Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001"

Transkrypt

1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Za rok bieżący obejmujący okres od do oraz za rok poprzedni obejmujący okres od do dnia (data przekazania) Netia Holdings Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) NETIA HOLDINGS SA (skrócona nazwa emitenta) telekomunikacja (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) Poleczki 13 (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (www) PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. dnia (podmiot uprawniony do badania) Skonsolidowany raport roczny zawiera : X X X X X Pismo Prezesa Zarządu Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe: X Wstęp X Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (data wydania opinii) X Skonsolidowany bilans X Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych X Skonsolidowany rachunek zysków i strat X Noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające Komentarz Zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej) Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Aktywa, razem (stan na ) VI. Zobowiązania, razem (stan na ) w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Kapitał własny (stan na ) VIII. Kapitał akcyjny (stan na ) IX. Liczba akcji (stan na ) X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (stan na ) -20,32-5,77 XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -41,39-11,34 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

2 PISMO PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo! Niniejszym przedstawiamy skonsolidowane wyniki finansowe za 2001 rok dla Grupy Kapitałowej Netia. Rok 2001 był trudny dla całej branży telekomunikacyjnej, na co wpływ miała m.in. sytuacja globalna na rynkach światowych oraz niekorzystny klimat dla inwestycji w branżę telekomunikacyjną w Polsce. Wynikające z tej sytuacji ograniczenie dostępu do nowych źródeł finansowania spowodowało, iż Netia skoncentrowała się na działalności operacyjnej zmierzającej do pozyskiwania i utrzymania klientów biznesowych, którzy generują największe przychody. Spółka skupiła się na niezbędnych inwestycjach, głównie tych, które zagwarantują zyski w przyszłości, w szczególności na kontynuowaniu budowy sieci szkieletowej i rozwoju nowych usług dla sektora klientów biznesowych. Rozpoczęliśmy świadczenie usług międzystrefowych na terenie całego kraju, rozszerzyliśmy pakiet usług dla klientów, udostępniając usługę transmisji danych Frame Relay, stały numer dostępu do Inernetu i rozszerzenie stałego dostępu dla klientów biznesowych oraz wprowadziliśmy nowe pakiety taryfowe. Opracowany został długoterminowy plan biznesowy dla Grupy Netia, który został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą. Plan zakłada ograniczenie wydatków inwestycyjnych i operacyjnych w ciągu najbliższych lat. Z drugiej strony zintensyfikowaliśmy działania windykacyjne, które zaowocowały odzyskaniem należności lub rozwiązaniem umów z klientami nie płacącymi za wykonane przez Netię usługi telekomunikacyjne. Ponadto prowadziliśmy starania związane z umorzeniem lub odroczeniem opłat za koncesje, przyznane spółkom z Grupy Netia. W celu restrukturyzacji długoterminowego zadłużenia Grupy Netia, zaproponowaliśmy właścicielom obligacji ich wykupienie przez Spółkę, a następnie rozpoczęliśmy proces negocjacji z obligatariuszami, dążąc do zamiany długu na akcje, a tym samym zdecydowanego ograniczenia wysokości i kosztów obsługi zadłużenia. Spółka wycofała się ze wszystkich przynoszących jakiekolwiek straty transakcji terminowych. Zaangażowaliśmy się w proces reorganizacji struktur wewnętrznych Grupy Netia i skonsolidowania grupy spółek, tak, by mogły one funkcjonować bardziej efektywnie. Myślimy, że jest to dopiero początek okresu zmian, jakie stoją przed Netią, a ich celem jest utrzymanie i umocnienie pozycji Spółki na polskim rynku telekomunikacyjnym. Sądzimy jednak, że najtrudniejsze kroki właśnie zostały przez nas podjęte. Pozostajemy do Państwa usług Zarząd Netii Holdings S.A. Kjell-Ove Blom Avraham Hochman Ewa Don-Siemion Mariusz Piwowarczyk Mariusz Chmielewski Antoni Dariusz Wojcieszek Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

3 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (BIEGŁEGO REWIDENTA) Opinia biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Netia Holdings S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia Holdings S.A. (zwanej dalej Grupą ) sporządzonego przez Zarząd spółki Netia Holdings S.A. (zwaną dalej Jednostką dominującą ) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Poleczki 13, obejmującego: (a) wstęp; (b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł; (c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto w kwocie tys. zł; (d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zmniejszenie skonsolidowanych kapitałów własnych o tys. zł; (e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. zł; (f) informację dodatkową. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy odpowiedzialny jest Zarząd Jednostki dominującej. Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania. Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (a) przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami); (b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów i zapisów księgowych potwierdzających kwoty i informacje wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Grupę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii. Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: (a) (b) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonej dokumentacji konsolidacyjnej i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U. Nr 71 poz. 355). jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa; (c) sporządzone zostało z uwzględnieniem przepisów zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. nr 139, poz. 1569) oraz w rozporządzeniu rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. z 2001 r. nr 139, poz. 1568); Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

4 (d) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy na dzień 31 grudnia 2001 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zwracamy uwagę, że, jak o tym mowa w punkcie 2 informacji dodatkowej, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy wykazuje sumę niepokrytej straty lat ubiegłych i straty netto roku obrotowego w wysokości tys. zł oraz ujemny kapitał własny w wysokości tys. zł. Ponadto suma zobowiązań krótkoterminowych przewyższa wartość majątku obrotowego Grupy o tys. zł. Grupa naruszyła także warunki wyemitowanych obligacji, w wyniku niedokonania płatności wymagalnych odsetek. W wyniku naruszenia tych warunków zobowiązania z tytułu obligacji wyemitowanych przez Grupę Netia, zostały przeniesione do zobowiązań krótkoterminowych. Zarząd Jednostki dominującej prowadzi negocjacje z posiadaczami obligacji, jednakże nie można przewidzieć jednoznacznie ich wyniku. Czynniki te, wraz z innymi kwestiami opisanymi w punkcie 2 informacji dodatkowej, wskazują na istnienie istotnej niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności Grupy. Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.: Wojciech Maj Biegły Rewident Numer ewidencyjny 6128/2647 Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144 Warszawa, 18 lutego 2002 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSTĘP 1. Forma prawna i przedmiot działalności Netia Holdings S. A. (zwana dalej "Emitentem" lub "Spółką") została zawiązana w dniu 13 lipca 1990 r. i 7 września 1990 r. uzyskała osobowość prawną poprzez wpis do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie, pod numerem RHB Emitent początkowo działał pod firmą R.P. Telekom Sp. z o.o. Z dniem 1 lipca 1992 r. dokonano zmiany formy prawnej i Emitent został przekształcony ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W dniu 26 sierpnia 1997 r. zmianie uległa firma pod jaką działała Spółka z "R.P. Telekom S.A." na "Netia Holdings Spółka Akcyjna" (zmianę firmy wpisano do Rejestru Handlowego w dniu 9 września 1997 r.). Dnia 5 września 2001r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Przedmiot działalności Emitenta: Emitent jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Netia Holdings S.A. ("Grupy Netia") i poprzez spółki zależne prowadzi działalność polegającą na tworzeniu i obsługiwaniu sieci telefonicznych w Polsce. Rodzaj działalności - klasyfikacja według EKD: Działalność podstawowa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 12 miesięcy od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., dane porównywalne odnoszą się do okresu obejmującego 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. Do przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, będącego podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych, nie zgłoszono zastrzeżeń w raportach podmiotu uprawnionego z badania tych sprawozdań. 2. Kontynuacja działalności Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2001r. zostało sporządzone zgodnie z zasadą kontynuowania działalności. Według stanu na koniec grudnia 2001r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia wykazuje sumę niepokrytej straty lat ubiegłych oraz straty netto roku obrotowego w wysokości tys. zł oraz ujemną wartość kapitału własnego w wysokości tys. zł. Ponadto suma zobowiązań krótkoterminowych przewyższa wartość majątku obrotowego Grupy o tys. zł. Grupa Netia naruszyła również warunki wyemitowanych obligacji, w wyniku niedokonania płatności wymagalnych odsetek. Wskutek naruszenia tych warunków, oraz faktu, że zobowiązania z tytułu obligacji mogą stać się wymagalne na żądanie, zobowiązania te zostały wykazane jako krótkoterminowe w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Netia. Grupa Netia rozpoczęła negocjacje z przeważającą częścią obligatariuszy Grupy, dążąc do jak największej redukcji zadłużenia Grupy. Publiczne wezwanie do wykupu obligacji, które Grupa Netia ogłosiła w listopadzie 2001 r. nie zaowocowało zainteresowaniem wystarczającej ilości obligatariuszy, aby móc przeprowadzić wykup w sposób efektywny. W grudniu 2001 r., Grupa Netia nie dokonała płatności odsetek od obligacji wyemitowanych w 1999 roku, jak również nie dokonała płatności z tytułu umowy zabezpieczającej ryzyko kursowe, powiązanej z tą płatnością odsetek. Grupa Netia wraz z Zarządem Emitenta kontynuują negocjacje z obligatariuszami, dążąc do zamiany części zadłużenia na akcje. Naruszenie warunków emisji obligacji zostało szczegółowo opisane w nocie 20A. Zarząd Netii Holdings S.A. podjął kroki zmierzające do ograniczenia wypływu gotówki z Grupy Netia i przyjął nowy długoterminowy business plan, którego ogólne założenia zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą. Ten business plan zakłada znaczące ograniczenie wydatków inwestycyjnych i operacyjnych w porównaniu z pierwotnymi założeniami Grupy Netia. Ponadto, kilka spółek Grupy Netia złożyło wnioski w odpowiednich instytucjach administracyjnych, dążąc do odroczenia, bądź umorzenia pozostałych do zapłaty opłat z tytułu przyznanych tym spółkom koncesji telekomunikacyjnych. Osiągnięto odroczenie opłat w wysokości tys. EUR do czerwca 2002, w zamian za dokonanie w tym dniu opłaty prolongacyjnej w wysokości tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2001 r. Grupa Netia posiada środki pieniężne w wysokości tys. zł. Zarząd Emitenta może rozważyć podjęcie dalszych kroków, które Zarząd, bądź Rada Nadzorcza uznają za konieczne dla kontynuowania działalności Grupy Netia. Jedną z rozważanych możliwości jest dalsze ograniczenie zaplanowanych na rok 2002 wydatków inwestycyjnych i operacyjnych oraz inne niż opisane powyżej próby redukcji bądź restrukturyzacji zadłużenia Grupy. Skutkiem, między innymi, powyższych zdarzeń, Spółka może być zobowiązana do zgłoszenia wniosku o upadłość lub ubiegać się o otwarcie postępowania układowego zgodnie w wymogami polskiego prawa. Stosowne przepisy wymagają od Grupy Netia złożenia wniosku o upadłość w ciągu 14 dni od chwili w której Spółka zaprzestanie spłacania długów lub gdy jej majątek nie będzie wystarczał na pokrycie zobowiązań. W celu uniknięcia złożenia wniosku o upadłość Spółka może złożyć podanie o otwarcie postępowania układowego z wierzycielami. Z chwilą otwarcia przez sąd postępowania układowego nie będzie mogła zostać ogłoszona upadłość Spółki, do czasu zakończenia postępowania układowego. Spółka w układzie będzie mogła kontynuować bieżącą działalność. Znaczna niepewność dotycząca okoliczności opisanych powyżej powoduje powstanie istotnych wątpliwości co do możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę, dlatego też może być zagrożona spłata zobowiązań Spółki i realizacja przychodów z posiadanego majątku w toku bieżącej działalności Spółki. Tym niemniej Zarząd Emitenta jest zdania, że Grupa Netia będzie kontynuować swą działalność i dlatego sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe przy założeniu ze Grupa Netia będzie w stanie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5

6 kontynuować działalność w przyszłości. 3. Zasady polityki prowadzenia rachunkowości Wybrane zasady rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych na 31 grudnia 2001r. nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego i są zgodne z: (a) Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami, (b) Rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001r. Nr 139, poz. 1569) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego (Dz.U. z 2001r. Nr 139, poz. 1568), (c) Rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz. U. Nr 75, poz. 355). które określają między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę, lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zapisy księgowe są prowadzone według kosztów historycznych, przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniany, za wyjątkiem środków trwałych podlegających okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości oraz odrębnych przepisach. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzenie). Obejmują one wartość firmy powstałą w wyniku nabycia i wymiany akcji i udziałów w jednostkach zależnych oraz wydatki poniesione w momencie przekształcenia Emitenta ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (w pełni umorzone na 31 grudnia 1997 r.), prawo do użytkowania gruntów i oprogramowanie komputerowe. Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową w okresie ich gospodarczo uzasadnionego wykorzystania zgodnie z planem amortyzacji przyjętym przez Zarząd Emitenta. Przyjęto następujące okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych: oprogramowanie komputerowe 5 lat - 20% prawo do użytkowania gruntów 10 lat - 10% Wartość firmy z konsolidacji Wartość firmy z konsolidacji dla jednostek zależnych ustala się jako nadwyżkę kosztu nabycia udziałów w tych jednostkach nad aktywami netto według ich wartości rynkowej na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli proporcjonalnie do posiadanego na ten dzień przez Emitenta udziału w kapitale własnym jednostki. Wartość firmy z konsolidacji jest odpisywana w rachunek zysków i strat liniowo przez okres od 5 do 13 lat. Okres umarzania wartości firmy z konsolidacji powstałej przy wniesieniu na kapitał Emitenta wkładu niepieniężnego w postaci akcji w Netia Telekom S.A. i udziałów w Netia South Sp. z o.o. założono na 13 lat, co odpowiadało pozostałej w dniu dokonania wkładu długości okresu, na jaki zostały przyznane koncesje telekomunikacyjne spółkom zależnym Netia South Sp. z o.o. W roku 2001, w wyniku decyzji Zarządu, dokonano nieplanowanego odpisu amortyzacyjnego wartości firmy z konsolidacji. Środki trwałe i amortyzacja Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia, rozbudowy lub modernizacji pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzenie). Środki trwałe umarza się metodą liniową w okresie ich gospodarczo uzasadnionego wykorzystania zgodnie z planem amortyzacji przyjętym przez Zarząd Emitenta, bądź w drodze nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych. Przyjęto następujące ekonomiczne okresy użytkowania i stawki roczne dokonywania odpisów amortyzacyjnych: grunty nie są umarzane budynki i budowle lat - 2,5-4% inwestycje w obcych środkach trwałych (budynki) 5 lat - 20% urządzenia techniczne, maszyny i sieci telekomunikacyjne 3-25 lat - 4%-30% środki transportu 5-6 lat - 17%-20% pozostałe 6 lat - 17% Składniki rzeczowego majątku trwałego podlegały okresowym aktualizacjom wyceny zgodnie z zarządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w celu odzwierciedlenia efektów inflacji. Ostatnia aktualizacja wyceny została przeprowadzona według stanu na 1 stycznia 1995 r. W skład budynków i budowli wchodzą między innymi następujące budowle telekomunikacyjne: budynki techniczne łączności, linie telekomunikacyjne, anteny i maszty antenowe. Na pozycję urządzenia techniczne i maszyny składają się takie urządzenia telekomunikacyjne, jak: centrale telefoniczne, łącznice i urządzenia telefoniczne, urządzenia teletransmisji przewodowej. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6

7 Emitent, ani żadna jednostka z Grupy Netia, nie korzystała z ulg inwestycyjnych z tytułu wydatków inwestycyjnych. Inwestycje rozpoczęte Inwestycje rozpoczęte wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, obejmujących ogół dotyczących danej inwestycji kosztów poniesionych od dnia rozpoczęcia inwestycji do dnia bilansowego lub przyjęcia powstałych w wyniku inwestycji środków trwałych do użytkowania. Różnice kursowe oraz odsetki wynikające ze zobowiązań inwestycyjnych oraz pożyczek i kredytów przeznaczonych na finansowanie inwestycji są kapitalizowane jako inwestycje rozpoczęte zgodnie z polityką Grupy Netia dotyczącą kapitalizacji tych kosztów. Inwestycje zaniechane odpisywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Finansowy majątek trwały Akcje, udziały i inne papiery wartościowe emitowane przez jednostki nie podlegające konsolidacji wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą, częściową utratą wartości. Papiery wartościowe, za wyjątkiem akcji i udziałów, wycenia się według cen nabycia powiększonych o odsetki narosłe do dnia bilansowego. Pożyczki udzielone wycenia się według wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki i pomniejszonej o rezerwę na częściową, trwałą utratę wartości. Pożyczki udzielone w walutach obcych na dzień bilansowy przeliczane są na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP ustalonego na dzień sporządzania sprawozdania finansowego. Odpis na utratę wartości akcji i udziałów jest zaliczany do kosztów finansowych. Koszt utworzenia rezerw na pożyczki zaliczany jest do pozostałych kosztów operacyjnych. Rozwiązanie uprzednio utworzonych rezerw z tego tytułu odbywa się poprzez uznanie odpowiednio przychodów finansowych oraz pozostałych przychodów operacyjnych. Zapasy Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wykazuje się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Transakcje wyrażone w walutach obcych księgowane są według obowiązującego na dzień przeprowadzenia operacji średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP. Natomiast zrealizowane różnice kursowe wynikające z różnych dat zaksięgowania i rozliczenia transakcji wykazywane są jako przychody finansowe lub koszty finansowe. Należności i zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy są przeliczane na złote przy zastosowaniu średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Wynikające z wyceny na dzień bilansowy nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, dotyczące jednej waluty, zaliczane są do kosztów operacji finansowych, natomiast nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi dotyczące jednej waluty, zaliczane są do przychodów przyszłych okresów. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych wykazywane są w kwocie brutto zmniejszonej o kwotę dyskonta, które rozliczane jest metodą procentu składanego w ciężar kosztów finansowych przez okres, w którym nie są naliczane odsetki od odpowiadających temu dyskontu papierów dłużnych. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, udziały i inne prawa majątkowe. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, udziały i inne prawa majątkowe wyceniane są według cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Różnica pomiędzy ceną nabycia a ceną sprzedaży netto jest zaliczana do przychodów lub kosztów finansowych. Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy są przeliczane na złote przy zastosowaniu średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych są wykazywane z doliczonymi odsetkami. Odsetki te odnosi się na dobro przychodów finansowych. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są wydatki dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono. a) Koncesje Wartość koncesji jest wykazywana według kosztu nabycia pomniejszonego o dotychczasowe umorzenie, które nalicza się od chwili rozpoczęcia eksploatacji sieci. Odpisy amortyzacyjne nalicza się metodą Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7

8 liniową przez okres pozostały do wygaśnięcia koncesji ustalony w chwili jej nabycia (typowy okres, na który przyznawana była koncesja, wynosił 15 lat). b) Rozliczenia międzyokresowe kosztów uzyskania kredytu i emisji obligacji Koszty kredytu są rozliczane do dnia spłaty. Przedpłacone koszty emisji obligacji są rozliczane w ciężar rachunku zysków i strat do czasu spłaty obligacji. Bierne rozliczenia międzyokresowe Do biernych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są ściśle oznaczone świadczenia przyjęte przez Grupę Netia, lecz jeszcze nie stanowiące zobowiązania oraz prawdopodobne koszty, które powstały przed datą bilansu, a których kwota i data rozliczenia nie są jeszcze znane. Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do upływu czasu. Przychody przyszłych okresów Do przychodów przyszłych okresów zaliczane jest dodatnie saldo niezrealizowanych różnic kursowych, powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy innych niż środki pieniężne, udziały oraz papiery wartościowe, aktywów i pasywów wyrażonych lub wymagających zapłaty w danej walucie obcej oraz zafakturowana sprzedaż wykonana w następnych okresach obrotowych sprzedaż. Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej ze Statutem jednostki dominującej oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zapasowy Kapitał zapasowy obejmuje kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej pomniejszony o koszty emisji kapitału oraz kapitał zapasowy ze sprzedaży i likwidacji uprzednio przeszacowanych środków trwałych. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stanowi różnicę pomiędzy wartością netto środków trwałych przed i po aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi przepisami. Sprzedaż Sprzedaż usług telekomunikacyjnych obejmuje opłaty z tytułu aktywacji, miesięczne opłaty abonamentowe i opłaty za rozmowy telefoniczne. Grupa Netia wykazuje przychody z tytułu opłat aktywacyjnych (które nie przekraczają bezpośrednich kosztów sprzedaży) w momencie podłączenia usługobiorcy do sieci. Przychody z tytułu sprzedaży usług i wyposażenia wykazywane są w momencie dostarczenia usług do usługobiorcy. Koszty działalności operacyjnej Grupa Netia prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym przy czym prezentuje rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. Wartość sprzedanych towarów i materiałów oraz koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług dotyczy kosztów bezpośrednio związanych ze sprzedażą. Koszty sprzedaży obejmują koszty handlowe oraz koszty reklamy i reprezentacji. Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty związane z kierowaniem jednostką oraz koszty administracji. Pozostałe przychody i koszty operacyjne Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych należą przychody i koszty związane ze sprzedażą składników majątku trwałego, tworzeniem i rozwiązywaniem rezerw na należności oraz inne przychody i koszty operacyjne nie będące bezpośrednio związane z działalnością operacyjną Grupy Netia. Przychody i koszty finansowe Przychody i koszty finansowe obejmują głównie odsetki z tytułu udzielonych i otrzymanych kredytów i pożyczek, dodatnie i ujemne różnice kursowe oraz odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego. Koszty i przychody finansowe zaksięgowane są w okresie, którego dotyczą, niezależnie od daty ich rozliczenia. Rozliczenia odroczonego podatku dochodowego Rezerwę na przejściową dodatnią różnicę z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych lub czynne rozliczenia międzyokresowe tworzy się w związku z odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl przepisów podatkowych i przepisów bilansowych. Ujemną różnicę zalicza się do aktywów jeżeli istnieje pewność jej zrealizowania w kolejnych latach obrotowych. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8

9 Zastosowane metody konsolidacji Na podstawie art. 56, ust. 2, pkt. 2 Ustawy o Rachunkowości dokonane zostały wyłączenia z konsolidacji niektórych spółek zależnych i stowarzyszonych wchodzących w skład Grupy Netia. Lista spółek objętych konsolidacją oraz tych, które nie zostały objęte konsolidacją, znajduje się w Nocie 4F do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanych porównywalnych danych finansowych Grupy Netia. Konsolidacja sprawozdań finansowych została przeprowadzona metodą konsolidacji pełnej przez zsumowanie poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej i podmiotów zależnych i dokonanie następujących wyłączeń: - wzajemnych należności i zobowiązań, w tym pożyczek pomiędzy podmiotami objętymi konsolidacją, - przychodów i kosztów dotyczących operacji dokonywanych między podmiotami objętymi konsolidacją, - zysków i strat powstałych na operacjach dokonywanych między jednostkami objętymi konsolidacją, zawartych w wartości podlegających konsolidacji aktywów i pasywów - wartości nabycia udziałów posiadanych przez podmiot dominujący w podmiotach zależnych objętych konsolidacją. Nadwyżka wartości nabycia udziałów nad odpowiadającą im częścią aktywów netto podmiotu zależnego według ich wartości rynkowej wykazana została w aktywach skonsolidowanego bilansu, w pozycji "Wartość firmy z konsolidacji". Natomiast nadwyżka odpowiedniej części aktywów netto według ich wartości rynkowej nad wartością udziałów wykazana została w pasywach skonsolidowanego bilansu w pozycji "Rezerwa kapitałowa z konsolidacji". Udziały (akcje) w kapitale własnym jednostek zależnych, należące do innych jednostek niż wchodzące w skład Grupy Netia, wykazuje się w wysokości udziału tych innych jednostek w kapitale własnym jednostek wchodzących w skład Grupy Netia jako "Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych". Przypadające na inne jednostki niż jednostki wchodzące w skład Grupy Netia zyski lub straty wykazuje się w skonsolidowanym rachunku zysków i strat jako "Zyski/ straty akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych". W przypadku gdy wartość aktywów netto jednostek zależnych jest ujemna, nie wykazuje się "Zysków/ strat akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych", całość zaś strat włączana jest do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Rachunek przepływów środków pieniężnych Przez środki pieniężne rozumie się pieniądze (banknoty i monety) oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne, tak w gotówce, jak i na rachunku bankowym lub w formie lokaty pieniężnej, czeki i weksle obce, jeżeli są one płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia. Rachunek przepływów środków pieniężnych prezentuje przepływy w podziale na działalności operacyjną, inwestycyjną i finansową. Kryteria podziału działalności Emitenta na działalność operacyjną, inwestycyjną oraz finansową przedstawiono poniżej: - Do działalności operacyjnej zalicza się transakcje i zdarzenia związane z działalnością podstawową, nie wymienione w działalności finansowej i inwestycyjnej, to jest między innymi spłaty zobowiązań, wpłaty gotówki w związku ze sprzedażą usług i spłat należności ze sprzedaży. - Do działalności inwestycyjnej zalicza się głównie wpływy i wydatki związane z zakupem lub sprzedażą składników majątku trwałego oraz nabyciem lub sprzedażą akcji i udziałów oraz papierów wartościowych. - Do działalności finansowej zalicza się głównie pozyskiwanie kapitału własnego oraz obsługę i pozyskiwanie finansowania zewnętrznego. Zmiany stanu środków pieniężnych z tytułu zmian kursów wymiany walut obcych nie stanowią przepływów środków pieniężnych. Kwota tych zmian jest prezentowana odrębnie od przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej i uwzględnia różnice z tytułu wykazania środków pieniężnych i krótkoterminowych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu (które w myśl Międzynarodowych Standardów Rachunkowości stanowią równoważnik środków pieniężnych) po kursie wymiany obowiązującym na dzień bilansowy. Różnice w zakresie przyjętej polityki prowadzenia rachunkowości oraz ujawnionych danych pomiędzy skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Grupy Netia a skonsolidowanymi sprawozdaniami sporządzonymi według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR): a) Różnice dotyczące wyniku netto (w tys. zł) 12 miesięcy do 12 miesięcy do 31 grudnia grudnia 2001 Strata netto według polskich przepisów o rachunkowości ( ) ( ) Przychody i koszty finansowe (3) Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (4) (6.209) Odpis wartości firmy z konsolidacji oraz rezerwy kapitałowej z konsolidacji (5) Zysk/(strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych (6) (2.762) Koncesje telekomunikacyjne (9) (2.980) (21.471) Inne (10) (2.500) Strata netto według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( ) ( ) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Zawierający:

Raport roczny. Zawierający: Raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport z badania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego POLICE RS Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania: -poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo