Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001"

Transkrypt

1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Za rok bieżący obejmujący okres od do oraz za rok poprzedni obejmujący okres od do dnia (data przekazania) Netia Holdings Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) NETIA HOLDINGS SA (skrócona nazwa emitenta) telekomunikacja (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) Poleczki 13 (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (www) PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. dnia (podmiot uprawniony do badania) Skonsolidowany raport roczny zawiera : X X X X X Pismo Prezesa Zarządu Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe: X Wstęp X Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (data wydania opinii) X Skonsolidowany bilans X Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych X Skonsolidowany rachunek zysków i strat X Noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające Komentarz Zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej) Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Aktywa, razem (stan na ) VI. Zobowiązania, razem (stan na ) w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Kapitał własny (stan na ) VIII. Kapitał akcyjny (stan na ) IX. Liczba akcji (stan na ) X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (stan na ) -20,32-5,77 XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -41,39-11,34 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

2 PISMO PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo! Niniejszym przedstawiamy skonsolidowane wyniki finansowe za 2001 rok dla Grupy Kapitałowej Netia. Rok 2001 był trudny dla całej branży telekomunikacyjnej, na co wpływ miała m.in. sytuacja globalna na rynkach światowych oraz niekorzystny klimat dla inwestycji w branżę telekomunikacyjną w Polsce. Wynikające z tej sytuacji ograniczenie dostępu do nowych źródeł finansowania spowodowało, iż Netia skoncentrowała się na działalności operacyjnej zmierzającej do pozyskiwania i utrzymania klientów biznesowych, którzy generują największe przychody. Spółka skupiła się na niezbędnych inwestycjach, głównie tych, które zagwarantują zyski w przyszłości, w szczególności na kontynuowaniu budowy sieci szkieletowej i rozwoju nowych usług dla sektora klientów biznesowych. Rozpoczęliśmy świadczenie usług międzystrefowych na terenie całego kraju, rozszerzyliśmy pakiet usług dla klientów, udostępniając usługę transmisji danych Frame Relay, stały numer dostępu do Inernetu i rozszerzenie stałego dostępu dla klientów biznesowych oraz wprowadziliśmy nowe pakiety taryfowe. Opracowany został długoterminowy plan biznesowy dla Grupy Netia, który został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą. Plan zakłada ograniczenie wydatków inwestycyjnych i operacyjnych w ciągu najbliższych lat. Z drugiej strony zintensyfikowaliśmy działania windykacyjne, które zaowocowały odzyskaniem należności lub rozwiązaniem umów z klientami nie płacącymi za wykonane przez Netię usługi telekomunikacyjne. Ponadto prowadziliśmy starania związane z umorzeniem lub odroczeniem opłat za koncesje, przyznane spółkom z Grupy Netia. W celu restrukturyzacji długoterminowego zadłużenia Grupy Netia, zaproponowaliśmy właścicielom obligacji ich wykupienie przez Spółkę, a następnie rozpoczęliśmy proces negocjacji z obligatariuszami, dążąc do zamiany długu na akcje, a tym samym zdecydowanego ograniczenia wysokości i kosztów obsługi zadłużenia. Spółka wycofała się ze wszystkich przynoszących jakiekolwiek straty transakcji terminowych. Zaangażowaliśmy się w proces reorganizacji struktur wewnętrznych Grupy Netia i skonsolidowania grupy spółek, tak, by mogły one funkcjonować bardziej efektywnie. Myślimy, że jest to dopiero początek okresu zmian, jakie stoją przed Netią, a ich celem jest utrzymanie i umocnienie pozycji Spółki na polskim rynku telekomunikacyjnym. Sądzimy jednak, że najtrudniejsze kroki właśnie zostały przez nas podjęte. Pozostajemy do Państwa usług Zarząd Netii Holdings S.A. Kjell-Ove Blom Avraham Hochman Ewa Don-Siemion Mariusz Piwowarczyk Mariusz Chmielewski Antoni Dariusz Wojcieszek Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

3 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (BIEGŁEGO REWIDENTA) Opinia biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Netia Holdings S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia Holdings S.A. (zwanej dalej Grupą ) sporządzonego przez Zarząd spółki Netia Holdings S.A. (zwaną dalej Jednostką dominującą ) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Poleczki 13, obejmującego: (a) wstęp; (b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł; (c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto w kwocie tys. zł; (d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zmniejszenie skonsolidowanych kapitałów własnych o tys. zł; (e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. zł; (f) informację dodatkową. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy odpowiedzialny jest Zarząd Jednostki dominującej. Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania. Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (a) przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami); (b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów i zapisów księgowych potwierdzających kwoty i informacje wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Grupę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii. Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: (a) (b) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonej dokumentacji konsolidacyjnej i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U. Nr 71 poz. 355). jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa; (c) sporządzone zostało z uwzględnieniem przepisów zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. nr 139, poz. 1569) oraz w rozporządzeniu rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. z 2001 r. nr 139, poz. 1568); Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

4 (d) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy na dzień 31 grudnia 2001 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zwracamy uwagę, że, jak o tym mowa w punkcie 2 informacji dodatkowej, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy wykazuje sumę niepokrytej straty lat ubiegłych i straty netto roku obrotowego w wysokości tys. zł oraz ujemny kapitał własny w wysokości tys. zł. Ponadto suma zobowiązań krótkoterminowych przewyższa wartość majątku obrotowego Grupy o tys. zł. Grupa naruszyła także warunki wyemitowanych obligacji, w wyniku niedokonania płatności wymagalnych odsetek. W wyniku naruszenia tych warunków zobowiązania z tytułu obligacji wyemitowanych przez Grupę Netia, zostały przeniesione do zobowiązań krótkoterminowych. Zarząd Jednostki dominującej prowadzi negocjacje z posiadaczami obligacji, jednakże nie można przewidzieć jednoznacznie ich wyniku. Czynniki te, wraz z innymi kwestiami opisanymi w punkcie 2 informacji dodatkowej, wskazują na istnienie istotnej niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności Grupy. Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.: Wojciech Maj Biegły Rewident Numer ewidencyjny 6128/2647 Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144 Warszawa, 18 lutego 2002 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSTĘP 1. Forma prawna i przedmiot działalności Netia Holdings S. A. (zwana dalej "Emitentem" lub "Spółką") została zawiązana w dniu 13 lipca 1990 r. i 7 września 1990 r. uzyskała osobowość prawną poprzez wpis do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie, pod numerem RHB Emitent początkowo działał pod firmą R.P. Telekom Sp. z o.o. Z dniem 1 lipca 1992 r. dokonano zmiany formy prawnej i Emitent został przekształcony ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W dniu 26 sierpnia 1997 r. zmianie uległa firma pod jaką działała Spółka z "R.P. Telekom S.A." na "Netia Holdings Spółka Akcyjna" (zmianę firmy wpisano do Rejestru Handlowego w dniu 9 września 1997 r.). Dnia 5 września 2001r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Przedmiot działalności Emitenta: Emitent jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Netia Holdings S.A. ("Grupy Netia") i poprzez spółki zależne prowadzi działalność polegającą na tworzeniu i obsługiwaniu sieci telefonicznych w Polsce. Rodzaj działalności - klasyfikacja według EKD: Działalność podstawowa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 12 miesięcy od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., dane porównywalne odnoszą się do okresu obejmującego 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. Do przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, będącego podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych, nie zgłoszono zastrzeżeń w raportach podmiotu uprawnionego z badania tych sprawozdań. 2. Kontynuacja działalności Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2001r. zostało sporządzone zgodnie z zasadą kontynuowania działalności. Według stanu na koniec grudnia 2001r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia wykazuje sumę niepokrytej straty lat ubiegłych oraz straty netto roku obrotowego w wysokości tys. zł oraz ujemną wartość kapitału własnego w wysokości tys. zł. Ponadto suma zobowiązań krótkoterminowych przewyższa wartość majątku obrotowego Grupy o tys. zł. Grupa Netia naruszyła również warunki wyemitowanych obligacji, w wyniku niedokonania płatności wymagalnych odsetek. Wskutek naruszenia tych warunków, oraz faktu, że zobowiązania z tytułu obligacji mogą stać się wymagalne na żądanie, zobowiązania te zostały wykazane jako krótkoterminowe w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Netia. Grupa Netia rozpoczęła negocjacje z przeważającą częścią obligatariuszy Grupy, dążąc do jak największej redukcji zadłużenia Grupy. Publiczne wezwanie do wykupu obligacji, które Grupa Netia ogłosiła w listopadzie 2001 r. nie zaowocowało zainteresowaniem wystarczającej ilości obligatariuszy, aby móc przeprowadzić wykup w sposób efektywny. W grudniu 2001 r., Grupa Netia nie dokonała płatności odsetek od obligacji wyemitowanych w 1999 roku, jak również nie dokonała płatności z tytułu umowy zabezpieczającej ryzyko kursowe, powiązanej z tą płatnością odsetek. Grupa Netia wraz z Zarządem Emitenta kontynuują negocjacje z obligatariuszami, dążąc do zamiany części zadłużenia na akcje. Naruszenie warunków emisji obligacji zostało szczegółowo opisane w nocie 20A. Zarząd Netii Holdings S.A. podjął kroki zmierzające do ograniczenia wypływu gotówki z Grupy Netia i przyjął nowy długoterminowy business plan, którego ogólne założenia zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą. Ten business plan zakłada znaczące ograniczenie wydatków inwestycyjnych i operacyjnych w porównaniu z pierwotnymi założeniami Grupy Netia. Ponadto, kilka spółek Grupy Netia złożyło wnioski w odpowiednich instytucjach administracyjnych, dążąc do odroczenia, bądź umorzenia pozostałych do zapłaty opłat z tytułu przyznanych tym spółkom koncesji telekomunikacyjnych. Osiągnięto odroczenie opłat w wysokości tys. EUR do czerwca 2002, w zamian za dokonanie w tym dniu opłaty prolongacyjnej w wysokości tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2001 r. Grupa Netia posiada środki pieniężne w wysokości tys. zł. Zarząd Emitenta może rozważyć podjęcie dalszych kroków, które Zarząd, bądź Rada Nadzorcza uznają za konieczne dla kontynuowania działalności Grupy Netia. Jedną z rozważanych możliwości jest dalsze ograniczenie zaplanowanych na rok 2002 wydatków inwestycyjnych i operacyjnych oraz inne niż opisane powyżej próby redukcji bądź restrukturyzacji zadłużenia Grupy. Skutkiem, między innymi, powyższych zdarzeń, Spółka może być zobowiązana do zgłoszenia wniosku o upadłość lub ubiegać się o otwarcie postępowania układowego zgodnie w wymogami polskiego prawa. Stosowne przepisy wymagają od Grupy Netia złożenia wniosku o upadłość w ciągu 14 dni od chwili w której Spółka zaprzestanie spłacania długów lub gdy jej majątek nie będzie wystarczał na pokrycie zobowiązań. W celu uniknięcia złożenia wniosku o upadłość Spółka może złożyć podanie o otwarcie postępowania układowego z wierzycielami. Z chwilą otwarcia przez sąd postępowania układowego nie będzie mogła zostać ogłoszona upadłość Spółki, do czasu zakończenia postępowania układowego. Spółka w układzie będzie mogła kontynuować bieżącą działalność. Znaczna niepewność dotycząca okoliczności opisanych powyżej powoduje powstanie istotnych wątpliwości co do możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę, dlatego też może być zagrożona spłata zobowiązań Spółki i realizacja przychodów z posiadanego majątku w toku bieżącej działalności Spółki. Tym niemniej Zarząd Emitenta jest zdania, że Grupa Netia będzie kontynuować swą działalność i dlatego sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe przy założeniu ze Grupa Netia będzie w stanie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5

6 kontynuować działalność w przyszłości. 3. Zasady polityki prowadzenia rachunkowości Wybrane zasady rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych na 31 grudnia 2001r. nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego i są zgodne z: (a) Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami, (b) Rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001r. Nr 139, poz. 1569) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego (Dz.U. z 2001r. Nr 139, poz. 1568), (c) Rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz. U. Nr 75, poz. 355). które określają między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę, lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zapisy księgowe są prowadzone według kosztów historycznych, przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniany, za wyjątkiem środków trwałych podlegających okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości oraz odrębnych przepisach. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzenie). Obejmują one wartość firmy powstałą w wyniku nabycia i wymiany akcji i udziałów w jednostkach zależnych oraz wydatki poniesione w momencie przekształcenia Emitenta ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (w pełni umorzone na 31 grudnia 1997 r.), prawo do użytkowania gruntów i oprogramowanie komputerowe. Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową w okresie ich gospodarczo uzasadnionego wykorzystania zgodnie z planem amortyzacji przyjętym przez Zarząd Emitenta. Przyjęto następujące okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych: oprogramowanie komputerowe 5 lat - 20% prawo do użytkowania gruntów 10 lat - 10% Wartość firmy z konsolidacji Wartość firmy z konsolidacji dla jednostek zależnych ustala się jako nadwyżkę kosztu nabycia udziałów w tych jednostkach nad aktywami netto według ich wartości rynkowej na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli proporcjonalnie do posiadanego na ten dzień przez Emitenta udziału w kapitale własnym jednostki. Wartość firmy z konsolidacji jest odpisywana w rachunek zysków i strat liniowo przez okres od 5 do 13 lat. Okres umarzania wartości firmy z konsolidacji powstałej przy wniesieniu na kapitał Emitenta wkładu niepieniężnego w postaci akcji w Netia Telekom S.A. i udziałów w Netia South Sp. z o.o. założono na 13 lat, co odpowiadało pozostałej w dniu dokonania wkładu długości okresu, na jaki zostały przyznane koncesje telekomunikacyjne spółkom zależnym Netia South Sp. z o.o. W roku 2001, w wyniku decyzji Zarządu, dokonano nieplanowanego odpisu amortyzacyjnego wartości firmy z konsolidacji. Środki trwałe i amortyzacja Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia, rozbudowy lub modernizacji pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzenie). Środki trwałe umarza się metodą liniową w okresie ich gospodarczo uzasadnionego wykorzystania zgodnie z planem amortyzacji przyjętym przez Zarząd Emitenta, bądź w drodze nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych. Przyjęto następujące ekonomiczne okresy użytkowania i stawki roczne dokonywania odpisów amortyzacyjnych: grunty nie są umarzane budynki i budowle lat - 2,5-4% inwestycje w obcych środkach trwałych (budynki) 5 lat - 20% urządzenia techniczne, maszyny i sieci telekomunikacyjne 3-25 lat - 4%-30% środki transportu 5-6 lat - 17%-20% pozostałe 6 lat - 17% Składniki rzeczowego majątku trwałego podlegały okresowym aktualizacjom wyceny zgodnie z zarządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w celu odzwierciedlenia efektów inflacji. Ostatnia aktualizacja wyceny została przeprowadzona według stanu na 1 stycznia 1995 r. W skład budynków i budowli wchodzą między innymi następujące budowle telekomunikacyjne: budynki techniczne łączności, linie telekomunikacyjne, anteny i maszty antenowe. Na pozycję urządzenia techniczne i maszyny składają się takie urządzenia telekomunikacyjne, jak: centrale telefoniczne, łącznice i urządzenia telefoniczne, urządzenia teletransmisji przewodowej. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6

7 Emitent, ani żadna jednostka z Grupy Netia, nie korzystała z ulg inwestycyjnych z tytułu wydatków inwestycyjnych. Inwestycje rozpoczęte Inwestycje rozpoczęte wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, obejmujących ogół dotyczących danej inwestycji kosztów poniesionych od dnia rozpoczęcia inwestycji do dnia bilansowego lub przyjęcia powstałych w wyniku inwestycji środków trwałych do użytkowania. Różnice kursowe oraz odsetki wynikające ze zobowiązań inwestycyjnych oraz pożyczek i kredytów przeznaczonych na finansowanie inwestycji są kapitalizowane jako inwestycje rozpoczęte zgodnie z polityką Grupy Netia dotyczącą kapitalizacji tych kosztów. Inwestycje zaniechane odpisywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Finansowy majątek trwały Akcje, udziały i inne papiery wartościowe emitowane przez jednostki nie podlegające konsolidacji wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą, częściową utratą wartości. Papiery wartościowe, za wyjątkiem akcji i udziałów, wycenia się według cen nabycia powiększonych o odsetki narosłe do dnia bilansowego. Pożyczki udzielone wycenia się według wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki i pomniejszonej o rezerwę na częściową, trwałą utratę wartości. Pożyczki udzielone w walutach obcych na dzień bilansowy przeliczane są na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP ustalonego na dzień sporządzania sprawozdania finansowego. Odpis na utratę wartości akcji i udziałów jest zaliczany do kosztów finansowych. Koszt utworzenia rezerw na pożyczki zaliczany jest do pozostałych kosztów operacyjnych. Rozwiązanie uprzednio utworzonych rezerw z tego tytułu odbywa się poprzez uznanie odpowiednio przychodów finansowych oraz pozostałych przychodów operacyjnych. Zapasy Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wykazuje się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Transakcje wyrażone w walutach obcych księgowane są według obowiązującego na dzień przeprowadzenia operacji średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP. Natomiast zrealizowane różnice kursowe wynikające z różnych dat zaksięgowania i rozliczenia transakcji wykazywane są jako przychody finansowe lub koszty finansowe. Należności i zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy są przeliczane na złote przy zastosowaniu średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Wynikające z wyceny na dzień bilansowy nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, dotyczące jednej waluty, zaliczane są do kosztów operacji finansowych, natomiast nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi dotyczące jednej waluty, zaliczane są do przychodów przyszłych okresów. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych wykazywane są w kwocie brutto zmniejszonej o kwotę dyskonta, które rozliczane jest metodą procentu składanego w ciężar kosztów finansowych przez okres, w którym nie są naliczane odsetki od odpowiadających temu dyskontu papierów dłużnych. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, udziały i inne prawa majątkowe. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, udziały i inne prawa majątkowe wyceniane są według cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Różnica pomiędzy ceną nabycia a ceną sprzedaży netto jest zaliczana do przychodów lub kosztów finansowych. Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy są przeliczane na złote przy zastosowaniu średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych są wykazywane z doliczonymi odsetkami. Odsetki te odnosi się na dobro przychodów finansowych. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są wydatki dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono. a) Koncesje Wartość koncesji jest wykazywana według kosztu nabycia pomniejszonego o dotychczasowe umorzenie, które nalicza się od chwili rozpoczęcia eksploatacji sieci. Odpisy amortyzacyjne nalicza się metodą Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7

8 liniową przez okres pozostały do wygaśnięcia koncesji ustalony w chwili jej nabycia (typowy okres, na który przyznawana była koncesja, wynosił 15 lat). b) Rozliczenia międzyokresowe kosztów uzyskania kredytu i emisji obligacji Koszty kredytu są rozliczane do dnia spłaty. Przedpłacone koszty emisji obligacji są rozliczane w ciężar rachunku zysków i strat do czasu spłaty obligacji. Bierne rozliczenia międzyokresowe Do biernych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są ściśle oznaczone świadczenia przyjęte przez Grupę Netia, lecz jeszcze nie stanowiące zobowiązania oraz prawdopodobne koszty, które powstały przed datą bilansu, a których kwota i data rozliczenia nie są jeszcze znane. Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do upływu czasu. Przychody przyszłych okresów Do przychodów przyszłych okresów zaliczane jest dodatnie saldo niezrealizowanych różnic kursowych, powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy innych niż środki pieniężne, udziały oraz papiery wartościowe, aktywów i pasywów wyrażonych lub wymagających zapłaty w danej walucie obcej oraz zafakturowana sprzedaż wykonana w następnych okresach obrotowych sprzedaż. Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej ze Statutem jednostki dominującej oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zapasowy Kapitał zapasowy obejmuje kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej pomniejszony o koszty emisji kapitału oraz kapitał zapasowy ze sprzedaży i likwidacji uprzednio przeszacowanych środków trwałych. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stanowi różnicę pomiędzy wartością netto środków trwałych przed i po aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi przepisami. Sprzedaż Sprzedaż usług telekomunikacyjnych obejmuje opłaty z tytułu aktywacji, miesięczne opłaty abonamentowe i opłaty za rozmowy telefoniczne. Grupa Netia wykazuje przychody z tytułu opłat aktywacyjnych (które nie przekraczają bezpośrednich kosztów sprzedaży) w momencie podłączenia usługobiorcy do sieci. Przychody z tytułu sprzedaży usług i wyposażenia wykazywane są w momencie dostarczenia usług do usługobiorcy. Koszty działalności operacyjnej Grupa Netia prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym przy czym prezentuje rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. Wartość sprzedanych towarów i materiałów oraz koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług dotyczy kosztów bezpośrednio związanych ze sprzedażą. Koszty sprzedaży obejmują koszty handlowe oraz koszty reklamy i reprezentacji. Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty związane z kierowaniem jednostką oraz koszty administracji. Pozostałe przychody i koszty operacyjne Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych należą przychody i koszty związane ze sprzedażą składników majątku trwałego, tworzeniem i rozwiązywaniem rezerw na należności oraz inne przychody i koszty operacyjne nie będące bezpośrednio związane z działalnością operacyjną Grupy Netia. Przychody i koszty finansowe Przychody i koszty finansowe obejmują głównie odsetki z tytułu udzielonych i otrzymanych kredytów i pożyczek, dodatnie i ujemne różnice kursowe oraz odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego. Koszty i przychody finansowe zaksięgowane są w okresie, którego dotyczą, niezależnie od daty ich rozliczenia. Rozliczenia odroczonego podatku dochodowego Rezerwę na przejściową dodatnią różnicę z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych lub czynne rozliczenia międzyokresowe tworzy się w związku z odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl przepisów podatkowych i przepisów bilansowych. Ujemną różnicę zalicza się do aktywów jeżeli istnieje pewność jej zrealizowania w kolejnych latach obrotowych. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8

9 Zastosowane metody konsolidacji Na podstawie art. 56, ust. 2, pkt. 2 Ustawy o Rachunkowości dokonane zostały wyłączenia z konsolidacji niektórych spółek zależnych i stowarzyszonych wchodzących w skład Grupy Netia. Lista spółek objętych konsolidacją oraz tych, które nie zostały objęte konsolidacją, znajduje się w Nocie 4F do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanych porównywalnych danych finansowych Grupy Netia. Konsolidacja sprawozdań finansowych została przeprowadzona metodą konsolidacji pełnej przez zsumowanie poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej i podmiotów zależnych i dokonanie następujących wyłączeń: - wzajemnych należności i zobowiązań, w tym pożyczek pomiędzy podmiotami objętymi konsolidacją, - przychodów i kosztów dotyczących operacji dokonywanych między podmiotami objętymi konsolidacją, - zysków i strat powstałych na operacjach dokonywanych między jednostkami objętymi konsolidacją, zawartych w wartości podlegających konsolidacji aktywów i pasywów - wartości nabycia udziałów posiadanych przez podmiot dominujący w podmiotach zależnych objętych konsolidacją. Nadwyżka wartości nabycia udziałów nad odpowiadającą im częścią aktywów netto podmiotu zależnego według ich wartości rynkowej wykazana została w aktywach skonsolidowanego bilansu, w pozycji "Wartość firmy z konsolidacji". Natomiast nadwyżka odpowiedniej części aktywów netto według ich wartości rynkowej nad wartością udziałów wykazana została w pasywach skonsolidowanego bilansu w pozycji "Rezerwa kapitałowa z konsolidacji". Udziały (akcje) w kapitale własnym jednostek zależnych, należące do innych jednostek niż wchodzące w skład Grupy Netia, wykazuje się w wysokości udziału tych innych jednostek w kapitale własnym jednostek wchodzących w skład Grupy Netia jako "Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych". Przypadające na inne jednostki niż jednostki wchodzące w skład Grupy Netia zyski lub straty wykazuje się w skonsolidowanym rachunku zysków i strat jako "Zyski/ straty akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych". W przypadku gdy wartość aktywów netto jednostek zależnych jest ujemna, nie wykazuje się "Zysków/ strat akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych", całość zaś strat włączana jest do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Rachunek przepływów środków pieniężnych Przez środki pieniężne rozumie się pieniądze (banknoty i monety) oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne, tak w gotówce, jak i na rachunku bankowym lub w formie lokaty pieniężnej, czeki i weksle obce, jeżeli są one płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia. Rachunek przepływów środków pieniężnych prezentuje przepływy w podziale na działalności operacyjną, inwestycyjną i finansową. Kryteria podziału działalności Emitenta na działalność operacyjną, inwestycyjną oraz finansową przedstawiono poniżej: - Do działalności operacyjnej zalicza się transakcje i zdarzenia związane z działalnością podstawową, nie wymienione w działalności finansowej i inwestycyjnej, to jest między innymi spłaty zobowiązań, wpłaty gotówki w związku ze sprzedażą usług i spłat należności ze sprzedaży. - Do działalności inwestycyjnej zalicza się głównie wpływy i wydatki związane z zakupem lub sprzedażą składników majątku trwałego oraz nabyciem lub sprzedażą akcji i udziałów oraz papierów wartościowych. - Do działalności finansowej zalicza się głównie pozyskiwanie kapitału własnego oraz obsługę i pozyskiwanie finansowania zewnętrznego. Zmiany stanu środków pieniężnych z tytułu zmian kursów wymiany walut obcych nie stanowią przepływów środków pieniężnych. Kwota tych zmian jest prezentowana odrębnie od przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej i uwzględnia różnice z tytułu wykazania środków pieniężnych i krótkoterminowych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu (które w myśl Międzynarodowych Standardów Rachunkowości stanowią równoważnik środków pieniężnych) po kursie wymiany obowiązującym na dzień bilansowy. Różnice w zakresie przyjętej polityki prowadzenia rachunkowości oraz ujawnionych danych pomiędzy skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Grupy Netia a skonsolidowanymi sprawozdaniami sporządzonymi według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR): a) Różnice dotyczące wyniku netto (w tys. zł) 12 miesięcy do 12 miesięcy do 31 grudnia grudnia 2001 Strata netto według polskich przepisów o rachunkowości ( ) ( ) Przychody i koszty finansowe (3) Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (4) (6.209) Odpis wartości firmy z konsolidacji oraz rezerwy kapitałowej z konsolidacji (5) Zysk/(strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych (6) (2.762) Koncesje telekomunikacyjne (9) (2.980) (21.471) Inne (10) (2.500) Strata netto według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( ) ( ) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9

10 b) Różnica dotycząca kapitału własnego (w tys. zł) 31 grudnia grudnia 2001 Kapitał własny według polskich przepisów o rachunkowości(*) ( ) Wynik rozwodnienia udziałów i akcji (1) Korekta inflacyjna i różnica wyniku za lata (2) Przychody i koszty finansowe (3) Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (4) (4.209) (846) Odpis wartości firmy z konsolidacji oraz rezerwy kapitałowej z konsolidacji (5) Zysk/(strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych (6) (2.373) 161 Wynik z tytułu rozwiązania kontraktu (7) Konsolidacja spółek zależnych (8) (2.214) (2.214) Koncesje telekomunikacyjne (9) (2.980) (24.451) Inne (10) Kapitał własny według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (*) ( ) (*) Pozycja ta obejmuje kapitał własny, rezerwę kapitałową z konsolidacji i kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 1) Efekt rozwodnienia wartości akcji i udziałów W 1996 r. Telia AB i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) dokonały subskrypcji na nowowyemitowane akcje Netia Telekom S.A. wnosząc wkład pieniężny w wysokości tys. PLN (Telia) i tys. PLN (EBOiR). Po tej transakcji 65% akcji Netia Telekom S.A. było w posiadaniu Emitenta, 25% w posiadaniu Telii, a 10% w posiadaniu EBOiR. Jednocześnie w sprawozdaniu skonsolidowanym Emitent uznał zysk na rozwodnieniu akcji w wysokości tys. PLN według polskich zasad rachunkowości i tys. PLN według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). Różnica w wysokości 925 tys. PLN wynika z odmiennej wartości aktywów netto wykazanej zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości według kosztu historycznego i ich wartości wykazanej zgodnie z MSR według wartości godziwej. W 1997 r. Emitent zmniejszył swój udział w Netia South Sp. z o.o. ze 100% do 75%, co spowodowało powstanie zysku na rozwodnieniu akcji w wysokości tys. zł zgodnie z MSR. Zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości nie wykazano zysku/(straty) na rozwodnieniu akcji, gdyż Netia South Sp. z o.o. była po raz pierwszy konsolidowana w 1997 roku (patrz punkt 9). Dodatkowo zgodnie z MSR wykazano zysk na rozwodnieniu akcji Netia Telekom Piła Sp. z o.o. wniesionych do Netia Telekom S.A. w wysokości 499 tys. zł. 2) Efekt inflacji i różnica wyniku za lata Zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się według kosztów historycznych, nie biorąc pod uwagę ani ogólnych efektów inflacji, ani wzrostu cen poszczególnych składników aktywów. Wyjątkiem od tego ogólnego historycznego podejścia są środki trwałe, ponieważ ulegały one w przeszłości i mogą ulec w przyszłości aktualizacji wyceny. Do 31 grudnia 1996 roku Polska była uważana za kraj z gospodarką hiperinflacyjną. Zgodnie z MSR sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych, które prowadzą sprawozdawczość w walucie gospodarki ogarniętej hiperinflacją, niezależnie od tego, czy opierają się na metodzie kosztu historycznego czy kosztu bieżącego, powinny być wyrażone w jednostkach miary obowiązujących na dzień bilansowy. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta za lata zostały przekształcone z zastosowaniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Od 1 stycznia 1997 roku zgodnie z MSR Emitent zaniechał sporządzania i prezentacji skorygowanych o efekt inflacji skonsolidowanych sprawozdań finansowych w wyniku wyjścia polskiej gospodarki z hiperinflacji. Kwoty wyrażone w jednostkach miary obowiązujących w okresie sprawozdawczym zakończonym w dniu 31 grudnia 1996 roku traktowane są jako podstawa do określenia wartości bilansowej w kolejnych okresach sprawozdawczych. Różnica wyniku za lata zawiera różnice powstałe w tym okresie między skonsolidowanymi sprawozdaniami sporządzanymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości a skonsolidowanymi sprawozdaniami sporządzanymi według MSR. 3) Przychody i koszty finansowe Polskie zasady rachunkowości wymagają wykazywania w przychodach przyszłych okresów dodatnich nie zrealizowanych różnic kursowych, powstających w wyniku przewalutowania na dzień bilansowy aktywów oraz pasywów, z wyjątkiem środków pieniężnych, udziałów i papierów wartościowych. Zgodnie z MSR wszystkie dodatnie różnice kursowe należy zaliczać do przychodów finansowych okresu, którego dotyczą. Zgodnie z polskimi przepisami rachunkowości każda ze spółek Grupy Netia dokonuje oddzielnie kapitalizacji różnic kursowych i kosztów odsetek związanych z pożyczkami przeznaczonymi na finansowanie inwestycji w majątek trwały, którymi każda ze spółek została obciążona. Zgodnie z MSR kapitalizacja dotyczy jedynie kosztów finansowania zewnętrznego ponoszonych w związku z pozyskaniem składników aktywów przez grupę jako całość. Całkowita kwota kosztów finansowania została ustalona jako różnica między rzeczywistą kwotą kosztów finansowania zewnętrznego poniesionych w związku z zaciągnięciem zobowiązań długoterminowych finansujących działalność inwestycyjną w danym okresie, a przychodami z tytułu tymczasowego zainwestowania pożyczonych środków. Ponieważ Grupa Netia wykorzystuje pożyczone środki nie tylko w celu pozyskania składników aktywów, kwota kosztów finansowania zewnętrznego, które mogą być aktywowane została ustalona poprzez zastosowanie stopy kapitalizacji, określonej na podstawie średniej ważonej wszystkich kosztów finansowania zewnętrznego dotyczących kredytów stanowiących zobowiązania Grupy Netia w danym okresie, do nakładów poniesionych na nabycie lub wytworzenie składników aktywów. 4) Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Różnica w amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynika z różnej Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10

11 klasyfikacji środków trwałych w obu standardach rachunkowości oraz odmiennej wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Różnica w wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynika głównie z uwzględnienia efektu inflacji w MSR oraz odmiennej metody kapitalizacji kosztów odsetek od pożyczek i kredytów i różnic kursowych (patrz punkt 3). Dodatkowo stawki amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjęte dla sprawozdań sporządzanych według MSR oraz przyjęte dla sprawozdań sporządzanych według polskich zasad rachunkowości były odmienne do 31 grudnia ) Różnica w odpisie wartości firmy z konsolidacji oraz rezerwy kapitałowej z konsolidacji Zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości wartość firmy z konsolidacji powstaje jako różnica pomiędzy ceną nabycia udziału a odpowiadającą posiadanym udziałom wartością części aktywów netto według ich wartości rynkowej. Zgodnie z MSR wartość firmy z konsolidacji powstaje jako różnica ceny nabycia i wartości udziału jednostki przejmującej w ustalonych na dzień transakcji wartościach godziwych możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów i zobowiązań. Sprawozdania finansowe spółek przygotowane zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości i zgodnie z MSR wykazują odmienne kwoty wyniku finansowego i aktywów netto, co spowodowało powstanie różnicy w wartości firmy z konsolidacji i rezerwy kapitałowej z konsolidacji w obu standardach i w wielkości odpisu rocznego wartości firmy z konsolidacji oraz rezerwy kapitałowej z konsolidacji. 6) Zysk/(strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych Różnica wynika z faktu, iż sprawozdania finansowe spółek przygotowane zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości i zgodnie z MSR wykazują odmienne kwoty wyniku finansowego i aktywów netto. 7) Rozwiązanie kontraktu Zgodnie z MSR w sprawozdaniach finansowych należy księgować i przedstawiać transakcje i inne zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Treść ekonomiczna transakcji i innych zdarzeń nie zawsze jest zgodna z tym, co wynikałoby z ich formy prawnej. W marcu 1996 roku Emitent rozwiązał umowę ze stroną trzecią (Elbit Bezeq) na rozwój linii telekomunikacyjnych w niektórych regionach Polski. Emitent zgodził się zapłacić odszkodowanie, które zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości obciążyły w całości koszty działalności. Zgodnie z treścią ekonomiczną tej transakcji część kwoty zapłaconej przez Emitenta uznano jako odszkodowanie z tytułu zerwania kontraktu, a część jako koszty nabycia rzeczowego majątku trwałego oraz udziałów i akcji w spółkach utworzonych dla prowadzenia działalności wynikającej z zawartego kontraktu. Odpisy amortyzacyjne powstałej w związku z tym różnicy wartości majątku trwałego uwzględnione są w punkcie (4). 8) Ujmowanie spółek do konsolidacji Zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości niektóre spółki zależne i stowarzyszone wchodzące w skład grupy, spełniające określone warunki, mogą zostać wyłączone z konsolidacji. Zgodnie z MSR jednostka dominująca przygotowująca skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinna objąć konsolidacją wszystkie jednostki zależne, z wyjątkiem jednostek, w których kontrola w zamierzeniu ma tymczasowy charakter i jednostek działających w warunkach poważnych, długoterminowych ograniczeń, w znaczący sposób pomniejszających ich zdolność do przekazywania funduszy do jednostki dominującej. Zgodnie z powyższym w 1996 roku Netia South Sp. z o.o. była konsolidowana dla celów MSR, natomiast nie podlegała konsolidacji dla celów polskiej rachunkowości ze względu na fakt, iż wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym Netia South Sp. z o.o. były nieznaczne w stosunku do danych sprawozdania finansowego jednostki dominującej. Odpisy amortyzacyjne powstałej w związku z tym różnicy wartości firmy z konsolidacji uwzględnione zostały w nocie (4). 9) Koncesje telekomunikacyjne Według polskich zasad rachunkowości, koncesje wykazywane są w pozycji rozliczenia międzyokresowe czynne. Zgodnie z MSR, koncesje wykazywane są w pozycji wartości niematerialne i prawne. Ponadto, zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, początkowa wartość koncesji wykazywana jest według nominalnej wartości zobowiązania za tę koncesję. Według MSR, jeśli płatność za wartości niematerialne i prawne jest odroczona w czasie, powinny być one wycenione według wartości zdyskontowanej. Różnica pomiędzy tą kwotą a całkowitą wartością zobowiązania wykazywana jest jako koszt finansowy w okresie zapadalności tego zobowiązania. 10) Inne pozycje Pozycje "Inne" zawiera sumę pozostałych różnic w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości i MSR. Poszczególne pozycje wynikają z możliwości wystąpienia przesunięć czasowych w uznaniu przychodów i kosztów w odpowiednich okresach sprawozdawczych oraz innych zdarzeń, które nie mają istotnego znaczenia dla prezentacji różnic w obu standardach. 11) Pozostałe różnice pomiędzy sprawozdaniami finansowymi przygotowanymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości a sprawozdaniami przygotowanymi według MSR MSR 39, "Instrumenty Finansowe - ujmowanie i wycena" Zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 11

12 długoterminowych papierów wartościowych, na dzień sporządzania sprawozdań finansowych wyceniane są według wartości nominalnej zobowiązania powiększonej o odsetki naliczone za dany okres. Według MSR, zgodnie ze standardem 39, "Instrumenty Finansowe - ujmowanie i wycena", obowiązującym od 1 stycznia 2001, zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych długoterminowych papierów wartościowych ujmowane są według zdyskontowanej wartości sumy kwoty wymagalnej oraz wszystkich odsetek należnych od tych papierów wartościowych. Dodatkowo, wartość zobowiązania długoterminowego pomniejsza się o wartość kosztów poniesionych w związku z emisją tych papierów wartościowych. Różnica w kwocie zobowiązania długoterminowego powstała w związku z odmiennym sposobem naliczania odsetek od zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji oraz odmiennymi różnicami kursowymi jest ujmowana w korespondencji z kosztami finansowymi. Na dzień 1 stycznia 2001, Emitent dokonał wyceny zobowiązań długoterminowych zgodnie z nowym standardem, a różnicę powstałą przed tym dniem wykazał w kapitale własnym według MSR. Ponadto, międzynarodowe standardy rachunkowości wymagają, aby przedstawić wartość zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych związanych z transakcjami zabezpieczającymi przed ryzykiem kursowym. Wyliczone w ten sposób zobowiązanie, lub należność wykazuje się w korespondencji z kosztami, bądź przychodami finansowymi oraz rezerwą kapitałową. Zgodnie z polskimi standardami rachunkowości, przedstawia się jedynie odsetki narosłe na wymagalnej części zobowiązania oraz należności z tytułu zawartej transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym, nie wykazuje się natomiast nie wymagalnych jeszcze zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych związanych z tą transakcją. W związku z tym, że - na skutek umocnienia się złotówki wobec dolara i euro - Emitent poniósł stratę na zawartych transakcjach zabezpieczających, w myśl standardów międzynarodowych należy wykazać zobowiązanie oraz związane z nim koszty finansowe i rezerwę kapitałową, które w myśl polskich standardów rachunkowości zostaną rozpoznane w przyszłości w kosztach finansowych - o ile nie ulegną zmianie kursy walutowe. Na skutek naruszenia warunków emisji obligacji, opisanego w nocie 20A, zgodnie z MSR zobowiązania z tytułu tych obligacji zostały na koniec 2001 roku wykazane w zobowiązaniach krótkoterminowych w kwocie wymagającej zapłaty, która jest równa wartości nominalnej obligacji. Tym samym na koniec 2001 roku nie wystąpiła różnica w wysokości zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji pomiędzy MSR a polskimi standardami rachunkowości. Papiery wartościowe Zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości krótkoterminowe papiery wartościowe wykazywane są w pozycji majątku obrotowego "Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu". Dla potrzeb MSR krótkoterminowe papiery wartościowe, w które została zainwestowana gotówka zdeponowana w JP Morgan Investment Management oraz JP Morgan Liquidity Fund traktowane są jako odpowiednik środków pieniężnych i wykazywane w pozycji "Gotówka i jej odpowiedniki". Różnica powstała wskutek odmiennego traktowania tych papierów wartościowych wynosiła na 31 grudnia 2000 r tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2001 r. Grupa Netia nie posiadała krótkoterminowych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu. Traktowanie zapłaty za Optimus Inwest S.A. W grudniu 1996 r. Netia Telekom S.A. nabyła Telekom Telmedia S.A. ("Telmedia") od spółki Optimus Corporation Sp. z o.o., będącej w całości własnością Optimus S.A. ("Optimus"). Telmedia posiada cztery koncesje telekomunikacyjne w czterech różnych regionach Polski obejmujących całość województw gdańskiego, krakowskiego, poznańskiego i opolskiego sprzed roku Następnie Netia Telekom S.A. przekazała swój udział w Telmediach Netii South Sp. z o.o. W związku z nabyciem Telmediów Netia Telekom S.A. udzieliła spółce Optimus opcji, wykonalnej do 30 czerwca 1998 r.: nabycia akcji w Netia Telekom S.A. w oparciu o formułę cenową biorącą pod uwagę ilość funkcjonujących linii telefonicznych oraz potencjalne możliwości rozwoju w regionach objętych koncesjami Telmediów na dzień 30 czerwca 1998 r. lub otrzymania płatności gotówkowej opartej również na określonej z góry formule. W czerwcu 1998 r. Optimus wykorzystał opcję i zgodził się na płatność gotówkową w wysokości 10 mln USD. Zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości rozpoznano wartość firmy z konsolidacji na tej transakcji. Dla celów MSR, biorąc pod uwagę treść ekonomiczną transakcji, wykazano zwiększenie wartości uzyskanych koncesji. Odpis wartości firmy według polskich zasad rachunkowości i amortyzacja koncesji według MSR są równe co do wartości. 4. Skład Grupy Netia Konsolidacja Grupy Netia jest dokonywana w dwóch etapach. Pierwszym etapem jest konsolidacja grup kapitałowych, dla których jednostkami dominującymi są Netia Telekom S.A. i Netia South Sp. z o.o. Drugim etapem jest konsolidacja Grupy Netia. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdania finansowe Emitenta oraz następujących spółek zależnych objętych konsolidacją metodą pełną: Jednostka zależna % udziałów data objęcia kontroli (stan na 31 grudnia 2001) Grupa Netia Telekom S.A. 100,0% 9 października 1995 Uni-Net Sp. z o.o. 58,2% 15 kwietnia 1994 Grupa Netia South Sp. z o.o. 100,0% 8 kwietnia 1994 Netia Holdings BV 100,0% 19 sierpnia 1997 Netia Holdings II BV 100,0% 10 czerwca 1998 Netia Holdings III BV 100,0% 10 stycznia 2001 Netia 1 Sp. z o.o. 82,0%(*) 12 stycznia 1995 (*) Łączny udział wszystkich spółek Grupy Netia Holdings S.A. w kapitale Netii 1 Sp. z o.o. wynosi 82%, podczas gdy udział samej Netii Holdings S.A. stanowi 69,5%. Za wyjątkiem Netia Holdings B.V., Netia Holdings II B.V., Netia Holdings III BV i Uni-Net Sp. z o.o., konsolidowane spółki Grupy Netia zajmują się działalnością telekomunikacyjną. Uni-Net Sp. z o.o. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12

13 zakłada i obsługuje sieci trunkingowe. Spółki Netia Holdings B.V. i Netia Holdings II B.V. zostały utworzone w celu pozyskania środków na budowę sieci telekomunikacyjnych dla spółek zależnych Emitenta poprzez emisję obligacji na rynkach zagranicznych. Spółka Netia Holdings III BV została utworzona w celu zawierania transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe. Skład grupy Netia Telekom S.A. i grupy Netia South Sp. z o.o. jest następujący: Grupa Netia Telekom S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Netia Telekom S.A. obejmuje sprawozdanie finansowe Netia Telekom S.A. oraz następujących spółek zależnych: Jednostka zależna % udziałów (stan na 31 grudnia 2001) Netia Telekom Świdnik S.A. 97% Netia Telekom Lublin S.A. 92% Netia Telekom Mazowsze S.A. 100% Netia Telekom Warszawa S.A. 100% Netia Telekom Modlin S.A. 93% Netia Telekom Kalisz S.A. 97% Netia Telekom Toruń S.A. 96% Netia Telekom Włocławek S.A. 100% Netia Telekom Piła Sp. z o.o. 99% Netia Network S.A. 100% Netia Telekom Ostrowiec S.A. 100% Internetia Telekom Sp z o.o. 100% Top-Net Sp. z o.o. 100% Za wyjątkiem Netia Telekom Piła Sp. z o.o., pozostałe spółki zależne Netia Telekom S.A. zostały wniesione jako wkład niepieniężny przez Emitenta na początku 1996 roku. Spółka Netia Telekom Piła Sp. z o.o. została wniesiona aportem w 1997 roku. Spółka Internetia Telekom Sp. z o.o. wraz ze spółką zależną, Top-Net Sp. z o.o. zostały zakupione od Netii Holdings S.A. w maju 2000r. Grupa kapitałowa, dla której jednostką dominującą była Internetia Telekom Sp. z o.o. obejmowała spółkę Internetia Telekom Sp. z o.o. oraz spółki zależne Top-Net Sp. z o.o. i Intermik Sp. z o.o. Internetia Telekom Sp. z o.o. objęła 100% udziałów Top-Net Sp. z o.o. w 1999 r., a 100% udziałów w Intermik Sp. z o.o. objęła 30 czerwca 2000r. W czwartym kwartale 2001 roku, Netia Telekom S.A. kupiła 100% udziałów w Top-Net Sp. z o.o. i Intermik Sp. z o.o. od Internetii Telekom Sp. z o.o. W 2001 roku Netia Telekom S.A. zakupiła od udziałowca mniejszościowego 51% udziałów w Netii Network S.A. - spółce oferującej usługi transmisji danych. Grupa Netia South Sp. z o.o. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Netia South Sp. z o.o. obejmuje sprawozdanie finansowe Netia South Sp. z o.o. oraz następujących spółek zależnych: Jednostka zależna % udziałów (stan na 31 grudnia 2001) Netia Telekom Silesia S.A. 98% Optimus Inwest S.A. 100% Netia Telekom Telmedia S.A. 100% Netia Telekom Silesia S.A. została wniesiona jako wkład niepieniężny przez Emitenta do spółki Netia South Sp. z o.o. w pierwszym kwartale 1997 r. 75% akcji spółki Optimus Inwest S.A., posiadającej 100% akcji Netia Telekom Telmedia S.A., zostało zakupione w pierwszym kwartale 1997 r. od Netia Telekom S.A. Pozostałe 25% Netia South Sp. z o.o. zakupiła w trzecim kwartale 1997 r. Jednostki zależne i stowarzyszone nie objęte konsolidacją Zestawienie jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją znajduje się w Nocie 4F do skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Netia. Netia 1 Sp. z o.o. W styczniu 2001r. w wykonaniu "Porozumienia obecnych i przyszłych wspólników oraz Spółki Netia 1" z dnia 22 listopada 1999r., Emitent wraz ze spółkami zależnymi zwiększył swój udział w kapitale Netii 1 do 82% z 38% na koniec 2000 roku. Zmiany udziałów Spółki w kapitale zakładowym Netii 1 w 2001 r. nie spowodowały zmiany efektywnej kontroli wykonywanej przez Spółkę. Zasady przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych przedstawionych na stronie tytułowej niniejszego raportu rocznego na EURO Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2001 r. przez Narodowy Bank Polski i wynoszącego 3,5219 PLN w stosunku do 1 EUR. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone według średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2001 wynoszącego 3,6509 zł za 1 EUR. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 13

14 SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota A k t y w a I. Majątek trwały Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy z konsolidacji Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały, w tym: akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy Zapasy Należności krótkoterminowe Akcje (udziały) własne do zbycia Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Środki pieniężne III. Rozliczenia międzyokresowe Z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a, r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał akcyjny Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych Różnice kursowe z konsolidacji Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy Rezerwy na podatek dochodowy Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23-20,32 20,28 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23-20,32 20,06 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń na rzecz jednostek zależnych na rzecz jednostek stowarzyszonych na rzecz jednostki dominującej na rzecz innych jednostek 0 0 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) inwestycji w sieć telekomunikacyjną Zobowiązania pozabilansowe, razem Zobowiązania pozabilansowe obejmują głównie zobowiązania inwestycyjne wobec grup Alcatel, Ericsson, Lucent Technologies, Marconi Communications oraz Tadiran związane z budową linii telefonicznych oraz dodatkowych elementów sieci telekomunikacyjnej w kilku regionach Polski. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 14

15 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe XIII. Koszty finansowe XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 0 0 XVIII. Zysk (strata) brutto XIX. Podatek dochodowy XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 0 0 XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38-41,39-17,17 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38-41,39-16,96 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 15

16 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Stan kapitału akcyjnego na początek okresu Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu Stan kapitału zapasowego na początek okresu Zmiany stanu kapitału zapasowego 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty Stan kapitału zapasowego na koniec okresu Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 0 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych Różnice kursowe z konsolidacji Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów zasadniczych Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) podziału zysku 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów zasadniczych Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto 0 0 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 16

17 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i dywidendy (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu pozostałych rezerw Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) Podatek dochodowy zapłacony Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: w jednostkach zależnych w jednostkach stowarzyszonych w jednostce dominującej Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych Otrzymane dywidendy Otrzymane odsetki Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: w jednostkach zależnych w jednostkach stowarzyszonych w jednostce dominującej Nabycie akcji (udziałów) własnych Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu Udzielone pożyczki długoterminowe Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych Dopłaty do kapitału Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych Koszty emisji akcji własnych Umorzenie akcji (udziałów) własnych Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących Wydatki na cele społecznie-użyteczne Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Zapłacone odsetki Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) Pozycja "Pozostałe korekty" w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej w roku 2001 zawiera (w tys. zł): Nieplanowy odpis amortyzacyjny wartości firmy z konsolidacji Koszty z tytułu rozwiązania umów zabezpieczających ryzyko kursowe Straty poniesione w związku z rozwiązaniem umów zabezpieczających ryzyko kursowe Pozaplanowy odpis amortyzacyjny kosztów emisji obligacji Nieplanowany odpis amortyzacyjny środków trwałych Rezerwa na inwestycje zaniechane Pozycje "Pozostałe wydatki" w przepływach pieniężnych z działalności inwestycyjnej zawiera płatności z tytułu opłat za wydanie koncesji telekomunikacyjnych, w wysokości odpowiednio tys. zł i tys. zł w latach 2001 i Pozycja "Pozostałe wpływy" w przepływach pieniężnych z działalności finansowej w roku 2000 zawiera niezarejestrowaną wpłatę udziałowców mniejszościowych na kapitał Netii 1 Sp.z o.o. w wysokości Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 17

18 tys. zł Pozycja "Pozostałe wydatki" w przepływach pieniężnych z działalności finansowej w roku 2001 zawiera wydatki z tytułu rozwiązania umów zabezpieczających ryzyko kursowe w wysokości tys. zł. Zmiany stanu środków pieniężnych z tytułu zmian kursów walut obcych nie stanowią przepływów środków pieniężnych. Kwota ta została zaprezentowana odrębnie od przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej i uwzględnia różnice z tytułu wykazania środków pieniężnych i krótkoterminowych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu (które w myśl Międzynarodowych Standardów Rachunkowości stanowią równoważnik środków pieniężnych) po kursie wymiany obowiązującym na dzień bilansowy. Wpływy z emisji akcji w roku 2000 wyniosły tys. zł i były związane z emisją akcji serii E, F i G, przy czym wpływy z emisji akcji serii E wyniosły tys. zł, wpływy z emisji akcji serii F wyniosły tys. zł, a wpływy z emisji akcji serii G wyniosły tys. zł. W roku 2001 Emitent nie przeprowadzał emisji akcji. Odsetki uzyskane z tytułu posiadanych papierów wartościowych w ciągu roku 2000 wyniosły zł, a w ciągu roku 2001 wyniosły tys. zł. Grupa Netia ma, według stanu na 31 grudnia 2000r. i 31 grudnia 2001r. odpowiednio tys. zł i tys. zł zobowiązań z tytułu zakupu środków trwałych bądź inwestycji w toku. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 18

19 NOTY OBJAŚNIAJĄCE I DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU NOTA 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej b) koszty prac rozwojowych 0 0 c) nabyta wartość firmy 0 0 d) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości 0 0 e) nabyte oprogramowanie komputerowe f) nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntów g) pozostałe wartości niematerialne i prawne h) zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych Wartości niematerialne i prawne razem Wartości niematerialne i prawne nie są obciążone zastawem ani żadną inną formą zabezpieczenia. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 19

20 NOTA 1B TABELA RUCHU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) koszty prac rozwojowych c) nabyta wartość firmy d) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości e) nabyte oprogramowanie komputerowe f) nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntów g) pozostałe wartości niematerialne i prawne h) zaliczki na poczet Wartości wartości niematerialne i prawne niematerialnych i razem prawnych b) zwiększenia (z tytułu) nabycie udzielenie zaliczek c) zmniejszenia (z tytułu) rozliczenie zaliczek d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) amortyzacja roku g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu Pozycja "nabyte oprogramowanie komputerowe" zawiera nakłady inwestycyjne na oprogramowanie nie przekazane do użytkowania, którego wartość według stanu na dzień 31 grudnia 2000 i 2001r. wynosiła odpowiednio tys.zł i tys.zł. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 20

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2000

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2000 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2000 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Spółka jest zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Happy Animals

Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. 1 Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. Załączone sprawozdanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel S.A. SA-P 2006 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT OD 01-01-201 DO 31-12-2012 ROKU FUNDACJA STUDENTÓW ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH POMERANIAN STUDENTS COALITION Z SIEDZIBĄ W GDYNI WSTĘP Fundacja

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 r. FUNDACJA HUMANDOC CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa i siedziba firmy Fundacja Humandoc 00-725 Warszawa Ul.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Stowarzyszenie dla Przemyśla SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Przemyśl, 2015 Strona 1 z 7 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Stowarzyszenie dla Przemyśla Regia Civitas Siedziba: 37-700 Przemyśl

Bardziej szczegółowo

KOPEX S.A. INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA 31.12.2006 w tys. zł

KOPEX S.A. INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA 31.12.2006 w tys. zł Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z wykonania usługi poświadczającej informacje finansowe pro forma obejmujące okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo