Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z siedzibą w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 26A, założony , wpisany do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem w dn r. Numer REGON: , numer NIP: Dane dotyczące członków Zarządu: 1. Joanna Furmaga - prezes zarządu, zamieszkała w Krakowie 2. Robert Cyglicki wiceprezes zarządu, zamieszkały w Szczecinie 3. Krzysztof Smolnicki wiceprezes zarządu, zamieszkały we Wrocławiu 4. Ewa Ligęza - Sieniarska, członek zarządu, zamieszkała w Warszawie 5. Paweł Grzybowski członek zarządu, zamieszkały w Wilkowicach Cele statutowe stowarzyszenia: Celem Związku jest wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez partnerstwo, współpracę i uczestnictwo, a także wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, propagowanie i realizowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska oraz wspieranie takich inicjatyw podejmowanych przez organizacje o celach nie-zarobkowych, a w szczególności: a) podejmowanie działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; b) budowanie społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju; c) prowadzenie lobbingu na rzecz zrównoważonego rozwoju; d) wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczeństwa w ochronie środowiska; e) wspieranie pro-ekologicznych inicjatyw obywatelskich; f) wzmacnianie ruchu ekologicznego; g) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń w ramach ruchu ekologicznego; h) promowanie i organizacja wolontariatu; i) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; j) prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej; k) upowszechnianie i ochrona praw i interesów konsumentów; l) powszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; i) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Zasady, formy i zakres działalności statutowej Działalność statutowa prowadzona jest poprzez: a) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, medialnej i organizacyjnej; b) organizowanie spotkań, seminariów i konferencji o tematyce związanej ze zrównoważonym rozwojem c) prowadzenie działalności doradczej,

2 d) prowadzenie działalności szkoleniowej; e) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczej i wdrożeniowej, rozwijanie ukierunkowanych badań naukowych; f) pomoc techniczną, organizacyjną, informacyjną i finansową organizacjom o celach nie-zarobkowych; g) opracowywanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, badań, prognoz i programów dotyczących zagadnień zrównoważonego rozwoju; h) Uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo administracyjnych w zakresie spraw związanych z celami statutowymi; i) współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa międzysektorowego; j) aktywizacja społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich oraz promowanie i organizowanie wolontariatu działającego na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; k) współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą; Działania te były prowadzone wyłącznie w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Działania zrealizowane w roku 2008 W roku 2008 działalność statutowa realizowana była w szczególności poprzez następujące wyodrębnione działania (projekty): A. Fundusze dla zrównoważonego rozwoju A.1. Monitoring działalności międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce A.2. Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju w Europie Środkowej Koordynacja Koalicji Polskich Organizacji Ekologicznych ds. Funduszy Unijnych A.3. Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce B. Akcja dla Globalnego Południa B.1. Monitoring polskiej pomocy rozwojowej i procesu kształtowania polityki rozwojowej we współpracy z organizacjami pozarządowymi z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. B.2. Wsparcie techniczne i pomoc rzeczowa dla rozwoju obszarów wiejskich Tafi Todzi w Ghanie C. Program Dla Klimatu C konferencja stron UNFCCC w Poznaniu C.2. Osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju zagrożone skutkami zmian klimatycznych D. Kampania Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują Świat. D.1."Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat. Program aktywnej edukacji obywatelskiej połączony ze społeczną kampanią informacyjną" D.2. Świadoma konsumpcja. Praktyczny przewodnik po Warszawie/Krakowie E. Wzmocnienie strukturalne i instytucjonalne PZS w zakresie planowania strategicznego i zarządzania organizacją.

3 OPISY POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ A. FUNDUSZE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A.1. Monitoring działalności międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce Celem działań podejmowanych w ramach CEE Bankwatch Network jest doprowadzenie do bardziej efektywnego i przyjaznego środowisku wydatkowania funduszy zarządzanych przez międzynarodowe instytucje finansowe (a w szczególności Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), jak również funduszy Unii Europejskiej. Partnerzy : CEE Bankwatch Network jest siecią organizacji pozarządowych z 12 krajów: Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Bułgarii, Ukrainy, Gruzji, Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy i Macedonii. Działania: Głównym obszarem działania koordynatora Bankwatch w 2008 był monitoring dużych projektów z zakresu infrastruktury transportowej pod kątem oddziaływania na środowisko (m.in. drogi ekspresowe S8, S3, autostrada A1). W pierwszej połowie 2008 Bankwatch opublikował mapę kontrowersyjnych projektów ubiegających się o dofinansowanie unijne, obejmującą region Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie wykorzystano informacje zebrane przez koordynatora z Polskiej Zielonej Sieci. Problematyka oddziaływania na środowisko dróg S8 i S3 prezentowana była w trakcie licznych spotkań i konferencji, w tym na konferencji Człowiek, natura, infrastruktura ( , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), konferencji dotyczącej korytarzy transportowych ( , Białowieża) oraz na spotkaniu z Komisją Europejską (przedstawiciele DG Regio i DG Environment). W odniesieniu do drogi S3, przeprowadzono wizję lokalną miejsc potencjalnych konfliktów inwestycji z obszarami przyrodniczo cennymi. Przygotowano uwagi dotyczące możliwych naruszeń unijnego prawa ochrony przyrody, które przekazano Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W 2008 koordynator Bankwatch kontynuował działania na rzecz wyboru przyjaznego dla przyrody wariantu obwodnicy Augustowa w ramach drogi ekspresowej S8 (m.in. szereg spotkań i kontakty robocze z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad). Koordynator Bankwatch monitorował i aktywnie uczestniczył w komentowaniu dokumentacji dla sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko I Paneuropejskiego Korytarza Transportowego I (Via Baltica). Kolejną inwestycją monitorowaną przez Bankwatch była budowa autostrady A1 na odcinku centralnym (woj. kujawsko-pomorskie i łódzkie). Koordynator z Polskiej Zielonej Sieci zapoznał się z dokumentacją techniczną projektu oraz raportem z oceny oddziaływania na środowisko i przedstawił uwagi dotyczące m.in. działań poprawiających warunki migracji dużych zwierząt. Dodatkowym obszarem działania koordynatora Bankwatch były kwestie dotyczące ochrony klimatu w kontekście polityki rozwojowej i projektów finansowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe w krajach rozwijających się. W dniach miała miejsce wizyta przedstawicieli organizacji pozarządowych z Nigerii i Gruzji w Warszawie i Krakowie. W trakcie wizyty zorganizowano pokazy filmowe i otwarte prelekcje, jak również spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Koordynator Bankwatch wziął również udział w szczycie klimatycznym w Poznaniu (COP 14). Rezultaty Wkład w dokumentację dla przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla I Panuropejskiego Korytarza Transportowego.

4 Uwagi do raportów z oceny oddziaływania na środowisko dla dróg S3 i A1, które zostały wzięte pod uwagę w trakcie planowania działań ograniczający wpływ tych dróg na środowisko przyrodnicze (m.in. uwzględnienie potrzeb migracyjnych dużych zwierząt). Otwarte pokazy i prelekcje oraz spotkanie z przedstawicielami Ministerswa Finansów, podnoszące świadomość odnośnie projektów finansowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe w krajach globalnego południa. Kontynuacja Polska Zielona Sieć pozostanie w 2009 organizacją członkowską w CEE Bankwatch Network, planowana jest kontynuacja działań z zakresu monitoringu wydatkowania funduszy UE. Od stycznia 2009 przewidziano zatrudnienie drugiego koordynatora krajowego, odpowiedzialnego za monitoring sektora gospodarki odpadami oraz monitoring kwestii horyzontalnych w wydatkowaniu funduszy UE (działania realizowane dotychczas przez Instytut Ekonomii Środowiska w ramach Bankwatch). Źródła finansowania CEE Bankwatch Network: ,24 PLN Działalność CEE Bankwatch Network (w tym działania realizowane przez Polską Zieloną Sieć) finansowane są z szeregu grantów pochodzących od instytucji (m.in. Komisja Europejska) oraz prywatnych fundacji (np. Oak Foundation). Pozyskiwanie środków realizowane jest na poziomie międzynarodowym, przez centralę Bankwatch (Czechy). A.2. Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju w Europie Środkowej Koordynacja Koalicji Polskich Organizacji Ekologicznych ds. Funduszy Unijnych Cele programu: - umożliwienie organizacjom pozarządowym z Europy Środkowej i Wschodniej działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w polityce regionalnej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. - poprawa wdrażania funduszy strukturalnych poprzez analizy, badania, udział społeczny oraz promocję dobrych praktyk - zwiększenie zdolności instytucjonalnych organizacji wchodzących w skład sieci SF team i transfer ich do sektora organizacji pozarządowych. Partnerzy Program realizowany jest przez SF Team koalicję organizacji pozarządowych z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Łotwy oraz Holandii. Na poziomie krajowym, w programie biorą udział partnerzy skupieni w Koalicji Polskich Pozarządowych Organizacji Ekologicznych na rzecz Funduszy Unijnych, tj. Instytut Ekonomii Środowiska, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia oraz WWF Polska. Działania W ramach programu utrzymywana i aktualizowana jest strona dostarczająca organizacjom pozarządowym i wszystkim zainteresowanym aktualnych informacji dotyczących wdrażania funduszy UE w kontekście zrównoważonego rozwoju (informacje od przedstawicieli organizacji w komitetach monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich, aktualności dotyczące naborów wniosków, baza dobrych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych). Program obejmuje ponadto koordynację Koalicji Polskich Pozarządowych Organizacji Ekologicznych Na Rzecz Funduszy Unijnych (w tym administrację owej listy dyskusyjnej). Koalicja skupia organizacje aktywnie uczestniczące w monitorowaniu programowania i wydatkowania funduszy unijnych w Polsce z punktu widzenia zasad

5 zrównoważonego rozwoju. W 2008 zorganizowano spotkanie (26.02 w Warszawie) oraz kilka telekonferencji z udziałem przedstawicieli organizacji tworzących Koalicję. Koalicja przygotowała i wystosowała wspólne stanowiska m.in. w sprawie listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko czy w sprawie wytycznych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko przeznaczonych dla beneficjentów funduszy UE. Dzięki staraniom Koalicji (kontakty z Komisją Europejską oraz Urzędami Marszałkowskimi), w skład Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne włączono dodatkowych przedstawicieli pozarządowych organizacji ekologicznych. W ramach programu realizowana jest międzynarodowa wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami SF Team, której służą m.in. dwa spotkania wszystkich partnerów w roku. W drugiej połowie 2008 przygotowane i przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród organizacji pozarządowych dotyczące realizacji zasad partnerstwa we wdrażaniu funduszy unijnych. Wyniki badania wykorzystane zostaną w publikacji przewidzianej na początek Rezultaty Serwis internetowy zawierający aktualne informacje dotyczące funduszy UE, analizy i stanowiska dotyczące wdrażania funduszy UE w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju, bazę dobrych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Funkcjonująca owa lista dyskusyjna Koalicji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych Na Rzecz Funduszy Unijnych. Stanowiska Koalicji przekazane Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, Ministerstwu Środowiska i innym instytucjom. 4 przedstawicieli pozarządowych organizacji ekologicznych zaproszonych do uczestnictwa w pracach Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne. Kontynuacja W 2009 planowana jest kontynuacja działań Koalicji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych Na Rzecz Funduszy Unijnych oraz utrzymywanie serwisu W ramach wymiany doświadczeń z partnerami SF Team, w pierwszej połowie 2009 przewidziano międzynarodową konferencję nt. partnerstwa we wdrażaniu funduszy UE oraz finalizację przekrojowej, międzynarodowej publikacji dotyczącej tego zagadnienia. Źródła finansowania C.S. Mott Foundation: 9 410,25 PLN A.3. Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce okres realizacji od do Celem projektu było wzmocnienie zdolności organizacji pozarządowych do wykorzystywania Funduszy Unijnych. Celami operacyjnymi były: Promocja dobrych praktyk wykorzystywania funduszy unijnych Informacja o możliwościach uzyskania dofinansowania. Wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami w szczególności w aspekcie jak współpracować? Jak uniknąć błędów w trakcie realizacji projektów Partnerzy W trakcie realizacji projektu PZS nie angażował partnerów zewnętrznych, jednak przy realizacji działań projektu Polska Zielona Sieć współpracowała z: Koalicjią Polskich Organizacji Ekologicznych na rzecz Funduszy Unijnych oraz z organizacjami członkowskimi Polskiej Zielonej Sieci. Współpraca obejmowała wsparcie informacyjne oraz pomoc w organizacji działań projektu. Działania 1) Ogólnopolski konkurs i wystawa Najlepsze projekty

6 Celem konkursu było wyłonienie i promocja 16 najlepszych projektów (po jednym z województwa) w sposób najbardziej modelowy i efektywny wykorzystujących Fundusze Unijne. Kryteriami naboru najlepszych projektów były: efektywność projektu, modelowość i innowacyjność, współpraca i partnerstwo międzysektorowe w trakcie realizacji projektu, realizacja zasad zrównoważonego rozowoju oraz celów polityk horyzontalnych w tym w szczególności ochrony środowiska. Zwycięskie projekty były prezentowane na ogólnopolskiej wystawie objazdowej w roku ) Internetowy serwis Przyjazne fundusze Serwis prowadzony bęył na bazie istniejącego serwisu Koalicji POE na rzecz Funduszy Unijnych (www.ekoprojekty.pl).serwis prowadzony był dla podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem funduszy strukturalnych dla potrzeb zrównoważonego rozwoju, a w szczególności organizacji pozarządowych, w tym partnerstw międzysektorowych. Kluczowymi elementami serwisu z punktu widzenia celów projektu były: - Baza dobrych projektów: Baza przedstawia najciekawsze projekty realizowane przez organizacje pozarządowe oraz współpracujące z nimi samorządy lokalne przy wsparciu pochodzącym ze środków strukturalnych.kluczowymi elementami serwisu z punktu widzenia celów projektu będą: - internetowy punkt doradczy: Działalność doradczą prowadził Łącznik branżowy ds. ekologii w programie łączników ds. funduszy strukturalnych Fundacji Batorego. Działalność doradcza prowadzona była głównie przy użyciu Internetu oraz telefonicznej infolinii. Kontynuacja 1) Wystawa Najlepsze Projekty Wystawa prezentuje 16 zwycięskich projektów w ogólnopolskim konkursie Najlepsze Projekty. Wystawa prezentowana będzie w 2009 roku w miesiącach marzec-czerwiec w 16 lokalizacjach (głównie na dworcach PKP w miastach wojewódzkich, lub innych przestrzeniach miejskich). Otwarciu każdej z wystaw będzie towarzyszyła konferencja prasowa. 2) Warsztaty Nowe szanse Warsztaty nakierowane będą na organizacje pozarządowe oraz ich partnerów projektowych. Warsztatów zostaną przeprowadzone w każdym z 16 województw. Formuła warsztatów oparta o: prezentacje trzech wybranych projektów zrealizowanych na terenie danego województwa (autoprezntacje) oraz interaktywną formę, gdzie prowadzący spróbują wspólnie z zaproszonymi przedstawicielami organizacji i ich partnerami wypracować swoistą metodologię przygotowania i realizacji projektów, od pomysłu począwszy a na wyzwaniach związanych z wdrażaniem projektu skończywszy. Przewiduje się udział przedstawicieli właściwych departamentów ds. środków pomocowych w Urzędach Marszałkowskich, którzy merytorycznie wesprą pozarządowych ekspertów d.s. funduszy unijnych. Źródła Finansowania Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna: PLN B. PROGRAM AKCJA DLA GLOBALNEGO POŁUDNIA B.1: Monitoring polskiej pomocy rozwojowej i procesu kształtowania polityki rozwojowej we współpracy z organizacjami pozarządowymi z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Zrealizowane projekty: a) Development Aid Watch in New Member States support of Polish, Czech and Slovakian civil society groups for monitoring and awareness raising aimed at transparent and effective Official Development Aid (sponsor DG Justice);

7 b) Challenging Poland in EU development policy decision-making - support for Polish civil society groups engagement in EU policy dialogue on national and international development assistance (sponsor Presidency Fund). Cel Wsparcie dla tworzenia odpowiedzialnej i skutecznej polskiej polityki rozwojowej, będącej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Promocja dobrych rozwiązań unijnej polityki rozwojowej możliwej do przetransponowania do polityk krajowych oraz wsparcie współpracę organizacji pozarządowych monitorujących pomoc rozwojową, ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów członkowskich UE. Partnerzy Grupa Zagranica, Polska Akcja Humanitarna, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Czech Forum for Development Cooperation, MVRO Slovak Republic, HAND Hungary Działania 1.Robocze spotkania tematyczne z ekspertami z krajów UE15 oraz z Angoli i Tanzanii. 8 maja odbyło się spotkanie robocze z udziałem zaproszonego w roli eksperta F. Sebbana z francuskiej platformy Coordination Sud. Spotkanie zatytułowane How the UE is financing development assistance for the Global South zgromadził o12 uczestników. Posłużyło jako okazja do wypracowania dobrych przykładów mechanizmów pomocowych UE możliwych do promowania w trakcie dyskusji nad kształetem polskiej pomocy rozwojowej. W dniach czerwca, na zaproszenie PZS gościli w Warszawie Fernando Pacheco (prezes ADRA, Angola) i Armando Swenya (SAHRiNGON, Tanzania Chapter). Agenda ich wizyty obejmowała 3 spotkania: spotkanie z przedstawicielami DR MSZ RP, ODA Club, spotkanie publiczne współorganizowane z Polską Akcją Humanitarną z dodatkowym uczestnictwem byłego ambasadora Angoli E.Rzewuskiego, szefowej UNDP Polska A. Darskiej, prof. W.Orłowskiego z Polskiej Akademii Nauk, spotkanie publiczne poświęcone polskiej działalności w Angoli i Tanzanii krajach priorytetowych dla polskiej pomocy, spotkanie dyskusyjne ze studentami zorganizowane we współracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności na Uniwersytecie Warszawskim. 2. Międzynarodowy warsztat z zakresu monitoringu Oficjalnej Pomocy Rozwojowej marca 2008r. w Krakowie odbył się warsztat, w którym uczestniczyło w sumie 20 osób z polskich, czeskich i słowackich organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką pomocową. Warsztat prowadzony był przez 2 zaproszonych ekspertów: Pawła Bagińskiego, byłego Naczelnika Wydziału Programowania Pomocy DWR/MSZ RP, oraz Jasmine Burnley, koordynatorkę inicjatywy monitoringowej Aidwatch CONCORD. Celem warsztatu było wypracowanie metodologii monitoringu pomocy rozwojowej w nowych krajach członkowskich UE. Po warsztacie stworzona została specjalna lista dyskusyjna skupiająca uczestników. 3. Prowadzenie grupy roboczej ds. monitoringu polskiej pomocy. Koordynatorka PZS koordynowała pracę grupy roboczej ds. monitoringu polskiej pomocy, skupiającej 11 polskich organizacji pozarządowych. Grupa spotkała się 5 razy (23.01.; ; ; ;06.08.) w celu przygotowania tekstu raportu monitoringowego podsumowującego Oficlajną Pomoc Rozwojową udzieloną przez Polskę w 2007r. 4. Publikacja raportu Polska Pomoc Rozwojowa września 2008r., w trakcie II Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej, organizowanego przez MS RP, został opublikowany raport Polska Pomoc Rozwojowa 2007, w nakładzie 900 sztuk. Raport został napisany przez reprezentantów polskich organizacji pozarządowych, skupionych w grupie roboczej prowadzonej przez PZS. Jego publikacji towarzyszyła dyskusja, w której udział wzięli: koordynatorka PZS A.Antonowicz, J.Ochojska prezes PAH, M.Ziółkowski dyrektor DWR MSZ RP, M.Baj dyrektor D.Zagranicznego M.Finansów RP. 5. Publikacja analizy ODA in V4 countries

8 Na bazie współpracy z organizacjami z Polski, Czech, Słowacji i Węgier PZS wydała w j. angielskim analizę pt. ODA in V4 countries podsumowującą proces kształtowania sie systemów pomocowych w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Analiza została wydana w ilości 300 egzemplarzy i została rozdystrybuowana wśród partnerów, i odpowiednich ministerstw w poszczególnych krajach. 6. Spotkania rzecznicze W ramach programu odbyło się 8 spotkań z politykami, posłami i przedstawicielami ministerstw: 1. z dyrektorem Dep. Zagranicznego Ministerstwa Finansów M.Bajem ( , Warszawa) 2. z posłem M.Borowskim ( , Warszawa) 3. z posłanką B.Bublewicz ( , Warszawa) 4. z europosłem F.Kaczmarkiem ( ; , Poznań) 5. z posłanką J.Szymanek-Deresz ( ) 6. z O.Kucharską-Zawadzką, Naczelniczką DWR MSZ RP ( , Warszawa) 7. robocze spotkanie z zespołem DWR MSZ RP przy udziale przedstawicieli Zarządu polskiej platformy Grupa Zagranica w sprawie rocznego planu polskiej pomocy na 2008r. ( , Warszawa organizator PZS) 7. Publikacja internetowych newsletterów do polityków We współpracy z Polską Akcją Humanitarną i Instytutem Globalnej Odpowiedzialności w 2008r. 6 razy rozesłane zostały do polskich posłów internetowe newslettery (8.04.; ; 7.07.; 15.09; ; ). Każdorazowo po rozesłaniu, we współpracy z partnerami kontakt z posłami był nawiązywany spotkania regionalne promujące ideę przejrzystej, skutecznej i sprawiedliwej pomocy rozwojowej. W 2008r. odbyły się 4 spotkania regionalne promujące ideę przejrzystej, skutecznej i sprawiedliwej pomocy rozwojowej, zorganizowane przy współpracy i z udziałem organizacji członkowskich PZS, w Lublinie ( ), Warszawie ( ), Łodzi( ) i Szczecinie ( ). W sumie wzięło w nich udział 380 osób. Na spotkaniach dystrybuowane były publikacje PZS, a uczestniczący w nich goście dyskutowali wyzwania stojące przed polskim systemem pomocowym. Dodatkowo, koordynatorka PZS poprowadziła warsztat dla 15 studentów Uniwersytetu Wrocławskiego ( ). 20 września program Akcja dla Globalnego Południa prezentował się w trakcie II Forum Współpracy Rozwojowej organizowanego przez MSZ RP. Szacuje się, że stoisko PZS odwiedziło 250 osób. 9. Strona tematyczna Strona została zmodyfikowana treściowo i wizualnie, co przyczyniło się do wzrostu jej oglądalności i bardzieje efektywnej promocji działalności PZS w ramach programu Akcja dla Globalnego Południa. Są na niej dostępne nie tylko informacje o bieżących działaniach, lecz również zdjęcia i filmy PZS. Strona ma oglądalność na poziomie 10. Regranting na wydanie czeskiego raportu monitoringowego w ramach współpracy z czeską platformą organizacji pozarządowych FoRS. Raport Jak Česká republika pomáha studie o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky za rok 2007 został wydany prz wsparciu udzielonym FoRS przez PZS, w nakładzie 300 sztuk. Raport był narzędziem działań rzeczniczych czeskich organizacji pozarządowych współpracujących z czeskim MSZ. 11. Wydanie publikacji Co trzeba zrobić w sprawie, którą popiera 84% Polaków? Polska współpraca dla rozwoju. Publikacja została wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy, z angielskim streszczeniem wydanym w nakładzie 100 egzemplarzy. Zawiera analizę zgodności polskiego systemu pomocowego z Europejskim Konsensusem ws. Rozwoju. Publikacja została rozdystrybuowana wśród polityków, posłów, studentów i zainteresowanych organizacji pozarządowych.

9 Rezultaty Rezultaty ilościowe są opisane przy okazji działań. Działalność programu w wybranej dziedzinie przełożyła się w 2008r. na zbudowanie umiejętności merytorycznych i praktycznych zespołu programu, kontaktów wśród organizacji polskich, czeskich, słowackich a także na poziomie UE, pozycji PZS jako odpowiedzialnego i proaktywnego partnera w dyskusji dotyczącej polskiego systemu pomocowego. Aktywność polityczna PZS doprowadziła do szeregu spotkań sektora pozarządowego z podejmującymi decyzje dot. polskiego systemu pomocowego, podniesienia priorytetu pomocy rozwojowej w polskiej polityce, większego zainteresowania mediów i społeczeństwa, szczególnie studentów tematem. Kontynuacja w następnym roku/latach Działanie jest kontynuowane w 2009r. - we współpracy z polską platformą Grupa Zagranica, instytutem Globalnej Odpowiedzialności i Polską Akcją Humanitarną. PZS złożyła do Komisji Europejskiej wniosek na 3-letni projekt promujący efektywną współpracę na rzecz rozwoju w krajach Afryki Subsaharyjskiej, we współpracy z czeską i słowacką platformą organizacji pozarządowych. Źródła finansowania : Komisja Europejska, DG Justice, Security and Freedom ,20 PLN Presidency Fund ,94 PLN B. 2. Wsparcie techniczne i pomoc rzeczowa dla rozwoju obszarów wiejskich Tafi Todzi w Ghanie. Celem strategicznym przeprowadzonych działań była redukcja ubóstwa poprzez promocję dobrych praktyk rolniczych służących zwiększaniu produktywności rolnej oraz tworzenie alternatywnych źródeł dochodów na terenie obszaru wiejskiego Tafi-Todzi w Południowo- Wschodniej Ghanie. Partnerzy Projekt został zrealizowany przez Polską Zieloną Sieć w partnerstwie z Friends of the Earth- Ghana. Działania 1. Przygotowanie i wdrażanie Strategii rozwoju obszaru wiejskiego Tafi-Todzi w południowo-wschodniej Ghanie. Na obszarze Tafi Todzi, w miejscowościach Tafi Mador, Tafi Abuipe, Aneta i Vakpo-Todzi, w dniach przeprowadzono badania terenowe w celu analizy potrzeb, możliwości i zagrożeń dla realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Zostały one przeprowadzone w oparciu o mapę topograficzną, kwestionariusz wywiadu, analizę próbek glebowych oraz ocenę ekspercką.w przeprowadzonych wywiadach wzięli udział lokalni liderzy (opinion leaders), przedstawiciele tradycyjnych władz wspólnot oraz władz administracyjnych powiatu Kpando i HoHoe, krajowi specjaliści ds. rolnictwa i ochrony środowiska, łącznie ok. 60 osób. Prace nad dokumentem były kontynuowane od września do listopada Przygotowana Strategia ma charakter modelowy, gdyż z jednej strony służy określeniu priorytetów rozwojowych obszarów wiejskich Tafi-Todzi na bazie Milenijnych Celów Rozwojowych, a z drugiej pomaga w monitoringu skuteczności podejmowanych działań w perspektywie kilkuletniej. Tym samym stanowi ważny element oceny efektywności udzielanej pomocy, która może zostać wykorzystania w procesie programowania Polskiej Pomocy Rozwojowej/Zagranicznej. W ramah projektu powstała także dokumentacja techniczna dla budowy i lokalizacji studni w Tafi Mador oraz projekt wraz z wyceną budowy i instalacją centrum przetwórstwa manioku oraz oleju palmowego. Oba dokumenty powstały w Ghanie na zamówienie Polskiej Zielonej

10 Sieci w październiku i listopadzie 2008 r. Zgodnie z założeniem przygotowana dokumentacja służyć będzie realizacji założeń Strategii rozwoju obszarów wiejskich Tafi-Todzi w latach Wsparcie techniczne i pomoc rzeczowa dla aktywności zarobkowej kobiet i młodzieży społeczności Tafi-Todzi W ramach tego działania przeprowadzono szkolenia z alternatywnych metod zarobkowania, które miały na celu zarówno zdobycie nowych umiejętności jak i poszerzenie aktualnej wiedzy uczestników. W szkoleniach z produkcji tekstyliów tradycyjnie farbowanych, które zostały przeprowadzone w społecznościach Tafi-Mador oraz Vakpo-Todzi analogicznie w terminach oraz wzięło udział 41 osób. Grupy kobiet biorące udział w szkoleniach sformalizowały działalność zakładając stowarzyszenia Tafi-Mador Handicraft Centre oraz Vakpo-Todzi Tie-and-Dye Association, które działają do tej pory produkując tekstylia na potrzeby lokalnych rynków. W tym roku produktami grup zainteresował się polski dystrybutor, który ma plany dotyczące dalszej współpracy ze stowarzyszeniami Przeprowadzone szkolenia z marketingu i zarządzania dotyczyły identyfikowania potencjalnych zajęć przynoszących alternatywne źródła utrzymania, inwestowania, zarządzania własnym mikrobiznesem, dostępu do kredytów, pożyczek itd. W ramach uzupełnienia treningu z alternatywnych metod zarobkowania odbyły się również szkolenia z hodowli zwierząt oraz pszczelarstwa. W szkoleniach wzięło udział łącznie 105 osób. Efektem szkoleń było założenie przez uczestników szkoleń 2 nieformalnych grup pszczelarzy, które otrzymały pomoc rzeczową w postaci uli oraz potrzebnych narzędzi. Jednej z grup udało się skolonizować większość uli pod koniec 2009 roku odbędą się pierwsze zbiory. - Trening z marketingu i zarządzania przeprowadzony w Tafi Mador ; - Trening z marketingu i zarządzania w Vakpo-Todzi ; - Trening z marketingu i zarządzania w Vakpo-Todzi ; - Trening z pszczelarstwa w Tafi Mador ; - Trening z marketingu i zarządzania w Tafi Mador ; - Szkolenia z pszczelarstwa Tafi Abuipe, , - Trening z marketingu i zarządzania w Tafi Abuipe, ; - Szkolenie z hodowli zwierząt, Aneta, Trening z marketingu i zarządzania w Aneta, Warsztaty nt. poprawy efektywności upraw rolnych zostały przeprowadzone w miejscowościach Tafi Mador, Tafi Abuipe, Vakpo Todzi i Aneta. Terminy szkoleń to analogicznie: , , dni wsparcia eksperckiego (followup) oraz W szkoleniach wzięło udział łącznie 88 osób. W Vakpo-Todzi w ramach zajęć powarsztatowych zgodnie z rekomendacjami departamentu rolnictwa w Kpando założono pokazową plantację ananasów, w oparciu o którą zawiązane zostało stowarzyszenie lokalnych rolników. Stowarzyszenie nadal funkcjonuje. W tym roku rolnicy planują powiększyć plantację wykorzystując wyhodowane sadzonki ananasów oraz prowadzą rozmowy z pobliską firmą Kingdom Fruits, która jest zainteresowana kupnem ananasów. 3. Akcje edukacyjne w ramach Dnia Solidarności z Afryką

11 Ze względu na ograniczone możliwości koordynacyjne i brak zainteresowania tematem organizacji partnerskich planowane akcje edukacyjne zastąpione zostały wydarzeniem Wieczór i Noc dla Afryki, wywiadem dla TVP Szczecin oraz promocją współpracy rozwojowej za pośrednictwem portalu globalnepoludnie.pl W ramach zorganizowanego Wieczoru dla Afryki odbyła się dyskusja na temat efektywności pomocy rozwojowej oraz spotkanie przedstawiające pozytywne przykłady Polskiej Pomocy dla tradycyjnych społeczności Globalnego Południa. Podczas Nocy dla Afryki wyświetlono dokumentalny materiał filmowy przybliżający specyfikę potrzeb rozwojowych mieszkańców Afryki. Ponadto wydarzeniu towarzyszyła impreza muzyczna oraz pokaz powarsztatowy batików, które można było nabyć za pośrednictwem przedstawicielki Friends of the Earth Ghana. Z informacjami edukacyjnymi dot. współpracy rozwojowej docieraliśmy także za pośrednictwem stron internetowych oraz widzów magazynu Obraz Dnia TVP Szczecin. W wydarzeniu Wieczór i Noc dla Afryki łącznie wzięło udział ponad 200 osób, w przeważającej mierze były to osoby młode w wieku lat. Za pośrednictwem podstrony internetowej oraz dotarliśmy do unikatowych użytkowników Internetu, którzy - jak wskazuje czas przebywania na stronie - zapoznali się z informacjami dot. celowości współpracy rozwojowej. Nasz przekaz trafił również do widzów programu TVP Szczecin Obraz Dnia. 4. Rezultaty Rezultaty ilościowe są opisane przy okazji działań. Działalność prowadzona w ramach tego projektu ma bezpośrednie przełożenie na rok bieżący. Przygotowana Strategia rozwoju obszaru wiejskiego Tafi-Todzi na lata pozwaliła wzmocnić efektywność udzielanej przez nas pomocy rozwojowej a także dała solidne podstway do ubiegania się o dofinansowanie działań w tym rejonie w roku Ponadto, szkolenia i udzielona pomoc rzeczowa dla wspólnot stworzyła realną możliwości długofalowej poprawy warunków materialnych dla 88 gospodarstw domowych. 5. Kontynuacja w następnym roku/latach Działanie jest kontynuowane w 2009r. - we współpracy z Friends of the Earth Ghana. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyjęło złożony przez PZS wniosek na projekt Budowa studni i wsparcie grup rolników na obszarach wiejskich Tafi- Todzi. 6. Źródła finansowania : Ministerstwo Spraw Zagranicznych: ,89 zł C. PROGRAM DLA KLIMATU C konferencja stron UNFCCC w Poznaniu Cel Zwrócenie świadomości społeczeństwa na kwestie zmian klimatycznych, odpowiedzialności wobec krajów Globalnego Południa, procesu negocjacyjnego ONZ. Promowanie proklimatycznych zachowań konsumenckich. Lobbing na rzecz pro-klimatycznej postawy rządu polskiego. Partnerzy 1. Koalicja Klimatyczna 2. Oxfam International 3. European Climate Foundation

12 Działania 1. Wystawa nt. zmian klimatu w trakcie 14 konferencji stron UNFCCC w Poznaniu na poznańskim Dworcu Głównym - Cykl 9 megaposterów (2m * 1,5m) prezentowanych na Dworcu Głównym PKP w Poznaniu kluczowym miejscu komunikacyjnym w trakcie COP istotnym miejscu ekspozycji również dla odbiorców mniej zorientowanych w tematyce COP. Tematyka wystawy odnosiła się do konstrukcji: zagrożenia możliwości przeciwdziałania i zmiany zaproszenia do współdziałania. Wystawa była prezentowana przez cały okres trwania COP 14 w Poznaniu. 2. Stworzenie podstrony internetowej serwisu na której zamieszczane były informacje na temat konferencji klimatycznej COP14 w Poznaniu. Informacje pokazywały się codziennie, a strona miała wysoką odwiedzalność. a) publikacja 10 artykułów tematycznych, ściśle związanych z procesem negocjacyjnym i wydarzeniami w trakcie konferencji; b) realizacja 5 filmów krótkometrażowych - relacji z konferencji oraz akcji medialnych; 3. Wsparcie logistyczne dla Oxfam International w trakcie konferencji klimatycznej. c) organizacja zakwaterowania dla kilkudziesięcioosobowego teamu Oxfam International; d) organizacja i obsługa przestrzeni biurowej na czas konfrencji; e) wynajem, zakup sprzętu komputerowego, drukarek; f) wsparcie logistyczne grupy wolontariuszy Oxfam Intermon (Hiszpania); g) organizacja instalacji rzeźb lodowy, h) koordynacja prac profesjonalnego fotografa; i) wyszukanie polskich wolontariuszy, koordynacja prac; j) obsługa logistyczna wystawy "Canvas for Change", która została wystawiona w przestrzeni publicznej konferencji klimatycznej w Poznaniu; 4. "Stop Harming, Start Helping" - przygotowanie megabaneru kampanijnego i zawieszenie go na Dworcu Centralnym w Poznaniu na czas konferencji (wielkość banera 20m x 4m) 5. Prace medialne w ramach projektu - promocja świadomości wpływu zmian klimatu na prawa człowieka w Polskich mediach; 6. Aktywny udział w procesie negocjacyjnym oraz ścisła współpraca z sekretariatem Koalicji Klimatycznej w działaniach społeczności pozarządowej na Szczycie. Rezultaty a) 9 posterów w ramach wystawy trwałej, przewidywanej do wielokrotnej emisji w przestrzeni publicznej, również w późniejszym czasie b) ok osób, którzy obejrzeli wystawę promującą potrzebę przeciwdziałania zmianom klimatycznym c) wzrost świadomości w zakresie zmian klimatycznych i ich negatywnych skutków wśród odwiedzających dworzec: podróżnych polskich i zagranicznych, mieszkańców Poznania, gości pobliskich Międzynarodowych Targów Poznańskich. d) wzrost świadomości gości Konwencji w zakresie zmian klimatycznych w Polsce oraz wsparcie wizerunku Polski jako kraju zatroskanego problemem zmian klimatycznych i podejmującego ten temat w przestrzeni publicznej. e) wzrost zainteresowania przedstawicieli mediów, zarówno lokalnych, jak i tych przybyłych by relacjonować obrady Konwencji, co być może przełoży się na bardziej zrównoważone artykuły w prasie. f) wypromowanie wizerunku organizatorów wystawy Koalicji Klimatycznej jako liderów ruchu społecznego w Polsce w zakresie zmian klimatu wśród grup docelowych. g) aktywna promocja idei wpływu zmian klimatu na prawa człowieka: h) publikacje w mediach międzynarodowych i w kilkunastu krajach świata; i) większość gości konferencji poznało przekaz "Stop Harming, Start Helping" i stojące za tym hasłem informacje na temat wpływu zmian klimatu na prawa człowieka oraz to, do czego zobowiązane są bogate kraje

13 i) kilkanaście tysięcy odwiedzających podstronę klimatyczną portalu globalnepoludnie.pl Kontynuacja Przygotowania do kluczowej dla negocjacji klimatycznych konferencji w Kopenhadze (grudzień br) monitoring procesu, lobbing na rzecz pro-klimatycznej postawy polskiego rządu. Budowa strony służącej jako platforma informowania o klimacie. Inicjowanie akcji mających na celu wpłynięcie na polski rząd (pilny apel obywateli, manifest organizacji pozarządowych). Działania edukacyjne w szkołach. Współpraca z Oxfam International jest kontynuowana bezpośrednio z Oxfam Deutschland i Oxfam France - Agir Ici, będącymi organizacjami członkowskimi. Obecnie Polska Zielona Sieć pracuje w projekcie "Przeciw ubóstwu klimatycznemu!", który jest finansowany przez Komisję Europejską. Polska Zielona Sieć będzie także brać udział w konfrencji klimatycznej COP15 w Kopenhadzie gdzie ma zapaść decyzja na temat Protokołu klimatycznego, który zastąpi Protokół z Kioto. Źródła finansowania: Oxfam Interenational: ,00 zł European Climate Foundation: ,49 zł Koalicja Klimatyczna ( PKE OM): zł C.2. Osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju zagrożone skutkami zmian klimatycznych. Cel : Wydanie i promocja publikacji: "Problem Klimatu a Prawa Człowieka". Publikacja jest tłumaczeniem raportu, którego autorką jest Kate Raworth, analityk Oxfam International ds. zmian klimatu. Działania a) Przygotowanie do druku i druk raportu. Publikacja zawiera następujące części: 1. Jak zmiany klimatyczne naruszają prawa człowieka, 2. Priorytetowe traktowanie praw człowieka przy kształtowaniu polityki dotyczącej zmian klimatycznych, 3. Redukcja emisji na świecie, 4. Adaptacja do nieuniknionych skutków zmian klimatycznych, 5. Sektor prywatny: jaką rolę odgrywa w dziedzinie praw i zmian klimatycznych?, 6. Od problemu klimatu do praw człowieka. b) Dystrybucja publikacji : do 19 organizacji pozarządowych (w tym 9. organizacji członkowskich PZS), dystrybucja w ramach 4 spotkań publicznych, zorganizowanych przez PZS i związanych z tematyką publikacji (Warszawa, Kraków, Łódź, Lublin), dystrybucja i promocja raportu w ramach konferencji prasowej oraz briefingu dla dziennikarzy, dystrybucja w ramach konferencji klimatycznej COP14 w Poznaniu między 1-12 grudnia, szczególnie 10 grudnia w trakcie spotkań z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka Rezultaty 1. Wydanych zostało 1700 egzemplarzy raportu Problem Klikmatu a Prawa Człowieka. Raport został wyprodukowany na papierze ekologicznym z certyfikatem Błękitny Anioł (Der Blauer Engel). 2. Czytelnicy raportu zyskali możliwość zapoznania się z promowaną w publikacji postawą odpowiedzialnego partnerstwa wobec społeczeństw Globalnego Południa. Zaczęli także uwzględniać aspekt odpowiedzialności globalnej w codziennej działalności oraz zaczęli

14 promować tego rodzaju postawę w swoich środowiskach. 3. Raport jest istotnym wkładem do debaty publicznej na temat globalnego partnerstwa dla rozwoju i nowych wyzwań stojących przed społecznością międzynarodową (w tym Polską) w związku z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych. 4. Publikacja spotkała się z oddźwiękiem w mediach. Kontynuacja Publikacja wydana w ramach tego projektu będzie promowana w trakcie prac związanych z kampanią klimatyczną Polskiej Zielonej Sieci w 2009 roku. Źródła finansowania Fundacja Edukacja dla Demokracji: 9 785,05 zł D. KAMPANIA KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE! Cel: Kupuj odpowiedzialnie! to hasło przewodnie kampanii konsumenckiej Polskiej Zielonej Sieci, którą realizujemy stale od 2006 r. Konsekwentnie i na różne sposoby poddajemy refleksji nawyki konsumenckie polskiego społeczeństwa po to by świat, w którym żyjemy stawał się czystszy, bardziej sprawiedliwy, bezpieczniejszy i lepszy. Kampania skierowana jest przede wszystkim do ludzi młodych. Partnerzy Kampania prowadzona była w całości przez PZS we współpracy z 9 organizacjami członkowskimi PZS. Główne działania: W roku 2008 na kampanie składały się następujące projekty: 1. "Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat. Program aktywnej edukacji obywatelskiej połączony ze społeczną kampanią informacyjną" 2. Świadoma konsumpcja. Praktyczny przewodnik po Warszawie/Krakowie W ich ramach zrealizowano następujące działania: 1. Regionalne Punkty Informacyjno-Edukacyjne W 10 województwach w Polsce w siedzibach naszych organizacji członkowskich prowadziliśmy Regionalne Punkty Informacyjno-Edukacyjne. Każdy mógł w nich dowiedzieć się więcej o świadomej konsumpcji, skorzystać z porady naszego konsultanta, materiałów edukacyjnych, a także biblioteczki wyposażonej w literaturę naukową oraz filmy DVD. 2. Szkolenia dla młodzieży szkolnej Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 240 szkoleń dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na potrzeby realizacji szkoleń opracowane zostały poradniki edukacyjne dla uczniów oraz scenariusze prowadzenia zajęć dla nauczycieli wraz z dołączonymi do nich prezentacjami na płytach CD. Dodatkowym elementem aktywizującym zarówno szkoły, jak i poszczególnych uczniów do wprowadzania zasad odpowiedzialnej konsumpcji w życie, a zwłaszcza idei Sprawiedliwego Handlu, było przygotowanie i dystrybucja pakietów edukacyjnych Jak zostać szkołą przyjazną Fair Trade?. Na pakiety te składały się broszurki dla uczniów i nauczycieli oraz plakaty. Szkolenia przeprowadzone były

15 w formie wykładu interaktywnego z elementami warsztatu przez edukatorów na stałe współpracującymi z organizacjami członkowskimi PZS. Szkolenia cieszyły się dużym powodzeniem zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. 3. Kampania informacyjna w mediach Kampania w mediach prowadzona była zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i na poziomie regionalnym w 10 województwach przez organizacje członkowskie PZS. W ramach kampanii wyznaczone zostały strategiczne daty dla promocji odpowiedzialnej konsumpcji, a tym samym kampanii. 1. Światowy Dzień Konsumenta ( r.) 2. Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu ( r.) 3. Kampania wakacyjna (lipiec-sierpień 2008 r.) 4. Sprzątanie Świata (19-21 września2008 r.) 5. Kampania przedświąteczna (grudzień 2008 r.) Na szczeblu ogólnopolskim nasz przekaz do społeczeństwa kierowaliśmy poprzez: Internet (zaprzyjaźnione serwisy i blogi o profilu edukacyjnym, młodzieżowym, ekologicznym, obywatelskim i konsumenckim), prasę opiniotwórczą, młodzieżową, ekologiczną (Przekrój, Activist, Activist na fali, Lajf, Trendy Food, Manko, Vege), rozgłośnie radiowe. Na poziomie regionalnym kampania opierała się na stałym kontakcie z dziennikarzami regionalnych i lokalnych mediów, w tym wysyłce informacji prasowych z okazji strategicznych dat kampanii a także organizacji 20 konferencji prasowych zorganizowanych z okazji Światowego Dnia Konsumenta oraz w okresie przedświątecznym. 4. Prowadzenie portalu Przez cały rok, kontynuowaliśmy prowadzenie konsumenckiego portalu edukacyjnoinformacyjnego przeznaczonego specjalnie dla młodych osób. 5. Spacerownik po świadomej konsumpcji Spacerownik po świadomej konsumpcji realizowany był w ramach projektu Świadoma konsumpcja. Praktyczny przewodnik po Warszawie/Krakowie, w ramach którego opracowaliśmy przewodnik po eko-etycznych miejscach (tzw. Spacerownik) dla Krakowa i Warszawy. Spacerownik wskazuje miejsca, takie jak: sklepy i kawiarnie sprzedające produkty ekologiczne i ze Sprawiedliwego Handlu, punkty sprzedające rzeczy z recyklingu/handmade oraz miejsca usług, w których można wymienić/naprawić rzeczy użytkowe, inne miejsca propagujące świadomą, odpowiedzialną konsumpcję i działające według zrównoważonych wzorców. Miejsca te przedstawiliśmy w formie dwóch podręcznych przewodników jak również w wersji on-line na stronie Rezultaty: - udzielenie ponad 2700 porad w ramach prowadzenia Regionalnych Punktów Informacyjno- Edukacyjnych - przeprowadzenie 240 szkoleń dla ponad 6000 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - zorganizowanie 20 konferencji prasowych - dotarcie poprzez regionalne i ogólnopolskie media do ok. 300 tys. odbiorców kampanii, którzy przyswoili przekaz - zamieszczenie ponad 180 informacji i artykułów na stronie - uzyskanie poziomu odwiedzalności portalu na poziomie 8 tys. wejść miesięcznie

16 - wydanie 2 rodzajów Spacerowników po świadomej konsumpcji z opisem ponad 80 ekoetycznych miejsc oraz stworzenie internetowej wersji Spacerownika Kontynuacja: Kampania Kupuj odpowiedzialnie! będzie kontynuowana i rozwijana tematycznie w roku W jej ramach będę m.in. realizowane projekty edukacyjne dotyczące etycznej produkcji zabawek, odpowiedzialnego gospodarowania odpadami i inne. W ramach Kampanii w 2009 r. będziemy aktywnie uczestniczyć w działaniach Koalicji na rzecz Sprawiedliwego Handlu, która na poziomie ogólnopolskim reprezentuje środowisko organizacji pozarządowych i innych podmiotów zaangażowanych w rozwój ruchu Sprawiedliwego Handlu w Polsce. Źródła finansowania: 1. Środki Przejściowe 2005, Fundacja Fundusz Współpracy : ,02 zł 2. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: ,08 zł 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: ,50 zł 4. Program Młodzież w działaniu, Komisja Europejska: ,50 zł E. Wzmocnienie strukturalne i instytucjonalne PZS w zakresie planowania strategicznego i zarządzania organizacją Cel a) wypracowanie Strategii Rozwoju Polskiej Zielonej Sieci na lata oraz Zasad Zarządzania organizacją. b) zapewnienie bazy biurowo administracyjnej poprzez częściowe sfinansowaniu kosztów stałych organizacji. Działania Projekt rozpoczął się w październiku 2008 r., a jego zasadnicza część została zaplanowana na rok W roku 2008 odbyły się warsztaty strategiczne PZS ( ) w Krakowie udziałem przedstawicieli organizacji członkowskich, zarządu oraz pracowników. Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone z pomocą ekspertów z Towarzystwa Doradczego Ryszard Stocki. W trakcie warsztatów została zdiagnozowana obecna sytuacja organizacji, problemy i wyzwania, jakie przed nią stoją. Na tej podstawie zidentyfikowano główne obszary strategiczne ważne do rozwijania w najbliższych latach oraz działania, które muszą być podjęte w celu ich realizacji. Głównym obszarom strategicznym przypisano wizję na rok 2012 oraz metody i miary, którymi będzie można zmierzyć ich osiągnięcie. Rezultaty Na podstawie materiału powarsztatowego został opracowany wstępny dokument Filary Rozwoju PZS , który następnie został poddany uzupełnieniom i konsultacjom w roku Kontynuacja Opracowana wersja dokumentu strategicznego, po dokonaniu uzupełnień i konsultacji będzie przedmiotem obrad Walnego Zebrania PZS w czerwcu 2009, a następnie przyjęcia w formie uchwały. W ramach projektu na rok 2009 zaplanowana jest również praca nad dokumentem Zasady Zarządzania PZS oraz przyjęcie go również na Walnym Zebraniu PZS w czerwcu 2009 r. Źródła finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: zł

17 Uchwały Zarządu organizacji W roku 2008 Zarząd organizacji podjął uchwały: numer przedmiot uchwały data 1/2008 Przyjęcie Planu Roboczego PZS na rok /2008 Wydelegowanie J. Furmagi na spotkanie organizacji ekologicznych z Ministrem Środowiska 3/2008 Ubieganie się o dotacje w ramach programu MSZ Polska Pomoc na projekty w Ghanie i na Białorusi 4/2008 Ubieganie się o dotację z Komisji Europejskiej na projekt współpracy z Białorusią 5/2008 Ubieganie się o dotację z programu FIO 2008 na działania w zakresie zrównoważonej konsumpcji /2008 Ubieganie się o dotację z programu PO KL na wzmocnienie sieci NGOs 7/2008 Ubieganie się o dotację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach Programu wspierania organizacji pozarządowych 8/2008 Ubieganie się o dotacje w ramach POPT MRR na promocję funduszy europejskich /2008 Delegowanie R. Cyglickiego na spotkanie z Komisją Europejską w Warszawie /2008 Ubieganie się o dotację instytucjonalną w ramach Programu Fundacji Batorego 11/2008 Ubieganie się o dotacje z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na projekt nt. edukacji ekologicznej w zakresie odpadów 12/2008 Ustalenie terminu i agendy Walnego Zebrania PZS na w Warszawie 13/2008 Wydelegowanie K. Smolnickiego na spotkanie strategiczne Koalicji Klimatycznej w Warszawie /2008 Ubieganie się o dotację z Komisji Europejskiej na projekt edukacji rozwojowej 15/2008 Ubieganie się o dotacje z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz NFOŚiGW na projekty dotyczące zmian klimatu. Podjęcie współpracy z European Environmental Bureau w organizacji 16/2008 warsztatów Wpływ organizacji ekologicznych na politykę ekologiczną UE 17/2008 Decyzja o udziale w programie Eurepean Climate Foundation /2008 Akceptacja nowego interfejsu strony zielonasiec.pl /2008 Ubieganie się o dotację z programu Life+ na kampanię klimatyczną /2008 Podjęcie współpracy z Oxfam na szczycie COP 14 w Poznaniu /2008 Decyzja o powołanie w Polsce koalicji Global Call To Action Against Poverty wspólnie z Instytutem Globalnej Odpwoedzilaności 22/2008 Delegowanie M. Śmigrowskiej jako przedstawicielki PZS w Koalicji Klimatycznej Decyzja o podjęciu współpracy z Towarzystwem Doradczym R. Stocki 23/2008 w zakresie przeprowadzenie procesu planowania strategicznego w ramach Walnego Zebrania PZS oraz ustalenie terminu Walnego Zebrania na w Krakowie 24/2008 Decyzja o przystąpieniu do tworzenia Koalicji Sprawiedliwego Handlu

18 25/ / /2008 Poparcie Listu Otwartego Koalicji Klimatycznej w sprawie COP 14 w Poznaniu Poparcie dla Stanowiska środkowoeuropejskich NGOs w sprawie COP 14 w Poznaniu Ubieganie się o dotację z programu UKIE na ekspertyzę dot. Zielonej Księgi UE INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Statut Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć przewiduje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej (par.7, pkt. i Statutu),z której cały dochód ma być przeznaczony na realizację celów statutowych. Do dnia dzisiejszego działalność gospodarcza nie została podjęta przez związek stowarzyszeń. 1. Przychody w roku 2008: Przychody z działalności statutowej w tym: FW Młody konsument BATORY FIO Bankwatch OXFAM WFOŚiGW Kraków FW/NGO/153 DG JUSTICE MOTT III MSZ FW/zos/037 PRESIDENCY PKE OM MRR ECF Program MŁODZIEŻ EEB FED Pozostałe przychody Składki członkowskie Przychody finansowe ,11 zł ,35 zł ,49 zł ,08 zł ,24 zł ,00 zł ,50 zł ,02 zł ,83 zł 9 410,25 zł ,89 zł ,82 zł ,94 zł 4 051,06 zł ,00 zł ,49 zł ,50 zł 3 269,60 zł 9 785,05 zł ,51 zł 2.700,00 zł 0,00 zł 2. Poniesione w roku 2008 koszty: na realizację celów statutowych na administrację i zarząd na działalność gospodarczą Pozostałe koszty Koszty finansowe ,11 zł ,09 zł 0,00 zł ,30 zł 159,32 zł

19 3. Wynagrodzenia pracowników a) liczba osób zatrudnionych w organizacji Według stanu na dzień organizacja zatrudniała 4 pracowników: 1. Aleksandra Antonowicz umowa na czas nieokreślony, zatrudniona jako koordynator programu Globalne Południe 2. Katarzyna Zegadło umowa na czas nie określony, zatrudniona jako koordynator programu Bankwatch 3. Anna Roggenbuck umowa na czas nieokreślony, zatrudniona jako koordynator programu Bankwatch, urlop wychowawczy 4. Erwin Legutko umowa na czas określony w ramach odbywania służby zastępczej, na stanowisku pracownik biurowy od dnia b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie Z tytułu umów o pracę łącznie ,50 zł brutto w roku Z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia łącznie ,84 zł brutto c) wysokość wynagrodzeń wypłaconych łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia Stowarzyszenie nie wypłaca żadnych wynagrodzeń członkom swoich organów z tytułu sprawowanych przez nich funkcji. Majątek stowarzyszenia a) udzielone przez stowarzyszenie pożyczki pieniężne Stowarzyszenie nie udzielało w roku 2008 żadnych pożyczek pieniężnych. b) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. stowarzyszenie posiadało: na rachunkach w Banku NORDEA BANK S.A ,08 zł c) wartość nabytych obligacji oraz udziałów w spółkach Stowarzyszenie nie posiada obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego. d) nabyte nieruchomości Stowarzyszenie nie posiada żadnych nieruchomości. e) nabyte pozostałe środki trwałe Stowarzyszenie nie nabyło żadnych środków trwałych f) wartość aktywów i zobowiązań Szczegółowe informacje w sprawozdaniu finansowym stanowiącym załącznik II Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe W roku 2008 organizacja nie wykonywała żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz w sprawie składanych deklaracji podatkowych Stowarzyszenie nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych. Zaliczki od podatku dochodowego od osób fizycznych, pobierane przy wypłacaniu wynagrodzeń, są regularnie odprowadzana na konto Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto. Ujawniona w sprawozdaniu finansowym zaległość w kwocie ,00 zł wynika z faktu, iż zaliczki pobrane od wynagrodzeń wypłacanych w grudniu odprowadza się do Urzędu Skarbowego w terminie do 20 stycznia roku następnego. Stowarzyszenie składa comiesięczne deklaracje PIT-4 dotyczącą pobranych zaliczek na podatek dochodowy, natomiast deklaracja CIT składana jest raz do roku.

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Społecznego Instytutu Ekologicznego za rok 2005

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Społecznego Instytutu Ekologicznego za rok 2005 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Społecznego Instytutu Ekologicznego za rok 2005 1. Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Społeczny Instytut Ekologiczny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011-1/8 - Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

konferencja Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, 25-26 listopada 2009

konferencja Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, 25-26 listopada 2009 konferencja Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, 25-26 listopada 2009 Małgorzata Małochleb Związek Stowarzyszeń Polska Zielona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010 FUNDACJA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI POLISTREFA 30-348 KRAKÓW UL. PROF. BOBRZYŃSKIEGO 39A/28 REGON:121227750 NIP676-241-97-46 KRS 0000356036 Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 1. O Fundacji. 2. Działania w 2012 roku. 3. Działalność gospodarcza. 4. Uchwały Zarządu. 5. Informacja o wysokości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok Nazwa fundacji: Fundacja na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA Siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne fundacja piaskowy smok Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności fundacji Piaskowy Smok z siedzibą w Katowicach za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31, sporządzane na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 marzec 2008 Fundacja Partners Polska a) ul. Górnickiego 3 lok.10a, 02-063 Warszawa b) Nr w KRS 0000221845 c) REGON: 012703063 d) członkowie

Bardziej szczegółowo

SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2007

SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2007 SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2007 1. Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Szczecin 19 czerwca 2009 rok 1. Identyfikacja i analiza moŝliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat; 2. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "ŚWIAT DZIECIOM" W 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM W 2007 r. Kraków, 28 czerwca 2008 r., Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto W Krakowie Fundacja "Świat Dzieciom", prowadząca działalność statutową na rzecz ogółu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pole Dialogu Siedziba i adres: Aktualny adres do korespondencji: Adres poczty elektronicznej 1 : Leżajska 2 lok. 2, 02-155 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012 Kraków, 26.06.2013r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY za rok 2012 1. Dane Fundacji. Nazwa: Fundacja Instytut Architektury. Adres: ul. Bałuckiego 5B/6, 30-318 Kraków.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036 Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036 I. Dane Stowarzyszenia: Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Siedziba i

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2004r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02. września 2014

Wrocław, 02. września 2014 Wrocław, 02. września 2014 Uchwała nr 2014/2 z dnia 02. września 2014 roku Zarządu Fundacji Rozwoju Projektów Programistycznych ProProgres o przyjęciu Sprawozdania z działalności Fundacji za okres od 07.06.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

Kampania informacyjno-edukacyjna: Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego PORZĄDNE POMORZE

Kampania informacyjno-edukacyjna: Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego PORZĄDNE POMORZE Kampania informacyjno-edukacyjna: Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego PORZĄDNE POMORZE Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa Dominik Sudoł Członek Zarządu, Koordynator kampanii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. 1 Maja 112, 58-305 Wałbrzych, Poland KRS 0000117278, REGON 891423578, NIP 886-26-65-090 tel./ fax +48 74 849 21 33, www.fee.hm.pl, e-mail: office@fee.hm.pl Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 1. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Prezesem zarządu Fundacji Miasto Projekt jest Justyna Kozulska, zameldowana w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 10a, 90-750 Łódź;

Prezesem zarządu Fundacji Miasto Projekt jest Justyna Kozulska, zameldowana w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 10a, 90-750 Łódź; Toruń, 30.03.2011 Fundacja Miasto Projekt 87-100 Toruń ul. Żeglarska 11/6 NIP 9562262230, REGON 340608631 KRS 0000339643 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Miasto Projekt z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI ZA 2008 ROK 1. Dane rejestracyjne: Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni Adres: ulica Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia Fundacja została wpisana

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203)

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) Łódź, dn. 09.12.2013r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIALALNOŚCI ŚWIATOWEJ FUNDACJI POMOCY ZA ROK 2013 I. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz.

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Normalna Przyszłość za okres 01 stycznia 31 grudnia 2012 roku Nazwa Organizacji: Fundacja Normalna Przyszłość Siedziba i adres Organizacji:, 04-028 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2013 Warszawa, marzec 2014 r. I. INFORMACJE O ORGANIZACJI NAZWA: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich SIEDZIBA i ADRES: ul. M. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa NUMER

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu merytorycznego Źródeł za rok 2013

Prezentacja raportu merytorycznego Źródeł za rok 2013 Prezentacja raportu merytorycznego Źródeł za rok 2013 Walne zebranie członkiń i członków Łódź, 04.04.2014 Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź Stowarzyszenie ODE Źródła od 20

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012-1/9 - Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI ZA 2007 ROK 1. Dane rejestracyjne: Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni Adres: ulica Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia Fundacja została wpisana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

Środowisko dla Rozwoju

Środowisko dla Rozwoju ENEA Krajowa sieć partnerstwa Środowisko dla Rozwoju na rzecz promowania zasad zrównowaŝonego rozwoju i jej rola we wdraŝaniu POIiŚ 27 maja 2010 r. Zamość Spis treści 1. Europejska Sieć Organów Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska Białowieża, 7 października 2010 roku Dorota Ławreszuk Koordynator

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego RADA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia Instytut Wschodnich Inicjatyw. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia Instytut Wschodnich Inicjatyw. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia Instytut Wschodnich Inicjatyw za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 1 Wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Misja PROM Wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez rzecznictwo ich interesów oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków Program Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Zakres merytoryczny konkursu Termin składania wniosków Więcej informacji Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Edukacji dla Demokracji Konkurs grantowy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja

CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM na podstawie raportu końcowego z realizacji Zadania A w ramach niniejszego projektu oraz rekomendacji stworzonych przez zespół ekspertów z

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Fundacja 1 Czerwca 90-407 Łódź ul. Piotrkowska 17 wej. D Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Nazwa fundacji: Fundacja 1 Czerwca Siedziba i adres fundacji: ul. Piotrkowska 17 wejście

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 marca do 31 grudnia 2009 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Miejsce: Towarzystwo Naukowe Płockie w Płocku. 1. Otwarcie konferencji Janina Kawałczewska Powitanie uczestników, prelegentów.

Miejsce: Towarzystwo Naukowe Płockie w Płocku. 1. Otwarcie konferencji Janina Kawałczewska Powitanie uczestników, prelegentów. Scenariusz konferencji 27 września 2010 roku, godz. 10.00 Organizacje pozarządowe z administracją publiczną na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony bioróżnorodności Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

polska pomoc rozwojowa przestrzeń dla pracy naukowej Agata Czaplińska program polskiej pomocy finansowanie dwustronnej działalności pomocowej Polski na rzecz krajów rozwijających się i przechodzących transformację

Bardziej szczegółowo

Raport za rok Nasz profil na facebooku: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Raport za rok Nasz profil na facebooku: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Raport za rok 2013 Projekty realizowane w 2013r. 1. Projekt Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. MPiPS w ramach EFS. Lider DFOP, Partner Centrum ds.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. sporządzony dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 1. Cel działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2009 jest: 1. promocja PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

- wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 października 2002 r. pod numerem KRS 0000136524; -REGON-052196190; - Zarząd:

- wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 października 2002 r. pod numerem KRS 0000136524; -REGON-052196190; - Zarząd: Białystok, 25.03.2012 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Organizacji Pożytku Publicznego - Stowarzyszenia w 2011 r. Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Puszczy Rominckiej za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Fundacji Puszczy Rominckiej za rok 2011 Sprawozdanie z działalności Fundacji Puszczy Rominckiej za rok 2011 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U.01.50.529 z dnia 22 maja 2001 r.) 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo