System Oceniania z Wychowania Fizycznego w Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w kl. IV-VI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Oceniania z Wychowania Fizycznego w Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w kl. IV-VI"

Transkrypt

1 System Oceniania z Wychowania Fizycznego w Szkole Pstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w kl. IV-VI (zgny z nową pstawą programową) Opracowali: Katarzyna Wensław Małgorzata Rajchemba Bożena Laskowska Marcin Puciłowski Mirosław Wierzbicki Krzysztof Kardel PiotrPleśny

2 Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego został opracowany na pstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku ze zmianami, tyczącego zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, Statutu oraz Wewnętrznego Systemu Oceniania Szkoły Pstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku i jest zgny z pstawą programową przedmiotu wychowanie fizyczne dla II etapu kształcenia, autorskim programem nauczania wychowania fizycznego dla II i III etapu edukacyjnego wraz z planami pracy. Szkoła pstawowa i gimnazjum. autor Stanisław Żołyński oraz programem szkolenia na poziomie szkoły pstawowej w klasach IV-VI sportowych o profilu koszykówki (10-13 lat)- autor Bożena Laskowska, Małgorzata Rajchemba, Katarzyna Wensław, Mirosław Wierzbicki. Cele kształcenia i wychowania z wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego: Udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport; Stosowanie zasad bezpieczeństwa pczas aktywności fizycznej; Poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych. Zasady oceniania Przy ustaleniu oceny osiągnięć edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego w szczególności brany jest p uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Oceniając uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych posiadających orzeczenie poradni psychologiczno pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie nauczyciel stosowuje wymagania edukacyjne indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. Oceniając uczniów klas sportowych umiejętności z piłki koszykowej nauczyciel może oceniać w trakcie gier kontrolnych, rozgrywek szkolnych oraz meczy turniejowych. Ocena semestralna/roczna z wychowania fizycznego jest wypadkową ocen z poszczególnych obszarów oceniania, zarówno z zajęć lekcyjnych, jak i zajęć wyboru fakultatywnych. Ocenianiu plegają wszystkie obszary w zakresie wiamości i umiejętności zawartych w pstawie programowej Przy ustalaniu oceny nauczyciel w szczególności bierze p uwagę wysiłek wkładany przez ucznia oraz aktywność i systematyczność. Uczeń ma prawo poprawy oceny śródrocznej i końcoworocznej w przypadku gdy nie zgadza się z wystawioną propozycją oceny. Na prośbę zainteresowanego ucznia lub rzica nauczyciel informuję o możliwości i sposobie poprawy oceny. Wyznacza sprawdziany, które uczeń musi powtórzyć i informuje o terminie poprawy. W przypadku uzyskania gorszych rezultatów uczniowi nie zmienia się wystawionej oceny. Gdy uczeń poprawi wyznaczone sprawdziany otrzymuję ocenę wyższą o jeden stopień. Uczeń jest informowany o uzyskanych ocenach na bieżąco oraz możliwości jednorazowej ich poprawy.

3 Obszary oceniania Obszar oceniania Postawa ucznia, systematyczność i aktywność na rzecz kultury fizycznej Poziom umiejętności ruchowych i sprawności ucznia Wiamości z zakresu edukacji fizycznej Rozwój fizyczny, wylność organizmu Przedmiot oceny -systematyczność udziału w zajęciach - postawa wobec przedmiotu - wywiązywanie się z postawionych zadań -aktywność i zaangażowanie - przygotowanie zajęć ( powiedni strój) - udział w zajęciach pozalekcyjnych i zawach sportowych - działalność na rzecz szkolnego wychowania fizycznego - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, ustalonych zasad i reguł - udział w zajęciach poza szkolnych - postęp w opanowaniu umiejętności utylitarnych, rekreacyjnych. - ocena sprawności fizycznej, cech motorycznych wymienionych w pstawie programowej wychowania fizycznego na danym etapie kształcenia - stosowanie zasady zdrowego stylu życia na co dzień - znajomość pstawowych przepisów gier rekreacyjnych i zespołowych - wiamości noszące się zdrowia, rozwoju, fizycznego, psychicznego, społecznego i sprawności - umiejętność wykonania pomiaru wysokości i ciężaru ciała oraz umiejętność interpretacji wyniku - umiejętność przyjmowania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach - udział w teście Coopera - sprawność fizyczna mierzona prostym testem, np. Indeks Zuchory Uwagi o ocenianiu Dotyczy zajęć lekcyjnych i zajęć fakultatywnych Dotyczy tylko zajęć lekcyjnych Dotyczy tylko zajęć lekcyjnych Obszar ten nie plega ocenie wyrażonej stopniem. Ocena rozwoju fizycznego, wylność organizmu stanowi wyłącznie informację dla ucznia, rzica i nauczyciela

4 Obszar oceniania Postawa ucznia wobec wychowania fizycznego i zasad zdrowego stylu życia: - zaangażowanie w lekcję Systematyczność: - aktywność na lekcji - brak stroju Aktywność na rzecz kultury fizycznej szkoły - udział w zawach sportowy - pomoc w organizacji zawów szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich - inna działalność na rzecz sportu szkolnego ( np.gazetka szkolna ) Przedmiot oceny Liczba ocen 1 raz w I i II półroczu na bieżąco (3plusy ocena bardzo bra) 2 minusy w półroczu,kolejny następny brak stroju ocena niestateczna 1 ocena za każrazowy udział bardzo bra, za miejsca punktowane - celująca każrazowo ocena bardzo bra lub celująca 1 ocena w semestrze Aktywność na rzecz kultury fizycznej - udział w zajęciach klubu sportowego Sprawność ucznia -Testy sprawności fizycznej -Postęp w opanowaniu umiejętności i sprawności Umiejętności ruchowe: - Sprawdziany umiejętności ruchowych 1 ocena w semestrze 2 razy w roku szkolnym( na początku i na końcu roku szkolnego zgnie z złącznikiem nr.1, wyłącznie pozytywna i z obniżonymi wymaganiami w stosunku uczniów o niskiej sprawności) w drugim półroczu jeśli uczeń uzyska lepszy wynik o jedną oceną otrzymuję ocenę bardzo brą, zaś dwie -celująca 2-3 razy w okresie (w zależności liczby realizowanych dyscyplin sportowych) Wiamości : - umiejętność wykorzystania poznanych wiamości w trakcie zajęć i w życiu cziennym Na bieżąco ( 5 plusów ocena bardzo bra)

5 PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1. Rzic może jednorazowo na okres 7dni zwolnić ucznia z czynnego brania udziału w lekcji z powu niedyspozycji zdrowotnej. 2. Dłuższe niż 7 dni zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte powiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza. 3. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je końca danego roku szkolnego tj. 31 sierpnia. 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, jednak nie obejmujący całego semestru, należy złożyć wraz z paniem w sekretariacie szkoły. W przypadku starczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia zajęć wychowania fizycznego na pstawie tych wszystkich zaświadczeń. 5. Wymagania edukacyjne stosowuje się indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na pstawie tej opinii. Uczeń, który jest częściowo niezlny zajęć z powu przeciwwskazań lekarskich starcza powiednie zaświadczenie nauczyciela wychowania fizycznego i będzie wykonywał ćwiczenia stosowane własnych możliwości. 6. Zwolnienie może tyczyć pierwszego lub drugiego okresu lub całego roku szkolnego, w zależności wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach. 7. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rzice (opiekunowie prawni). Składają panie dyrektora szkoły (w sekretariacie) którego załączają zaświadczenie lekarskie. 8. Panie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarza. 9. Dyrektor szkoły wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie 7 dni roboczych daty wpływu pania. Rzice (opiekunowie prawni) bierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły. 10.O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. 11. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez cały semestr w kumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony". 12. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach.

6 Szczegółowe kryteria oceny z poszczególnych obszarów oceniania w kl. IV-VI OBSZAR 1. Postawa ucznia, systematyczność i aktywność na rzecz kultury fizycznej na zajęciach lekcyjnych i fakultatywnych Skala ocen Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który : Ocenę bardzo brą Ocenę brą Ocenę stateczną Ocenę puszczającą Ocenę niestateczną Szczegółowe kryteria oceny. - wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach - jest zawsze przygotowany zajęć (posiada zawsze strój) - wkłada bardzo duży wysiłek w wykonywanie zadania - powierzone mu zadania wykonuje sumiennie i starannie - systematycznie uczęszcza na zajęcia - przestrzega zasad fair play na boisku i w życiu - chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych - jest zaangażowany w działalność sportową szkoły - chętnie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego - chętnie reprezentuje szkołę w rozrywkach sportowych - zawsze przestrzega ustalonych reguł i zasad postępowania - skonale potrafi współpracować na boisku i poza nim - jest powiedzialny za zdrowie własne i innych nie stosuje żadnych używek oraz stosuje zasady bezpieczeństwa - właściwie pełni rolę zawnika, sędziego i kibica - na zajęciach jest aktywny i zaangażowana - jest przygotowany zajęć(puszcza się trzykrotny brak stroju sportowego w semestrze) - staranie i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania - systematycznie uczęszcza na zajęcia - przestrzega zasad fair play na boisku - ść regularnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych - nie zawsze jest aktywny i zaangażowany na zajęciach - z reguły jest przygotowany zajęć(puszcza się pięciokrotny brak stroju sportowego w semestrze) - ść często jest nieobecny na zajęciach - potrzebuje motywacji pczas wykonywania zadań ruchowych - w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy nieregularnie - nie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego - nie wykazuje szczególnej aktywności na zajęciach - bywa bardzo często nieprzygotowany zajęć - często jest nieobecny na zajęciach - powierzone mu zadania wykonuje niestarannie i niedbale - nie szanuje powierzonego mu sprzętu sportowego - nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych - nie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego - na zajęciach nie wykazuje żadnej aktywności - regularnie nie jest przygotowany zajęć - bardzo często opuszcza zajęcia - powierzone mu zadanie wykonuje bardzo niestarannie, okazując lekceważący stosunek tego,co robi - na zajęciach nie wykonuje i nie chce wykonywać żadnych powierzonych mu zadań - wykazuje skrajnie lekceważący stosunek przedmiotu - zajęć nigdy nie jest przygotowany -samowolnie i nagminnie opuszcza zajęcia

7 OBSZAR 2. Poziom umiejętności ruchowych, sprawności ucznia Skala ocen Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który : Ocenę bardzo brą Ocenę brą Ocenę stateczną Ocenę puszczającą Ocenę niestateczną Szczegółowe kryteria oceny. - wkłada duży wysiłek w opanowanie nowych umiejętności ruchowych: sportowych, rekreacyjnych i utylitarnych - potrafi prawidłowo opisać własną postawę ciała - stosuje prawidłowo technikę w grze: kozłowanie piłki prawą i lewą ręką w biegu, prowadzenie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, pania piłki jednorącz i oburącz, rzutu piłki kosza, rzutu i strzału bramki, bicia piłki sposobem górnym i lnym - w większości osiąga wysokie wyniki z testów sprawnościowych : bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem - stosuje prawidłową technikę pczas gry w : tenisa stołowego, unihokeja, badmintona i inne gry rekreacyjne. - wykonuje bezbłędnie przewrót w przód z przysiadu ppartego przysiadu ppartego - inicjuje i organizuje wolną zabawę lub grę ruchową - stara się opanować jak najwięcej nowych umiejętności ruchowych: sportowych, rekreacyjnych i utylitarnych - opisuje ogólnie własną postawę ciała - stosuje w grze w miarę poprawnie: kozłowanie piłki prawą i lewą w biegu, prowadzenie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, pania piłki jednorącz i oburącz, rzutu piłki kosza, rzutu i strzału bramki, bicia piłki sposobem górnym - w większości osiąga bardzo bre wyniki z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem - stosuje w miarę prawidłową technikę pczas gry w : tenisa stołowego, unihokeja, badmintona i inne gry rekreacyjne. - potrafi zorganizować wolną zabawę lub grę ruchową - z drobnymi błędami wykonuje przewrót w przód z przysiadu ppartego - nie wykazuje specjalnego zaangażowania w opanowanie nowych umiejętności ruchowych - z pomocą nauczyciela omawia własną postawę ciała - stosuje w grze tylko niektóre elementy techniczne z gier sportowych - w większości osiąga bre wyniki z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 3 kg z ustawienia tyłem - w miarę swoich możliwości uczestniczy w niektórych grach rekreacyjnych - potrafi zorganizować wolną zabawę lub grę ruchową - przewrotu w przód wykonuje z błędami - nie wykazuje chęci opanowania nowych umiejętności ruchowych - nie potrafi opisać własnej postawy ciała - nie potrafi lub nie chce zastosować prawidłowej techniki gry w grach sportowych lub rekreacyjnych - w większości osiąga pozytywne wyniki z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem - nie potrafi zorganizować wolnej zabawy ruchowej - pejmuje próby wykonania przewrotu w przód - nie pejmuje żadnych prób opanowania nowych umiejętności sportowych i rekreacyjnych - w czasie gry umyślnie stosuje błędną technikę - osiąga pozytywne wyniki z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem - nie wykonuje żadnych powierzonych mu zadań na zajęciach - nie pchzi ćwiczeń i pokazuje swoim zachowaniem, że nie zależy mu na opanowaniu żadnych umiejętności ruchowych - nie przystępuje testów sprawnościowych - nie uczestniczy w zajęciach

8 OBSZAR 3. Wiamości z zakresu edukacji fizycznej Skala ocen Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który : Ocenę bardzo brą Ocenę brą Szczegółowe kryteria oceny. -wymienia zasady czystej gry w sporcie oraz wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej -zna zasady bezpieczeństwa pczas zajęć ruchowych, dyskotek -zna i stosuje przepisy gier i zabaw sportowych -zna nazwiska wybitnych polskich sportowców -omawia prawidłowe zachowanie się zawnika i kibica sportowego - skonale zna,omawia i umie zastosować zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia - skonale zna,omawia i stosuje zasady aktywnego wypoczynku - skonale zna i zawsze stosuje zasady higieny osobistej - skonale zna, omawia i stosuje zasady poruszania się po drogach,jako pieszy, rowerzysta, itd. -wymienia zasady bezpieczeństwa na zajęciach ruchowych, dyskotek -zna i stosuje pstawowe przepisy gier i zabaw sportowych -paje niektóre nazwiska wybitnych polskich sportowców - zna prawidłowe zachowanie się zawnika i kibica sportowego -bardzo brze zna i omawia zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia - bardzo brze zna i omawia zasady aktywnego wypoczynku - bardzo brze zna i stosuje zasady higieny osobistej - bardzo brze zna i stosuje zasady poruszania się po drogach,jako pieszy, rowerzysta, itd. -wymienia niektóre zasady bezpieczeństwa pczas zajęć ruchowych -zna i umie zastosować, niektóre przepisy gier i zabaw sportowych -zna ogólne zasady zachowania się w roli zawnika i kibica sportowego - zna zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia - zna zasady aktywnego wypoczynku - zna, stosuje zasady higieny osobistej, ale zdarza mu się o nich zapomnieć - częściowo zna i stosuje zasady poruszania się po drogach, jako pieszy, rowerzysta, itd. Ocenę stateczną Ocenę puszczającą Ocenę niestateczną -potrafi z pomocą nauczyciela wymienić zasad bezpieczeństwa pczas zajęć ruchowych - słabo zna pstawowe przepisy gier rekreacyjnych i sportowych, ale stara się je stosować, -potrafi wymienić zasad zachowania się w roli zawnika - częściowo zna zasady aktywnego wypoczynku - zna, ale nie zawsze stosuje zasady higieny osobistej - częściowo zna zasady poruszania się po drogach jako pieszy, rowerzysta, itd. - potrafi z pomocą nauczyciela wymienić, niektóre pstawowe zasad bezpieczeństwa pczas zajęć ruchowych - bardzo słabo zna pstawowe przepisy gier rekreacyjnych i sportowych i nie potrafi ich zastosować - z pomocą nauczyciela potrafi wymienić zasady aktywnego wypoczynku - słabo zna i rzadko stosuje zasady higieny osobistej - z pomocą nauczyciela potrafi wymienić zasady poruszania się po drogach jako pieszy i częściowo rowerzysta. -z uporem i premedytacją nie udziela powiedzi na żadne z zadawanych mu pytań -nie chce przyswoić żadnych wiamości tyczących wychowania fizycznego -lekceważy wszelkie próby nawiązania z nim rozmowy na omawiany temat -bardzo słabo zna zasady higieny osobistej i ich nie stosuje. - z duża pomocą nauczyciela potrafi wymienić zasady poruszania się po drogach jako pieszy System oceniania jest realizowany przez wszystkich nauczycieli wychowania- fizycznego uczących w Szkole Pstawowej nr 47 im Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku.

9 Tabele oceny sprawności fizycznej ucznia zgne z ogólnopolskimi normami dla poszczególnych grup wiekowych Bieg na 30 m ( w sek.) Celująca B. bra Dobra Dostateczna Dopuszczająca Ndst Załącznik nr 1 IV 5,50 5,40 5,80 5,70 6,10 6,00 6,40 6,30 6,41 6,31 < V 5,25 5,10 5,55 5,45 5,80 5,70 6,20 6,10 6,11 6,31 < VI 5,35 5,25 5,70 5,60 6,05 5,95 6,06 5,96 < 5,05 4,95 Bieg na 60 m ( w sek.) Celująca B. bra Dobra Dostateczna Dopuszczająca Ndst IV 10,8 10,5 11,1 10, ,4 12,3 12,0 13,0 12,5 < V 10,3 10,0 10,6 10,3 11,2 10,9 11,8 11,5 12,1 12,0 < VI 10,1 9,9 10,7 10,5 11,2 11,0 11,9 11,7 < 9,8 9,6 Bieg na 600 m ( w min.) Klasa Celująca B. bra Dobra Dostateczna Dopuszczająca Ndst IV 3,30 3,00 3,40 3,10 3,50 3,20 4,00 3,30 4,10 3,40 < V 3,00 2,50 3,10 3,00 3,20 3,10 3,30 3,20 3,40 3,30 < VI 2,50 2,25 3,00 2,35 3,10 2,50 3,20 3,05 3,30 3,15 <

10 Rzut p. lekarską ( w m ) piłka 3 kg. Klasa Celująca B. bra Dobra Dostateczna Dopuszczająca Ndst IV 4,60 6,00 3,50-4,50 4,50-5,90 2,80-3,40 3,50-4,40 2,00-2,70 2,50-3,40 1,90 2,40 > V 5,10 7,00 4,00-5,00 5,50-6,90 3,10-3,90 4,50-5,40 2,50-3,00 3,50-4,40 2,40 3,40 > VI 6,00 8,00 5,00-5,90 6,50-7,90 4,00-4,90 5,50-6,40 3,10-3,90 4,50-5,40 3,00 4,40 > Rzut p. palantową ( w m.) Klasa Celująca B. bra Dobra Dostateczna Dopuszczająca Ndst IV > V > VI > Skok w dal ( w m.) Klasa Celująca B. bra Dobra Dostateczna Dopuszczająca Ndst IV V VI 2,70 3,00 3,30 3,00 2,40 2,70 2,10 2,40 1,80 2,10 1,50 1,80 > 3,30 2,70 3,00 2,40 2,70 2,10 2,40 1,80 2,10 > 3,60 3,00 3,30 2,70 3,00 2,40 2,70 2,10 2,40 >

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Obszar 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Skala ocen Ocenę celującą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH uczeń, dostateczną wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach; jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO : Klasy IV, V, VII, VIII Wymagania edukacyjne zgodne są z nową podstawą programową i statutem szkoły, opracowane są na podstawie autorskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny z poszczególnych obszarów oceniania Klasy V VI zgodnie z wymaganiami podstawy programowej

Szczegółowe kryteria oceny z poszczególnych obszarów oceniania Klasy V VI zgodnie z wymaganiami podstawy programowej z poszczególnych obszarów oceniania Klasy V VI zgodnie z wymaganiami podstawy programowej OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH 1. Wykazuje bardzo duża aktywność i zaangażowanie na lekcjach. 2. Jest zawsze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny dla szkoły podstawowej

Szczegółowe kryteria oceny dla szkoły podstawowej Zasady oceniania: - ocena semestralna/roczna z wychowania fizycznego będzie wypadkową ocen końcowych z poszczególnych obszarów oceniania, zarówno z zajęć lekcyjnych, jak i z zajęć do wyboru; - wszystkie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Wychowanie fizyczne - KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA. Wychowanie fizyczne - KLASA V KRYTERIA OCENIANIA Wychowanie fizyczne - KLASA V Przy ustalaniu oceny osiągnięć edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA. Ocena z wychowania fizycznego (semestralna/roczna)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA. Ocena z wychowania fizycznego (semestralna/roczna) 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI Ocena z wychowania fizycznego (semestralna/roczna) Postawa ucznia Zachowanie na zajęcia Poziom umiejętności ruchowych Wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII. Ocena z wychowania fizycznego (semestralna/roczna)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII. Ocena z wychowania fizycznego (semestralna/roczna) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII Ocena z wychowania fizycznego (semestralna/roczna) Postawa ucznia Zachowanie na zajęcia Poziom umiejętności ruchowych Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV-VII

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV-VII Szkoła Podstawowa w Modrzu Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV-VII Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez

Bardziej szczegółowo

Obszar oceniania i przedmiot oceny

Obszar oceniania i przedmiot oceny Obszar oceniania i przedmiot oceny Obszar Przedmiot oceny oceniania Postawa ucznia aktywność i zaangażowanie przygotowanie do zajęć (odpowiedni strój) systematyczność udziału w zajęciach postawa wobec

Bardziej szczegółowo

Ocenianie uczniów klasy IV VII. z wychowania fizycznego. Obszary oceniania i przedmiot oceny. Rok szkolny 2017/2018

Ocenianie uczniów klasy IV VII. z wychowania fizycznego. Obszary oceniania i przedmiot oceny. Rok szkolny 2017/2018 Ocenianie uczniów klasy IV VII z wychowania fizycznego Obszary oceniania i przedmiot oceny Rok szkolny 2017/2018 Obszar oceniania Przedmiot oceny Uwagi o ocenianiu Postawa ucznia 1* aktywność i zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Stanisław Żołyński PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA III IIIETAPU EDUKACYJNEGO WRAZ Z PLANAMI PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM Ruch zdrowie dla każdego 1 Najważniejsze przy ocenianiu jest

Bardziej szczegółowo

Ocenianie uczniów klasy IV VIII z wychowania fizycznego Obszary oceniania i przedmiot oceny Rok szkolny 2018/2019

Ocenianie uczniów klasy IV VIII z wychowania fizycznego Obszary oceniania i przedmiot oceny Rok szkolny 2018/2019 Ocenianie uczniów klasy IV VIII z wychowania fizycznego Obszary oceniania i przedmiot oceny Rok szkolny 2018/2019 Obszar oceniania Przedmiot oceny Uwagi o ocenianiu ostawa ucznia achowanie na zajęciach

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLAS IV, V, VI Opracował zespół nauczycieli wychowania fizycznego OCENIANIE UCZNIA Z WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Skala ocen celującą uczeń, bardzo dobrą uczeń, dobrą uczeń, dostateczną uczeń, dopuszczającą uczeń, niedostateczną uczeń, Wymagania programowe i kryteria oceniania (załącznik nr 1). OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁUKOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 PZO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z wychowania fizycznego Opracował zespół w składzie: mgr M.Kołodziej mgr A.Marciniuk mgr

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania ucznia z wychowania fizycznegow klasach IV - VI

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania ucznia z wychowania fizycznegow klasach IV - VI Wymagania edukacyjne i zasady oceniania ucznia z wychowania fizycznegow klasach IV - VI 1. Przedmiotem oceny ucznia zostaną poddane jego: a) Zaangażowanie b) Postawa c) Wiadomości d) Umiejętności e) Sprawność

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

I. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W CZĘSTOCHOWIE I. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla gimnazjum

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla gimnazjum Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla gimnazjum OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Ocenę dobrą Ocenę dostateczną 1. Wykazuje bardzo dużą aktywność

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: WF NAUCZYCIEL: mgr Ewa Głośnicka mgr Bogusław Nazarkiewicz KLASA: Vb; Vc Va TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 4 h ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: Autor: Stanisław

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: WF NAUCZYCIEL: mgr Ewa Głośnicka mgr Bogusław Nazarkiewicz KLASA: VIa; VIb VIa; VIc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 4 h ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: Autor:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie możliwości zwolnienia ucznia z wykonywania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV - VI Wychowanie fizyczne Cele kształcenia - wymagania ogólne Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV Zmodyfikowany program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego Ruch zdrowie dla każdego Autor programu:

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne:

Cele kształcenia wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne Kl. IV-VI. Opis założonych osiągnięć ucznia i ocena. Sylwetka ucznia kończącego szkołę podstawową

Wychowanie fizyczne Kl. IV-VI. Opis założonych osiągnięć ucznia i ocena. Sylwetka ucznia kończącego szkołę podstawową Wychowanie fizyczne Kl. IV-VI Opis założonych osiągnięć ucznia i ocena. Sylwetka ucznia kończącego szkołę podstawową Kompetencje w zakresie Postaw Umiejętności Uczeń kończący szkołę podstawową: - jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania i standardy osiągnięć ucznia z wychowania fizycznego dla klasy IV, VII

Wymagania i standardy osiągnięć ucznia z wychowania fizycznego dla klasy IV, VII Wymagania i standardy osiągnięć ucznia z wychowania fizycznego dla klasy IV, VII 1. Zasady oceniania: Ocena półroczna/roczna z wychowania fizycznego będzie wypadkową ocen końcowych z poszczególnych obszarów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII UWAGI DO KRYTERIÓW OCENY UCZNIÓW 1. O jakości wystawionej oceny powinien decydować poziom jaki reprezentuje uczeń w zakresie poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego I. Podstawy prawne: Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z : - Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W WAGANOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W WAGANOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W WAGANOWICACH Opracowali: Anna Konieczna Radosław Konieczny Spis treści: I. Podstawa prawna PZO. II. Cele oceniania osiągnięć uczniów.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Wychowania Fizycznego

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Wychowania Fizycznego Przedmiotowe Zasady Oceniania z Wychowania Fizycznego Przedmiotowy system oceniania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości

Bardziej szczegółowo

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego.

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Wymagania edukacyjne z WF-u 1 Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteriami oceniania. 2. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV NA ROK SZKOLNY

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV NA ROK SZKOLNY WYMAGANIE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV NA ROK SZKOLNY 2018-2019 OBSZAR 1 POSTAWA UCZNIA 1. Wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach. Jest zawsze przygotowany do zajęć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III GIMNAZJUM PSO polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu oraz postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu I Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE Cele oceniania: 1. Bieżące i systematyczne rozpoznanie poziomu i postępów w osiągnięciu przez uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM W KSAWEROWIE dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM W KSAWEROWIE dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM W KSAWEROWIE dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych W czasie pracy z uczniami mającymi opinię lub orzeczenie uwzględnia

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej im. dr H. Jordana w KSAWEROWIE dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych W czasie pracy z uczniami mającymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą Podstawą oceny z wychowania fizycznego jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Program nauczania : Urszula Kierczak, Janusz Janota Zdrowie Sport - Rekreacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SAMOKSZTACENIOWY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przewodniczący zespołu: Renata Mleczak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SAMOKSZTACENIOWY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przewodniczący zespołu: Renata Mleczak PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SAMOKSZTACENIOWY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przewodniczący zespołu: Renata Mleczak I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Ocenianie Wychowanie fizyczne w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdyni

Wewnątrzszkolne Ocenianie Wychowanie fizyczne w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdyni Wewnątrzszkolne Ocenianie Wychowanie fizyczne w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdyni PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ SPOSOBY OCENIANIA.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ SPOSOBY OCENIANIA. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ SPOSOBY OCENIANIA. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4

KRYTERIA OCENIANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 KRYTERIA OCENIANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 Przy ustalaniu oceny osiągnięć edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W BYDGOSZCZY.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W BYDGOSZCZY. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W BYDGOSZCZY. Bydgoszcz 2016/2017 KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Na podstawie ustawy z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego. Wymagania priorytetowe

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego. Wymagania priorytetowe Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego PSO ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Malborku

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Malborku Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Malborku W ramach właściwie zorganizowanego procesu kształcenia uczeń ma prawo do rozpoznawania swoich postępów i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria oceniania z wychowania fizycznego dla klasy IV,V,VI,VII. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem

Zasady i kryteria oceniania z wychowania fizycznego dla klasy IV,V,VI,VII. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem Zasady i kryteria oceniania z wychowania fizycznego dla klasy IV,V,VI,VII Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem rok szkolny 2017/2018 Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego W systemie oceniania elementami składowymi oceny z wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI NA ROK SZKOLNY

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI NA ROK SZKOLNY WYMAGANIE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI NA ROK SZKOLNY 2018-2019 OBSZAR 1: POSTAWA UCZNIA (ZAANGAŻOWANIE) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, 1. Wykazuje bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową takich składników jak: 1. Aktywność Zaangażowanie w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w roku szkolnym 2015/16

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w roku szkolnym 2015/16 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w roku szkolnym 2015/16 Ustalając ocenę z wychowania fizycznego, nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZKPiG nr 21 W GDAŃSKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZKPiG nr 21 W GDAŃSKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZKPiG nr 21 W GDAŃSKU Zgodnie z Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego. Szkoła Podstawowa nr 149

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego. Szkoła Podstawowa nr 149 Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa nr 149 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego przede wszystkim bierzemy pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE WYMAGANIA PRIORYTETOWE 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Izabela Galas-Ziętal czwartek, 13 września :30 - Zmieniony czwartek, 26 listopada :23

Wpisany przez Izabela Galas-Ziętal czwartek, 13 września :30 - Zmieniony czwartek, 26 listopada :23 KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Na ocenę wpływa : a) zaangażowanie i aktywny udział w lekcji dostosowany do możliwości każdego ucznia b) strój sportowy ( biała koszulka, dowolne

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ogólne oceniania i klasyfikowania uczniów z wychowania fizycznego:

I. Zasady ogólne oceniania i klasyfikowania uczniów z wychowania fizycznego: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z REKREACJI Społeczne Gimnazjum "Dwójka" Nr 45 STO im. Pawła Jasienicy Rok szkolny 2016/17. Na zajęcia wychowania fizycznego składa się 2h/ tygodniowo rekreacji oraz 2h/tygodniowo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 94 W WARSZAWIE

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 94 W WARSZAWIE Warszawa.dn.02.09.2015 r. KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 94 W WARSZAWIE Oceniając ucznia z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę następujące kryteria:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne. Kryteria oceniania.

Przedmiotowy system oceniania z zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne. Kryteria oceniania. Przedmiotowy system oceniania z zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne. Kryteria oceniania. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1 Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania z Wychowania Fizycznego. 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZAWIERAJĄCY WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zgodny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z WYCHOWA NIA FIZYCZNEGO. Nauczyciel: Sławomir Dudziec, Marzanna Dudzińska, Andrzej Garbino, Krzysztof Cieślak, Andrzej Kodym.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z WYCHOWA NIA FIZYCZNEGO. Nauczyciel: Sławomir Dudziec, Marzanna Dudzińska, Andrzej Garbino, Krzysztof Cieślak, Andrzej Kodym. Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z WYCHOWA NIA FIZYCZNEGO Nauczyciel: Sławomir Dudziec, Marzanna Dudzińska, Andrzej Garbino, Krzysztof Cieślak, Andrzej Kodym. Klasy: 4-8 Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWANIE: ŻANETA KIERZEK, MICHAŁ KRAMER, HANNA KUBIAK Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Cele oceniania 1. Informowanie o poziomie sprawności ruchowej ucznia, o postępach w motoryce i umiejętnościach ruchowych ucznia, o trudnościach i specjalnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Ocena z wychowania fizycznego spełnia następujące funkcje:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Ocena z wychowania fizycznego spełnia następujące funkcje: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiot oceny z wychowania fizycznego: Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szk. Podstawowej w Szczucinie

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szk. Podstawowej w Szczucinie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szk. Podstawowej w Szczucinie Czym kieruję się i w jaki sposób oceniam uczniów klas IV-VI na lekcjach wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

VII Liceum Ogólnokształcące W Tarnowie WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Wychowanie Fizyczne

VII Liceum Ogólnokształcące W Tarnowie WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Wychowanie Fizyczne VII Liceum Ogólnokształcące W Tarnowie WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie Fizyczne Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego dla czwartego etapu kształcenia kl.i-iii

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej Publiczne Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocena z wychowania fizycznego wystawiana jest dwa razy w roku ( na I półrocze i na koniec roku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZEGO Szczegółowe kryteria oceny z poszczególnych obszarów oceniania dla gimnazjum OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH - wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV KLASA V KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV KLASA V KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV KLASA V KLASA VI DOPUSZCZAJĄCY uczeń nie wykazuje zainteresowania poprawą sprawności fizycznej i umiejętności; nie stosuje zasad zdrowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE. II etap edukacyjny Klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE. II etap edukacyjny Klasy IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Cele kształcenia - wymagania ogólne II etap edukacyjny Klasy IV-VI Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ELBLAGU

Przedmiotowy System Oceniania Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ELBLAGU Przedmiotowy System Oceniania Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ELBLAGU Przedmiotem oceny śródrocznej i rocznej będzie wypadkowa ocen za: a) aktywny udział w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Radosław Wącisz Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Pile Rok szkolny 2017/18 Przedmiotowy system oceniania kl. 7 SPTS, kl. 2 i 3 GTS Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI 1.Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 2.Uczeń zobowiązany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. NA BYRSZTYNOWYM SZLAKU W MIKOSZEWIE 1.Postawa wobec kultury fizycznej i

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku. Przedmiotowy system oceniania WYCHOWANIE FIZYCZNE

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku. Przedmiotowy system oceniania WYCHOWANIE FIZYCZNE Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania WYCHOWANIE FIZYCZNE 1. ZASADY OCENIANIA POSTEPÓW UCZNIÓW: - uczniowie dobrze znają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W JELENIEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W JELENIEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W JELENIEJ GÓRZE Wymagania i kryteria ocen z wychowania fizycznego obejmują obszary: A. Aktywność, postawa na lekcji B. Opanowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Postawa wobec przedmiotu. Postawa na lekcji wychowania fizycznego to: zaangażowanie w ćwiczenia, pomoc

Bardziej szczegółowo

- wdrażanie troski o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. - przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej

- wdrażanie troski o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. - przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej CELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: - wdrażanie troski o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne - przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej - uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowe zasady oceniania są opracowane zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach. Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego zmodyfikowany w roku szkolnym 2011/12

Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach. Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego zmodyfikowany w roku szkolnym 2011/12 Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego zmodyfikowany w roku szkolnym 2011/12 Opracowanie: Małgorzata Dyzert Jolanta Wiśniewska Piotr Górecki Szamotuły,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE W KLASACH I-III GIMNAZJUM. Zwolnienia z wychowania fizycznego

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE W KLASACH I-III GIMNAZJUM. Zwolnienia z wychowania fizycznego PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE W KLASACH I-III GIMNAZJUM Ocena ucznia powinna przedstawiać najpełniejszą informację o jego aktywności, postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne II etap edukacyjny

Wychowanie fizyczne II etap edukacyjny Wychowanie fizyczne II etap edukacyjny Wychowanie fizyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w Przemkowie zorganizowane jest w systemie: - klasowo lekcyjnym 3 godz., - zajęć do wyboru przez ucznia: piłka nożna,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie (kryteria ocen semestralnych) Opanowanie wiadomości, umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS V i VI w roku szkolnym 2017/2018:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS V i VI w roku szkolnym 2017/2018: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS V i VI w roku szkolnym 2017/2018: Po ukończeniu klasy V uczeń potrafi: - wykonać marszobieg kształtujący wytrzymałość tlenową, - przebiec 60m w jak

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp. Informacje wstępne: 1. Przedmiotowy System Oceniania reguluje zasady oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE VII;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE VII; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE VII; 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły. 2. Ocena śródroczna lub roczna jest ustalana na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38 W BYTOMIU

ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38 W BYTOMIU ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38 W BYTOMIU System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi rozporządzeniami MEN w sprawie oceniania, z wymaganiami programowymi,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VIII

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VIII I. Ogólne zasady oceniania: KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VIII 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów). 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zgodnie z: 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM OSTROWSKO Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową takich składników jak: 1. Stopień opanowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z W - F w klasach IV VI szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z W - F w klasach IV VI szkoły podstawowej Nauczyciel wychowania fizycznego: Paweł Mazur Przedmiotowy System Oceniania z W - F w klasach IV VI szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania,

Bardziej szczegółowo