Staœ o³nierz i panna Zosia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Staœ o³nierz i panna Zosia"

Transkrypt

1 Nr ISSN Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni, kilka powalonych drzew, stosy ga³êzi oto bilans zniszczeñ, jakie poczyni³y ostatnie wichury na cmentarzu w KoŸminie Wlkp. s Staœ o³nierz i panna Zosia W NUMERZE KOBYLIN Dwa miliony na salê Zakoñczono budowê Domu Stra- aka w Zalesiu Ma³ym. Prace trwa³y 152 dni. Wszystko siê u³o- y³o, jesteœmy bardzo zadowoleni, ju trwaj¹ wesela, co niedzielê s¹ turnieje tenisa sto³owego. To jedna z lepszych sal w gminie, bo takiej tutaj nie ma zachwala inwestycjê Franciszek Matyla, so³tys Zalesia Ma³ego. s. 10 i 24 KROTOSZYN Zap³ac¹ wiêcej Koñcz¹ siê dobre czasy dla tych, którzy postawili dom na gruntach rolnych. Dotychczas, jeœli nie uregulowali zmian gruntowych, p³acili zamiast podatku od nieruchomoœci, zdecydowanie ni szy, podatek rolny. Ile zap³ac¹ teraz? s. 9 ZDUNY Ile kasy dla burmistrza? Ponad 800 z³ podwy ki ma dostaæ W³adys³aw Ulatowski, burmistrz Zdun. Bêdzie wówczas zarabia³ z³ brutto. Czym w³odarz zas³u y³ na wzrost wynagrodzenia? s. 2 SULMIERZYCE 1,5 miliona na kanalizacjê Komu rajcy Sulmierzyc uciêli, a komu do³o yli? Ile wydadz¹ na inwestycje i co wybuduj¹? s. 5 Pan Stanis³aw by³ o³nierzem, kiedy pozna³ pannê Zosiê. Choæ konkurentów jej nie brakowa- ³o to dzielnie czeka³a na swojego wybranka. By³ taki dojrza³y. Bra³ sprawy w swoje rêce œmieje siê pani Zosia. Pan Stanis³aw od razu wiedzia³, e to bêdzie ta jedyna. Zgrabna, ³adna, no i charakter mia³a dobry podobnie myœla³a jak ja. To wiedzia³em, e ycie z ni¹ bêdzie dobre. No i teraz wiem, e Ÿle nie wybra³em. S¹ ze sob¹ ju piêædziesi¹t lat. Czy maj¹ receptê na mi³oœæ? s. 6 i 7 ROZDRA EW Kto ksi¹ ki czyta? Coraz wiêcej czytelników, lepszy ksiêgozbiór, tylko miejsca ci¹gle ma³o. s. 23 Dodatek Twoje pieni¹dze Jak oszczêdzaæ? Czy baæ siê urzêdu skarbowego? Jakie deklaracje z³o ysz przez internet? s

2 2 I NFORMACJE Gazeta Krotoszyñska ROZWA ANIA NAD PODWY K DLA BURMISTRZA ZDUN Zas³u y³ czy nie? Ponad 800 z³ podwy ki ma dostaæ W³adys³aw Ulatowski, burmistrz Zdun. Zamiast z³ brutto, jak dotychczas, w³odarz mia³by pobieraæ z³ brutto. Z propozycj¹ wzrostu wynagrodzenia dla burmistrza wyszed³ Zdzis³aw Malec, przewodnicz¹cy rady. Wprawdzie w uzasadnieniu uchwa³y pró - no doszukiwaæ siê argumentów t³umacz¹cych powy sze posuniêcie, to jednak sam przewodnicz¹cy twierdzi, i s¹ ku temu przes³anki. Oddano do u ytku salê w Baszkowie oraz drogê w Perzycach, gdzie burmistrz mia³ ogromny wk³ad w zakoñczenie tych inwestycji. Zorganizowane zosta³o 740-lecie Zdun, a zesz³oroczny bud et zosta³ zrealizowany w 100%. Poza tym, ma jedn¹ z ni szych pensji w powiecie, wiêc myœlê, e nale y mu siê podwy ka t³umaczy Zdzi- s³aw Malec. Tymczasem nie wszyscy radni podzielaj¹ jego zdanie i domagaj¹ siê g³êbszych wyjaœnieñ. Co wiêcej, niektórzy zg³aszaj¹ zerwanie zesz³orocznych deklaracji, kiedy to burmistrzowi tak e podniesiono pensjê. Ostatnio nikt mi nie potrafi³ wyt³umaczyæ, sk¹d taka podwy ka. Przypominam, i to chyba wszyscy pamiêtaj¹, e przewodnicz¹cy Zdzis³aw Malec powiedzia³ wyraÿnie, e po uprzedniej podwy ce, przez kolejne cztery lata nie spodziewa siê podwy ki, a raptem minê³o 12 miesiêcy. Zatem pytam, czym spowodowana i dlaczego o tyle? docieka³ radny, Grzegorz Kryg. OdpowiedŸ na te i wiele innych pytañ padnie zapewne na najbli szej sesji rady miejskiej, kiedy to ma zapaœæ ostateczna decyzja w sprawie podwy - ki burmistrzowskiej pensji. (alf) Wynagrodzenie W³adys³awa Ulatowskiego burmistrza Zdun brutto Obecnie Po podwy ce kwota ogó³em z³ z³ wynagrodzenie zasadnicze z³ z³ dodatek funkcyjny z³ z³ dodatek za wieloletni¹ pracê (20% wynagrodzenia zasadniczego) 800 z³ 900 z³ dodatek specjalny (25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) z³ z³ CENTRUM WOLONTARIATU ZIEMI KROTOSZYÑSKIEJ OTRZYMA O EURO Kolejne pieni¹dze z fundacji Mahle Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej otrzyma³o euro ze stuttgardzkiej fundacji Mahle. Œrodki zostan¹ przeznaczone na realizacjê programu S³onecznym uœmiechem integrujemy Ziemiê Krotoszyñsk¹. W jego ramach zorganizowana bêdzie wycieczka i aktywny wypoczynek dla doros³ych osób niepe³nosprawnych z grupy M³ode Wilki wraz z wolontariuszami. Ponadto CWZK pieni¹dze spo ytkuje na doposa enie biura w laptop, drukarkê, projektor oraz niezbêdne oprogramowania. Dziêki temu wsparciu zagospodarowany bêdzie tak e teren przy Œwietlicy Œrodowiskowej i Warsztacie Terapii Zajêciowej w Krotoszynie, na którym ma powstaæ miniogródek z ³aweczk¹ i ozdobnymi krzewami. (alf) POWO ANO DWA INSTRUMENTY ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO W GMINIE KROTOSZYN Maj¹ chroniæ i strzec spo³eczeñstwo Za bezpieczeñstwo podczas nag³ych katastrof, epidemii, po- arów i powodzi w gminie Krotoszyn odpowiadaj¹ Gminny Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego oraz Miejsko-Gminne Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego. Placówki zosta³y powo³ane w tym roku. Do zadañ tej pierwszej, która jest organem dzia³aj¹cym przy burmistrzu, nale eæ bêdzie przekazywanie opinii publicznej informacji dotycz¹cych ró nego rodzaju zagro eñ, ich przewidywanie oraz ocena, a tak- e przygotowanie, oraz wykonanie dzia³añ maj¹cych na celu zniwelowanie, oraz usuniêcie skutków zagro eñ. Z kolei Miejsko-Gminne Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego ma byæ odpowiedzialne za pe³nienie ca³odobowego dy uru, wspó³dzia³anie z podmiotami prowadz¹cymi akcjê ratownicz¹ oraz centrami zarz¹dzania kryzysowego, nadzorowanie systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania. Na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego gmina Krotoszyn utworzy³a rezerwê celow¹ w wysokoœci z³. (alf) ZEBRANIE RAD SO ECKICH W PERZYCACH Rozmawiano o inwestycjach PODCZAS SPOTKANIA BURMISTRZ ZDUN poinformowa³ zebranych o tegorocznych planach inwestycyjnych na poszczególnych wsiach. O przeprowadzonych inwestycjach oraz tych, które s¹ dopiero w planach, rozmawiano podczas spotkania so³tysów i rad so³eckich z w³adzami Zdun. Wszystko, co zaplanowaliœmy w ubieg³ym roku, uda³o siê zrobiæ. Natomiast to, co nie dosz³o do skutku, to ze wzglêdu na to, e nie uda³o nam siê jeszcze wyci¹gn¹æ pieniêdzy z województwa. Uda³o nam siê za to wykonaæ dwa zadania dodatkowe, które zosta³y zrealizowane w ca³oœci, a by³y roz³o one na dwa lata. Chodzi o drogê na Rochach oraz w Perzycach wylicza³ W³adys³aw Ulatowski, burmistrz Zdun. Wymieniono równie kilka innych, zakoñczonych sukcesem zesz³orocznych inicjatyw, m.in. remont zdunowskiego Ratusza, huczne obchody 740-lecia Zdun, a tak e przejêcie od starostwa Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych. (alf) Najbli sze inwestycje na terenach wiejskich w gminie Zduny Ruda - po³o enie chodnika - modernizacja œwietlicy wiejskiej - modernizacja wodoci¹gów Bestwin - po³o enie chodnika - organizacja gminnych do ynek - modernizacja œwietlicy wiejskiej - modernizacja wodoci¹gów Baszków - doposa enie sali gimnastycznej - zagospodarowanie terenu przy szkole oraz sali gimnastycznej - utwardzenie drogi na Trzaski Konarzew - dokoñczenie przebudowy œwietlicy wiejskiej - adaptacja przedszkola i biblioteki na obiekt ogólnodostêpny - zagospodarowanie terenu przy œwietlicy - postawienie nowego przystanku autobusowego Perzyce - docelowo modernizacja œwietlicy Chachalnia - modernizacja drogi Krotoszyn Chachalnia - budowa szamb oraz po³o enie wodoci¹gów ADRES REDAKCJI: Krotoszyn, ul. Rynek 4, tel. (062) , fax. (062) , REDAGUJE ZESPÓ : Farida Adamska, Adrian Femiak, Piotr Ignasiak, Agnieszka Matusiak (redaktor naczelny), Milena Pawlak, Magdalena Pawlik, Piotr Piotrowicz, DZIA SPORTOWY: Witold Blandzi, KOLPORTA : Dominik Marsza³ek, WYDAWCA: PO UDNIOWA OFICYNA WYDAWNICZA Spó³ka z o.o., Jarocin, ul. Wolnoœci 1a. DRUK: Drukarnia AGORA S.A., Pi³a, ul. Krzywa 35. DZIA REKLAMY: tel. (062) /99, Ma³gorzata Ksi¹ ek, tel. 0/ , Marcin Wo³owicz tel. 0/ BIURO OG OSZEÑ: Jolanta Bartniczak, Krotoszyn, ul. Rynek 4. Czynne codziennie: , tel. (062) , OBS UGA KOMPUTEROWA: Izabela Konarczak, Krzysztof Szukalski, tel. (062) Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam, og³oszeñ i rubryki Listy. Anonimów nie publikujemy. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytu³ów. Wykorzystanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materia³ów publicystycznych wymaga zgody wydawcy.

3 Gazeta Krotoszyñska I NFORMACJE 3 Zmiany w krotoszyñskim urzêdzie Nowe wydzia³y, awanse i siedem degradacji. To wynik wprowadzenia reorganizacji Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie. FARIDA ADAMSKA Bêdzie zajmowa³ siê m.in. zamówieniami publicznymi, planowaniem i prowadzeniem inwestycji oraz pracami nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Szefem jest Andrzej Kaik. Wydzia³ ten zajmie siê inwestycjami i planowaniem. Dosz³y tutaj elementy planistyczne i strategiczne. Czyli takie, które s¹ niezbêdnymi dokumentami przy realizacji inwestycji. Dlatego zosta³ tu zostawiony taki w¹ski zakres dzia³añ t³umaczy burmistrz Julian Jokœ. Bêdzie odpowiedzialny zaplanowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarkê mieszkaniow¹ i warunki zabudowy. Poza tym ze struktur stra y miejskiej wydzielono REFERAT DS. POSTÊPOWAÑ WYJAŒNIAJ CYCH, który bêdzie siê zajmowa³ zdarzeniami prowadz¹cymi do sankcji karnych. Zmiany maj¹ przyczyniæ siê do lepszej i bardziej efektywnej pracy urzêdu. Ponadto by³y konieczne, jak twierdzi w³odarz, z uwagi na zwiêkszon¹ iloœæ zadañ i wê sz¹ specjalizacjê niektórych dzia³añ. Zreszt¹ wszystkie oceny dzia³alnoœci urzêdu, certyfikaty, które eœmy zdobywali, ci¹gle nam podpowiada³y, e musimy wprowadziæ wiêksz¹ specjalizacjê, je eli chodzi o podzia³ kompetencji mówi Julian Jokœ, burmistrz Krotoszyna. Najwa niejsz¹ zmian¹ wprowadzon¹ w urzêdzie jest podzia³ dotychczasowego wydzia³u gospodarki i inwestycji na trzy ró - ne wydzia³y. Stworzono te referat ds. postêpowañ wyjaœniaj¹cych. To kolejna w¹ska dziedzina, któr¹ musimy wy³¹czyæ w sensie prawnym i formalnym twierdzi Julian Jokœ, burmistrz Krotoszyna. Reorganizacja urzêdu poci¹gnê³a za sob¹ pewne ruchy kadrowe w krotoszyñskim magistracie. W zwi¹zku ze stworzeniem nowych wydzia³ów powo³ano nowych naczelników tych komórek. Szefow¹ wydzia³u gospodarki przestrzennej zosta³a Irena Rêkosiewicz (by³a burmistrz Sulmierzyc przyp. red). By³a to jedyna osoba, która odpowiedzia³a na ofertê konkursow¹. A szeœæ osób z³o y³o aplikacjê na stanowisko naczelnika wydzia³u gospodarki komunalnej, ochrony œrodowiska i rolnictwa. W wyniku przeprowadzonej procedury konkurs wygra³ Micha³ Kurek, który do tej pory odpowiedzialny by³ za inwestycje drogowe. Jego zastêpc¹ zosta³a natomiast Ewa Obal. Najwiêkszym powodzeniem cieszy³ siê konkurs na stanowisko referenta w wydziale rolnictwa. A 42 osoby ubiega³y siê o ten wakat. Nast¹pi³y te zmiany w wydziale oœwiaty. Zastêpc¹ naczelnika wydzia³u Jerzego Janickiego zosta³a Ma³gorzata Mielcarek. Na pó³ etatu zatrudniono te specjalistê ds. przeprowadzanych remontów w placówkach oœwiatowych. Zosta³ nim Tadeusz Stachurski. Poza awansami, siedem osób w wyniku reorganizacji zosta³o zdegradowanych. Wszystko za Szefow¹ zosta³a Irena Rêkosiewicz. Wydzia³ ma kadrê z doœwiadczeniem i mam nadziejê, e uda mi siê, aby te prace, które tam bêd¹ wykonywane by³y zrobione rzetelnie i dobrze. eby mieszkañcy byli zadowoleni. spraw¹ nowego ustawodawstwa, które nie przewiduje funkcji inspektora dla osób, które nie maj¹ wykszta³cenia wy szego. W wyniku reorganizacji musia³y one Zajmie siê gospodark¹ komunaln¹, ochron¹ œrodowiska i rolnictwa. Naczelnikiem zosta³ Micha³ Kurek. Nasze zadania to s¹ wszystkie sprawy zwi¹zane z bie ¹cym utrzymaniem dróg, zieleni, oœwietlenie, czystoœæ i porz¹dek w mieœcie, a tak e nadzór nad spó³kami, które nam bezpoœrednio podlegaj¹, oraz rolnictwo. W tej chwili tworzymy lokalne grupy dzia³ania. To jest wspólne dzia³anie z CKI. zostaæ zdegradowane do funkcji podinspektora. Mieli szansê na to, eby to wykszta³cenie uzupe³niæ i tego nie zrobili t³umaczy burmistrz.

4 4 I NFORMACJE Gazeta Krotoszyñska CZY NA LUDZKIEJ DOBROCI MO NA ZAROBIÆ? Dziecko umiera... artowa³em! Potrzebna krew grupy ARh- dla umieraj¹cego dziecka. Rozeœlij szybko, gdzie tylko mo esz. Pozdrawiam, nr tel.: sms o takiej treœci przebieg³ po kraju kilka dni temu lotem b³yskawicy. Otrzyma³o go tysi¹ce Polaków. Czêœæ z nich wysy³a³a apel dalej, do swoich znajomych. Jak siê okaza³o, ktoœ zrobi³ sobie z nich wszystkich jaja i wymyœli³ fa³szyw¹ historyjkê, bo umieraj¹ce dziecko nie istnia³o. Numer, który podawa³ nadawca, nie odbiera³ telefonów. Wiele osób z t¹ grup¹ da³o siê jednak nabraæ i próbowa³o pomóc, oddaj¹c swoj¹ krew i wysy³aj¹c sms-y. Czy ów æwieræmózg, który rozpocz¹³ ³añcuszek, móg³ na swoim wyg³upie zarobiæ? Nie ma takiej mo liwoœci, eby ktoœ zarobi³ na telefonach i sms-ach zapewnia Zbigniew Urbañski, specjalista ds. przestêpczoœci elektronicznej w Komendzie G³ównej Policji. Co wiêcej WIEŒCI KRYMINALNE podany numer telefonu jest nieaktywny od trzeciego kwarta³u 2007 roku. Wygl¹da na to, e to by³ wyg³up dodaje Zbigniew Urbañski. Zarobienie na po³¹czeniach telefonicznych i sms ach jest jednak mo liwe. Jak mówi specjalista ds. przestêpczoœci elektronicznej, du a iloœæ numerów telefonów, to nic innego jak potê na baza danych. Zbiór numerów mo e byæ sprzedany na czarnym rynku, a nastêpnie wykorzystany, np. w akcjach reklamowych. Przytoczony wyg³up nie by³ pierwszym tego typu w kraju. Wczeœniej policja nie zajmowa³a siê ³añcuszkami, bo mia³y jedynie lokalny zasiêg. Ten rozprzestrzeni³ siê na wiele zak¹tków Polski. Kilku policjantów te otrzyma³o tego sms-a. Apel mocno siê rozprzestrzeni³ przyzna³ Zbigniew Urbañski. (igi) NOWY POJAZD STRA Y MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE Prosto z fabryki Volkswagena PRAWIE JAK nowy-vw caddy za z³. Krotoszyñska stra miejska dysponuje nowym autem. Jest to Volkswagen Caddy z 2007 roku. Dotychczas, przez oko³o pó³ roku, auto s³u y³o pracownikom poznañskiej fabryki VW. Fabryka tak robi, e przez pó³ roku sama eksploatuje auto, a nastêpnie szuka nabywcy. Taka okazja by³a i z niej skorzystaliœmy mówi Waldemar Wujczyk, komendant Stra- y Miejskiej w Krotoszynie. Pieni¹dze na zakup samochodu pochodzi³y z bud etu miasta. Wydatkowano na ten cel z³. (igi) Kieszonkowiec w rêkach policji Policjantom z sekcji kryminalnej KPP uda³o siê zatrzymaæ kobietê, która od kilku dni grasowa³a po miejskim targowisku i dokonywa³a kradzie y. Umiejêtnie wybiera³a osoby, którym dobierze siê do pieniêdzy. Okrad³a piêæ kobiet na ³¹czn¹ kwotê ponad z³. Policjanci odzyskali czêœæ skradzionych pieniêdzy i dokumentów. Z³odziejka ma 37 lat, na sta³e zameldowana jest w Jarocinie. Pos³uguje siê podwójnym obywatelstwem polskim i niemieckim. Grozi jej 5 lat pozbawienia wolnoœci. Maluchem na bani Kolejny pijak na drodze. Tym razem po kielichu jecha³a 39 letnia mieszkanka gminy Kobylin. Prowadzi³a Fiata 126p. Policjanci zatrzymali j¹ w Kobylinie na ul. Krotoszyñskiej. Mia³a ponad dwa promile alkoholu. fot. Monika Menzfeld-Czubak KOLIZJA PRZY ZDUNOWSKIM RYNKU Zatrzyma³ siê na œcianie PIJANY KIEROWCA móg³ doprowadziæ do tragedii. Na szczêœcie nikt nie ucierpia³. Dawid M., mieszkaniec Zdun, jad¹c Oplem Cors¹, nie wyrobi³ na zakrêcie i wjecha³ na œcianê budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza w Zdunach. Wczeœniej skosi³ znak drogowy i s³upki odgradzaj¹ce chodnik od jezdni. Kierowca by³ pijany, mia³ 1,6 promila alkoholu. Do zdarzenia dosz³o w okolicach zdunowskiego Rynku. Przebywa³o tam wiele osób. Na szczêœcie nikt nie przechodzi³ akurat w tym miejscu i nie zosta³ potr¹cony. Kierowca tak e wyszed³ z kolizji bez szwanku. (igi) ŒLEDZTWO W SPRAWIE PO ARU NA ZAMKOWYM FOLWARKU UMORZONE Ktoœ zaprószy³ ogieñ Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie umorzy³a œledztwo w sprawie po aru budynku na Zamkowym Folwarku, do którego dosz³o na pocz¹tku paÿdziernika ub. roku. Przyjêto zaprószenie ognia. Bieg³y uzna³, e rozmiary po aru nie by³y takie, by zagra- a³y yciu lub zdrowiu wielu osób. Nie by³o te zagro enia mienia o du ej wartoœci. Nieustalony sprawca prawdopodobnie u ywa³ w miejscu powstania po aru otwartego ognia. Móg³ te zostawiæ niedopa³ek papierosa. Nie wiadomo jednak, kiedy ów sprawca opuœci³ budynek. Jak dowodzi³ bieg³y, ogieñ móg³ siê d³ugo tliæ, zanim pojawi³y siê p³omienie. Po ar wyrz¹dzi³ straty w wysokoœci 80 tys. z³. Z powodu nieustalenia sprawcy, œledztwo zosta³o umorzone. Nie uda³o siê ustaliæ sprawcy. Gdyby jednak w tej sprawie pojawi³y siê nowe w¹tki, œledztwo na pewno zostanie wznowione mówi Janusz Walczak z Prokuratury Okrêgowej w Ostrowie Wlkp. (igi) Okradziony na targu 62 letni mieszkaniec Krotoszyna straci³ z³. Schowa³ je w kieszeni kurtki, gdy rano wychodzi³ na targ. Ukrad³ mu je nieustalony sprawca. Policja kolejny raz apeluje o zachowanie szczególnych œrodków ostro noœci. Kieszonkowców mo na przechytrzyæ! Znowu ten internet Jeszcze na pocz¹tku grudnia mieszkaniec Krotoszyna zamówi³ na internetowej aukcji biurko do komputera. Po nawi¹zaniu kontaktu mailowego, przela³ na wskazane przez sprzedaj¹cego konto 180 z³. Fakt, e od tamtej pory ów sprzedaj¹cy siê nie odezwa³, mo e sugerowaæ, e biurka ju nie bêdzie. (igi) telefony alarmowe Pogotowie Ratunkowe 999 Stra po arna 998 Policja 997 Pogotowie Energetyczne 991 Pogotowie Gazowe 992 Pogotowie Ciep³ownicze 993 Pogotowie Wod.-Kan. 994 Telefony Policyjne Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie, ul. Zdunowska 38a (062) Posterunek Policji Kobylin (065) Posterunek Policji Zduny (062) Policyjny telefon zaufania (062) Rewir dzielnicowych Krotoszyn (062) Rewir dzielnicowych KoŸmin Wlkp. (062) do dzielnicowych: Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra y Po arnej Krotoszyn ul. Mickiewicza 29 tel. (062) Komenda Stra y Miejskiej w Krotoszynie, ul. Ko³³¹taja 7 (od 6.00 do 22.00) (062) Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mickiewicza 21 tel. (062) Telefony zaufania: dla sk³óconych ma³ eñstw, problemy osobiste i m³odzie owe (022) (codziennie w godzinach od do 4.00, wtorki od 9.00 do 17.00) Niebieska linia dla ofiar przemocy w rodzinie 0/ Pomarañczowa linia dla rodziców pij¹cych nastolatków 0/ (codziennie od do 22.00) apteki APTEKI W KROTOSZYNIE Alfa ul. Bolewskiego 8a, tel.(062) Esculap ul. Mickiewicza 2a, tel. (062) ¹kowa ul. Staszica 26 b, tel. (062) Na Zaciszu ul. Zacisze 14, tel. (062) Nowa ul. Mickiewicza 35, tel. (062) Parcelki ul.grudzielskiego 27, tel. (062) Pod Koron¹ ul. Mas³owskiego 2a, tel. (062) Pod Murzynem ul. Zdunowska 33, tel. (062) Pod Or³em Rynek 3, tel. (062) Pod Wag¹ ul. Koœciuszki 9, tel. (062) Rynkowa ul. Kaliska 2, tel. (062) S³oneczna ul. Koœciuszki 3, tel. (062) Œródmiejska ul. Rynkowa 1, tel. (062) Szpitalna ul. Mickiewicza 20, tel. (062) APTEKI W KOŸMINIE Eskulap ul. Jana Paw³a II 17 tel. (062) Rynkowa Stary Rynek 1, tel. (062) Zamkowa ul. Krotoszyñska 6, tel. (062) APTEKI W KOBYLINIE Bona ul. Grunwaldzka 5a, tel. (065) Pod Or³em ul. Wolnoœci 7, tel. (065) APTEKI W ROZDRA EWIE Prima ul. Krotoszyñska 9, tel. (062) APTEKI W ZDUNACH Alifarm Rynek 19, tel. (062) Alifarm Bis ul. Madaliñskiego 1a, tel. (062) APTEKI W SULMIERZYCACH Sulmierzycka ul. Krótka 1, tel. (062) Nasza apteka ul. Rynek 23, tel. (062) APTEKI W ORPISZEWIE Przy Stawnej ul. Stawna 1, tel. (062)

5 Gazeta Krotoszyñska I NFORMACJE 5 ZDUNY PRZEJMUJ ZESPÓ SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH Teraz priorytetem jest jakoœæ Czy przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Zdunach powstanie wielofunkcyjna sala sportowa? Staraj¹ siê o to w³adze gminne oraz dyrektor szko³y. Rozpoczê³y siê prace nad projektem i poszukiwanie Ÿróde³ finansowania inwestycji. Trzeba siê jeszcze dogadaæ ze starostwem, do którego nale y czêœæ gruntu, na którym mia³aby stan¹æ sala. ADRIAN FEMIAK Budynek Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Zdunach zostanie przejêty od starostwa przez samorz¹d gminny. Stosown¹ uchwa³ê radni podejm¹ na najbli szej sesji. Budynek, wraz z przylegaj¹cym terenem, zostanie przekazany w formie darowizny. Bêdzie to przypieczêtowanie wieloletnich starañ miejscowych w³adz o placówkê. Wielu zdunowskich samorz¹dowców, a tak e dyrekcja szko³y, jest zdania, e przez upór starostwa i brak chêci wczeœniejszego porozumienia szko³a wiele straci³a z punktu widzenia jej rozwoju. Teraz pod skrzyd³ami gminnych w³adz wszyscy licz¹ na rozkwit i lepsze czasy dla zespo³u. Bêdzie sala? Przy ZSP stanie nowo wybudowana wielofunkcyjna sala sportowa. Od d³u szego czasu myœla³em o tym, e je eli szko³a ma byæ szko³¹ z prawdziwego zdarzenia, musi mieæ odpowiedni¹ bazê. Chodzi tutaj choæby o salê gimnastyczn¹, obiekty sportowe, z których m³odzie bêdzie korzystaæ. Nie ma co ukrywaæ, e by³ bój o tê szko³ê, a teraz chcia³bym wybudowaæ tutaj salê i boisko wielofunkcyjne t³umaczy Andrzej Krajka, dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Jeszcze w tym roku ma zostaæ wykonany i zatwierdzony projekt sali. Rok póÿniej ma byæ gotowa. Sala pos³u- y zarówno gminie, jak i samym placówkom oœwiatowym. Bêd¹ siê w niej odbywa³y zajêcia pozalekcyjne. Poza tym z obiektu mo e te korzystaæ CKS Zduny. Chodzi o zagospodarowanie czasu na wychowaniu fizycznym, który powinien byæ wykorzystywany w taki sposób, by realizowaæ program edukacyjny. Je eli myœlimy o rozwoju szko³y, to musimy po prostu o tej sprawie pomyœleæ argumentuje dyrektor placówki. Maj¹ swoje furtki Obecnie ZSP w Zdunach nie posiada sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia, a s³u ¹ za ni¹ jedynie zaadaptowane na ten cel inne pomieszczenia. Dlatego dyrekcja dok³ada wszelkich starañ, by inwestycja dosz³a do skutku. St¹d te na pocz¹tku stycznia pojawili siê w Zdunach parlamentarzyœci Wojciech Ziemniak, Maciej Orzechowski oraz senator Ma³gorzata Adamczak. Mieli oni wskazaæ Ÿród³a finansowania budowy sali gimnastycznej. To by³a wizyta zupe³nie robocza. Zaprosi³em tych pos³ów, których znam. By³ wœród nich Wojciech Ziemniak, który ma swoje furtki. Przede wszystkim jest to cz³owiek z charyzm¹, który wiele rzeczy robi bezinteresownie. W rozmowach z parlamentarzystami wziêli udzia³ równie przedstawiciele w³adz gminnych, m.in. burmistrz W³adys³aw Ulatowski, inspektor ds. kultury fizycznej Miros³aw Chmielarczyk oraz radna Anna Struga³a. Najpierw decyzja Œrodki unijne na pewno siê znajd¹, tylko trzeba zrobiæ pierwsze kroki. Najpierw musi byæ decyzja budujemy, a potem gdzie wyjaœnia Andrzej Krajka. Czêœæ gruntów przylegaj¹cych do szko³y nadal nale y do starostwa i aby sala stanê³a zaraz przy szkole, gmina musia³aby siê dogadaæ. W przeciwnym razie trzeba bêdzie poszukaæ innego miejsca pod inwestycjê. W³adze Zdun z³o y³y ju stosowny wniosek w tej sprawie do zarz¹du starostwa i czekaj¹ cierpliwie na sygna³ do rozmów. Zarz¹d tego jeszcze nie rozpatrzy³. Obecnie wykonywane s¹ analizy, tak aby zarz¹d powiatu mia³ pogl¹d na ca³¹ sprawê. Bêdzie ona jednak omawiana na najbli szym spotkaniu, które odbêdzie siê w najbli szym czasie wyjaœnia Marzena Wiœniewska, rzecznik prasowy starostwa krotoszyñskiego. Projekt sali Tak byæ mo e w niedalekiej przysz³oœci bêdzie wygl¹da³a sala przy ZSP w Zdunach. wielofunkcyjnej ma zostaæ sporz¹dzony i zatwierdzony jeszcze w tym roku i je eli nic nie stanie na przeszkodzie w przysz³ym roku zdunowianie bêd¹ siê cieszyæ z nowego obiektu. Je eli uda³oby siê pozyskaæ ze œrodków zewnêtrznych 700 tys., to drugie tyle gmina by na pewno znalaz³a. Chcê zaprosiæ do tej wspó³pracy ludzi, którzy od razu mi powiedz¹, gdzie najlepiej to usytuowaæ, jak najtaniej i ekonomicznie to zrobiæ. Na d³u sz¹ metê nie wyobra am sobie funkcjonowania szko³y bez sali gimnastycznej t³umaczy dyrektor ZSP. Nowe zawody W ostatnich latach zdunowska szko³a poszerzy³a swoj¹ ofertê o dodatkowe zawody technik fryzjerstwa i technik logistyk. Staramy siê uruchamiaæ takie kierunki, które ciesz¹ siê jakimœ zainteresowaniem i nie s¹ kosztoch³onne mówi dyrektor Andrzej Krajka. Na dzieñ dzisiejszy w placówce uczy siê 344 m³odych ludzi, i jak twierdzi szefostwo szko³y, jest to liczba optymalna, która nie koliduje z dojazdami uczniów. W³adze szko³y zdaj¹ sobie jednak sprawê, e aby przyci¹gn¹æ nowe roczniki musz¹ sprostaæ ich oczekiwaniom. Temu uczniowi trzeba coœ zaoferowaæ. Nie ma siê co oszukiwaæ. Szko³a jest w sumie niedu a patrz¹c na powiat, ale staramy siê czymœ przyci¹gn¹æ tego ucznia zapewnia Andrzej Krajka. Co ma zatem skusiæ przysz³ych wychowanków? Dobrze wyposa one pracownie praktyczne, atrakcyjne miejsca odbywania praktyk przez uczniów, m.in. w podwroc³awskim VOLVO i Fabryce Mebli Gawin, a tak- e doœwiadczone grono pedagogiczne. W szkole obowi¹zuj¹ identyfikatory, jednak w planach jest zamontowanie monitoringu i systemu kart chipowych, co ma dodatkowo zwiêkszyæ bezpieczeñstwo uczniów oraz ograniczyæ wstêp osobom niepo ¹danym. W SULMIERZYCACH PRZYJÊLI BUD ET 1,5 miliona na kanalizacjê Rajcy Sulmierzyc ostro ciêli wydatki w tegorocznym bud ecie miasta. Szczególnie, jeœli chodzi o sferê publiczn¹, a mianowicie o op³aty za us³ugi telekomunikacyjne, podró e s³u bowe oraz zakup materia³ów papierniczych. Za to zaproponowali przeznaczenie uzyskanych przez ciêcia kwot na inne zadania. Dziêki temu uzyskano z³ na remont dróg, na remont dachu w przedszkolu, wymianê okien i drzwi oraz dodatkowe na zakup koszy na œmieci. Wiadomo, e bud et nigdy nie jest taki, e starcza na wykonanie wszystkich wydarzeñ. Dlatego w pierwszej kolejnoœci zaczêliœmy od tych obligatoryjnych. Te poprawki, które nie zosta³y przyjête, bêd¹ uwzglêdniane póÿniej, w ramach naszych mo liwoœci t³umaczy³ Mariusz Szczotkiewicz, sekretarz miasta Sulmierzyce. W¹tpliwoœci jednak budzi³a inna kwestia. Czym ró ni siê zaci¹ganie po yczek i kredytów od zobowi¹zañ? pyta³ radny Andrzej Stankiewicz. OdpowiedŸ pad³a ze strony skarbnika miasta. Wiadomo, czym s¹ kredyty i po yczki, natomiast zobowi¹zania, to coœ szerszego, jest to na przyk³ad podpisywanie umowy wyjaœnia³a Urszula Juraszyk, skarbnik miasta. Wyjaœnienia te jednak nie satysfakcjonowa³y radnego. Dla mnie umowa i tak, i tak wi¹ e siê z finansami. Jak siê podpisze umowê, to potem trzeba znaleÿæ gdzieœ pieni¹dze na jej wykonanie. Wyjaœnienie mnie nie satysfakcjonuje, dlatego te sk³ania mnie to do g³osowania przeciw bud etowi stwierdzi³ Andrzej Stankiewicz. W rezultacie bud et zosta³ przyjêty stosunkiem g³osów: 14 za, 1 przeciw. (mp)

6 6 R EPORT A Gazeta Krotoszyñska ZOFIA I STANIS AW KOLAÑSCY TO JU 50 LAT Bo mi³oœæ cierpliwa jest, ³askawa jest MAGDALENA PAWLIK Stoj¹c przed o³tarzem ³atwo wymawiaæ s³owa przysiêgi i e ciê nie opuszczê, a do œmierci. M³odzi, piêkni i utalentowani, przekonani, e ca³y œwiat stoi przed nami otworem i nie ma takich gór, których nie potrafilibyœmy przeskoczyæ. Ale przychodzi moment, kiedy ma siê ochotê wsi¹œæ do poci¹gu i odjechaæ od rodzinnych problemów. A ca³a sztuka polega na tym, by razem pokonywaæ trudnoœci, tak, jak robi¹ to Zofia i Stanis³aw Kolañscy i to ju od 50 lat. Kiedy odwiedzi³am ich w domu, od razu da³o siê wyczuæ, e tych dwoje po prostu nadal siê kocha. Do zakochania jeden krok, dos³ownie Poznaliœmy siê przez rodzinê. Jesteœmy prawie z jednej parafii. Blisko mnie mieszka³a rodzina mê a mówi Zofia Kolañska. 17-letnia pani Zosia sz³a sobie pewnego dnia przez wieœ. Przechodzi³am ko³o domu i piesek wybieg³, zawo³a³am eby ciocia, bo tak mówi³am do s¹siadki, wziê³a pieska, bo inaczej mnie ugryzie. A ona mnie zawo³a³a Zosiu chodÿ no, chodÿ do œrodka. Wesz³am, a tam na kanapie siedzia³ o³nierz. Ale by³am wtedy speszona, no wiadomo, taka m³oda dziewczyna œmieje siê dziœ pani Zofia. Tym o³nierzem by³ pan Stasiu, który odprowadzi³ póÿniej pannê Zosiê do domu. No i tak jakoœ wysz³o przyznaj¹ oboje. o³nierz wróci³ póÿniej do wojska, ale wybranka ca³y czas na niego czeka³a, bo mêska rzecz byæ daleko, a kobieca wiernie czekaæ. Listów nie pisaliœmy w tym czasie, on wróci³ do wojska. Ale jak wyszed³, tak jakoœ w marcu, to w grudniu by³ œlub mówi pani Zofia. Sk¹d wiadomo, e to nasza druga po³ówka? W odpowiedzi na to pytanie spodziewa³am siê jakiegoœ konkretnego wzoru (mo e bym podkrad³a ten pomys³ pañstwu Kolañskim), a tu nic. Jak widaæ, mi³oœæ to nie matematyka. Nie wiem, to siê po prostu czuje. Przecie jak m¹ by³ w wojsku, to siê krêcili jacyœ inni, a jednak ja czeka³am stwierdzi³a pani Zofia. Urzek³o j¹ w m³odym Stasiu to, e, jak mówi, by³ zawsze piêknie pachn¹cym czyœcioszkiem, i by³ przystojny. By³? No by³, bo teraz siê Stanêli na œlubnym kobiercu 50 lat temu. On wiedzia³, e to ta jedyna, a ona, e to w³aœnie on. Po³¹czy³o ich uczucie zwane mi³oœci¹, którego znaczenia nie potrafi¹ wyjaœniæ nawet najtê sze g³owy. Bo czym e jest mi³oœæ? Jeœli rzecz dobra, sk¹d gorycz, co truje, jeœli rzecz z³a, sk¹d s³odycz cierpienia ka dego? ju trochê zmieni³. Poza tym by³ ode mnie 5 lat starszy i by³ taki dojrza³y. Bra³ sprawy w swoje rêce œmieje siê pani Zosia. Zapytany o to samo pan Stanis³aw chcia³ siê cofn¹æ myœlami 50 lat wstecz. No, by³a doœæ zgrabna, bardzo ³adna, no i charakter mia- ³a dobry podobnie myœla³a jak ja. To wiedzia³em, e ycie z ni¹ bêdzie dobre. No i teraz wiem, e Ÿle nie wybra³em stwierdza. Pani Zosia wchodzi mu w s³owo. No i powiedz, e zawsze uœmiechniêta by³am mówi. A to chyba akurat prawda, bo po tych 50 latach uœmiech nie znika z jej twarzy. Za rêkê nie wypada Oboje przyznaj¹, e jako m³odzi wstydzili siê iœæ przez wieœ, trzymaj¹c siê za rêkê To by³y ca³kiem inne czasy mówi pani Zofia. Przychodzi mi teraz na myœl scena z Samych Swoich, kiedy Kargul wystawia³ m³odym drzwi. Ale co racja, to racja. Nawet, jak by³a burza, czy inne jakieœ przypadki, to mowy nie by³o, eby Stasiu u mnie nocowa³ na przyk³ad. Móg³ burzê przeczekaæ i musia³ iœæ do domu. Wieczorem, przez las, tak by³o dodaje pani Zofia. Za czêsto nawet m³odzi nie mogli przebywaæ sami. Nawet, jak siê chodzi³o na zabawy, to matka by³a razem z córk¹ i jak siê chcia³o z pann¹ zatañczyæ, to najpierw trzeba by³o matki zapytaæ. A potem razem siê je odprowadza³o do domu. Mówi³o siê do widzenia i wraca³o do domu t³umaczy pan Stanis³aw. Prze ycia s¹ jak spoiwo ycie nie jest przecie us³ane ró ami. Ale trzeba wszystko razem przetrwaæ. I jakoœ siê wszystko uda³o przezwyciê yæ. My sami siê wszystkiego dorabialiœmy. y ki, garnka, talerza. Nie dostaliœmy tego od rodziców. A i prezenty œlubne nie by³y takie jak teraz. Jakaœ haleczka, rajstopki. Najwiêkszy to by³ obrus i wazon wyjaœnia pani Zofia. Wazon do tej pory stoi u pañstwa Kolañskich z wygrawerowan¹ dat¹ œlubu. Teraz trzymaj¹ w nim kwiaty, które dostali na z³ote gody. Dziœ, bior¹c œlub, m³oda para jest w innej sytuacji, ale niekoniecznie lepszej. M³odzi teraz, to dostaj¹ praktycznie ca³e wyposa enie mieszkania. Ale moim zdaniem, to w³aœnie to wspólne gromadzenie, dorabianie siê umacnia zwi¹zek. atwo przysz³o, ³atwo posz³o mog¹ mówiæ m³odzi. A wtedy trzeba by³o zbieraæ grosz do grosza dodaje pani Zofia. Pan Stanis³aw chcia³ troszkê po- artowaæ, ale... Ty nie artuj, bo œlub to nie jest nic œmiesznego us³ysza³ od ma³ onki. Bo nie ma mi³oœci bez zazdroœci Stara to prawda, jak œpiewa- ³a Violetta Villas. Chocia pan Stasiu za adne skarby nie chcia³ tego potwierdziæ. Ale ona umiejêtnie to z niego wydusi³a. No przyznaj siê Stasiu, przyznaj. No i wyboru nie mia³. No by³em, ale oficjalnie nigdy tego nie pokazywa³em stwierdzi³. Oboje jednak podkreœlaj¹, e najwa - niejsze jest zaufanie do drugiej strony, bo jak inaczej budowaæ trwa³y zwi¹zek.

7 Gazeta Krotoszyñska R EPORT A 7 Mi³oœæ to, czy przywi¹zanie? Prze yæ z kimœ 50 lat, to pójœæ z nim miliony razy na kompromis, niejednokrotnie ustêpowaæ i w tym wypadku adne przywi¹zanie nie pomo e, bo bez mi³oœci ani rusz. Wiadomo, czasem siê nie zgadzamy. Czasem jednemu, czy drugiemu coœ nie pasuje, to trzeba jakoœ osi¹gn¹æ porozumienie mówi pani Zofia. Jej ma³ onek dodaje, e w zwi¹zku nie ma rz¹dzenia. Nie powinno byæ tak, e ktoœ jednostronnie podejmuje decyzje. Nie mo e byæ wszystko pod dyktando jednej osoby. A na œwiecie nie ma dwóch jednolitych charakterów. I nie znajd¹ siê dwie osoby, eby zawsze siê zgadza³y. Zdania siê czêsto ró ni¹, ale trzeba iœæ na kompromis przyznaje. Ale czy po tylu latach mo na mówiæ o mi³oœci? Oboje przyznaj¹, e absolutnie tak. Bo jak go nie ma, to siê o niego martwiê, eby szczêœliwie wróci³. Stale go ostrzegam, eby jeÿdzi³ ostro nie. To jest tak, e têskni jeden za drugim. Jakby nie by³o uczucia, to by cz³owiek machn¹³ rêk¹ przyznaje z uœmiechem pani Zosia. Zgadza siê z tym pan Stanis³aw. Ja jeszcze mówiê onie, e j¹ kocham, ale ona ju nie chce. W zwi¹zku musi byæ te podzia³ obowi¹zków. Zakupami zajmuje siê m¹. Jeœli chodzi o jakieœ powa niejsze zakupy, to decyzje podejmujemy wspólnie, ale zanim ja o czymœ pomyœlê, to m¹ ju idzie zobaczyæ, posprawdza. I ja ycie nie jest przecie us³ane ró ami. Ale trzeba wszystko razem przetrwaæ. I jakoœ siê wszystko uda³o przezwyciê yæ. My sami siê wszystkiego dorabialiœmy. y ki, garnka, talerza. Nie dostaliœmy tego od rodziców. A i prezenty œlubne nie by³y takie jak teraz. Jakaœ haleczka, rajstopki. Najwiêkszy to by³ obrus i wazon mu w tym nie przeszkadzam. M¹ te zajmuje siê p³aceniem rachunków, aden siê u nas nie przeterminuje mówi pani Zofia. Stroje dla ony te wybieraj¹ razem. Jak ja nie wp³ynê na onê, to ona ju nic sobie nie kupuje wskazuje pan Stanis³aw. Ale jego ma³ onka przyznaje, e m¹ jest dobrym doradc¹. Jak razem coœ kupujemy dla mnie, to jak siê jemu coœ nie podoba, to wychodzi ze sklepu machnie rêk¹, to ja ju wiem, e musia³am œrednio wygl¹daæ wyznaje pani Zosia. Recepta na uczucie Przede wszystkim zaufanie, trzeba wierzyæ sobie. I nie snuæ jakiœ bezpodstawnych podejrzeñ. Porozumienie, szacunek do drugiej osoby. Trzeba siê dogadaæ zawsze wyjaœnia pani Zosia. Pan Stanis³aw te daje swój przepis. Dla mnie to przede wszystkim d³ugie rozmowy. Najwiêcej tych wspólnych rozmów, na ró ne tematy oczywiœcie. Mam zamiar do yæ jeszcze diamentowych godów wyznaje. Przecie to tylko jeszcze 10 lat No nie wiem, chocia jak zamawia³am mszê w koœciele i mówi³am, e z okazji 50-lecia œlubu, to ksi¹dz siê mnie zapyta³ Pani, taka m³odzie ówa, tyle lat po œlubie?. Kto to wie, co bêdzie zamyœla siê pani Zofia. A my wierzymy, e za 10 lat ponownie bêd¹ œwiêtowaæ z wielk¹ pomp¹ rocznicê œlubu. Mo e wtedy bêdziemy mogli poznaæ dog³êbnie ich sekret.

8 8 I NFORMACJE Gazeta Krotoszyñska WIELKOPOLSKA POZBAWIONA UNIJNYCH PIENIÊDZY? Zaczynaj¹ ostr¹ walkê Czy unijna kasa przesz³a krotoszyñskim i kobyliñskim samorz¹dom ko³o nosa? Byæ mo e. Projekty modernizacji gospodarki odpadami Zwi¹zku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, dofinansowanie drugiego etapu rozbudowy oraz modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a tak e budowa sieci kanalizacyjnej w Kobylinie zosta³y wykreœlone z ministerialnej listy najwa niejszych inwestycji. W³odarz Krotoszyna nie zamierza jednak og³aszaæ kapitulacji i zapowiada ostr¹ walkê. Ministerstwo z kolei uspokaja, e œrodki bêdzie mo na pozyskaæ w konkursach. Te maj¹ byæ og³aszane w ci¹gu roku. FARIDA ADAMSKA Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowa³o now¹ listê najistotniejszych inwestycji w latach , które maj¹ otrzymaæ dofinansowanie z UE. Niestety zabrak³o na niej projektów z Krotoszyna i Kobylina, choæ na poprzedniej liœcie by³y umieszczone. Podzieli³y one los wielu innych projektów z Wielkopolski. Bêdzie ostro Burmistrz Krotoszyna nie zamierza za³amywaæ r¹k. Zaczynamy po prostu ostr¹ walkê podkreœla Julian Jokœ. A rozegra siê ona o projekt, wspólny ze Zwi¹zkiem Gmin Zlewni Górnej Baryczy, dotycz¹cy integracji, rozbudowy i modernizacji systemu gospodarki odpadami. Wartoœæ tego zadania opiewa na kwotê ok. 70 milionów z³otych, z czego po³owa mia³a pochodziæ ze œrodków unijnych. Krotoszyn stara³ siê równie o dofinansowanie drugiego etapu rozbudowy oraz modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Mimo, i inwestycje te s¹ wielomilionowe, nie przekroczy³y progu 25 milionów euro, co jak t³umaczy burmistrz mia- ³o znaczenie przy ocenie projektów. Co istotne podczas procesu weryfikacyjnego krotoszyñski projekt zyska³ uznanie w ministerstwie œrodowiska. Niestety zosta³ zablokowany na poziomie ministerstwa rozwoju. Z listy wykreœlono równie projekt dotycz¹cy systemu kanalizacji zbiorczych aglomeracji gminy Kobylin Krobia Pêpowo Pogorzela. W³odarz Kobylina wybiera siê do Poznania i do Warszawy. Wys³a³ te pismo protestacyjne do ministerstwa. Bêdziemy próbowaæ dociec, jakie s¹ konkretne przyczyny tego, e nie jesteœmy na liœcie. Nasz projekt by³ zawsze oceniany wysoko, wszystkie kryteria strategiczne spe³niamy i nie rozumiemy, dlaczego spadliœmy z listy. Zobaczymy, jakie s¹ dalsze mo liwoœci, jaki lista przyjmie kszta³t, prawdopodobnie bêdzie te mo na braæ udzia³ w konkursach mówi Bernard Jasiñski, burmistrz Kobylina. Uspokajanie czy mydlenie oczu? Minister Rozwoju Regionalnego El bieta Bieñkowska t³umaczy, e jeszcze nic nie jest do koñca przes¹dzone. Zaœ umieszczenie projektu na listach kluczowych, wcale nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Oznacza to jedynie tyle, e dany projekt jest wa ny dla strategii rozwoju kraju. Dodatkowo ich weryfikacja bêdzie powtarzana co pó³ roku, i te projekty, które nie dotrzymaj¹ terminów, bêd¹ usuwane z list. Poza tym jest szansa dla tych, którzy odpadli. Œrodki, które zosta³y uwolnione w wyniku weryfikacji, przeznaczone zostan¹ na procedurê konkursow¹. A w niej udzia³ wzi¹æ mog¹ wszyscy ci, którym nie uda³o siê za³apaæ na dofinansowanie. W³aœnie z tej szansy chc¹ skorzystaæ krotoszyñscy samorz¹dowcy. Burmistrz Julian Jokœ podkreœla, e nie zamierza rezygnowaæ z planowanych inwestycji. Jego zdaniem zadania te s¹ tak wa ne, e nie mo na tak po prostu zaprzestaæ prac. Tym bardziej, e jest du a szansa na to, e uda siê jednak pozyskaæ pieni¹dze w konkursie. Prace nad projektem kanalizacyjnym s¹ dobrze przygotowane pod wzglêdem inwestycyjnym, a to bêdzie jednym z najwa niejszych kryteriów branych pod uwagê przy ocenie. Tutaj stopieñ przygotowania jest na takim poziomie, e nie bojê siê konkursu przekonuje Julian Jokœ. Istnieje równie du e prawdopodobieñstwo, e inwestycja dotycz¹ca systemu gospodarki œmieciowej uzyska aprobatê w konkursie. Œwiadczy JOKŒ JULIAN burmistrz Krotoszyna Jestem optymist¹, jakie mamy inne wyjœcie. Gdybyœmy dzisiaj zaczêli p³akaæ i lamentowaæ, to nic nie da. Lepiej by by³o gdyby by³o bez konkursu, ale widaæ, co siê porobi³o. Teraz mamy wyjœcie albo stan¹æ w miejscu i p³akaæ albo robiæ swoje. o tym miêdzy innymi fakt, e w projektach znalaz³ siê zapis o ochronie wód Zlewni Baryczy. Stawia nas to w dobrej sytuacji, poniewa, to nie jest Dolna Barycz jak stowarzyszenie w Miliczu, to nie jest Górna Barycz, jak nasza, tylko generalnie ochrona wód Baryczy. To jest dobry sygna³, e pieni¹dze na Barycz s¹. Jak one zostan¹ podzielone, to siê oka e mówi w³odarz Krotoszyna. Zreszt¹ uwa a, e kilka projektów mo e wypaœæ z list z uwagi na nie dotrzymanie terminów. A wtedy pojawi siê szansa, dla pozosta- ³ych. My miesi¹c temu eœmy sobie sami narzucili harmonogram postêpowania. Wys³aliœmy grafik naszych dzia³añ. W którym terminie, co wykonamy i konsekwentnie bêdziemy to robiæ t³umaczy Julian Jokœ. Pozytywnym objawem jest równie to, e do projektu Zwi¹zku Gmin Zlewni Górnej Baryczy chc¹ do³¹czyæ kolejne gminy. Przy³¹czy³ siê do nas Pleszew, czyli ponad 30 tysiêcy osób. Wiem, e gmina Raszków siê zastanawia. To jest potêga. S¹dzê, e powinno siê udaæ. Obkrojona Wielkopolska Swojego niezadowolenia z nowej listy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie kryje rz¹dowa opozycja. To, co siê sta³o jest bardzo z³e, dla naszego regionu w szczególnoœci. BERNARD JASIÑSKI burmistrz Kobylina Nasz projekt by³ zawsze oceniany wysoko, wszystkie kryteria strategiczne spe³niamy i nie rozumiemy, dlaczego spadliœmy z listy. Proszê zwróciæ uwagê jak zostaliœmy obkrojeni. Wielkopolska zosta³a bardzo Ÿle potraktowana. To jest cios dla Wielkopolski mówi Andrzej Dera, pose³ Prawa i Sprawiedliwoœci. Uwa a, e obecny rz¹d zabra³ mo liwoœæ realizacji wielu potrzebnych inwestycji. Jest to dla niego o tyle niezrozumia³e, e jak mówi, obecne w³adze zapewnia³y o wspieraniu regionalizmu dla prawid³owego funkcjonowania samorz¹dów. Zapewnia jednak, e jego ugrupowanie tak nie pozostawi tej sprawy. Bêdziemy sk³adaæ interpelacje, tylko czy to przyniesie jakiœ skutek zastanawia siê pose³ PiS. Samorz¹dy maj¹ jeszcze szansê na pieni¹dze Pose³ PO Maciej Orzechowski twierdzi, e dotychczasowe listy nie by³y sporz¹dzane w oparciu o merytoryczne kryteria, a raczej w oparciu o yczenia, a wartoœæ zapisanych inwestycji znacznie przekracza³a dostêpne œrodki. Wed³ug niego dziêki rzetelnej weryfikacji, na liœcie pozosta³y tylko te projekty, które s¹ wa ne dla MACIEJ ORZECHOWSKI pose³ PO Otrzyma³em ju odpowiedÿ z ministerstwa, co by³o powodem niezakwalifikowania siê tych projektów w pierwszej transzy. Teraz wspólnie z lokalnymi samorz¹dowcami, bêdziemy pilotowaæ te projekty, by spe³nia³y wymagania konkursowe ministerstwa. rozwoju strategicznego kraju. Przy weryfikacji pod uwagê brane by³y przede wszystkim te projekty, które mia³y pe³n¹ dokumentacjê lub by³y w pe³ni przygotowane podkreœla Maciej Orzechowski. Uwa a te, e wykreœlenie z listy nie jest równoznaczne z tym, e taki projekt nie ma szans na unijne pieni¹dze. Wszystkie œrodki, które zosta³y uwolnione w wyniku weryfikacji projektów na listach kluczowych oraz œrodki z inwestycji, które nie bêd¹ realizowane zgodnie z wytyczonym harmonogramem, zostan¹ przeznaczone na realizacjê projektów z konkursów. Myœlê, e szczególnie ma³e, dobrze przygotowane projekty bêd¹ wygrywaæ mówi pose³. Stanowczo nie zgadza siê z zarzutami kierowanymi pod adresem minister Ewy Bieñkowskiej, o stronniczoœæ i faworyzowanie Œl¹ska. Pani minister ma trudne zadanie, bo pochodzi ze wspomnianego regionu. Ale przecie na pierwszej liœcie wartoœæ projektów ze Œl¹ska przekracza³a 10 mld z³, teraz zosta³a ograniczona do 3 mld. Ca³kowity koszt systemu kanalizacji zbiorczych aglomeracji gminy Kobylin Krobia Pepowo Pogorzela oszacowano na 26,93 mln euro. Dofinansowanie mia³o wynieœæ 16,02 mln euro. Projekt Zwi¹zku Gmin Zlewni Górnej Baryczy dotycz¹cy integracji, rozbudowy i modernizacji systemu gospodarki odpadami opiewa³ na 18,49 mln. euro. Dofinansowanie mia³oby wynieœæ 10,17 mln. euro. Natomiast koszt drugiego etapu rozbudowy oraz modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie oszacowano na 13,08 mln. euro. Dofinansowanie mia³oby siêgn¹æ 7,78 mln. euro.

9 Gazeta Krotoszyñska I NFORMACJE 9 AKTUALIZACJA GRUNTÓW ROLNYCH W POWIECIE KROTOSZYÑSKIM Zamiast podatku rolnego zap³ac¹ od nieruchomoœci Koñcz¹ siê dobre czasy dla tych, którzy postawili dom na gruntach rolnych. Dotychczas, jeœli nie uregulowali zmian gruntowych, p³acili zamiast podatku od nieruchomoœci zdecydowanie ni szy podatek rolny. Teraz to siê zmieni, a ró nice w op³atach mog¹ byæ kilkakrotnie wy- sze. Trwa bowiem aktualizacja danych ewidencyjnych. FARIDA ADAMSKA W³aœciciele nieruchomoœci, którzy do tej pory nie uregulowali kwestii gruntowych, otrzymuj¹ stosowne zawiadomienia z urzêdu o koniecznoœci dokonania korekt. Wszystko za spraw¹ zmian w sposobie opodatkowania gruntów. Wczeœniej, przed 2003 rokiem, wysokoœæ podatku uzale niona by³a od powierzchni gruntu, teraz brany jest pod uwagê wpis do ewidencji gruntów, tzn. czy grunt jest objêty klasyfikacj¹ glebow¹. Od kogo zaczêli? W pierwszej kolejnoœci porz¹dkowanie zapisów ewidencji gruntów odby³o siê w miastach: Krotoszyn, Zduny, Sulmierzyce i w KoŸminie Wlkp. Na obszarach wiejskich na pierwszy rzut posz³a gmina Rozdra ew. Po zewidencjonowaniu gruntów okaza³o siê, e ca³e osiedla mieszkaniowe p³aci³y podatek rolny b¹dÿ nie p³aci³y go wcale. Grunty rolne klasy V i VI s¹ bowiem zwolnione z podatku. Maj¹c dzia³ki budowlane nie p³acili w ogóle podatku od gruntu t³umaczy Wies³awa Walczak, naczelnik Wydzia³y Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomoœciami Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. W ROZDRA EWIE ca³e osiedle mieszkaniowe sta³o na gruntach rolnych. Przychodz¹, kiedy chc¹ dostaæ kredyt Co nale y zrobiæ, jeœli dom zosta³ postawiony na dzia³ce rolnej? Nale y zg³osiæ ten fakt do starostwa krotoszyñskiego. Jednak w³aœciciele posesji nie robi¹ tego zbyt chêtnie. Chyba e jest im to niezbêdne np. do uzyskania kredytu. Jeœli ktoœ ma dzia³kê roln¹, to aden bank nie chce z nim rozmawiaæ. W takiej sytuacji s¹ zmuszeni zg³osiæ zmiany t³umaczy Wies³awa Walczak. Za brak zg³oszenia faktu zmiany danych, objêtych ewidencj¹ gruntów, mo na zap³aciæ grzywnê w wysokoœci 5 tys. z³. Ale w powiecie krotoszyñskim jeszcze nikt nie zosta³ ukarany. Bowiem, gdy organ pozyska informacjê o zmianie sposobu u ytkowania gruntów, to zobowi¹zuje ich w³aœciciela w drodze postanowienia do dostarczenia dokumentów: wykazu zmiany danych ewidencyjnych i mapy uzupe³niaj¹cej mówi szefowa wydzia³u geodezji. Dokumenty na zlecenie w³aœciciela wykonuj¹ uprawnieni geodeci. Nie nad¹ aj¹ Starostwo nadal prowadzi dzia- ³ania zmierzaj¹ce do utrzymania ewidencji gruntów w stanie aktualnoœci. Zaczê³o siê od programów unijnych dotycz¹cych dop³at rolniczych. Trzeba by³o w szybkim tempie za³o yæ bazy numeryczne dzia³ek i zweryfikowaæ czêœæ kartograficzn¹ z czêœci¹ opisow¹ wyjaœnia Wies³awa Walczak. Nastêpny etap obejmowa³ przygotowanie baz do Informacyjnej Platformy Elektronicznej. Dla tej ogólnopolskiej bazy wydzia³ uzupe³nia dane o u ytkach, budynkach i kontroluje czêœæ opisow¹ z czêœci¹ graficzn¹. Je eli stwierdzamy, e jest budynek, a na czêœci kartograficznej jest rola, no to musimy wprowadziæ fakt istnienia budynku. Wtedy dzia³amy z urzêdu, bo nie mamy czasu, eby wzywaæ w³aœcicieli, by zg³aszali zmiany. Jednak, gdy konieczne s¹ dokumenty geodezyjne, to wtedy s¹ wzywani t³umaczy naczelnik wydzia³u. Najpierw trzeba odrolniæ Obecnie, jeœli chcemy postawiæ dom na dzia³ce rolnej, musimy przekszta³ciæ j¹ na budowlan¹. eby móc siê na takiej ziemi wybudowaæ, nale y j¹ odrolniæ. Polega to na zmianie jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i wy³¹czenia jej z produkcji rolnej. Trzeba udaæ siê do gminy i sprawdziæ czy ma na ten teren plan zagospodarowania przestrzennego. Jeœli ma, to zainteresowani otrzymuj¹ informacjê, jakie s¹ ograniczenia, co mo na, a czego nie mo na t³umaczy Wies³awa Walczak. Jeœli gmina nie posiada na dany teren planu zagospodarowania, to zainteresowani mog¹ wyst¹piæ o decyzje o warunkach zabudowy. Postêpowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy poprzedzone jest licznymi uzgodnieniami, m.in. z zakresu ochrony gruntów. Sta- rosta na potrzeby burmistrzów i wójta dokonuje uzgodnienia b¹dÿ go odmawia. Wtedy gmina wydaje decyzjê o warunkach zabudowy. I to jest w uproszczeniu jednostkowe odrolnienie podkreœla naczelnik wydzia³u geodezji. Uproszczone jednostkowe odrolnienie jest mo liwe w przypadku, gdy obszar projektowanej inwestycji nie przekracza 0,5ha u ytków rolnych klas III i 1ha u ytków rolnych klas V i VI (gleby organiczne). Zgodê na ziemiê III klasy wydaje minister rolnictwa, na IV marsza³ek województwa. W sprawie lasów decyduje Dyrekcja Generalna Lasów Pañstwowych t³umaczy Wies³awa Walczak. Je eli ziemia jest z³ej jakoœci, decyzjê podejmuje burmistrz lub wójt. Po uzyskaniu WIES AWA WALCZAK naczelnik Wydzia³y Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomoœciami Starostwa Powiatowego w Krotoszynie Jeœli ktoœ ma dzia³kê roln¹, to aden bank nie chce z nim rozmawiaæ. W takiej sytuacji s¹ zmuszeni zg³osiæ zmiany. decyzji o warunkach zabudowy i opracowaniu planu zagospodarowania przez upowa nionego projektanta, inwestor powinien zwróciæ siê do starosty z wnioskiem o zezwolenie na wy³¹czenie gruntów z produkcji rolnej. Tak¹ decyzjê musi uzyskaæ przed wydaniem pozwolenia na budowê. Zamiast 10 z³ zap³aci 75 z³ Za³ó my, e mieszkaniec gminy Zduny postawi³ dom na gruntach rolnych i nie przekszta³ci³ ich. Zamiast podatku od nieruchomoœci p³aci³ zdecydowanie ni szy podatek rolny. W ci¹gu roku przyjmuj¹c, e dzia³ka ma 500 m, uiszcza³ do gminnej kasy 10 z³. Teraz bêdzie musi odrolniæ grunt i zap³aci podatek od nieruchomoœci. Kwota bêdzie znacznie wy- sza, bo na rok siêgnie 75 z³.

10 10 I NFORMACJE Gazeta Krotoszyñska Wichura zniszczy³a Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni, kilka powalonych drzew, stosy ga³êzi oto bilans zniszczeñ, jakie poczyni³y ostatnie wichury na cmentarzu w KoŸminie Wlkp. To w ci¹gu ostatnich kilku lat nie pierwsze takie zdarzenie. Mieszkañcy miasta powoli przyzwyczajaj¹ siê do tego, e po ka dym silniejszym wietrze id¹ sprawdziæ, jak wygl¹daj¹ groby bliskich. Tak by³o i tym razem. Ci, którzy po ostatniej wichurze trafili na cmentarz, nie mogli uwierzyæ w³asnym oczom. W starej czêœci wielki œwierk, z³amany jak zapa³ka, run¹³ na mur okalaj¹cy nekropoliê. W alejkach wala³y siê poodrywane ga³êzie drzew. W nowej czêœci cmentarza dwa ogromne, wyrwane z korzeniami drzewa doszczêtnie zniszczy³y znajduj¹c siê obok groby. Nieco dalej pomniki przys³oni³y powalone na nich tuje. W innej czêœci na groby spad³ fragment œwierku, który wiatr przerzuci³ kilka metrów od pnia. Liczenie strat Rozpoczê³o siê liczenie strat. Ks. Andrzej Suchecki z parafii œw. Wawrzyñca, administratora cmentarza, naliczy³ oko³o 20 zniszczonych nagrobków. Oczywiœcie nie ka dy w równym stopniu. Dwa s¹ zniszczone doszczêtnie, kilka ma naruszon¹ konstrukcjê i fundamenty, reszta-rozbite tylko niektóre elementy. Nagrobki to jednak nie wszystko. Wiatr zniszczy³ te fragment dachu ch³odni i mur w starej czêœci cmentarza. Wszystko zosta- ³o skrupulatnie sfotografowane. Dokumentacja pokazana likwidatorowi szkód z PZU z Kalisza. NIEKTÓRE NAGROBKI zosta³y doszczêtnie zniszczone. Kwestia odszkodowañ Remonty zniszczonych nagrobków nie s¹ tanie. W³aœciciele nie bardzo wiedz¹, jak wygl¹da sprawa ewentualnych odszkodowañ. Ka dy cmentarz jest ubezpieczony od odpowiedzialnoœci cywilnej. W zwi¹zku z tym odszkodowania bêd¹ z pewnoœci¹ wyp³acone. Stanie siê to jednak tylko w tym przypadku, kiedy likwidator uzna, e szkoda nast¹pi³a w wyniku wyraÿnego zaniedbania parafii. To znaczy, e np. na grób spad³o drzewo, które powinno zostaæ wyciête wczeœniej mówi ksi¹dz Andrzej Suchecki. Obecnie nie mo na jednoznacznie stwierdziæ, które to drzewa. Ze wszystkim trzeba czekaæ na likwidatora szkód. Czêœæ drzew musieliœmy uprz¹tn¹æ, tak, aby zachowaæ ci¹gi komunikacyjne i eby ludzie mogli naprawiæ nagrobki. W przeci¹gu dwóch miesiêcy zapadnie decyzja o ewentualnych odszkodowaniach. Parafia bardzo prosi o zg³aszanie siê w³aœcicieli pomników w celu zrobienia dok³adnej dokumentacji apeluje ksi¹dz. Warto siê zg³osiæ. Po zesz³orocznej wichurze i spowodowanych ni¹ stratach odszkodowania zosta³y wyp³acone. Problem feralnych drzew Na koÿmiñskim cmentarzu drzewa s¹ du ym problemem. W zesz³ym roku parafia administruj¹ca cmentarzem dokona³a ich pielêgnacji w okolicy koœcio³a œw. Trójcy. Powycinane zosta³y suche konary i dziêki temu w tej czêœci nie ma adnych strat. Ale problemy siê nie skoñczy³y. Z wyciêciem drzew s¹ spore komplikacje. Administrator cmentarza musi uzyskaæ na to zgodê urzêdu miasta. To bywa trudne przyznaje ksi¹dz Andrzej Suchecki. Dlaczego? Czasem drzewa z zewn¹trz wygl¹daj¹ ca³kiem dobrze, a w œrodku choruj¹. Dopiero w trakcie takich wichur, jak ostatnia, okazuje siê, które nale a³o wczeœniej wyci¹æ. Czy taki stan rzeczy oznacza, e w³aœciciele grobów nie mog¹ spaæ spokojnie? Przedstawiciel administratora cmentarza uspokaja. Przyjecha³ specjalista dendrolog, który oszacowa³ stan drzew. DOM STRA AKA W ZALESIU MA YM WYBUDOWANY Wydano prawie 2 mln z³ Zakoñczono budowê Domu Stra aka w Zalesiu Ma³ym. Prace trwa³y 152 dni. Wszystko siê u³o y³o, jesteœmy bardzo zadowoleni, ju trwaj¹ wesela, co niedzielê s¹ turnieje tenisa sto³owego. To jedna z lepszych sal w gminie, bo takiej tutaj nie ma zachwala inwestycjê Franciszek Matyla, so³tys Zalesia Ma³ego. Pocz¹tkowo kwota na budowê obiektu mia³a siê zamkn¹æ w 500 tys. z³, które gmina zdoby³a ze sprzeda y starego domu stra aka, ale okaza³o siê, e to zdecydowanie za ma³o, aby zbudowaæ pokaÿny budynek z pe³nym wyposa eniem. Przetarg na inwestycjê opiewa³ na kwotê z³, jednak mocne ulewy w letnich miesi¹cach wymusi³y dodatkowe prace. Ich przeprowadzenie wymusi³o wydatkowanie kolejnych z³. Podwy szono œciany fundamentowe i wykonano przy³¹cza gazowe, elektryczne i kanalizacjê deszczow¹ oraz sanitarn¹. Na ostatniej sesji zaplanowano jednak kolejna kwotê z³ na Dom Stra aka w Zalesiu Ma³ym. Moim zdaniem kwota ta jest zdecydowanie za du a mówi³ wówczas Piotr Chlebowski, przewodnicz¹cy rady. Ale z wyjaœnieniami pospieszy³a Jolanta Nowak, skarbnik gminy Kobylin. Jeden rachunek jest na nadzór inwestorski na z³ i drugi na przy³¹cze gazowe, na z³. To jest trochê zawy ony plan, ale te pieni¹dze s¹ po to, e a nu coœ wyskoczy. Je eli to zostanie, to te pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na inne cele, wróc¹ do bud etu. Dom Stra aka w Zalesiu Ma³ym sk³ada siê z zaplecze socjalnego wraz z kuchni¹, pomieszczenia socjalnego i pomieszczenia magazynowego. Generalnie jest to dom stra aka, w tym mieœci siê jednak jeszcze œwietlica BUDOWA Domu Stra aka w Zalesiu Ma³ym, gmina Kobylin, poch³onê³a prawie 2 miliony z³otych. wiejska, z której korzystaæ mog¹ wszyscy mieszkañcy mówi Czes³aw Piskorek, podinspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego w kobyliñskim magistracie. Mieszkañcy istotnie s¹ zadowoleni. My jesteœmy szczêœliwi œmieje siê so³tys Zalesia Ma³ego. Choæ budowa obiektu poch³onê³a ostatecznie prawie 2 mln z³ efekt jest imponuj¹cy, co tak e podkreœla burmistrz Kobylina. Realizacja inwestycji jest œwiadectwem, e solidarna i konstruktywna praca przynosi oczekiwane efekty mówi Bernard Jasiñski. (kb)

11 Gazeta Krotoszyñska I NFORMACJE 11 cmentarz NIEUCHWYTNA PANI PREZES, CZYLI JAK CHCECIE TO PISZCIE Mieszkañcy siê niepokoj¹, firma Mahle milczy KONARY DRZEW uszkodzi³y wiele pomników. TIRY PARKUJ CE NA ULICY MAHLE w Krotoszynie mimo znaków zakazu stwarzaj¹ zagro enie dla innych pojazdów. JEDNO Z DRZEW spad³o na p³ot otaczaj¹cy cmentarz. Okaza³o siê, e do wyciêcia jest ich sporo. Najwiêcej, bo niemal jedna trzecia, znajduje siê w okolicy koœcio- ³a œw. Trójcy. To te bêd¹ najwiêksze koszty, nawet kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych. Trzeba to jednak zrobiæ, bo drzewa zagra aj¹ bezpoœrednio koœcio- ³owi. Oprócz tego na nowym cmentarzu trzeba usun¹æ ca³¹ alejê tui, ze wzglêdu na ich s³aby system korzeniowy. Kilkunastu najwiêkszym drzewom nale y poobcinaæ korony. Do wyciêcia s¹ te drzewa rosn¹ce nie na cmentarzu, ale przy ulicy Poznañskiej, w okolicy przycmentarnego parkingu. Ta sprawa le y jednak w gestii powiatu, poniewa ulica ta jest drog¹ powiatow¹. Na dniach maj¹ rozpocz¹æ siê prace zwi¹zane z wycink¹ wskazanych przez dendrologa, najbardziej nara onych na powalenie drzew. Bêdzie to z pewnoœci¹ walka z czasem, bowiem zagro enie mocniejszymi podmuchami nie zmala³o. Miejmy nadziejê, e, w wyniku tych dzia³añ, cmentarz bêdzie bezpieczniejszy, a jednoczeœnie nie straci nic ze swojego uroku. PROWIZORYCZNE ROZWI ZANIE GDDKIA W KOŸMINIE WLKP. atwiejszy skrêt na Rozdra ew MIMO I NAPRAWA JEST JEDYNIE DORAŸNA, znacznie obni a poziom irytacji wœród kierowców. (zet) Poprawiono stan nawierzchni drogi nr 15. Chodzi o odcinek przy oœrodku szkolenia kierowców Stanis³awa Paterka w KoŸminie Wlkp. Droga w tym miejscu by³a dziurawa. Utrudniony by³ te skrêt w kierunku Rozdra- ewa. Koszty naprawy pokry³a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. By³o to jednak jedynie dzia³anie doraÿne, wrêcz prowizoryczne. Interweniowaliœmy do GDDKiA w tej sprawie i reakcja by³a niemal natychmiastowa. Nie by³y to jednak skomplikowane prace, ponadto wykonywane by³y w niskiej temperaturze i trudno o trwa³oœæ efektów tej pracy zastrzega Jaros³aw Ratajczak, zastêpca burmistrza KoŸmina Wlkp. Na kolejny, bardziej dok³adny remont, trzeba poczekaæ do wiosny. (igi) Droga przy ulicy Mahle w Krotoszynie, w kierunku Kobierna, jest w op³akanym stanie alarmuj¹ mieszkañcy. Oprócz tego kierowcy tirów podje d aj¹cych do zak³adu Mahle zdaj¹ siê nie zauwa aæ znaku zakazu zatrzymywania i parkuj¹ w niedozwolonym miejscu. Czy by prawo drogowe nie obowi¹zywa³o wszystkich? Wiceprezes firmy Mahle by³a nieuchwytna, a w jej imieniu wypowiada³a siê sekretarka. Samochody ciê arowe, które parkuj¹ przy Mahle i oczekuj¹ na wjazd do firmy spowodowa³y degradacjê tej e ulicy. Nawierzchnia jest w fatalnym stanie. Stwarza to ogromne zagro enie dla bezpieczeñstwa. Szczególnie dla mieszkañców Kobierna, którzy codziennie doje d aj¹ stamt¹d do Krotoszyna, czy odwrotniewskazywa³ Zbigniew Brodziak, radny powiatowy. Jak podkreœli³, na problemem ten zwrócili mu uwagê mieszkañcy powiatu. Coœ wiêc trzeba z tym zrobiæ. Oprócz tego, e nawierzchnia jest w z³ym stanie, to samochody ciê arowe parkuj¹ na poboczu, pomimo ustawionych tam znaków zakazu zatrzymywania siê. Dlatego tak tego zostawiæ nie mo na. Trzeba pilnie dokonaæ naprawy ul. Mahle i znaleÿæ rozwi¹zanie tego problemu uwa a radny. Podobnego zdania jest Marian Skotarek. Radny uwa a, e taki stan rzeczy k³óci siê z poprzednimi deklaracjami firmy Mahle Mówi siê, e jest to firma z d³ugoletnimi tradycjami, z pewn¹ renom¹ i myœla- ³em, e takiego problemu nie bêdzie. A jednak wyst¹pi³. Sami chcieli, eby tê ulicê nazwaæ od nazwy ich firmy. A teraz, kiedy mieszkañcy interweniowali z t¹ spraw¹ w firmie, to zostali odes³ani z kwitkiem mówi Marian Skotarek, radny powiatowy. Okazuje siê, e Agata Boheñska, wiceprezes firmy Mahle jest bardzo zajêt¹ osob¹, gdy przez dwa tygodnie nie znalaz³a czasu, by ustosunkowaæ siê do problemu. Ale za to wypowiedzia- ³a siê sekretarka. Pani prezes stwierdzi³a, e jak chcecie, to sobie piszcie oœwiadczy³a Agnieszka Juszczyk-Chudziñska, sekretarka w firmie Mahle. Po kolejnej próbie kontaktu dowiedzieliœmy siê, równie z ust sekretarki, e wiceprezes Agata Bocheñska nie zajmie stanowiska w sprawie. Pani prezes nie bêdzie komentowa³a tej sprawy uciê³a Agnieszka Juszczyk- Chudziñska. Krotoszyñska policja nie by³a do tej pory poinformowana o procederze parkowania na zakazie. Nie by³o nam wiadomo o tego typu zdarzeniach, spraw¹ siê jednak zajmiemy zapewni³ nadkomisarz Jacek Piechota z Powiatowej Komendy Policji w Krotoszynie. Mandat zaœ, jak poinformowa³ nas komendant Stra y Miejskiej w Krotoszynie, za parkowanie pod zakazem wynosi wed³ug kwalifikatora 100 z³. (mp)

12 12 W IEŒCI R OLNICZE Gazeta Krotoszyñska Spotkanie delegatów z zak³adami miêsnymi Beznadziejna Sytuacja na rynku trzody chlewnej jest beznadziejna. Rolnicy mówi¹ o tym ju od jakiegoœ czasu. Zdecydowali siê nawet na pikiety i marsze protestacyjne. ¹dania i postulaty, które kieruj¹ do w³adz, trafiaj¹ jednak w pró niê. Czy w tej sytuacji gospodarze podejm¹ bardziej radykalne kroki? MILENA PAWLAK Reprezentanci producentów trzody chlewnej spotkali siê z wojewod¹ oraz z przedstawicielami zak³adów miêsnych, s³u by fitosanitarnej, inspekcji weterynaryjnej i WODR. Dyskutowali o, jak podkreœlaj¹, beznadziejnej sytuacji na rynku trzody chlewnej. Tona soli potasowej w zesz³ym roku kosztowa³a 640 z³, obecnie kosztuje z³, zbo e od 530 z³ do 930 z³. W sklepach wzrost z gotowymi wyrobami, np. schab z³. A kg ywca u nas, to zaledwie 3 z³ brutto. Ktoœ tu kogoœ skubie denerwowa³ siê Hieronim Marsza³ek, prezes Zwi¹zku Zawodowego M³odych Rolników. Nie doœæ, e gospodarze sprzedaj¹ œwinie za bezcen, to jeszcze musz¹ czekaæ za pieniêdzmi. Konsument przychodzi do sklepu i kupuje od razu. Rolnik, zanim otrzyma pieni¹dze, czeka niekiedy 2 miesi¹ce. Nie mo e tak byæ. ¹damy przepisu 14 dni, eby rolnik przetwórca mia³ w tych dniach zap³acone domaga³ siê Hieronim Marsza³ek. Uczestnicy spotkania wskazywali równie na z³¹ sytuacjê w ca³ym sektorze rolnym. Nie doœæ, e cena wo- ³owiny i trzody spada, to za chwilê mleka te spadnie, bo jest ju go za du o wylicza³ Dominik Kobylarz, prezes GZRKiOR. Ju teraz nie prosz¹ Rolnicy maj¹ doœæ. Zorganizowali szereg protestów i pikiet. Wysunêli ¹dania, a swoje postulaty z³o yli na rêce w³adz. Odpowiedzi, jakie uzyskali s¹ jednak, wed³ug nich, ma³o zadowalaj¹ce. Dostaliœmy odpowiedzi z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. S¹ one jednak ogólnikowe. G³ównie odnosz¹ siê do dyrektyw i zarz¹dzeñ unijnych i przepisów polskich. Nie ma w tej odpowiedzi rzeczy, które by nas interesowa³y informowa³ Hieronim Marsza³ek. Zdaniem producentów trzody chlewnej, proœby nie zdaj¹ siê na nic i trzeba podj¹æ bardziej radykalne kroki. Ju teraz nie prosimy, bo nasze proszenie adnego po ytku nie przynosi. Bardziej przechodzimy do zdecydowanych dzia³añ. Ale nie zapominamy, e nale y rozmawiaæ dodaje Hieronim Marsza³ek. Dlaczego ceny ywca s¹ tak niskie? Przedstawiciele zak³adów miêsnych, którzy byli obecni na spotkaniu u wojewody stwierdzili, e na cenê ywca nak³ada siê m.in. kurs euro oraz koszty produkcji. Ale od razu spotkali siê z ripost¹ rolników. Nasze koszty ca³y czas wzrastaj¹. Jakaœ mar a w koñcu te zostaje wypracowana, wiêc prosimy siê t¹ mar ¹ dzieliæ z nami t³umaczy Robert Czajka, prezes MGZRKiOR. Delegaci ¹dali ceny 3.90 z³ za kilogram ywca, na co zak³ady miêsne siê nie zgodzi³y. Stawka zaproponowana przez nie wynosi- ³a o 20 do 30 gr wiêcej, ni dotychczasowa (3,00 z³). Albo mali, albo zjednoczeni Robert Czajka widzi dwa rozwi¹zania albo producenci trzody bêd¹ tak mali, e bêd¹ produkowaæ tylko na w³asne potrzeby, albo zjednocz¹ siê w grupy producenckie. Rolnicy sami musz¹ zrozumieæ, e je eli w jednoœci nie bêdzie si³y, to sami sobie z tym problemem nie poradz¹ mówi prezes. Warunkiem osi¹gniêcia dobrej ceny zbytu jest jednak, aby trzoda sprzedawana przez grupy mia³a wyrównany asortyment i by³a w miarê porównywalna jakoœciowo. Cena tucznika

13 Gazeta Krotoszyñska W IEŒCI R OLNICZE 13 w Poznaniu sytuacja O wnioskach, jakie pad³y podczas spotkania producentów trzody chlewnej z zak³adami miêsnymi i Piotrem Florkiem, wojewod¹, informowali S³awomir Szyszka (od lewej), prezes Zwi¹zku Plantatorów Buraka Cukrowego, Hieronim Marsza³ek, prezes Zwi¹zku Zawodowego M³odych Rolników, Robert Czajka, prezes MGZRKiOR w Krotoszynie i Dominik Kobylarz, prezes GZRKiOR w Rozdra ewie. ROBERT CZAJKA prezes MGZRKiOR Na etykiecie ma byæ kraj pochodzenia tego zwierzêcia, z którego ten wyrób zosta³ zrobiony. Czyli miejsce urodzenia. Bo jakie ma znaczenie nazwa widniej¹ca w sklepach Dobre, bo polskie, jeœli to zwierzê z Polsk¹ niewiele ma wspólnego, bo zosta³o tylko w niej przetworzone albo na pó³kê w Polsce po³o one? S AWOMIR SZYSZKA prezes Zwi¹zku Plantatorów Buraka Cukrowego Najwa niejsze, e dosz³o do spotkania miêdzy dwoma stronami. Okaza³o siê, e spotka³y siê dwie poszkodowane strony, czyli zak³ady miêsne, którym kontrahenci nie chc¹ zap³aciæ lepszej ceny i my rolnicy, chc¹cy otrzymaæ zadowalaj¹c¹ cenê od zak³adów. w E klasie na gie³dzie w Niemczech zawsze bêdzie o gr ni sza w porównaniu z cen¹ tucznika duñskiego, dlatego, e on jest jednakowy wagowo, jakoœciowo i z wygl¹du tak t³umaczy³ dyr. Grzegorz Ogrubek z PKM Duda mówi prezes. Zachêca rolników do wspó³dzia³ania i walki o swoje interesy. Razem mo emy wiele zdzia³aæ, ale jeœli sytuacja nie ulegnie poprawie, bêdziemy musieli podj¹æ jakieœ kroki i to dalej id¹ce. Aczkolwiek osobiœcie jestem przeciwny jakiemukolwiek blokowaniu drogi zaznacza Robert Czajka. Dodaje, e rolnicy z pañstw cz³onkowskich maj¹ o wiele wiêksze dop³aty w porównaniu do polskiego gospodarza. Czyli start polskiego producenta trzody jest zupe³nie inny ni za granic¹. On mo e dop³aciæ do tej produkcji, a my nie mamy, z czego mówi Robert Czajka. Co z rynkiem rosyjskim? Rosyjscy kontrolerzy rozpoczn¹ sprawdzanie przedsiêbiorstw najprawdopodobniej w lutym, co nie oznacza natychmiastowej poprawy sytuacji na rynku trzody. Eksport miêsa wi¹ e siê z odbudowaniem wschodniego rynku zbytu. Nawet jeœli te zak³ady przejd¹, to wcale nie znaczy, e bêd¹ na ten rynek sprzedawaæ. Musz¹ sobie szukaæ miejsca zbytu i op³acalnoœci t³umaczy prezes Pro-Agro. Dodaje, e ze strony rosyjskiej, pad³y konkretne stwierdzenia. Federacja kupi chêtnie od grupy producenckiej towar, który bêdzie w kilkudziesiêciu godzinach ubity i zawieziony na tamten rynek. I eby nie dosz³o do takiej sytuacji, jaka mia³a miejsce kilka lat temu, e mia³ byæ to polski tucznik, a zosta³ przywieziony sk¹dœ, tu mo e ubity albo przepakowany, zawieziony tam i nie spe³nia³ wymogów przypomnia³ Robert Czajka. Komisja cenowa Rozwi¹zaniem z³ej sytuacji na rynku ma byæ ustanowienie komisji cenowej, dzia³aj¹cej przy wojewodzie. Znajdowaæ siê w niej bêd¹ przedstawiciele zak³adów miêsnych i grup producentów, którzy bêd¹ siê spotykaæ, by ustalaæ wspóln¹ cenê ywca. To by³by du y krok do po- lepszenia stosunków pomiêdzy zak³adami, a rolnikami uwa a Robert Czajka. Na razie tylko dwa zak³ady wyrazi³y chêæ wspó³pracy Mróz i Salus. Rolnicy licz¹ na to, e uda siê stworzyæ coœ w stylu porozumienia bran owego, ale wy³¹cznie na szczeblu wojewódzkim. Niestety, jesteœmy tylko jednym krajem jako Polska, ale solidarnie, nie znaczy sprawiedliwie. W tej sytuacji nie mo- emy patrzeæ na resztê kraju, bo reszta kraju na nas nie patrzy t³umaczy S³awomir Szyszka, prezes Zwi¹zku Plantatorów Buraka Cukrowego. Sformu³owane wnioski: - wdro yæ program zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie ca³ego kraju, - etykietowaæ polskie miêso, co ma za zadanie promowaæ polski produkt, - egzekwowaæ istniej¹ce przepisy wobec ferm wielkoprzemys³owych, - kontrolowaæ du e sieci handlowe pod wzglêdem sanitarnym i jakoœciowym sprzedawanych produktów miêsnych i miêsa, - utworzyæ zespó³ ds. ustalania ceny minimalnej na terenie województwa wielkopolskiego. Czy są pieniądze na walkę z chorobą Aujeszky ego? Trzeba uczciwie powiedzieæ, e na dzieñ dzisiejszy tych œrodków nie ma. W bud ecie nie zosta³y zapisane. Aczkolwiek bêdziemy parli na to, eby wewn¹trzbud etowe przesuniêcia doprowadzi³y do zabezpieczenia œrodków t³umaczy Robert Czajka, prezes grupy producenckiej Pro-Agro. Rolnicy obawiaj¹ siê te, e brakuje weterynarzy, którzy bêd¹ pobieraæ próby krwi od zwierz¹t. Jednak z ust wojewódzkiego weterynarza us³yszeliœmy zapewnienie, e s¹ szkolenia techników weterynarii, którzy maj¹ uprawnienia do pobierania tych próbek krwi. Producenci rolni ¹dali równie odpowiedzi, w jakiej iloœci zostaj¹ sprowadzane pó³tusze z zachodu oraz domagali siê kontroli wwo onego miêsa. Us³yszeliœmy, e kontrole weterynarzy, którzy w tamtych krajach pieczêtuj¹ samochody, przyje d aj¹ce do nas z towarem, s¹ na tyle wiarygodne, e praktycznie nie trzeba tutaj przeprowadzaæ dodatkowych kontroli. Ale my chcemy uczestniczyæ w tych kontrolach i mieæ do nich wgl¹d, chocia poœrednio wskazuje Robert Czajka.

14 14 I NFORMACJE Gazeta Krotoszyñska HARRY POTTER W KROTOSZYÑSKIEJ BIBLIOTECE Czytali, przedstawiali i o czarodzieju dyskutowali Premiera VII tomu Harry Potter i Insygnia Œmierci by³a œwietn¹ okazj¹ dla mi³oœników ma³ego czarodzieja, by zebraæ siê w krotoszyñskiej bibliotece. Dzieci z Kó³ka Recytatorskiego ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Krotoszynie czyta³y fragmenty ksi¹ ki ( Harry Potter i Ksi¹- e Pó³krwi ) z podzia³em na role. Przygotowywa³y siê pod czujnym okiem Hanny Sztuki. M³odzi artyœci zaprezentowali te streszczenie poszczególnych czêœci Harrego Pottera. Uczestnicy spotkania poprzebierani byli w ró ne stroje, oczywiœcie zwi¹zane tematycznie z ksi¹ k¹. Ci, którzy na³o- yli na siebie najpiêkniejszy strój, otrzymali najnowsz¹ ksi¹ kê o Harrym Potterze, które ufundowa³a ksiêgarnia Lektorat Plus Wiktora Lindnera oraz biblioteka. Nie oby³o siê bez sprawdzenia wiedzy o przygodach czarodzieja. Dzieci odpowiada³y na pytania konkursowe, s³ucha³y muzyki z filmu oraz bra³y udzia³ w zabawach na zaklêcia. Przez tiarê zosta³y podzielone do jednego z czterech domów w Hogwarcie: Gryffindor, Hufflepuff, Revenclaw, Slytherin. Dla ka - dego by³a zak³adka i czekolada z wizerunkiem g³ównego bohatera ksi¹ ki, ufundowana przez Media Rodzinê. (red) NIE OBY O SIÊ bez sprawdzenia wiedzy o przygodach czarodzieja. SMOLICE Œwiêto babæ i dziadków GRÊBÓW Dzieñ Babci MALUCHY ZE SMOLIC wyst¹pi³y dla babæ i dziadków. Smolickie maluchy z przedszkola i szko³y podstawowej uczci³y Dzieñ Babci i Dziadka. Dzieci jak zawsze pamiêta³y Zabawa siê uda³a NA BIESIADZIE bawili siê zarówno starsi jak i dzieci. GRÊBÓW o tych, którzy niczego nie potrafi¹ im odmówiæ, a czêsto poœwiêcaj¹ ukochanym wnuczêtom tak- e ca³y swój czas. Wierszem i piosenk¹ maluchy przywita³y przyby- ³ych dziadków. W programie nie zabrak³o równie zabawnych skeczy, utworów humorystycznych, a tak e niespodziewanego nalotu UFO, które chcia³o porwaæ dziadków do siebie. Podstêp siê nie uda³, wnuczêta bardzo ostro zaprotestowa³y, babcie i dziadkowie s¹ im bowiem bardzo potrzebni. Maluchy podziêkowa³y dziadkom za troskê i wielkie serce, a tak e obdarowa³y ich w³asnorêcznie przygotowanymi upominkami. By³y yczenia, uœciski, a na zakoñczenie s³odki poczêstunek. Œwiêto babæ i dziadków by³o tak- e okazj¹ do spotkania dawno niewidzianych znajomych i przyjació³, niejednemu zakrêci³a siê ³ezka w oku. (ms) Mieszkañcy Grêbowa i okolicznych miejscowoœci bawili siê na biesiadzie zorganizowanej przez nauczycielki ze szko³y filialnej w Grêbowie oraz radê rodziców. Co roku organizowa³yœmy festyn, a w tym roku pomyœla³yœmy, eby zorganizowaæ biesiadê. W zabawie mogli braæ udzia³ wszyscy mieszkañcy Grêbowa, ale nie tylko z naszej wsi mówi Beata Borowczyk, kierownik szko³y filialnej w Grêbowie. Impreza cieszy³a siê du ym powodzeniem, a bawili siê na niej zarówno starsi, m³odzie, jak i dzieci. Jesteœmy zadowolone, bo zabawa siê uda³a. Dziêkujemy sponsorom, dziêki którym zgromadzi³yœmy ponad 200 nagród do loterii fantowej mówi Beata Borowczyk. Pieni¹dze z biesiady zostan¹ przeznaczone na bie ¹ce potrzeby szko³y. (mil) i Dziadka 30 DZIECI ZE SZKO Y FILIALNEJ w Grêbowie wystêpowa³o dla swoich babæ i dziadków z okazji ich œwiêta. WNUCZÊTA OKLASKIWA O ok. 60 seniorów. Dla babæ i dziadków program artystyczny przedstawi- ³y dzieci ze szko³y filialnej w Grêbowie. Przygotowaniem maluchów do wystêpu zajê³y siê Beata Borowczyk, kierownik szko³y, Monika Wawrzyniak Pa³asz i Ewelina Waliszewska. W przygotowaniach pomaga³a nam prê nie dzia³aj¹ca rada rodziców mówi Beata Borowczyk, kierownik szko³y. W imprezie wziê³o udzia³ ok. 60 seniorów. (mil)

15 TWOJE PIENIĄDZE Wybuduj dom z bankiem Konta internetowe PIT na czasie Jak oszczêdzaæ, aby zyskaæ? Czy baæ siê kredytu hipotecznego i kto mo e go zaci¹gn¹æ? s. 16 Wirtualne banki i wirtualne konta s¹ tañsze w utrzymaniu ni tradycyjne. s. 18 Czy naprawdê PIT jest taki straszny, a urz¹d skarbowy dzia³a jak inkwizycja? s. 19 Twoja œwinka skarbonka strasznie wychud³a? A mo e ju czas j¹ zwolniæ? s. 20 Elektroniczne przesy³anie deklaracji do urzêdu skarbowego e-deklaracje od stycznia Podatnicy i p³atnicy mog¹ sk³adaæ deklaracje podatkowe drog¹ elektroniczn¹, poprzez system e-deklaracje. Wprowadzenie tego systemu ma równie u³atwiæ realizacjê obowi¹zków podatkowych przedsiêbiorcom i udostêpniæ us³ugê on-line. Dokumenty w sposób elektroniczny mo e z³o yæ ka dy, kto posiada bezpieczny (tzw. kwalifikowany) podpis elektroniczny oraz zg³osi do urzêdu skarbowego zamiar sk³adania deklaracji w tej formie. Certyfikat kwalifikowany jest niezbêdny, aby w bezpieczny i pewny sposób przes³aæ deklaracjê - dokument do urzêdu skarbowego. W jaki sposób zg³osiæ do urzêdu skarbowego zamiar sk³adania deklaracji w formie elektronicznej? Formularz zawiadomienia ZAW- E1 mo na pobraæ przez portal (zak³adka Formularze ). W tym zawiadomieniu podatnik wskazuje osobê upowa nion¹ do sk³adania deklaracji - mo e to byæ on sam. Formu- larz dostarcza siê do urzêdu skarbowego w formie papierowej. Nastêpnie nale y drog¹ elektroniczn¹ poprzez portal z³o yæ zg³oszenie ZAW-E2, w którym potwierdza siê wolê sk³adania deklaracji w formie elektronicznej. Naczelnik urzêdu skarbowego dokonuje weryfikacji poprawnoœci zawiadomienia i zg³oszenia oraz wydaje zaœwiadczenia ZAS-E. Na portalu znajduj¹ siê interaktywne formularze podatkowe wraz z instrukcj¹. Po wype³nieniu i opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym mo na przes³aæ je do urzêdu skarbowego. Je eli podatnik nie ma zainstalowanej przegl¹darki plików PDF Adobe Reader w najnowszej wersji, niezbêdnej do obs³ugi interaktywnych formularzy, mo e j¹ pobraæ przez zak³adkê portalu Do pobrania. Natomiast szczegó³owa instrukcja u ytkownika systemu e-deklaracje znajduje siê w zak³adce Instrukcje. (ann) Poprzez system e-deklaracje (od 1 stycznia) sk³adaæ mo na 32 rodzaje deklaracji podatkowych, w tym deklaracje VAT. Kolejne deklaracje sk³adaæ bêdzie mo na w nastêpuj¹cych terminach: - od deklaracji, m.in. PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36l, PIT/O, PIT/D - od deklaracji, w tym PIT-11 - od deklaracji, m.in. PIT-40, PIT-28 W ci¹gu najbli szego roku ³¹czna liczba obs³ugiwanych rozliczeniowych dokumentów podatkowych ma rozszerzyæ siê do 81 deklaracji.

16 16 T WOJE P IENI DZE Gazeta Krotoszyñska Marzysz o w³asnym k¹cie? Wybuduj dom z bankiem Za³o y³eœ rodzinê, kupi³eœ dzia³kê, zasadzi³eœ na niej drzewko, ale nie masz ju pieniêdzy na dom. Co zrobiæ? Udaæ siê do banku po kredyt. Kredyt na budowê domu mo- emy zaci¹gn¹æ w dowolnym banku. Zawsze jednak musimy spe³niæ pewne wymagania. Trzeba dostarczyæ dokumenty potwierdzaj¹ce Ÿród³a dochodów, wypis z ksiêgi wieczystej, akt w³asnoœci dzia³ki, pozwolenie na budowê, uproszczone zestawienie kosztów, projekt oraz dziennik budowy. Aby sprawdziæ dog³êbnie twoj¹ zdolnoœæ kredytow¹ bank musi znaæ tak e wysokoœæ kredytu, jaki chcesz uzyskaæ, okres kredytowania, walutê w jakiej chcesz sp³acaæ kredyt, a tak e wysokoœæ rat i wtedy... mo- esz zacz¹æ czekaæ. Dadz¹ kredyt, czy nie dadz¹? Jeœli przed³o y³eœ wszystkie niezbêdne dokumenty czas podjêcia decyzji kredytowej waha siê miêdzy 3 a 7 dniami. Formalnoœci Nie ma maksymalnej kwoty na jak¹ mo na wzi¹æ kredyt mieszkaniowy. Jest natomiast maksymalny okres kredytowania. W wielu bankach wynosi on do 40 lat, jednak nie ma du ej ró nicy miêdzy ratami sp³acanymi w okresie 30 lat czy 40 lat, chyba, e kwota kredytu jest naprawdê wysoka, wy sza ni z³. Raty mo na roz³o yæ malej¹co lub równo. Niektóre banki, aby zdobyæ klientów oferuj¹ wakacje kredytowe raz w roku, kiedy nie trzeba sp³acaæ raty. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i uzale nione od WIBOR oraz mar y. WIBOR jest to wysokoœæ oprocentowania po yczek na polskim rynku miêdzybankowym, natomiast mar a, to wartoœæ, jak¹ bank zarabia udzielaj¹c nam kredytu. Im WIBOR bardziej ró ni siê od oprocentowania kredytu tym mar a jest wiêksza. Oprocentowanie kredytu jest natomiast uzale - nione od wysokoœci kredytu i wartoœci nieruchomoœci. Transze Najdogodniejsz¹ form¹ sp³acania kredytu s¹ transze. Je eli kredyt opiewa na du ¹ kwotê, transze gwarantuj¹ ni sze raty w porównaniu ze sp³atami od ca³ej kwoty. To nie tylko jednak dogodnoœæ dla kredytobiorcy, ale i dogodnoœæ dla banku, poniewa w momencie uruchamiania kolejnej transzy bank sprawdza wykonalnoœæ zadañ ustalonych w poprzedniej. Niektóre banki preferuj¹ osobiste udanie siê na miejsce budowy, a innym wystarczy przed³o enie faktur na 50% kwoty danej transzy. W zale noœci od wczeœniej podpisanej umowy. ZAMIAST BUDOWAÆ DOMEK Z KLOCKÓW mo esz wzi¹æ kredyt hipoteczny. Ka dy mo e staraæ siê o kredyt? Ka dy mo e wyst¹piæ do banku o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Maj¹c niskie dochody mo na ustaliæ ró nych kredytobiorców i ustala siê ich wspólny dochód. Niekoniecznie musi byæ to osoba spokrewniona, jednak w takim przypadku, je eli jeden z kredytobiorców jest w zwi¹zku ma³- eñskim wymagana jest zgoda wspó³ma³ onka (chyba e wystêpuje podzia³ maj¹tkowy). O kredyt mieszkaniowy mo e staraæ siê równie osoba samotnie wychowuj¹ca dzieci. Tego typu kredyty udzielane s¹ w ramach rz¹dowego programu Rodzina na swoim, gdzie przez pierwszych osiem lat obowi¹zywania umowy kredytowej kredytobiorca bêdzie otrzymywa³ dop³aty do oprocentowania. Istniej¹ jednak wymogi, nie mo e byæ to apartament w luksusowej dzielnicy miasta. Kredytowane mieszkanie nie mo e byæ wiêksze ni 75 m 2, a dom 140m 2, natomiast dop³ata bêdzie dotyczy³a powierzchni u ytkowej nie przekraczaj¹cej dla lokalu mieszkalnego 50m 2 i domu jednorodzinnego 70m 2. Limitowana jest równie cena mieszkania, jak i domu, w zale noœci od miasta. (kb) NOWA PROPOZYCJA SKOK STEFCZYKA Jak pozbyæ siê starych d³ugów? Nie trzeba ju ustanawiaæ hipoteki, by sp³aciæ swoje zobowi¹zania bankowe jedn¹ po yczk¹. Ka dy mo e w niesprzyjaj¹cych okolicznoœciach wpaœæ w du e problemy finansowe. Pierwszy kredyt wzi¹³em, bo chcia³em wyremontowaæ mieszkanie wspomina Andrzej Kuraœ, operator maszyn z Krotoszyna. Potem córka obwieœci³a, e wychodzi za m¹, a œlub chcia³a wzi¹æ jak najszybciej, bo wspólnie z ziêciem dostali propozycjê pracy za granic¹. Wzi¹³em drugi kredyt przecie mam dobr¹ pracê. Niestety posypa³o siê zdrowie i by zapewniæ sobie lepsz¹ opiekê korzysta³em z karty kredytowej. Problem w tym, e dopóki nie wyzdrowiejê, mam o wiele ni sze zarobki i ciê ko jest sp³acaæ tyle rat. Wyjœciem móg³ byæ kredyt konsolidacyjny. P³aci³bym jedn¹, mniejsz¹ ratê dalibyœmy z on¹ radê. Niestety. Mieszkanie nie jest moj¹ w³asnoœci¹ i nie mogê na nim ustanowiæ hipoteki. Takich g³osów, jak pana Andrzeja, s³yszymy wokó³ coraz wiêcej. Gdzie wiêc szukaæ wyjœcia z tego rodzaju spirali zad³u enia? Poprosiliœmy o poradê pana Paw³a Skrzypczaka, kierownika oddzia³u SKOK Stefczyka w Krotoszynie. Co SKOK Stefczyka jest w stanie zrobiæ dla klientów, takich jak pan Andrzej, którzy maj¹ kilka kredytów? SKOK Stefczyka proponuje bardzo proste rozwi¹zanie. Pan Andrzej mo e teraz skorzystaæ z naszej oferty konsolidacyjnej, która s³u y w³aœnie sp³acie takich zobowi¹zañ zewnêtrznych, czyli po yczek, kredytów, linii po yczkowych, debetów, kart kredytowych itp., które posiada siê w innych instytucjach finansowych, np. w bankach czy skokach. Tak, ale co maj¹ zrobiæ osoby, które nie maj¹ np. mieszkania na w³asnoœæ? Zabezpieczeniem po yczki nie musi byæ hipoteka, ale mo e byæ ubezpieczenie lub porêczenie. O tak¹ po yczkê mo e wiêc staraæ siê ka dy. Warunkiem jest minimalna kwota zad³u eñ, które maj¹ byæ skonsolidowane to jest 10 tys. z³. Poza tym po yczka jest bardzo korzystnie oprocentowana. Wiêcej, obni ka oprocentowania zale y m.in. od d³ugoœci okresu kredytowania oraz wysokoœci kwoty po yczki, i mo na j¹ sp³acaæ nawet przez 6 lub 10 lat. Czy SKOK Stefczyka wprowadzi³ jakieœ u³atwienia dla klientów? Oczywiœcie. Na przyk³ad wniosek jest rozpatrywany maksymalnie w ci¹gu 3 dni, ale praktycznie wydajemy decyzjê ju po kilku godzinach. Jeœli po yczka nie przekracza 36 tys. z³ nie jest nawet potrzebne zaœwiadczenie z banku o kredycie. Wystarczy umowa, plan sp³aty, lub inny dokument, który pozwoli ustaliæ saldo zad³u enia w banku. Ponadto do 36 tys. z³ po yczka przyznawana jest bez porêczyciela. Wszystkie formalnoœci przy sp³acie ci¹ ¹cego nam kredytu za³atwi¹ pracownicy Kasy. Ile mo na zaoszczêdziæ korzystaj¹c z oferty konsolidacyjnej? Oszczêdnoœci mog¹ byæ znaczne, to zale y m.in. od wysokoœci konsolidowanych kredytów czy okresu, który pozosta³ do ich sp³aty. Przy kwotach powy ej 20 tys. z³ konsolidacja mo e dawaæ oszczêdnoœci rzêdu nawet 20-30% miesiêcznie. A to ju jest bardzo du o. Czy kwota takiej po yczki konsolidacyjnej mo e byæ wy sza ni suma starych zobowi¹zañ? Przygotowuj¹c now¹ ofertê Kasa pomyœla³a i o tego rodzaju rozwi¹zaniu. Kwota branej po yczki refinansowej mo e byæ wiêksza ni sp³acane w bankach zobowi¹zania. Wiele osób z problemami finansowymi stara siê je ukryæ. Jeœli przyjd¹ po kredyt, to nie informuj¹, e jest im potrzebny na sp³atê innych kredytów w bankach. Bior¹ na ten cel zwyk³¹ po yczkê gotówkow¹. Nie wiedz¹, e trac¹, poniewa konsolidowanie zobowi¹zañ zewnêtrznych po yczk¹ refinansow¹ jest tañsze ni zwyk³a po yczka. Mo na powiedzieæ, e staracie siê rozwi¹zywaæ problemy waszych klientów. Tak, zawsze doradzamy, podsuwamy lepsze rozwi¹zania. Dlatego proponujemy mo liwoœæ refinansowania, czyli konsolidacji zobowi¹zañ zewnêtrznych osobom, które przy mniejszych kwotach tych zobowi¹zañ nie chc¹ ustanawiaæ hipoteki lub nie maj¹ takiej mo liwoœci. Chcemy by nasi klienci mieli wybór i nie musieli siê decydowaæ tylko na jedno rozwi¹zanie. Dziêkuj¹c za rozmowê, pozostaje tylko zaprosiæ do oddzia³u SKOK Stefczyka. Krotoszyn, Rynek 16, tel

17 Gazeta Krotoszyñska T WOJE P IENI DZE - P ROMOCJA 17 Zwyczajnie - znaczy najlepiej Rozmowa z Marianem Skutnikiem, prezesem zarz¹du Po³udniowo-Zachodniej SKOK Pañstwa Superlokata to chyba jeden z atrakcyjniejszych produktów finansowych jaki jest dostêpny obecnie na rynku? Faktycznie Superlokata 7,5% z oprocentowaniem sta³ym na 12 miesiêcy jest hitem wœród lokat. To oprocentowanie odbiega znacznie od tych proponowanych przez banki czy te inne SKOK-i. Nale- y przy tym podkreœliæ, e ta oferta nie zawiera w sobie adnych ukrytych warunków ograniczaj¹cych mo liwoœci z jej korzystania. W okresie kiedy Gie³da Papierów Wartoœciowych prze ywa bessê odnotowujemy szczególnie bardzo du e zainteresowanie nasz¹ ofert¹ lokat. Dlaczego zachêcacie Pañstwo, aby pieni¹dze lokowaæ akurat w Po³udniowo- Zachodniej SKOK? Za motto naszych dzia³añ przyjêliœmy has³o Zwyczajnie znaczy najlepiej i chcielibyœmy, aby w³aœnie tak czuli siê klienci Po³udniowo-Zachodniej SKOK, poniewa w zwyczaju mamy najlepsze relacje z cz³onkami naszej Kasy. Staramy siê oferowaæ im najlepsze po yczki, najlepsze depozyty oraz najlepsze ubezpieczenia. Nasze produkty finansowe nie tylko maj¹ bardzo atrakcyjne oprocentowanie, ale te dostêpne s¹ bez zbêdnych formalnoœci. W punkcie kasowym mo na wype³niæ deklaracjê cz³onkowsk¹ i jeszcze tego samego dnia z³o yæ wniosek o po yczkê lub za³o yæ lokatê. Czy jest mo liwoœæ negocjacji oprocentowania lokat? Oczywiœcie, jest mo liwoœæ uzyskania lepszych warunków oprocentowania depozytów. Nasz cennik jest pewn¹ baz¹, natomiast cz³onkowie naszej Kasy lokuj¹cy du e kwoty mog¹ dostaæ wy sze oprocentowanie ni w cenniku. Cz³onkowie PZ SKOK, chc¹cy zdeponowaæ wiêksze oszczêdnoœci mog¹ poprzez nasze Punkty Kasowe uzyskaæ kontakt z naszym specjalist¹ ds. depozytów, który profesjonalnie dopasuje ofertê do potrzeb. W jaki sposób zapewnione jest bezpieczeñstwo pieniêdzy cz³onków Po³udniowo-Zachodniej SKOK? Spó³dzielcze kasy w Polsce od pocz¹tku swojego istnienia, czyli od 1992 roku, buduj¹ w³asny system ochrony oszczêdnoœci. Celem Krajowej Spó³dzielczej Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowej jest przede wszystkim zapewnienie stabilnoœci finansowej, a tak e sprawowanie nadzoru nad Kasami dla zapewnienia bezpieczeñstwa zgromadzonych w nich oszczêdnoœci oraz zgodnoœci dzia³alnoœci Kas z przepisami prawa. Dla realizacji tych celów zosta³ sformu³owany Program Ochrony Oszczêdnoœci, który narzuca normy ostro noœciowe i standardy zapewniaj¹ce bezpieczne funkcjonowanie wszystkich SKOK-ów w Polsce. W ramach programu oszczêdnoœci cz³onków Po³udniowo-Zachodniej SKOK objête s¹ ubezpieczeniem do wysokoœci 100% oszczêdnoœci do wysokoœci Widaæ wiêc, e ubezpieczenie jest na poziomie wy szym ni gwarancje udzielane klientom banków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jak wygl¹da procedura zak³adania lokaty? Procedura jest prosta. Wystarczy przyjœæ do najbli szej placówki Po³udniowo-Zachodniej SKOK i uzyskaæ cz³onkostwo Kasy z racji tego, e jeste- œmy Spó³dzielcz¹ Kas¹ Oszczêdnoœciowo-Kredytow¹. W tym celu nale y z³o- yæ deklaracjê cz³onkowsk¹ oraz dokonaæ wp³aty wpisowego w wysokoœci 1 z³, wykupiæ jeden udzia³ w wysokoœci 1 z³ oraz wnieœæ wk³ad cz³onkowski równie w wysokoœci 1 z³. Poniewa wszystkie kasy spó³dzielcze funkcjonuj¹ przy stowarzyszeniach równie i nasza Kasa ma taki obowi¹zek. Dla cz³onka naszej Kasy wi¹ e siê to z wymogiem wp³aty rocznej sk³adki w wysokoœci 36 z³ na Stowarzyszenie Edukacji Spo³ecznej i Pomocy Wzajemnej. Nastêpnie mo - na z³o yæ dyspozycjê ulokowania pieniêdzy. Tak, jak zosta³o to wczeœniej wspomniane, nasza oferta cieszy siê bardzo du ¹ popularnoœci¹, a efektem tego jest fakt zapisywania siê do naszej Kasy cz³onków spoza regionu naszego dzia- ³ania. Dla tych klientów mamy opracowan¹ specjaln¹ procedurê obs³ugi na odleg³oœæ. Zreszt¹ wkrótce uruchomimy obs³ugê kont przez Internet co jeszcze bardziej u³atwi korzystanie z naszej oferty. Jak widaæ ³¹czny koszt wejœcia do kasy spó³dzielczej jest bardzo niewielki, natomiast korzyœci p³yn¹ce z oferty Po³udniowo-Zachodniej SKOK s¹ du e. Z nasz¹ pe³n¹ ofert¹ mo na siê zapoznaæ na stronie internetowej

18 18 T WOJE P IENI DZE Gazeta Krotoszyñska Certyfikowany podpis elektroniczny Pióro do lamusa? Certyfikowany podpis elektroniczny mo e uzyskaæ ka dy. Zajmuj¹ siê tym trzy wyspecjalizowane instytucje: Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartoœciowych oraz firma Unizeto Technologies. Najbli sze punkty certyfikacji znajduj¹ siê w Poznaniu. Utworzenie takiego podpisu razem z urz¹dzeniem, które pozwala go przesy³aæ, kosztuje od 300 do 600 z³. Za odnowienie trzeba zap³aciæ ok. 100 z³. Podpis jest ca³kowicie bezpieczny. Jego wa noœæ obowi¹zuje od roku do dwóch. Ta forma uwierzytelniania dokumentów jest szczególnie op³acalna i u³atwiaj¹ca ycie osobom prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Z podpisu mo na korzystaæ niemal natychmiast po pod³¹czeniu sprzêtu do komputera. O e-podpis mog¹ staraæ siê tak- e osoby fizyczne, jednak na razie niewiele bêd¹ w stanie za- ³atwiæ z jego pomoc¹. Podpis cyfrowy polega na dodawaniu unikatowych danych cyfrowych do dokumentu elektronicznego w taki sposób, e mo e je generowaæ jedynie w³aœciciel klucza prywatnego, ale ka dy, kto posiada odpowiedni klucz publiczny, mo e weryfikowaæ autentycznoœæ takiego podpisu. Dane potwierdzaj¹ce wa - noœæ podpisu mo na publikowaæ w postaci certyfikatów. Certyfikaty wi¹ ¹ dane weryfikuj¹ce podpis z to samoœci¹ osoby, która go utworzy³a, zgodnie z definicj¹ zawart¹ w ustawie o podpisie elektronicznym: Certyfikat elektroniczne zaœwiadczenie, za pomoc¹ którego dane s³u ¹ce do weryfikacji podpisu elektronicznego s¹ przyporz¹dkowane do osoby sk³adaj¹cej podpis elektroniczny i które umo liwiaj¹ identyfikacjê tej osoby (Art. 3, ust. 8). (ann) Kwalifikowany podpis elektroniczny spe³nia trzy wa ne funkcje: zapewnia integralnoœæ daje pewnoœæ, e treœæ dokumentu nie zosta³a zmieniona, zapewnia niezaprzeczalnoœæ autor wiadomoœci nie mo e zaprzeczyæ, e wys³a³ wiadomoœæ i j¹ podpisa³, zapewnia wiarygodnoœæ nadawcy masz pewnoœæ, e wiadomoœæ jest wys³ana przez osobê, która siê podpisa³a pod ni¹. Przedsiêbiorcom i instytucjom podpis elektroniczny mo e s³u yæ miêdzy innymi do zabezpieczania wymiany informacji z urzêdami administracji publicznej, wystawiania faktur elektronicznych, przesy³ania deklaracji podatkowych do urzêdów skarbowych czy deklaracji do ZUS, tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, wystawiania elektronicznych legitymacji studenckich, przesy³ania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, informacji do resortu finansów czy zabezpieczaniu komunikacji z klientami bankowoœci elektronicznej. Internetowe konto bankowe to rachunek oszczêdnoœciowo-kredytowy, który umo liwia obs³ugê za poœrednictwem internetu. Wyodrêbnia siê dwa rodzaje kont internetowych. Wy³¹cznie internetowe, których obs³uga odbywa siê jedynie za poœrednictwem internetu, oraz konta z dostêpem do internetu, z których mo na korzystaæ zarówno poprzez sieæ internet, jak i za poœrednictwem tradycyjnego oddzia³u bankowego. Je eli zdecydujesz siê na za³o- enie konta przez internet otrzymujesz indywidualne has³o i numer. Wszelkie wykonywane operacje s¹ automatycznie zabezpieczane, a wiêkszoœæ jest potwierdzana kodami jednorazowymi. Po³¹czenia s¹ szyfrowane. Niebezpieczeñstwo jest wiêc ca³kowicie niwelowane. Ale wszystko zale y od klientów. Niestety czêsto zapisujemy has³a dostêpu na kartkach, podobnie jak numer identyfikacyjny, a co gorsza udostêpniamy je osobom trzecim. Jednak bez wzglêdu na to, czy zak³adamy konto przez internet, czy te tradycyjnie, zawsze wa - ne jest abyœmy dok³adne czytali umowy. Banki kusz¹ klientów ró - nymi rozwi¹zaniami, na przyk³ad kontem za 4 z³. Nie jest to jednak pe³na informacja dla klienta. Prowadzenie takiego konta mo e nie Przez internet czy tradycyjnie Trzeba czytać umowy KA D UMOWÊ PRZED PODPISANIEM nale y dok³adnie przeczytaæ. równaæ siê z dopuszczeniem ujemnego salda na koncie, czyli powszechnie znanego debetu. PóŸniej nale a³oby zamówiæ do tego jeszcze us³ugê za korzystanie z konta internetowego, za us³ugê telefoniczn¹, p³aci siê równie za regulowanie rachunków przez bank, za dokonywanie przelewów. Istniej¹ jednak konta, które choæ kosztuj¹ wiêcej, za to wszystkie operacje mo na wykonywaæ za darmo. Nale y wiêc dok³adnie sprawdziæ, co oferuje nam bank i wybraæ najkorzystniejsze konto. Trzeba te pamiêtaæ, e idealne konto bankowe powinno zapewniaæ: wysoki dochód z oprocentowania, jak najni sze koszty obs³ugi, maksymaln¹ funkcjonalnoœæ oraz bezpieczeñstwo. (kb) PROMOCJA Szybki bank to minibank Szybko, sprawnie, blisko i wtedy, kiedy potrzebujesz to dewiza nowego banku minibanku. Oparty na dzia³alnoœci Banku Zachodniego WBK minibank, zosta³ stworzony po to, aby u³atwiæ dostêp do najwa niejszych us³ug finansowych, mi. in. kredytów i przekazów pieniê nych. W minibanku, dostêp do kredytu u³atwia minimum zbêdnych formalnoœci. Kredyt mo na otrzymaæ na dowolny cel bez porêczycieli i dodatkowych zaœwiadczeñ. Decyzjê kredytow¹ mo na dostaæ w 15 minut, a sp³ata roz³o- ona zostanie nawet na 60 miesiêcy. Na wypadek utraty pracy lub choroby zaci¹gniêty kredyt mo na ubezpieczyæ. Minibank to jednak nie tylko kredyty. To tak e us³ugi Western Union, czyli system szybkiego i bezpiecznego przekazywania gotówki nie tylko na terenie Polski, ale i ca³ego œwiata. W ci¹gu 15 minut wys³ane pieni¹dze z Polski trafi¹ do adresata np. w Anglii. Jak to mo liwe? Wystarczy zg³osiæ siê do dowolnej placówki minibanku i z³o yæ dyspozycjê wp³aty wype³niaj¹c odpowiedni druk. Otrzymany numer kontrolny przekazu pieniê nego zostaje przekazany telefonicznie odbiorcy pieniêdzy. Od momentu nadania, œrodki pieniê ne w ci¹gu kilkunastu minut s¹ dostêpne dla odbiorcy w dowolnej agencji Western Union na ca³ym œwiecie. Dziêki zastosowaniu najnowoczeœniejszych technologii informatycznych mo emy byæ pewni, e przekaz trafi zawsze pod w³aœciwy adres. W minibanku mo na równie op³aciæ zwyk³e rachunki, za telefon, pr¹d, czy op³aciæ ZUS, nawet nie posiadaj¹c w nim konta, wystarczy rachunek docelowy i gotówka. Dziêki czytnikom kodów kreskowych transakcje odbywaj¹ siê szybko i sprawnie. Natomiast, je eli ktoœ zdecyduje siê za³o yæ konto w minibanku, otrzyma kartê p³atnicz¹ od rêki i aktywuj¹c kod PIN mo e jej u yæ jeszcze tego samego dnia. Prowadzenie konta kosztuje jedynie 3 z³ miesiêcznie, a jego stan mo na sprawdziæ nawet przy pomocy telefonu komórkowego. Dzia³aj¹cy od kilku tygodni minibank z pewnoœci¹ spe³ni oczekiwania wielu osób, zw³aszcza tych, którzy ceni¹ szybk¹ i sprawn¹ obs³ugê w dziedzinie finansów. (mw)

19 Gazeta Krotoszyñska T WOJE P IENI DZE 19 Czas zeznañ podatkowych PIT na czasie 32 tysi¹ce podatników powinno z³o yæ roczne zeznania podatkowe w krotoszyñskim urzêdzie skarbowym. Dotychczas wp³ynê³o niewiele ponad 2,5 tysi¹ca oœwiadczeñ. Termin ich sk³adania mija 30 kwietnia. Prawdziwego oblê enia urzêdu mo na siê wiêc spodziewaæ, jak zwykle, w ostatnich dniach tego miesi¹ca. MAGDALENA SKOWROÑSKA Z³ó my zeznanie nie czekaj¹c na kwiecieñ. Kwiecieñ jest u nas miesi¹cem bardzo obci¹ onym. Jeœli zeznanie bêdzie z³o one wczeœniej, to opracujemy je systematycznie. Jak siê roz³o y w czasie, nam bêdzie ³atwiej apeluje Stefan Kosiñski, kierownik dzia³u podatku dochodowego od osób fizycznych w krotoszyñskim urzêdzie skarbowym. Wygodniej bêdzie jednak nie tylko urzêdnikom, lecz przede wszystkim podatnikom. By unikn¹æ przepychanek w kolejkach i d³ugiego oczekiwania w urzêdach, nie czekaj z³ó PIT ju dziœ. STEFAN KOSIÑSKI kierownik dzia³u podatku dochodowego od osób fizycznych Urzêdu Skarbowego w Krotoszynie. Wychwytujemy b³êdy przy wprowadzaniu danych. Wówczas wzywamy podatnika. Nie musi sk³adaæ korekty. W obecnoœci pracownika dokonuje poprawek, podpisuje je z dat¹, kiedy poprawiono. Rozlicz siê! Zeznanie roczne musi z³o yæ ka dy posiadaj¹cy opodatkowane dochody. Nie ma znaczenia, ile w danym roku wynios³y. Wiêkszoœæ z nas, a wiêc wszyscy, którzy nie prowadz¹ dzia³alnoœci gospodarczej, rozlicza siê PITem 37. Osoby te, w wiêkszoœci przypadków, mog¹ liczyæ na zwroty podatków. St¹d, aby uzyskaæ ten zwrot, wczeœniej sk³adaj¹ zeznanie. To jest s³uszne, ze wzglêdu na to, e my nie jesteœmy jeszcze wtedy tak mocno obci¹ eni i realizacja jest szybsza mówi Stefan Kosiñski. W tym roku PITu 37 jest o 100% wiêcej w porównaniu z latami ubieg³ymi, co jest spowodowane ulg¹ prorodzinn¹, która umo liwia znaczne zwroty podatku. Jeœli wymieni³eœ w ostatnim roku stary dowód osobisty na nowy, pamiêtaj o powiadomieniu urzêdu o zmianach. Podatnicy maj¹ obowi¹zek aktualizacji danych NIPem 3. Trzeba podkreœliæ, e jeœli cokolwiek u podatnika siê zmieni³o, np. dowód osobisty, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer konta osobistego, co jest bardzo wa ne przy zwrotach, wszystko aktualizujemy NIPem 3. O zmianach powinniœmy powiadomiæ urz¹d w ci¹gu trzydziestu dni. Osoby, które teraz odebra³y nowe dokumenty, mog¹ NIP 3 do³¹czyæ do zeznania rocznego. Urz¹d pomo e Nie obawiajmy siê, e nie poradzimy sobie z wype³nieniem PITu. Jeœli mamy problem, na jakim druku powinniœmy siê rozliczaæ lub nie potrafimy go wype³niæ, mo emy liczyæ na pomoc urzêdników skarbówki. Nie wype³niamy zeznaæ. Nie wolno pracownikowi wype³niaæ PITu ani pisaæ za podatnika, co nie znaczy, e jeœli podatnik ma problem, nie pomo emy. Wska emy, pomo emy, co trzeba wype³niæ. Nie jesteœmy jednak od tego, eby wype³niæ, to nie jest nasz¹ rol¹. Od tego s¹ biura podatkowe. Jednak zawsze s³u- ymy pomoc¹, pracownicy chêtnie udzielaj¹ informacji zapewnia Stefan Kosiñski. NIP i podpis to podstawa Warto zapytaæ i poradziæ siê specjalisty, by unikn¹æ b³êdu, a takie zdarzaj¹ siê bardzo czêsto. Wpisujemy nieodpowiedni NIP, zapominamy o podpisie lub mylimy siê w obliczeniach. Przede wszystkim nale y pisaæ swój numer NIPu. Bardzo czêsto podatnik patrzy na PIT 11, który uzyska³ od p³atnika i podaje NIP p³atnika. To jest b³¹d, a nawet wykroczenie. Jeœli numeru NIPu nie posiadamy, mamy obowi¹zek do³¹czyæ do zeznania formularz rejestracyjny. Du o jest b³êdów matematycznych. Jeœli zeznania s¹ wype³niane komputerowo, b³êdów nie ma. Jak jest liczone rêcznie, b³êdy powstaj¹. Jest te zasada, e zaliczki i podatki podajemy w pe³nych z³otych, grosze nas nie interesuj¹. Czêsto brakuje podpisu. My nie wszystko opanujemy, czêœæ zeznañ przychodzi korespondencyjnie. Podpisu brakuje najczêœciej, gdy znajomy pomaga znajomemu komentuje kierownik. SprawdŸ PIT unikniesz korekty Jeœli zorientujemy siê, e w z³o onym zeznaniu rocznym pope³niliœmy b³¹d, musimy z³o yæ korektê. Mo liwoœæ z³o enia korekty mamy zawsze, bez ograniczenia czasowego. Do korekty nale y do³¹czyæ pismo wyjaœniaj¹ce. Jest taka zasada, wynikaj¹ca z ordynacji podatkowej, mówi¹ca, e ka da korekta musi byæ opisana. Musimy wyjaœniæ, dlaczego sk³adamy korektê i jaki b³¹d znalaz³ siê w naszym rozliczeniu. W wiêkszoœci chodzi o dane cyfrowe, wtedy podatnicy najczêœciej sk³adaj¹ korekty wyjaœnia Stefan Kosiñski. Gdy jednak b³êdu nie zauwa- ymy, zrobi to za nas urz¹d. Wychwytujemy b³êdy przy wprowadzaniu danych. Wówczas wzywamy podatnika. Nie musi sk³adaæ korekty. W obecnoœci pracownika dokonuje poprawek, podpisuje je z dat¹, kiedy poprawiono. Konsekwencji karnych nie ma. Traktujemy to spotkanie na zasadzie instrukta u, ale musi siê podatnik liczyæ z tym, e wtedy przed³u a siê czas zwrotu nadp³aty, jeœli tê nadp³atê ma. Zwrot liczymy trzy miesi¹ce od momentu dokonania poprawki, a nie od momentu z³o enia zeznania. Podatnik przed³u a sobie okres rozliczeniowy. DOTYCHCZAS WP YNÊ O niewiele ponad 2,5 tys. oœwiadczeñ. Urz¹d o sobie przypomni SpóŸnialskim i zapominalskim urz¹d nie omieszka o sobie przypomnieæ. Jeœli podatnik z³o y³ zeznanie po 30. kwietnia, bez wezwania z urzêdu, by unikn¹æ konsekwencji karnych, musi z³o yæ czynny al, czyli wyjaœniæ z jakiego powodu nie z³o y³ zeznania w terminie. W sytuacjach uzasadnionych odstêpujemy od konsekwencji karnych, ale przygl¹damy siê, czy takie zdarzenie nie mia- ³o miejsca w latach poprzednich. Jeœli ktoœ dwa, trzy lata z rzêdu t³umaczy, e nie wiedzia³, to uznajemy, e to nie jest niewiedza i nale- y liczyæ siê z konsekwencjami karnymi w postaci mandatu karno skarbowego informuje Stefan Kosiñski. Podatnicy, którzy sami nie z³o ¹ zeznañ rocznych, zostan¹ przez urz¹d wezwani. Wtedy podatnikowi nie przys³uguje mo liwoœæ z³o enia czynnego alu, ale grozi konsekwencja karna. Ulga prorodzinna i darowizny W tym roku po raz pierwszy mo emy skorzystaæ z ulgi prorodzinnej. Przys³uguje wszystkim, którzy maj¹ dzieci. Na jedno dziecko odliczymy w tym roku 1145,08 z³. Ulga dotyczy dzieci ma³oletnich, otrzymuj¹cych zasi- ³ek pielêgnacyjny, a tak e dzieci ucz¹ce siê do ukoñczenia 25. roku ycia. Równie po raz pierwszy, gdy zechcemy przekazaæ 1% podatku na rzecz organizacji u ytku publicznego, nie musimy, jak w latach poprzednich, samodzielnie Organizacje po ytku publicznego w Krotoszynie Fundacja Szpital Powiatowy w Krotoszynie Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex w Krotoszynie Towarzystwo Atletyczne Rozum w Krotoszynie Towarzystwo Przyjació³ Krotoszyn Mejszago³a dokonywaæ wp³aty. Urz¹d skarbowy jest zobligowany ustaw¹ do przekazania na rzecz organizacji po ytku publicznego kwoty darowizny, któr¹ podatnik wska e na zeznaniu rocznym. By przekazaæ 1% na rzecz organizacji po ytku publicznego musimy wskazaæ nazwê organizacji, numer rejestrowy i kwotê. Resztê za³atwi za nas urz¹d. Mamy prawo zdecydowaæ, na jaki cel zostan¹ spo- ytkowane nasze pieni¹dze. Jeœli chcemy mieæ na to wp³yw, w rubryce Informacje wpisujemy, na jaki cel, chcemy ów 1% podatku przeznaczyæ. Wzorem lat poprzednich pozosta³y odliczenia na cele rehabilitacyjne, na Internet, ulgi za wyszkolenie ucznia, darowizny, nie tylko na organizacje po ytku publicznego, ale i od dochodu na te organizacje, które spe³niaj¹ rolê organizacji po ytku publicznego, darowizny na cele charytatywne koœcio³a i innych zwi¹zków wyznaniowych. Pozosta³y równie ulgi mieszkaniowe, do których w latach poprzednich nabyliœmy prawo, a nie wykorzystaliœmy pe³nych kwot, które pozostan¹ do rozliczenia w latach nastêpnych. Najpopularniejsze PITy PIT 37 STOSUNEK PRACY, UMOWA ZLECENIE, UMOWA O DZIE O, EMERYCI PIT 36 DZIA ALNOŒÆ GOSPODARCZA PIT 36L DOCHODY OPODATKOWANE PODATKIEM LINIOWYM PIT 38 DOCHODY KAPITA OWE

20 20 T WOJE P IENI DZE Gazeta Krotoszyñska Lokaty najpowszechniejsz¹ form¹ oszczêdzania Jak oszczędzać, aby zyskać? Ciê ko zarobione pieni¹dze trzeba oszczêdzaæ z g³ow¹. Jeœli boisz siê ryzyka postaw na lokatê krótkoterminow¹. Jeœli lubisz ryzyko wybierz lokatê d³ugoterminow¹ ze zmiennym oprocentowaniem. SprawdŸ okres subskrypcji oraz konsekwencje w przypadku zerwania umowy. Ale przede wszystkim zorientuj siê w ró nych propozycjach, jakie oferuje bank i wybierz najdogodniejsz¹ dla w³asnych potrzeb. KAMILA BRUCZYÑSKA Ostatnio najbardziej rozpowszechnion¹ form¹ oszczêdzania sta³y siê lokaty, które wydaj¹ siê byæ najmniej ryzykown¹ form¹ sk³adania pieniêdzy w banku. Aby za³o yæ lokatê potrzebne s¹ dowód osobisty, czêsto tylko podpis i oczywiœcie pieni¹dze. Problem pojawia siê w momencie wyboru okresu, na jaki chcielibyœmy za- ³o yæ lokatê na dwa dni, na miesi¹c, trzy miesi¹ce, a mo e na 10 lat? Wybór jest istotny, bo w zale noœci od okresu zmienia siê oprocentowanie. Ma³e ryzyko, ma³e zyski Jeœli nie chcesz ryzykowaæ, masz ma³e œrodki pieniê ne, za³ó jedn¹ lokatê na krótki okres. Masz zapewnione wtedy sta³e oprocentowanie, po up³ywie okreœlonego czasu mo esz podj¹æ pieni¹dze wraz ze zdobytymi odsetkami. Nie tracisz a zyskujesz. Odsetki nie s¹ jednak wysokie i nie zarobisz fortuny, ale masz gwarancjê pomna ania swoich pieniêdzy. Nie p³acisz za otwarcie rachunku i za jego prowadzenie, choæ w wielu przypadkach wymagana jest minimalna wp³ata wstêpna uzale niona od okresu, na jaki zak³adasz lokatê. W momencie nie podjêcia pieniêdzy w czasie, na jaki zosta³ za³o ony rachunek, lokata zostanie automatycznie przed³u ona na taki sam okres. Mo esz wtedy przyjœæ do banku nastêpnego dnia, w niektórych przypadkach po tygodniu od up³ywu terminu na jaki zosta³a za³o- ona lokata, i wyp³aciæ pieni¹dze wraz z naliczonymi odsetkami. Wyp³ata pieniêdzy przed up³ywem terminu jest czêsto równoznaczna z zerwaniem umowy, czyli likwidacj¹ lokaty. Nie dostajesz wtedy naliczonych przez ten okres odsetek. Niektóre banki jednak oferuj¹ dalsze prowadzenie lokaty, je eli na rachunku pozostanie kwota wy sza ni z³. Wtedy zmniejszone bêdzie oprocentowanie jedynie pobranej kwoty, którego wysokoœæ uzale - niona bêdzie od kwarta³u, w jakim lokata zosta³a naruszona. Jeœli boisz siê ryzyka, a twoje œrodki s¹ du e, korzystnie jest za- ³o yæ kilka lokat na ró ne okresy czasu w sta³ym oprocentowaniu. Najczêœciej jest to 1 miesi¹c, 3 do 10 miesiêcy w zale noœci od propozycji danego banku. Du e ryzyko, ale i du e zyski Nie zarobisz jednak fortuny, je eli nie zaryzykujesz. Im wy- sza kwota, a czas trwania lokaty d³u szy, tym oprocentowanie wy sze, co w efekcie daje wy sze odsetki. Jeœli mowa jest o œrodkach równych z³ najlepiej wybraæ siê do banku i negocjowaæ oprocentowanie. Tak¹ lokatê mo na za³o yæ na okres od jednego dnia do 12 miesiêcy ze sta³ym oprocentowaniem. Je- eli jednak nie operujesz tak¹ sum¹ pieniêdzy, ale staæ ciê na ryzyko, dobrze jest wybraæ d³ugoterminow¹ lokatê ze zmiennym oprocentowaniem. Pieni¹dze masz zamro one na okreœlony czas, niekorzystnie bêdzie je wyp³aciæ, bo stracisz odsetki, ale one ca³y czas pracuj¹. Lokata ruchoma Ciekawym rozwi¹zaniem s¹ lokaty ruchome, z których mo - na wyp³acaæ pieni¹dze w ka dym okresie czasu. Taki rachunek jest prowadzony bezp³atnie, mo na go za³o yæ osobie niepe³noletniej, która w momencie, gdy ukoñczy 13 rok ycia za pomoc¹ legitymacji szkolnej mo e wyp³aciæ maksymalnie z³ na miesi¹c. To jest lokata przygotowana, m.in. dla rodziców chc¹cych prowadziæ rachunek oszczêdnoœciowy dla swego dziecka. Oprocentowanie takiej lokaty jest uzale nione od kwoty jaka jest na rachunku. Oczywiœcie im wy sza kwota, tym wy sze oprocentowanie. Nie jest ono jednak tak wysokie jak na lokacie terminowej. Okres subskrypcji Wa ny w momencie zak³adania rachunku jest równie okres subskrypcji. Jest to czas, kiedy lokowane œrodki nie s¹ oprocentowane. Mo e on zostaæ skrócony w zale noœci od tego jak popularna jest lokata. Klient mo e uruchomiæ rachunek oszczêdnoœciowy w momencie, gdy koñczy siê czas subskrypcji jednak bank organizuje konkursy dla klientów, które zachêcaj¹ do wczeœniejszego za³o enia lokaty. Nagrody s¹ pokaÿne samochody, komputery. Najwa niejsze jest jednak to, aby dobraæ ofertê banku do swoich mo liwoœci, aby sprawdziæ wszystkie za i przeciw. Oceniæ na ile mo esz podj¹æ ryzyko oraz sprawdziæ wszystkie ewentualne mo liwoœci, nawet te najmniej prawdopodobne.

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r.

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.pl Bełchatów: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Stanisławów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.20.2013 RISS 2385458 Zielona Góra, 12 listopada 2013 r. Pani Małgorzata Ragiel Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I PROWADZENIA EWIDENCJI I REJESTRÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG W DLA CELÓW ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargach Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 24.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargach Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Lesznowola z dnia.. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 277

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budŝetu za 2014 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok Załącznik Nr 4 Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok DZIAŁ 010 ROLNICTWO 1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Pilica Plan 120.000,- Na podstawie postępowania przetargowego z dnia 18.06.2003 r. w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- KOREKTA radnego gminy Świętochłowice, dnia 6.11.2009 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo