RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014"

Transkrypt

1 RAPORT Q DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1

2

3 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie finansowe 14 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 29 Analiza wyników finansowych 30 III. Sprawozdanie z działalności Zarządu za Q Dane ewidencyjne 39 Zarząd Spółki 41 Rada Nadzorcza 41 Akcjonariat Spółki 42 Określenie segmentów i branż działalności 50 Zasoby ludzkie 52 Działania w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 53 Istotne wydarzenia w Q Główne aktywności Spółek w Q Strategia rozwoju 66 Główni konkurenci 68 IV. Oświadczenie dotyczące stosowania Dobrych Praktyk 70 V. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk 76 VI. Dane kontaktowe 92 3

4 Szanowni Państwo, Drugi kwartał był ponownie rekordowy pod kątem przychodów skonsolidowanych, które wyniosły 16,8 miliona złotych. Tym samym Grupa osiągnęła w pierwszym półroczu 29,9 miliona złotych przychodów (+73,7% wobec 2013) przy 2,1 miliona złotych EBITDA (+56,7%) i 1,0 miliona złotych zysku netto (+7,9%). Wolniejszy wzrost zysku netto wobec EBITDA jest pochodną wysokiej amortyzacji wartości firmy przejętych w 2013 podmiotów (która za ten okres wyniosła 0,5 miliona złotych), nieco innego sezonowego rozkładu zleceń oraz w wyniku wyższego udziału wspólników mniejszościowych niż w Patrząc więc na perspektywę całoroczną, również w kontekście planowanego przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, spodziewamy się poprawy rentowności netto. Poniżej znajdą Państwo więcej szczegółów na temat kluczowych wyników i wydarzeń w w Q2 2014: Jednostka główna: inny rozkład przychodów, wygrane przetargi W pierwszym półroczu jednostka główna zanotowała 5,4 miliona złotych przychodu (-47,3% wobec 2013) przy 0,5 miliona złotych EBITDA (-26,4%) i 0,4 miliona złotych zysku netto (-26,4%). Gorsze wyniki wobec poprzedniego roku są w dalszym ciągu pochodną innego rozkładu zleceń. O ile trudno będzie spółce powtórzyć rekordowy wynik z 2013 (1,2 miliona złotych zysku netto), również z powodu wyczerpania się tarczy podatkowej, o tyle spodziewamy się znacznego zmniejszenia dystansu wobec stanu obecnego. W tym kontekście warto wspomnieć o bardzo udanej wiośnie pod kątem wygranych przetargów, między innymi na obsługę takich marek, jak: PKO Bank Polski, BBC, PKP Intercity czy PGE. Cieszy nas fakt, że większość pozyskanych zleceń ma szerszy charakter niż stricte eventowy, co wpisuje się w naszą strategię poszerzania bazy świadczonych usług w celu zwiększenia powtarzalnej sprzedaży. 4

5 Spółki zależne: +253,5% wzrostu przychodów i 1,6 miliona złotych EBITDA Poszerzone grono spółek zależnych jest obecnie kluczowym motorem wzrostu. Łącznie spółki zależne przyniosły od początku roku 24,4 miliona złotych przychodu (+253,5% r/r), 1,6 miliona złotych EBITDA (+142,6%) i 0,6 miliona złotych zysku netto (+51,9%). W tym kontekście potwierdzają się nasze zapowiedzi o planie osiągnięcia poziomu 70 milionów złotych przychodów w 2014 (wobec 34,7 miliona w 2013), z czego ponad 60% dostarczą nam spółki z segmentów Data i Digital. Strategia rozwoju: dalsza optymalizacja, rynek regulowany Po trzech latach skupienia na budowie przychodów Grupy obecnie koncentrujemy się na wzroście EBITDA i zysku netto. Pierwszym polem działania w tym zakresie jest dążenie do uproszczenia struktur kapitałowych, zarządczych i procesowych choć wysiłek ten nie da natychmiastowych efektów, jest kluczowy pod kątem wzrostu rentowności i poprawy stosunku zysku netto do EBITDA. Dlatego traktujemy go jako absolutny priorytet. Drugim polem działania jest poszukiwanie sposobów na wzmocnienie pozycji w trzech segmentach, w których działamy: Reklama, Data i Digital. W tym zakresie szukamy zarówno korzyści skali, jak i innowacji. Wierzymy, że takie podejście jest obecnie bardziej efektywne finansowo niż dalsze poszerzanie zakresu działalności całego stąd ewentualne przejęcia również planujemy w ramach obecnych segmentów. Spoiwem naszej strategii jest planowane przejście na rynek regulowany w pierwszej połowie 2015 roku, które zapewni Spółce lepszą pozycję pod kątem dalszych przejęć i korzyści dla akcjonariuszy między innymi dzięki większej wiarygodności, lepszemu dostępowi do kapitału i płynności. 5

6 Podsumowanie Drugi kwartał potwierdził, że dzięki transakcjom pozostajemy dwukrotnie większym biznesem niż w Pełne odzwierciedlenie tego wzrostu w wynikach netto wymaga jednak dalszej pracy nad uproszczeniem i zoptymalizowaniem struktur i procesów. W najbliższych kwartałach będziemy skupieni na tym zakresie działania, równolegle przygotowując podmiot do przejścia na rynek regulowany. Zapraszamy do lektury pełnego raportu za Q i łączymy wyrazy szacunku, Jacek Olechowski Prezes Zarządu Edyta Gurazdowska Członek Zarządu 6

7 RAPORT II Q INFORMACJE FINANSOWE 7

8

9 Spółka nie publikuje prognoz danych finansowych. Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej. Spółka nie posiada oddziałów. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. ul. Goraszewska 23, Warszawa posiada 75% udziałów Spółki. Spółka konsolidowana jest metoda pełną. Okres objęty konsolidacją: Grupa IQS Sp. z o.o. wraz ze spółkami zależnymi ul. Francuska 37, Warszawa posiada 53% udziałów Spółki. Spółka konsolidowana jest metoda pełną. Okres objęty konsolidacją: The Digitals Sp. z o.o. wraz ze spółkami zależnymi ul. Mińska 25, bud.63, Warszawa posiada 54% udziałów Spółki od dnia 9 czerwca 2014 r. posiadał 51% udziałów Spółki do dnia 9 czerwca 2014 r. Spółka konsolidowana jest metoda pełną. Okres objęty konsolidacją: Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych W przypadku danych bilansowych użyto średniego kursu NBP ustalonego na ostatni dzień okresu, którego dotyczą prezentowane dane. W przypadku danych pochodzących z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów podawanych przez NBP na ostatni dzień miesiąca wchodzącego w skład okresu sprawozdawczego. średni na koniec okresu średni w okresie ,3292 4, ,1713 4,1894 9

10 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN 2014 rok 2013 rok 2014 rok 2013 rok 2014 rok 2013 rok 2014 rok 2013 rok w EUR WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowane Skonsolidowane okres od do okres od do okres od do Skonsolidowane Skonsolidowane okres od do okres od do okres od do okres od do okres od do Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , , , , , , , ,99 II. Amortyzacja , , , , , , , ,92 III. Zysk (strata) ze sprzedaży , , , , , , , ,09 IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , , , , , ,82 V. Zysk (strata) brutto , , , , , , , ,05 VI. Zysk (strata) mniejszości , ,91 0,00 0, , ,81 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) netto , , , , , , , ,62 VIII. Należności długoterminowe ,91 0, ,00 0, ,84 0, ,96 0,00 IX. Należności krótkoterminowe , , , , , , , ,94 X. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , , , , , ,96 XI. Kapitał własny razem , , , , , , , ,14 XII. Zobowiązania długoterminowe ,00 0, ,00 0, ,80 0, ,80 0,00 XIII. Zobowiązania krótkoterminowe , , , , , , , ,77 XIV. Liczba akcji XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,06 0,09 0,02 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 0,90 0,31 0,89 0,40 0,22 0,07 0,21 0,09 10

11 2. ZASTOSOWANE ZASADY I METODY RACHUNKOWOŚCI Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (DzU nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenia kontynuowania działalności. Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych: Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10% Urządzenia techniczne i maszyny (komputery) 30% Urządzenia techniczne 10%/18% Środki transportu 20% Pozostałe środki trwałe 20% Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące: Licencje 50% Znak towarowy 10% Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu, nie są amortyzowane. Środki trwałe o wartości poniżej 3 500,00 PLN netto, a zarazem o wartości powyżej 1 500,00 PLN netto są zaliczane do niskocennych środków trwałych i są umarzane jednorazowo w miesiącu zakupu i przyjęcia tych środków do użytkowania. Składniki majątku o wartości poniżej 1 500,00 PLN netto są zaliczane bezpośrednio do kosztów materiałów. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w kwocie netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych i walut obcych. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. 11

12 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Koszty stanowiące różnicę pomiędzy niższą wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a wyższą kwotą zobowiązania zapłaty za nie odpisywane są w koszty finansowe w równych ratach, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału. Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są na: pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego; przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacyjne pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wykazywane są według wartości godziwej. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności: ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny; z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku. 12

13 Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wydania towaru lub wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz z uwzględnieniem wszelkich udzielonych rabatów. Ceny sprzedaży ustalane są na podstawie zaakceptowanych kosztorysów. Podatek dochodowy od osób prawnych jest wpłacany zaliczkowo na podstawie art. 25 pkt 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami). W trakcie roku w księgach podatek jest ujmowany zgodnie z płatnościami zrealizowanymi na podstawie powyższego artykułu. Na koniec roku dokonywane jest pełne rozliczenie podatku. W związku z tym efektywna stopa procentowa podatku na koniec roku jest wyższa niż wykazywana w trakcie roku. W 2014 r. nie dokonano zmian wyceny, które wywierałyby istotny wpływ na sprawozdania finansowe. 13

14 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE a. Rachunek wyników za Q rok 2014 rok 2013 rok 2014 rok 2013 okres do okres do okres do okres do Dane w PLN Skonsolidowane Skonsolidowane A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: , , , ,90 I. Przychód netto ze sprzedaży produktów , , , ,90 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmiejszenie wartość ujemna) ,00 0,00 0,00 0,00 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,00 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,46 I. Amortyzacja , , , ,36 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,10 III. Usługi obce , , , ,69 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,67 786, ,44 podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , , , ,11 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,43 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,33 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) , , , ,44 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,24 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , , , ,24 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,40 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,09 0, ,50 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne , , , ,40 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G H) , , , ,28 14

15 rok 2014 rok 2013 rok 2014 rok 2013 okres do okres do okres do okres do Dane w PLN Skonsolidowane Skonsolidowane G. Przychody finansowe , , , ,25 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: 6 931, , , ,25 od jednostek powiązanych 0,00 0, ,34 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne ,55 0, ,79 0,00 H. Koszty finansowe 8 944, , , ,63 I. Odsetki, w tym: 8 600, , , ,23 dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne 344, , , ,40 I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn.podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G H +/ I) , , , ,90 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. K.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 L. Odpis wartości firmy , ,03 0,00 0,00 I. Odpis wartości firmy jednostki zależne , ,03 0,00 0,00 II. Odpis wartości firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 M. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 0,00 0,00 O. Zysk (strata) brutto (M+/-N-O+P+/-Q) , , , ,90 P. Podatek dochodowy , , , ,00 Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 R. Zyski (straty) mniejszości , ,86 0,00 0,00 S. Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U) , , , ,90 15

16 b. Rachunek wyników rok 2014 rok 2013 rok 2013 rok 2014 rok 2013 rok 2013 okres do okres do okres do okres do okres do okres do Dane w PLN Skonsolidowane Skonsolidowane Skonsolidowane A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: , , , , , ,80 I. Przychód netto ze sprzedaży produktów , , , , , ,80 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmiejszenie wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , , , ,00 B. Koszty działalności operacyjnej , , , , , ,51 I. Amortyzacja , , , , , ,32 II. Zużycie materiałów i energii , , , , , ,60 III. Usługi obce , , , , , ,62 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , , , ,51 podatek akcyzowy 0,00 0, ,66 0,00 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , , , , , ,01 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , , , ,59 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , , , ,86 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , , , ,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) , , , , , ,29 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , , , ,34 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0, , ,35 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , , , , , ,34 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , , , ,09 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , , , , , ,92 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 III. Inne koszty operacyjne , , , , , ,17 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G H) , , , , , ,54 16

17 rok 2014 rok 2013 rok 2013 rok 2014 rok 2013 rok 2013 okres do okres do okres do okres do okres do okres do Dane w PLN Skonsolidowane Skonsolidowane Skonsolidowane G. Przychody finansowe , , , , , ,25 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: , , , , , ,25 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne ,44 0,00 28, ,44 0,00 0,00 H. Koszty finansowe , , , , , ,27 I. Odsetki, w tym: , , , , , ,18 dla jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne 5 136, , , , , ,09 I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn.podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G H +/ I) , , , , , ,52 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. K.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L. Odpis wartości firmy , , ,72 0,00 0,00 0,00 I. Odpis wartości firmy jednostki zależne , , ,72 0,00 0,00 0,00 II. Odpis wartości firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O. Zysk (strata) brutto (M+/-N-O+P+/-Q) , , , , , ,52 P. Podatek dochodowy , , , , , ,00 Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R. Zyski (straty) mniejszości , , ,55 0,00 0,00 0,00 S. Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U) , , , , , ,52 17

18 c. Aktywa AKTYWA Skonsolidowane Skonsolidowane Skonsolidowane A. AKTYWA TRWAŁE , , , , , ,96 I. Wartości niematerialne i prawne , , , , , ,42 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wartość firmy ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne , , , , , ,42 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych , , ,09 0,00 0,00 0,00 1. Wartość firmy jednostki zależne , , ,09 0,00 0,00 0,00 2. Wartość firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Rzeczowe aktywa trwałe , , , , , ,93 1. Środki trwałe , , , , , ,93 a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , ,16 0,00 0,00 0,00 c) Urządzenia techniczne i maszyny , , , , ,23 0,00 d) Środki transportu 7 267,38 0, ,78 0,00 0,00 0,00 e) Inne środki trwałe , , , ,12 0,00 0,00 2. Środki trwałe w budowie ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Należności długoterminowe ,91 0,00 0, ,00 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek ,91 0,00 0, ,00 0,00 0,00 V. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0, , , ,61 1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0, , , ,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0, , , ,61 udziały lub akcje 0,00 0,00 0, , , ,61 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0, , , ,00 18

19 AKTYWA Skonsolidowane Skonsolidowane Skonsolidowane b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , , , ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , , , , ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE , , , , , ,95 I. Zapasy , , ,09 0, ,00 0,00 1. Materiały 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Towary ,09 0, ,09 0,00 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , , , , , ,19 1. Należności od jednostek powiązancyh 0, , , , , ,76 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0, , , , , ,76 do 12 miesięcy 0, , , , , ,76 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2. Należności od pozostałych jednostek , , , , , ,43 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: , , , , , ,05 do 12 miesięcy , , , , , ,05 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , , , , , ,65 c) inne , , , , , ,73 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19

20 AKTYWA Skonsolidowane Skonsolidowane Skonsolidowane III. Inwestycje krótkoterminowe , , , , , ,72 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , , , , , ,72 a) w jednostkach zależnych i współzależnych 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) w pozostałych jednostkach ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne papiery wartościowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone pożyczki 1 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , , , ,72 środki pieniężne w kasie i na rachunku , , , , , ,59 inne aktywa pieniężne ,10 100, ,38 326,50 100, ,13 inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , , , ,04 Aktywa razem , , , , , ,91 20

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT PIERWSZY KWARTAŁ 2014

RAPORT PIERWSZY KWARTAŁ 2014 RAPORT Q1 2014 PIERWSZY KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 MEDIACAP SA SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5669. Prywatne Przedsiębiorstwo ELWOZ Kazimierz Woźniak w Szklanej. [BMSiG-5335/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Prywatne Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Kraków, 30.09.2014 1 Spis treści 1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym....

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.01.2016r. 31.03.2016r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.06.2010 1 WPROWADZENIE DO PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE O SPÓŁCE Spółka DROP S.A. powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 19431. PPHU PAULO Paweł Szaniewski w Mostkach. [BMSiG-18864/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Sprawozdanie finansowe dotyczy firmy PPHU PAULO Paweł

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE MEDIACAP SA ZA 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE MEDIACAP SA ZA 2013 RAPORT SPRAWOZDANIE 2010 FINANSOWE SKONSOLIDOWANE MEDIACAP SA ZA 2013 1 MEDIACAP SA SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 4 II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 75/2015 (4706) poz. 4832 4832 Poz. 4832.. [BMSiG-4664/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE - nazwa: - siedziba: ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin - forma prawna: niepaństwowa

Bardziej szczegółowo