MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE."

Transkrypt

1 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

2 Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision.

3 POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ TAK, JAK CHCÊ. System Microsoft Business Solutions Navision to zintegrowane rozwi¹zanie biznesowe dla œrednich firm. Aplikacja Microsoft Navision jest u ywana w codziennej pracy przez ponad firm z ponad 50 krajów. Stanowi to najlepsze potwierdzenie, e warto zaufaæ oferowanym aplikacjom podczas rozwijania w³asnej dzia³alnoœci. System Microsoft Navision mo e zast¹piæ istniej¹ce systemy w ca³oœci lub czêœciowo. W ofercie dostêpne s¹ modu³y wspomagaj¹ce zarz¹dzanie finansami, produkcj¹, dystrybucj¹, zarz¹dzanie relacjami z klientami oraz e-biznes. Lokalni partnerzy posiadaj¹cy tytu³ Microsoft Certified Business Solutions Partner dostosowuj¹ oprogramowanie do potrzeb klientów. P³acisz tylko za to, czego u ywasz. System Microsoft Navision umo liwia ³¹czenie informacji z ka dego zak¹tka firmy. Lista zamieszczona na nastêpnej stronie przedstawia ca³¹ ofertê zintegrowanych modu³ów. Poza tym istnieje szeroki wachlarz sprawdzonych rozwi¹zañ dla poszczególnych bran, opracowanych przez partnerów Microsoft Business Solutions na ca³ym œwiecie. Dziêki systemowi Microsoft Navision przetwarzamy wiêcej zamówieñ w krótszym czasie i oferujemy klientom wy szy poziom us³ug. W ten sposób nasza firma siê rozwija. -Lars Agger, dyrektor systemu informacyjnego w firmie Q-Media MICROSOFT BUSSINES SOLUTION 1

4 POTRZEBUJÊ MO LIWOŒCI po³¹czenia WSZYSTKICH ELEMENTÓW MOJEJ FIRMY Z RZADZANIE FINANSAMI Ksiêga g³ówna Nale noœci i zobowi¹zania Mened er œrodków pienie nych Œrodki trwa³e Zasoby ludzkie Bud ety i raporty Konsolidacja Zarz¹dzanie projektami Wielowymiarowoœæ Wielowalutowoœæ DYSTRYBUCJA Zarz¹dzanie zapasami Zarz¹dzanie magazynem Przetwarzanie zamówieñ Zarz¹dzanie zwrotami Systemy automatycznego pobierania danych (ADCS) Okreœlanie cen sprzeda y i zakupu Koszty zapasów Wysy³ki i dostawy PRODUKCJA Zlecenia produkcyjne Zestawienia komponentów Planowanie dostaw Prognozowanie zapotrzebowania Planowanie zapotrzebowania na zdolnoœci produkcyjne Koszty produkcji ZARZ DZANIE PROSPEKTAMI Zarz¹dzanie kontaktami Klasyfikacja kontaktów Zarz¹dzanie kampaniami Zarz¹dzanie mo liwoœciami Zarz¹dzanie zadaniami Zarz¹dzanie dokumentami i rejestrowanie interakcji Wyszukiwanie kontaktów Rejestrowanie wiadomoœci w programie Microsoft Exchange Integracja z klientem programu Outlook ZARZ DZANIE SERWISEM Zarz¹dzanie przedmiotami serwisu Zarz¹dzanie cenami serwisu Zarz¹dzanie zleceniami serwisowymi Zarz¹dzanie umowami serwisowymi Planowanie i wysy³ki Harmonogramowanie zadañ ROZWIAZANIA E-BIZNESOWE Microsoft Business Solutions Navision Commerce Portal - umo liwia nabywcom, dostawcom i partnerom samoobs³ugowy dostêp do aplikacji za poœrednictwem przegl¹darki internetowej Microsoft Business Solutions Navision Commerce Gateway - umo liwia przeprowadzanie automatycznych transakcji handlowych za poœrednictwem Internetu (na poziomie aplikacji) WSZYSTKIE APLIKACJE Platforma bazy danych: - Serwer bazy danych systemu Microsoft Business Solutions Navision - Microsoft SQL Server Obs³uga wielu jêzyków Microsoft Business Solutions Navision User Portal - umo liwia pracownikom zdalny dostêp do systemu Navision za poœrednictwem przegl¹darki Wspó³praca programowa: - C/ODBC, C/FRONT - Serwer aplikacji systemu Microsoft Business Solutions Navision Wbudowany modu³ OLAP (technologia SIFT) Raporty 2 MICROSOFT BUSSINES SOLUTION

5 Dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision mo esz skoncentrowaæ siê na prowadzeniu firmy. Mo esz j¹ rozwijaæ w ustalonym przez siebie tempie. Bazuj¹c na swych naturalnych atutach wykorzystujesz w pe³ni czas i zasoby. System Navision usprawnia dzia³anie firmy i zwiêksza wydajnoœæ. Reszta zale y od Ciebie. MICROSOFT BUSSINES SOLUTION 3

6 POTRZEBUJÊ rozwi¹zania, KTÓRE ZAPEWNI MI DOK ADNIE TO, CZEGO CHCÊ, NIE PRZESZKADZAJ C W PROWADZENIU INTERESÓW. System Microsoft Business Solutions Navision zapewnia wszystko w odpowiedniej formie, zgodnie z Twoimi potrzebami. Rozwi¹zanie, które uwydatni atuty Twojej firmy Otwarta architektura systemu Microsoft Navision umo liwia partnerom w ramach programu Microsoft Certified Business Solutions Partners tworzenie nowych rozwi¹zañ dostosowanych do prowadzonej dzia³alnoœci. Podstaw¹ jest standardowa platforma Navision. Jesteœmy jedynym dostawc¹ oprogramowania dla ma³ych i œrednich firm, który daje lokalnym partnerom pe³n¹ swobodê w zaspokajaniu potrzeb klientów. Partnerzy maj¹ dostêp do ca³ego kodu Ÿród³owego zarz¹dzaj¹cego logik¹ biznesow¹. dostarczane szybko iwkorzystnej cenie Zadzwoñ do nas, a umówimy Ciê z lokalnym partnerem Microsoft Business Solutions, który ma doœwiadczenie w Twojej bran y. Bêdzie on œciœle wspó³pracowaæ z Tob¹, z wykorzystaniem sprawdzonych metod i narzêdzi. Razem zaplanujecie szczegó³y procesów biznesowych i okreœlicie atuty pozwalaj¹ce na podniesienie konkurencyjnoœci firmy. Nasz partner u yje tych informacji do opracowania rozwi¹zania spe³niaj¹cego dok³adnie Twoje wymagania. Zanim rozpocznie siê wdra anie, zatwierdzisz zakres projektu, bud et oraz ramy czasowe. Ca³e przedsiêwziêcie bêdzie objête odpowiedni¹ dokumentacj¹. Wdra anie przebiega szybko, efektywnie i bez niespodzianek. Dziêki jednemu zintegrowanemu rozwi¹zaniu informacje s¹ zawsze dok³adne i nie trzeba ju marnowaæ czasu na porównywanie wartoœci uzyskanych z ró nych systemów. Rozpoczniesz pracê z najwa niejszymi informacjami biznesowymi i finansowymi, które bêd¹ podstaw¹ w procesach fakturowania, kontroli kosztów, ksiêgowoœci i zarz¹dzania zapasami. Kolejnych aplikacji dotycz¹cych finansów, wspó³pracy z klientami, dystrybucji oraz e-biznesu zaczniesz u ywaæ w miarê rozwoju firmy. System Microsoft Navision jest wyj¹tkowo ³atwy w obs³udze, a dodatkowo nasi partnerzy na bie ¹co oferuj¹ sw¹ pomoc. Dotyczy to tak e programów szkoleñ i uaktualnieñ. Nie zdawaliœmy sobie sprawy, e system Microsoft Navision tak usprawni nasz¹ pracê. Mamy dostêp do ¹danych informacji bez anga owania dodatkowych zasobów. Przep³yw informacji i zarz¹dzanie nimi dzia³a znacznie lepiej. - Eva Pedersen, dyrektor ds. Serwisu w firmie Scanvaegt U.S. Od momentu wdro enia systemu Microsoft Navision mogê kontrolowaæ sprzeda, maj¹c dostêp do dodatkowych narzêdzi, raportów i funkcji. B³yskawicznie znajdujê informacje, których przygotowanie zajmowa³o godziny. - Jonathan King, za³o yciel firmy Stonewall Kitchen 4 MICROSOFT BUSSINES SOLUTION

7 Niezawodna platforma do rozwoju firmy. OTWARTA, A JEDNOCZEŒNIE BEZPIECZNA PLATFORMA. Dziêki obiektowemu œrodowisku programistycznemu oraz zwartemu kodowi Ÿród³owemu system Microsoft Business Solutions Navision daje siê ³atwo dostosowywaæ, obs³ugiwaæ i ³¹czyæ z innymi systemami. NIEZAWODNA BAZA DANYCH. Bez wzglêdu na to, czy do obs³ugi baz danych zostanie wybrany program Microsoft SQL Server czy serwer bazy danych systemu Microsoft Business Solutions Navision, gwarantowane jest niezawodne przechowywanie danych. System zabezpieczeñ nie tylko kontroluje dostêp do danych, ale tak e zapobiega powstawaniu niespójnoœci. Nawet jeœli podczas procesu ksiêgowania nast¹pi przerwa w dop³ywie energii, zarejestrowane dane transakcji nie ATWA NAUKA OBS UGI. Spójny i intuicyjny interfejs znacznie skraca czas potrzebny na szkolenia pracowników. Na przyk³ad w module Ksiêga G³ówna ekran zawsze wygl¹da podobnie bez wzglêdu na to, czy przegl¹dasz salda, tworzysz nowe konto czy ksiêgujesz operacje z dziennika na istniej¹cym koncie. Nawigacja jest zbli ona do znanego rozwi¹zania u ywanego w systemie Microsoft Windows. Dostêpny jest tak e obszerny system pomocy online, do którego mo na nawet dodawaæ w³asne SYSTEM DOSTÊPNY W KA DYM MIEJSCU. Za pomoc¹ modu³u Microsoft Business Solutions Navision User Portal pracownicy mog¹ z dowolnego miejsca uzyskiwaæ dostêp do danych za poœrednictwem sieci Web. U ytkownicy, przyk³adowo przedstawiciele handlowi w podró y, mog¹ logowaæ siê na osobistej stronie g³ównej przygotowanej specjalnie do pe³nionych przez nich obowi¹zków. Wystarczy tylko dostêp do Internetu. zostan¹ uszkodzone. porady. MICROSOFT BUSSINES SOLUTION 5

8 POTRZEBUJÊ ROZWI ZANIA, KTÓRE UDZIELI MI SZYBKICH odpowiedzi NA PYTANIA DOTYCZ CE FIRMY. System Microsoft Business Solutions Navision pomaga w podejmowaniu w³aœciwych decyzji bez marnowania czasu. Pe³ny widok ogólny i ³atwy dostêp do szczegó³ów System Microsoft Navision umo liwia b³yskawiczny dostêp do informacji na dowolnym poziomie. Zawsze bêdziesz na bie ¹co: od zleceñ produkcyjnych przez poziom zapasów do informacji dotycz¹cych stanu nabywców oraz kampanii marketingowych. Dane biznesowe i finansowe bêd¹ zawsze aktualne i w pe³ni zintegrowane z informacjami ze wszystkich pozosta³ych modu³ów programu. Po ka dym zaksiêgowaniu transakcji w dowolnym miejscu systemu masz dostêp w czasie rzeczywistym do danych sumarycznych dotycz¹cych dostawców, kont i zapasów. Mo esz skupiæ siê na szczegó³ach, filtruj¹c informacje (na przyk³ad wed³ug daty, numeru konta czy numeru zapasu) i zawsze polegaæ na bezwzglêdnie dok³adnych danych. oraz wszystkie potrzebne odpowiedzi Za³ó my, e jest œrodek okresu obrachunkowego i po po³udniu musisz przedstawiæ sprawozdanie o stanie firmy na zebraniu kadry kierowniczej. Za pomoc¹ filtru mo esz uzyskaæ informacje o saldzie od pocz¹tku miesi¹ca do dnia bie ¹cego. Nastêpnie tworzysz raport porównuj¹cy bud ety z rzeczywistymi zyskami wed³ug regionu, produktu i dat. Mo liwe jest tak e przechodzenie do szczegó³ów poszczególnych transakcji. Jeœli uzyskane odpowiedzi Ciê satysfakcjonuj¹, mo esz klikn¹æ przycisk Eksportuj, aby przekszta³ciæ informacje w wykres programu Microsoft Excel, który mo esz zaprezentowaæ na popo³udniowym zebraniu. System Microsoft Navision daje b³yskawiczny dostêp do takich informacji, jak zyskownoœæ poszczególnych sfer dzia³alnoœci. W poprzednim systemie uzyskanie takich informacji trwa³o dniami, a dziêki systemowi Microsoft Navision dostêp do danych jest mo liwy bezpoœrednio z poziomu pulpitu. - Graham Stirling, rewident ksiêgowy w firmie Masterpet 6 MICROSOFT BUSSINES SOLUTION

9 Przyjrzyj siê swojej firmie pod ka dym k¹tem. NIEOGRANICZONE KRYTERIA PE NY I DOK ADNY BUD ET ŒLEDZENIE WSZYSTKICH DOSTÊP DO INFORMACJI RAPORTÓW. PRZY MINIMALNYM WYSI KU. ŒRODKÓW TRWA YCH. W DOWOLNYM JÊZYKU. W raportach i analizach mo esz stosowaæ Mo esz tworzyæ i obs³ugiwaæ bud ety System Microsoft Business Solutions Podnieœ poziom us³ug, oferuj¹c nabywcom nieograniczon¹ liczbê kryteriów. Za³ó my, ogólne oraz podrzêdne w ³atwo zrozumia³ej Navision umo liwia dostêp do dok³adnego i dostawcom opisy towarów oraz raporty e tworzysz wymiar o nazwie sprzedawca, formie tabeli. Zaoszczêdzisz czas i zapewnisz zestawienia danych dotycz¹cych œrodków i faktury w ich jêzykach macierzystych oraz a nastêpnie dodajesz wszystkich sprzedawców dok³adnoœæ informacji, kopiuj¹c bud ety trwa³ych od bie ¹cej wartoœci ksiêgowej do w walutach narodowych. Zainstalowane wersje jako wartoœci tego wymiaru. Mo esz tworzyæ z jednego okresu czy tez jednostki przy u yciu wartoœci umorzenia. Zarz¹dzanie œrodkami jêzykowe mo esz prze³¹czaæ na bie ¹co. raporty i analizy sprzeda y na podstawie wspó³czynnika koryguj¹cego wpisy rzeczywiste trwa³ymi jest w pe³ni zintegrowane z reszt¹ regionu, wydzia³u, dat i innych zdefiniowanych lub za³o one w bud ecie. Mo liwe jest nawet systemu Microsoft Navision, co oznacza mniej kryteriów. Wyniki swej pracy przejrzysz rozprowadzanie danych bud etowych wprowadzania danych, mniejszy wysi³ek bezpoœrednio w systemie Microsoft Business w organizacji (w formacie programu Microsoft i wiêksz¹ dok³adnoœæ. Solutions Navision lub w programie Microsoft Excel) oraz importowanie uaktualnionych wersji Excel (dziêki funkcji eksportowania). z powrotem do systemu Microsoft Navision. System Microsoft Navision to b³yskawiczne odpowiedzi. Mo esz na przyk³ad analizowaæ przychody na okreœlonym koncie wed³ug nieograniczonej liczby kryteriów. MICROSOFT BUSSINES SOLUTION 7

10 POTRZEBUJÊ rozwi¹zania, KTÓRE POMO E MI LEPIEJ ZARZ DZAÆ RELACJAMI Z KLIENTAMI. System Microsoft Business Solutions Navision to doskona³e narzêdzie do wspó³pracy z klientami. Wszystkie potrzebne informacje Dostêp do informacji umo liwiaj¹cych maksymalne wykorzystanie wszystkich operacji biznesowych jest wyj¹tkowo ³atwy. Klienci, produkty, sprzeda - wszystkie dane biznesowe i finansowe s¹ w pe³ni zintegrowane. Dodatkowo dysponujesz narzêdziami pozwalaj¹cymi na odpowiednie wykorzystanie tych danych. Maj¹c aktualne i precyzyjne informacje o wszystkich kontaktach, mo esz podejmowaæ lepsze decyzje. Mo esz identyfikowaæ klientów wymagaj¹cych natychmiastowej uwagi i tych, którymi mo na zaj¹æ siê póÿniej. Dziêki efektywnemu planowaniu i okreœlaniu grup docelowych na podstawie wybranych kryteriów (takich jak sprzeda oraz interakcje i profile kontaktów) mo esz zwiêkszyæ sprzeda w ramach kampanii marketingowych. pomagaj¹ maksymalnie wykorzystaæ relacje z klientami Za³ó my, e próbujesz pozyskaæ nowych klientów na targach, gdzie Twoja firma zaprezentowa³a nowy produkt rower wyœcigowy. Wprowadzasz szczegó³owe informacje o ka dym z potencjalnych klientów do systemu, uwzglêdniaj¹c fakt, e byli na targach i mog¹ byæ zainteresowani nowym produktem. Jeden z tych potencjalnych klientów telefonuje w celu z³o enia zamówienia. Szybko znajdujesz odpowiedni¹ kartotekê kontaktu i widzisz, e ostatni¹ interakcj¹ by³a otwarta oferta dotycz¹ca roweru wyœcigowego. Sprawdzasz aktualne zapasy i zauwa asz, e w magazynie nie ma rowerów. Za pomoc¹ funkcji Obietnica zamówienia powiadamiasz klienta, kiedy mo esz zrealizowaæ zamówienie na podstawie czasu produkcji i cyklu realizacji zamówieñ. System proponuje tak e odpowiedni¹ pompkê, przybornik oraz bidon, które mo na do³¹czyæ do roweru. Mo esz wiêc przy okazji zwiêkszyæ wartoœæ sprzeda y. Sprzedajesz tak e umowê serwisow¹, okreœlaj¹c¹ szczegó³y takie jak, wykorzystane czêœci, preferowana metoda zap³aty oraz d³ugoœæ okresu serwisu. Umowy tego typu wprowadzasz od razu do systemu. System Microsoft Navision oferuje rozwi¹zanie do zarz¹dzania relacjami z klientami, które dostosowaliœmy do naszych potrzeb i które pozwoli³o na utworzenie centralnego punkt dostêpu do wszystkich informacji dotycz¹cych poszczególnych kontrahentów. - Neil Minns, ksiêgowy w firmie Marston & Langinger 8 MICROSOFT BUSSINES SOLUTION

11 Podnieœ poziom konkurencyjnoœci. WY SZY POZIOM US UG DZIÊKI BARDZIEJ EFEKTYWNEJ OBS UDZE ZAMÓWIEÑ. Zamówienia dotycz¹ce pozycji pozamagazynowych mo esz obs³ugiwaæ, tak jak inne zamówienia sprzeda y. System je przetworzy, a nabywca nie zauwa y ró nicy. Mo esz tak e okreœliæ, e obs³uga zamówienia ma uwzglêdniaæ prze³adunek komplementarny lub dostawê bezpoœredni¹. Za pomoc¹ jednej bazy danych mo na zarz¹dzaæ zapasami znajduj¹cymi siê w wielu lokalizacjach (na przyk³ad w magazynach w Warszawie, Gdañsku i Szczecinie). WYSOKA JAKOŒÆ OBS UGI KLIENTA. Ka dy, kto odbierze telefon, mo e udzieliæ klientom w³aœciwych informacji. Mo esz tworzyæ kategorie kontaktów przy u yciu pytañ definiuj¹cych profile oraz spersonalizowaæ sposób obs³ugi poszczególnych kontaktów. Na przyk³ad za pomoc¹ informacji w profilu osobistym mo na stwierdziæ, kiedy klient chce otrzymywaæ faktury, a tak e czy ma preferowanych serwisantów oraz godziny serwisu. Innym sposobem zapewnienia zadowolenia klientów jest utworzenie w systemie list zadañ do wykonania i przypisanie poszczególnych zadañ poszczególnym u ytkownikom lub zespo³om u ytkowników. DOSTÊP DO INFORMACJI SPERSONALIZOWANYCH ZA POŒREDNICTWEM SIECI WEB. Nabywcy, dostawcy i inni partnerzy obs³uguj¹ siê sami za poœrednictwem portalu w sieci Web z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie. Mog¹ wyszukiwaæ informacje, kupowaæ, sprzedawaæ oraz korzystaæ z wielu funkcji systemu Microsoft Navision w zale noœci od przyznanej roli i praw dostêpu. System Microsoft Navision pozwala na maksymalne wykorzystane relacji z klientami, na przyklad efektywnie gromadz¹c informacje o potencjalnych klientach. MICROSOFT BUSSINES SOLUTION 9

12 POTRZEBUJÊ ROZWIAZ NIA, KTÓRE POMO E MI reagowaæ SZYBKO I EFEKTYWNIE NA ZMIANY RYNKOWE. Dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision zmiany Ciê nie zaskocz¹. Przygotuj sie na zmianê System Microsoft Business Solutions Navision pomaga w planowaniu i reorganizowaniu produkcji w celu zaspokojenia nowych i zmieniaj¹cych siê potrzeb rynku. W reakcji na oczekiwane lub zachodz¹ce zmiany mo liwe jest natychmiastowe modyfikowanie oraz wdra anie wybranych metod i procesów produkcyjnych. Ponadto mo na skracaæ czas realizacji zamówieñ dziêki funkcjom zarz¹dzania magazynem i obs³ugi wielu lokalizacji, a tak e planowaæ wymagania dotycz¹ce dostaw i zdolnoœci produkcyjnych. Informacje s¹ widoczne i czytelne pocz¹wszy od hali produkcyjnej przez magazyn do zaplecza, a nawet poza siedzib¹ firmy. Dostawcy mog¹ zarz¹dzaæ katalogami, wprowadzaæ zamówienia dotycz¹ce dostaw bezpoœrednich oraz okreœlaæ daty dostaw za poœrednictwem spersonalizowanych portali. Nabywcy korzystaj¹ z w³asnych portali do przegl¹dania katalogów, sk³adania zamówieñ w trybie on-line oraz sprawdzania dostêpnoœci towarów w ca³ym cyklu dostawy. reaguj na zapotrzebowania Za³ó my, e klient telefonuje w celu zmiany zamówienia. Chce, aby rower wyposa yæ w hamulce tarczowe, ale bez zmiany ustalonej wczeœniej daty realizacji zamówienia. Sprawdzasz stan zamówienia i widzisz, e zosta³o ju wydane do produkcji. Wiêkszoœæ czêœci zosta³a automatycznie pobrana i przekazana z innych magazynów. Standardowych hamulców nie by³o w magazynie, ale zosta³o ju wys³ane automatyczne zamówienie do dostawcy za poœrednictwem Internetu. Na szczêœcie w systemie Microsoft Business Solutions Navision mo esz natychmiast zmieniæ plan na poziomie zamówienia sprzeda y, zastêpuj¹c hamulce standardowe modelami tarczowymi. Przyspieszasz realizacjê zamówienia, ponownie definiuj¹c zdolnoœci produkcyjne oraz steruj¹c przep³ywem materia³ów do nastêpnej operacji. Na liœcie alokacji mo esz sprawdziæ, których nabywców bêdzie dotyczyæ dokonana zmiana. Szerszy zakres dostêpnych informacji pozwala na usprawnianie wybranych procesów. Funkcje elastycznej produkcji i dystrybucji umo liwiaj¹ przystosowanie siê do zmiennych warunków rynkowych. Gdy termin realizacji zamówienia jest zagro ony, mo emy wprowadziæ niezbêdne zmiany, aby przygotowaæ dostawê na czas. Natomiast w sytuacji wyprzedzania planu mo emy przyspieszyæ wykonywanie innych zadañ. - Joachim Baum, dyrektor dzia³u informatycznego firmy Herzog GmbH Wdro ony system Microsoft Navision pomaga nam pracowaæ szybciej i realizowaæ wiêcej zamówieñ. Bez niego nasza firma nie rozwinê³aby siê tak dobrze. - Lori King, dyrektor operacyjny, firmy Stonewall Kitchen 10 MICROSOFT BUSSINES SOLUTION

13 Panuj nad zmianami. PRZYGOTUJ SIÊ NA WPROWADZANIE ZMIAN W OSTATNIEJ CHWILI. Tworzenie wyj¹tków i szybkie zmiany s¹ mo liwe dziêki wielu opcjom planowania, funkcjom œledzenia oraz komunikatom akcji. Mo esz przygotowywaæ plany na bazie zamówieñ sprzeda y, zleceñ produkcyjnych lub zapotrzebowañ zakupu. Oprócz tego dostêpne s¹ tradycyjne metody planowania MPS/MRP. Mo liwe jest tak e wprowadzanie zmian w ostatniej chwili, koryguj¹c plan w dowolnym punkcie cyklu dostawy. Zmiany w produkcji powoduj¹ jednoczesn¹ zmianê planów dotycz¹cych kosztów, materia³ów i operacji. WYBIERZ NAJKORZYSTNIEJSZY PROCES PRODUKCYJNY. Podczas planowania zleceñ produkcyjnych mo na na przyk³ad zaplanowaæ realizacjê zamówieñ na rodzinê produktów bazuj¹c na tej samej marszrucie. Pozwala to na tworzenie bardziej wydajnych harmonogramów produkcyjnych. USPRAWNIJ ORGANIZACJÊ MAGAZYNU I OBNI KOSZTY ROBOCIZNY. Mo esz to osi¹gn¹æ dziêki procesom odk³adania i pobierania. Notatki dotycz¹ce odk³adania i pobierania stanowi¹ doskona³e uzupe³nienie metod pracy firmy. Funkcja œledzenia numerów seryjnych i numerów partii umo liwia œledzenie zapasów w dowolnym momencie procesu sprzeda y, zakupu lub przesuniêcia. Mo liwe jest tak e zarz¹dzanie zwróconymi zapasami i ksiêgowanie kosztów dodatkowych, takich jak koszty ponownego sk³adowania. LEPIEJ ZORGANIZUJ WSPÓ PRACÊ Z KLUCZOWYMI DOSTAWCAMI I NABYWCAMI. Modu³ Microsoft Business Solutions Navision Commerce Gateway (bazuj¹cy na platformie Microsoft BizTalk Server) umo liwia elektroniczn¹ wymianê dokumentów handlowych miêdzy systemem Microsoft Navision a innymi systemami. Pozwala to wyeliminowaæ b³êdy oraz skróciæ czas przeznaczany na wprowadzanie danych w zamówieniach zakupu czy sprzeda y, bez koniecznoœci u ywania skomplikowanego systemu elektronicznej wymiany danych. OBNI AJ KOSZTY ZAKUPU. Dziêki aukcjom odwrotnym (zmierzaj¹cym do osi¹gniêcia najni szej ceny) mo na znaleÿæ dostawcê z najbardziej atrakcyjn¹ ofert¹ danych towarów lub us³ug. Wystarczy wprowadziæ szczegó³y ¹danego towaru, iloœæ oraz czas dostawy. Nastêpnie dostawcy zg³aszaj¹ swoje oferty, a najbardziej korzystna jest konwertowana na zamówienie po jednym Twoim klikniêciu. MICROSOFT BUSSINES SOLUTION 11

14 CHCÊ SIÊ SKUPIÆ NA RZECZACH istotnych. System Microsoft Business Solutions Navision spe³nia wszystkie najwa niejsze potrzeby biznesowe. System Microsoft Business Solutions Navision umo liwia sterowanie firm¹ w dowolnym kierunku i w dowolny sposób. Mo esz trzymaæ rêkê na pulsie dziêki szybkiemu dostêpowi do precyzyjnych informacji. Twoim atutem bêdzie szybkie reagowanie na potrzeby klientów i zmiany na rynku, a Twoja firma bêdzie zarz¹dzana w najbardziej efektywny sposób. System Microsoft Business Solutions Navision pozwala skoncentrowaæ siê na skutecznym prowadzeniu dzia³alnoœci. Wiêcej informacji, znajdziesz na witrynie Zg³oœ siê do nas, a skontaktujemy Ciê z lokalnym partnerem Microsoft Business Solutions. 12 MICROSOFT BUSSINES SOLUTION

15

16 Firma Microsoft Business Solutions, bêd¹ca czêœci¹ firmy Microsoft, oferuje szeroki zakres zintegrowanych, ca³oœciowych aplikacji i us³ug, które zosta³y zaprojektowane jako rozwi¹zania wspomagaj¹ce ma³e i œrednie firmy oraz korporacje w d¹ eniu do nawi¹zania bli szych relacji z klientami, pracownikami, partnerami i dostawcami. Aplikacje Microsoft Business Solutions optymalizuj¹ strategiczne procesy biznesowe w ramach przeprowadzania analiz, a tak e zarz¹dzania finansami, zasobami ludzkimi, projektami, relacjami z klientami, serwisem u klienta, ³añcuchem zaopatrzenia, handlem elektronicznym, produkcj¹ i handlem detalicznym. Dziêki swojej konstrukcji aplikacje te zapewniaj¹ u ytkownikom dostêp do informacji niezbêdnych do osi¹gniêcia sukcesu w biznesie. Wiêcej informacji o produktach z rodziny Microsoft Business Solutions mo na znaleÿæ pod adresem: Microsoft Business Solutions Polska. Wszelkie prawa zastrze one. Microsoft, Great Plains, Navision, Windows, Windows NT, Outlook, BizTalk oraz SIFT s¹ zastrze onymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation Great Plains Software, Inc. lub Microsoft Business Solutions ApS b¹dÿ ich filii w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Firmy Great Plains Software, Inc. i Microsoft Business Solutions ApS s¹ oddzia³ami firmy Microsoft Corporation. Nazwy rzeczywistych firm i produktów wymienionych w tym dokumencie mog¹ byæ znakami towarowymi ich odpowiednich w³aœcicieli. Przyk³adowe firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresy , logo, osoby i zdarzenia opisane w tym dokumencie s¹ fikcyjne. Istnienie jakiegokolwiek zwi¹zku z rzeczywistymi firmami, organizacjami, produktami, nazwami domen, adresami , logo, osobami lub zdarzeniami jest niezamierzone.

17 Dziêki systemowi Microsoft Business Solutions-Navision zmiany Ciê nie zaskocza. POTRZEBUJÊ ROZWI ZANIA, KTÓRE UDZIELI MI SZYBKICH Przyjrzyj siê swojej firmie pod ka dym k¹tem. odpowiedzi

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego Zaawansowane techniki informatyczne wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji na podstawie analizy zgromadzonych danych Grzegorz Migut Analiza danych i CRM przegl¹d zastosowañ Ka da organizacja jest w olbrzymim

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT DYNAMICS NAV

MICROSOFT DYNAMICS NAV Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW MICROSOFT DYNAMICS NAV PRODUKCJA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ W MICROSOFT DYNAMICS NAV Przygotuj się na szybkie reagowanie w środowisku dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów.

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem TeleVantage

Administrowanie systemem TeleVantage Administrowanie systemem TeleVantage Prosty w administrowaniu system telefoniczny TeleVantage firmy Artisoft, komputerowy system telefoniczny pracuj¹cy w oparciu o karty telefonii komputerowej Intel-a,

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo