WPŁYW WIRTUALIZACJI RODOWISKA INFORMATYCZNEGO NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSI BIORSTWA MACIEJ ROSZKOWSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW WIRTUALIZACJI RODOWISKA INFORMATYCZNEGO NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSI BIORSTWA MACIEJ ROSZKOWSKI"

Transkrypt

1 WPŁYW WIRTUALIZACJI RODOWISKA INFORMATYCZNEGO NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSI BIORSTWA MACIEJ ROSZKOWSKI Streszczenie Artykuł prezentuje mo liwo ci jakie niesie za sob wirtualizacja rodowiska informatycznego. Wdro enie w przedsi biorstwie maszyn wirtualnych, pozwala zwi kszy wykorzystanie zasobów oraz poprawi ich wydajno przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów przyszłej rozbudowy rodowiska informatycznego. W publikacji została przedstawiona propozycja wdro enia oprogramowania do wirtualizacji w zale no ci od potrzeb danego przedsi biorstwa. Słowa kluczowe: wirtualizacja, system operacyjny, hipernadzorca 1. Wprowadzenie Pojedyncza aplikacja uruchomiona na komputerze konsumuje zwykle około 10 25% maksymalnego obci enia komputera. Podobne obci enie mo na zaobserwowa w serwerach produkcyjnych. Udost pniane przez serwery usługi najcz ciej nie konsumuj całych zasobów serwerów. Wirtualizacja umo liwia obsług wielu serwerów wirtualnych na jednym serwerze fizycznym. Zwi ksza to wykorzystanie zasobów sprz towych serwera fizycznego do około 80%, bez utraty jego wydajno ci i funkcjonalno ci. Wirtualizacj mo na zdefiniowa jako proces przekształcania zasobów fizycznych w ich wirtualne odpowiedniki. W ród ró nych postaci wirtualizacji mo na wyró ni : wirtualizacj serwerów wirtualizacj desktopów wirtualizacja aplikacji wirtualizacj sieci wirtualizacj pami ci masowych

2 226 Wpływ wirtualizacji rodowiska informatycznego na funkcjonowanie przedsi biorstwa 2. Kryteria wirtualizacji Ameryka scy naukowcy Gerald J. Popek i Robert P. Goldberg 1 w 1974 roku zdefiniowali kryteria wła ciwego funkcjonowania maszyny wirtualnej (kryteria jako ci wirtualizacji) 2. Maszyna wirtualna powinna spełnia 3 warunki: odpowiednio (ang. Equivalence) aplikacja uruchomiona na wirtualnej maszynie musi si zachowywa w identyczny sposób jak na rzeczywistym komputerze, kontrola zasobów (ang. Resource Control) wszystkie zasoby, które s zwirtualizowane musz by w pełni kontrolowane przez wirtualn maszyn, wydajno wi kszo instrukcji musi by wykonywana bez po rednictwa maszyny wirtualnej. Ci sami naukowcy zdefiniowali równie kryterium wirtualizacji. Kryterium opierało si na dwóch poj ciach z dziedziny architektury procesorów: instrukcji uprzywilejowanych i instrukcji wra liwych. Mianem instrukcje uprzywilejowanych okre la si te instrukcj, które wywołuj przerwanie lub wywołanie systemowe. Z kolei za instrukcj wra liwe uznaje si te, które zmieniaj konfiguracj zasobów systemowych, a ich działanie jest zale ne od konfiguracji systemu. W my l kryterium Popka-Goldberga dla ka dego komputera trzeciej generacji jest mo liwe zwirtualizowanie jego architektury komputerowej, je li zbiór instrukcji wra liwych jest podzbiorem zbioru instrukcji uprzywilejowanych. W miar rozwoju architektury procesorów x86 okazało si, e jest mo liwe zbudowanie maszyny wirtualizuj cej architektur niespełniaj c kryterium Popka-Goldberga, ale zwykle kosztem jej wydajno ci. Przykładem jest parawirtualizacja lub dynamiczna rekompilacja z wykrywaniem wra liwych instrukcji. 3. Funkcjonowanie procesora System operacyjny jest uruchamiany na platformie sprz towej komputera PC (Rysunek 1). W systemie operacyjnym s uruchamiane procesy u ytkownika. Znakomita wi kszo obecnie wykorzystywanych komputerów PC u ywa procesorów stworzonych w architekturze x86. Procesory te s wyposa one w mechanizm umo liwiaj cy zabezpieczenie wykonywanego kodu programu poprzez poziomy przywilejów (ang. privilege level) 3. Z najwy szego poziomu przywilejów (poziom 0) korzysta najcz ciej system operacyjny, ze wzgl du na danie nieograniczonego dost pu do zasobów. Poziomy po rednie (poziom 1, poziom 2) s rzadko u ywane, umo liwiaj dost p do sprz tu poprzez sterowniki urz dze. Poziom najni szy (poziom 3) jest wykorzystywany do wykonywania kodu u ytkownika. Programy uruchomione na poziomie o wy szych przywilejach (np. poziom 0) mog kontrolowa programy uruchomione na poziomie o ni szych przywilejach (np. poziom 3). 1 Melinda Varian, VM and the VM Community: Past, Present, and Future, Princeton University, 1997, str Popek G.J., Goldberg R.P., Formal Requirements for Virtualizable Third Generation Architectures, Communications of the ACM, Volume 17 Issue 7, str Hoopes J., Virtualization for Security, Including Sandboxing, Disaster Recovery, High Availability, Forensic Analysis and Honeypotting, Syngress, Burlington, 2009, str. 21.

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, Rysunek 1. System operacyjny uruchamiany na platformie sprz towej komputera PC 4. Rodzaje wirtualizacji Ka dy producent oprogramowania do wirtualizacji stosuje indywidualne podej cie w nazewnictwie rodzajów wirtualizacji. Firma VMware wprowadziła nast puj c klasyfikacj rodzajów wirtualizacji 4 : wirtualizacja wspomagana sprz towo (ang. Hardware Assisted Virtualization), pełna wirtualizacja z u yciem techniki translacji binarnej (ang. Full Virtualization using Binary Translation), wirtualizacja wspomagana programowo lub parawirtualizacja (ang. OS Assisted Virtualization or Paravirtualization). Rodzaje wirtualizacji według firmy Microsoft 5 : hipernadzorca typu 1 (ang. Type 1 Hypervisor), hipernadzorca typu 2 (ang. Type 2 Hypervisor), hipernadzorca monolityczny (ang. Monolithic Hypervisor), hipernadzorca typu mikroj dro (ang. Microkernel Hypervisor). Rodzaje wirtualizacji według publikacji innych autorów (Stasiak i Skowro ski) 6 : samodzielny hipernadzorca (ang. Independent Virtual Machine Monitor), hipernadzorca w systemie operacyjnym gospodarza (ang. OS-hosted Virtual Machine Monitor), hybrydowy hipernadzorca (ang. Hybrid Virtual Machine Monitor). W niniejszej publikacji zastosowano podział zaproponowany przez Tanenbauma 7, który okre- la najwa niejsze rodzaje wirtualizacji: hipernadzorca typu 1, hipernadzorca typu 2, parawirtualizacja. 4 ródło internetowe: Understanding Full Virtualization, Paravirtualization, and Hardware Assist, 2007, str Mitch Tulloch i inni, Understanding Microsoft Virtualization Solutions, From the Desktop to the Datacenter, Microsoft Press, Redmond Washington 2010, str Stasiak A., Skowro ski Z., Wirtualizacja kierunek rozwoju platform n-procesorowych, Przegl d Telekomunikacyjny i Wiadomo ci Telekomunikacyjne, Rocznik LXXXI, nr 6, 2008, str Tanenbaum A. S., Systemy operacyjne, Gliwice, Helion 2010, str

4 228 Wpływ wirtualizacji rodowiska informatycznego na funkcjonowanie przedsi biorstwa Te trzy główne rodzaje wirtualizacji s zgodne z wymienionymi powy ej rodzajami wirtualizacji innych firm i autorów. Hipernadzorca typu 1 mo e by realizowany w oparciu o rozszerzone instrukcje wirtualizacyjne procesora x86 (wirtualizacja wspomagana sprz towo firmy VMware) oraz funkcjonuje jako samodzielny hipernadzorca w systemie operacyjnym gospodarza (Stasiak i Skowro ski). Hipernadzorca typu 2 jest realizowany w oparciu o technik translacji binarnej (pełna wirtualizacja firmy VMware) oraz funkcjonuje jako hipernadzorca w systemie operacyjnym gospodarza (Stasiak i Skowro ski). Program nadzoruj cy funkcjonowanie maszyn wirtualnych okre lany jest mianem hipernadzorcy (ang. Hypervisor). Cz sto zamiennie u ywa si te okre lenia monitora maszyn wirtualnych (ang. Virtual Machine Monitor, VMM). Hipernadzorca umo liwia wielu systemom operacyjnym wykorzystywanie w tym samym czasie fizycznych zasobów sprz towych jednego hosta bez powodowania konfliktów w dost pie do zasobów sprz towych. Hipernadzorca wirtualizuje fizyczne zasoby sprz towe gospodarza umo liwiaj c maszynom wirtualnym dost p do zasobów sprz towych w taki sposób, aby system operacyjny go cia traktował te zasoby jako swoje własne. Hipernadzorca typu 1 Hipernadzorca typu 1 działa tak jak ka dy system operacyjny w trybie j dra (Ring 0) obsługuj c wiele kopii sprz tu w postaci maszyn wirtualnych (Rysunek 2). Procesor x86 obsługuj cy hipernadzorc typu 1 musi by wyposa ony w instrukcje wirtualizacyjne. W maszynie wirtualnej funkcjonuje system operacyjny go cia (Guest Os). System operacyjny go cia nie ma wiadomo- ci, e pracuje jako maszyna wirtualna w trybie u ytkownika (Ring 3), dlatego jest bł dnie przekonany o tym, e pracuje w trybie j dra (tryb wirtualnego j dra) 8. Je eli system operacyjny go- cia wykona instrukcj wra liw, to dzi ki rozszerzeniu procesora x86 o instrukcje wirtualizacyjne jest mo liwe jej przechwycenie i poprawna emulacja programowa tej instrukcji w trybie u ytkownika (ang. trap and emulate). Wyst pienie instrukcji wra liwej powoduje wykonanie rozkazu pułapki do hipernadzorcy. Hipernadzorca emuluje działanie fizycznych zasobów sprz towych. Rysunek 2. Hipernadzorca typu 1 Hipernadzorca typu 2 Hipernadzorca typu 2 działa tak jak ka da inna aplikacja (Ring 3) w systemie operacyjnym gospodarza (ang. Host-Os) (Rysunek 3). Procesor x86, który obsługuje hipernadzorc typu 2 nie musi by wyposa ony w instrukcje wirtualizacyjne. Nowa wirtualna maszyna zawieraj ca system operacyjny go cia (ang. Guest-Os) jest tworzona na wirtualnym dysku, który przyjmuje posta 8 Barrett D., Kipper G., Virtualization and Forensics, A Digital Forensic Investigator's Guide to Virtual Environments, Syngress, Burlington 2010, str. 11.

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, du ego pliku w systemie operacyjnym gospodarza. Ka da instrukcja wykonywana przez system operacyjny go cia jest przechwytywana przez hipernadzorc i wykonywana w jego pami ci podr cznej. Czas wykonywania wszystkich instrukcji (oprócz instrukcji wra liwych) poprzez hipernadzorc jest taki sam jak bez jego po rednictwa. Ka da instrukcja wra liwa jest przechwytywana i zast powana wywołaniem procedury hipernadzorcy (tłumaczona), a nast pnie emulowana. Technika obsługi instrukcji wra liwych przez hipernadzorc typu 2 nosi nazw translacji binarnej (ang. binary translation) 9. Rysunek 3. Hipernadzorca typu 2 Wydawa by si mogło, e wprowadzenie procesorów z obsługa instrukcji wirtualizacyjnych spowoduje, e rozwi zania wirtualizacyjne wykorzystuj ce te mo liwo ci sprz towe (hipernadzorca typu 1) b d znacz co lepsze od rozwi za nie wykorzystuj cych instrukcji wirtualizacyjnych w procesorze, lecz bazuj cych na oprogramowaniu (hipernadzorca typu 2). Jednak e niektóre badania pokazuj wysok zale no rozwi za sprz towych od bie cego obci enia procesora. Technika obsługi pułapek stosowana w hipernadzorcy typu 1 jest bardzo kosztowna, gdy przy okazji obsługi instrukcji wra liwej jest niszczona w procesorze: pami podr czna, tablice przewidywania skoków, bufory TLB. Dlatego te niektórzy producenci oprogramowania implementuj w systemie hipernadzorców typu 1 programow obsług tłumaczenia binarnego (stosowan w hipernadzorcy typu 2). Parawirtualizacja Parawirtualizacja jest oparta na wiadomo ci systemu operacyjnego go cia, e pracuje jako system wirtualny 10 (Rysunek 4). Z kodu ródłowego systemu operacyjnego go cia zostaj usuni te instrukcje wra liwe. Instrukcje wra liwe (np. operacji I/O, obsługi przerwa, odwoła do pami ci) zostaj zast pione przez wywołanie funkcji hipernadzorcy (ang. hypercall). Parawirtualizacja wykorzystuje hipernadzorc typu 1, jednak e najcz ciej ma on posta systemu operacyjnego gospodarza, st d te sformułowanie wywołanie funkcji hipernadzorcy jest cz sto u ywane zamiennie ze sformułowaniem wywołanie mikroj dra. System operacyjny go cia poprzez zmodyfikowane instrukcje wra liwe w interfejsie API (ang. Application Programming Interface) odwołuje si do fizycznych zasobów sprz towych gospodarza w sposób bardzo wydajny, zbli ony do natywnego działania systemu operacyjnego. 9 Ibid., str Hess K., Newman A., Practical Virtualization Solutions Virtualization from the Trenches, Prentice Hall, Boston 2010, str. 18.

6 230 Wpływ wirtualizacji rodowiska informatycznego na funkcjonowanie przedsi biorstwa Rysunek 4. Parawirtualizacja Obsługa dost pu do zasobów sprz towych przez hipernadzorc wymaga u ycia mechanizmu emulacji przerwa. Natomiast parawirtualizacja wykorzystuje mechanizm zdarze lub bezpo rednich wywoła mikroj da w przypadku dost pu do zasobów sprz towych gospodarza. Takie podej- cie w przypadku parawirtualizacji oznacza eliminowanie nadmiarowych instrukcji do układu PIC (ang. Programmable Interrupt Controller) oraz brak opó nie z tytułu obsługi tych instrukcji przez system operacyjny go cia. Parawirtualizacja znacz co zwi ksza wydajno obsługi zasobów sprz towych w porównaniu do obsługi zasobów sprz towych poprzez hipernadzorc. W przyszło ci b dzie si równie zaciera granica pomi dzy hipernadzorc a mikroj drem. Obydwa programy działaj w trybie j dra i maj nieograniczony dost p do fizycznych zasobów sprz towych gospodarza. Aktualnie uwidacznia si trend zmniejszania rozmiarów programu pracuj cego w trybie j dra. 5. Mo liwo ci jakie niesie za sob wirtualizacja rodowiska informatycznego Wirtualizacja rodowiska informatycznego niesie za sob bardzo du o mo liwo ci, które mog by wykorzystane przez przedsi biorstwo do osi gni cia przewagi konkurencyjnej. a. Redukcja całkowitych kosztów aktywów w przedsi biorstwie w ramach modelu TCO (ang. Total Cost of Ownership) Korzystaj c z modelu TCO, mo na w łatwy sposób oceni bie ce wydatki i zaprognozowa przyszłe wydatki ponoszone w infrastruktur teleinformatyczn. Redukcja kosztów jest prowadzona na trzech poziomach jednocze nie: ludzie, technologie, procesy. Wraz ze szkoleniem u ytkowników i administratorów nast puje wprowadzanie technologii wirtualizacji przy jednoczesnej automatyzacji procesu dost pu do informacji w postaci zwirtualizowanej. b. Mniejsze nakłady inwestycyjne CAPEX (ang. capital expenditures) i ni sze koszty operacyjne OPEX (ang. operating expenditures) Mniejsze nakłady inwestycyjne CAPEX wynikaj z mniejszej liczby fizycznych serwerów, kart SAN HBA, interfejsów i okablowania sieciowego oraz przeł czników sieciowych. Ni sze koszty operacyjne OPEX wynikaj ze zmniejszenia: zapotrzebowania na energi elektryczn, kosztów serwisu, wydzielanego ciepła, zaj to ci miejsca w szafie teleinformatycznej. c. Konsolidacja serwerów (ang. Server Consolidation) Współczynnik konsolidacji maszyn wirtualnych powinien by optymalnie ustalony na etapie projektowania wirtualnej infrastruktury. Niski współczynnik konsolidacji np. 3:1 przekłada si na niski wpływ pojedynczej awarii serwera fizycznego na działalno biz-

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, nesow przedsi biorstwa. Z kolei awaria serwera fizycznego przy utrzymywaniu wysokiego współczynnika konsolidacji np. 20:1, w du ym stopniu mo e przeło y si na okresow niedost pno usług IT. Dobrze dobrany współczynnik konsolidacji sprzyja utrzymaniu takiej samej wydajno ci i funkcjonalno ci poszczególnych maszyn wirtualnych, jak w przypadku ich fizycznych odpowiedników. Jednocze nie zmniejsza si liczba serwerów fizycznych. d. Lepsze wykorzystania zasobów obliczeniowych (ang. Computing Assets) Poprzez zwi kszenie utylizacji serwerów wirtualnych na serwerach fizycznych lepiej wykorzystuje si zasoby obliczeniowe serwerów fizycznych. Procent wykorzystania mocy obliczeniowej pojedynczego serwera, powinien by utrzymywany na poziomie nie wy szym ni około 80%. Pozostały margines mocy obliczeniowej powinien zosta zarezerwowany na mo liwo migracji maszyn wirtualnych w obr bie zarezerwowanej puli zasobów obliczeniowych. e. Ci gło systemów produkcyjnych Systemy produkcyjne mog pracowa w sposób nieprzerwany dzi ki technologiom wspomagaj cym prac maszyn wirtualnych. Maszyny wirtualne mog by przenoszone w locie pomi dzy dwoma fizycznymi serwerami dzi ki technologii VMotion (firmy VMware) lub Live Migration (firmy Microsoft). Odbywa si to w sposób niezauwa alny dla u ytkownika. Technologia VMware HA (ang. High Availability) umo liwia utworzenie klastra w ramach którego w wypadku awarii serwera fizycznego z serwerami wirtualnymi nast puje natychmiastowe uruchomienie kopii serwerów wirtualnych na innym serwerze fizycznym w klastrze. Technologia VMware DRS (ang. Distributed Resource Scheduler) umo liwia utrzymanie równowagi obliczeniowej w grupie serwerów fizycznych. W ramach technologii DRS w przypadku utrzymuj cego si przez okre lony czas du ego obci enia serwera fizycznego przez jeden z serwerów wirtualnych, pozostałe serwery wirtualne s przenoszone w locie na mniej obci one serwery fizyczne bez ingerencji administratora (według wcze niej zdefiniowanych zasad odzwierciedlaj cych potrzeby przedsi biorstwa). f. Ograniczenie kosztów przyszłej rozbudowy rodowiska informatycznego Rozbudowa rodowiska informatycznego o nowe usługi, które musz by wiadczone przez wydzielone serwery sprowadza si do wygenerowania na podstawie szablonu nowej maszyny wirtualnej z nowym serwerem. Na dowolnym serwerze fizycznym, który jest najmniej obci ony zostaje dodana nowa maszyna wirtualna z potrzebnymi usługami. Bezpo rednim kosztem, który zostaje w ten sposób wygenerowany jest koszt licencji na u ytkowanie nowego serwera wirtualnego. W ten sposób ograniczeniu ulegaj koszty zwi zane z fizycznym miejscem dla nowego systemu operacyjnego. W identyczny sposób mo na bardzo rodowisko testowe, które umo liwia testowanie wdra anych aplikacji przed ich instalacj produkcyjn. g. Scentralizowane zarz dzanie Systemy operacyjne zainstalowane na serwerach wirtualnych wymagaj tworzenia kopii bezpiecze stwa, instalacji poprawek do systemu operacyjnego i aplikacji i wiele innych czynno ci administratorskich. Wszystkie operacje, które musz by wykonywane na serwerach wirtualnych s zlecane i nadzorowane poprzez jedn konsol zarz dzaj c.

8 232 Wpływ wirtualizacji rodowiska informatycznego na funkcjonowanie przedsi biorstwa 6. Propozycja wdro enia oprogramowania do wirtualizacji w zale no ci od potrzeb danego przedsi biorstwa Praktycznie w ka dym przedsi biorstwie pracownicy u ywaj do pracy komputerów. Naturaln równie spraw w wi kszo ci przedsi biorstw s serwery, które wiadcz usługi stacj roboczym u ytkowników: udost pniaj poczt ow (serwery pocztowe), umo liwiaj korzystanie z aplikacji w technologii klient-serwer (serwery aplikacji), umo liwiaj korzystanie z aplikacji kadrowo-płacowych (serwery kadry-płace) lub ksi gowych (serwer ksi gowy). Wi kszo komputerów loguje si domeny firmowej (serwer domeny), korzysta ze specyficznych aplikacji dost pnych poprzez sesje terminalowe i wykorzystuje zasoby wielu innych specyficznych serwerów. Propozycja rozwi zania dla małego przedsi biorstwa opiera si na pewnych zało eniach. Wszystkie 8 serwerów wykorzystywanych w przedsi biorstwie u ywa systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows Server 2000, 2003 lub Proces wirtualizacji powinien by przeprowadzony w sposób oszcz dny, jednocze nie zapewniaj cy dobr wydajno. Mo liwo rozbudowy i nieprzerwany czas wiadczenia usług nie s a tak istotne. Przy takich zało eniach jednym z rozwi za mo e by zakup 2 serwerów typu blade montowanych w szafie rackowej z 2 licencjami Microsoft Windows Server 2008 R2 w edycji Enterprise oraz licencje dost powe (ang. call) w zale no ci od ilo ci u ytkowników (Rysunek 5). Przy zakupie edycja Enterprise, nabywa si jednocze nie 4 licencje na maszyny wirtualne z systemem Microsoft Windows Server 2008 R2. W ten sposób konfiguruj c rol Hyper-V (w wersji 2.0) mamy mo liwo uruchomienie na ka dym serwerze fizycznym 4 systemów wirtualnych. Je eli stare serwery zostan zwirtualizowane bez podnoszenia wersji systemu operacyjnego, to na ka dym z nowych serwerów fizycznych pozostan licencje, które daj nam mo liwo rozbudowy. Je eli ka dy z nowych serwerów fizycznych b dzie miał dost p do współdzielonej macierzy dyskowej, to przy zachowaniu pewnych zasad (np. kompatybilno procesorów 64-bitowych wspieraj cych wirtualizacj ) jest mo liwe skorzystanie z funkcjonalno ci migracji maszyny wirtualnej na drugi serwer (Microsoft Live Migration). Rysunek 5. Propozycja wdro enia oprogramowania do wirtualizacji dla małej firmy

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, Druga propozycja wdro enia oprogramowania do wirtualizacji dotyczy du ej firmy, w której koegzystuj serwery Microsoft Windows i serwery linuksowe. Kolejne zało enie wst pne wskazuje 3 systemy: serwer pocztowy, serwer ksi gowy i serwer VoIP, które ze wzgl du na swoj zasobo erno wymagaj rozło enia na oddzielnych serwerach. Przedsi biorstwo nie mo e sobie pozwoli na zbyt długi przestój spowodowany awari. Jednym z mo liwych rozwi za jest wykorzystanie oprogramowania VMware vsphere 4.1 (Rysunek 6). Przedsi biorstwo b dzie musiało ponie wydatki zwi zane z zakupem 3 serwerów blade do szafy rackowej, 3 licencje VMware vsphere 4.1 w edycji Advanced. Je eli serwery Microsoft Windows zostan zwirtualizowane bez podnoszenia wersji, nie ma potrzeby zakupu licencji Microsoft Windows Server. Je eli przedsi biorstwo posiada współdzielon macierz dyskow, nie ma potrzeby dodatkowego jej zakupu. Współdzielona macierz jest potrzebna do skorzystania z technologii VMware High Availability. W przypadku awarii jednego z serwerów fizycznych, wszystkie maszyny s przenoszone na pozostałe serwery znajduj ce si w puli zasobów i nast puje ich ponowny start. Równowa enie dost pu do zasobów poszczególnych serwerów jest mo liwe za pomoc migracji w sposób r czny (technologia VMware Vmotion) lub w sposób automatyczny (technologia VMware Distributed Resource Scheduler przy zakupie VMware vsphere w licencji Enterprise). Rysunek 6. Propozycja wdro enia oprogramowania do wirtualizacji dla du ej firmy

10 234 Wpływ wirtualizacji rodowiska informatycznego na funkcjonowanie przedsi biorstwa 7. Podsumowanie Praktycznie wszyscy producenci oprogramowania do wirtualizacji oferuje oprogramowanie w dwóch wersjach (jako ró ne produkty): z zaimplementowanym hipernadzorc typu 1 i z zaimplementowanym hipernadzorc typu 2. Oprogramowanie do parawirtualizacji jest najcz ciej domen ró nych dystrybucji linuxa, chocia bardzo cz sto mo liwo u ycia hipernadzorcy typu 1 jest poł czona z funkcj parawitrualizacji. W zastosowaniach produkcyjnych króluj rozwi zania z hipernadzorc typu 1 (w wersji komercyjnej) lub parawirtualizacja (bezpłatna lub w cz ci płatna). Wi kszo przedsi biorców albo ju w jakiej formie wdro yło wirtualizacj, albo wła nie si do niej przymierza. Jest to w du ej mierze zwi zane z oczywistymi mo liwo ciami i oszcz dno- ciami jakie poci ga za sob ta forma organizacji rodowiska informatycznego. Przedstawione propozycje wdro enia oprogramowania do wirtualizacji s jedynie przykładami stworzonymi na potrzeby zało onych z góry potrzeb danego przedsi biorstwa. Wdro enie w przedsi biorstwie maszyn wirtualnych, wi e si z wydatkami, które w du ej mierze s przeznaczone na zakup sprz tu, licencji, szkole dla personelu i czasami wdro enia. Te du e wydatki s rekompensowane przez mo liwo ci jakie przedsi biorstwo wraz z wdro eniem tej technologii posi dzie. Bibliografia [1] Barrett D., Kipper G., Virtualization and Forensics, A Digital Forensic Investigator's Guide to Virtual Environments, Syngress, Burlington [2] Hess K., Newman A., Practical Virtualization Solutions Virtualization from the Trenches, Prentice Hall, Boston [3] Hoopes J., Virtualization for Security, Including Sandboxing, Disaster Recovery, High Availability, Forensic Analysis and Honeypotting, Syngress, Burlington, [4] Melinda Varian, VM and the VM Community: Past, Present, and Future, Princeton University, ródło internetowe [dost p grudzie 2010]: [5] Mitch Tulloch i inni, Understanding Microsoft Virtualization Solutions, From the Desktop to the Datacenter, Microsoft Press, Redmond Washington ródło internetowe (odno nik Download a free e-book... ) [dost p grudzie 2010]: /learning/en/us/training/virtualization.aspx. [6] Popek G.J., Goldberg R.P., Formal Requirements for Virtualizable Third Generation Architectures, Communications of the ACM, Volume 17 Issue 7, str ródło internetowe [dost p grudzie 2010]: /xx066.pdf. [7] Stasiak A., Skowro ski Z., Wirtualizacja kierunek rozwoju platform n-procesorowych, Przegl d Telekomunikacyjny i Wiadomo ci Telekomunikacyjne, Rocznik LXXXI, nr 6, 2008, str [8] Tanenbaum A. S., Systemy operacyjne, Gliwice, Helion [9] ródło internetowe: Understanding Full Virtualization, Paravirtualization, and Hardware Assist, 2007 [dost p grudzie 2010].

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, AN INFLUENCE OF COMPUTER ENVIRONMENT VIRTUALIZATION ON ENTER- PRISE ACTIVITY Summary The article presents possibilities which gives a virtualization of computer environment. Introducing virtual machines in a company enables to increase the use of its resources and to improve their efficiency at the same time with cutting the costs of future expansion of computer infrastructure. In this publication there is presented a proposal of implementation of software for virtualization in accordance with the needs of particular enterprise. Keywords: virtualization, operating systems, hypervisor Katedra In ynierii Finansowej Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ul. ołnierska 49, Szczecin

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk strona internetowa: www.imim.pl e-mail: przetargi@imim.pl znak sprawy: ZO/20/2015 I. ZAMAWIAJĄCY Instytut Metalurgii

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Anna Streżyńska DI-WRP.0210.14.2015 Pani Justyna Duszyńska Sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Szanowna Pani Sekretarz,

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja. Metody, zastosowania, przykłady

Wirtualizacja. Metody, zastosowania, przykłady Wirtualizacja Metody, zastosowania, przykłady Wirtualizacja - Definicja Użycie oprogramowania w celu stworzenia abstrakcji (iluzji) posiadanych zasobów. Historia Pierwsze szerzej znane zastosowanie: komputer

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część III 1. Przedmiotem zamówienia dla Części III - jest zakup wsparcia technicznego producenta dla posiadanych przez Zamawiającego (numer konta w systemie producenta

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA Załącznik nr 5 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII W APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. ADMINISTROWANIE APLIKACJĄ CENTRALNĄ 1. Wykonawca zobowiązany jest do

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Linux -- u mnie działa!

Linux -- u mnie działa! Linux -- u mnie działa! Wirtualizacja - czyli jak z jednego komputera zrobić 100 Stanisław Kulczycki grung@kce.one.pl Agenda Co to jest wirtualizacja? Zastosowanie Metody wirtualizacji Popularne maszyny

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD 24 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Łączna cena zestawu 1.1 / wartość zestawów 4

Monitor LCD 24 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Łączna cena zestawu 1.1 / wartość zestawów 4 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2008 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze wysokiej wydajności, obliczeniowe oraz przetwarzania graficznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

2. Serwerowy system operacyjny typu I 5 szt. 3. Serwerowy system operacyjny typu II 7 szt. 5. Serwerowy system operacyjny typu III 2 szt.

2. Serwerowy system operacyjny typu I 5 szt. 3. Serwerowy system operacyjny typu II 7 szt. 5. Serwerowy system operacyjny typu III 2 szt. ZAŁĄCZNIK NR 3 - GRUPA PRODUKTÓW 3: LICENCJE Opis przedmiotu zamówienia 1. Licencje dostępowe na użytkownika 1200 szt. 2. Serwerowy system operacyjny typu I 5 szt. 3. Serwerowy system operacyjny typu II

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja. Piotr Sikora Tomasz Ziółkowski

Wirtualizacja. Piotr Sikora Tomasz Ziółkowski Wirtualizacja Wirtualizacja Piotr Sikora Tomasz Ziółkowski 1 Plan wykładu Pojęcie wirtualizacji Historia zagadnienia Kryterium realizowalności VM Dlaczego stosować wirtualizację? Rodzaje wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

XChronos Rejestracja czasu pracy

XChronos Rejestracja czasu pracy SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY XChronos Rejestracja czasu pracy Najważniejsze cechy zgodność z kodeksem pracy w zakresie rejestracji czasu pracy tworzenie i drukowanie różnorodnych raportów wysyłanie bilansu

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia 08.11.2013 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania na rozbudowę sieci lokalnej, strukturalnej i dedykowanej 230V w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0009 Wersja: 24-11-2005

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 26 listopada 2013r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-600 Oświęcim

Oświęcim, dnia 26 listopada 2013r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-600 Oświęcim Oświęcim, dnia 26 listopada 2013r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-600 Oświęcim TREŚĆ ZADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Szablon importu z Subiekt 1.0 dodatek do Symfonia Ma a Ksi gowo dla 1 firmy

Szablon importu z Subiekt 1.0 dodatek do Symfonia Ma a Ksi gowo dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Szablon importu z Subiekt 1.0 dodatek do Symfonia Ma a Ksi gowo dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO.3421-46-AK/14 1 załącznik nr 1do zaproszenia do złożenia oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. ZAMAWIAJ CY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z siedzib w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja infrastruktury według VMware. Michał Małka DNS Polska

Wirtualizacja infrastruktury według VMware. Michał Małka DNS Polska Wirtualizacja infrastruktury według VMware Michał Małka DNS Polska VMware - gama produktów Production Server VirtualCenter ESX Server Test/Development Workstation GSX / VMware Server Enterprise Desktop

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2/2015

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2/2015 Mrowino, dnia 13 stycznia 2015 Nazwa Zamawiającego: CGS Studio Kubiak i Wspólnicy sp.j. Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 779-10-17-146 Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2/2015 W związku z realizacją projektu:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Programowanie Zespołowe

Programowanie Zespołowe Programowanie Zespołowe Systemy kontroli wersji dr Rafał Skinderowicz mgr inż. Michał Maliszewski Systemy kontroli wersji Śledzenie zmian, np.: w kodzie źródłowym Łączenie zmian dokonanych w plikach Ułatwienie

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych

Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych Podstawy zasady Licencje wymagane są dla maksymalnej liczby instancji uruchomionych na serwerze w dowolnym czasie Tworzenie i przechowywanie dowolnej liczby instancji

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 13

1. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wstęp... 11 1. Wprowadzenie................... 13 1.1. Historia Microsoft Exchange.......... 15 1.2. Bieżące wersje systemu... 21 1.3. Integracja z Microsoft Exchange... 23 1.4. Co nowego w

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Stanisława Staszica w Pile Załącznik do Zarządzenia Nr 64/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 27 czerwca 2013 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd 1 Definicje Następujące pojęcia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z podróŝy słuŝbowej poza granicami kraju

SPRAWOZDANIE z podróŝy słuŝbowej poza granicami kraju SPRAWOZDANIE z podróŝy słuŝbowej poza granicami kraju Warszawa, dnia 28.08.2009 r. 1. A. Część ogólna 1. Skład delegacji Paweł Sobieszczuk Naczelnik Wydziału Utrzymania Systemów Biura Informatyki UKE;

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Foldery z dokumentami 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Foldery z dokumentami 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Foldery z dokumentami 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30.03.2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA SYSTEMU ORACLE E-BUSINESS SUITE, ORACLE HYPERION PLANNING I APLIKACJI ANALITYCZNYCH ORACLE

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego Grant badawczy KBN Agenda Wstęp Założenia Funkcjonalność Cele badawcze i utylitarne Urządzenia w projekcie Proponowany zakres współpracy Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 6 RSC i CSC Znaczenie terminów CSC Complete nstruction Set Computer komputer o pełnej liście rozkazów. RSC Reduced nstruction Set Computer komputer o zredukowanej liście

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Zasady dostępu i korzystania z usług sieciowych Web API oraz SFTP w ramach systemu RRM TGE / RRM TGE OTC

Zasady dostępu i korzystania z usług sieciowych Web API oraz SFTP w ramach systemu RRM TGE / RRM TGE OTC Zasady dostępu i korzystania z usług sieciowych Web API oraz SFTP w ramach systemu RRM TGE / RRM TGE OTC Strona Nr 2 Ilekroć w Zasadach użyto poniższego terminu, rozumie się przez to: Usługa sieciowa Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo