RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014"

Transkrypt

1 RAPORT Q DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1

2

3 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie finansowe 14 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 29 Analiza wyników finansowych 30 III. Sprawozdanie z działalności Zarządu za Q Dane ewidencyjne 39 Zarząd Spółki 41 Rada Nadzorcza 41 Akcjonariat Spółki 42 Określenie segmentów i branż działalności 50 Zasoby ludzkie 52 Działania w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 53 Istotne wydarzenia w Q Główne aktywności Spółek w Q Strategia rozwoju 66 Główni konkurenci 68 IV. Oświadczenie dotyczące stosowania Dobrych Praktyk 70 V. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk 76 VI. Dane kontaktowe 92 3

4 Szanowni Państwo, Drugi kwartał był ponownie rekordowy pod kątem przychodów skonsolidowanych, które wyniosły 16,8 miliona złotych. Tym samym Grupa osiągnęła w pierwszym półroczu 29,9 miliona złotych przychodów (+73,7% wobec 2013) przy 2,1 miliona złotych EBITDA (+56,7%) i 1,0 miliona złotych zysku netto (+7,9%). Wolniejszy wzrost zysku netto wobec EBITDA jest pochodną wysokiej amortyzacji wartości firmy przejętych w 2013 podmiotów (która za ten okres wyniosła 0,5 miliona złotych), nieco innego sezonowego rozkładu zleceń oraz w wyniku wyższego udziału wspólników mniejszościowych niż w Patrząc więc na perspektywę całoroczną, również w kontekście planowanego przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, spodziewamy się poprawy rentowności netto. Poniżej znajdą Państwo więcej szczegółów na temat kluczowych wyników i wydarzeń w w Q2 2014: Jednostka główna: inny rozkład przychodów, wygrane przetargi W pierwszym półroczu jednostka główna zanotowała 5,4 miliona złotych przychodu (-47,3% wobec 2013) przy 0,5 miliona złotych EBITDA (-26,4%) i 0,4 miliona złotych zysku netto (-26,4%). Gorsze wyniki wobec poprzedniego roku są w dalszym ciągu pochodną innego rozkładu zleceń. O ile trudno będzie spółce powtórzyć rekordowy wynik z 2013 (1,2 miliona złotych zysku netto), również z powodu wyczerpania się tarczy podatkowej, o tyle spodziewamy się znacznego zmniejszenia dystansu wobec stanu obecnego. W tym kontekście warto wspomnieć o bardzo udanej wiośnie pod kątem wygranych przetargów, między innymi na obsługę takich marek, jak: PKO Bank Polski, BBC, PKP Intercity czy PGE. Cieszy nas fakt, że większość pozyskanych zleceń ma szerszy charakter niż stricte eventowy, co wpisuje się w naszą strategię poszerzania bazy świadczonych usług w celu zwiększenia powtarzalnej sprzedaży. 4

5 Spółki zależne: +253,5% wzrostu przychodów i 1,6 miliona złotych EBITDA Poszerzone grono spółek zależnych jest obecnie kluczowym motorem wzrostu. Łącznie spółki zależne przyniosły od początku roku 24,4 miliona złotych przychodu (+253,5% r/r), 1,6 miliona złotych EBITDA (+142,6%) i 0,6 miliona złotych zysku netto (+51,9%). W tym kontekście potwierdzają się nasze zapowiedzi o planie osiągnięcia poziomu 70 milionów złotych przychodów w 2014 (wobec 34,7 miliona w 2013), z czego ponad 60% dostarczą nam spółki z segmentów Data i Digital. Strategia rozwoju: dalsza optymalizacja, rynek regulowany Po trzech latach skupienia na budowie przychodów Grupy obecnie koncentrujemy się na wzroście EBITDA i zysku netto. Pierwszym polem działania w tym zakresie jest dążenie do uproszczenia struktur kapitałowych, zarządczych i procesowych choć wysiłek ten nie da natychmiastowych efektów, jest kluczowy pod kątem wzrostu rentowności i poprawy stosunku zysku netto do EBITDA. Dlatego traktujemy go jako absolutny priorytet. Drugim polem działania jest poszukiwanie sposobów na wzmocnienie pozycji w trzech segmentach, w których działamy: Reklama, Data i Digital. W tym zakresie szukamy zarówno korzyści skali, jak i innowacji. Wierzymy, że takie podejście jest obecnie bardziej efektywne finansowo niż dalsze poszerzanie zakresu działalności całego stąd ewentualne przejęcia również planujemy w ramach obecnych segmentów. Spoiwem naszej strategii jest planowane przejście na rynek regulowany w pierwszej połowie 2015 roku, które zapewni Spółce lepszą pozycję pod kątem dalszych przejęć i korzyści dla akcjonariuszy między innymi dzięki większej wiarygodności, lepszemu dostępowi do kapitału i płynności. 5

6 Podsumowanie Drugi kwartał potwierdził, że dzięki transakcjom pozostajemy dwukrotnie większym biznesem niż w Pełne odzwierciedlenie tego wzrostu w wynikach netto wymaga jednak dalszej pracy nad uproszczeniem i zoptymalizowaniem struktur i procesów. W najbliższych kwartałach będziemy skupieni na tym zakresie działania, równolegle przygotowując podmiot do przejścia na rynek regulowany. Zapraszamy do lektury pełnego raportu za Q i łączymy wyrazy szacunku, Jacek Olechowski Prezes Zarządu Edyta Gurazdowska Członek Zarządu 6

7 RAPORT II Q INFORMACJE FINANSOWE 7

8

9 Spółka nie publikuje prognoz danych finansowych. Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej. Spółka nie posiada oddziałów. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. ul. Goraszewska 23, Warszawa posiada 75% udziałów Spółki. Spółka konsolidowana jest metoda pełną. Okres objęty konsolidacją: Grupa IQS Sp. z o.o. wraz ze spółkami zależnymi ul. Francuska 37, Warszawa posiada 53% udziałów Spółki. Spółka konsolidowana jest metoda pełną. Okres objęty konsolidacją: The Digitals Sp. z o.o. wraz ze spółkami zależnymi ul. Mińska 25, bud.63, Warszawa posiada 54% udziałów Spółki od dnia 9 czerwca 2014 r. posiadał 51% udziałów Spółki do dnia 9 czerwca 2014 r. Spółka konsolidowana jest metoda pełną. Okres objęty konsolidacją: Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych W przypadku danych bilansowych użyto średniego kursu NBP ustalonego na ostatni dzień okresu, którego dotyczą prezentowane dane. W przypadku danych pochodzących z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów podawanych przez NBP na ostatni dzień miesiąca wchodzącego w skład okresu sprawozdawczego. średni na koniec okresu średni w okresie ,3292 4, ,1713 4,1894 9

10 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN 2014 rok 2013 rok 2014 rok 2013 rok 2014 rok 2013 rok 2014 rok 2013 rok w EUR WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowane Skonsolidowane okres od do okres od do okres od do Skonsolidowane Skonsolidowane okres od do okres od do okres od do okres od do okres od do Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , , , , , , , ,99 II. Amortyzacja , , , , , , , ,92 III. Zysk (strata) ze sprzedaży , , , , , , , ,09 IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , , , , , ,82 V. Zysk (strata) brutto , , , , , , , ,05 VI. Zysk (strata) mniejszości , ,91 0,00 0, , ,81 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) netto , , , , , , , ,62 VIII. Należności długoterminowe ,91 0, ,00 0, ,84 0, ,96 0,00 IX. Należności krótkoterminowe , , , , , , , ,94 X. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , , , , , ,96 XI. Kapitał własny razem , , , , , , , ,14 XII. Zobowiązania długoterminowe ,00 0, ,00 0, ,80 0, ,80 0,00 XIII. Zobowiązania krótkoterminowe , , , , , , , ,77 XIV. Liczba akcji XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,06 0,09 0,02 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 0,90 0,31 0,89 0,40 0,22 0,07 0,21 0,09 10

11 2. ZASTOSOWANE ZASADY I METODY RACHUNKOWOŚCI Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (DzU nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenia kontynuowania działalności. Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych: Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10% Urządzenia techniczne i maszyny (komputery) 30% Urządzenia techniczne 10%/18% Środki transportu 20% Pozostałe środki trwałe 20% Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące: Licencje 50% Znak towarowy 10% Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu, nie są amortyzowane. Środki trwałe o wartości poniżej 3 500,00 PLN netto, a zarazem o wartości powyżej 1 500,00 PLN netto są zaliczane do niskocennych środków trwałych i są umarzane jednorazowo w miesiącu zakupu i przyjęcia tych środków do użytkowania. Składniki majątku o wartości poniżej 1 500,00 PLN netto są zaliczane bezpośrednio do kosztów materiałów. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w kwocie netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych i walut obcych. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. 11

12 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Koszty stanowiące różnicę pomiędzy niższą wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a wyższą kwotą zobowiązania zapłaty za nie odpisywane są w koszty finansowe w równych ratach, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału. Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są na: pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego; przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacyjne pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wykazywane są według wartości godziwej. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności: ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny; z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku. 12

13 Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wydania towaru lub wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz z uwzględnieniem wszelkich udzielonych rabatów. Ceny sprzedaży ustalane są na podstawie zaakceptowanych kosztorysów. Podatek dochodowy od osób prawnych jest wpłacany zaliczkowo na podstawie art. 25 pkt 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami). W trakcie roku w księgach podatek jest ujmowany zgodnie z płatnościami zrealizowanymi na podstawie powyższego artykułu. Na koniec roku dokonywane jest pełne rozliczenie podatku. W związku z tym efektywna stopa procentowa podatku na koniec roku jest wyższa niż wykazywana w trakcie roku. W 2014 r. nie dokonano zmian wyceny, które wywierałyby istotny wpływ na sprawozdania finansowe. 13

14 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE a. Rachunek wyników za Q rok 2014 rok 2013 rok 2014 rok 2013 okres do okres do okres do okres do Dane w PLN Skonsolidowane Skonsolidowane A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: , , , ,90 I. Przychód netto ze sprzedaży produktów , , , ,90 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmiejszenie wartość ujemna) ,00 0,00 0,00 0,00 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,00 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,46 I. Amortyzacja , , , ,36 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,10 III. Usługi obce , , , ,69 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,67 786, ,44 podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , , , ,11 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,43 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,33 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) , , , ,44 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,24 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , , , ,24 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,40 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,09 0, ,50 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne , , , ,40 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G H) , , , ,28 14

15 rok 2014 rok 2013 rok 2014 rok 2013 okres do okres do okres do okres do Dane w PLN Skonsolidowane Skonsolidowane G. Przychody finansowe , , , ,25 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: 6 931, , , ,25 od jednostek powiązanych 0,00 0, ,34 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne ,55 0, ,79 0,00 H. Koszty finansowe 8 944, , , ,63 I. Odsetki, w tym: 8 600, , , ,23 dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne 344, , , ,40 I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn.podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G H +/ I) , , , ,90 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. K.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 L. Odpis wartości firmy , ,03 0,00 0,00 I. Odpis wartości firmy jednostki zależne , ,03 0,00 0,00 II. Odpis wartości firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 M. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 0,00 0,00 O. Zysk (strata) brutto (M+/-N-O+P+/-Q) , , , ,90 P. Podatek dochodowy , , , ,00 Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 R. Zyski (straty) mniejszości , ,86 0,00 0,00 S. Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U) , , , ,90 15

16 b. Rachunek wyników rok 2014 rok 2013 rok 2013 rok 2014 rok 2013 rok 2013 okres do okres do okres do okres do okres do okres do Dane w PLN Skonsolidowane Skonsolidowane Skonsolidowane A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: , , , , , ,80 I. Przychód netto ze sprzedaży produktów , , , , , ,80 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmiejszenie wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , , , ,00 B. Koszty działalności operacyjnej , , , , , ,51 I. Amortyzacja , , , , , ,32 II. Zużycie materiałów i energii , , , , , ,60 III. Usługi obce , , , , , ,62 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , , , ,51 podatek akcyzowy 0,00 0, ,66 0,00 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , , , , , ,01 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , , , ,59 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , , , ,86 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , , , ,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) , , , , , ,29 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , , , ,34 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0, , ,35 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , , , , , ,34 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , , , ,09 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , , , , , ,92 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 III. Inne koszty operacyjne , , , , , ,17 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G H) , , , , , ,54 16

17 rok 2014 rok 2013 rok 2013 rok 2014 rok 2013 rok 2013 okres do okres do okres do okres do okres do okres do Dane w PLN Skonsolidowane Skonsolidowane Skonsolidowane G. Przychody finansowe , , , , , ,25 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: , , , , , ,25 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne ,44 0,00 28, ,44 0,00 0,00 H. Koszty finansowe , , , , , ,27 I. Odsetki, w tym: , , , , , ,18 dla jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne 5 136, , , , , ,09 I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn.podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G H +/ I) , , , , , ,52 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. K.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L. Odpis wartości firmy , , ,72 0,00 0,00 0,00 I. Odpis wartości firmy jednostki zależne , , ,72 0,00 0,00 0,00 II. Odpis wartości firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O. Zysk (strata) brutto (M+/-N-O+P+/-Q) , , , , , ,52 P. Podatek dochodowy , , , , , ,00 Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R. Zyski (straty) mniejszości , , ,55 0,00 0,00 0,00 S. Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U) , , , , , ,52 17

18 c. Aktywa AKTYWA Skonsolidowane Skonsolidowane Skonsolidowane A. AKTYWA TRWAŁE , , , , , ,96 I. Wartości niematerialne i prawne , , , , , ,42 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wartość firmy ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne , , , , , ,42 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych , , ,09 0,00 0,00 0,00 1. Wartość firmy jednostki zależne , , ,09 0,00 0,00 0,00 2. Wartość firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Rzeczowe aktywa trwałe , , , , , ,93 1. Środki trwałe , , , , , ,93 a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , ,16 0,00 0,00 0,00 c) Urządzenia techniczne i maszyny , , , , ,23 0,00 d) Środki transportu 7 267,38 0, ,78 0,00 0,00 0,00 e) Inne środki trwałe , , , ,12 0,00 0,00 2. Środki trwałe w budowie ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Należności długoterminowe ,91 0,00 0, ,00 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek ,91 0,00 0, ,00 0,00 0,00 V. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0, , , ,61 1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0, , , ,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0, , , ,61 udziały lub akcje 0,00 0,00 0, , , ,61 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0, , , ,00 18

19 AKTYWA Skonsolidowane Skonsolidowane Skonsolidowane b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , , , ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , , , , ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE , , , , , ,95 I. Zapasy , , ,09 0, ,00 0,00 1. Materiały 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Towary ,09 0, ,09 0,00 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , , , , , ,19 1. Należności od jednostek powiązancyh 0, , , , , ,76 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0, , , , , ,76 do 12 miesięcy 0, , , , , ,76 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2. Należności od pozostałych jednostek , , , , , ,43 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: , , , , , ,05 do 12 miesięcy , , , , , ,05 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , , , , , ,65 c) inne , , , , , ,73 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19

20 AKTYWA Skonsolidowane Skonsolidowane Skonsolidowane III. Inwestycje krótkoterminowe , , , , , ,72 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , , , , , ,72 a) w jednostkach zależnych i współzależnych 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) w pozostałych jednostkach ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne papiery wartościowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone pożyczki 1 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , , , ,72 środki pieniężne w kasie i na rachunku , , , , , ,59 inne aktywa pieniężne ,10 100, ,38 326,50 100, ,13 inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , , , ,04 Aktywa razem , , , , , ,91 20

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND S.A. ZA I KWARTAŁ JEDNOSTKOWY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND S.A. ZA I KWARTAŁ JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND S.A. ZA I KWARTAŁ 2016 - JEDNOSTKOWY I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bilans (Wartości w PLN) AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 A. Aktywa trwałe 255 269 231,40

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

RAPORT PIERWSZY KWARTAŁ 2014

RAPORT PIERWSZY KWARTAŁ 2014 RAPORT Q1 2014 PIERWSZY KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 MEDIACAP SA SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r.

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2015r. 30.06.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730 Poz. 6730. Firma ADAM S w Baranowie. [BMSiG-6453/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Firma ADAM S 62-071 Przeźmierowo, Baranowo, ul. Nowina 20 tel. (061) 650

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5669. Prywatne Przedsiębiorstwo ELWOZ Kazimierz Woźniak w Szklanej. [BMSiG-5335/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Prywatne Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo