MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE."

Transkrypt

1 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

2 Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision.

3 POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ TAK, JAK CHCÊ. System Microsoft Business Solutions Navision to zintegrowane rozwi¹zanie biznesowe dla œrednich firm. Aplikacja Microsoft Navision jest u ywana w codziennej pracy przez ponad firm z ponad 50 krajów. Stanowi to najlepsze potwierdzenie, e warto zaufaæ oferowanym aplikacjom podczas rozwijania w³asnej dzia³alnoœci. System Microsoft Navision mo e zast¹piæ istniej¹ce systemy w ca³oœci lub czêœciowo. W ofercie dostêpne s¹ modu³y wspomagaj¹ce zarz¹dzanie finansami, produkcj¹, dystrybucj¹, zarz¹dzanie relacjami z klientami oraz e-biznes. Lokalni partnerzy posiadaj¹cy tytu³ Microsoft Certified Business Solutions Partner dostosowuj¹ oprogramowanie do potrzeb klientów. P³acisz tylko za to, czego u ywasz. System Microsoft Navision umo liwia ³¹czenie informacji z ka dego zak¹tka firmy. Lista zamieszczona na nastêpnej stronie przedstawia ca³¹ ofertê zintegrowanych modu³ów. Poza tym istnieje szeroki wachlarz sprawdzonych rozwi¹zañ dla poszczególnych bran, opracowanych przez partnerów Microsoft Business Solutions na ca³ym œwiecie. Dziêki systemowi Microsoft Navision przetwarzamy wiêcej zamówieñ w krótszym czasie i oferujemy klientom wy szy poziom us³ug. W ten sposób nasza firma siê rozwija. -Lars Agger, dyrektor systemu informacyjnego w firmie Q-Media MICROSOFT BUSSINES SOLUTION 1

4 POTRZEBUJÊ MO LIWOŒCI po³¹czenia WSZYSTKICH ELEMENTÓW MOJEJ FIRMY Z RZADZANIE FINANSAMI Ksiêga g³ówna Nale noœci i zobowi¹zania Mened er œrodków pienie nych Œrodki trwa³e Zasoby ludzkie Bud ety i raporty Konsolidacja Zarz¹dzanie projektami Wielowymiarowoœæ Wielowalutowoœæ DYSTRYBUCJA Zarz¹dzanie zapasami Zarz¹dzanie magazynem Przetwarzanie zamówieñ Zarz¹dzanie zwrotami Systemy automatycznego pobierania danych (ADCS) Okreœlanie cen sprzeda y i zakupu Koszty zapasów Wysy³ki i dostawy PRODUKCJA Zlecenia produkcyjne Zestawienia komponentów Planowanie dostaw Prognozowanie zapotrzebowania Planowanie zapotrzebowania na zdolnoœci produkcyjne Koszty produkcji ZARZ DZANIE PROSPEKTAMI Zarz¹dzanie kontaktami Klasyfikacja kontaktów Zarz¹dzanie kampaniami Zarz¹dzanie mo liwoœciami Zarz¹dzanie zadaniami Zarz¹dzanie dokumentami i rejestrowanie interakcji Wyszukiwanie kontaktów Rejestrowanie wiadomoœci w programie Microsoft Exchange Integracja z klientem programu Outlook ZARZ DZANIE SERWISEM Zarz¹dzanie przedmiotami serwisu Zarz¹dzanie cenami serwisu Zarz¹dzanie zleceniami serwisowymi Zarz¹dzanie umowami serwisowymi Planowanie i wysy³ki Harmonogramowanie zadañ ROZWIAZANIA E-BIZNESOWE Microsoft Business Solutions Navision Commerce Portal - umo liwia nabywcom, dostawcom i partnerom samoobs³ugowy dostêp do aplikacji za poœrednictwem przegl¹darki internetowej Microsoft Business Solutions Navision Commerce Gateway - umo liwia przeprowadzanie automatycznych transakcji handlowych za poœrednictwem Internetu (na poziomie aplikacji) WSZYSTKIE APLIKACJE Platforma bazy danych: - Serwer bazy danych systemu Microsoft Business Solutions Navision - Microsoft SQL Server Obs³uga wielu jêzyków Microsoft Business Solutions Navision User Portal - umo liwia pracownikom zdalny dostêp do systemu Navision za poœrednictwem przegl¹darki Wspó³praca programowa: - C/ODBC, C/FRONT - Serwer aplikacji systemu Microsoft Business Solutions Navision Wbudowany modu³ OLAP (technologia SIFT) Raporty 2 MICROSOFT BUSSINES SOLUTION

5 Dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision mo esz skoncentrowaæ siê na prowadzeniu firmy. Mo esz j¹ rozwijaæ w ustalonym przez siebie tempie. Bazuj¹c na swych naturalnych atutach wykorzystujesz w pe³ni czas i zasoby. System Navision usprawnia dzia³anie firmy i zwiêksza wydajnoœæ. Reszta zale y od Ciebie. MICROSOFT BUSSINES SOLUTION 3

6 POTRZEBUJÊ rozwi¹zania, KTÓRE ZAPEWNI MI DOK ADNIE TO, CZEGO CHCÊ, NIE PRZESZKADZAJ C W PROWADZENIU INTERESÓW. System Microsoft Business Solutions Navision zapewnia wszystko w odpowiedniej formie, zgodnie z Twoimi potrzebami. Rozwi¹zanie, które uwydatni atuty Twojej firmy Otwarta architektura systemu Microsoft Navision umo liwia partnerom w ramach programu Microsoft Certified Business Solutions Partners tworzenie nowych rozwi¹zañ dostosowanych do prowadzonej dzia³alnoœci. Podstaw¹ jest standardowa platforma Navision. Jesteœmy jedynym dostawc¹ oprogramowania dla ma³ych i œrednich firm, który daje lokalnym partnerom pe³n¹ swobodê w zaspokajaniu potrzeb klientów. Partnerzy maj¹ dostêp do ca³ego kodu Ÿród³owego zarz¹dzaj¹cego logik¹ biznesow¹. dostarczane szybko iwkorzystnej cenie Zadzwoñ do nas, a umówimy Ciê z lokalnym partnerem Microsoft Business Solutions, który ma doœwiadczenie w Twojej bran y. Bêdzie on œciœle wspó³pracowaæ z Tob¹, z wykorzystaniem sprawdzonych metod i narzêdzi. Razem zaplanujecie szczegó³y procesów biznesowych i okreœlicie atuty pozwalaj¹ce na podniesienie konkurencyjnoœci firmy. Nasz partner u yje tych informacji do opracowania rozwi¹zania spe³niaj¹cego dok³adnie Twoje wymagania. Zanim rozpocznie siê wdra anie, zatwierdzisz zakres projektu, bud et oraz ramy czasowe. Ca³e przedsiêwziêcie bêdzie objête odpowiedni¹ dokumentacj¹. Wdra anie przebiega szybko, efektywnie i bez niespodzianek. Dziêki jednemu zintegrowanemu rozwi¹zaniu informacje s¹ zawsze dok³adne i nie trzeba ju marnowaæ czasu na porównywanie wartoœci uzyskanych z ró nych systemów. Rozpoczniesz pracê z najwa niejszymi informacjami biznesowymi i finansowymi, które bêd¹ podstaw¹ w procesach fakturowania, kontroli kosztów, ksiêgowoœci i zarz¹dzania zapasami. Kolejnych aplikacji dotycz¹cych finansów, wspó³pracy z klientami, dystrybucji oraz e-biznesu zaczniesz u ywaæ w miarê rozwoju firmy. System Microsoft Navision jest wyj¹tkowo ³atwy w obs³udze, a dodatkowo nasi partnerzy na bie ¹co oferuj¹ sw¹ pomoc. Dotyczy to tak e programów szkoleñ i uaktualnieñ. Nie zdawaliœmy sobie sprawy, e system Microsoft Navision tak usprawni nasz¹ pracê. Mamy dostêp do ¹danych informacji bez anga owania dodatkowych zasobów. Przep³yw informacji i zarz¹dzanie nimi dzia³a znacznie lepiej. - Eva Pedersen, dyrektor ds. Serwisu w firmie Scanvaegt U.S. Od momentu wdro enia systemu Microsoft Navision mogê kontrolowaæ sprzeda, maj¹c dostêp do dodatkowych narzêdzi, raportów i funkcji. B³yskawicznie znajdujê informacje, których przygotowanie zajmowa³o godziny. - Jonathan King, za³o yciel firmy Stonewall Kitchen 4 MICROSOFT BUSSINES SOLUTION

7 Niezawodna platforma do rozwoju firmy. OTWARTA, A JEDNOCZEŒNIE BEZPIECZNA PLATFORMA. Dziêki obiektowemu œrodowisku programistycznemu oraz zwartemu kodowi Ÿród³owemu system Microsoft Business Solutions Navision daje siê ³atwo dostosowywaæ, obs³ugiwaæ i ³¹czyæ z innymi systemami. NIEZAWODNA BAZA DANYCH. Bez wzglêdu na to, czy do obs³ugi baz danych zostanie wybrany program Microsoft SQL Server czy serwer bazy danych systemu Microsoft Business Solutions Navision, gwarantowane jest niezawodne przechowywanie danych. System zabezpieczeñ nie tylko kontroluje dostêp do danych, ale tak e zapobiega powstawaniu niespójnoœci. Nawet jeœli podczas procesu ksiêgowania nast¹pi przerwa w dop³ywie energii, zarejestrowane dane transakcji nie ATWA NAUKA OBS UGI. Spójny i intuicyjny interfejs znacznie skraca czas potrzebny na szkolenia pracowników. Na przyk³ad w module Ksiêga G³ówna ekran zawsze wygl¹da podobnie bez wzglêdu na to, czy przegl¹dasz salda, tworzysz nowe konto czy ksiêgujesz operacje z dziennika na istniej¹cym koncie. Nawigacja jest zbli ona do znanego rozwi¹zania u ywanego w systemie Microsoft Windows. Dostêpny jest tak e obszerny system pomocy online, do którego mo na nawet dodawaæ w³asne SYSTEM DOSTÊPNY W KA DYM MIEJSCU. Za pomoc¹ modu³u Microsoft Business Solutions Navision User Portal pracownicy mog¹ z dowolnego miejsca uzyskiwaæ dostêp do danych za poœrednictwem sieci Web. U ytkownicy, przyk³adowo przedstawiciele handlowi w podró y, mog¹ logowaæ siê na osobistej stronie g³ównej przygotowanej specjalnie do pe³nionych przez nich obowi¹zków. Wystarczy tylko dostêp do Internetu. zostan¹ uszkodzone. porady. MICROSOFT BUSSINES SOLUTION 5

8 POTRZEBUJÊ ROZWI ZANIA, KTÓRE UDZIELI MI SZYBKICH odpowiedzi NA PYTANIA DOTYCZ CE FIRMY. System Microsoft Business Solutions Navision pomaga w podejmowaniu w³aœciwych decyzji bez marnowania czasu. Pe³ny widok ogólny i ³atwy dostêp do szczegó³ów System Microsoft Navision umo liwia b³yskawiczny dostêp do informacji na dowolnym poziomie. Zawsze bêdziesz na bie ¹co: od zleceñ produkcyjnych przez poziom zapasów do informacji dotycz¹cych stanu nabywców oraz kampanii marketingowych. Dane biznesowe i finansowe bêd¹ zawsze aktualne i w pe³ni zintegrowane z informacjami ze wszystkich pozosta³ych modu³ów programu. Po ka dym zaksiêgowaniu transakcji w dowolnym miejscu systemu masz dostêp w czasie rzeczywistym do danych sumarycznych dotycz¹cych dostawców, kont i zapasów. Mo esz skupiæ siê na szczegó³ach, filtruj¹c informacje (na przyk³ad wed³ug daty, numeru konta czy numeru zapasu) i zawsze polegaæ na bezwzglêdnie dok³adnych danych. oraz wszystkie potrzebne odpowiedzi Za³ó my, e jest œrodek okresu obrachunkowego i po po³udniu musisz przedstawiæ sprawozdanie o stanie firmy na zebraniu kadry kierowniczej. Za pomoc¹ filtru mo esz uzyskaæ informacje o saldzie od pocz¹tku miesi¹ca do dnia bie ¹cego. Nastêpnie tworzysz raport porównuj¹cy bud ety z rzeczywistymi zyskami wed³ug regionu, produktu i dat. Mo liwe jest tak e przechodzenie do szczegó³ów poszczególnych transakcji. Jeœli uzyskane odpowiedzi Ciê satysfakcjonuj¹, mo esz klikn¹æ przycisk Eksportuj, aby przekszta³ciæ informacje w wykres programu Microsoft Excel, który mo esz zaprezentowaæ na popo³udniowym zebraniu. System Microsoft Navision daje b³yskawiczny dostêp do takich informacji, jak zyskownoœæ poszczególnych sfer dzia³alnoœci. W poprzednim systemie uzyskanie takich informacji trwa³o dniami, a dziêki systemowi Microsoft Navision dostêp do danych jest mo liwy bezpoœrednio z poziomu pulpitu. - Graham Stirling, rewident ksiêgowy w firmie Masterpet 6 MICROSOFT BUSSINES SOLUTION

9 Przyjrzyj siê swojej firmie pod ka dym k¹tem. NIEOGRANICZONE KRYTERIA PE NY I DOK ADNY BUD ET ŒLEDZENIE WSZYSTKICH DOSTÊP DO INFORMACJI RAPORTÓW. PRZY MINIMALNYM WYSI KU. ŒRODKÓW TRWA YCH. W DOWOLNYM JÊZYKU. W raportach i analizach mo esz stosowaæ Mo esz tworzyæ i obs³ugiwaæ bud ety System Microsoft Business Solutions Podnieœ poziom us³ug, oferuj¹c nabywcom nieograniczon¹ liczbê kryteriów. Za³ó my, ogólne oraz podrzêdne w ³atwo zrozumia³ej Navision umo liwia dostêp do dok³adnego i dostawcom opisy towarów oraz raporty e tworzysz wymiar o nazwie sprzedawca, formie tabeli. Zaoszczêdzisz czas i zapewnisz zestawienia danych dotycz¹cych œrodków i faktury w ich jêzykach macierzystych oraz a nastêpnie dodajesz wszystkich sprzedawców dok³adnoœæ informacji, kopiuj¹c bud ety trwa³ych od bie ¹cej wartoœci ksiêgowej do w walutach narodowych. Zainstalowane wersje jako wartoœci tego wymiaru. Mo esz tworzyæ z jednego okresu czy tez jednostki przy u yciu wartoœci umorzenia. Zarz¹dzanie œrodkami jêzykowe mo esz prze³¹czaæ na bie ¹co. raporty i analizy sprzeda y na podstawie wspó³czynnika koryguj¹cego wpisy rzeczywiste trwa³ymi jest w pe³ni zintegrowane z reszt¹ regionu, wydzia³u, dat i innych zdefiniowanych lub za³o one w bud ecie. Mo liwe jest nawet systemu Microsoft Navision, co oznacza mniej kryteriów. Wyniki swej pracy przejrzysz rozprowadzanie danych bud etowych wprowadzania danych, mniejszy wysi³ek bezpoœrednio w systemie Microsoft Business w organizacji (w formacie programu Microsoft i wiêksz¹ dok³adnoœæ. Solutions Navision lub w programie Microsoft Excel) oraz importowanie uaktualnionych wersji Excel (dziêki funkcji eksportowania). z powrotem do systemu Microsoft Navision. System Microsoft Navision to b³yskawiczne odpowiedzi. Mo esz na przyk³ad analizowaæ przychody na okreœlonym koncie wed³ug nieograniczonej liczby kryteriów. MICROSOFT BUSSINES SOLUTION 7

10 POTRZEBUJÊ rozwi¹zania, KTÓRE POMO E MI LEPIEJ ZARZ DZAÆ RELACJAMI Z KLIENTAMI. System Microsoft Business Solutions Navision to doskona³e narzêdzie do wspó³pracy z klientami. Wszystkie potrzebne informacje Dostêp do informacji umo liwiaj¹cych maksymalne wykorzystanie wszystkich operacji biznesowych jest wyj¹tkowo ³atwy. Klienci, produkty, sprzeda - wszystkie dane biznesowe i finansowe s¹ w pe³ni zintegrowane. Dodatkowo dysponujesz narzêdziami pozwalaj¹cymi na odpowiednie wykorzystanie tych danych. Maj¹c aktualne i precyzyjne informacje o wszystkich kontaktach, mo esz podejmowaæ lepsze decyzje. Mo esz identyfikowaæ klientów wymagaj¹cych natychmiastowej uwagi i tych, którymi mo na zaj¹æ siê póÿniej. Dziêki efektywnemu planowaniu i okreœlaniu grup docelowych na podstawie wybranych kryteriów (takich jak sprzeda oraz interakcje i profile kontaktów) mo esz zwiêkszyæ sprzeda w ramach kampanii marketingowych. pomagaj¹ maksymalnie wykorzystaæ relacje z klientami Za³ó my, e próbujesz pozyskaæ nowych klientów na targach, gdzie Twoja firma zaprezentowa³a nowy produkt rower wyœcigowy. Wprowadzasz szczegó³owe informacje o ka dym z potencjalnych klientów do systemu, uwzglêdniaj¹c fakt, e byli na targach i mog¹ byæ zainteresowani nowym produktem. Jeden z tych potencjalnych klientów telefonuje w celu z³o enia zamówienia. Szybko znajdujesz odpowiedni¹ kartotekê kontaktu i widzisz, e ostatni¹ interakcj¹ by³a otwarta oferta dotycz¹ca roweru wyœcigowego. Sprawdzasz aktualne zapasy i zauwa asz, e w magazynie nie ma rowerów. Za pomoc¹ funkcji Obietnica zamówienia powiadamiasz klienta, kiedy mo esz zrealizowaæ zamówienie na podstawie czasu produkcji i cyklu realizacji zamówieñ. System proponuje tak e odpowiedni¹ pompkê, przybornik oraz bidon, które mo na do³¹czyæ do roweru. Mo esz wiêc przy okazji zwiêkszyæ wartoœæ sprzeda y. Sprzedajesz tak e umowê serwisow¹, okreœlaj¹c¹ szczegó³y takie jak, wykorzystane czêœci, preferowana metoda zap³aty oraz d³ugoœæ okresu serwisu. Umowy tego typu wprowadzasz od razu do systemu. System Microsoft Navision oferuje rozwi¹zanie do zarz¹dzania relacjami z klientami, które dostosowaliœmy do naszych potrzeb i które pozwoli³o na utworzenie centralnego punkt dostêpu do wszystkich informacji dotycz¹cych poszczególnych kontrahentów. - Neil Minns, ksiêgowy w firmie Marston & Langinger 8 MICROSOFT BUSSINES SOLUTION

11 Podnieœ poziom konkurencyjnoœci. WY SZY POZIOM US UG DZIÊKI BARDZIEJ EFEKTYWNEJ OBS UDZE ZAMÓWIEÑ. Zamówienia dotycz¹ce pozycji pozamagazynowych mo esz obs³ugiwaæ, tak jak inne zamówienia sprzeda y. System je przetworzy, a nabywca nie zauwa y ró nicy. Mo esz tak e okreœliæ, e obs³uga zamówienia ma uwzglêdniaæ prze³adunek komplementarny lub dostawê bezpoœredni¹. Za pomoc¹ jednej bazy danych mo na zarz¹dzaæ zapasami znajduj¹cymi siê w wielu lokalizacjach (na przyk³ad w magazynach w Warszawie, Gdañsku i Szczecinie). WYSOKA JAKOŒÆ OBS UGI KLIENTA. Ka dy, kto odbierze telefon, mo e udzieliæ klientom w³aœciwych informacji. Mo esz tworzyæ kategorie kontaktów przy u yciu pytañ definiuj¹cych profile oraz spersonalizowaæ sposób obs³ugi poszczególnych kontaktów. Na przyk³ad za pomoc¹ informacji w profilu osobistym mo na stwierdziæ, kiedy klient chce otrzymywaæ faktury, a tak e czy ma preferowanych serwisantów oraz godziny serwisu. Innym sposobem zapewnienia zadowolenia klientów jest utworzenie w systemie list zadañ do wykonania i przypisanie poszczególnych zadañ poszczególnym u ytkownikom lub zespo³om u ytkowników. DOSTÊP DO INFORMACJI SPERSONALIZOWANYCH ZA POŒREDNICTWEM SIECI WEB. Nabywcy, dostawcy i inni partnerzy obs³uguj¹ siê sami za poœrednictwem portalu w sieci Web z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie. Mog¹ wyszukiwaæ informacje, kupowaæ, sprzedawaæ oraz korzystaæ z wielu funkcji systemu Microsoft Navision w zale noœci od przyznanej roli i praw dostêpu. System Microsoft Navision pozwala na maksymalne wykorzystane relacji z klientami, na przyklad efektywnie gromadz¹c informacje o potencjalnych klientach. MICROSOFT BUSSINES SOLUTION 9

12 POTRZEBUJÊ ROZWIAZ NIA, KTÓRE POMO E MI reagowaæ SZYBKO I EFEKTYWNIE NA ZMIANY RYNKOWE. Dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision zmiany Ciê nie zaskocz¹. Przygotuj sie na zmianê System Microsoft Business Solutions Navision pomaga w planowaniu i reorganizowaniu produkcji w celu zaspokojenia nowych i zmieniaj¹cych siê potrzeb rynku. W reakcji na oczekiwane lub zachodz¹ce zmiany mo liwe jest natychmiastowe modyfikowanie oraz wdra anie wybranych metod i procesów produkcyjnych. Ponadto mo na skracaæ czas realizacji zamówieñ dziêki funkcjom zarz¹dzania magazynem i obs³ugi wielu lokalizacji, a tak e planowaæ wymagania dotycz¹ce dostaw i zdolnoœci produkcyjnych. Informacje s¹ widoczne i czytelne pocz¹wszy od hali produkcyjnej przez magazyn do zaplecza, a nawet poza siedzib¹ firmy. Dostawcy mog¹ zarz¹dzaæ katalogami, wprowadzaæ zamówienia dotycz¹ce dostaw bezpoœrednich oraz okreœlaæ daty dostaw za poœrednictwem spersonalizowanych portali. Nabywcy korzystaj¹ z w³asnych portali do przegl¹dania katalogów, sk³adania zamówieñ w trybie on-line oraz sprawdzania dostêpnoœci towarów w ca³ym cyklu dostawy. reaguj na zapotrzebowania Za³ó my, e klient telefonuje w celu zmiany zamówienia. Chce, aby rower wyposa yæ w hamulce tarczowe, ale bez zmiany ustalonej wczeœniej daty realizacji zamówienia. Sprawdzasz stan zamówienia i widzisz, e zosta³o ju wydane do produkcji. Wiêkszoœæ czêœci zosta³a automatycznie pobrana i przekazana z innych magazynów. Standardowych hamulców nie by³o w magazynie, ale zosta³o ju wys³ane automatyczne zamówienie do dostawcy za poœrednictwem Internetu. Na szczêœcie w systemie Microsoft Business Solutions Navision mo esz natychmiast zmieniæ plan na poziomie zamówienia sprzeda y, zastêpuj¹c hamulce standardowe modelami tarczowymi. Przyspieszasz realizacjê zamówienia, ponownie definiuj¹c zdolnoœci produkcyjne oraz steruj¹c przep³ywem materia³ów do nastêpnej operacji. Na liœcie alokacji mo esz sprawdziæ, których nabywców bêdzie dotyczyæ dokonana zmiana. Szerszy zakres dostêpnych informacji pozwala na usprawnianie wybranych procesów. Funkcje elastycznej produkcji i dystrybucji umo liwiaj¹ przystosowanie siê do zmiennych warunków rynkowych. Gdy termin realizacji zamówienia jest zagro ony, mo emy wprowadziæ niezbêdne zmiany, aby przygotowaæ dostawê na czas. Natomiast w sytuacji wyprzedzania planu mo emy przyspieszyæ wykonywanie innych zadañ. - Joachim Baum, dyrektor dzia³u informatycznego firmy Herzog GmbH Wdro ony system Microsoft Navision pomaga nam pracowaæ szybciej i realizowaæ wiêcej zamówieñ. Bez niego nasza firma nie rozwinê³aby siê tak dobrze. - Lori King, dyrektor operacyjny, firmy Stonewall Kitchen 10 MICROSOFT BUSSINES SOLUTION

13 Panuj nad zmianami. PRZYGOTUJ SIÊ NA WPROWADZANIE ZMIAN W OSTATNIEJ CHWILI. Tworzenie wyj¹tków i szybkie zmiany s¹ mo liwe dziêki wielu opcjom planowania, funkcjom œledzenia oraz komunikatom akcji. Mo esz przygotowywaæ plany na bazie zamówieñ sprzeda y, zleceñ produkcyjnych lub zapotrzebowañ zakupu. Oprócz tego dostêpne s¹ tradycyjne metody planowania MPS/MRP. Mo liwe jest tak e wprowadzanie zmian w ostatniej chwili, koryguj¹c plan w dowolnym punkcie cyklu dostawy. Zmiany w produkcji powoduj¹ jednoczesn¹ zmianê planów dotycz¹cych kosztów, materia³ów i operacji. WYBIERZ NAJKORZYSTNIEJSZY PROCES PRODUKCYJNY. Podczas planowania zleceñ produkcyjnych mo na na przyk³ad zaplanowaæ realizacjê zamówieñ na rodzinê produktów bazuj¹c na tej samej marszrucie. Pozwala to na tworzenie bardziej wydajnych harmonogramów produkcyjnych. USPRAWNIJ ORGANIZACJÊ MAGAZYNU I OBNI KOSZTY ROBOCIZNY. Mo esz to osi¹gn¹æ dziêki procesom odk³adania i pobierania. Notatki dotycz¹ce odk³adania i pobierania stanowi¹ doskona³e uzupe³nienie metod pracy firmy. Funkcja œledzenia numerów seryjnych i numerów partii umo liwia œledzenie zapasów w dowolnym momencie procesu sprzeda y, zakupu lub przesuniêcia. Mo liwe jest tak e zarz¹dzanie zwróconymi zapasami i ksiêgowanie kosztów dodatkowych, takich jak koszty ponownego sk³adowania. LEPIEJ ZORGANIZUJ WSPÓ PRACÊ Z KLUCZOWYMI DOSTAWCAMI I NABYWCAMI. Modu³ Microsoft Business Solutions Navision Commerce Gateway (bazuj¹cy na platformie Microsoft BizTalk Server) umo liwia elektroniczn¹ wymianê dokumentów handlowych miêdzy systemem Microsoft Navision a innymi systemami. Pozwala to wyeliminowaæ b³êdy oraz skróciæ czas przeznaczany na wprowadzanie danych w zamówieniach zakupu czy sprzeda y, bez koniecznoœci u ywania skomplikowanego systemu elektronicznej wymiany danych. OBNI AJ KOSZTY ZAKUPU. Dziêki aukcjom odwrotnym (zmierzaj¹cym do osi¹gniêcia najni szej ceny) mo na znaleÿæ dostawcê z najbardziej atrakcyjn¹ ofert¹ danych towarów lub us³ug. Wystarczy wprowadziæ szczegó³y ¹danego towaru, iloœæ oraz czas dostawy. Nastêpnie dostawcy zg³aszaj¹ swoje oferty, a najbardziej korzystna jest konwertowana na zamówienie po jednym Twoim klikniêciu. MICROSOFT BUSSINES SOLUTION 11

14 CHCÊ SIÊ SKUPIÆ NA RZECZACH istotnych. System Microsoft Business Solutions Navision spe³nia wszystkie najwa niejsze potrzeby biznesowe. System Microsoft Business Solutions Navision umo liwia sterowanie firm¹ w dowolnym kierunku i w dowolny sposób. Mo esz trzymaæ rêkê na pulsie dziêki szybkiemu dostêpowi do precyzyjnych informacji. Twoim atutem bêdzie szybkie reagowanie na potrzeby klientów i zmiany na rynku, a Twoja firma bêdzie zarz¹dzana w najbardziej efektywny sposób. System Microsoft Business Solutions Navision pozwala skoncentrowaæ siê na skutecznym prowadzeniu dzia³alnoœci. Wiêcej informacji, znajdziesz na witrynie Zg³oœ siê do nas, a skontaktujemy Ciê z lokalnym partnerem Microsoft Business Solutions. 12 MICROSOFT BUSSINES SOLUTION

15

16 Firma Microsoft Business Solutions, bêd¹ca czêœci¹ firmy Microsoft, oferuje szeroki zakres zintegrowanych, ca³oœciowych aplikacji i us³ug, które zosta³y zaprojektowane jako rozwi¹zania wspomagaj¹ce ma³e i œrednie firmy oraz korporacje w d¹ eniu do nawi¹zania bli szych relacji z klientami, pracownikami, partnerami i dostawcami. Aplikacje Microsoft Business Solutions optymalizuj¹ strategiczne procesy biznesowe w ramach przeprowadzania analiz, a tak e zarz¹dzania finansami, zasobami ludzkimi, projektami, relacjami z klientami, serwisem u klienta, ³añcuchem zaopatrzenia, handlem elektronicznym, produkcj¹ i handlem detalicznym. Dziêki swojej konstrukcji aplikacje te zapewniaj¹ u ytkownikom dostêp do informacji niezbêdnych do osi¹gniêcia sukcesu w biznesie. Wiêcej informacji o produktach z rodziny Microsoft Business Solutions mo na znaleÿæ pod adresem: Microsoft Business Solutions Polska. Wszelkie prawa zastrze one. Microsoft, Great Plains, Navision, Windows, Windows NT, Outlook, BizTalk oraz SIFT s¹ zastrze onymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation Great Plains Software, Inc. lub Microsoft Business Solutions ApS b¹dÿ ich filii w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Firmy Great Plains Software, Inc. i Microsoft Business Solutions ApS s¹ oddzia³ami firmy Microsoft Corporation. Nazwy rzeczywistych firm i produktów wymienionych w tym dokumencie mog¹ byæ znakami towarowymi ich odpowiednich w³aœcicieli. Przyk³adowe firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresy , logo, osoby i zdarzenia opisane w tym dokumencie s¹ fikcyjne. Istnienie jakiegokolwiek zwi¹zku z rzeczywistymi firmami, organizacjami, produktami, nazwami domen, adresami , logo, osobami lub zdarzeniami jest niezamierzone.

17 Dziêki systemowi Microsoft Business Solutions-Navision zmiany Ciê nie zaskocza. POTRZEBUJÊ ROZWI ZANIA, KTÓRE UDZIELI MI SZYBKICH Przyjrzyj siê swojej firmie pod ka dym k¹tem. odpowiedzi

POTRZEBUJĘ swobody DZIAŁANIA W BIZNESIE

POTRZEBUJĘ swobody DZIAŁANIA W BIZNESIE POTRZEBUJĘ swobody DZIAŁANIA W BIZNESIE Osiągniesz to, dzięki systemowi Microsoft Business Solutions Navision POTRZEBUJĘ systemu, KTÓRY POMOŻE MI PROWADZIĆ FIRMĘ TAK, JAK CHCĘ Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM SPRZEDAŻ I MARKETING Moduł Sprzedaż i Marketing w systemie Microsoft Navision zapewnia dostęp do kompletnych i dokładnych informacji,

Bardziej szczegółowo

S Dostosowanie rozwiązań do wymagań procesów zachodzących w firmie. S Zwiększanie produktywności. S Podnoszenie poziomu konkurencyjności

S Dostosowanie rozwiązań do wymagań procesów zachodzących w firmie. S Zwiększanie produktywności. S Podnoszenie poziomu konkurencyjności MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION ZARZĄDZANIE WSPÓŁPRACĄ GWARANCJA DOSTĘPU DO KOMPLETNYCH I DOKŁADNYCH INFORMACJI DAJE CI MOŻLIWOŚĆ KONCENTROWANIA SIĘ NA WYBRANYCH SEGMENTACH KLIENTÓW. Kluczowe korzyści:

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Obniżenie kosztów magazynowych i podniesienie poziomu obsługi klienta dzięki przyspieszeniu procesów zarządzania zamówieniami.

Kluczowe korzyści: S Obniżenie kosztów magazynowych i podniesienie poziomu obsługi klienta dzięki przyspieszeniu procesów zarządzania zamówieniami. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM Oszczędność czasu i pieniędzy Twojej firmy dzięki efektywnym procesom gospodarki magazynowej. Kluczowe korzyści: S Obniżenie kosztów magazynowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM Dzięki systemowi zarządzania magazynem w Microsoft Business Solutions Navision oszczędzasz czas i pieniądze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM ZARZĄDZANIE SERWISEM Moduł Zarządzanie Serwisem stanowi część systemu Microsoft Business Solutions Navision i został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION ZARZĄDZANIE SERWISEM Świadczenie lepszych usług serwisowych opłaci się Twojej firmie

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION ZARZĄDZANIE SERWISEM Świadczenie lepszych usług serwisowych opłaci się Twojej firmie MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION ZARZĄDZANIE SERWISEM Świadczenie lepszych usług serwisowych opłaci się Twojej firmie Kluczowe korzyści: S Zwiększenie produktywności wykonywanych działań. Tworząc

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie FINANSAMI

Zarządzanie FINANSAMI MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie FINANSAMI ŚRODKI TRWAŁE Korzystając z modułu Środki trwałe w ramach Zarządzania finansami w systemie Microsoft Business Solutions Navision, oszczędzasz

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION DYSTRYBUCJA Zaawansowane narzędzie oferujące funkcje ukierunkowane na zapewnienie satysfakcji klientów.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION DYSTRYBUCJA Zaawansowane narzędzie oferujące funkcje ukierunkowane na zapewnienie satysfakcji klientów. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION DYSTRYBUCJA Zaawansowane narzędzie oferujące funkcje ukierunkowane na zapewnienie satysfakcji klientów. Kluczowe korzyści: Utrzymanie klientów i podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW PRODUKCJA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ W MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Przygotuj się na szybkie reagowanie w środowisku dynamicznie zmieniających

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

WYMIARY Dzięki modułowi Wymiary, dostępnemu w systemie Microsoft Business Solutions-Navision, można lepiej przewidzieć przyszłość firmy.

WYMIARY Dzięki modułowi Wymiary, dostępnemu w systemie Microsoft Business Solutions-Navision, można lepiej przewidzieć przyszłość firmy. WYMIARY Dzięki modułowi Wymiary, dostępnemu w systemie Microsoft Business Solutions-Navision, można lepiej przewidzieć przyszłość firmy. Kluczowe korzyści: S Identyfikacja sposobu funkcjonowania firmy

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT DYNAMICS NAV

MICROSOFT DYNAMICS NAV Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW MICROSOFT DYNAMICS NAV PRODUKCJA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ W MICROSOFT DYNAMICS NAV Przygotuj się na szybkie reagowanie w środowisku dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów.

Bardziej szczegółowo

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o.

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Realizacja projektu wdro eniowego przebieg³a wzorcowo. Na ka dym etapie wdro enia wszystko by³o przewidywalne i jasne, a proces przejœcia na nowy system

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW DYSTRYBUCJA W skład systemu Microsoft Business Solutions- Navision wchodzi moduł Dystrybucja, który jest skutecznym narzędziem pozwalającym

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT DYNAMICS NAV

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT DYNAMICS NAV PLATFORMA Microsoft MICROSOFT DYNAMICS NAV TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT DYNAMICS NAV W każdym obszarze systemu Microsoft Dynamics NAV kluczową rolę odgrywają technologie firmy Microsoft.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa Data: 28 wrze nia 2010 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie FINANSAMI

Zarządzanie FINANSAMI MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie FINANSAMI WYMIARY W systemie Microsoft Business Solutions Navision stosowane są wymiary, które pozwalają na dokładniejsze zrozumienie procesów zachodzących

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie MICROSOFT DYNAMICS NAV

Wprowadzenie MICROSOFT DYNAMICS NAV Moduł Sprzedaż i Marketing ułatwia identyfikowanie określonych segmentów w obrębie bazy danych kontaktów. Możesz personalizować sposób obsługi poszczególnych kontaktów (w dowolnie wybranym języku) i koncentrować

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT DYNAMICS NAV

MICROSOFT DYNAMICS NAV Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW MICROSOFT DYNAMICS NAV SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM Dzięki systemowi zarządzania magazynem w Microsoft Dynamics NAV oszczędzasz czas i pieniądze poprzez efektywne realizowanie

Bardziej szczegółowo

EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU

EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7118/7673 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 123,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Jak zaksięgować i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym fakturę korygującą wystawioną w roku bieżącym, a dotyczącą sprzedaży za rok ubiegły?

Jak zaksięgować i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym fakturę korygującą wystawioną w roku bieżącym, a dotyczącą sprzedaży za rok ubiegły? Jak zaksięgować i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym fakturę korygującą wystawioną w roku bieżącym, a dotyczącą sprzedaży za rok ubiegły? Pytanie W styczniu 2009 r. wystawiliśmy fakturę korygującą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O.

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Logowanie Aby zalogować się do platformy zakupowej VECTOR należy otworzyć naszą stronę internetową i wejść na zakładkę Sklep internetowy Twój

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

NAV.COM Sp.k. 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7 tel. +48 34 366 85 40, fax +48 34 361 58 11 e-mail: navision@nav.com.pl www.nav.com.

NAV.COM Sp.k. 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7 tel. +48 34 366 85 40, fax +48 34 361 58 11 e-mail: navision@nav.com.pl www.nav.com. Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW MICROSOFT DYNAMICS NAV DYSTRYBUCJA W skład systemu Microsoft Dynamics NAV wchodzi moduł Dystrybucja, który jest skutecznym narzędziem pozwalającym na podniesienie poziomu zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO Wersja 1.0 Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA Spis treści Instrukcja Użytkownika Spis treści... 2 1 Opis systemu... 4 2 Logowanie do systemu:... 4 3 Panel podatnika... 6 4 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Wybrane okucia i akcesoria do systemów. RC system. Confort 60 GTI

Wybrane okucia i akcesoria do systemów. RC system. Confort 60 GTI Wybrane okucia i akcesoria do systemów RC system Confort 60 GTI Maj 2002 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA Y I DOSTAW 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Ogólne warunki sprzeda y i dostaw zwane dalej

Bardziej szczegółowo