Uwaga: W przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego informacja o wybranym zakresie jest wyświetlana inwersyjnie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwaga: W przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego informacja o wybranym zakresie jest wyświetlana inwersyjnie."

Transkrypt

1 SVANTEK 5. TRYB ANALIZATORA Tryb ANALYZER MODE pozwala użytkownikowi na obserwację i pomiar przebiegu wejściowego w dziedzinie częstotliwości (patrz rozdział 5.1 dla analizy wąskopasmowej i 5.2 dla analizy oktawowej i tercjowej) oraz w dziedzinie czasu (patrz rozdział 5.3). Po przełączeniu przyrządu w tryb pracy analizatora ekran podzielony jest na dwie części: pole przeznaczone na graficzną prezentację sygnałów pomiarowych w obu dziedzinach (wykresy widm lub przebiegi czasowe); pole opisowe używane do wyświetlania tekstów. W linii znakowej nad polem wykresów wyświetlane są informacje: o wybranym zakresie wyświetlania wyników (np. 110 db), Uwaga: W przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego informacja o wybranym zakresie jest wyświetlana inwersyjnie. o stanie pomiaru: STOP - pomiar jest zatrzymany, RunS - wykonywany jest pojedynczy pomiar, RunC - wykonywane są pomiary ciągłe, TRIG - przyrząd oczekuje na sygnał wyzwalający (włączona funkcja TRIG), ZOOM - włączona lupa cyfrowa (pomiar z przemianą częstotliwości); o szerokości pasma pomiarowego np. 11,3 khz (szerokość pasma jest określona - od pierwszej linii widma do wartości zakresowej w normalnym trybie pracy oraz od CENTR.FREQ - BAND/2 do CENTR.FREQ + BAND/2 przy włączonej funkcji ZOOM (patrz opis funkcji ZOOM). Uwaga: Tekst TRIG pojawia się podczas oczekiwania na impuls wyzwalający pomiar. Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - funkcja 1/3 Oct. W dwóch liniach znakowych pod polem wykresów wyświetlane są informacje o: wartości częstotliwości (F:) prążka wskazywanego przez kursor, wartości czasu (T:) dla próbki mierzonego sygnału wskazywanej przez kursor, wartości amplitudy prążka widma (L:) lub wartości próbki mierzonego sygnału (L:), wskazywanych przez kursor, bieżącej wartości czasu uśredniania lub czasu rejestracji dla funkcji "Widma w buforze". W prawej części ekranu (24 kolumny) znajdują się informacje o wybranych parametrach mających podstawowe znaczenie dla pracy przyrządu. Są to informacje: o włączonym filtrze pasmowym: - pole FILT: Lin, A, C lub HP (patrz opis pola FILTER w oknie INPUT); 5-1

2 SVANTEK o sposobie uśredniania lub nieaktywności tej funkcji: - pole AVER: Lin, Exp, HM, FL, FHM lub Off (patrz opis pola AVERAG. w oknie FUNCTION); - w dolnym prawym rogu ekranu podawany jest bieżący numer uśrednianego widma FFT lub przebiegu (dla analizy 1/1 i 1/3-oktawowej pole to podaje bieżący czas uśredniania); o sposobie wyzwalania lub nieaktywności tej funkcji: - pole TRIG: Int, Ext lub Off (co odpowiada wyzwalaniu Free Run; patrz opis pola TRIGGER w oknie INPUT); o aktywności funkcji SCANNING: - pole SCAN: On lub Off (patrz opis pola SCANNING w oknie DISPLAY); o aktywności funkcji zoom przy analizie wąskopasmowej za pomocą algorytmu FFT (patrz opis okna ZOOM). Sterowanie pracą przyrządu w trybie pracy ANALYZER MODE jest zorganizowane podobnie jak w trybie METER MODE. Sterowanie to jest realizowane za pomocą okien: FUNCTION, INPUT, CURSOR, DISPLAY, ZOOM, REPORT, SETUP i FILE. Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - funkcja Spectrum Wyboru głównych funkcji analizy sygnałów można dokonać w polu FUNCTION okna FUNCTION. W polu tym dostępne są następujące opcje: Time pomiar przebiegu czasowego, Spectrum analiza częstotliwościowa mierzonego sygnału prowadzona za pomocą algorytmu szybkiego przekształcenia Fouriera (FFT), 1/1 Oct. analiza częstotliwościowa mierzonego sygnału prowadzona za pomocą filtrów cyfrowych w pasmach oktawowych, 1/3 Oct. analiza częstotliwościowa mierzonego sygnału prowadzona za pomocą filtrów cyfrowych w pasmach 1/3-oktawowych (tercjowych). Wyboru odpowiedniej funkcji dokonuje się po uaktywnieniu pola za pomocą przycisków <!> i <">. 5-2

3 SVANTEK 5.1. Wąskopasmowa analiza częstotliwościowa (FUNCTION Spectrum) Okno FUNCTION Analizę częstotliwościową sygnału wejściowego można uzyskać wybierając w oknie FUNCTION funkcję Spectrum. Funkcja ta do obliczenia widma mierzonych sygnałów wykorzystuje algorytm szybkiego przekształcenia Fouriera (FFT). Górna częstotliwość sygnału poddawanego analizie wynosi maksymalnie 45,3 khz. Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - okno FUNCTION W oknie FUNCTION dla analizy FFT mogą być ustawione parametry: S.LINES, A.REPEAT, WINDOW, AVERAG. i AVER.No. S.LINES Pole to umożliwia wybranie 120, 240, 480, 960 lub 1920 prążków widma, które będą obliczane przez procedurę FFT. A.REPEAT Pole to określa sposób rejestracji wyników: On - rejestracja ciągła; Off - rejestracja pojedynczego pomiaru. WINDOW Pole to określa typ funkcji wygładzającej wykorzystanej do analizy widmowej FFT. Dostępne są okna: Hanning, Rectangle, Flat Top, Kaiser-Bessel i User. Współczynniki okna użytkownika (User) mogą być wprowadzone do wewnętrznej pamięci przyrządu za pomocą funkcji #5 interfejsu RS 232 (patrz dodatek A). Wykorzystywanie współczynników użytkownika nie zostało jeszcze uaktywnione. AVERAG. Pole to określa sposób uśredniania mierzonego sygnału: Fast HM. (Fast Registration of the Maximal Values) - szybka rejestracja wartości maksymalnych, Fast Lin. (Fast Linear Averaging) - szybkie uśrednianie liniowe, Off (Averaging Off) - uśrednianie wyłączone, Linear (Linear Averaging) - uśrednianie liniowe, Exponen. (Exponential Averaging) - uśrednianie wykładnicze, Hold Max (Registration of the Maximal Values) - rejestracja wartości maksymalnych. Uwaga: W polu określającym stan przyrządu sposób uśredniania jest określony następująco: uśrednianie liniowe - Lin, szybkie uśrednianie liniowe - FL, uśrednianie wykładnicze - Exp, rejestracja wartości maksymalnych - HM, szybka rejestracja wartości maksymalnych - FHM. Y Uśrednianie liniowe (Linear) oznacza obliczanie średniej wartości widma według wzoru: n = {( n 1) Yn 1 + Xn} n 5-3

4 SVANTEK gdzie: Y 0 = 0; X n - kolejne chwilowe widmo mocy wyliczone algorytmem FFT; Y n - kolejne uśrednione widmo; n = 1, 2,..., N; N - odpowiada wartości ustawionej w polu AVER.No. Wzór ten opisuje rekursywne obliczanie średniej arytmetycznej. Sposób ten umożliwia obserwację procesu uśredniania. Przy szybkim uśrednianiu liniowym (Fast Lin.) kolejne wyniki obliczeń Y n nie są wyświetlane. Wynik końcowy pojawia się na ekranie po zebraniu żądanej liczby N pomiarów. Pozwala to na rozszerzenie pasma analizy częstotliwościowej w czasie rzeczywistym. Przy szybkim uśrednianiu liniowym (FL) pasmo sygnałów analizowanych w czasie rzeczywistym wynosi 12,8 khz, a przy uśrednianiu liniowym (Lin) - 1,6 khz. Uwaga: Dla uzyskania szybszego uśredniania liniowego w niższych zakresach częstotliwości zastosowano tzw. overlap processing (max. 50%) liczenie widma z ustalonej liczby próbek przebiegu wejściowego ostatnio zapamiętanych w buforze. Uwaga: Uśredniane widma są dodatkowo zapamiętywane w SCAN. BUFFER (aż do jego zapełnienia). Po zakończeniu pomiarów zawartość bufora może być wyświetlona na ekranie przyrządu za pomocą funkcji SCANNING (patrz dalej). Uśrednianie wykładnicze (Exponen.) oznacza obliczanie średniej wartości następnego widma według wzoru: Yn = {( N 1) Yn 1 + Xn} N gdzie: Y 1 = X 1 ; N 2; X n - kolejne chwilowe widmo mocy wyliczone algorytmem FFT; Y n - kolejne uśrednione widmo; n = 2, 3,..., N - odpowiada wartości ustawionej w polu AVER.No. Wzór ten opisuje rekursywne obliczanie ważonej średniej arytmetycznej (z wagą równą N), które umożliwia ciągłą obserwację procesu uśredniania. Dla N uśrednianie wykładnicze odpowiada klasycznemu układowi całkującemu ze stałą czasową T proporcjonalną do N/2. Uwaga: Dla uzyskania szybszego uśredniania wykładniczego w niższych zakresach częstotliwości zastosowano tzw. overlap processing liczenie widma z ustalonej liczby próbek przebiegu wejściowego ostatnio zapamiętanych w buforze. Uwaga: Uśredniane widma są dodatkowo zapamiętywane w SCAN. BUFFER. Zapamiętywane są wszystkie ostatnie widma chwilowe, które zmieściły się w buforze. Po zakończeniu pomiarów zawartość bufora może być wyświetlona na ekranie przyrządu za pomocą funkcji SCANNING (patrz dalej). Rejestracja wartości maksymalnych (Hold Max) pozwala na zapamiętanie największych wartości prążków widma jakie pojawiły się podczas uśredniania. Szybka rejestracja wartości maksymalnych (Fast Hold Max) odbywa się podobnie, ale tylko widmo końcowe jest wyświetlane po zakończeniu zbierania danych. 5-4

5 SVANTEK Uwaga: Dla uzyskania szybszej rejestracji wartości maksymalnych w niższych zakresach częstotliwości zastosowano tzw. overlap processing (max. 50%) liczenie widma z ustalonej liczby próbek przebiegu wejściowego ostatnio zapamiętanych w buforze. Uwaga: Uśredniane widma są dodatkowo zapamiętywane w SCAN. BUFFER (aż do jego zapełnienia). Po zakończeniu pomiarów zawartość bufora może być wyświetlona na ekranie przyrządu za pomocą funkcji SCANNING (patrz dalej). Pomiary są automatycznie zatrzymywane, jeśli zostanie zmieniony typ uśredniania. Sygnalizowane jest to pojawieniem się napisu STOP. W celu rozpoczęcia pomiarów z uśrednianiem należy wcisnąć przycisk <START/STOP>. W przypadku uśredniania liniowego i rejestracji wartości maksymalnych proces jest zatrzymywany po osiągnięciu zadanej liczby pomiarów. W przypadku uśredniania wykładniczego pomiary wykonywane są ciągle, a proces może być zatrzymany przez naciśnięcie przycisku <START/STOP>. AVER.No. Pole to określa żądaną liczbę uśrednień (dla uśredniania liniowego i rejestracji wartości maksymalnych) lub wagę dla uśredniania wykładniczego. Można wybrać liczby od 2 do Uwaga: W przypadku uśredniania wykładniczego liczba podana w tym polu oznacza wagę z jaką uśredniane są kolejno obliczane widma. Okno INPUT zawiera pola: INPUT, RANGE, BAND i FILTER. INPUT Pole to umożliwia określenie źródła sygnału wejściowego dla wąskopasmowej analizy częstotliwościowej. Dostępne są następujące wejścia: Reference wewnętrzne źródło sygnału wzorcowego (pseudolosowy binarny generator szumu), Microph. wejście mikrofonowe (wymagany jest zewnętrzny przedwzmacniacz np. SV 01A), Direct wejście bezpośrednie dla sygnałów napięciowych, Charge wejście piezoelektrycznego czujnika drgań, Acceler. wejście piezoelektrycznego czujnika drgań z wbudowanym przedwzmacniaczem ładunku (czujnik drgań typu ICP ), SV06 wejście czterokanałowego modułu do pomiaru drgań patrz dodatek E, SV08 wejście czterokanałowego modułu do pomiaru dźwięku i drgań patrz dodatek E. Wyboru wejścia dokonuje się za pomocą przycisków <!> i <"> po uaktywnieniu pola INPUT. Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - okno INPUT 5-5

6 SVANTEK RANGE Pole to umożliwia wybór podzakresu pomiarowego stosownie do rodzaju pomiaru i wartości sygnału wejściowego. Możliwy jest wybór jednego z czterech podzakresów pomiarowych (co 20 db) zdefiniowanych poniżej: dla pomiarów dźwięku: 70 db, 90 db, 110 db i 130 db (wartość w db odniesiona do 20 µpa); dla mikrofonu o czułości 50 mv/pa; dla pomiarów napięcia: 70 db, 90 db, 110 db i 130 db (wartość w db odniesiona do 1 µv); dla pomiarów poziomu przyspieszenia dla drgań: 316 mms -2, 3,16 mms -2, 31,6 mms -2 i 316 mms -2 (w decybelach odpowiednio: 110 db, 130 db, 150 db i 170 db; wartość w decybelach odniesiona do 1 µms -2) ; dla czujnika drgań o czułości 10 pc/ms -2 lub 10 mv/ms -2. BAND Pole to umożliwia wybór pasma, w którym dokonywane są pomiary. Określono 16 pasm częstotliwości w zakresie od 45,3 khz do 1,38 Hz. Przy pracy z aktywną funkcją zoom (ZOOM:On) niedostępne są pasma 45,3 khz i 22,6 khz. FILTER Pole to umożliwia wybór jednego z filtrów korekcyjnych: Lin, A, C lub HP. Okno TRIGGER umożliwia ustalenie sposobu wyzwalania pomiaru. Uwaga: Okno TRIGGER jest podporządkowane oknu INPUT. W celu otwarcia okna TRIGGER należy nacisnąć przycisk INPUT przy otwartym oknie INPUT. Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - okno TRIGGER W oknie TRIGGER dostępne są następujące pola: TRIGGER, LEVEL i DELAY. TRIGGER Pole to umożliwia wybór źródła wyzwalania: Free Run - brak wyzwalania - pomiary wykonywane są bez synchronizacji z jakimkolwiek sygnałem, Int + - wyzwolenie pomiaru następuje wtedy, gdy narastające zbocze mierzonego sygnału przekracza zadany poziom, Int - - wyzwolenie pomiaru następuje wtedy, gdy opadające zbocze mierzonego sygnału przekracza zadany poziom, External - wyzwalanie narastającym zboczem zewnętrznego impulsu. LEVEL Pole to pozwala na ustawienie progu wyzwalania w zakresie od 99,9 % do +99,9 % pełnej wartości zakresowej z krokiem 0,1 %. Parametr ten ma znaczenie tylko dla wyzwalania Int + lub Int

7 SVANTEK DELAY Pole to pozwala na wprowadzenie opóźnienia wyzwolenia w stosunku do impulsu wyzwalającego. Opóźnienie może być programowane w zakresie od próbek (wyzwolenie wyprzedza impuls wyzwalający) do 4096 próbek (wyzwolenie następuje po impulsie wyzwalającym). Czas opóźnienia odpowiadający liczbie próbek jest wyświetlany na ekranie. Uwaga: Funkcja TRIGGER nie jest aktywna dla pomiarów z lupą częstotliwościową (zoom). Okno SETUP zawiera trzy pola: SETUP OP, NAME i CATALOG. Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - okno SETUP SETUP OP Pole to pozwala na zapamiętanie (Save), załadowanie (Load) i wykasowanie (Erase) pliku zawierającego dane dotyczące konfiguracji (plik SETUP). W pliku tym zapamiętywane są następujące informacje: - rodzaj wejścia pomiarowego, - polaryzacja mikrofonu, - zakres pomiarowy, - pasmo pomiaru, - typ wyzwalania, - poziom wyzwalania, - zakres wyświetlanych wartości, - filtr korekcyjny, - funkcja analizatora, - sposób rejestracji, - liczba prążków widma, - typ funkcji wygładzającej przy analizie FFT, - sposób uśredniania, - czas uśredniania, - liczba uśrednień, - rodzaj kursora, - wyświetlany zakres, - skala prezentacji wyników, - rodzaj wykresu widma, - rodzaj lupy (zoom), - zakres lupy (zoom), - stan lupy (zoom), - nastawy kalibracji (typ i poprawki). 5-7

8 SVANTEK Uwaga: Po włączeniu zasilania przyrządu i ustawieniu trybu pracy ANALYZER MODE automatycznie ładowany jest ostatnio używany plik danych konfiguracyjnych. Ładowanie pliku konfiguracyjnego może być jednorazowo zablokowane poprzez wyłączenie opcji SETUP MODE (patrz AUXILIARY FUNCTIONS / SETUP MODE). NAME Pole to pozwala użytkownikowi ustawić nazwę pliku SETUP. Można to zrobić na dwa sposoby, poprzez: zwiększanie lub zmniejszanie numeru nazwy pliku SETUP (za pomocą <!> i <">), wprowadzenie nowej nazwy (zawierającej nie więcej niż 8 znaków) po otwarciu następnego okna (patrz opis okna FILENAME). CATALOG. Pole to umożliwia sprawdzenie zawartości katalogu plików SETUP. Uwaga: Wyboru pliku z katalogu można dokonać przy użyciu przycisków <#>, <$> i <ENTER> (patrz opis okna FILE). Okno CURSOR umożliwia uaktywnienie kursorów w obszarze graficznej prezentacji wyników pomiarów. Wyboru opcji w każdym z pól dokonuje się przyciskami <!> i <">. W oknie CURSOR, w trakcie analizy FFT, można zaprogramować omówione poniżej parametry. CURSOR Pole to umożliwia użytkownikowi wybór jednego z trzech typów kursora: Single - kursor pojedynczy, Double - kursor podwójny, Harmonic - kursor harmoniczny. Kursor pojedynczy jest używany standardowo do odczytywania wartości linii widma. Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - okno CURSOR: Single Kursor podwójny pozwala estymować całkowitą wartość linii w wybranym (za pomocą dwóch kursorów) fragmencie widma (w skali liniowej i logarytmicznej). Wartość ta jest wyświetlana w polu TOTAL. CURSOR1 Pole to pozwala na przesuwanie pierwszego kursora w polu prezentacji graficznej. Kursor przesuwa się po wykresie za pomocą przycisków <!> i <">. Przesunięcie kursora na ekranie jest możliwe wtedy, 5-8

9 SVANTEK gdy pole to jest aktywne. Poniżej pola jest wyświetlana wartość częstotliwości i amplitudy prążka wskazywanego przez kursor. CURSOR2 Opis jak wyżej, ale dla drugiego kursora, gdy w polu CURSOR wybrano opcję Double. TOTAL Pole to zawiera sumę wartości linii widma (przedstawionego w skali logarytmicznej lub liniowej) zawartych między kursorami. Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy w polu CURSOR wybrano opcję Double. Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - okno CURSOR:Double Uwaga: W trybie podwójnego kursora można dokonać zamiany miejscami pierwszego i drugiego kursora przez naciśnięcie przycisków <SHIFT> / <CURSOR>. Kursor harmoniczny umożliwia identyfikację w zmierzonym widmie składowych harmonicznych. Częstotliwość składowej podstawowej obliczana jest z rozszerzoną precyzją jako 1/N część N-tej harmonicznej. Dodatkowo obliczana jest wartość współczynnika zawartości harmonicznych THD (Total Harmonic Distortion). THD = V 2 1 V V + V V +! + V 2 3 gdzie: V 1 - wartość RMS składowej podstawowej, V 2,..., V n - wartości RMS składowych harmonicznych. 2 N +! + V 2 N Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - okno CURSOR:Harmonic 5-9

10 SVANTEK W celu ustawienia pozycji kursora harmonicznego należy: Wybrać Harmonic w polu CURSOR. Wówczas na dotychczasowej pozycji pierwszego kursora ustawiana jest wartość składowej podstawowej (pierwszej harmonicznej). W przypadku, gdy druga harmoniczna nie mieści się w obserwowanym widmie, pierwsza harmoniczna ustawiana jest w środku pasma mierzonego widma. W polu HARM.NUM należy wybrać liczbę składowych harmonicznych, które mają być umieszczone w widmie. Jeżeli liczba jest zbyt duża (na ekranie nie zmieściłaby się żądana liczba harmonicznych) to możliwość zmian jest blokowana. Strojenie pozycji składowych harmonicznych odbywa się poprzez zmianę ustawienia ostatniej wyświetlanej składowej. Kursor odpowiadający tej pozycji ma postać standardowego kursora pojedynczego (linia przerywana), podczas gdy pozostałe są rysowane linią kropkowaną. Uwaga: Wybór lupy cyfrowej (ZOOM) lub wyłączenie funkcji Spectrum spowoduje automatyczne wyłączenie trybu kursora harmonicznego i ustawienie trybu kursora podwójnego. Okno DISPLAY umożliwia ustawienie parametrów graficznej prezentacji wyników pomiarów. W oknie tym dostępne są pola: DISPLAY, Y-SCALE, S.PLOT i SCANNING. Uwaga: Możliwe jest przesunięcie wykresu wyników pomiarów (zmiana skali wykresu) o zadaną wartość z zakresu od -70 db do +70 db (z krokiem 10 db) w stosunku do wejściowego podzakresu pomiarowego. Wyboru właściwej wartości dokonuje się przyciskami <#>, <$> przy zamkniętych oknach sterujących. DISPLAY Pole to umożliwia ustawienie wielkości pola graficznego przeznaczonego na wyświetlanie widma. Ustawienie DISPLAY: Spectrum powoduje, że wyświetlanych jest 96 linii. Wybranie DISPLAY: Ext. Spec. (Extended Spectrum) spowoduje wyświetlenie na ekranie 120 linii FFT. Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - okno DISPLAY:Ext. Spec. Uwaga: Pierwsza wyświetlana linia widma może być wartością prążka 0 Hz wyliczaną przez algorytm FFT lub wyliczoną w dziedzinie czasu wartością RMS przebiegu za odcinek czasowy, z którego obliczane jest widmo. Znaczenie tej linii jest definiowane w AUX. FUNCTIONS / TOTAL LINE: On (wartość RMS) lub Off (prążek 0 Hz). 5-10

11 SVANTEK Y-SCALE Pole to określa skalowanie osi pionowej prezentowanego widma. Możliwe są następujące sposoby prezentacji widma FFT: Log35dB widmo wyświetlane jest z dynamiką 35 db, Log70dB widmo wyświetlane jest z dynamiką 70 db, Lin widmo wyświetlane jest w skali liniowej, Velocity wyświetlane jest widmo prędkości drgań (oznacza to pomnożenie widma przyspieszenia przez współczynnik 1/ω), Displac. wyświetlane jest widmo przemieszczenia drgań (oznacza to pomnożenie widma przyspieszenia przez współczynnik 1/ω 2 ). Uwaga: Jeśli dynamika mierzonego sygnału przekracza zadaną dynamikę wykresu (np. 35 db), to obserwacja całego wykresu możliwa jest po jego przesunięciu (patrz wyżej). Dla skali liniowej odpowiada to pomnożeniu (lub podzieleniu) wartości widma przez odpowiednie współczynniki (tj. 3,16, 10, 31,6 itd.). Skala liniowa jest skalą podstawową dla widma przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia drgań. Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - skala liniowa dla widm drgań S.PLOT Pole to pozwala na wybór sposobu prezentacji widma FFT: - standardowy lines lub - specjalny draw (ten typ rysowania możliwy jest tylko dla funkcji Spectrum lub Time). Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - okno DISPLAY opcje S.PLOT:Draw i Lines 5-11

12 SVANTEK SCANNING Pole to pozwala na wyświetlenie widm obliczonych za pomocą procedury FFT i zapamiętanych w buforze SCAN. BUFFER (patrz opis pola AVERAGING). Uwaga: Funkcja SCANNING może być uaktywniona (SCANNING:On) po zakończeniu procesu uśredniania (stan STOP), w trakcie którego dokonywana jest rejestracja kolejnych widm w buforze. Wyboru widma z bufora SCAN. BUFFER można dokonać przez naciśnięcie przycisków <SHIFT> / <#> lub <SHIFT> / <$> przy zamkniętych oknach sterujących. Uwaga: Zapamiętanie zawartości bufora widm w postaci pliku jest możliwe za pomocą polecenia Save_Buf (patrz opis okna FILE). Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - okno DISPLAY opcja SCANNING:On oraz (17-te widmo z bufora SCAN_BUFFER) Okno ZOOM lupa cyfrowa umożliwia dokonywanie analizy częstotliwościowej z cyfrową przemianą częstotliwości w paśmie do 11,3 khz. Maksymalna rozdzielczość w dziedzinie częstotliwości uzyskiwana w ten sposób wynosi: f 1,38 Hz 120 0, 0114 Hz [ ] [ ] Uwaga: W trybie lupy cyfrowej liczba linii widma jest zawsze równa 120. W przypadku ustawienia innej liczby prążków widma (pole S.LINES) nie jest możliwe uaktywnienie okna ZOOM. Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - okno ZOOM 5-12

13 SVANTEK W oknie ZOOM dostępne są pola: ZOOM, BAND, CURSOR i C.FREQ. ZOOM Pole to umożliwia za pomocą przycisków <!>, <"> włączenie (On) lub wyłączenie (Off) funkcji lupy cyfrowej. 22,6 khz. Uwaga: Funkcja ZOOM nie może być uaktywniona dla analizy w pasmach 45,3 khz i BAND Pole to umożliwia zmianę szerokości pasma lupy cyfrowej. Możliwe jest wybranie dowolnego pasma w zakresie od 5,66 khz do 1,38 Hz. Pasmo lupy cyfrowej jest ustawiane jako połowa pasma podstawowego (tzn. pasma, które było aktywne bezpośrednio przed włączeniem funkcji zoom) lub jako wartość, która była poprzednio ustawiona przez użytkownika. CURSOR Pole to służy do przesuwania kursora w obszarze graficznej prezentacji wyników. Przesuwanie to odbywa się za pomocą przycisków <!>, <"> i jest możliwe po uaktywnieniu tego pola. C.FREQ. Pole to umożliwia ustawienie nowej częstotliwości środkowej, czyli określa środek pasma po dokonaniu cyfrowej przemiany częstotliwości. Zaprogramowanie tej wartości następuje po ustawieniu kursora w żądanym miejscu i naciśnięciu przycisku <ENTER>. Jako wartość C.FREQ. podstawiana jest wówczas częstotliwość wyświetlana w polu CURSOR. Okno REPORTS nie jest aktywne dla funkcji Spectrum. Okno FILE umożliwia użytkownikowi dokonywanie operacji na plikach danych będących wynikami analizy częstotliwościowej. W szczególności możliwe jest zapamiętanie chwilowego lub uśrednionego widma. W oknie tym dostępne są pola: FILE OP., FILENAME i CATALOG. FILE OP. Pole to pozwala użytkownikowi na wybór operacji jaka ma być wykonana na tworzonych plikach. Pole to zawiera następującą listę poleceń: Save, SaveNext, Save_Buf, Load i Erase, które są wykonywane po naciśnięciu przycisku <ENTER>. Save Wybór tego polecenia pozwala na zapamiętanie wyświetlanego widma w wewnętrznej pamięci przyrządu. Wyjątek stanowią widma zawarte w SCAN. BUFFER kiedy włączona jest funkcja SCANNING. Nazwa pliku musi być uprzednio ustawiona w polu FILENAME (patrz niżej). SaveNext Wybór tej możliwości pozwala na zapamiętanie aktualnie wyświetlanego widma w wewnętrznej pamięci przyrządu. Zapamiętany plik ma automatycznie zwiększaną nazwę (dotąd aż suma znaków nazwy pliku nie przekroczy 8). Save_Buf Wybór tego parametru pozwala na zapamiętanie zmierzonych widm (przechowywanych w SCAN. BUFFER) w wewnętrznej pamięci przyrządu. Nazwa pliku musi być uprzednio ustawiona w polu FILENAME (patrz niżej). Load Wybór tego polecenia umożliwia odtworzenie na ekranie przyrządu zapamiętanego widma. Nazwa pliku musi być uprzednio ustawiona w polu FILENAME (patrz niżej). 5-13

14 SVANTEK Uwaga: Razem z widmem i jego wszystkimi parametrami odtwarzane są nastawy (tzn. te, które były zapamiętane w trakcie wykonywania funkcji Save). Erase Wybór tej możliwości pozwala na skasowanie wybranego pliku z pamięci przyrządu. Nazwa pliku musi być uprzednio ustawiona w polu FILENAME (patrz niżej). FILENAME Pole to pozwala nadać plikowi nazwę niezbędną dla operacji Save, Load i Erase. Nazwa może składać się maksymalnie z ośmiu znaków. Pole to ma dwa poziomy sterowania: na pierwszym poziomie może być (za pomocą przycisków <!>, <">) zmniejszany lub zwiększany numer w nazwie pliku, np. POMIAR1, POMIAR2, POMIAR3 itd. na drugim poziomie, dostępnym po otwarciu okna EDIT (przez naciśnięcie przycisku <ENTER> przy aktywnym polu FILENAME), może być wprowadzona ośmioznakowa nazwa. Wprowadzanie nazwy odbywa się przez wybór znaków z listy wyświetlonej na ekranie za pomocą przycisków <!>, <">, <#>, <$>. Zmianę numeru edytowanego znaku nazwy dokonuje się za pomocą przycisku <ENTER>. Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - okno FILE OP oraz okno Edit CATALOG. Pole to umożliwia przejrzenie listy zapamiętanych plików oraz pokazuje liczbę wolnych jednostek w pamięci wewnętrznej. Wejście do katalogu następuje po uaktywnieniu pola i naciśnięciu przycisku <ENTER>. Powrót do okna FILE następuje po naciśnięciu przycisku <ESC>. Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - katalog plików w oknie FILE OP Wybór pliku z katalogu (dla funkcji Save, Load lub Erase) może być wykonany przez wybranie odpowiedniej nazwy (wyświetlonej inwersyjnie) i wciśnięcie klawisza <ENTER>. 5-14

15 SVANTEK 5.2. Analiza częstotliwościowa w pasmach 1/1 i 1/3 oktawowych (FUNCTION 1/1 Oct. lub 1/3 Oct.) Analiza sygnałów w pasmach 1/1 lub 1/3 oktawowych (tercjowych) możliwa jest po wybraniu w polu FUNCTION okna FUNCTION funkcji 1/1 Oct. lub 1/3 Oct.. Analiza prowadzona jest w pasmach oktawowych od 2 Hz do 16 khz lub w pasmach tercjowych od 1 Hz do 20 khz. Dodatkowo liczona jest wartość całkowita RMS dla pełnego pasma analizy. Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - funkcja 1/1 Oct. i funkcja 1/3 Oct. Dla wejść Microphone i Direct dodatkowo są wyliczane i wyświetlane trzy wartości całkowite RMS Total_A, Total_C oraz Total_L (odpowiednio dla filtrów A, C i Lin). Dla wejść Microphone i Direct dla każdego widma 1/3 oktawowego są również obliczane wartości RMS Impulse, RMS Fast i RMS Slow. Wartości te nie są jednak wyświetlane, a jedynie zapamiętywane w buforze widm oraz w plikach. Okno FUNC umożliwia programowanie następujących parametrów: FUNCTION, RMS_DET., A.REPEAT, INTEGR., AVERAG., i AV.TIME. RMS_DET. (RMS detector) Pole to umożliwia użytkownikowi wybór typu detektora RMS: liniowego (Lin) lub jednego z trzech wykładniczych: Impulse (Imp), Fast lub Slow. Wybrany detektor RMS umieszczany jest na wyjściu każdego filtru 1/1 lub 1/3 oktawowego. Wyjście każdego detektora jest uśredniane zgodnie z formułą ustawioną w opcjach AVERAG. i INTEGR. (patrz dalej). Detektor liniowy oblicza dokładną wartość RMS wyników elementarnych z czasem całkowania równym 1/128 s. Detektor Impulse daje wynik, który odpowiada analogowej operacji detekcji RMS ze stałą czasu całkowania równą Impulse (zgodnie z normą IEC 651). Wyjście detektora jest kolejno uśredniane liniowo z krokiem całkowania INT. Detektor Fast daje wynik, który odpowiada analogowej operacji detekcji RMS ze stałą czasu całkowania równą Fast (zgodnie z normą IEC 651). Wyjście detektora jest kolejno uśredniane liniowo z krokiem całkowania INT. Detektor Slow daje wynik, który odpowiada analogowej operacji detekcji RMS ze stałą czasu całkowania równą Slow (zgodnie z normą IEC 651). Wyjście detektora jest kolejno uśredniane liniowo z krokiem całkowania INT. Obliczenia danego typu detektora wykładniczego są wykonywane według wzoru: R i = {( N 1) R i 1 + Li} N gdzie: R 1 = L 1 ; 5-15

16 SVANTEK R i - kolejne uśrednione wyniki; L i - wynik liniowego uśredniania próbek wejściowych dla każdego okresu o długości 1/128 sekundy; i = 2, 3,... ; N - stała odpowiadająca bieżącej stałej czasu całkowania (Impulse, Fast lub Slow). Wyjściem detektora liniowego jest ciąg wartości L i liniowego uśredniania próbek wejściowych dla każdego okresu o długości 1/128 sekundy. Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - okno funkcji 1/1 Oct. A.REPEAT (Auto Repeat) Pole to pozwala włączać (On) lub wyłączać (Off) tryb automatycznego powtarzania cyklu pomiarowego. Uwaga: Ustawienie A. REPEAT wpływa na sposób rejestracji widm w buforze (zwanym dalej AutoSpectra Buffer ): - kiedy A. REPEAT jest włączone (ON) zapamiętywane są kolejne widma uśredniane za cały okres AV.TIME (procedura pomiarowa jest powtarzana automatycznie); - kiedy A. REPEAT jest wyłączone (Off) zapamiętywane są kolejne widma uśredniane w czasie INTEGR. (procedura pomiarowa zatrzymuje się po czasie AV.TIME). INTEGR. (Elementary Integration Time) Pole to pozwala użytkownikowi wybrać czas całkowania wyjścia wybranego detektora spośród: 1/128 s, 1/64 s, 1/32 s, 1/16 s, 1/8 s, 1/4 s lub 1/2 s. Kolejne wartości RMS INTEGR. obliczane są według wzoru: Xk = {( k 1) Xk 1 + R k } k gdzie: X0 = 0; X k - kolejne uśredniane wyniki; R k - wynik pobierany z wyjścia wybranego detektora RMS (Linear, Impulse, Fast lub Slow) co 1/128 s; k = 1, 2, 3,..., K; K = INTEGR 1 128s. K - odpowiada bieżącej wartości INTEGR.; ( ) Uwaga: Ustawienie elementarnego czasu całkowania INTEGR. ma zasadnicze znaczenie dla: - analizy statystycznej, - zawartości bufora automatycznie zapamiętywanych widm AutoSpectra Buffer (gdy A.REPEAT jest wyłączone). 5-16

17 SVANTEK AVERAG. Pole to określa sposób uśredniania całkowitej wartości RMS: Fast HM. (Fast Registration of the Maximal Values) - szybka rejestracja wartości maksymalnych, Fast Lin. (Fast Linear Averaging) - szybkie uśrednianie liniowe, Off (Averaging Off) - uśrednianie wyłączone, Linear (Linear Averaging) - uśrednianie liniowe, Exponen. (Exponential Averaging) - uśrednianie wykładnicze, Hold Max (Registration of the Maximal Values) - rejestracja wartości maksymalnych. Uwaga: Dla funkcji 1/1 oct. i 1/3 oct. nie ma żadnej różnicy w działaniu przyrządu pomiędzy uśrednianiem Fast HM i Hold Max oraz pomiędzy uśrednianiem Fast Lin i Linear. Uwaga: W polu określającym stan przyrządu sposób uśredniania jest określony następująco: uśrednianie liniowe - Lin, szybkie uśrednianie liniowe - FL, uśrednianie wykładnicze - Exp, rejestracja wartości maksymalnych - HM, szybka rejestracja wartości maksymalnych - FHM. Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - okno funkcji 1/3 Oct. Uśrednianie liniowe (Linear) oznacza obliczanie średniej wartości widma 1/1 lub 1/3 oktawowego według wzoru: Yn = {( n 1) Yn 1 + Xn} n gdzie: Y 0 = 0; Y n - kolejne uśredniane wyniki; X n - kolejne wartości RMS INTEGR. ; n = 1, 2,..., N; N - odpowiada całkowitej wartości czasu AV.TIME, N=AV.TIME / INTEGR. Powyższy wzór opisuje rekursywne obliczanie średniej arytmetycznej. Sposób ten umożliwia obserwację procesu uśredniania. Przy szybkim uśrednianiu liniowym kolejne wyniki obliczeń X n nie są wyświetlane. Wynik końcowy pojawia się na ekranie po zebraniu żądanej liczby N pomiarów. Uwaga: Widma chwilowe zapamiętywane są w SCAN. BUFFER (aż do jego zapełnienia). Po zakończeniu pomiarów zawartość bufora może być wyświetlona na ekranie przyrządu za pomocą funkcji SCANNING (patrz dalej). Uśrednianie wykładnicze (Exponen.) oznacza obliczanie wartości średniej ważonej widma 1/1 lub 1/3 oktawowego. Uśrednianie wykładnicze daje wynik ważony czasowo, który odpowiada działaniu analogowego przetwornika RMS ze stałą czasu równą AV.TIME. 5-17

18 SVANTEK dla n Y Uśrednianie wykładnicze przebiega według poniższego algorytmu: N : {( n 1) Y X } n n = n 1 + dla n > N : Y {( N 1) Y X } N n = n 1 + gdzie: Y 0 = 0; Y n - kolejne uśrednione wyniki; X n - kolejne wartości RMS INTEGR.; n = 1, 2, 3,...; N = AV.TIME / INTEGR. n n Uwaga: Widma chwilowe zapamiętywane są w SCAN. BUFFER w sposób cykliczny - jeśli bufor jest za krótki zapamiętywane są w nim ostatnie widma. Po zakończeniu pomiarów zawartość bufora może być wyświetlona na ekranie przyrządu za pomocą funkcji SCANNING (patrz dalej). Rejestracja wartości maksymalnych (Hold Max) pozwala na zapamiętanie największych wartości widma oktawowego lub tercjowego jakie pojawiły się podczas uśredniania. Uwaga: Widma INTEGR. są zapamiętywane w SCAN. BUFFER aż do zapełnienia bufora lub do zakończenia uśredniania. Zawartość bufora może zostać wyświetlona na ekranie przyrządu za pomocą funkcji SCANNING. Pomiary są automatycznie zatrzymywane, jeśli zostanie zmieniony typ uśredniania. Sygnalizowane jest to pojawieniem się napisu STOP. W celu rozpoczęcia pomiarów z uśrednianiem należy wcisnąć przycisk <START/STOP>. W przypadku uśredniania liniowego i rejestracji wartości maksymalnych proces jest zatrzymywany po osiągnięciu zadanej liczby pomiarów. W przypadku uśredniania wykładniczego pomiary wykonywane są ciągle i proces może być zatrzymany przez naciśnięcie przycisku <START/STOP>. AV.TIME Pole to określa czas uśredniania, który można zmieniać od 1 s do 60 min z krokiem 1 s. Okno INPUT dla analizy 1/1 i 1/3 oktawowej posiada pola: INPUT, RANGE, BAND i FILTER. Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - okno INPUT dla funkcji 1/3 Oct. INPUT Pole to umożliwia określenie źródła sygnału wejściowego. Dostępne są następujące wejścia: 5-18

19 SVANTEK Reference - wewnętrzne źródło sygnału wzorcowego (pseudolosowy binarny generator szumu, o wartości RMS = 90 db), Microph. - wejście mikrofonowe (wymagany jest zewnętrzny przedwzmacniacz np. SV 01A), Direct - wejście bezpośrednie dla sygnałów napięciowych, Charge - wejście piezoelektrycznego czujnika drgań, Acceler. - wejście piezoelektrycznego czujnika drgań z wbudowanym przedwzmacniaczem ładunku (czujnik drgań typu ICP ). Wyboru wejścia dokonuje się za pomocą przycisków <!>, <"> po uaktywnieniu pola INPUT. Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - funkcja 1/3 Oct. wejście Reference RANGE Pole to umożliwia wybór podzakresu pomiarowego stosownie do rodzaju pomiaru i wartości sygnału wejściowego. Możliwy jest wybór jednego z czterech podzakresów pomiarowych (co 20 db) zdefiniowanych poniżej: dla pomiarów dźwięku: 70 db, 90 db, 110 db i 130 db (wartość w db odniesiona do 20 µpa); dla mikrofonu o czułości 50 mv/pa; dla pomiarów napięcia: 70 db, 90 db, 110 db i 130 db (wartość w db odniesiona do 1 µv); dla pomiarów poziomu przyspieszenia dla drgań: 316 mms -2, 3,16 ms -2, 31,6 ms -2 i 316 ms -2 (lub w decybelach odpowiednio: 110 db, 130 db, 150 db i 170 db; wartość w db odniesiona do 1 µms -2 ) - dla czujnika drgań o czułości 10 mv/ms - 2 lub 10 pc/ms -2. Jednostki niemetryczne opisano się w rozdziale BAND W polu tym wyświetlane jest (bez możliwości zmiany) pasmo 22,6 khz, w którym wykonywane są pomiary. FILTER Pole to umożliwia wybór jednego z filtrów korekcyjnych: Lin, A, C lub HP. Okno TRIGGER nie dotyczy analizy 1/1 i 1/3 oktawowej. Okno SETUP zawiera pola: SETUP OP, NAME i CATALOG. SETUP OP Pole to pozwala na zapamiętanie (Save), załadowanie (Load) i wykasowanie (Erase) pliku zawierającego dane dotyczące konfiguracji (plik SETUP). W pliku tym zapamiętywane są następujące informacje: 5-19

20 SVANTEK - rodzaj wejścia pomiarowego, - polaryzacja mikrofonu, - zakres pomiarowy, - pasmo pomiaru, - typ wyzwalania, - poziom wyzwalania, - zakres wyświetlanych wartości, - filtr korekcyjny, - funkcja analizatora, - sposób rejestracji, - liczba prążków widma, - typ funkcji wygładzającej przy analizie FFT, - sposób uśredniania, - czas uśredniania, - liczba uśrednień, - rodzaj kursora, - wyświetlany zakres, - skala prezentacji wyników, - rodzaj wykresu widma, - rodzaj lupy (zoom), - zakres lupy (zoom), - stan lupy (zoom), - nastawy kalibracji (typ i poprawki). Widok ekranu przyrządu w trybie ANALYZER MODE - okno SETUP Uwaga: Po włączeniu zasilania przyrządu i ustawieniu trybu pracy ANALYZER MODE automatycznie ładowany jest ostatnio używany plik danych konfiguracyjnych. Ładowanie pliku konfiguracyjnego może być jednorazowo zablokowane poprzez wyłączenie opcji SETUP MODE (patrz AUXILIARY FUNCTIONS / SETUP MODE). NAME Pole to pozwala użytkownikowi ustawić nazwę pliku SETUP. Można to zrobić na dwa sposoby, poprzez: zwiększanie lub zmniejszanie numeru nazwy pliku SETUP (przyciski <!>, <">), wprowadzenie nowej nazwy (zawierającej nie więcej niż 8 znaków) po otwarciu następnego okna EDIT (patrz opis okna FILENAME). CATALOG. Pole to umożliwia sprawdzenie zawartości katalogu plików SETUP. 5-20

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia

Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia LABORATORIUM INśYNIERII DŹWIĘKU 2 ĆWICZENIE NR 10 Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia I. Układ pomiarowy II. Zadania do wykonania 1. Obliczyć promień krytyczny pomieszczenia, przy załoŝeniu, Ŝe

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

8. Analiza widmowa metodą szybkiej transformaty Fouriera (FFT)

8. Analiza widmowa metodą szybkiej transformaty Fouriera (FFT) 8. Analiza widmowa metodą szybkiej transformaty Fouriera (FFT) Ćwiczenie polega na wykonaniu analizy widmowej zadanych sygnałów metodą FFT, a następnie określeniu amplitud i częstotliwości głównych składowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni IR II 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni Promieniowanie podczerwone ma naturę elektromagnetyczną i jego absorpcja przez materię podlega tym samym prawom,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek

Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek 1 Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek, Marcin Zając Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek Złożoność nowoczesnych urządzeń elektronicznych stawia przyrządom pomiarowym nowe

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Lista rozkazów przyrządów serii AL154S(1)5..

Lista rozkazów przyrządów serii AL154S(1)5.. Lista rozkazów przyrządów serii AL154S(1)5.. Uwaga! Poniższe opis dotyczy urządzeń z wbudowanym systemem S5, (tj. AL154S5..,AL154S15..,AL154M1S5, SAV05), opis starszych systemów tj. AL154D.., znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.02. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma 1. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma Ćwiczenie to ma na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

GA40XX seria. 1,5GHz/3GHz/7,5GHz. Cyfrowy Analizator Widma

GA40XX seria. 1,5GHz/3GHz/7,5GHz. Cyfrowy Analizator Widma Cyfrowy Analizator Widma GA40XX seria 1,5GHz/3GHz/7,5GHz Wysoka klasa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo - funkcjonalne Wysoka stabilność częstotliwości Łatwy w użyciu GUI (interfejs użytkownika) Małe

Bardziej szczegółowo

Wymiary: 90mm/60mm/25mm

Wymiary: 90mm/60mm/25mm KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 2,6 cala ` Zasilanie Pasmo 5-12V/ bateria 1,5V AA 240-960MHz Wymiary: 90mm/60mm/25mm Duży zasięg pomiaru ok. 10m pilot samochodowy OPIS SET P1 Przełącza w tryb zmian(setup)

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W YDZIAŁ ELEKTRONIKI zima L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH Grupa:... Data wykonania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził: Imię:......... Data oddania sprawozdania: Podpis: Nazwisko:......

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU

Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU Laboratorium Podstaw Miernictwa Wiaczesław Szamow Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU opr. tech. Mirosław Maś Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny Siedlce 2011 1.

Bardziej szczegółowo

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-20 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Końcowa

Dokumentacja Końcowa Metody Sztucznej Inteligencji 2 Projekt Prognozowanie kierunku ruchu indeksów giełdowych na podstawie danych historycznych. Dokumentacja Końcowa Autorzy: Robert Wojciechowski Michał Denkiewicz Wstęp Celem

Bardziej szczegółowo

1 Obsługa aplikacji sonary

1 Obsługa aplikacji sonary Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia: Badanie własności sonarów ultradźwiękowych Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie osób je wykonujących z podstawowymi cechami i możliwościami interpretacji pomiarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych.

Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych. Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych. I. Wstęp teoretyczny. Analizator widma jest przyrządem powszechnie stosowanym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Schemat układu pomiarowego.

Rysunek 1: Schemat układu pomiarowego. Ćwiczenie nr 35 INTERFEJS IEC-625 (GPIB, IEEE 488) Cel: Celem ćwiczenia jest poznanie działania interfejsu GPIB oraz jego możliwości w systemach pomiarowych. W tym ćwiczeniu badane będą charakterystyki

Bardziej szczegółowo

ACSE Sp. z o.o. Graficzne rejestratory VM7000. Dużo funkcji i łatwa obsługa! Duża szybkość, dokładność i wielozakresowość.

ACSE Sp. z o.o. Graficzne rejestratory VM7000. Dużo funkcji i łatwa obsługa! Duża szybkość, dokładność i wielozakresowość. Graficzne rejestratory VM7000 Dużo funkcji i łatwa obsługa! Panel dotykowy Mniej klawiszy i łatwiejsza obsługa Ekran 5.7 (TFT) Kolorowy LCD(320 x 240 pikseli) Kontrolka statusu Sygalizuje włączenie/wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1997 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KROSOWNICY WIDEO KV-12/4

INSTRUKCJA OBSŁUGI KROSOWNICY WIDEO KV-12/4 INSTRUKCJA OBSŁUGI KROSOWNICY WIDEO KV-2/4 Opis działania Krosownica wideo KV-2/4 umożliwia przełączanie dwunastu wejść do czterech wyjść w dowolnej konfiguracji Posiada dwa tryby pracy, krosownicy i przełącznika

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA WARTOŚCIOWA DO BILONU Glover HCS-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Glover HCS-20 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specyfikacja 4. Opis funkcji zasada działania 4.1 Opis przycisków

Bardziej szczegółowo

POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI

POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ Krzysztof Urbański Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Format złożonego polecenia konfigurującego system pozycjonowania GPS SPY-DOG SAT ProSafe-Flota -KGPS A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K

Bardziej szczegółowo

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx 1. Dane techniczne Wymiary: 95 x 104 x 55mm Różnicowy pomiar ciśnienia w zakresie: EL-PS-2.5: -2.5 2.5 kpa EL-PS-7.5: -7.5 7.5 kpa EL-PS-35: -35 35 kpa EL-PS-100:

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub liniach omiatania na półkulistej powierzchni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SMI-20W wersja 1.01

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SMI-20W wersja 1.01 od 1983 r. SSA PROJEKTOWANIE KOMPLETACJA SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS http://www.ssa.pl e-mail: ssa@ssa.pl SSA Systemy automatyki - projekty elektryczne, - sterowniki PLC, - HMI, - wizualizacja procesów. Przetworniki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Wprowadzenie do obsługi oscyloskopu

Ćwiczenie 3. Wprowadzenie do obsługi oscyloskopu Ćwiczenie 3 Wprowadzenie do obsługi oscyloskopu Program ćwiczenia: 1. Funkcja samonastawności (AUTO) 2. Ustawianie parametrów osi pionowej 3. Ustawianie parametrów osi poziomej 4. Ustawienia układu wyzwalania

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą OSCYLOSKOPU

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą OSCYLOSKOPU Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą OSCYLOSKOPU Spis treści Wstęp...2 1. Opis podstawowych przełączników regulacyjnych oscyloskopu...3 1.1 Przełączniki sekcji odchylania pionowego (Vertical)...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi spektrometru EPR

Instrukcja obsługi spektrometru EPR POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁINŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ INSTYTUT FIZYKI Instrukcja obsługi spektrometru EPR Rys. 1. Spektrometr EPR na pasmo X. Pomiary przy pomocy spektrometru

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Ploter I-V instrukcja obsługi

Ploter I-V instrukcja obsługi L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE Ploter I-V instrukcja obsługi Opracowali: Grzegorz Gajoch & Piotr Rzeszut REV. 1.0 1. OPIS PROGRAMU Ploter I-V służy do zbierania charakterystyk prądowo napięciowych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowania wielofunkcyjnej karty pomiarowej Data wykonania: 06.03.08 Data oddania: 19.03.08 Celem ćwiczenia było poznanie

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

B. Kalibracja UNIJIG'a w programie Speaker Workshop. Po uruchomieniu program wygląda następująco:

B. Kalibracja UNIJIG'a w programie Speaker Workshop. Po uruchomieniu program wygląda następująco: A. Podłączenie systemu pomiarowego do komputera W celu podłączenia UNIJIG'a należy wykonać następujące połączenia: - podłączyć zasilanie z zasilacza wtyczkowego do gniazda oznaczonego 9VAC/12VDC na tylnej

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAM DO ODCZYTU DANYCH Z PIROMETRU IR THERMOMETER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAM DO ODCZYTU DANYCH Z PIROMETRU IR THERMOMETER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAM DO ODCZYTU DANYCH Z PIROMETRU IR THERMOMETER SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Wersja 1.0 24.06.2009 1. O programie. Program IR Thermometer umoŝliwia odczyt i rejestrację

Bardziej szczegółowo

Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas)

Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas) Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas) M-300 APLIKACJE MIERNIK PROGRAMOWALNY Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW www.metronic.pl 2 Przykładowe aplikacje

Bardziej szczegółowo

Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego

Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego 1. Specyfikacja...3 1.1. Przeznaczenie stanowiska...3 1.2. Parametry stanowiska...3 2. Elementy składowe...4 3. Obsługa...6 3.1. Uruchomienie...6

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY DOM AMPIO. Instrukcja programowania modułu MINOC-8

INTELIGENTNY DOM AMPIO. Instrukcja programowania modułu MINOC-8 INTELIGENTNY DOM AMPIO Instrukcja programowania modułu MINOC-8 www.ampio.pl ver. 1.0 1 Spis treści 1. Opis modułu...3...5 2.1 Nadawanie nazw...5 2.2 Monitor urządzenia...6 2.3 Zapalanie i gaszenie oświetlenia...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU SCHRS. Do współpracy z: dotyczy programu SCHRS w wersji: 1.27

Spółka z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU SCHRS. Do współpracy z: dotyczy programu SCHRS w wersji: 1.27 Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5. ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.K Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputer oraz pamiętanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych Seria DSO-29xxA&B Skrócona instrukcja użytkownika Zawartość zestawu: Przystawka DSO-29XXA lub DSO-29XXB Moduł analizatora stanów logicznych Sondy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sterownik kompaktowy Theben PHARAO II

Sterownik kompaktowy Theben PHARAO II Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Laboratorium Automatyki Budynkowej Sterownik kompaktowy Theben PHARAO II 1. Wstęp Pherao II jest niewielkim sterownikiem kompaktowym, który charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi aparatury pomiarowej w laboratorium 515

Wprowadzenie do obsługi aparatury pomiarowej w laboratorium 515 Wprowadzenie do obsługi aparatury pomiarowej w laboratorium 515 1. Ogólne uwagi o pomiarach w laboratorium Modele laboratoryjne i pomiary w dopasowaniu Zasilanie modeli i bezpieczeństwo 2. Oscyloskop cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys. 2009 Eaton Corporation. All rights reserved.

Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys. 2009 Eaton Corporation. All rights reserved. Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys Tworzenie prostego programu Rozpoczęcie pracy 2 Tworzenie prostego programu Wybór aparatu 3 Tworzenie prostego programu Wybór języka programowania Do wyboru jest sześć

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po ułożeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV

Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV Roger Access Control System Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV Rev. A Terminy i pojęcia System CCTV (ang. Closed Circuit Tele Vision) System telewizji przemysłowej, służący do przekazywania

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Kalibracja kanału pomiarowego 1. Wstęp W systemach sterowania

Bardziej szczegółowo

24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295. Opis urządzenia

24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295. Opis urządzenia 24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295 Opis urządzenia 1. PRESET A LEDS- kontrolki LED PRESET A 2. KANALFADER 1-12- regulator kanałów 1-12. Regulatory te służą do ustawienia poziomu

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Program obsługi systemów AL154 APEK DIM04

Program obsługi systemów AL154 APEK DIM04 Program obsługi systemów AL154 APEK DIM04 O P I S P R O G R A M U Program DIM04 służy do programowania i komunikacji z systemami AL154. Ma szczególne zastosowania w zestawach laboratoryjnych gdzie badanie

Bardziej szczegółowo

4.2. Ustawienia programu

4.2. Ustawienia programu 4.2. Ustawienia programu Zmiana wielkości dokumentu Pracując w programie MS Excel 2010 niejednokrotnie doświadczysz sytuacji, w której otwarty przez Ciebie arkusz nie będzie mieścił się na ekranie monitora.

Bardziej szczegółowo

1 Zasady bezpieczeństwa

1 Zasady bezpieczeństwa 1 Zasady bezpieczeństwa W trakcie trwania zajęć laboratoryjnych ze względów bezpieczeństwa nie należy przebywać w strefie działania robota, która oddzielona jest od pozostałej części laboratorium barierkami.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo