UMOWA nr zawarta w dniu r. w Bogdance pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr zawarta w dniu r. w Bogdance pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA nr zawarta w dniu r. w Bogdance pomiędzy: "ŁĘCZYŃSKĄ ENERGETYKĄ" Sp. z o. o. w Bogdance z siedzibą w Bogdance, Puchaczów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , NIP , REGON , z kapitałem zakładowym wynoszącym ,00 zł., reprezentowaną przez: 1. Dariusza Stawowego Prezesa Zarządu zwaną dalej Zleceniodawcą, a z siedzibą w., [ul.., -... ] wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w.,. Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS., NIP, REGON.., z kapitałem zakładowym wynoszącym.. zł., reprezentowaną przez: zwaną dalej Zleceniobiorcą, zwanymi dalej łącznie Stronami, o następującej treści: 1 1. Umowa zostaje zawarta na podstawie Uchwały Zarządu Zleceniodawcy nr /2018 z dnia r. 2. Na mocy niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy usług polegających na pielęgnacji zieleni na terenach stanowiących własność Zleceniodawcy, określonych w załączniku nr 1 do umowy - dalej usługi. 3. Szczegółowy zakres usług objętych umową obejmuje: a) koszenie wraz ze zbieraniem skoszonej trawy, b) odchwaszczanie trawników i grup roślin; c) nawożenie mineralne trawników i roślin; d) zwalczanie chorób i szkodników roślin e) przycinanie i formowanie krzewów i drzew; f) uzupełnianie ubytków w trawnikach oraz w nasadzeniach krzewów i drzew; g) podlewanie trawników i roślin; h) grabienie liści; i) przesadzanie drzew, krzewów i roślin ozdobnych; j) areację trawników reprezentacyjnych; k) utrzymanie czystości terenów objętych umową; l) wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych i remontowych instalacji nawadniającej zieleń; m) bieżącą konserwację i naprawę obrzeży trawnikowych, n) zabezpieczanie roślin na zimę Zleceniobiorca wykona usługi objęte umową własnym staraniem i przy użyciu własnego sprzętu (tj. maszyn, urządzeń, narzędzi) oraz materiałów. 2. Zleceniobiorca ponosi wszelkie koszty związane z wykorzystaniem własnego sprzętu, w tym przede wszystkim koszty naprawy, konserwacji, części zamiennych. 1

2 3. Strony zgodnie postanawiają, że powierzenie przez Zleceniobiorcę do wykonania przez jakąkolwiek osobę trzecią (podwykonawcę) jakichkolwiek usług objętych umową, wymaga uzyskania przez Zleceniobiorcę uprzedniej pisemnej zgody ze strony Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązuje się do należytego oraz terminowego wykonywania usług objętych umową. 2. Strony zgodnie ustalają, że Zleceniobiorca - niezależnie od postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu - zobowiązany jest do świadczenia usług, o których mowa w 1 ust. 3 lit. b-o odpowiednio do potrzeb Zleceniodawcy, a usługi, o której mowa w 1 ust. 3 lit. a umowy nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w terminach uzgodnionych ze Zleceniodawcą. 3. Usługi z zakresu określonego w 1 ust. 3 lit b-o będą wykonywane przez Zleceniobiorcę na podstawie odrębnych zamówień przesyłanych Zleceniobiorcy pocztą elektroniczną na Zamówienia te będą określać szczegółowy zakres zamówionych usług oraz termin ich wykonania. 4. Strony zgodnie ustalają, że wykonanie przez Zleceniobiorcę każdej z usług objętych umową, wymaga potwierdzenia w formie pisemnego protokołu zdawczo-odbiorczego, podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. 5. Jeżeli podczas odbioru usług stwierdzone zostaną jakiekolwiek przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę usług, objętych umową Zleceniobiorca zobowiązany jest własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko wykonać niewykonane usługi lub poprawić usługi nienależycie wykonane w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania Zleceniodawcy zamieszonego w protokole zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, bądź też przesłanego Zleceniobiorcy na następujący na adres 6. Strony zgodnie ustalają, że w wypadku niewykonania przez Zleceniobiorcę usług, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu w terminie w nim określonym, Zleceniodawca, niezależnie od 7 ust. 1 umowy, uprawniony będzie do obniżenia wynagrodzenia proporcjonalnie do zakresu usług niewykonanych bądź nienależycie wykonanych Za prawidłowe wykonanie usług określonych w 1 niniejszej umowy Zleceniobiorcy przysługiwać będzie miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości. zł netto (słownie:..,), powiększone o podatek VAT według stawki zgodnej z przepisami prawa, obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT. 2. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku świadczenia usług objętych niniejszą umową osobiście [samodzielnie] przez Zleceniobiorcę [tj. Zleceniobiorca nie będzie zatrudniał pracowników i/lub nie będzie zawierał umów ze zleceniobiorcami], kwota wynagrodzenia, określona w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie może być niższa niż kwota równa iloczynowi liczby godzin świadczenia usług przez Zleceniobiorcę w danym miesiącu kalendarzowym obowiązywania umowy oraz minimalnej stawki godzinowej, która wynosi 13,70 zł brutto za jedną godzinę. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym, Zleceniobiorca będzie zamieszczał informację o liczbie godzin świadczenia usług [w danym miesiącu kalendarzowym obowiązywania umowy] w protokole zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w 3 ust. 4 niniejszej umowy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zleceniodawcę będzie jednoznaczne z potwierdzeniem liczby godzin świadczenia usług przez Zleceniobiorcę w danym miesiącu kalendarzowym obowiązywania umowy. 3. Zleceniobiorca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT na poszczególne miesięczne, kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w ostatnim dniu danego miesięcznego okresu obowiązywania umowy, na podstawie podpisanych przez Strony 2

3 protokołów zdawczo-odbiorczych, o których mowa w ust. 3 ust. 4 umowy. Pierwszą fakturę VAT Zleceniobiorca uprawniony będzie wystawić w dniu 30 kwietnia 2018 r. 4. Wynagrodzenie za usługi objęte przedmiotem umowy płatne będzie w formie przelewu na następujący rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr:.. prowadzony przez bank:. 5. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy faktury VAT. 6. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy kwotą wynagrodzenia Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, na okres od dnia roku do dnia roku. Strony ustalają, że Zleceniobiorca zobowiązany jest rozpocząć wykonywanie usług objętych umową począwszy od dnia roku. 2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez jakiegokolwiek ważnego powodu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązków określonych w niniejszej umowie, Zleceniodawca będzie uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. 4. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy może być przesłane drugiej stronie za pośrednictwem faksu (nr faksu Zleceniodawcy:...; nr faksu Zleceniobiorcy...), lub poczty elektronicznej (adres Zleceniobiorca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP, za zaistniałe wypadki przy pracy swoich pracowników i osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu czynności objętych umową oraz za organizację realizowanych usług. 2. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania umowy Zleceniodawcy lub osobom trzecim. 3. W przypadku stwierdzenia szkód, o których mowa w ust.1 powyżej, wyrządzonych Zleceniodawcy, Zleceniodawca zawiadomi o tym fakcie Zleceniobiorcę jednocześnie podając termin i miejsce dokonania oględzin. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres 4. W wyniku dokonanych oględzin Strony sporządzą protokół, który będzie postawą do wyliczenia wartości szkody. Wzór protokołu oględzin, stanowi załącznik nr 3 do umowy. 5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo, w przypadku nie naprawienia przez Zleceniobiorcę szkody w terminie 5 dni roboczych, od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do potrącenia z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy kwoty odpowiadającej wartości szkody Zleceniodawca uprawniony będzie do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości 2 % miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu poszczególnych zamówionych usług, w stosunku do terminów wyznaczonych przez Zleceniodawcę, zgodnie z dyspozycją 3 ust. 3 umowy. 2. Zleceniodawca uprawniony będzie do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną za nienależyte wykonanie usług objętych umową w wysokości 300 zł [słownie: trzysta złotych ] za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy. 3

4 3. Zleceniodawca uprawniony będzie do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w 4 ust. 1 umowy, w przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowienia 2 ust. 3 umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy. 4. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości szkody poniesionej przez Zleceniodawcę oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym Zleceniodawca wyznacza na swojego przedstawiciela Pana do reprezentowania Zleceniodawcy we wszystkich czynnościach, związanych z realizacją umowy. 2. Zleceniobiorca wyznacza na swojego przedstawiciela Pana\Panią do reprezentowania Zleceniobiorcy we wszystkich czynnościach, związanych z realizacją umowy, w tym do monitorowania jej realizacji i rozliczenia Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zawarcia przez Strony pisemnych aneksów pod rygorem nieważności. 2. Dokonanie przez Zleceniobiorcę na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, wymaga uzyskania przez Zleceniobiorcę uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 3. W przypadku, gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia umowy są nieważne albo nie wywołują zamierzonych skutków prawnych, nie będzie to naruszało ani ważności, ani skuteczności pozostałych postanowień umowy. W takich przypadkach Strony zobowiązują się do zastąpienia tych postanowień innymi, które w sposób najbardziej zbliżony wyrażą ekonomiczny i prawny sens postanowień zastąpionych. 4. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy poddawane będą przez Strony pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego w Lublinie. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA: 4

5 Załączniki: Załącznik nr 1 - Wykaz terenów, na których mają być świadczone usługi objęte umową. Załącznik nr 2 - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego usług objętych umową. Załącznik nr 3 - Wzór protokołu oględzin szkód wyrządzonych Zleceniodawcy, przez Zleceniobiorcę podczas wykonywania usług objętych Umową. Załącznik 1 do umowy nr Wykaz terenów, na których mają być świadczone usługi objęte umową TERENY REPREZENTACYJNE 1. Bogdanka a) Budynek biurowy - Działka 2651/17-0,12 ha (teren przy budynku pow. całkowita 0,14 ha) - Działka 2651/24-0,17 ha (teren przy hydr. pow. całkowita 0,1787 ha) 5

6 Załącznik 2 do umowy nr Protokół zdawczo-odbiorczy usług objętych umową sporządzony dnia r. w miejscowości... W dniu... Zleceniobiorca wykonał następujące usługi, objęte umową: 1) rodzaj usługi... szczegółowy zakres miejsce wykonania..., 2) rodzaj usługi... szczegółowy zakres.. miejsce wykonania..., 3) rodzaj usługi... szczegółowy zakres.. miejsce wykonania..., 4) rodzaj usługi... szczegółowy zakres.. miejsce wykonania..., Rodzaj usług niewykonanych, bądź wykonanych nienależycie przez Zleceniobiorcę: 1) rodzaj usługi... szczegółowy zakres.. miejsce wykonania..., 2) rodzaj usługi... szczegółowy zakres.. miejsce wykonania..., Zakres i termin wykonania (3 dni od daty otrzymania polecenia przez Zleceniobiorcę) - niewykonanych przez Zleceniobiorcę usług 1)., Zakres i termin wykonania (3 dni od daty otrzymania polecenia przez Zleceniobiorcę) - nienależycie wykonanych przez Zleceniobiorcę usług 1)., 6

7 Obecni: Przedstawiciel Zleceniodawcy Przedstawiciel Zleceniobiorcy Załącznik 3 do umowy nr Protokołu oględzin szkód wyrządzonych Zleceniodawcy, przez Zleceniobiorcę podczas wykonywania usług objętych Umową sporządzony dnia r. w miejscowości... W dniu... Zleceniobiorca podczas wykonywania usług, objętych umową wyrządził Zleceniodawcy szkodę, a mianowicie.... [szczegółowy opis wyrządzonej szkody, ze wskazaniem jak doszło do jej wyrządzenia]. Szacunkowa wartość szkody...zł (słownie:..) Obecni: Przedstawiciel Zleceniodawcy Przedstawiciel Zleceniobiorcy 7

8 8