzania Sformatowano: Odstęp Przed: 6 pkt, Interlinia: pojedyncze Rys. 1. Logowanie do programu komputerowego e-czp Fig. 1. Log on to the computer program e-czp Po zalogowaniu się konieczne jest wprowadzenie niezbędnych informacji do wniosku o powołanie kierownika projektu (rys. 2). Dotyczą one m.in. rodzaju projektu, danych osobowych kierownika projektu, tytułu projektu, źródeł jego finansowania oraz jednostki organizacyjnej w Politechnice Śląskiej. Po wysłaniu wypełnionego wniosku dostępna jest funkcja śledzenia realizacji procedury zatwierdzania wniosku (rys. 3). W szczególności możliwe jest pozyskanie informacji, gdzie aktualnie znajduje się wniosek, tzn. w której jednostce organizacyjnej i u której osoby zatwierdzającej. Ponadto, możliwe jest pozyskanie informacji o decyzjach podejmowanych przez osoby zatwierdzające wniosek oraz ewentualnych uwag do wniosku. Pozwala to potencjalnemu kierownikowi projektu oraz kierownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni reagować na ewentualne zakłócenia w procesie realizacji procedury. Procedura P1 kończy się zatwierdzeniem wniosku, co oznacza powołanie kierownika projektu lub odrzuceniem wniosku, co jest równoznaczne z i niepowołaniemm kierownika projektu. Elektronicznie wnioski, po ich zatwierdzeniu, można edytować i drukować (rys. 4). Sformatowano: Wcięcie: Przed: 0 cm, Interlinia: pojedyncze Przed: 0 cm, Pierwszy wiersz: 0,95 cm, Odstęp Przed: 6 pkt, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs Sformatowano: Czcionka o złożonym skrypcie: 12 pkt, Nie Wyróżnienie Sformatowano: Czcionka o złożonym skrypcie: 12 pkt, Sprawdź pisownię i gramatykę, Nie Wyróżnienie Sformatowano: Czcionka o złożonym skrypcie: 12 pkt, Sprawdź pisownię i gramatykę, Nie Wyróżnienie Sformatowano: Sprawdź pisownię i gramatykę, Nie Wyróżnienie Pierwszy wiersz: 0,95 cm, Odstęp Przed: 0 pkt, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs

6 472 K. Wodarski Sformatowano: Interlinia: pojedyncze Rys. 2. Wprowadzanie informacji do formularza wniosku o powołanie kierownika projektu Fig. 2. Entering information to the application form to appoint a project manager Sformatowano: Wcięcie: Przed: 0 cm, Interlinia: pojedyncze Sformatowano: Interlinia: pojedyncze Sformatowano: Wcięcie: Przed: 0 cm, Interlinia: pojedyncze

7 Elektroniczne wspomaganie zarządzania Sformatowano: Odstęp Przed: 12 pkt, Interlinia: pojedyncze Rys. 3. Śledzenie przebiegu zatwierdzania wniosku Fig. 3. Tracing the course of the approval request oraz wysyła wypełniony formularz. Po wysłaniu wypełnionego formularza kierownik projektu może śledzić stan realizacji projektu (rys. 3) realizację procedury zatwierdzania wniosku (rys. 4). Na kolejnych etapach zatwierdzania kierownik projektu otrzymuje informację, u kogo aktualnie wniosek się znajduje, jaką decyzję podjął i czy do wniosku zostały dołączone ewentualne uwagi. Pozwala to kierownikowi projektu oraz kierownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni reagować na ewentualne zakłócenia w procesie realizacji procedury. Sformatowano: Wcięcie: Przed: 0 cm, Interlinia: pojedyncze Sformatowano: Wcięcie: Wysunięcie: 0,12 cm, Interlinia: pojedyncze Docelowym efektem elektronicznego obiegu dokumentów związanych z zarządzaniem projektami ma być skrócenie czasu załatwiania niezbędnych procedur oraz zasobów organizacyjnych Politechniki Śląskiej związanych z obiegiem dokumentów papierowych. Zatwierdzone elektronicznie wnioski można edytować i drukować do postaci papierowej (rys. 5).

8 474 K. Wodarski Rys. 1. Logowanie do programu e_czp Rys. 2. Wprowadzanie informacji do formularza wniosku o powołanie kierownika projektu

9 Elektroniczne wspomaganie zarządzania Rys. 3. Informacja o stanie realizacji projektu i menu główne projektu Sformatowano: Wyróżnienie Rys. 4. Śledzenie przebiegu zatwierdzania wniosku

10 476 K. Wodarski Sformatowano: Interlinia: pojedyncze Sformatowano: Interlinia: pojedyncze Rys. 45. Edycja/wydruk gotowych gotowego (zatwierdzonegoych) dokumentówwniosku. Fig. 4. Edit/print ready (approved) application Sformatowano: Wcięcie: Przed: 0 cm, Interlinia: pojedyncze

11 Elektroniczne wspomaganie zarządzania Procedura P2 przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu Procedura P2 obejmuje czynności związane z przygotowaniem przez kierownika projektu wniosku projektowego do instytucji finansującej, przy wsparciu odpowiedniego biura w Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej. Konieczność realizacji procedury P2 wynika z przepisów poszczególnych instytucji finansujących projekty badawcze, edukacyjne lub inwestycyjne. Procedura ta jest realizowana poza programem e- CZP. Procedura P3 składania wniosku o dofinansowanie projektu Procedura P3 rozpoczyna się z chwilą przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu. Kierownik projektu występuje do JM Rektora Politechniki Śląskiej z wnioskiem o udzielenie stosownego pełnomocnictwa do złożenia wniosku. W razie konieczności zawarcia na tym etapie umowy konsorcjum, wnioskuje się również o udzielenie pełnomocnictwa do jej podpisania. Scharakteryzowana pokrótce procedura P3 została odzwierciedlona w programie komputerowym e-czp. Dla jej realizacji, w pierwszej kolejności, kierownik powinien wybrać formularze dotyczące: wniosku o udzielenie pełnomocnictwa (rys. 5), informacji o projekcie (rys. 6), oceny ryzyka realizacji projektu (rys. 7). Dla realizacji procedury P3 kierownik projektu powinien wypełnić puste pola w poszczególnych formularzach, natomiast w przypadku formularza oceny ryzyka 4 powinien zaznaczyć odpowiednią wartość w kolumnie charakterystyka ryzyka, a następnie wybrać poziom ryzyka w kolumnach: skala prawdopodobieństwa oraz skala skutku. Poziom ryzyka oraz kolumna akceptowalny poziom ryzyka wypełnianie są automatycznie. Po wypełnieniu formularzy kierownik projektu wysyła wniosek, informacje o projekcie i ryzyku jego realizacji. Jeżeli z jakiegoś powodu kierownik chce wrócić do uzupełniania wniosku później nie wysyłając go wybiera opcję zapisz. Procedura P3 obejmuje również przygotowanie umowy konsorcjum i jej podpisanie, dlatego umożliwia ona załączenie projektu umowy konsorcjum do wniosku. Umowa może mieć postać pliku komputerowego, np. z programu Word lub Adobe Reader. Po otrzymaniu pełnomocnictwa i podpisaniu wniosku przez osoby upoważnione w Uczelni, kierownik projektu składa wniosek do instytucji finansującej projekt. Sformatowano: Nagłówek 2, Do lewej, Wcięcie: Przed: 0 cm, Wysunięcie: 0,75 cm, Interlinia: pojedyncze Sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie Pierwszy wiersz: 0,75 cm, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs Sformatowano: Nagłówek 2, Do lewej, Wcięcie: Przed: 0 cm, Wysunięcie: 0,75 cm, Interlinia: pojedyncze Sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie Pierwszy wiersz: 0,75 cm, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs

12 478 K. Wodarski Sformatowano: Interlinia: pojedyncze Rys. 5. Formularz do wniosku o udzielenie pełnomocnictwa Fig. 5. The form of a request for attorney Sformatowano: Odstęp Po: 0 pkt, Interlinia: pojedyncze Sformatowano: Interlinia: pojedyncze Sformatowano: Odstęp Po: 0 pkt, Interlinia: pojedyncze Sformatowano: Czcionka: 10 pkt Sformatowano: Normalny;1, Wyjustowany, Wcięcie: Przed: 0 cm, Wysunięcie: 0,3 cm Sformatowano: Czcionka: 10 pkt, Czcionka o złożonym skrypcie: 10 pkt Sformatowano: Czcionka: 10 pkt, Czcionka o złożonym skrypcie: 10 pkt Sformatowano: Czcionka: 10 pkt, Czcionka o złożonym skrypcie: 10 pkt Rys. 6. Formularz informacji o projekcie 4 Zagadnienie oceny ryzyka przedstawiono [w:] Karbownik A., Dźwigoł H., Wodarski K.: System zarządzania ryzykiem w uczelni wyższej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 60. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice Sformatowano: Czcionka: 10 pkt, Czcionka o złożonym skrypcie: 10 pkt Sformatowano: Czcionka: 10 pkt, Czcionka o złożonym skrypcie: 10 pkt Sformatowano: Czcionka: 10 pkt, Czcionka o złożonym skrypcie: 10 pkt

13 Elektroniczne wspomaganie zarządzania Fig. 6. Project Information Form Sformatowano: Do lewej, Odstęp Przed: 12 pkt, Interlinia: pojedyncze Rys. 7. Formularz oceny ryzyka realizacji projektu rejestr ryzyka Fig. 7. Risk assessment project form risk register W ramach procedury 3 w programie e-czp wprowadzono ocenę projektu dokonaną przez instytucję finansującą (rys. 8). Uwzględniono przy tym, że może być ona realizowana w wielu etapach (rys. 9). Sformatowano: Odstęp Po: 0 pkt, Interlinia: pojedyncze Pierwszy wiersz: 0,95 cm, Odstęp Przed: 12 pkt, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs Sformatowano: Odstęp Przed: 12 pkt, Interlinia: pojedyncze Rys. 8. WprowadzenieO ocenay instytucji finansującej realizację projektu Fig. 8. Assessment of project financing institution Sformatowano: Odstęp Przed: 0 pkt, Po: 0 pkt, Interlinia: pojedyncze

14 480 K. Wodarski Sformatowano: Odstęp Przed: 12 pkt, Po: 0 pkt, Interlinia: pojedyncze Rys. 9. Przykład informacji o ocenach instytucji finansującej Fig. 9. Example of the information of financing institution assessment Procedura P4 negocjacji i podpisywania umowy w sprawie realizacji projektu Procedurę P4 rozpoczyna informacja o pozytywnej ocenie projektu, dokonanej przez instytucję finansującą. Po otrzymaniu takiej informacji kierownik projektu powinien wystąpić do JM Rektora Politechniki Śląskiej z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa do: podpisania umowy konsorcjum (jeżeli taka okoliczność występuje), negocjacji warunków umowy w sprawie realizacji projektu, podpisania umowy/kontraktu w sprawie realizacji projektu. Ponadto, na tym etapie, przed podpisaniem umowy w sprawie realizacji projektu, kierownik powinien ponownie przeprowadzić analizę ryzyka. Scharakteryzowana pokrótce procedura P4 została odzwierciedlona w programie komputerowym e-czp. Dla jej realizacji kierownik powinien wypełnić formularz dotyczący wniosku o udzielenie odpowiednich, wyżej wymienionych pełnomocnictw, a także ryzyka projektu (rys. 10). Po podpisaniu umowy w sprawie realizacji projektu jego kierownik przekazuje Centrum Zarządzania Projektami oryginał tej umowy wraz z kalkulacją kosztów planowanych na pierwszy rok kalendarzowy. Na tej podstawie Centrum Zarządzania Projektami nadaje symbol projektu i wprowadza go do systemu finansowego Uczelni. jako źródło finansowania. Sformatowano: Odstęp Przed: 0 pkt, Po: 0 pkt, Interlinia: pojedyncze Sformatowano: Angielski (Wielka Brytania) Sformatowano: Wcięcie: Przed: 0 cm, Wysunięcie: 0,75 cm Sformatowano: Czcionka: Pogrubienie Sformatowano: Normalny;1, Odstęp Przed: 0 pkt, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs Sformatowano: Normalny;1, Wyjustowany, Wcięcie: Przed: 0,5 cm, Wysunięcie: 0,5 cm, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs, Punktowane + Poziom: 1 + Wyrównanie: 1,59 cm + Wcięcie: 2,22 cm Sformatowano: Normalny;1, Odstęp Przed: 0 pkt, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs

15 Elektroniczne wspomaganie zarządzania Sformatowano: Odstęp Przed: 12 pkt, Interlinia: pojedyncze Rys. 10. Wypełnienie fformularza wniosku oraz rejestru ryzyka realizacji projektu Fig. 10. The application form and project risk register Procedura P5 realizacji projektu Zgodnie z procedurą P5 kierownik projektu, po podpisaniu umowy w sprawie jego realizacji, powinien wystąpić do JM Rektora Politechniki Śląskiej (przez dyrektora Centrum Zarządzania Projektami) z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa do zarządzania projektem. Dla spełnienia tego wymogu wystarczy wypełnić odpowiedni formularz, dostępny w programie e-czp (rys. 11). W przypadku, kiedy kierownikiem projektu jest osoba niebędąca pracownikiem Politechniki Śląskiej, pełnomocnictwa o zarządzanie projektem udziela się pracownikowi Uczelni. Wybór tego pracownika odbywa się w systemie e-czp. Pozostałe obowiązki kierownika projektu, wyróżnione w procedurze P5 (m.in. dotyczące audytu, raportów dla instytucji finansujących projekt i inne), są realizowane poza programem komputerowym e-czp. Sformatowano: Odstęp Po: 0 pkt, Interlinia: pojedyncze Sformatowano: Nagłówek 2, Do lewej, Wcięcie: Przed: 0 cm, Wysunięcie: 0,75 cm, Interlinia: pojedyncze Sformatowano: Wcięcie: Pierwszy wiersz: 0,75 cm, Odstęp Przed: 0 pkt

16 482 K. Wodarski Sformatowano: Interlinia: pojedyncze Rys. 11. Formularz wniosku o udzielenie pełnomocnictwa do zarządzania projektem Fig. 11. Request form for attorney to manage the project Po uzyskaniu pełnomocnictwa do zarządzania projektem kierownik projektu wraz z zespołem projektowym rozpoczyna realizację projektu. W jej trakcie kierownik projektu powinien przedkładać dyrektorowi Centrum Zarządzania Projektami kalkulację kosztów planowanych na kolejny rok kalendarzowy, a także oświadczenie dotyczące charakteru wykonywanych czynności przez osoby biorące udział w realizacji projektu. Ponadto, kierownik projektu jest zobowiązany do oceny ryzyka związanego z realizacją projektu. Dla spełnienia wymienionych wymogów wystarczy wypełnić formularze dostępne w programie e-czp, związane z kalkulacją kosztów (rys. 12), charakterem wykonywanych czynności (rys. 13) oraz oceną ryzyka (rys. 14). io, Procedura P6 - zakończenia projektu Procedura P6 obejmuje czynności związane z zakończeniem projektu przez kierownika i zespół projektowy. Do czynności tych należy rozliczenie finansowe projektu, wykonanie raportu końcowego projektu oraz przesłanie go do instytucji finansującej. Procedura ta obejmuje również czynności przewidziane przepisami określonymi przez poszczególne instytucje finansujące projekty badawcze, edukacyjne lub inwestycyjne. Docelowo realizacja procedury będzie się odbywać w programie e-czp. Sformatowano: Do lewej, Wcięcie: Przed: 0 cm, Wysunięcie: 1,5 cm, Odstęp Po: 0 pkt, Interlinia: pojedyncze Pierwszy wiersz: 0,95 cm, Odstęp Przed: 0 pkt, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs Pierwszy wiersz: 0,95 cm, Odstęp Przed: 0 pkt, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs

17 Elektroniczne wspomaganie zarządzania Pierwszy wiersz: 0 cm, Odstęp Przed: 0 pkt, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs Rys. 12. Formularz kalkulacji kosztów na dany rok kalendarzowy Fig. 12. Costing form for the calendar year Sformatowano: Normalny;1 Pierwszy wiersz: 0 cm, Odstęp Przed: 0 pkt, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs Rys. 13. Oświadczenie kierownika projektu dotyczące charakteru prac realizowanych w projekcie Fig. 13. Statement by the project manager concerning the work carried out in the project Pierwszy wiersz: 0 cm, Odstęp Przed: 0 pkt, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs

18 484 K. Wodarski Rys. 14. Formularz oceny ryzyka realizacji projektu Fig. 14. Assessment of risk implementation project form Procedura P6 zakończenia projektu Procedura P6 obejmuje czynności związane z zakończeniem projektu przez kierownika i zespół projektowy. Do czynności tych należy rozliczenie finansowe projektu, wykonanie raportu końcowego projektu oraz przesłanie go do instytucji finansującej. Procedura ta obejmuje również czynności przewidziane przepisami określonymi przez poszczególne instytucje finansujące projekty badawcze, edukacyjne lub inwestycyjne. Docelowo realizacja procedury będzie się odbywać w programie e-czp. Sformatowano: Default, Odstęp Przed: 0 pkt, Po: 0 pkt, Interlinia: pojedyncze, Bez punktorów lub numeracji Procedura P6 - zakończenia projektu Procedura P6 obejmuje czynności związane z zakończeniem projektu przez kierownika i zespół projektowy. Do czynności tych należy rozliczenie finansowe projektu, wykonanie raportu końcowego projektu oraz przesłanie go do instytucji finansującej. Procedura ta obejmuje czynności przewidziane również przepisami określonymi przez poszczególne instytucje finansujące projekty badawcze, edukacyjne lub inwestycyjne. Realizacja procedury odbywa się poza programem e-czp. Sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie Pierwszy wiersz: 0,95 cm, Odstęp Przed: 0 pkt, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs

19 Elektroniczne wspomaganie zarządzania Dodatkowe funkcje programu e-czp W Systemie Zarządzania Projektami wyróżnione główne procedury są uzupełniane procedurami szczegółowymi, określonymi w stosownych zarządzeniach JM Rektora Politechniki Śląskiej. Dla wspomagania realizacji procedur szczegółowych w programie e-czp opracowano dodatkowe funkcje, do których należą: Podstawową zaletą tego systemu jest dostęp kierownikado dokumentacji projektowej na każdym etapie realizacji projektu. KKierownikami projektów w Politechnice Śląskiej mogą być nie tylko pracownicy Uczelni, ale również studenci, doktoranci oraz inne osoby. Przyjęto, że dla korzystania z e-czp, kierownicy Ci muszą posiadać konto pocztowe w Korzystanie z programu e-czp odbywa się za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem: natomiast logowanie z użyciem loginu i hasła do konta pocztowego użytkownika w Budowany system komputerowy pozwoli również na kontrolę realizacji projektów przez dziekanów, pełnomocników dziekanów lub pełnomocników kierowników innych jednostek organizacyjnych ds. zarządzania projektami, a także przez Rektora i podległe mu jednostki organizacyjne administracji centralnej. Dostęp do informacji na temat realizowanych projektów jest regulowany przez administratora systemu, na podstawie udzielanych przez Rektora pełnomocnictw. Program jest obsługiwany zdalnie, przez co rozumie się dostęp z dowolnego miejsca za pośrednictwem bezpiecznego (szyfrowanego) łącza internetowego. Oznacza to, że poszczególni uczestnicy procesu zarządzania projektami mogą ze sobą współpracować wyłącznie poprzez mechanizm work flow. Sformatowano: Nagłówek 2, Do lewej, Wcięcie: Przed: 0 cm, Wysunięcie: 0,75 cm, Odstęp Przed: 0 pkt, Po: 0 pkt, Interlinia: pojedyncze, Bez punktorów lub numeracji Sformatowano: Wcięcie: Przed: 0,5 cm, Wysunięcie: 0,5 cm, Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji: a, b, c, + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo + Wyrównanie: 1 cm + Wcięcie: 1,63 cm Sformatowano: Domyślna czcionka akapitu, Czcionka o złożonym skrypcie: 10 pkt Sformatowano: Czcionka: Nie Kursywa, Czcionka o złożonym skrypcie: 10 pkt Funkcjonowanie SZP w Politechnice Śląskiej nie byłoby możliwe bez ustanowienia odpowiednich procedur dla każdego z etapów procesu zarządzania projektami [ ]. Poszczególne procedury zostały określone w zarządzeniach Rektora Politechniki Śląskiej. W SZP wyróżnić można sześć procedur głównych odpowiadających kolejnym etapom modelu procesu zarządzania projektem, którymi są: Procedura P1 - ustanowienia projektu i powołania kierownika projektu, Procedura P2 - przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, Procedura P3 - składania wniosku o dofinansowanie projektu, Procedura P4 - negocjacji i podpisywania umowy o realizację projektu, Procedura P5 - realizacji projektu, Sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie Sformatowano: Nie Wyróżnienie

20 486 K. Wodarski Procedura P6 - zakończenia projektu. Każda z procedur opisuje sposób postępowania osób i jednostek biorących udział w projekcie oraz realizowane przez nich funkcje. W programie e-czp każda z procedur ma lub będzie miała swoje odzwierciedlenie. Procedura P2 obejmuje czynności związane z przygotowaniem przez kierownika projektu wniosku projektowego do instytucji finansującej przy wsparciu odpowiedniego biura w Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej. Procedura ta jest realizowana poza systemem e-czp. Procedura P3 rozpoczyna się z chwilą przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu. Kierownik projektu występuje do Rektora z wnioskiem o udzielenie stosownego pełnomocnictwa. W tym celu z menu projektu wybiera formularz (rys. 6) i wypełnia formularze dotyczące: - wniosku o udzielenie pełnomocnictwa (rys. 7), - informacji o projekcie (rys. 8), - oceny ryzyka realizacji projektu (rys. 9). Sformatowano: Nie Wyróżnienie Sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie Sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie Rys. 6. Otwarcie formularza dla założenia wniosku o pełnomocnictwo do złożenia wniosku

21 Elektroniczne wspomaganie zarządzania Rys. 7. Formularz dla założenia wniosku o pełnomocnictwo do złożenia wniosku Rys. 8. Formularz informacji o projekcie

22 488 K. Wodarski Rys. 9. Formularz oceny ryzyka realizacji projektu rejestr ryzyka Kierownik projektu wypełnia puste pola w formularzach, a w przypadku analizy ryzyka zaznacza odpowiednią wartość w kolumnie charakterystyka ryzyka oraz wybrać jego poziom w kolumnach: skala prawdopodobieństwa oraz skala skutku. Poziom ryzyka oraz kolumna akceptowalny poziom ryzyka wypełnianie są automatycznie. Po wypełnieniu formularzy kierownik projektu wysyła wniosek i informacje o projekcie. Jeżeli z jakiegoś powodu kierownik chce wrócić do uzupełniania wniosku później nie wysyłając go, wybiera opcję zapisz. Procedura P3 obejmuje również przygotowanie umowy konsorcjum i jej podpisanie. Dlatego procedura ta umożliwia załączenie projektu umowy konsorcjum do wniosku. Umowa może mieć postać pliku komputerowego np. z programu Word lub Adobe Reader. Po otrzymaniu pełnomocnictwa i podpisaniu wniosku przez osoby upoważnione w Uczelni, kierownik projektu składa wniosek do instytucji finansującej projekt. W procedurze 3 (3.3) w programie e-czp wprowadza się ocenę projektu dokonaną przez instytucję finansującą (rys. 10). Ocena projektu przez instytucję finansującą może być wieloetapowa, stąd w systemie e-czp uwzględniono ten fakt (rys. 11). Czcionka o złożonym skrypcie: 10 pkt Nie Kursywa, Czcionka o złożonym skrypcie: 10 pkt, Nie Kursywa Czcionka o złożonym skrypcie: 10 pkt Nie Kursywa, Czcionka o złożonym skrypcie: 10 pkt, Nie Kursywa Czcionka o złożonym skrypcie: 10 pkt Nie Kursywa, Czcionka o złożonym skrypcie: 10 pkt, Nie Kursywa Czcionka o złożonym skrypcie: 10 pkt Nie Kursywa, Czcionka o złożonym skrypcie: 10 pkt, Nie Kursywa Czcionka o złożonym skrypcie: 10 pkt Nie Kursywa, Czcionka o złożonym skrypcie: 10 pkt, Nie Kursywa

23 Elektroniczne wspomaganie zarządzania Rys. 10. Wprowadzenie oceny instytucji finansującej realizację projektu Rys. 11. Przykład informacji o ocenach instytucji finansującej Procedurę P4 rozpoczyna informacja o pozytywnej ocenie projektu dokonanej przez instytucję finansującą. W takim przypadku kierownik projektu występuje do Rektora z wnioskiem o udzielenie przez pełnomocnictwa do (rys. 12): a) podpisania umowy konsorcjum (jeżeli taka okoliczność występuje), b) negocjacji warunków umowy o realizację projektu, c) podpisania umowy/kontraktu o realizację projektu. Na tym etapie, przed podpisaniem umowy na realizację projektu kierownik ponownie przeprowadza analizę ryzyka. Sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie Sformatowano: Czcionka o złożonym skrypcie: 10 pkt, Sprawdź pisownię i gramatykę Rys. 12. Wypełnienie formularza wniosku oraz rejestru ryzyka realizacji projektu Po podpisaniu przez strony umowy o realizację projektu jego kierownik przekazuje do CZP oryginał tej umowy wraz z kalkulacją kosztów planowanych na pierwszy rok kalendarzowy. Centrum Zarządzania Projektami nadaje symbol projektu i wprowadza go do systemu Uczelni jako źródło finansowania.

24 490 K. Wodarski Na etapie realizacji projektu procedura P5 przewiduje, po podpisaniu umowy o realizację projektu, wystąpienie kierownika projektu do Rektora z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa do zarządzania projektem (rys. 13). Sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie Rys. 13. Złożenie wniosku o zarządzanie projektem przez pracownika Politechniki Śląskiej Rys. 14. Wypełnienie formularza wniosku o udzielenie pełnomocnictwa dla kierownika projektu o zarządzanie projektem Po uzyskania takiego pełnomocnictwa kierownik projektu wraz z zespołem projektowym przystępuje do realizacji projektu. W przypadku kiedy kierownikiem projektu jest osoba nie będąca pracownikiem Politechniki Śląskiej pełnomocnictwa o zarządzanie projektem udziela się pracownikowi Uczelni. Wybór tego pracownika odbywa się w systemie e-czp (rys. 15).

25 Elektroniczne wspomaganie zarządzania Rys. 15. Wybór pracownika Politechniki Śląskiej do zarządzania projektem W trakcie realizacji projektu nakłada się na kierownika projektu przedkładanie do Dyrektora CZP: kalkulacji kosztów planowanych na kolejny rok kalendarzowy (rys. 16), oświadczenia dotyczącego charakteru wykonywanych czynności przez osoby biorące udział w realizacji projektu (rys. 17), protokołów z rozeznania cenowego dotyczących czynności realizowanych w projekcie nie mających charaktery naukowego (rys. 18), oceny ryzyka związanego z realizacją projektu (rys. 20). W przypadku konieczności przeprowadzenia audytu zewnętrznego, kierownik projektu jest zobowiązany sporządzić umowę o audyt. Ponadto kierownik projektu składa raporty, zgodnie z umową zawartą z instytucją finansującą projekt, po uprzedniej ich weryfikacji przez Biuro Obsługi Finansowej Projektów (CZP6) i Kwestora. Kierownik projektu, wspólnie z CZP i innymi właściwymi komórkami organizacyjnymi Uczelni jest zobowiązany udzielać stosownych wyjaśnień organom prowadzącym kontrole i audyty, zarówno na etapie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu. Procedura P6 obejmuje czynności związane z zakończeniem projektu przez kierownika i zespół projektowy. Do czynności tych należy rozliczenie finansowe projektu oraz wykonanie raportu końcowego projektu oraz przesłanie go do instytucji finansującej. Procedura ta obejmuje czynności przewidziane również przepisami określonymi przez poszczególne instytucje finansujące projekty badawcze, edukacyjne lub inwestycyjne. Sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie

26 492 K. Wodarski Należy zauważyć, że z uwagi na ilość i zakres wymienionych procedur głównych są one uzupełniane o zestaw procedur szczegółowych określonych stosownymi zarządzeniami Rektora. 1. Dodatkowe funkcjonalności systemu e-czp Dodatkowymi funkcjonalnościami systemu e-czp są: a) powołanie redaktora pomocniczego, wyznaczenie osoby zastępującej dla kierownika jednostki Uczelni, b) wyznaczenie osób będących konsultantami dla kierownika jednostki Uczelni, c) wyznaczenie osoby zastępującej dla kierownika jednostki Uczelni, d) powiadamianie mailowe o konieczności podjęcia czynności w systemie e-czp. Ad a) Redaktor pomocniczy, jest jest to osobą, która a działająca na rzecz kierownika projektujest wyznaczana przez kierownika projektu i działa na jego rzecz, a w szczególności: sporządza wniosek o powołanie kierownika, sporządza wniosek o udzielenie pełnomocnictwa dla kierownika projektu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wraz z informacją o projekcie i analizą ryzyka ETAP I, sporządza wniosek o udzielenie pełnomocnictwa dla kierownika projektu do podpisania umowy w sprawie realizacji projektu wraz z analizą ryzyka ETAP II, sporządza wniosek o udzielenie pełnomocnictwa dla kierownika projektu o zarządzanie projektem, sporządza analizę ryzyka na etapie realizacji projektuetap III corocznie, sporządza kalkulację kosztówn planowaną na rok kalendarzowy corocznie, wprowadza ocenę projektu dokonaną przez instytucję finansującą. Redaktor pomocniczy nie może uruchamiać procedur związanych z zarządzaniem projektem. Wyznaczenie r. Redaktora pomocniczego jest możliwe przy wykorzystaniu programu e-czp. W tym celu należy y jest wyznaczany przez kierownika projektu (rys. 21, 22). wskazać projekt, dla którego wyznaczana jest osoba redaktora pomocniczego (rys. 15), a następnie dokonać wyboru osoby, która będzie pełniła tę funkcję (rys. 16). Ad b) Działając w imieniu kierownika projektu: a) sporządza wniosek o powołanie kierownika, b) sporządza wniosek o udzielenie pełnomocnictwa dla kierownika projektu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wraz z informacją o projekcie i analizą ryzyka ETAP I, Sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie, Czcionka o złożonym skrypcie: 10 pkt Pierwszy wiersz: 0,95 cm, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs Przed: 0,5 cm, Wysunięcie: 0,5 cm, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs, Punktowane + Poziom: 1 + Wyrównanie: 1,59 cm + Wcięcie: 2,22 cm Sformatowano: Wyróżnienie Sformatowano: Wyróżnienie Sformatowano: Wyróżnienie Pierwszy wiersz: 0,95 cm, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs Pierwszy wiersz: 0,95 cm, Odstęp Przed: 0 pkt, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs Sformatowano: Odstęp Przed: 0 pkt

27 Elektroniczne wspomaganie zarządzania c) sporządza wniosek o udzielenie pełnomocnictwa dla kierownika projektu do podpisania umowy o realizację projektu wraz z analizą ryzyka ETAP II, d) sporządza wniosek o udzielenie pełnomocnictwa dla kierownika projektu o zarządzanie projektem, e) sporządza analiza ryzyka ETAP III corocznie, f) sporządza kalkulację kosztów planowaną na rok kalendarzowy corocznie, g) wprowadza ocenę projektu dokonaną przez instytucję finansującą Redaktor pomocniczy nie może jednak uruchamiać procedur związanych z zarządzaniem projektu. Konsultantem jest to osoba wybrana (rys. 23) i upoważniona przez dziekana/kierownika jjednostki do opiniowania wniosków o pełnomocnictwa wraz z wymaganymi załącznikami. Zadaniem konsultanta jest Na potrzeby i z upoważnienia Kierownika Jednostki/Dziekana wyrażenie a opiniię (negatywneją lub pozytywnej)ą na temat dokumentów zatwierdzanych przez dziekana/kierownika jednostki/dziekana. Wyboru konsultanta dokonuje się przez program e-czp (rys. 17). Opinia konsultanta pojawia się w widoku dziekana/kierownika jjednostki przy zatwierdzaniu kolejnych etapów zarządzania projektem. Ad c) W przypadku nieobecności w pracy dziekan lub kierownik jednostki mogą wyznaczyć osobę, która będzie pełniła ich obowiązki na czas określony. W tym celu należy skorzystać z odpowiedniego formularza w programie e-czp (rys. 18). Ad d) Program e-czp automatycznie drogą mailową przesyła powiadomienia o konieczności podjęcia czynności związanych z zarządzaniem projektem, które dalej są przesyłane do specjalnych, publicznych skrzynek pocztowych jednostek organizacyjnych uczelni. Ponadto, powiadomienia są przesyłane kierownikom projektów (na ich służbowe skrzynki pocztowe) wraz z informacjami o zakończeniu realizacji poszczególnych procedur. Pierwszy wiersz: 0,95 cm, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs Sformatowano: Odstęp Przed: 0 pkt Sformatowano: Nie Wyróżnienie Pierwszy wiersz: 0,95 cm, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs

28 494 K. Wodarski Sformatowano: Do lewej, Wcięcie: Pierwszy wiersz: 0 cm, Odstęp Przed: 12 pkt, Interlinia: pojedyncze Rys Wskazanie projektu, dla którego wyznaczana jest osoba redaktora pomocniczego Fig. 15. Indication of the project for which a person is determined by the auxiliary editor Sformatowano: Do lewej, Wcięcie: Pierwszy wiersz: 0 cm, Odstęp Przed: 0 pkt, Interlinia: pojedyncze Sformatowano: Do lewej, Wcięcie: Pierwszy wiersz: 0 cm, Odstęp Przed: 12 pkt, Interlinia: pojedyncze Rys Wybór osoby redaktora pomocniczego z Active Directory Sformatowano: Do lewej, Wcięcie: Pierwszy wiersz: 0 cm, Odstęp Przed: 0 pkt, Interlinia: pojedyncze

29 Elektroniczne wspomaganie zarządzania Fig. 16. Choice of an auxiliary editor from the Active Directory Sformatowano: Do lewej Sformatowano: Angielski (Wielka Brytania) Pierwszy wiersz: 0,95 cm, Odstęp Przed: 6 pkt, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs Sformatowano: Odstęp Przed: 12 pkt, Interlinia: pojedyncze Rys Wybór konsultanta dziekana / kierownika jjednostki Fig. 17. Selection of consultant dean/head of unit Ad c) K W przypadku nieobecności w pracy Dziekana lub Kierownika Jednostki mogą oni wyznaczyć osobę, która będzie pełniła ich obowiązki na czas określony. W tym celu należy skorzystać z odpowiedniego formularza w e-czp (rys. 1824). Ad d) Program e-czp automatycznie przesyła drogą ową powiadomienia o konieczności podjęcia czynności związanych z zarządzaniem projektem. Powiadomienia takie są przesyłane do specjalnych publicznych skrzynek pocztowych jednostek organizacyjnych uczelni. Ponadto powiadomienia są automatycznie przesyłane kierownikom projektów (na ich służbowe skrzynki pocztowe), wraz z informacjami o zakończeniu realizacji poszczególnych procedur. Sformatowano: Do lewej, Odstęp Po: 0 pkt, Interlinia: pojedyncze Pierwszy wiersz: 0,95 cm, Odstęp Przed: 12 pkt, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs Sformatowano: Wyróżnienie Sformatowano: Wyróżnienie Sformatowano: Odstęp Przed: 6 pkt Pierwszy wiersz: 0,95 cm, Odstęp Przed: 12 pkt, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs

30 496 K. Wodarski Sformatowano: Odstęp Przed: 12 pkt, Interlinia: pojedyncze Rys Wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki dziekana/kierownika jednostki z Active Directory Fig. 18. Appointment of person acting as the dean/head of unit from Active Directory 3. Program e-czp automatycznie przesyła drogą ową powiadomienia o konieczności podjęcia czynności związanych z zarządzaniem projektem. Powiadomienia takie są przesyłane do specjalnych publicznych skrzynek pocztowych jednostek organizacyjnych uczelni. Powiadomienia są również automatycznie przesyłane kierownikom projektów (na ich służbowe skrzynki pocztowe), z informacjami o zakończeniu realizacji poszczególnych procedur (rys. 25). Sformatowano: Do lewej, Wcięcie: Przed: 0 cm, Wysunięcie: 1,5 cm, Interlinia: pojedyncze, Tabulatory: 1 cm, Do lewej Sformatowano: Czcionka: Kolor czcionki: Automatyczny, Czcionka o złożonym skrypcie: 10 pkt Sformatowano: Wcięcie: Pierwszy wiersz: 1 cm Pierwszy wiersz: 0,95 cm, Interlinia: Wielokrotne 1,3 wrs Rys. 25. Powiadomienie o zakończeniu realizacji procedury P1

ELEKTRONICZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI NA PRZYKŁADZIE UCZELNI WYŻSZEJ

ELEKTRONICZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI NA PRZYKŁADZIE UCZELNI WYŻSZEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 63 Nr kol. 1888 Krzysztof WODARSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Istotą funkcjonowania Systemu Zarządzania Projektami (SZP) w Politechnice Śląskiej jest stosowanie szeregu procedur, opisujących sposób postępowania

Istotą funkcjonowania Systemu Zarządzania Projektami (SZP) w Politechnice Śląskiej jest stosowanie szeregu procedur, opisujących sposób postępowania 1 Istotą funkcjonowania Systemu Zarządzania Projektami (SZP) w Politechnice Śląskiej jest stosowanie szeregu procedur, opisujących sposób postępowania osób i jednostek organizacyjnych biorących udział

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 70 Nr kol. 1909

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 70 Nr kol. 1909 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 70 Nr kol. 1909 Andrzej KARBOWNIK, Krzysztof WODARSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania projektami

Metodyka zarządzania projektami Metodyka zarządzania projektami Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik Gliwice 2015 r. Wykłady: Zarządzanie projektem Andrzej Karbownik https://woiz.polsl.pl/moodle/file.php?file=/185/wyklad.pdf 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Obsługa procesu: Protokół z czynności badania rynku Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 15 października 2015r Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Word ćwiczenie 2

Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Standardy pracy inżynierskiej obowiązujące na Wydziale Inżynierii Środowiska: Egzemplarz redakcyjny pracy dyplomowej: strony pracy powinny mieć format A4, wydruk jednostronny,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (wytyczne dla Studentów)

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (wytyczne dla Studentów) OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (wytyczne dla Studentów) W pracy dyplomowej należy zachować: Styl całego dokumentu: Styl Standardowy: rodzaj czcionki: Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW UCZELNI Z ZAKRESU: SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W UCZELNI WYŻSZEJ

SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW UCZELNI Z ZAKRESU: SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W UCZELNI WYŻSZEJ SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW UCZELNI Z ZAKRESU: SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W UCZELNI WYŻSZEJ W dniach 22-23 marca 2012r. w Szczyrku, odbyło się Seminarium Szkoleniowe dla Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny na stronie logowania https://lsi.slaskie.pl.

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla recenzentów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania recenzenta

Bardziej szczegółowo

KROK 1. 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji

KROK 1. 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Sposób przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz dokumentacji konkursowej w Poddziałaniu 1.1.1 PO IG wdraŝanym przez OPI Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 25.03.2009 KROK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap Instrukcja dla oferentów FIO 2015 składających oferty przy wykorzystaniu portalu epuap 1. Wprowadzenie i czynności wstępne Portal epuap jest dostępny w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Studenta Autora pracy 1. Informacje ogólne APD to Archiwum Prac Dyplomowych powiązane z systemem USOS i USOSWEB. Służy do przechowywania i weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-24/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr R-24/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr R-24/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania międzynarodowymi projektami edukacyjnymi w Politechnice Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Obsługa procesu: Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Obsługa procesu: Obsługa wniosku urlopowego Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla studentów Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD... 3 2.1. Uzupełnianie danych

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 Piotr FOLĘGA 1 DOBÓR ZĘBATYCH PRZEKŁADNI FALOWYCH Streszczenie. Różnorodność typów oraz rozmiarów obecnie produkowanych zębatych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektu strony WWW oraz obsługi Systemów CMS.

Wytyczne do projektu strony WWW oraz obsługi Systemów CMS. Wytyczne do projektu strony WWW oraz obsługi Systemów CMS. Informacje wstępne: Adres systemu w którym należy wykonać projekt: poczta.swspiz.edu.pl jest to interfejs oparty o technologię Gogle APPS dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

25 lat. Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych. Katarzyna Jakubowska Główny specjalista DepartamentRozwoju Systemów Informatycznych

25 lat. Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych. Katarzyna Jakubowska Główny specjalista DepartamentRozwoju Systemów Informatycznych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych Katarzyna Jakubowska Główny specjalista DepartamentRozwoju Systemów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Procedura obiegu wniosku o pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów

Procedura obiegu wniosku o pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2014/2015 Rektora UKW z dnia 15 grudnia 2014 r. Procedura obiegu wniosku o pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów Niniejszy

Bardziej szczegółowo

DELEGACJE INSTRUKCJA OBSŁUGI

DELEGACJE INSTRUKCJA OBSŁUGI DELEGACJE INSTRUKCJA OBSŁUGI Po zalogowaniu się do systemu TETA HRM wybieramy opcję DELEGACJE lub będąc już w systemie wybieramy z lewego menu Delegacje. Do wyboru mamy trzy opcje: Dodaj delegację Lista

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 kwietnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 42/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 kwietnia 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 42/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielania pożyczki w związku z realizacją projektu finansowanego lub współfinansowanego ze środków funduszy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pełna nazwa kierunku studiów. Imię NAZWISKO. Praca inŝynierska/magisterska. Zalecenia dotyczące pracy dyplomowej

Kierunek Pełna nazwa kierunku studiów. Imię NAZWISKO. Praca inŝynierska/magisterska. Zalecenia dotyczące pracy dyplomowej Uniw ersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Kierunek Pełna nazwa kierunku studiów Specjalność Pełna nazwa specjalności (jeŝeli dotyczy) Imię NAZWISKO Praca inŝynierska/magisterska

Bardziej szczegółowo

MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracował: Paweł Mikłaszewski Strona 1 System NESOS jest oprogramowaniem komputerowym działającym w Akademii Muzycznej w Krakowie, wspierającym elektroniczną obsługę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektów badawczych realizowanych w Uniwersytecie Wrocławskim finansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

LOGOWANIE DO SYSTEMU:

LOGOWANIE DO SYSTEMU: LOGOWANIE DO SYSTEMU: II. Obecność Recenzenta w systemie: a. Recenzent posiada założony przez siebie login i hasło (wówczas bezpośrednio loguje się do systemu) b. Recenzent został zalogowany w systemie

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 1. Uwagi ogólne Artykuły publikowane w Zeszytach Naukowych WSZiB są recenzowane,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Działając na podstawie 130 ust. 3 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

OBIEG DOKUMENTÓW NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

OBIEG DOKUMENTÓW NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ Załącznik do Zarz. Nr 18/10/11 OBIEG DOKUMENTÓW NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ dla: działalności naukowo-badawczej i usługowo-badawczej projektów realizowanych z udziałem środków krajowych, Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Workflow. Dokumentacja rozwiązania INNVIERO 1

Workflow. Dokumentacja rozwiązania INNVIERO 1 Workflow Dokumentacja rozwiązania INNVIERO 1 Wprowadzenie Rozwiązanie autorskie współpracujące m.in. z enova365 oraz rozwiązaniami firmy Sage: Symfonia oraz Symfonia ERP. Aplikacja uprawnia procesy biznesowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Opiekuna pracy / Promotora - Kierujący pracą 1. Informacje ogólne APD to Archiwum Prac Dyplomowych powiązane z systemem USOS i USOSWEB. Służy do przechowywania

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych. http://apd.amu.edu.pl

Archiwum Prac Dyplomowych. http://apd.amu.edu.pl Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Opracował: Szymon Garbarek, WNPiD UAM Procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1

Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1 Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1 1 1 Wstęp... 3 2 Wnioskowanie o certyfikaty... 3 2.1 Wnioskowanie o certyfikat przez partnera...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK

INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK KrzyŜówka została tworzona w programie MsOffice. Polecam równieŝ program OpenOffice. W całym dokumencie obowiązuje standard: krzyŝówka wraz z pytaniami powinna (musi!!) mieścić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu Workflow

Instrukcja korzystania z systemu Workflow Instrukcja korzystania z systemu Workflow Definicje:... 2 Rozpoczęcie pracy... 2 Strona główna systemu... 4 Sekcja nawigacji... 4 Oznaczenia rodzajów zamówienia... 5 Sekcja wniosków... 5 Składanie wniosku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat

Otwórz okno na Świat Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word 1 Rozdział 1. Wprowadzenie do pracy z programem Microsoft Word Opis: Podczas realizacji tego rozdziału uczestnicy szkolenia poznają podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW AUTOR: MICHAŁ ADAMCZAK PIOTR CYPLIK SPIS TREŚCI 2 Logowanie do platformy Zapisywanie się do modułów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 85/R/14 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi zwany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do udziału w I Polsko-Ukraińskim Forum Naukowym, które w dniach 18-19.12.2015 odbędzie się w Olsztynie pod

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do udziału w I Polsko-Ukraińskim Forum Naukowym, które w dniach 18-19.12.2015 odbędzie się w Olsztynie pod Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do udziału w I Polsko-Ukraińskim Forum Naukowym, które w dniach 18-19.12.2015 odbędzie się w Olsztynie pod tytułem Współczesna Ukraina. Konflikt transformacja integracja.

Bardziej szczegółowo

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, powszechnie znana jako epuap, to internetowy portal umożliwiający obywatelom załatwienie wielu urzędowych

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Obsługa procesu Obsługa wniosku o odbiór nadgodzin Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Sms. v.1.1.0. Strona 1 z 17. FUTURE-SOFT SP. Z O.O. ul. Gosławicka2/215 45-446, Opole tel. +48667700732 sales@future-soft.pl NIP: 599-316-99-06

Sms. v.1.1.0. Strona 1 z 17. FUTURE-SOFT SP. Z O.O. ul. Gosławicka2/215 45-446, Opole tel. +48667700732 sales@future-soft.pl NIP: 599-316-99-06 Sms (Moduł Magento) v.1.1.0 Strona 1 z 17 Spis treści Instalacja.... 3 Konfiguracja.... 3 Podgląd... 4 Główna konfiguracja modułu.... 5 Konfiguracja klienta.... 6 Rejestracja nowego konta... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Niniejsza instrukcja opisuje proces wnioskowania o nieobecność z wykorzystaniem PI portalu informacyjnego pracowników UJ.

Wprowadzenie: Niniejsza instrukcja opisuje proces wnioskowania o nieobecność z wykorzystaniem PI portalu informacyjnego pracowników UJ. Elektroniczny wniosek o urlop wypoczynkowy krok po kroku Wprowadzenie: Niniejsza instrukcja opisuje proces wnioskowania o nieobecność z wykorzystaniem PI portalu informacyjnego pracowników UJ. Istotne

Bardziej szczegółowo

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 91/08/09 z dnia 30 lipca 2009 r. OBIEG DOKUMENTÓW dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Po kliknięciu we wspomniany link otworzy się strona o następującym wyglądzie:

1. Po kliknięciu we wspomniany link otworzy się strona o następującym wyglądzie: Jak złożyć wniosek w Programie Równać Szanse 2015 Ogólnopolski Konkurs Grantowy instrukcja postępowania z elektronicznym systemem naboru wniosków Wnioski konkursowe w Programie Równać Szanse 2015 Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52. (wersja skrócona)

Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52. (wersja skrócona) Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52 (wersja skrócona) System pocztowy NetMail umożliwia użytkownikom dostęp do skrzynki pocztowej (bez konieczności logowania się z użyciem klienta sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Procedura składania wniosku urlopowego z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów

Procedura składania wniosku urlopowego z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2014/2015 Rektora UKW z dnia 15 grudnia 2014 r. Procedura składania wniosku urlopowego z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

XIII Międzynarodowa Konferencja Przestępczośćubezpieczeniowa, 11-12.03.2010, Szczecin

XIII Międzynarodowa Konferencja Przestępczośćubezpieczeniowa, 11-12.03.2010, Szczecin Polska Izba Ubezpieczeń Wymiana informacji jako narzędzie niezbędne do efektywnego przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej. Wdrażany w Polsce system wymiany informacji pomiędzy zakładami ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

1. Zakładanie konta, logowanie

1. Zakładanie konta, logowanie Instrukcja obsługi korzystania z platformy informacyjnej na rzecz LPPS współfinansowanego z EFS w ramach projektu Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno Społecznego. Platforma

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO. Wytyczne do materiałów konferencyjnych

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO. Wytyczne do materiałów konferencyjnych XIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA Wytyczne do materiałów konferencyjnych Informacje organizacyjne: Referaty zamawiane - objętość do 20 stron Referaty zgłaszane - objętość do 10 stron Prace w formacie

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

Autorejestracja Wykonawców

Autorejestracja Wykonawców Autorejestracja Wykonawców 1) W celu zarejestrowania się na platformie zakupowej PWSTE należy wybrać odnośnik "Zaloguj" (znajdujący się w prawym, górnym rogu ekranu), następnie w oknie logowania należy

Bardziej szczegółowo