ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU"

Transkrypt

1 MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU SŁUPSK UL.DOMINIKAŃSKA 5-9 TEL. (059): ; DYR: ; FAX: e mail: MUZEUM REJESTROWANE Słupsk, dnia 20 września 2011r. Numer sprawy:mpś.ix /2011 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) określonego w art. 4 pkt. 8. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn: Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy, tj. badań wstępnych, okresowych i kontrolnych w okresie od r. do r. 1. Przedmiot niniejszego zapytania. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich w zakresie medycyny pracy dla pracowników Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz pracowników czasowo zatrudnionych w Muzeum, w stosunku do których rodzaj i zakres badań wynikał będzie z charakterystyk poszczególnych stanowisk pracy zawartych w skierowaniach na badania, na danym stanowisku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r., Nr 69, poz. 332 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia dotyczy wykonanie m.in. badań profilaktycznych oraz specjalistycznych, tj. okulistycznych, diagnostycznych (RTG klatki piersiowej), laboratoryjnych (morfologia, cukier), psychotechnicznych. 2. Ilość i rodzaj. Wykonanie badań lekarskich pracowników Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: wstępnych, okresowych, kontrolnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami wraz z wydaniem orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Badanie obejmuje koszt

2 badania laboratoryjnego, badanie przez lekarza profilaktyka oraz wydanie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu, wydawanie zaświadczeń lekarskich, w których zostanie określony rodzaj okularów korekcyjnych (szkieł korekcyjnych) pracownikom zatrudnionym przy komputerze celem przedłożenia w zakładzie optycznym. Jeżeli do wystawienia któregokolwiek z zaświadczeń czy orzeczeń lekarskich jest wymagane dodatkowe specjalistyczne badanie lekarskie, wymagające skierowania do innego specjalisty, np. okulisty, laryngologa, kardiologa, itd. wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa o świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, winien skierować pracownika lub osobę czasowo zatrudnioną w Muzeum na wymagane badania, po czym wystawić odpowiedni dokument stwierdzający przeciwwskazania lub ich brak do podjęcia m.in. pracy na danym stanowisku. Opieką zdrowotna objęci zostaną pracownicy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz osoby skierowane do pracy na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku, na następujących stanowiskach: kustosz asystent muzealny konserwator dzieł sztuki renowator dzieł sztuki bibliotekarz (praca przy monitorze ekranowym) pracownik administracji (praca przy monitorze ekranowym) kierownik oddziału/działu kwalifikowany opiekun ekspozycji rzemieślnik dozorca rzemieślnik specjalista, któremu powierzono dodatkowe obowiązki prowadzenia samochodu ciężarowego. 3. Inne dane, parametry i informacje istotne dla przedmiotu zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień: Usługi ochrony zdrowia Usługi medyczne 4. Termin wykonania zamówienia: Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia. Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy zamieścić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.. 6. Opis warunków jakie spełniać musi wykonawca: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy: 1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami w tym zakresie i posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zapytaniem 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 4. Wycenią przedmiotowe zamówienie i złożą ofertę cenową. 5. Złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ust.1 oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art.24 ust.1, pkt. 1-9i ust.2 pkt. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2

3 7. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz ofertowy i formularz cenowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2); 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione lub potwierdzone nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem złożenia oferty; 3) Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymują się wpisem do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne. 4) Informacja dotycząca miejsca oraz terminów przeprowadzania badań. 5) Informacja dotycząca wyposażenia w sprzęt medyczny, 6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( zał. Nr 3), 7) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. Nr 4), 8) Oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu (zał. Nr 5). 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 8.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium: Cena - 100% 8.2. Kryterium cena rozpatrywane będzie na podstawie ceny umownej brutto, podanej przez Wykonawcę w Ofercie. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium Miejsce i termin składania ofert: 9.1. Oferty należy składać do dnia: 7 października 2011r. do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, Słupsk, pokój Nr 7 (Sekretariat) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 października 2011 r. o godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 9 Kierownik Działu Administracji Wyniki zostaną przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty drogą pocztową oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego 10. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest: stanowisko Kierownik Działu Administracji imię i nazwisko Ewa Pawlukiewicz tel. 0/ wew.320 fax. 0/ w terminach w dniach: pon. ptk. w godz. pomiędzy 8:oo a 15:oo. Zamawiający: 3

4 Załącznik Nr 1 do zaproszenia FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia Świadczenie usług medycznych z zakresu Medycyny Pracy, tj. badań wstępnych, okresowych i kontrolnych w okresie 3 lat Nazwa Zamawiającego Muzeum Pomorza środkowego w Słupsku - Dyrektor Muzeum Siedziba Zamawiającego Słupsk ul. Dominikańska 5-9 Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy / Tel. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia. Świadczenie usług medycznych z zakresu Medycyny Pracy, tj. badań wstępnych, okresowych i kontrolnych w okresie 2 lat 1. Termin wykonania zadania w okresie od r. do r.. 2. Oferuję wykonanie zamówienia z ceną za jednego badanego pracownika: Badanie wstępne i okresowe pracowników administracji, bibliotekarzy, kustoszy, asystentów muzealnych, kierowników działów/oddziałów cena brutto PLN słownie: w tym: cena netto PLN VAT PLN, tj. 23% Badania wstępne i okresowe pracowników pracujących na stanowisku: konserwator dzieł sztuki, renowator dzieł sztuki, rzemieślnik, kwalifikowany opiekun ekspozycji, rzemieślnik specjalista (prowadzenie 4

5 samochodu ciężarowego) dozorca, cena brutto PLN słownie: w tym: cena netto PLN VAT PLN, tj. 23 % Badania kontrolne cena brutto PLN słownie: w tym: 3.Oświadczam, że: cena netto PLN VAT PLN, tj. 23 % 3.1.Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia, 3.2. Nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do przedstawionego zapytania ofertowego. 4. Oświadczam, że: - Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania - Nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji i nie ogłosiłem upadłości; - Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - Nie jestem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 5.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: Ogólne warunki umowy na świadczenie usług medycznych 5

6 5.1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych z zakresu Medycyny Pracy w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych ( badań wstępnych, badań okresowych, badań kontrolnych) oraz badań specjalistycznych (okulistycznych, diagnostycznych, laboratoryjnych) Ceny jednostkowe badań określonych w ofercie nie ulegną podwyższeniu przez cały okres trwania umowy Płatność za wykonane badania będzie dokonywana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego Faktury będą wystawiane na koniec każdego miesiąca. Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączyć imienny wykaz opłat za poszczególne osoby z wyszczególnieniem przeprowadzonych badań Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: - Kodeksu Cywilnego - Ustawy z dn r. O Służbie Medycyny Pracy (Dz.U. z 2004 r., Nr 125, poz.1317) - Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. z 1996 r., Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) dnia, podpis i pieczątka Wykonawcy 6

7 Załącznik nr 2 do zaproszenia. Pieczątka firmowa Wykonawcy Miejscowość, data FORMULARZ CENOWY Badania lekarskie Wstępne i okresowe pracowników administracji, bibliotekarzy, kustoszy, asystentów muzealnych, kierowników działów/oddziałów (praca przy komputerze) L.p. Rodzaj badania Cena jednostkowa netto 1. Badania laboratoryjne podstawowe: 2. Okulista (morfologia, cukier, ) 3. Internista z wydaniem zaświadczenia 4. RTG klatki piersiowej Cena jednostkow a brutto Uwagi OGÓŁEM: Wstępne i okresowe. pracowników pracujących na stanowisku: konserwator dzieł sztuki, renowator dzieł sztuki, rzemieślnik, kwalifikowany opiekun ekspozycji, rzemieślnik specjalista (prowadzenie samochodu 7

8 ciężarowego), L.p. Rodzaj badania Cena jednostkowa 1. Badania laboratoryjne podstawowe: 2. Okulista ( cukier, morfologia ) 3. Internista z wydaniem zaświadczenia 4. RTG klatki piersiowej 5. Psychotesty netto Cena jednostkowa brutto Uwagi OGÓŁEM: Badania kontrolne z wydaniem zaświadczenia L.p. Rodzaj badania Cena jednostkowa 1. Badania kontrolne Netto Cena jednostkowa brutto Uwagi Podpis Wykonawcy 8

9 Załącznik Nr 3 do zaproszenia OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi medyczne w zakresie medycyny pracy dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Nazwa i adres Zamawiającego: MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Słupsk ul. Dominikańska 5-9 NIP Dane dotyczące Wykonawcy: Firma: Siedziba :.... Nr telefonu/fax:... Nr NIP:.. Nr Regon:.... (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum). Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz.759 z poźn. zm.) 9

10 Nazwa i adres Wykonawcy (lub pieczątka firmowa) Imienna pieczątka i podpis osoby upoważnionej lub osób upoważnionych przez Wykonawcę...dn r. Załącznik Nr 4 do zaproszenia OŚWIADCZENIE WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ 1 o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt.. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi medyczne w zakresie medycyny pracy dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Nazwa i adres Zamawiającego: MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Słupsk ul. Dominikańska 5-9 NIP Dane dotyczące Wykonawcy: Firma: Siedziba :.... Nr telefonu/fax:... Nr NIP:.. Nr Regon: Podpisuje Wykonawca, będący osobą fizyczną. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia będący osobą fizyczną. 10

11 Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 113 z 2010r., poz.759z poźn.zm.)... Nazwa i adres Wykonawcy (lub pieczątka firmowa) Imienna pieczątka i podpis osoby upoważnionej lub osób upoważnionych przez Wykonawcę...dn r. Załącznik Nr 5 do zaproszenia OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt.. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi medyczne w zakresie medycyny pracy dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Nazwa i adres Zamawiającego: MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Słupsk ul. Dominikańska 5-9 NIP Dane dotyczące Wykonawcy: Firma: Siedziba :.... Nr telefonu/fax:... Nr NIP:.. Nr Regon:.... (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum). Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że spełniam warunki opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz.759 z poźn. zm.) dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 11

12 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Nazwa i adres Wykonawcy (lub pieczątka firmowa).. Imienna pieczątka i podpis osoby upoważnionej lub osób upoważnionych przez Wykonawcę...dn r. 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 4 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja oprogramowania do obsługi Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD REJONOWY W TORUNIU UL. FOSA STAROMIEJSKA 12/14 87-100 TORUŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę aparatów telefonicznych IP typu A i typu B oraz bram SIP. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul Jagiełły 1 Żabno, 18082009 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości

Bardziej szczegółowo

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo