System Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Elektronicznego Obiegu Dokumentów"

Transkrypt

1 System Elektronicznego Obiegu Dokumentów Podstawowa ZSZO Strona 1 z 27

2 Spis treści Spis treści 2 1. Podstawy systemu Logowanie do systemu Nawigacja Listy Formularz Zakładki Zadania Powiadomienia Wnioski ZSZO Wyświetlanie listy zadań użytkownika Wykonywanie zadania otrzymanego w obiegu dedykowanym Przyjmowanie zadania grupowego z poziomu zestawienia Rozpoczynanie nowego obiegu Tworzenie w oparciu o szablon i dane z formularza obiegu pisma gotowego do wydruku Zarządzanie skórkami Zarządzanie wyświetlaniem tabel przestawnych Indeksy, spisy Spis rysunków Spis tabel 26 Strona 2 z 27

3 1. Podstawy systemu System Elektronicznego Obiegu Dokumentów zbudowany został na potrzeby ZSZO. Zapewnia on zintegrowaną obsługę korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej, poprzez rejestrację, dekretację i zarządzanie obiegiem korespondencji w dowolnej postaci, a także zarządzanie tworzonymi sprawami, rejestrami, procesami, poleceniami, przekazywaniem spraw do archiwum oraz modułem informującym o realizacji poszczególnych terminów Logowanie do systemu Uwaga - W celu prawidłowego działania modułu SEOD w przeglądarce Internet Explorer w wersji 8 należy wyłączyć tryb zgodności. Wyłączenie trybu zgodności odbywa się poprzez kliknięcie ikony trybu zgodności (jak na poniższym ekranie): Rysunek 1 Tryb zgodności w Internet Explorer 8 Logowanie do modułu SEOD odbywa się analogicznie jak do innym modułów ZSZO, poprzez platformę dostępową Draco. Dostęp do strony logowania użytkownik uzyskuje po wpisaniu w pasku przeglądarki internetowej właściwego adresu (Rysunek 2). Strona 3 z 27

4 Rysunek 2 Ekran logowania Draco Na stronie logowania użytkownik wpisuje swój login i hasło, które zostało mu przekazane przez administratora systemu. Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem, zostaje wyświetlona strona wyboru placówki oświatowej, do której uprawnienia w systemie posiada użytkownik (Rysunek 3). Wybór właściwej placówki oraz potwierdzenie go przyciskiem powinno skutkować wyświetleniem okna z listą aplikacji, do których Użytkownik posiada uprawnienia (Rysunek 4). Strona 4 z 27

5 Rysunek 3 Ekran wyboru placówki Strona 5 z 27

6 Rysunek 4 Ekran wyboru aplikacji W celu uruchomienia modułu SEOD należy wybrać odpowiadający mu odnośnik Obieg dokumentów. Kliknięcie na odnośniku powinno skutkować wyświetleniem okna startowego modułu SEOD (Rysunek 5). Rysunek 5 Ekran startowy SEOD Strona 6 z 27

7 1.2. Nawigacja Nawigacja w systemie prowadzona jest z wykorzystaniem menu głównego oraz grupy zakładek. Po przez oba te elementy, użytkownik uzyskuje dostęp do wybranych zasobów systemu, które następnie wyświetlane są w obszarze roboczym w postaci List (zestawienia tabelarycznego danych) lub Formularzy. Akcje możliwe do wykonania w odpowiednich widokach dostępne są w postaci kontrolerów list lub przycisków w widoku formularzy. Rysunek 6 Ogólna organizacja interfejsu użytkownika. A Bieżący użytkownik nazwa użytkownika aktualnie pracującego w systemie, z tej pozycji dostępna jest również opcja wylogowania z systemu; B Bieżący moduł w menu zakładek podświetlana jest nazwa modułu, w którym aktualnie pracuje użytkownik; C Zakładki poziome menu, usytuowane nad obszarem roboczym, umożliwia użytkownikom szybki dostęp do najważniejszych operacji w systemie, tj.: bieżących zadań, modułu administracyjnego, listy dokumentów wymagających zadekretowania, listy pism do akceptacji oraz listy kontaktów; D Menu główne pionowe menu z listą dostępnych, zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami użytkownika, modułów. Kliknięcie w wybraną pozycję menu powoduje rozwinięcie listy z dostępnymi operacjami dla danego modułu. Dalsze poruszanie się po systemie odbywa się poprzez kliknięcie na podświetlony element listy; E Obszar roboczy obszar pracy użytkownika, gdzie wyświetlane są odpowiednie dla danego modułu czy wywołanej akcji ekrany tj.: listy, formularze, raporty itp. Strona 7 z 27

8 F Menu widoku roboczego poziome menu, usytuowane pomiędzy Obszarem roboczym i Zakładkami, z akcjami umożliwiającymi m.in. eksport, oraz operacje filtrowania, sortowania na listach. G Wyszukiwanie pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie wartości do wyszukania w zbiorze danych prezentowanych w obszarze roboczym Listy Listy są podstawowym sposobem przedstawiania zestawień danych w systemie. Na liście obiektów prezentowane są tylko informacje podstawowe o każdym obiekcie. Lista obiektów prezentowana jest w formie tabelarycznej: obiekty to wiersze, atrybuty obiektów to kolumny. Dla list obiektów dostępne są następujące operacje: sortowanie: umożliwiające posortowanie listy (rosnąco lub malejąco) po wybranych atrybutach filtrowanie: umożliwiające ograniczenie listy do obiektów, których atrybuty spełniają określone warunki wyszukiwanie: (zarówno w wybranej kolumnie, jak i ogólnie) umożliwiające ograniczenie listy do obiektów, dla których wyszukiwany ciąg znaków znajduje się w którymkolwiek z atrybutów. Stronicowanie: dane w systemie przedstawiane są w postaci stronicowanych list. Użytkownik ma możliwość zmiany maksymalnej ilości prezentowanych wierszy (tj. 10,20,30,40,50). Przejście pomiędzy kolejnymi stronami wykonywana jest za pomocą akcji. Użytkownik może też uzyskać informację o maksymalnej liczbie obiektów. Rysunek 7 Przykładowa lista W szczególności, pełen stan systemu, wraz z możliwością jego przeglądania i modyfikowania jest dostępny dla administratorów systemu w postaci kilkudziesięciu takich list (szczegóły w Dokumentacji administratora). Strona 8 z 27

9 Operacje na kolumnach wykonywane są za pomocą akcji umieszczonych w Menu widoku roboczego (Rysunek 6) reprezentowanych przez symbole graficzne (tabela poniżej). Tabela 1 Kontrolery do przeprowadzania operacji na listach. IKONA NAZWA AKCJI [Następne] - Akcja dostępna w nagłówku listy/rejestru umożliwia przejście do kolejnej strony listy/rejestru [Koniec] - Akcja dostępna w nagłówku listy/rejestru umożliwia przejście do ostatniej strony listy/rejestru [Poprzednie] Akcja dostępna w nagłówku listy/rejestru umożliwia przejście do poprzedniej strony listy/rejestru [Początek] - Akcja dostępna w nagłówku listy/rejestru umożliwia przejście do pierwszej strony listy/rejestru [Sortowanie/Filtrowanie/Wyszukiwanie] Akcja dostępna w nagłówkach poszczególnych kolumn listy/rejestru wyświetlająca menu w którym ustawiane jest sortowanie, filtrowanie, lub wyszukiwanie wg. zadanych kryteriów. Źródło: Opracowanie własne. Rysunek 8 Operacje sortowania i filtrowania na listach Lista wierszy może być prezentowana wg zadanych kryteriów przez użytkownika. Za pomocą akcji [Sortowanie/Filtrowanie/Wyszukiwanie] Strona 9 z 27

10 dostępnej w nagłówkach poszczególnych kolumn listy/rejestru, użytkownik otrzymuje dostęp do menu zawierającego akcje wyszukiwania /sortowania/ filtrowania na kolumnie (Rysunek 8). W wyświetlonym menu: Filtrowanie umożliwia: Sortowanie umożliwia: Pokaż wiersze zawierające Pokaż wiersze puste Pokaż wiersze niepuste Sortowanie rosnąco (A Z) Sortowanie malejąco (Z A) Sortowanie od najnowszej (w przypadku kolumny zawierającej daty) Sortowanie od najstarszej (w przypadku kolumny zawierającej daty) Wyszukiwanie umożliwia: Wyszukiwanie rekordów spełniających określone kryteria (w każdej kolumnie) Wyszukiwanie wg daty od do (dla pola typu data wyszukiwanie rekordów z podanego zakresu włącznie) Wyszukiwanie rekordów spełniających określone kryteria (na całej liście rekordów) Kryteria filtrowania mogą być rozbudowywane o kolejne warunki po przez dodanie kolejnych wartości za pomocą ikony. Zadane kryteria filtrowani/sortowania deaktywuje się za pomocą ikony. Informacja o nałożonym kryterium sortowani/filtrowania po danej kolumnie prezentowana jest w nagłówku kolumny za pomocą ikon patrz Tabela 2. Tabela 2 Informacja o aktywnych akcjach na kolumnach. IKONA OPIS Filtr aktywny na kolumnie aktywowano filtr wg zadanego przez użytkownika kryterium Strona 10 z 27

11 Sortuj malejąco (Z-A) na kolumnie ustawiono sortowanie malejąco Sortuj rosnąco (A-Z) na kolumnie ustawiono sortowanie rosnąco Dane prezentowane na liście/rejestrze są posortowane malejąco i filtrowane wg kryteriów ustawionych na danej kolumnie. Dane prezentowane na liście/rejestrze są posortowane rosnąco i filtrowane wg kryteriów ustawionych na danej kolumnie. Źródło: Opracowanie własne. Strona 11 z 27

12 Formularz Wprowadzanie danych do systemu odbywa się za pomocą formularzy. Rysunek 9 Przykładowy formularz W celu uporządkowania zawartości, formularze często są podzielone na sekcje. Sekcje można zwijać i rozwijać klikając na kontrolery danej sekcji. Przykładowe umieszczenie kontrolerów na formularzu dla sekcji Pimo (A), przedstawia poniższy rysunek. Rysunek 10 Kontrolery zwiń/ rozwiń sekcje. Przykładowe sekcje formularzy: Strona 12 z 27

13 Pismo sekcja zawierająca metrykę dokumentu wraz z załącznikami / skanami pisma Dekretacja sekcja zawierająca Historię dekretacji oraz pola do wykonania kolejnych dekretacji. Skierowanie - sekcja umożliwiająca przekazywanie pism pomiędzy komórkami organizacyjnymi (sekretariatami komórek). Akceptacja sekcja, w której prezentowany jest aktualny status akceptacji. Tabela 3 Kontrolery i inne elementy formularzy. IKONA NAZWA AKCJI [Zwiń] ukrywa widok danej sekcji znajdującej się na formularzu [Rozwiń] - pokazuje widok danej sekcji znajdującej się na formularzu [Pomoc] - pomoc kontekstowa pola, dodatkowa informacja ze wskazówkami dotyczącymi np. rodzaju wartości wprowadzanych w danym polu formularza * [Pole wymagane] znak * wskazuje, że znajdujące się przy nim pole jest polem wymaganym oraz podlegającym mechanizmowi walidacji. [Kalendarz] - aktywuje kontrolkę kalendarza ułatwiającą wybranie daty Źródło: Opracowanie własne. Strona 13 z 27

14 Zakładki Usytuowanie bezpośrednio nad obszarem roboczym zestawu zakładek, zapewnia użytkownikowi szybki dostęp do najważniejszych w systemie operacji w każdym momencie jego użytkowania. Aktywna zakładka zostaje wyróżniona kolorem. Poniżej opisano przeznaczenie oraz funkcje poszczególnych zakładek Zadania Użytkownik po pomyślnym zalogowaniu do systemu zostaje bezpośrednio przekierowany do zakładki Zadania z zestawieniem bieżących zadań do wykonania. W widoku tym prezentowane będą wszystkie rodzaje zadań skierowanych do pracownika w tym np. : Rejestracja pism Dekretacje pism Akceptacje pism Zadania dot. realizacji spraw Projekty pism Zadania związane z Wnioskami urlopowymi Inne Po wybraniu właściwej pozycji otwiera się ekran odpowiedni dla danego rodzaju zadania, gdzie następnie może być prowadzona jego obsługa Powiadomienia Rysunek 11 Widok na zakładkę Zadania Zakładka Powiadomienia to dostęp do informacji dotyczących toczących się spraw, o których użytkownik powinien być informowany. Po przez zakładkę użytkownik otrzymuje dostęp np. o przekroczonych terminach spraw. Po odczytaniu każde z powiadomień może być usunięte z listy poprzez klikniecie linku Usuń (A). Strona 14 z 27

15 Rysunek 12 Widok na zakładkę Powiadomienia 2. Wnioski ZSZO Na potrzeby zintegrowanego systemu zarządzania oświatą w module SEOD zostały przygotowane dedykowane obiegi. Obieg jest odwzorowaniem w systemie procedury, określającej sposób postępowania w określonych sytuacjach (przykładowo procedury zmiany uprawnień użytkownika ZSZO). Administrator modułu SEOD lub osoby przez niego upoważnione mają możliwość: - definiowania nowych obiegów, budowy formularzy w oparciu o które poszczególne obiegi są wykonywane, - modyfikowania obiegów już istniejących, - określania sekwencji zadań, jakie w poszczególnych procedurach mają być wykonane - określenia użytkowników lub grup użytkowników do których poszczególne zadania są przydzielone - zdefiniowania sposobu powiadamiania użytkowników o otrzymanych przez nich zadaniach - określenia zakresu informacji przekazywanych i wykorzystywanych w poszczególnych obiegach, w szczególności utworzenie formularza o założonym układzie pól. Użytkownicy systemu mają możliwość: - rozpoczynania w systemie nowego obiegu (o ile zezwala na to poziom uprawnień oraz definicja danego obiegu). - wykonywania zadań, które zgodnie z procedurą odzwierciedloną w obiegu zostały do nich przydzielone Wyświetlanie listy zadań użytkownika Każdy użytkownik modułu SEOD po rozwinięciu menu po lewej stronie ekranu ma dostęp do modułu Wnioski ZSZO: Strona 15 z 27

16 Rysunek 13 Menu Wnioski ZSZO Zakres pozycji widocznych dla poszczególnych użytkowników może się różnić, co jest następstwem różnego poziomu uprawnień. W menu Wnioski ZSZO dostępne są dwa rodzaje widoków: - zestawienia tabelaryczne widoki pokazujące listy zadań w obiegach - formularze strony składające się z pól, pozwalające na wprowadzenie do systemu informacji oraz wykonanie działań, które są umożliwione odpowiednimi przyciskami. Dostępne zestawienia to: Moje zadania podstawowa lista, pokazująca zadania, oczekujące na wykonanie przez zalogowanego użytkownika, lub skierowane do grupy użytkowników do której należy. Moje wnioski w realizacji lista wniosków, które złożyliśmy, ale ich rozpatrywanie nie zostało jeszcze zakończone Moje wnioski zakończone - lista wniosków, które złożyliśmy, a ich obsługa została zakończona Wszystkie wnioski zakończone lista wszystkich wniosków, których obsługa została już zamknięta. Widok dostępny jedynie dla administratorów systemu. W celu wyświetlenia konkretnego zestawienia należy wybrać jego nazwę z menu i kliknąć na niej lewym przyciskiem myszy. Strona 16 z 27

17 Rysunek 14 Wybór z menu zestawienia Moje zadania W oknie przeglądarki otwarte zostanie wybrane zestawienie. Rysunek 15 Zestawienie Moje zadania Otwarte zestawienie może być przeszukiwane, filtrowane, sortowane w sposób identyczny jak pozostałe zestawienia systemu Wykonywanie zadania otrzymanego w obiegu dedykowanym Użytkownik, który otrzymał zadanie w obiegu dedykowanym zobaczy je na zestawieniu Moje zadania. Poszczególne kolumny zestawienia opisują szczegółowe informacje o obiegu: Strona 17 z 27

18 - kolumna Rodzaj zadania określa jakiego obiegu dotyczy dany wniosek. - kolumna Status określa jaki jest aktualny stan realizacji wniosku (np. zadanie, które oczekuje na wykonanie, obieg zakończony). - kolumna Login wnioskodawcy informuje o osobie składającej dany wniosek (rozpoczynającej obieg) - kolumna Wniosek dotyczy zawiera informację o osobie, dla której mają zostać dokonane zmiany (przykładowo jeżeli Dyrektor placówki wnioskuje o zmianę uprawnień dla pracownika, w kolumnie Login wnioskodawcy pojawi się login dyrektora, natomiast w kolumnie Wniosek dotyczy pojawi się login pracownika, dla którego ma nastąpić zmiana uprawnień. - kolumna jednostka określa do jakiej placówki, bądź jednostki organizacyjnej należy pracownik którego dotyczy wniosek. - kolumna data przypisania informuje kiedy dane zadanie zostało przekazane do zalogowanego użytkownika lub grupy do której należy. Rysunek 16 Układ kolumn zestawienia zadań Po kliknięciu na nazwie danego zadania wyświetlony zostaje odpowiadający mu formularz. Strona 18 z 27

19 Rysunek 17 Przykładowy formularz Użytkownik wykonuje odpowiednie działania (wypełnia wskazane pola formularz, przechodzi do dalszego kroku obiegu) lub zapoznaje się z treścią przekazanych do niego informacji (np. z informacją o tym że dany wniosek został rozpatrzony pozytywnie lub negatywnie) Przyjmowanie zadania grupowego z poziomu zestawienia Zadania w obiegach dedykowanych mogą być skierowane do konkretnych użytkowników lub grup użytkowników. Jeżeli zadanie skierowane jest do grupy użytkowników (np. grupy administratorów systemu). Zadania przekazane do grupy osób zaznaczone są kolorem ciemnożółtym. Strona 19 z 27

20 Rysunek 18 Moje zadania z widocznymi zadaniami przekazanymi do grupy Aby osoby, z grupy do której nastąpiło przekazanie, mogły przejąć zadanie, konieczne jest wykonanie z poziomu zestawienia operacji 'Pobierz zadanie', dostępnej po rozwinięciu strzałki znajdującej się po lewej stronie zadania na liście. Rysunek 19 Pobranie zadania Przed przejęciem wyświetlone zostanie jeszcze okno dialogowe, w którym należy potwierdzić zamiar przejęcie zadania. Rysunek 20 Okno potwierdzenia Zadanie przejęte przez użytkownika, zaznaczone jest na zestawieniu jaśniejszym odcieniem. Tym samym kolorem będę widoczne kolejne zadania w danym obiegu, jeżeli zostaną przekazane już do konkrentego użytkownika. Rysunek 21 Zadanie przejęte przez Użytkownika Od chwili przejęcia, na formularzu danego zadania w obiegu są już dostępne przyciski pozwalające na wykonanie odpowiednich działań (do momentu przejęcie formularz jest widoczny w trybie tylko do odczytu). Strona 20 z 27

21 Rysunek 22 Zadanie - widok formularza 2.4. Rozpoczynanie nowego obiegu Z poziomu menu uprawnieni użytkownicy mają możliwość rozpoczęcia nowego obiegu określonego typu. W tym celu wybierają nazwę odpowiedniej procedury ( np. Utworzenie konta ZEO) Rysunek 23 Rozpoczynanie nowego obiegu Wybranie z menu nazwy obiegu, powoduje wyświetlenie formularza przyporządkowanego, pierwszemu krokowi obiegu. Strona 21 z 27

22 Rysunek 24 Formularz rozpoczętego obiegu Po wypełnieniu pól formularza, użytkownik ma możliwość wykonania operacji, poprzez naciśniecie odpowiedniego przycisku (przykładowo wysłanie wniosku do osoby rozpatrującej, akceptacja wniosku, odrzucenie, powiadomienie osoby wnioskującej). To do jakich działań użytkownik ma dostęp na danym kroku obiegu jest zależne od sposobu w jaki obieg został zdefiniowany Tworzenie w oparciu o szablon i dane z formularza obiegu pisma gotowego do wydruku Aby wygenerować pismo gotowe do wydruku w oparciu o szablon w pliku rtf (pismo otwierane poprzez MS Word, Open Office lub inną aplikację obsługującą rozszerzenie RTF), należy: 1) Otworzyć zadanie w obiegu z poziomu którego ma zostać wydrukowane pismo. 2) Nacisnąć przycisk Dodaj z szablonu, znajdujący się przy kontrolce pliku. Strona 22 z 27

23 Rysunek 25 Dodawanie pisma z oparciu o szablon rtf 3) Wybrać w wyświetlonym oknie odpowiedni szablon ( w tym przypadku jest to szablon "Przykład"). Nacisnąć przycisk "Dodaj". Plik zostanie dołączony do danych na formularzu, a jego zawartość gotowa do wydrukowania zostanie wyświetlona w aplikacji skorelowanej z rozszerzeniem rtf. Rysunek 26 Wybór szablonu Możliwość zmiany lub dodania nowego szablonu ma administrator aplikacji. Procedura została szczegółowo opisana w instrukcji administratora. 3. Zarządzanie skórkami Zalogowany użytkownik po wybraniu z menu głównego : Ustawienia -> Zarządzanie skórkami, ma możliwość zmiany kolorystyki interfejsu aplikacji. Strona 23 z 27

24 Rysunek 27 Zarządzanie skórkami Zarządzanie wyświetlaniem tabel przestawnych Zalogowany użytkownik po wybraniu z menu głównego: Ustawienia -> Ustawienia tabel przestawnych, ma możliwość zmiany formatowania wyświetlanych tabel przestawnych. Rysunek 28 Interfejs tabel przestawnych Strona 24 z 27

25 4. Indeksy, spisy 4.1. Spis rysunków Rysunek 1 Tryb zgodności w Internet Explorer Rysunek 2 Ekran logowania Draco... 4 Rysunek 3 Ekran wyboru placówki... 5 Rysunek 4 Ekran wyboru aplikacji... 6 Rysunek 5 Ekran startowy SEOD... 6 Rysunek 6 Ogólna organizacja interfejsu użytkownika Rysunek 7 Przykładowa lista... 8 Rysunek 8 Operacje sortowania i filtrowania na listach... 9 Rysunek 9 Przykładowy formularz Rysunek 10 Kontrolery zwiń/ rozwiń sekcje Rysunek 11 Widok na zakładkę Zadania Rysunek 12 Widok na zakładkę Powiadomienia Rysunek 13 Menu Wnioski ZSZO Rysunek 14 Wybór z menu zestawienia Moje zadania Rysunek 15 Zestawienie Moje zadania Rysunek 16 Układ kolumn zestawienia zadań Rysunek 17 Przykładowy formularz Rysunek 18 Moje zadania z widocznymi zadaniami przekazanymi do grupy Rysunek 19 Pobranie zadania Rysunek 20 Okno potwierdzenia Rysunek 21 Zadanie przejęte przez Użytkownika Rysunek 22 Zadanie - widok formularza Rysunek 23 Rozpoczynanie nowego obiegu Rysunek 24 Formularz rozpoczętego obiegu Rysunek 25 Dodawanie pisma z oparciu o szablon rtf Rysunek 26 Wybór szablonu Rysunek 27 Zarządzanie skórkami Rysunek 28 Interfejs tabel przestawnych Strona 25 z 27

26 4.2. Spis tabel Tabela 1 Kontrolery do przeprowadzania operacji na listach Tabela 2 Informacja o aktywnych akcjach na kolumnach Tabela 3 Kontrolery i inne elementy formularzy Strona 26 z 27

27 Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami odnośnych właścicieli. Copyright 2011 ComArch S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. ComArch, logo ComArch są znakami zastrzeżonymi firmy ComArch S.A. Strona 27 z 27

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi Madar 7 Mobile w chmurze Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Zakres projektu oraz warunki jego realizacji wspólne elementy obu systemów Dokument chroniony prawami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

NOWY PANEL ADMINISTRACYJNY (BETA)...

NOWY PANEL ADMINISTRACYJNY (BETA)... Ulotka Wersja 7.4 Spis treści 1 NOWOŚCI... 5 1.1 NOWA WERSJA PANELU ADMINISTRACYJNEGO (BETA)... 5 2 ZMIANY... 6 2.1 WERSJA MOBILNA SKLEPU PREZENTACJA NOWOŚCI I PROMOCJI... 6 2.2 ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo