Protokół Nr XLIV/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 29 października 2014 r. o godz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XLIV/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 29 października 2014 r. o godz"

Transkrypt

1 Protokół Nr XLIV/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 29 października 2014 r. o godz Numery podjętych uchwał: 1. XLIV/629/2014 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 2. XLIV/630/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata XLIV/631/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok XLIV/632/2014 w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku. 5. XLIV/633/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na rok 2015, obowiązujących na terenie miasta Racibórz. 6. XLIV/634/2014 w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku rolnego i leśnego. 7. XLIV/635/2014 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok. 8. XLIV/636/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/205/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Racibórz. 9. XLIV/637/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/531/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Racibórz. 10. XLIV/638/2014 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek w Mieście Racibórz. 11. XLIV/639/2014 w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Racibórz. 12. XLIV/640/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Wrocławskiej nr XLIV/641/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w obrębie ulic Mariańskiej i Słowackiego. 14. XLIV/642/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Rynek XLIV/643/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Raciborzu przy ulicy 1-go Maja. 16. XLIV/644/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie terenu przyległego do nieruchomości zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym położonym przy ul. Browarnej nr XLIV/645/2014 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowe Policji w Raciborzu. 18. XLIV/646/2014 w sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego Sunex S.A. w Raciborzu. 19. XLIV/647/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 1

2 Uczestnicy sesji z ramienia Urzędu Miasta. Prezydent Miasta Mirosław Lenk Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Krzyżek Zastępca Prezydenta Miasta Ludmiła Nowacka Skarbnik Miasta Beata Koszowska Gralak Naczelnik Wydziału Rozwoju Rafał Jasiński Naczelnik Wydziału Inwestycji i Urbanistyki Mariola Isańska Matela Naczelnik Wydziału Dróg Miejskich Urszula Sobocińska Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Zdzisława Sośnierz Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Marek Kurpis Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Elżbieta Sokołowska Naczelnik Wydziału Lokalowego Barbara Krzos - Kulasza Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Fleszer Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Iwona Trzeciakowska Komendant Straży Miejskiej Wiesław Buczyński Radca Prawny Marta Topór Ad. 1. Otwarcie sesji. Przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Wojnar otworzył sesję Rady Miasta Racibórz, stwierdzając, że na 23 radnych na sali jest obecnych 19, Rada jest więc władna do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do protokołu. Następnie przedstawił wnioski o ujęcie w planowanym porządku obrad zał. Nr 2, dodatkowych następujących punktów i projektów uchwał: wnioski Prezydenta Miasta zał. Nr 3: 1. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. 2. Uchwała w sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego Sunex S.A. w Raciborzu. 3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. wnioski wynikające z pracy Rady Miasta: 4. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych. Rada przy 19 głosujących radnych, 18 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęła powyższe wnioski. Następnie Rada przy 19 głosujących radnych, 18 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęła poniższy porządek obrad: 1. Otwarcie sesji - dokonane. 2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta Racibórz. 3. Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta. 4. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych Miasta Racibórz w roku szkolnym 2013/ Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

3 rok. 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku. 9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na rok 2015, obowiązujących na terenie miasta Racibórz. 10. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku rolnego i leśnego. 11. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok. 12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/205/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Racibórz. 13. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/531/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Racibórz. 14. Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek w Mieście Racibórz. 15. Uchwała w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Racibórz. 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Wrocławskiej nr Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w obrębie ulic Mariańskiej i Słowackiego. 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Rynek Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Raciborzu przy ulicy 1-go Maja. 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie terenu przyległego do nieruchomości zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym położonym przy ul. Browarnej nr Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. 22. Uchwała w sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego Sunex S.A. w Raciborzu. 23. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 24. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych. 25. Interpelacje, zapytania i wnioski. 26. Zakończenie sesji. Ad 2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta Racibórz. Rada przy 19 głosujących radnych, 17 głosami za, 0 przeciw i 2 wstrzymującymi się przyjęła Protokół Nr XLIII/14 z sesji Rady Miasta Racibórz z dnia 24 września 2014 r. Ad 3. Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta. Przew. RM Tadeusz Wojnar przed wystąpieniem Prezydenta Miasta Mirosław Lenka udzielił głosu Komendantowi Powiatowemu Policji w Raciborzu Panu Pawłowi Zającowi. Komendant Powiatowej Policji w Raciborzu Paweł Zając podziękował Radzie Miasta i Prezydentowi Miasta za współpracę i wsparcie Policji w ciągu całej kończącej się kadencji. 3

4 Prezydent Miasta przedstawił bieżącą realizację uchwał Rady Miasta poprzedniej kadencji oraz bieżącą realizację uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta obecnej kadencji. Przedmiotowe informacje stanowią - zał. Nr 4 do protokołu. Następnie przedstawił informacje o najważniejszych wydarzeniach i realizacji zadań między sesjami. Lista omówionych wydarzeń stanowi - zał. Nr 5 do protokołu. Ad 4. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych Miasta Racibórz w roku szkolnym 2013/2014. Radna Krystyna Klimaszewska przekazała, że Komisja OKSRiOS pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe sprawozdanie. Radny Henryk Mainusz przekazał, że Komisja GMOŚiBP pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe sprawozdanie. Radny Stanisław Borowik przekazał, że Komisja RGBiF zaopiniowała pozytywnie przedmiotowe sprawozdanie. Przew. RM Tadeusz Wojnar z uwagi na pozytywne opinie komisji i brak chętnych do dalszej dyskusji zamknął powyższy punkt obrad. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych Miasta Racibórz w roku szkolnym 2013/2014 stanowią zał. Nr 6 do protokołu. Ad 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Radna Krystyna Klimaszewska przekazała, że Komisja OKSRiOS pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z wnioskiem aby w 9 ust. 1 pkt 1 programu dopisać słowa lub dysfunkcjami fizycznymi. Radny Henryk Mainusz przekazał, że Komisja GMOŚiBP nie opiniowała projektu Radny Stanisław Borowik przekazał, że Komisja RGBiF zaopiniowała pozytywnie projekt Radna Krystyna Klimaszewska przekazała, że wniosek Komisji OKSRiOS jest jak najbardziej zasadny. Z-ca Prezydenta Miasta Ludmiła Nowacka przekazała, że będzie to rozszerzenie oferty. Przew. RM Tadeusz Wojnar z uwagi na brak chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie najpierw powyższy wniosek Komisji OKSRiOS, a następnie całą uchwałę. Rada przy 20 głosujących radnych, 19 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęła powyższy wniosek Komisji OKSRiOS. Następnie Rada przy 20 głosujących radnych, 19 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęła całą uchwałę z przegłosowaną poprawką. Uchwała Nr XLIV/629/2014 stanowi zał. Nr 7 do protokołu. Ad 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Przew. RM Tadeusz Wojnar z uwagi na pozytywne opinie komisji i brak chętnych do dyskusji 4

5 Rada przy 19 głosujących radnych, jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. Uchwała Nr XLIV/630/2014 stanowi zał. Nr 8 do protokołu. Ad 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok Przew. RM Tadeusz Wojnar z uwagi na pozytywne opinie komisji i brak chętnych do dyskusji Rada przy 19 głosujących radnych, jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. Uchwała Nr XLIV/631/2014 stanowi zał. Nr 9 do protokołu. Ad 8. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku. Radny Henryk Mainusz przekazał, że Komisja GMOŚiBP pozytywnie zaopiniowała projekt Radny Stanisław Borowik przekazał, że Komisja RGBiF zaopiniowała pozytywnie projekt Radny Tomasz Kusy przedstawił uwagi do przedmiotowego projektu uchwały bez postawienia formalnego wniosku, odnoszące się do możliwości zróżnicowania i obniżenia stawek wg lokalizacji, tak aby można było wypromować tereny pod działalność gospodarczą. Przew. RM Tadeusz Wojnar z uwagi na pozytywne opinie komisji i brak chętnych do dalszej dyskusji Rada przy 20 głosujących radnych, 15 głosami za, 4 przeciw i 1 wstrzymującymi się przyjęła powyższą uchwałę. Uchwała Nr XLIV/632/2014 stanowi zał. Nr 10 do protokołu. Ad 9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na rok 2015, obowiązujących na terenie miasta Racibórz. Przew. RM Tadeusz Wojnar z uwagi na pozytywne opinie komisji i brak chętnych do dyskusji Rada przy 20 głosujących radnych, jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. Uchwała Nr XLIV/633/2014 stanowi zał. Nr 11 do protokołu. Ad 10. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku rolnego i leśnego. Przew. RM Tadeusz Wojnar z uwagi na pozytywne opinie komisji i brak chętnych do dyskusji Rada przy 19 głosujących radnych, jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. Uchwała Nr XLIV/634 /2014 stanowi zał. Nr 12 do protokołu. Ad 11. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok. Radny Henryk Mainusz przekazał, że Komisja GMOŚiBP pozytywnie zaopiniowała projekt 5

6 Radna Krystyna Klimaszewska przekazała, że Komisja OKSRiOS pozytywnie zaopiniowała projekt Radny Stanisław Borowik przekazał, że Komisja RGBiF zaopiniowała pozytywnie projekt przedmiotowej uchwały wraz z jej pierwszą autopoprawką. Prezydent Miasta Mirosław Lenk przedstawił drugą autopoprawkę związaną z koniecznością odtworzenia rowu D-11 uszkodzonego podczas ulewnych deszczy. Zmiany w budżecie po stronie dochodów polegają na zwiększeniu o kwotę zł. Działu 700, rozdziału 70005, zadania 00-04, paragrafu 0470 Wpływy z opłat za zarząd trwały, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Po stronie zaś wydatków zwiększy się o tę samą kwotę Dział 010, rozdział 01008, zadanie /OŚ, paragraf 4300 zakup usług pozostałych. Przew. RM Tadeusz Wojnar z uwagi na pozytywne opinie komisji i brak chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę wraz z jej dwoma autopoprawkami zał. Nr Rada przy 21 głosujących radnych, 17 głosami za, 0 przeciw i 4 wstrzymującymi się przyjęła powyższą uchwałę wraz z jej dwoma autopoprawkami. Uchwała Nr XLIV/635/2014 stanowi zał. Nr 16 do protokołu. Ad 12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/205/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Racibórz. Przew. RM Tadeusz Wojnar z uwagi na pozytywne opinie komisji i brak chętnych do dyskusji Rada przy 21 głosujących radnych, jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. Uchwała Nr XLIV/636/2014 stanowi zał. Nr 17 do protokołu. Ad 13. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/531/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Racibórz. Przew. RM Tadeusz Wojnar z uwagi na pozytywne opinie komisji i brak chętnych do dyskusji Rada przy 21 głosujących radnych, jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. Uchwała Nr XLIV/637/2014 stanowi zał. Nr 18 do protokołu. Ad 14. Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek w Mieście Racibórz. Przew. RM Tadeusz Wojnar z uwagi na pozytywne opinie komisji i brak chętnych do dyskusji Rada przy 21 głosujących radnych, jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. Uchwała Nr XLIV/638/2014 stanowi zał. Nr 19 do protokołu. 6

7 Ad 15. Uchwała w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Racibórz. Radny Henryk Mainusz przekazał, że Komisja GMOŚiBP sugerowała po pierwsze aby w 5 ust. 2 zapis z zastrzeżeniem 6 ust. 4 poprawić na z zastrzeżeniem 6 ust. 5. Po drugie aby w 3 ust. 3 po słowie organizacjami dodać słowo społecznymi. Po trzecie aby w 12 ust. 1 zmienić sposób głosowania z jawnego na tajny. Radna Krystyna Klimaszewska przekazała, że Komisja OKSRiOS pozytywnie zaopiniowała projekt Radny Stanisław Borowik przekazał, że Komisja RGBiF zaopiniowała pozytywnie projekt Prezydent Miasta Mirosław Lenk przekazał, że po skonsultowaniu uwag komisji wnosi autopoprawkę do przedmiotowej uchwały polegającą na uwzględnieniu dwóch pierwszych uwag komisji t.j. aby po pierwsze w 5 ust. 2 zapis z zastrzeżeniem 6 ust. 4 poprawić na z zastrzeżeniem 6 ust. 5. Po drugie aby w 3 ust. 3 po słowie organizacjami dodać słowo społecznymi. W zakresie trzeciej uwagi komisji przekazał, że nie można wprowadzić głosowania tajnego więc należy pozostawić jawny sposób głosowania. Przew. RM Tadeusz Wojnar z uwagi na opinie komisji i brak chętnych do dalszej dyskusji poddał pod przedmiotową uchwałę z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki. Rada przy 21 głosujących radnych, 17 głosami za, 3 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęła powyższą uchwałę wraz z jej autopoprawką. Uchwała Nr XLIV/639/2014 stanowi zał. Nr 20 do protokołu. Ad 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Wrocławskiej nr 15. Przew. RM Tadeusz Wojnar z uwagi na pozytywne opinie komisji i brak chętnych do dyskusji Rada przy 20 głosujących radnych, jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. Uchwała Nr XLIV/640/2014 stanowi zał. Nr 21 do protokołu. Ad 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w obrębie ulic Mariańskiej i Słowackiego. Przew. RM Tadeusz Wojnar z uwagi na pozytywne opinie komisji i brak chętnych do dyskusji Rada przy 21 głosujących radnych, jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. Uchwała Nr XLIV/641/2014 stanowi zał. Nr 22 do protokołu. Ad 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Rynek 14. Przew. RM Tadeusz Wojnar z uwagi na pozytywne opinie komisji i brak chętnych do dyskusji Rada przy 20 głosujących radnych, 19 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęła powyższą uchwałę. Uchwała Nr XLIV/642/2014 stanowi zał. Nr 23 do protokołu. 7

8 Ad 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Raciborzu przy ulicy 1-go Maja. Przew. RM Tadeusz Wojnar z uwagi na pozytywne opinie komisji i brak chętnych do dyskusji Rada przy 20 głosujących radnych, jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. Uchwała Nr XLIV/643/2014 stanowi zał. Nr 24 do protokołu. Ad 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie terenu przyległego do nieruchomości zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym położonym przy ul. Browarnej nr 2. Przew. RM Tadeusz Wojnar z uwagi na pozytywne opinie komisji i brak chętnych do dyskusji Rada przy 20 głosujących radnych, 19 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęła powyższą uchwałę. Uchwała Nr XLIV/644/2014 stanowi zał. Nr 25 do protokołu. Ad 21. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Przew. RM Tadeusz Wojnar z uwagi na pozytywne opinie komisji i brak chętnych do dyskusji Rada przy 20 głosujących radnych, 16 głosami za, 0 przeciw i 4 wstrzymującymi się przyjęła powyższą uchwałę. Uchwała Nr XLIV/645/2014 stanowi zał. Nr 26 do protokołu. Ad 22. Uchwała w sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego Sunex S.A. w Raciborzu. Przew. RM Tadeusz Wojnar z uwagi na pozytywną opinię komisji i brak chętnych do dyskusji Rada przy 20 głosujących radnych, 16 głosami za, 3 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęła powyższą uchwałę. Uchwała Nr XLIV/646/2014 stanowi zał. Nr 27 do protokołu. Ad 23. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Przew. RM Tadeusz Wojnar z uwagi na pozytywną opinię komisji i brak chętnych do dyskusji Rada przy 20 głosujących radnych, jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. Uchwała Nr XLIV/647/2014 stanowi zał. Nr 28 do protokołu. Ad 24. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych. Przew. RM Tadeusz Wojnar przedstawił informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, które stanowią zał. Nr 29 i 32 do protokołu. 8

9 Ad 25. Interpelacje, zapytania i wnioski. Nie zgłoszono żadnych interpelacji, zapytań i wniosków. Ad 26. Zakończenie sesji. Przew. RM Tadeusz Wojnar podziękował radnym za 4 - letnią współpracę i następnie z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zamknął ostatnią sesję Rady Miasta Racibórz w kadencji , godz Protokołował: Leszek Jureczko Przewodniczący Rady Tadeusz Wojnar 9

Protokół Nr XXXVII/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 26 lutego 2014 r. o godz

Protokół Nr XXXVII/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 26 lutego 2014 r. o godz Protokół Nr XXXVII/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 26 lutego 2014 r. o godz. 14. 00. Numery podjętych uchwał: 1. XXXVII/515/2014 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok. 2. XXXVII/516/2014

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 28 maja 2014 r. o godz

Protokół Nr XL/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 28 maja 2014 r. o godz Protokół Nr XL/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 28 maja 2014 r. o godz. 14. 00. Numery podjętych uchwał: 1. XL/559/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Racibórz. 2. XL/560/2014 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/10 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 01 grudnia 2010 r. o godz

Protokół Nr I/10 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 01 grudnia 2010 r. o godz Protokół Nr I/10 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 01 grudnia 2010 r. o godz. 14. 00. Numery podjętych uchwał: 1. I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Racibórz. 2. I/2/2010

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/12 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 31 października 2012 r. o godz

Protokół Nr XXII/12 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 31 października 2012 r. o godz Protokół Nr XXII/12 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 31 października 2012 r. o godz. 14. 00. Numery podjętych uchwał: 1. XXII/313/2012 w sprawie przyjęcia opracowania Polityka Oświatowa Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 25 września 2013 r. o godz

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 25 września 2013 r. o godz Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 25 września 2013 r. o godz. 14. 00. Numery podjętych uchwał: 1. XXXII/452/2013 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok. 2. XXXII/453/2013

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 01 grudnia 2014 r. o godz

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 01 grudnia 2014 r. o godz Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 01 grudnia 2014 r. o godz. 12. 00. Numery podjętych uchwał: 1. I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Racibórz. 2. I/2/2014

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII/13 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 30 października 2013 r. o godz

Protokół Nr XXXIII/13 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 30 października 2013 r. o godz Protokół Nr XXXIII/13 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 30 października 2013 r. o godz. 14. 00. Numery podjętych uchwał: 1. XXXIII/462/2013 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2019. Kierownik Referatu ds. Budżetu i Analiz. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Protokół Nr 9/2019. Kierownik Referatu ds. Budżetu i Analiz. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa BRM.0012.1.8.2019 Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Racibórz, odbytego w dniu 23 września 2019 roku, o godz. 15.00 w Sali Kolumnowej Urzędu

Bardziej szczegółowo

BRM Protokół Nr 5/2019

BRM Protokół Nr 5/2019 BRM.0012.1.4.2019 Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Racibórz, odbytego w dniu 16 kwietnia 2019 roku, o godz. 15.00 w Sali Kolumnowej Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 13 00 14 10. Ad. 1. Obrady XXIX Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 17 grudnia 2018r.

PROTOKÓŁ NR 2/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 17 grudnia 2018r. PROTOKÓŁ NR 2/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 17 grudnia 2018r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2018. z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 29 listopada 2018 roku w godz w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Protokół nr II/2018. z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 29 listopada 2018 roku w godz w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. Protokół nr II/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 29 listopada 2018 roku w godz. 14 00-16 05 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 14

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 29 sierpnia 2012 r. o godz

Protokół Nr XX/12 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 29 sierpnia 2012 r. o godz Numery podjętych uchwał: Protokół Nr XX/12 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 29 sierpnia 2012 r. o godz. 14. 00. 1. XX/276/2012 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok. 2. XX/277/2012

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/12 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 19 grudnia 2012 r. o godz

Protokół Nr XXIV/12 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 19 grudnia 2012 r. o godz Protokół Nr XXIV/12 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 19 grudnia 2012 r. o godz. 14. 00. Numery podjętych uchwał: 1. XXIV/339/2012 Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2013 r. 2. XXIV/340/2012

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI/2013

Protokół Nr XXXI/2013 Protokół Nr XXXI/2013 sesji Rady Miasta VI kadencji, odbytej w dniu 20 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,10 Godz. zakończenia obrad:15,30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r.

Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r. Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r. Ad. 1 Obecni - wg załączonej listy obecności. Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz. 13.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy. Prowadził

Bardziej szczegółowo

BRM Protokół Nr 2/2019

BRM Protokół Nr 2/2019 BRM.0012.1.1.2019 Protokół Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Racibórz, odbytego w dniu 28 stycznia 2019 roku, o godz. 15.00 w Sali Kolumnowej Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 24 września 2014 r. o godz

Protokół Nr XLIII/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 24 września 2014 r. o godz Protokół Nr XLIII/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 24 września 2014 r. o godz. 14. 00. Numery podjętych uchwał: 1. XLIII/617/2014 w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury z dnia 18 grudnia 2018r.

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury z dnia 18 grudnia 2018r. PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury z dnia 18 grudnia 2018r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIV/13 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 27 listopada 2013 r. o godz

Protokół Nr XXXIV/13 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 27 listopada 2013 r. o godz Protokół Nr XXXIV/13 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 27 listopada 2013 r. o godz. 14. 00. Numery podjętych uchwał: 1. XXXIV/471/2013 w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 26 marca 2014 r. o godz

Protokół Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 26 marca 2014 r. o godz Protokół Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 26 marca 2014 r. o godz. 14. 00. Numery podjętych uchwał: 1. XXXVIII/525/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/497/2014 Rady Miast

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr IV/2019 obrad IV sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 27 lutego 2019 r.

PROTOKÓŁ Nr IV/2019 obrad IV sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 27 lutego 2019 r. PROTOKÓŁ Nr IV/2019 obrad IV sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 27 lutego 2019 r. Obrady rozpoczęto 27 lutego 2019 o godz. 14 00, a zakończono o godz. 15 36 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych od nr 2 do nr 15 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Stan

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 08 grudnia 2014 r. o godz

Protokół Nr II/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 08 grudnia 2014 r. o godz Numery podjętych uchwał: Protokół Nr II/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 08 grudnia 2014 r. o godz. 14 00. 1. II/5/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Racibórz. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/12 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 25 kwietnia 2012 r. o godz

Protokół Nr XVII/12 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 25 kwietnia 2012 r. o godz Numery podjętych uchwał: Protokół Nr XVII/12 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 25 kwietnia 2012 r. o godz. 14. 00. 1. XVII/237/2012 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok. 2. XVII/238/2012

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 46/4/2014 Komisja Budżetu i Finansów dn. 13 maja 2014 r.

Protokół Nr 46/4/2014 Komisja Budżetu i Finansów dn. 13 maja 2014 r. Protokół Nr 46/4/2014 Komisja Budżetu i Finansów dn. 13 maja 2014 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXV/13 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 30 stycznia 2013 r. o godz

Protokół Nr XXV/13 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 30 stycznia 2013 r. o godz Protokół Nr XXV/13 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 30 stycznia 2013 r. o godz. 14. 00. Numery podjętych uchwał: 1. XXV/354/2013 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok. 2. XXV/355/2013

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 00. Ad. 1. Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/12 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 25 stycznia 2012 r. o godz

Protokół Nr XIV/12 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 25 stycznia 2012 r. o godz Protokół Nr XIV/12 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 25 stycznia 2012 r. o godz. 14. 00. Numery podjętych uchwał: 1. XIV/203/2012 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok. 2. XIV/204/2012

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbytej w dniu 29 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbytej w dniu 29 listopada 2018 r. PROTOKÓŁ nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbytej w dniu 29 listopada 2018 r. I. Miejsce obrad: sala nr 62 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37. II. III. Tematyka:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2006

Protokół Nr III/2006 Protokół Nr III/2006 z obrad III zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 28 grudnia 2006 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROTOKOŁU NR LI/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 30 października 2018 roku

PROJEKT PROTOKOŁU NR LI/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 30 października 2018 roku PROJEKT PROTOKOŁU NR LI/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 30 października 2018 roku Obrady LI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głogówku. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II.2018 RADY GMINY JELENIEWO

PROTOKÓŁ NR II.2018 RADY GMINY JELENIEWO PROTOKÓŁ NR II.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 30 listopada 2018 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 11 00. Ad. 1. Obrady II Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

BRM Protokół Nr 6/2019

BRM Protokół Nr 6/2019 BRM.0012.1.5.2019 Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Racibórz, odbytego w dniu 27 maja 2019 roku, o godz. 15.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 10. Ad. 1. Obrady XXVI Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/2015 z XIV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 r.

Protokół Nr XIV/2015 z XIV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 r. Protokół Nr XIV/2015 z XIV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 r. Ad.1. Otwarcie XIV sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc Powitał Burmistrza Pana Bartosza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V / Ad. 1 Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła otworzył posiedzenie o godz. 8 13

PROTOKÓŁ NR V / Ad. 1 Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła otworzył posiedzenie o godz. 8 13 SESJA RADY GMINY NĘDZA 27 grudnia 2018 godz.8 00 Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu PROTOKÓŁ NR V / 2018 Ad. 1 Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła otworzył posiedzenie o godz. 8 13 Ad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku. PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku. Obrady sesji Rady Miejskiej w Chodczu rozpoczęły się o godz. 18:00 i trwały do godz. 20:10 na sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XL przebiegu XL sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto. w dniu 17 listopada 2017 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr XL przebiegu XL sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto. w dniu 17 listopada 2017 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr XL.2017 przebiegu XL sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto w dniu 17 listopada 2017 r. Otwarcie Sesji XL sesja Rady Dzielnicy Nowe Miasto (pierwszej kadencji samorządu terytorialnego lata 2015-2018)

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r.

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. RM. 0002.3.2014 Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. III sesja Rady Miejskiej odbyła się w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 16 grudnia 2016 roku.

Protokół nr 26/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 16 grudnia 2016 roku. Protokół nr 26/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 16 grudnia 2016 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 14⁰⁰ - 15 1 ⁰. Ad.1. Obrady XXIV Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/16 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu

Protokół nr XXXII/16 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu Protokół nr XXXII/16 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu Przewodnicząca Rady Miejskiej Antonina Szelechowicz o

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/16 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 22 września 2016r.

Protokół nr 26/16 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 22 września 2016r. Protokół nr 26/16 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 22 września 2016r. Przewodniczący Komisji Stanisław Czepiel o godzinie 1245 otworzył 24 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2018r.

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2018r. PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2018r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Marek Sijer - Przewodniczący Komisji. Lista

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVII/2017

PROTOKÓŁ NR XXVII/2017 BPR.0002.5.2017 PROTOKÓŁ NR XXVII/2017 I./II. z XXVII Sesji Rady Miasta Gliwice kadencji 2014-2018, która odbyła się w dniu 8 czerwca 2017 r. w sali obrad Ratusza Miejskiego. Sesja rozpoczęła się o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2014. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 17 grudnia 2014 roku.

Protokół nr 1/2014. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 17 grudnia 2014 roku. Protokół nr 1/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 17 grudnia 2014 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 10. Ad. 1. Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVII/2018

PROTOKÓŁ NR XXXVII/2018 BPR.0002.4.2018 PROTOKÓŁ NR XXXVII/2018 I./II. z XXXVII Sesji Rady Miasta Gliwice kadencji 2014-2018, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2018 r. w sali obrad Ratusza Miejskiego. Sesja rozpoczęła się o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2016

PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2016 BR.0002.1.33.2016.II PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2016 z XXXIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się dnia 30 grudnia 2016 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 14 00 15 00. Ad. 1. Obrady XXXII Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 21 grudnia 2011 r. o godz

Protokół Nr XIII/11 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 21 grudnia 2011 r. o godz Protokół Nr XIII/11 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 21 grudnia 2011 r. o godz. 14. 00. Numery podjętych uchwał: 1. XIII/190/2011 Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2012 r. 2. XIII/191/2011

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVII/13 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 27 marca 2013 r. o godz

Protokół Nr XXVII/13 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 27 marca 2013 r. o godz Protokół Nr XXVII/13 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 27 marca 2013 r. o godz. 14. 00. Numery podjętych uchwał: 1. XXVII/384/2013 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok. 2. XXVII/385/2013

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/18 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 stycznia 2018 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/18 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 stycznia 2018 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/18 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 stycznia 2018 roku Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych od nr 2 do nr 11 - uchwały Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami BRM.0012.2.2.2019 Protokół Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Racibórz, odbytego w dniu 21 lutego 2019 roku o godz. 15.00

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OTWIERAM XVI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VI KADENCJI ( )

OTWIERAM XVI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VI KADENCJI ( ) PROTOKÓŁ nr XVI/2011 obrad z XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 15.12.2011 r. w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55 Ad. 1. Przewodnicząca Rady Miasta radna Teresa Ciepły

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/140/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg

UCHWAŁA NR XI/140/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg UCHWAŁA NR XI/140/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Protokół nr XLIII/17 z sesji odbytej w dniu 30 października 2017 r. w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu Przewodnicząca Rady Miejskiej Antonina Szelechowicz o godzinie 16:30 otworzyła

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie OR.0012.2.4.2014.PD P r o t o k ó ł Nr 4/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie Obecni: według listy obecności. Nieobecny: Rafał Gierszewski z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 grudnia 2014 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 grudnia 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr III/14 z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 grudnia 2014 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 9 00 11 00 w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obrady III Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 26 lipca br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 19 grudnia 2018r.

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 19 grudnia 2018r. PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 19 grudnia 2018r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/17 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2017r.

PROTOKÓŁ NR 9/17 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2017r. PROTOKÓŁ NR 9/17 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2017r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne

PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/19

P R O T O K Ó Ł Nr IV/19 P R O T O K Ó Ł Nr IV/19 z obrad IV Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2018-2023 odbytej dnia 18 stycznia 2019 r. o godz. 9:00 w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda Obrady IV Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/13 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 22 maja 2013 r. o godz

Protokół Nr XXIX/13 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 22 maja 2013 r. o godz Protokół Nr XXIX/13 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 22 maja 2013 r. o godz. 14. 00. Numery podjętych uchwał: 1. XXIX/405/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i otworzył posiedzenie XV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i otworzył posiedzenie XV sesji Rady Miejskiej. Protokółu Nr XV/15 z XV sesji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, odbytej w dniu 29 października 2015 r. godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie początek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0002.XXXVIII.2018

PROTOKÓŁ NR 0002.XXXVIII.2018 PROTOKÓŁ NR 0002.XXXVIII.2018 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 26 kwietnia 2018 roku UCHWAŁA NR XXXVIII.232.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII.233.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII.234.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII.235.2018 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Protokół nr V/10 z sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu Przewodniczący Rady Miejskiej Wilhelm Tomczuk o godzinie 14:00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.

Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania. Protokół nr 36/ 2017 z posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego w dniu 22 czerwca 2017 r. w godz. 15:30 16:25 w sali nr 146 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2015

Protokół Nr III/2015 Protokół Nr III/2015 z sesji Rady Miasta VII kadencji, odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:15,10

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVIII/12 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 30 maja 2012 r. o godz

Protokół Nr XVIII/12 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 30 maja 2012 r. o godz Numery podjętych uchwał: Protokół Nr XVIII/12 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 30 maja 2012 r. o godz. 14. 00. 1. XVIII/244/2012 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok. 2. XVIII/245/2012

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/2014

Protokół Nr XXXVII/2014 Protokół Nr XXXVII/2014 z sesji Rady Miasta VI kadencji, odbytej w dniu 30 września 2014 r. w Centrum Kultury w Jedlinie - Zdroju, ul. Piastowska 13 Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:15,40

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu O godz. 15.30 odbyło się spotkanie opłatkowe. Sesję rozpoczęto 19

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Radni Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Protokół nr XXII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich odbytej w dniu 30 grudnia 2011 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich Godzina rozpoczęcia: 9:00 Godzina

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr VI/18 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbytej w dniu 31 stycznia 2019 r.

PROTOKÓŁ nr VI/18 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbytej w dniu 31 stycznia 2019 r. PROTOKÓŁ nr VI/18 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbytej w dniu 31 stycznia 2019 r. I. Miejsce obrad: sala nr 62 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37. II. III. Tematyka:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Protokół nr 39/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniach 29 listopada 2017 r. w godz. 12 45 14 55 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Porządek, nad którym obradowała Komisja był następujący:

Porządek, nad którym obradowała Komisja był następujący: BRM.0012.4.9.2016 Protokół nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Opole, 18 marca 2016 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 w opolskim ratuszu i trwało od godz.

Bardziej szczegółowo

Dz P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.45.2018 PROTOKÓŁ z XLV sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 25 kwietnia 2018 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 11 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 11 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.00 do godz. 17.20.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok 28 stycznia 2014 r. 25 marca 2014 r. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo