STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE"

Transkrypt

1 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Informacje o Wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A, Kraków Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Władze Wydziału Dziekan: Prodziekani: prof. nadzw. dr hab. Bogusława Bednarczyk doc. dr Małgorzata Czermińska (handel zagraniczny, logistyka międzynarodowa, obsługa celna) dr Spasimir Domaradzki (amerykanistyka, studia europejskie, studia wschodnie, współczesna dyplomacja) doc. dr Stefan Sacha (turystyka międzynarodowa) Koordynator wydziałowy ECTS dr Beata Molo ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek C; pok 227; tel ; Kierownik Dziekanatu mgr Anna Cielesta ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A; pok 118; tel ; e -mail: Zastępca Kierownika mgr Teresa Perun ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A; pok 118; tel ; ; e -mail: Dziekanat Amerykanistyki, Studiów Europejskich, Studiów Wschodnich i Współczesnej Dyplomacji bud. A, pok. A 115 tel. (12) , 40 fax: (12) Dziekanat Handlu Zagranicznego, Logistyki międzynarodowej i Obsługi celnej bud. A, pok. A 118a tel. (12) , 31, 32 fax: (12) Dziekanat Turystyki Międzynarodowej bud. A, pok. A 111,

2 tel. (12) , 52, 53 fax: (12) Informacje o programach studiów Opis programów studiów i przyznawanych dyplomów Na Wydziale Stosunków Międzynarodowych prowadzone są studia na kierunku stosunki międzynarodowe. Kształcenie odbywa się na dwóch poziomach: studiów I stopnia (licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich uzupełniających). Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów), zaś studia magisterskie uzupełniające stacjonarne i niestacjonarne 2 lata (4 semestry). W ramach kierunku studenci mają do wyboru następujące specjalności: amerykanistyka, handel zagraniczny, studia europejskie (pierwotnie integracja europejska), turystyka międzynarodowa, studia wschodnie, współczesna dyplomacja, logistyka międzynarodowa i obsługa celna. Studia na amerykanistyce zapewniają szeroką wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych w odniesieniu do USA i Kanady. Umożliwiają poznanie historii, systemu politycznego, polityki gospodarczej i zagranicznej oraz kultury obydwu Ameryk. Z kolei studenci specjalności studia europejskie (pierwotnie integracja europejska) poznają historię integracji europejskiej, prawo wspólnotowe oraz sposoby podejmowania decyzji w UE. Zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu pisania wniosków i ubiegania się o przyznanie funduszy z programów pomocowych UE. Natomiast studia na specjalności handel zagraniczny przygotowują do prowadzenia działalności w integrującym się świecie, a ponadto uczą analizy rynku, technik negocjacyjnych, sporządzania ofert handlowych, zawierania kontraktów, rozliczania transakcji oraz marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem. Na specjalności turystyka międzynarodowa studenci zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie negocjacji handlowych, standardów obsługi klienta, a także public relations i reklamy w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Zaś celem studiów na specjalności studia wschodnie jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dynamiki życia politycznego, gospodarczego i społecznego na obszarze WNP, Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu oraz północnej Afryki. W programie studiów przewidziane zostały zajęcia z języka angielskiego, chińskiego, japońskiego i arabskiego. Studia na specjalności współczesna dyplomacja przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia z zakresu stosunków międzynarodowych po uzupełnieniu różnic programowych (nie dotyczy absolwentów specjalności integracja europejska KA). W programie studiów przewidziane zostały wykłady m.in. z prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz historii dyplomacji. W ramach studiów w zakresie logistyki międzynarodowej student uzyskuje interdyscyplinarną wiedzę o zarządzaniu procesami transportowo-spedycyjno-logistycznymi w zinternacjonalizowanym przedsiębiorstwie. Specjalistyczne przedmioty z dziedziny marketingu i planowania strategicznego rozwijają umiejętności przewidywania oraz kształtowania konkurencyjności infrastruktury logistycznej na rynku międzynarodowym. Studenci specjalności otrzymują gruntowną wiedzę w zakresie międzynarodowych strategii logistycznych, organizacji logistyki międzynarodowej, euro logistyki, funkcjonowania międzynarodowych centrów logistycznych oraz ekologistyki. Absolwenci specjalności obsługa celna są przygotowani do pracy w organach administracji państwowej, zwłaszcza w organach służby celnej współpracującej z partnerami zagranicznymi, jak również do pracy w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową oraz agencjach i składach celnych. Posiadają wiedzę z zakresu wspólnej polityki celnej, funkcjonowania służby celnej w krajach Unii Europejskiej, organizacji przepływu towarów przez zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, prowadzenia odpraw celnych oraz naliczania podatków pośrednich. Program kształcenia specjalistycznego obejmuje wspólną politykę celną Unii Europejskiej, budowę i zastosowanie unijnej taryfy celnej i innych instrumentów taryfowych, wspólnotowe prawo celne i procedury celne, obsługę celną w przepływie towarów, obsługę ruchu granicznego oraz dokumentację celną. Przy czym studenci studiów I stopnia wybierają specjalność w semestrze III, natomiast słuchacze studiów II stopnia w semestrze II. Programy realizowane na kierunku stosunki międzynarodowe spełniają wymogi określone w standardach nauczania. Na Wydziale przyznawane są dyplomy licencjackie i magisterskie. Aby student otrzymał dyplom musi spełnić następujące wymogi: zaliczyć przedmioty przewidziane w programie studiów, odbyć praktykę studencką oraz zdać egzamin dyplomowy z zakresu stosunków międzynarodowych (studia I stopnia) lub przygotować pracę magisterską i złożyć egzamin dyplomowy (studia II stopnia). Sylwetka absolwenta kierunku stosunki międzynarodowe, studia I stopnia: Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Powinien zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej oraz posiadać umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

3 Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. Sylwetka absolwenta kierunku stosunki międzynarodowe, studia II stopnia: Absolwent powinien posiadać rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Powinien znać teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Absolwent powinien posiadać umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować praę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz mieć wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Struktura programu wraz z liczbą punktów STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE studia I stopnia STUDIA STACJONARNE rok I semestr I Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Mikroekonomia E/Z 4 2 Historia stosunków międzynarodowych 30 - E 5 3 Elementy prawa 30 - E 3 4 Socjologia stosunków międzynarodowych 15 - E 2 5 Geografia polityczna i gospodarcza 30 - Z 3 6 Podstawy socjologii 15 - Z 2 7 Koncepcje integracji europejskiej 30 - E 3 8 Handel międzynarodowy 30 - E 3 9 Teoria turystyki 30 - E 2 10 Technologia informacyjna Z 2 11 Język angielski - 60 Z 3

4 12 Wychowanie fizyczne - 30 Z 1 Razem 33 STUDIA NIESTACJONARNE rok I semestr I Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Elementy prawa 30 - E 3 2 Mikroekonomia E/Z 4 3 Historia stosunków międzynarodowych 30 - E 5 4 Socjologia stosunków międzynarodowych 15 - E 2 5 Geografia polityczna i gospodarcza 30 - Z 3 6 Podstawy socjologii 15 - Z 2 7 Koncepcje integracji europejskiej 30 - E 3 8 Handel międzynarodowy 30 - E 3 9 Teoria turystki 15 - E 2 10 Technologia informacyjna Z/Z 2 11 Język angielski - 20 Z 3 Razem 32 SPECJALNOŚCI: AMERYKANISTYKA, STUDIA EUROPEJSKIE, STUDIA WSCHODNIE, WSPÓŁCZESNA DYPLOMACJA studia I stopnia

5 STUDIA STACJONARNE rok II semestr III Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne 30 - E 3 5 Podstawy marketingu 30 - E 2 6 Język angielski - 60 Z 3 7 Język obcy - 30 Z 2 7 Grupa przedmiotów specjalnościowych: Globalizacja a rozwój regionu (Bliskiego i Dalekiego Wschodu) 30 - Z 3 8 Wolności i prawa obywatelskie w USA 30 - E 3 9 Konstrukcje wniosków wspólnotowych Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): Programy pomocowe UE Międzynarodowa polityka turystyczna Razem 30 - Z 2 32 STUDIA NIESTACJONARNE rok II semestr III

6 Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne 30 - E 3 5 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 6 Globalizacja a rozwój regionu (Bliskiego i Dalekiego Wschodu) 10 - Z 3 7 Wolności i prawa obywatelskie w USA 10 - E 3 8 Konstrukcje wniosków wspólnotowych Z 4 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): Programy pomocowe UE Międzynarodowa polityka turystyczna 10 - Z 4 Razem 31 SPECJALNOŚCI: HANDEL ZAGRANICZNY LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA OBSŁUGA CELNA studia I stopnia STUDIA STACJONARNE rok II semestr III Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS

7 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne 30 - E 3 5 Podstawy marketingu 30 - E 2 6 Język angielski - 60 Z 3 7 Język obcy - 30 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 8 Elementy matematyki Z/Z 2 9 Ekonomika handlu zagranicznego E/Z 3 10 Organizacja i technika handlu zagranicznego E/Z 3 11 Podstawy rachunkowości Z 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): Programy pomocowe UE 30 - Z 2 Międzynarodowa polityka turystyczna Razem 33 STUDIA NIESTACJONARNE rok II semestr III Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4

8 4 Współczesne systemy polityczne 30 - E 3 5 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 6 Elementy matematyki Z/Z 2 7 Ekonomika handlu zagranicznego E/Z 3 8 Organizacja i technika handlu zagranicznego E/Z 3 9 Podstawy rachunkowości Z 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): Programy pomocowe UE Międzynarodowa polityka turystyczna Razem 20 - Z 4 32 SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA studia I stopnia STUDIA STACJONARNE rok II semestr III Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne 30 - E 3 5 Podstawy marketingu 30 - E 2 6 Język angielski - 60 Z 3

9 7 Język obcy - 30 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 8 Atrakcje turystyczne Polski 30 - E 2 9 Historia kultury i sztuki 30 - E 2 10 Międzynarodowa polityka turystyczna 30 - E 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów): Programy pomocowe UE Wolności i prawa obywatelskie w USA Globalizacja a rozwój regionu (Bliskiego i dalekiego Wschodu) Z+Z 2+2 Razem 31 STUDIA NIESTACJONARNE rok II semestr III Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne 30 - E 3 5 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 6 Atrakcje turystyczne Polski 15 - E 3 7 Historia kultury i sztuki 15 - E 2 8 Międzynarodowa polityka turystyczna 15 - E 3 9 Międzynarodowe organizacje turystyczne 10 - Z 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów):

10 Programy pomocowe UE Wolności i prawa obywatelskie w USA Globalizacja a rozwój regionu (Bliskiego i Dalekiego Wschodu) Razem Z+Z SPECJALNOŚCI: AMERYKANISTYKA STUDIA EUROPEJSKIE STUDIA WSCHODNIE WSPÓŁCZESNA DYPLOMACJA STUDIA STACJONARNE rok III semestr V Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Ochrona własności intelektualnej 30 - Z 3 2 Wstęp do bezpieczeństwa międzynarodowego 30 - E 3 3 Polityka zagraniczna Polski 30 - E 3 4 Prawo traktatów 30 - E 3 5 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 6 Język obcy - 30 Z 2 7 Seminarium dyplomowe - 30 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 8 Społeczne podstawy kultury amerykańskiej 30 - E 3 9 Maghreb (Afryka Połnocna) i jego problemy 30 - E 3 10 Polityki wspólnotowe UE 20 - Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów):

11 Służba zagraniczna RP i UE Cywilizacyjne podstawy integracji europejskiej 30 - Z 4 Razem 33 STUDIA NIESTACJONARNE rok III semestr V Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Ochrona własności intelektualnej 10 - Z 3 2 Polityka zagraniczna Polski 30 - E 4 3 Prawo traktatów 20 - E 4 4 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 5 Język angielski - 20 Z 3 6 Seminarium dyplomowe - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 7 Społeczne podstawy kultury amerykańskiej 10 - E 3 8 Maghreb (Afryka Pólnocna) i jego problemy 10 - E 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): Służba zagraniczna RP i UE Cywilizacyjne podstawy integracji europejskiej 10 - Z 4 Razem 30 SPECJALNOŚĆ: HANDEL ZAGRANICZNY studia I stopnia

12 STUDIA STACJONARNE rok III semestr V Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Ochrona własności intelektualnej 30 - Z 3 2 Wstęp do bezpieczeństwa międzynarodowego 20 - E 3 3 Prawo traktatów 30 - E 3 4 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 5 Polityka zagraniczna Polski 30 - E 3 6 Finanse przedsiębiorstw 30 - E 4 7 Język obcy - 30 Z 2 8 Seminarium dyplomowe - 30 Z 3 9 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru trzy spośród podanych przedmiotów): Marketing w handlu zagranicznym Zarządzanie międzynarodowe Giełdy towarowe w gospodarce światowej Negocjacje w biznesie międzynarodowym Z+Z+Z Razem 33 STUDIA NIESTACJONARNE rok III semestr V Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Ochrona własności intelektualnej 10 - Z 3

13 2 Polityka zagraniczna Polski 30 - E 4 3 Prawo traktatów 20 - E 4 4 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 5 Finanse przedsiębiorstw 10 - E 4 6 Język angielski - 20 Z 3 7 Seminarium dyplomowe - 20 Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): 9 Marketing w handlu zagranicznym Zarządzanie międzynarodowe 10 - E 4 Razem 28 SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA studia I stopnia STUDIA STACJONARNE rok III semestr V Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Ochrona własności intelektualnej 30 - Z 3 2 Prawo traktatów 30 - E 3 3 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 4 Polityka zagraniczna Polski 30 - E 3 5 Krajowy rynek turystyczny 30 - E 2 6 Atrakcje turystyczne krajów pozaeuropejskich 30 - E 2 7 E-biznes w turystyce Z/Z 2

14 8 Planowanie i programowanie turystyki 30 - Z 2 9 Grafiki komputerowe w turystyce - 20 Z 2 10 Organizacja i technika obsługi biurowej - 15 Z 2 11 Standardy obsługi klienta - 15 Z 2 12 Język obcy - 30 Z 2 13 Seminarium dyplomowe - 30 Z 3 Rozwój zrównoważony w turystyce Domeny kulturowe świata Język migowy Grupa przedmiotów specjalnościowych (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów): Z+Z 2+2 Razem 35 STUDIA NIESTACJONARNE rok III semestr V Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Ochrona własności intelektualnej 10 - Z 3 2 Prawo traktatów 20 - E 4 3 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 4 Polityka zagraniczna RP 30 - E 4 5 Krajowy rynek turystyczny 15 - E 2 6 Atrakcje turystyczne krajów pozaeuropejskich 15 - E 2 7 Planowanie i programowanie turystyki 10 - Z 2 8 Organizacja i technika obsługi biurowej - 10 Z 2 9 Język angielski - 20 Z 3 10 Seminarium dyplomowe - 20 Z 3

15 Grupa przedmiotów specjalnościowych (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): Rozwój zrównoważony w turystyce 10 - Z 2 Standardy obsługi klienta Razem 31 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE studia II stopnia STUDIA STACJONARNE rok I semestr I Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Międzynarodowe prawo ochrony środowiska 30 - E 4 2 Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego 20 - E 4 3 Teoria stosunków międzynarodowych 30 - E 4 4 Seminarium magisterskie - 30 Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 5 Procesy integracyjne państw bałkańskich 15 - Z 3 6 Stosunki polsko-amerykańskie historia i współczesność 15 - Z 3 7 Analiza rynków zagranicznych 15 - Z 3 8 Organizacja kongresów i konferencji 15 - Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE Stosunki rasowe i etniczne w USA 15 - Z 2 Razem 31

16 STUDIA NIESTACJONARNE rok I semestr I Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Międzynarodowe prawo ochrony środowiska 30 - E 4 2 Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego 20 - E 4 3 Teoria stosunków międzynarodowych 30 - E 4 4 Seminarium magisterskie - 20 Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 5 Stosunki rasowe i etniczne w USA 10 - Z 3 6 Procesy integracyjne państw bałkańskich 10 - Z 3 7 Analiza rynków zagranicznych 10 - Z 3 8 Organizacja kongresów i konferencji 10 - Z 3 Razem 29 SPECJALNOŚCI: AMERYKANISTYKA, HANDEL ZAGRANICZNY, STUDIA EUROPEJSKIE, TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA STUDIA STACJONARNE rok II semestr III Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Międzynarodowa ochrona praw człowieka 30 - E 4 2 Międzynarodowe transakcje gospodarcze 30 - Z 3

17 3 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 30 - E 4 4 Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 30 - Z 3 5 Seminarium magisterskie - 30 Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 5 Giełdy towarowe w gospodarce światowej 15 - Z 3 6 Problematyka równości w USA 15 - Z 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): Przestrzeń sztuki współczesnej i jej wpływ na charakter turystyki Zarządzanie jakością w handlu zagranicznym 15 - Z 3 Razem 27 STUDIA NIESTACJONARNE rok II semestr III (+ rok I semestr II/L) Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 30 - Z 3 2 Międzynarodowy system ochrony praw człowieka 30 - E 4 3 Międzynarodowe transakcje gospodarcze 30 - Z 3 4 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 30 - E 4 5 Seminarium magisterskie - 20 Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 5 Problematyka równości w USA 10 - Z 2 6 Giełdy towarowe w gospodarce światowej 10 - Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów):

18 Przestrzeń sztuki współczesnej i jej wpływ na charakter turystyki Zarządzanie jakością w handlu zagranicznym Razem 10 - Z 3 27 rok II semestr IV/L Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Międzynarodowy system ochrony praw człowieka 30 - E 4 2 Cywilizacyjne podstawy integracji europejskiej 10 - Z 3 3 Międzynarodowe prawo turystyczne 10 - E 3 4 Seminarium magisterskie - 20 Z 5 Praca i egzamin dyplomowy 20 Razem 35 Stosunki Międzynarodowe studia I stopnia STUDIA STACJONARNE rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Makroekonomia E/Z 4 2 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 3 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 5 4 Filozofia 30 - E 3

19 5 Demografia 30 - E 4 6 Podstawy organizacji i zarządzania 30 - Z 2 7 Kolonializm w świecie 30 - E 2 8 USA w stosunkach międzynarodowych 30 - Z 2 9 Społeczne konteksty podróży 30 - E 2 10 Język angielski - 60 Z 3 11 Wychowanie fizyczne - 30 Z 1 Razem 33 STUDIA NIESTACJONARNE rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Makroekonomia E/Z 4 2 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 3 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 5 4 Filozofia 30 - E 3 5 Demografia 30 - E 4 6 Kolonializm w historii świata 20 - E 2 7 USA w stosunkach międzynarodowych 20 - Z 2 8 Język angielski - Razem 20 Z 3 28 SPECJALNOŚCI: AMERYKANISTYKA, STUDIA EUROPEJSKIE, STUDIA WSCHODNIE, WSPÓLCZESNA DYPLOMACJA studia I stopnia

20 STUDIA STACJONARNE rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczeni a Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Elementy statystyki Z 4 6 Komputerowe systemy informacyjne - 20 Z 2 7 Język angielski - 60 E 4 8 Język obcy - 30 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 9 Rozwój cywilizacyjny USA 20 - E 2 10 Prawo dyplomatyczne i konsularne 20 - E 2 11 Doktryny polityczne i ruchy społeczne Dalekiego Wschodu 20 - E 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): - Rola mediów w polityce międzynarodowej - Pilotaż wycieczek 20 - Z 2 Razem 32 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Wspólnota Niepodłegłych Państw 30 - E 3 2 Polska w UE 30 - E 3

21 3 USA w stosunkach międzynarodowych 30 - E 3 4 Problmatyka równości w USA 30 - Z 3 5 Komputerowe metody prezentacji 5 10 Z 2 6 Civil Liberties and Rights in the USA 30 - Z 5 7 Język obcy - 30 Z 2 8 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): - Konfucjanizm współczesny - Polityka zagraniczna wybranych państw europejskich na przykładzie Niemeic w kontekście relacji z Francją, Polską i Ukrainą 30 - Z 2 Razem 29 Praktyka zawodowa (4 tygodnie) 4 Praca dyplomowa 10 STUDIA NIESTACJONARNE rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczeni a Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 4 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 4 5 Elementy statystyki Z 4 6 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 7 Prawo dyplomatyczne i konsulrane 10 - E 3

22 8 Doktryny polityczne i ruchy społeczne Dalekiego Wschodu 10 - E 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): - Rola mediów w polityce międzynarodowej - Pilotaż wycieczek 20 - Z 2 Razem 29 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Wspólnota Niepodłegłych Państw 30 - E 3 2 Polska w UE 30 - E 5 3 USA w stosunkach międzynarodowych 30 - E 3 4 Język angielski - 20 E 4 5 Seminarium licencjackie - 20 Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): - Konfucjanizm współczesny - Polityka zagraniczna wybranych państw europejskich na przykładzie Niemeic w kontekście relacji z Francją, Polską i Ukrainą 10 - Z 2 Praca dyplomowa 10 Razem 30 Praktyka zawodowa (4 tygodnie) 4 HANDEL ZAGRANICZNY studia I stopnia STUDIA STACJONARNE rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczeni a Punkty ECTS

23 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Elementy statystyki Z 4 6 Komputerowe systemy informacyjne - 20 Z 2 7 Język angielski - 60 E 4 8 Język obcy - 30 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 9 Techniki kreatywności i negocjacji Z 3 10 Polski system celny 30 - E 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): - Rachunkowość zarządcza - Ubezpieczenia w handlu zagranicznym 20 - Z 2 Razem 32 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polska w UE 30 - E 4 2 Civil Liberties and Rights in the USA 30 - Z 5 3 Dokumentacja w handlu zagranicznym Z 3 4 Język obcy - 30 Z 2 5 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów):

24 - Ryzyko w handlu zagranicznym - Finanse i bankowość - Transport i spedycja w obrocie międzynarodowym Z+Z 2+2 Praca dyplomowa 10 Razem 31 Praktyka zawodowa (4 tygodnie) 4 STUDIA NIESTACJONARNE rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczeni a Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 4 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 4 5 Elementy statystyki Z 4 6 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 7 Polski system celny 30 - E 4 8 Podstawy logistyki miedzynarodowej 15 - E 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): - Rachunkowość zarządcza - Ubezpieczenia w handlu zagranicznym 10 - Z 3 Razem 30 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS

25 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polska w UE 20 - E 5 2 Dokumentacja w handlu zagranicznym 5 10 Z 4 3 Język obcy - 30 Z 2 4 Seminarium licencjackie - 20 Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): - Ryzyko w handlu zagranicznym - Finanse i bankowość 10 - Z 3 Praca dyplomowa 10 Razem 27 Praktyka zawodowa (4 tygodnie) 4 TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA studia I stopnia STUDIA STACJONARNE rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczeni a Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Elementy statystyki Z 4 6 Język angielski - 60 E 4 7 Język obcy - 30 Z 2

26 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 8 Międzynarodowe organizacje turystyczne 15 - Z 2 9 Międzynarodowy rynek turystyczny 30 - E 2 10 Atrakcje turystyczne Europy 30 - E 2 11 Systemy informacji i rezerwacji w turystyce Z 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): - Transport w turystyce - Pilotaż wycieczek 20 - Z 2 Razem 32 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Międzynarodoe prawoturystyczne 30 - E 3 2 Civil Liberties and Rights in the USA 30 - Z 5 3 Podstawy hotelarstwa 15 - Z 2 4 Systemy informatyczne w zarządzaniu hotelem Z 2 5 Język obcy - 30 Z 2 6 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): - Tworzenie produktu turystycznego - Przedsiębiorstwo turystyczne 15 - Z 3 Praca dyplomowa 10 Razem 30 Praktyka zawodowa (4 tygodnie) 4 STUDIA NIESTACJONARNE

27 rok II semestr IV 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 4 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 4 5 Elementy statystyki Z 4 6 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 7 Międzynarodowy rynek turystyczny 15 - E 3 8 Atrakcje turystyczne Europy 15 - E 3 9 Systemy informacji i rezerwacji w turystyce Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): - Transport w turystyce - Pilotaż wycieczek 10 - Z 2 Razem 32 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Międzynarodowe prawo turystyczne 10 - E 3 2 Systemy informatyczne w zarządzaniu hotelem 5 10 E 2 3 Podstawy hotelarstwa 10 - Z 2 4 Grafiki komputerowe w turystyce 10 Z 2 5 Język angielski - 20 E 4 6 Seminarium licencjackie - 20 Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): - Tworzenie produktu turystycznego - Przedsiębiorstwo turystyczne 10 - Z 2 Praca dyplomowa 10

28 Razem 28 Praktyka zawodowa (4 tygodnie) 4 Stosunki Międzynarodowe studia II stopnia STUDIA STACJONARNE rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego 30 - Z 3 2 Ekonomia rozwoju 30 - E 5 3 Międzynarodowe rynki finansowe 30 - E 5 4 Globalizm i regionalizm w stosunkach międzynarodowych 30 - Z 3 5 Seminarium magisterskie - 30 Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 6 Prezydenci USA studiaum przypadków 15 - Z 2 7 Korporacje międzynarodowe 30 E 3 8 Sytuacja polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej 15 Z 2 9 Organizacja turystyki i rekreacji 15 - E 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): - Zarządzanie firmą w UE - Imigranci muzułmańscy - Handel elektroniczny w biznesie międzynarodowym - Agroturystyka - Polityka piniężna w Polsce 15 - Z 2

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 STOSUNKI Informacje o wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2009/2010 semestr letni STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2008-2009 1 I. Informacje o wydziale 1. Nazwa i adres Wydział Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA A. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR:

PROGRAM NAUCZANIA A. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR: PROGRAM NAUCZANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR: LICEUM I TECHNIKUM PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROMAN SOBIECKI (Program dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo