RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014"

Transkrypt

1 RAPORT Q DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1

2

3 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie finansowe 14 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 29 Analiza wyników finansowych 30 III. Sprawozdanie z działalności Zarządu za Q Dane ewidencyjne 39 Zarząd Spółki 41 Rada Nadzorcza 41 Akcjonariat Spółki 42 Określenie segmentów i branż działalności 50 Zasoby ludzkie 52 Działania w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 53 Istotne wydarzenia w Q Główne aktywności Spółek w Q Strategia rozwoju 66 Główni konkurenci 68 IV. Oświadczenie dotyczące stosowania Dobrych Praktyk 70 V. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk 76 VI. Dane kontaktowe 92 3

4 Szanowni Państwo, Drugi kwartał był ponownie rekordowy pod kątem przychodów skonsolidowanych, które wyniosły 16,8 miliona złotych. Tym samym Grupa osiągnęła w pierwszym półroczu 29,9 miliona złotych przychodów (+73,7% wobec 2013) przy 2,1 miliona złotych EBITDA (+56,7%) i 1,0 miliona złotych zysku netto (+7,9%). Wolniejszy wzrost zysku netto wobec EBITDA jest pochodną wysokiej amortyzacji wartości firmy przejętych w 2013 podmiotów (która za ten okres wyniosła 0,5 miliona złotych), nieco innego sezonowego rozkładu zleceń oraz w wyniku wyższego udziału wspólników mniejszościowych niż w Patrząc więc na perspektywę całoroczną, również w kontekście planowanego przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, spodziewamy się poprawy rentowności netto. Poniżej znajdą Państwo więcej szczegółów na temat kluczowych wyników i wydarzeń w w Q2 2014: Jednostka główna: inny rozkład przychodów, wygrane przetargi W pierwszym półroczu jednostka główna zanotowała 5,4 miliona złotych przychodu (-47,3% wobec 2013) przy 0,5 miliona złotych EBITDA (-26,4%) i 0,4 miliona złotych zysku netto (-26,4%). Gorsze wyniki wobec poprzedniego roku są w dalszym ciągu pochodną innego rozkładu zleceń. O ile trudno będzie spółce powtórzyć rekordowy wynik z 2013 (1,2 miliona złotych zysku netto), również z powodu wyczerpania się tarczy podatkowej, o tyle spodziewamy się znacznego zmniejszenia dystansu wobec stanu obecnego. W tym kontekście warto wspomnieć o bardzo udanej wiośnie pod kątem wygranych przetargów, między innymi na obsługę takich marek, jak: PKO Bank Polski, BBC, PKP Intercity czy PGE. Cieszy nas fakt, że większość pozyskanych zleceń ma szerszy charakter niż stricte eventowy, co wpisuje się w naszą strategię poszerzania bazy świadczonych usług w celu zwiększenia powtarzalnej sprzedaży. 4

5 Spółki zależne: +253,5% wzrostu przychodów i 1,6 miliona złotych EBITDA Poszerzone grono spółek zależnych jest obecnie kluczowym motorem wzrostu. Łącznie spółki zależne przyniosły od początku roku 24,4 miliona złotych przychodu (+253,5% r/r), 1,6 miliona złotych EBITDA (+142,6%) i 0,6 miliona złotych zysku netto (+51,9%). W tym kontekście potwierdzają się nasze zapowiedzi o planie osiągnięcia poziomu 70 milionów złotych przychodów w 2014 (wobec 34,7 miliona w 2013), z czego ponad 60% dostarczą nam spółki z segmentów Data i Digital. Strategia rozwoju: dalsza optymalizacja, rynek regulowany Po trzech latach skupienia na budowie przychodów Grupy obecnie koncentrujemy się na wzroście EBITDA i zysku netto. Pierwszym polem działania w tym zakresie jest dążenie do uproszczenia struktur kapitałowych, zarządczych i procesowych choć wysiłek ten nie da natychmiastowych efektów, jest kluczowy pod kątem wzrostu rentowności i poprawy stosunku zysku netto do EBITDA. Dlatego traktujemy go jako absolutny priorytet. Drugim polem działania jest poszukiwanie sposobów na wzmocnienie pozycji w trzech segmentach, w których działamy: Reklama, Data i Digital. W tym zakresie szukamy zarówno korzyści skali, jak i innowacji. Wierzymy, że takie podejście jest obecnie bardziej efektywne finansowo niż dalsze poszerzanie zakresu działalności całego stąd ewentualne przejęcia również planujemy w ramach obecnych segmentów. Spoiwem naszej strategii jest planowane przejście na rynek regulowany w pierwszej połowie 2015 roku, które zapewni Spółce lepszą pozycję pod kątem dalszych przejęć i korzyści dla akcjonariuszy między innymi dzięki większej wiarygodności, lepszemu dostępowi do kapitału i płynności. 5

6 Podsumowanie Drugi kwartał potwierdził, że dzięki transakcjom pozostajemy dwukrotnie większym biznesem niż w Pełne odzwierciedlenie tego wzrostu w wynikach netto wymaga jednak dalszej pracy nad uproszczeniem i zoptymalizowaniem struktur i procesów. W najbliższych kwartałach będziemy skupieni na tym zakresie działania, równolegle przygotowując podmiot do przejścia na rynek regulowany. Zapraszamy do lektury pełnego raportu za Q i łączymy wyrazy szacunku, Jacek Olechowski Prezes Zarządu Edyta Gurazdowska Członek Zarządu 6

7 RAPORT II Q INFORMACJE FINANSOWE 7

8

9 Spółka nie publikuje prognoz danych finansowych. Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej. Spółka nie posiada oddziałów. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. ul. Goraszewska 23, Warszawa posiada 75% udziałów Spółki. Spółka konsolidowana jest metoda pełną. Okres objęty konsolidacją: Grupa IQS Sp. z o.o. wraz ze spółkami zależnymi ul. Francuska 37, Warszawa posiada 53% udziałów Spółki. Spółka konsolidowana jest metoda pełną. Okres objęty konsolidacją: The Digitals Sp. z o.o. wraz ze spółkami zależnymi ul. Mińska 25, bud.63, Warszawa posiada 54% udziałów Spółki od dnia 9 czerwca 2014 r. posiadał 51% udziałów Spółki do dnia 9 czerwca 2014 r. Spółka konsolidowana jest metoda pełną. Okres objęty konsolidacją: Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych W przypadku danych bilansowych użyto średniego kursu NBP ustalonego na ostatni dzień okresu, którego dotyczą prezentowane dane. W przypadku danych pochodzących z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów podawanych przez NBP na ostatni dzień miesiąca wchodzącego w skład okresu sprawozdawczego. średni na koniec okresu średni w okresie ,3292 4, ,1713 4,1894 9

10 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN 2014 rok 2013 rok 2014 rok 2013 rok 2014 rok 2013 rok 2014 rok 2013 rok w EUR WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowane Skonsolidowane okres od do okres od do okres od do Skonsolidowane Skonsolidowane okres od do okres od do okres od do okres od do okres od do Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , , , , , , , ,99 II. Amortyzacja , , , , , , , ,92 III. Zysk (strata) ze sprzedaży , , , , , , , ,09 IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , , , , , ,82 V. Zysk (strata) brutto , , , , , , , ,05 VI. Zysk (strata) mniejszości , ,91 0,00 0, , ,81 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) netto , , , , , , , ,62 VIII. Należności długoterminowe ,91 0, ,00 0, ,84 0, ,96 0,00 IX. Należności krótkoterminowe , , , , , , , ,94 X. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , , , , , ,96 XI. Kapitał własny razem , , , , , , , ,14 XII. Zobowiązania długoterminowe ,00 0, ,00 0, ,80 0, ,80 0,00 XIII. Zobowiązania krótkoterminowe , , , , , , , ,77 XIV. Liczba akcji XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,06 0,09 0,02 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 0,90 0,31 0,89 0,40 0,22 0,07 0,21 0,09 10

11 2. ZASTOSOWANE ZASADY I METODY RACHUNKOWOŚCI Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (DzU nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenia kontynuowania działalności. Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych: Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10% Urządzenia techniczne i maszyny (komputery) 30% Urządzenia techniczne 10%/18% Środki transportu 20% Pozostałe środki trwałe 20% Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące: Licencje 50% Znak towarowy 10% Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu, nie są amortyzowane. Środki trwałe o wartości poniżej 3 500,00 PLN netto, a zarazem o wartości powyżej 1 500,00 PLN netto są zaliczane do niskocennych środków trwałych i są umarzane jednorazowo w miesiącu zakupu i przyjęcia tych środków do użytkowania. Składniki majątku o wartości poniżej 1 500,00 PLN netto są zaliczane bezpośrednio do kosztów materiałów. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w kwocie netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych i walut obcych. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. 11

12 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Koszty stanowiące różnicę pomiędzy niższą wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a wyższą kwotą zobowiązania zapłaty za nie odpisywane są w koszty finansowe w równych ratach, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału. Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są na: pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego; przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacyjne pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wykazywane są według wartości godziwej. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności: ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny; z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku. 12

13 Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wydania towaru lub wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz z uwzględnieniem wszelkich udzielonych rabatów. Ceny sprzedaży ustalane są na podstawie zaakceptowanych kosztorysów. Podatek dochodowy od osób prawnych jest wpłacany zaliczkowo na podstawie art. 25 pkt 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami). W trakcie roku w księgach podatek jest ujmowany zgodnie z płatnościami zrealizowanymi na podstawie powyższego artykułu. Na koniec roku dokonywane jest pełne rozliczenie podatku. W związku z tym efektywna stopa procentowa podatku na koniec roku jest wyższa niż wykazywana w trakcie roku. W 2014 r. nie dokonano zmian wyceny, które wywierałyby istotny wpływ na sprawozdania finansowe. 13

14 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE a. Rachunek wyników za Q rok 2014 rok 2013 rok 2014 rok 2013 okres do okres do okres do okres do Dane w PLN Skonsolidowane Skonsolidowane A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: , , , ,90 I. Przychód netto ze sprzedaży produktów , , , ,90 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmiejszenie wartość ujemna) ,00 0,00 0,00 0,00 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,00 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,46 I. Amortyzacja , , , ,36 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,10 III. Usługi obce , , , ,69 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,67 786, ,44 podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , , , ,11 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,43 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,33 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) , , , ,44 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,24 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , , , ,24 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,40 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,09 0, ,50 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne , , , ,40 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G H) , , , ,28 14

15 rok 2014 rok 2013 rok 2014 rok 2013 okres do okres do okres do okres do Dane w PLN Skonsolidowane Skonsolidowane G. Przychody finansowe , , , ,25 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: 6 931, , , ,25 od jednostek powiązanych 0,00 0, ,34 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne ,55 0, ,79 0,00 H. Koszty finansowe 8 944, , , ,63 I. Odsetki, w tym: 8 600, , , ,23 dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne 344, , , ,40 I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn.podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G H +/ I) , , , ,90 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. K.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 L. Odpis wartości firmy , ,03 0,00 0,00 I. Odpis wartości firmy jednostki zależne , ,03 0,00 0,00 II. Odpis wartości firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 M. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 0,00 0,00 O. Zysk (strata) brutto (M+/-N-O+P+/-Q) , , , ,90 P. Podatek dochodowy , , , ,00 Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 R. Zyski (straty) mniejszości , ,86 0,00 0,00 S. Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U) , , , ,90 15

16 b. Rachunek wyników rok 2014 rok 2013 rok 2013 rok 2014 rok 2013 rok 2013 okres do okres do okres do okres do okres do okres do Dane w PLN Skonsolidowane Skonsolidowane Skonsolidowane A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: , , , , , ,80 I. Przychód netto ze sprzedaży produktów , , , , , ,80 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmiejszenie wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , , , ,00 B. Koszty działalności operacyjnej , , , , , ,51 I. Amortyzacja , , , , , ,32 II. Zużycie materiałów i energii , , , , , ,60 III. Usługi obce , , , , , ,62 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , , , ,51 podatek akcyzowy 0,00 0, ,66 0,00 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , , , , , ,01 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , , , ,59 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , , , ,86 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , , , ,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) , , , , , ,29 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , , , ,34 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0, , ,35 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , , , , , ,34 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , , , ,09 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , , , , , ,92 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 III. Inne koszty operacyjne , , , , , ,17 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G H) , , , , , ,54 16

17 rok 2014 rok 2013 rok 2013 rok 2014 rok 2013 rok 2013 okres do okres do okres do okres do okres do okres do Dane w PLN Skonsolidowane Skonsolidowane Skonsolidowane G. Przychody finansowe , , , , , ,25 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: , , , , , ,25 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne ,44 0,00 28, ,44 0,00 0,00 H. Koszty finansowe , , , , , ,27 I. Odsetki, w tym: , , , , , ,18 dla jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne 5 136, , , , , ,09 I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn.podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G H +/ I) , , , , , ,52 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. K.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L. Odpis wartości firmy , , ,72 0,00 0,00 0,00 I. Odpis wartości firmy jednostki zależne , , ,72 0,00 0,00 0,00 II. Odpis wartości firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O. Zysk (strata) brutto (M+/-N-O+P+/-Q) , , , , , ,52 P. Podatek dochodowy , , , , , ,00 Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R. Zyski (straty) mniejszości , , ,55 0,00 0,00 0,00 S. Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U) , , , , , ,52 17

18 c. Aktywa AKTYWA Skonsolidowane Skonsolidowane Skonsolidowane A. AKTYWA TRWAŁE , , , , , ,96 I. Wartości niematerialne i prawne , , , , , ,42 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wartość firmy ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne , , , , , ,42 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych , , ,09 0,00 0,00 0,00 1. Wartość firmy jednostki zależne , , ,09 0,00 0,00 0,00 2. Wartość firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Rzeczowe aktywa trwałe , , , , , ,93 1. Środki trwałe , , , , , ,93 a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , ,16 0,00 0,00 0,00 c) Urządzenia techniczne i maszyny , , , , ,23 0,00 d) Środki transportu 7 267,38 0, ,78 0,00 0,00 0,00 e) Inne środki trwałe , , , ,12 0,00 0,00 2. Środki trwałe w budowie ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Należności długoterminowe ,91 0,00 0, ,00 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek ,91 0,00 0, ,00 0,00 0,00 V. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0, , , ,61 1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0, , , ,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0, , , ,61 udziały lub akcje 0,00 0,00 0, , , ,61 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0, , , ,00 18

19 AKTYWA Skonsolidowane Skonsolidowane Skonsolidowane b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , , , ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , , , , ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE , , , , , ,95 I. Zapasy , , ,09 0, ,00 0,00 1. Materiały 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Towary ,09 0, ,09 0,00 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , , , , , ,19 1. Należności od jednostek powiązancyh 0, , , , , ,76 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0, , , , , ,76 do 12 miesięcy 0, , , , , ,76 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2. Należności od pozostałych jednostek , , , , , ,43 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: , , , , , ,05 do 12 miesięcy , , , , , ,05 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , , , , , ,65 c) inne , , , , , ,73 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19

20 AKTYWA Skonsolidowane Skonsolidowane Skonsolidowane III. Inwestycje krótkoterminowe , , , , , ,72 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , , , , , ,72 a) w jednostkach zależnych i współzależnych 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) w pozostałych jednostkach ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne papiery wartościowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone pożyczki 1 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , , , ,72 środki pieniężne w kasie i na rachunku , , , , , ,59 inne aktywa pieniężne ,10 100, ,38 326,50 100, ,13 inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , , , ,04 Aktywa razem , , , , , ,91 20

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 131/2013 (4248) poz. 9759 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9759. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik w Mochnaczce Wyżnej. [BMSiG-6378/2013]

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo