Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z siedzibą w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 26A, założony , wpisany do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem w dn r. Numer REGON: , numer NIP: Dane dotyczące członków Zarządu: 1. Joanna Furmaga - prezes zarządu, zamieszkała w Krakowie 2. Robert Cyglicki wiceprezes zarządu, zamieszkały w Szczecinie 3. Krzysztof Smolnicki wiceprezes zarządu, zamieszkały we Wrocławiu 4. Ewa Ligęza - Sieniarska, członek zarządu, zamieszkała w Warszawie 5. Paweł Grzybowski członek zarządu, zamieszkały w Wilkowicach Cele statutowe stowarzyszenia: Celem Związku jest wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez partnerstwo, współpracę i uczestnictwo, a także wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, propagowanie i realizowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska oraz wspieranie takich inicjatyw podejmowanych przez organizacje o celach nie-zarobkowych, a w szczególności: a) podejmowanie działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; b) budowanie społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju; c) prowadzenie lobbingu na rzecz zrównoważonego rozwoju; d) wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczeństwa w ochronie środowiska; e) wspieranie pro-ekologicznych inicjatyw obywatelskich; f) wzmacnianie ruchu ekologicznego; g) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń w ramach ruchu ekologicznego; h) promowanie i organizacja wolontariatu; i) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; j) prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej; k) upowszechnianie i ochrona praw i interesów konsumentów; l) powszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; i) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Zasady, formy i zakres działalności statutowej Działalność statutowa prowadzona jest poprzez: a) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, medialnej i organizacyjnej; b) organizowanie spotkań, seminariów i konferencji o tematyce związanej ze zrównoważonym rozwojem c) prowadzenie działalności doradczej,

2 d) prowadzenie działalności szkoleniowej; e) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczej i wdrożeniowej, rozwijanie ukierunkowanych badań naukowych; f) pomoc techniczną, organizacyjną, informacyjną i finansową organizacjom o celach nie-zarobkowych; g) opracowywanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, badań, prognoz i programów dotyczących zagadnień zrównoważonego rozwoju; h) Uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo administracyjnych w zakresie spraw związanych z celami statutowymi; i) współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa międzysektorowego; j) aktywizacja społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich oraz promowanie i organizowanie wolontariatu działającego na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; k) współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą; Działania te były prowadzone wyłącznie w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Działania zrealizowane w roku 2008 W roku 2008 działalność statutowa realizowana była w szczególności poprzez następujące wyodrębnione działania (projekty): A. Fundusze dla zrównoważonego rozwoju A.1. Monitoring działalności międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce A.2. Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju w Europie Środkowej Koordynacja Koalicji Polskich Organizacji Ekologicznych ds. Funduszy Unijnych A.3. Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce B. Akcja dla Globalnego Południa B.1. Monitoring polskiej pomocy rozwojowej i procesu kształtowania polityki rozwojowej we współpracy z organizacjami pozarządowymi z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. B.2. Wsparcie techniczne i pomoc rzeczowa dla rozwoju obszarów wiejskich Tafi Todzi w Ghanie C. Program Dla Klimatu C konferencja stron UNFCCC w Poznaniu C.2. Osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju zagrożone skutkami zmian klimatycznych D. Kampania Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują Świat. D.1."Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat. Program aktywnej edukacji obywatelskiej połączony ze społeczną kampanią informacyjną" D.2. Świadoma konsumpcja. Praktyczny przewodnik po Warszawie/Krakowie E. Wzmocnienie strukturalne i instytucjonalne PZS w zakresie planowania strategicznego i zarządzania organizacją.

3 OPISY POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ A. FUNDUSZE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A.1. Monitoring działalności międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce Celem działań podejmowanych w ramach CEE Bankwatch Network jest doprowadzenie do bardziej efektywnego i przyjaznego środowisku wydatkowania funduszy zarządzanych przez międzynarodowe instytucje finansowe (a w szczególności Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), jak również funduszy Unii Europejskiej. Partnerzy : CEE Bankwatch Network jest siecią organizacji pozarządowych z 12 krajów: Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Bułgarii, Ukrainy, Gruzji, Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy i Macedonii. Działania: Głównym obszarem działania koordynatora Bankwatch w 2008 był monitoring dużych projektów z zakresu infrastruktury transportowej pod kątem oddziaływania na środowisko (m.in. drogi ekspresowe S8, S3, autostrada A1). W pierwszej połowie 2008 Bankwatch opublikował mapę kontrowersyjnych projektów ubiegających się o dofinansowanie unijne, obejmującą region Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie wykorzystano informacje zebrane przez koordynatora z Polskiej Zielonej Sieci. Problematyka oddziaływania na środowisko dróg S8 i S3 prezentowana była w trakcie licznych spotkań i konferencji, w tym na konferencji Człowiek, natura, infrastruktura ( , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), konferencji dotyczącej korytarzy transportowych ( , Białowieża) oraz na spotkaniu z Komisją Europejską (przedstawiciele DG Regio i DG Environment). W odniesieniu do drogi S3, przeprowadzono wizję lokalną miejsc potencjalnych konfliktów inwestycji z obszarami przyrodniczo cennymi. Przygotowano uwagi dotyczące możliwych naruszeń unijnego prawa ochrony przyrody, które przekazano Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W 2008 koordynator Bankwatch kontynuował działania na rzecz wyboru przyjaznego dla przyrody wariantu obwodnicy Augustowa w ramach drogi ekspresowej S8 (m.in. szereg spotkań i kontakty robocze z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad). Koordynator Bankwatch monitorował i aktywnie uczestniczył w komentowaniu dokumentacji dla sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko I Paneuropejskiego Korytarza Transportowego I (Via Baltica). Kolejną inwestycją monitorowaną przez Bankwatch była budowa autostrady A1 na odcinku centralnym (woj. kujawsko-pomorskie i łódzkie). Koordynator z Polskiej Zielonej Sieci zapoznał się z dokumentacją techniczną projektu oraz raportem z oceny oddziaływania na środowisko i przedstawił uwagi dotyczące m.in. działań poprawiających warunki migracji dużych zwierząt. Dodatkowym obszarem działania koordynatora Bankwatch były kwestie dotyczące ochrony klimatu w kontekście polityki rozwojowej i projektów finansowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe w krajach rozwijających się. W dniach miała miejsce wizyta przedstawicieli organizacji pozarządowych z Nigerii i Gruzji w Warszawie i Krakowie. W trakcie wizyty zorganizowano pokazy filmowe i otwarte prelekcje, jak również spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Koordynator Bankwatch wziął również udział w szczycie klimatycznym w Poznaniu (COP 14). Rezultaty Wkład w dokumentację dla przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla I Panuropejskiego Korytarza Transportowego.

4 Uwagi do raportów z oceny oddziaływania na środowisko dla dróg S3 i A1, które zostały wzięte pod uwagę w trakcie planowania działań ograniczający wpływ tych dróg na środowisko przyrodnicze (m.in. uwzględnienie potrzeb migracyjnych dużych zwierząt). Otwarte pokazy i prelekcje oraz spotkanie z przedstawicielami Ministerswa Finansów, podnoszące świadomość odnośnie projektów finansowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe w krajach globalnego południa. Kontynuacja Polska Zielona Sieć pozostanie w 2009 organizacją członkowską w CEE Bankwatch Network, planowana jest kontynuacja działań z zakresu monitoringu wydatkowania funduszy UE. Od stycznia 2009 przewidziano zatrudnienie drugiego koordynatora krajowego, odpowiedzialnego za monitoring sektora gospodarki odpadami oraz monitoring kwestii horyzontalnych w wydatkowaniu funduszy UE (działania realizowane dotychczas przez Instytut Ekonomii Środowiska w ramach Bankwatch). Źródła finansowania CEE Bankwatch Network: ,24 PLN Działalność CEE Bankwatch Network (w tym działania realizowane przez Polską Zieloną Sieć) finansowane są z szeregu grantów pochodzących od instytucji (m.in. Komisja Europejska) oraz prywatnych fundacji (np. Oak Foundation). Pozyskiwanie środków realizowane jest na poziomie międzynarodowym, przez centralę Bankwatch (Czechy). A.2. Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju w Europie Środkowej Koordynacja Koalicji Polskich Organizacji Ekologicznych ds. Funduszy Unijnych Cele programu: - umożliwienie organizacjom pozarządowym z Europy Środkowej i Wschodniej działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w polityce regionalnej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. - poprawa wdrażania funduszy strukturalnych poprzez analizy, badania, udział społeczny oraz promocję dobrych praktyk - zwiększenie zdolności instytucjonalnych organizacji wchodzących w skład sieci SF team i transfer ich do sektora organizacji pozarządowych. Partnerzy Program realizowany jest przez SF Team koalicję organizacji pozarządowych z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Łotwy oraz Holandii. Na poziomie krajowym, w programie biorą udział partnerzy skupieni w Koalicji Polskich Pozarządowych Organizacji Ekologicznych na rzecz Funduszy Unijnych, tj. Instytut Ekonomii Środowiska, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia oraz WWF Polska. Działania W ramach programu utrzymywana i aktualizowana jest strona dostarczająca organizacjom pozarządowym i wszystkim zainteresowanym aktualnych informacji dotyczących wdrażania funduszy UE w kontekście zrównoważonego rozwoju (informacje od przedstawicieli organizacji w komitetach monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich, aktualności dotyczące naborów wniosków, baza dobrych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych). Program obejmuje ponadto koordynację Koalicji Polskich Pozarządowych Organizacji Ekologicznych Na Rzecz Funduszy Unijnych (w tym administrację owej listy dyskusyjnej). Koalicja skupia organizacje aktywnie uczestniczące w monitorowaniu programowania i wydatkowania funduszy unijnych w Polsce z punktu widzenia zasad

5 zrównoważonego rozwoju. W 2008 zorganizowano spotkanie (26.02 w Warszawie) oraz kilka telekonferencji z udziałem przedstawicieli organizacji tworzących Koalicję. Koalicja przygotowała i wystosowała wspólne stanowiska m.in. w sprawie listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko czy w sprawie wytycznych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko przeznaczonych dla beneficjentów funduszy UE. Dzięki staraniom Koalicji (kontakty z Komisją Europejską oraz Urzędami Marszałkowskimi), w skład Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne włączono dodatkowych przedstawicieli pozarządowych organizacji ekologicznych. W ramach programu realizowana jest międzynarodowa wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami SF Team, której służą m.in. dwa spotkania wszystkich partnerów w roku. W drugiej połowie 2008 przygotowane i przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród organizacji pozarządowych dotyczące realizacji zasad partnerstwa we wdrażaniu funduszy unijnych. Wyniki badania wykorzystane zostaną w publikacji przewidzianej na początek Rezultaty Serwis internetowy zawierający aktualne informacje dotyczące funduszy UE, analizy i stanowiska dotyczące wdrażania funduszy UE w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju, bazę dobrych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Funkcjonująca owa lista dyskusyjna Koalicji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych Na Rzecz Funduszy Unijnych. Stanowiska Koalicji przekazane Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, Ministerstwu Środowiska i innym instytucjom. 4 przedstawicieli pozarządowych organizacji ekologicznych zaproszonych do uczestnictwa w pracach Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne. Kontynuacja W 2009 planowana jest kontynuacja działań Koalicji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych Na Rzecz Funduszy Unijnych oraz utrzymywanie serwisu W ramach wymiany doświadczeń z partnerami SF Team, w pierwszej połowie 2009 przewidziano międzynarodową konferencję nt. partnerstwa we wdrażaniu funduszy UE oraz finalizację przekrojowej, międzynarodowej publikacji dotyczącej tego zagadnienia. Źródła finansowania C.S. Mott Foundation: 9 410,25 PLN A.3. Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce okres realizacji od do Celem projektu było wzmocnienie zdolności organizacji pozarządowych do wykorzystywania Funduszy Unijnych. Celami operacyjnymi były: Promocja dobrych praktyk wykorzystywania funduszy unijnych Informacja o możliwościach uzyskania dofinansowania. Wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami w szczególności w aspekcie jak współpracować? Jak uniknąć błędów w trakcie realizacji projektów Partnerzy W trakcie realizacji projektu PZS nie angażował partnerów zewnętrznych, jednak przy realizacji działań projektu Polska Zielona Sieć współpracowała z: Koalicjią Polskich Organizacji Ekologicznych na rzecz Funduszy Unijnych oraz z organizacjami członkowskimi Polskiej Zielonej Sieci. Współpraca obejmowała wsparcie informacyjne oraz pomoc w organizacji działań projektu. Działania 1) Ogólnopolski konkurs i wystawa Najlepsze projekty

6 Celem konkursu było wyłonienie i promocja 16 najlepszych projektów (po jednym z województwa) w sposób najbardziej modelowy i efektywny wykorzystujących Fundusze Unijne. Kryteriami naboru najlepszych projektów były: efektywność projektu, modelowość i innowacyjność, współpraca i partnerstwo międzysektorowe w trakcie realizacji projektu, realizacja zasad zrównoważonego rozowoju oraz celów polityk horyzontalnych w tym w szczególności ochrony środowiska. Zwycięskie projekty były prezentowane na ogólnopolskiej wystawie objazdowej w roku ) Internetowy serwis Przyjazne fundusze Serwis prowadzony bęył na bazie istniejącego serwisu Koalicji POE na rzecz Funduszy Unijnych (www.ekoprojekty.pl).serwis prowadzony był dla podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem funduszy strukturalnych dla potrzeb zrównoważonego rozwoju, a w szczególności organizacji pozarządowych, w tym partnerstw międzysektorowych. Kluczowymi elementami serwisu z punktu widzenia celów projektu były: - Baza dobrych projektów: Baza przedstawia najciekawsze projekty realizowane przez organizacje pozarządowe oraz współpracujące z nimi samorządy lokalne przy wsparciu pochodzącym ze środków strukturalnych.kluczowymi elementami serwisu z punktu widzenia celów projektu będą: - internetowy punkt doradczy: Działalność doradczą prowadził Łącznik branżowy ds. ekologii w programie łączników ds. funduszy strukturalnych Fundacji Batorego. Działalność doradcza prowadzona była głównie przy użyciu Internetu oraz telefonicznej infolinii. Kontynuacja 1) Wystawa Najlepsze Projekty Wystawa prezentuje 16 zwycięskich projektów w ogólnopolskim konkursie Najlepsze Projekty. Wystawa prezentowana będzie w 2009 roku w miesiącach marzec-czerwiec w 16 lokalizacjach (głównie na dworcach PKP w miastach wojewódzkich, lub innych przestrzeniach miejskich). Otwarciu każdej z wystaw będzie towarzyszyła konferencja prasowa. 2) Warsztaty Nowe szanse Warsztaty nakierowane będą na organizacje pozarządowe oraz ich partnerów projektowych. Warsztatów zostaną przeprowadzone w każdym z 16 województw. Formuła warsztatów oparta o: prezentacje trzech wybranych projektów zrealizowanych na terenie danego województwa (autoprezntacje) oraz interaktywną formę, gdzie prowadzący spróbują wspólnie z zaproszonymi przedstawicielami organizacji i ich partnerami wypracować swoistą metodologię przygotowania i realizacji projektów, od pomysłu począwszy a na wyzwaniach związanych z wdrażaniem projektu skończywszy. Przewiduje się udział przedstawicieli właściwych departamentów ds. środków pomocowych w Urzędach Marszałkowskich, którzy merytorycznie wesprą pozarządowych ekspertów d.s. funduszy unijnych. Źródła Finansowania Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna: PLN B. PROGRAM AKCJA DLA GLOBALNEGO POŁUDNIA B.1: Monitoring polskiej pomocy rozwojowej i procesu kształtowania polityki rozwojowej we współpracy z organizacjami pozarządowymi z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Zrealizowane projekty: a) Development Aid Watch in New Member States support of Polish, Czech and Slovakian civil society groups for monitoring and awareness raising aimed at transparent and effective Official Development Aid (sponsor DG Justice);

7 b) Challenging Poland in EU development policy decision-making - support for Polish civil society groups engagement in EU policy dialogue on national and international development assistance (sponsor Presidency Fund). Cel Wsparcie dla tworzenia odpowiedzialnej i skutecznej polskiej polityki rozwojowej, będącej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Promocja dobrych rozwiązań unijnej polityki rozwojowej możliwej do przetransponowania do polityk krajowych oraz wsparcie współpracę organizacji pozarządowych monitorujących pomoc rozwojową, ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów członkowskich UE. Partnerzy Grupa Zagranica, Polska Akcja Humanitarna, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Czech Forum for Development Cooperation, MVRO Slovak Republic, HAND Hungary Działania 1.Robocze spotkania tematyczne z ekspertami z krajów UE15 oraz z Angoli i Tanzanii. 8 maja odbyło się spotkanie robocze z udziałem zaproszonego w roli eksperta F. Sebbana z francuskiej platformy Coordination Sud. Spotkanie zatytułowane How the UE is financing development assistance for the Global South zgromadził o12 uczestników. Posłużyło jako okazja do wypracowania dobrych przykładów mechanizmów pomocowych UE możliwych do promowania w trakcie dyskusji nad kształetem polskiej pomocy rozwojowej. W dniach czerwca, na zaproszenie PZS gościli w Warszawie Fernando Pacheco (prezes ADRA, Angola) i Armando Swenya (SAHRiNGON, Tanzania Chapter). Agenda ich wizyty obejmowała 3 spotkania: spotkanie z przedstawicielami DR MSZ RP, ODA Club, spotkanie publiczne współorganizowane z Polską Akcją Humanitarną z dodatkowym uczestnictwem byłego ambasadora Angoli E.Rzewuskiego, szefowej UNDP Polska A. Darskiej, prof. W.Orłowskiego z Polskiej Akademii Nauk, spotkanie publiczne poświęcone polskiej działalności w Angoli i Tanzanii krajach priorytetowych dla polskiej pomocy, spotkanie dyskusyjne ze studentami zorganizowane we współracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności na Uniwersytecie Warszawskim. 2. Międzynarodowy warsztat z zakresu monitoringu Oficjalnej Pomocy Rozwojowej marca 2008r. w Krakowie odbył się warsztat, w którym uczestniczyło w sumie 20 osób z polskich, czeskich i słowackich organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką pomocową. Warsztat prowadzony był przez 2 zaproszonych ekspertów: Pawła Bagińskiego, byłego Naczelnika Wydziału Programowania Pomocy DWR/MSZ RP, oraz Jasmine Burnley, koordynatorkę inicjatywy monitoringowej Aidwatch CONCORD. Celem warsztatu było wypracowanie metodologii monitoringu pomocy rozwojowej w nowych krajach członkowskich UE. Po warsztacie stworzona została specjalna lista dyskusyjna skupiająca uczestników. 3. Prowadzenie grupy roboczej ds. monitoringu polskiej pomocy. Koordynatorka PZS koordynowała pracę grupy roboczej ds. monitoringu polskiej pomocy, skupiającej 11 polskich organizacji pozarządowych. Grupa spotkała się 5 razy (23.01.; ; ; ;06.08.) w celu przygotowania tekstu raportu monitoringowego podsumowującego Oficlajną Pomoc Rozwojową udzieloną przez Polskę w 2007r. 4. Publikacja raportu Polska Pomoc Rozwojowa września 2008r., w trakcie II Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej, organizowanego przez MS RP, został opublikowany raport Polska Pomoc Rozwojowa 2007, w nakładzie 900 sztuk. Raport został napisany przez reprezentantów polskich organizacji pozarządowych, skupionych w grupie roboczej prowadzonej przez PZS. Jego publikacji towarzyszyła dyskusja, w której udział wzięli: koordynatorka PZS A.Antonowicz, J.Ochojska prezes PAH, M.Ziółkowski dyrektor DWR MSZ RP, M.Baj dyrektor D.Zagranicznego M.Finansów RP. 5. Publikacja analizy ODA in V4 countries

8 Na bazie współpracy z organizacjami z Polski, Czech, Słowacji i Węgier PZS wydała w j. angielskim analizę pt. ODA in V4 countries podsumowującą proces kształtowania sie systemów pomocowych w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Analiza została wydana w ilości 300 egzemplarzy i została rozdystrybuowana wśród partnerów, i odpowiednich ministerstw w poszczególnych krajach. 6. Spotkania rzecznicze W ramach programu odbyło się 8 spotkań z politykami, posłami i przedstawicielami ministerstw: 1. z dyrektorem Dep. Zagranicznego Ministerstwa Finansów M.Bajem ( , Warszawa) 2. z posłem M.Borowskim ( , Warszawa) 3. z posłanką B.Bublewicz ( , Warszawa) 4. z europosłem F.Kaczmarkiem ( ; , Poznań) 5. z posłanką J.Szymanek-Deresz ( ) 6. z O.Kucharską-Zawadzką, Naczelniczką DWR MSZ RP ( , Warszawa) 7. robocze spotkanie z zespołem DWR MSZ RP przy udziale przedstawicieli Zarządu polskiej platformy Grupa Zagranica w sprawie rocznego planu polskiej pomocy na 2008r. ( , Warszawa organizator PZS) 7. Publikacja internetowych newsletterów do polityków We współpracy z Polską Akcją Humanitarną i Instytutem Globalnej Odpowiedzialności w 2008r. 6 razy rozesłane zostały do polskich posłów internetowe newslettery (8.04.; ; 7.07.; 15.09; ; ). Każdorazowo po rozesłaniu, we współpracy z partnerami kontakt z posłami był nawiązywany spotkania regionalne promujące ideę przejrzystej, skutecznej i sprawiedliwej pomocy rozwojowej. W 2008r. odbyły się 4 spotkania regionalne promujące ideę przejrzystej, skutecznej i sprawiedliwej pomocy rozwojowej, zorganizowane przy współpracy i z udziałem organizacji członkowskich PZS, w Lublinie ( ), Warszawie ( ), Łodzi( ) i Szczecinie ( ). W sumie wzięło w nich udział 380 osób. Na spotkaniach dystrybuowane były publikacje PZS, a uczestniczący w nich goście dyskutowali wyzwania stojące przed polskim systemem pomocowym. Dodatkowo, koordynatorka PZS poprowadziła warsztat dla 15 studentów Uniwersytetu Wrocławskiego ( ). 20 września program Akcja dla Globalnego Południa prezentował się w trakcie II Forum Współpracy Rozwojowej organizowanego przez MSZ RP. Szacuje się, że stoisko PZS odwiedziło 250 osób. 9. Strona tematyczna Strona została zmodyfikowana treściowo i wizualnie, co przyczyniło się do wzrostu jej oglądalności i bardzieje efektywnej promocji działalności PZS w ramach programu Akcja dla Globalnego Południa. Są na niej dostępne nie tylko informacje o bieżących działaniach, lecz również zdjęcia i filmy PZS. Strona ma oglądalność na poziomie 10. Regranting na wydanie czeskiego raportu monitoringowego w ramach współpracy z czeską platformą organizacji pozarządowych FoRS. Raport Jak Česká republika pomáha studie o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky za rok 2007 został wydany prz wsparciu udzielonym FoRS przez PZS, w nakładzie 300 sztuk. Raport był narzędziem działań rzeczniczych czeskich organizacji pozarządowych współpracujących z czeskim MSZ. 11. Wydanie publikacji Co trzeba zrobić w sprawie, którą popiera 84% Polaków? Polska współpraca dla rozwoju. Publikacja została wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy, z angielskim streszczeniem wydanym w nakładzie 100 egzemplarzy. Zawiera analizę zgodności polskiego systemu pomocowego z Europejskim Konsensusem ws. Rozwoju. Publikacja została rozdystrybuowana wśród polityków, posłów, studentów i zainteresowanych organizacji pozarządowych.

9 Rezultaty Rezultaty ilościowe są opisane przy okazji działań. Działalność programu w wybranej dziedzinie przełożyła się w 2008r. na zbudowanie umiejętności merytorycznych i praktycznych zespołu programu, kontaktów wśród organizacji polskich, czeskich, słowackich a także na poziomie UE, pozycji PZS jako odpowiedzialnego i proaktywnego partnera w dyskusji dotyczącej polskiego systemu pomocowego. Aktywność polityczna PZS doprowadziła do szeregu spotkań sektora pozarządowego z podejmującymi decyzje dot. polskiego systemu pomocowego, podniesienia priorytetu pomocy rozwojowej w polskiej polityce, większego zainteresowania mediów i społeczeństwa, szczególnie studentów tematem. Kontynuacja w następnym roku/latach Działanie jest kontynuowane w 2009r. - we współpracy z polską platformą Grupa Zagranica, instytutem Globalnej Odpowiedzialności i Polską Akcją Humanitarną. PZS złożyła do Komisji Europejskiej wniosek na 3-letni projekt promujący efektywną współpracę na rzecz rozwoju w krajach Afryki Subsaharyjskiej, we współpracy z czeską i słowacką platformą organizacji pozarządowych. Źródła finansowania : Komisja Europejska, DG Justice, Security and Freedom ,20 PLN Presidency Fund ,94 PLN B. 2. Wsparcie techniczne i pomoc rzeczowa dla rozwoju obszarów wiejskich Tafi Todzi w Ghanie. Celem strategicznym przeprowadzonych działań była redukcja ubóstwa poprzez promocję dobrych praktyk rolniczych służących zwiększaniu produktywności rolnej oraz tworzenie alternatywnych źródeł dochodów na terenie obszaru wiejskiego Tafi-Todzi w Południowo- Wschodniej Ghanie. Partnerzy Projekt został zrealizowany przez Polską Zieloną Sieć w partnerstwie z Friends of the Earth- Ghana. Działania 1. Przygotowanie i wdrażanie Strategii rozwoju obszaru wiejskiego Tafi-Todzi w południowo-wschodniej Ghanie. Na obszarze Tafi Todzi, w miejscowościach Tafi Mador, Tafi Abuipe, Aneta i Vakpo-Todzi, w dniach przeprowadzono badania terenowe w celu analizy potrzeb, możliwości i zagrożeń dla realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Zostały one przeprowadzone w oparciu o mapę topograficzną, kwestionariusz wywiadu, analizę próbek glebowych oraz ocenę ekspercką.w przeprowadzonych wywiadach wzięli udział lokalni liderzy (opinion leaders), przedstawiciele tradycyjnych władz wspólnot oraz władz administracyjnych powiatu Kpando i HoHoe, krajowi specjaliści ds. rolnictwa i ochrony środowiska, łącznie ok. 60 osób. Prace nad dokumentem były kontynuowane od września do listopada Przygotowana Strategia ma charakter modelowy, gdyż z jednej strony służy określeniu priorytetów rozwojowych obszarów wiejskich Tafi-Todzi na bazie Milenijnych Celów Rozwojowych, a z drugiej pomaga w monitoringu skuteczności podejmowanych działań w perspektywie kilkuletniej. Tym samym stanowi ważny element oceny efektywności udzielanej pomocy, która może zostać wykorzystania w procesie programowania Polskiej Pomocy Rozwojowej/Zagranicznej. W ramah projektu powstała także dokumentacja techniczna dla budowy i lokalizacji studni w Tafi Mador oraz projekt wraz z wyceną budowy i instalacją centrum przetwórstwa manioku oraz oleju palmowego. Oba dokumenty powstały w Ghanie na zamówienie Polskiej Zielonej

10 Sieci w październiku i listopadzie 2008 r. Zgodnie z założeniem przygotowana dokumentacja służyć będzie realizacji założeń Strategii rozwoju obszarów wiejskich Tafi-Todzi w latach Wsparcie techniczne i pomoc rzeczowa dla aktywności zarobkowej kobiet i młodzieży społeczności Tafi-Todzi W ramach tego działania przeprowadzono szkolenia z alternatywnych metod zarobkowania, które miały na celu zarówno zdobycie nowych umiejętności jak i poszerzenie aktualnej wiedzy uczestników. W szkoleniach z produkcji tekstyliów tradycyjnie farbowanych, które zostały przeprowadzone w społecznościach Tafi-Mador oraz Vakpo-Todzi analogicznie w terminach oraz wzięło udział 41 osób. Grupy kobiet biorące udział w szkoleniach sformalizowały działalność zakładając stowarzyszenia Tafi-Mador Handicraft Centre oraz Vakpo-Todzi Tie-and-Dye Association, które działają do tej pory produkując tekstylia na potrzeby lokalnych rynków. W tym roku produktami grup zainteresował się polski dystrybutor, który ma plany dotyczące dalszej współpracy ze stowarzyszeniami Przeprowadzone szkolenia z marketingu i zarządzania dotyczyły identyfikowania potencjalnych zajęć przynoszących alternatywne źródła utrzymania, inwestowania, zarządzania własnym mikrobiznesem, dostępu do kredytów, pożyczek itd. W ramach uzupełnienia treningu z alternatywnych metod zarobkowania odbyły się również szkolenia z hodowli zwierząt oraz pszczelarstwa. W szkoleniach wzięło udział łącznie 105 osób. Efektem szkoleń było założenie przez uczestników szkoleń 2 nieformalnych grup pszczelarzy, które otrzymały pomoc rzeczową w postaci uli oraz potrzebnych narzędzi. Jednej z grup udało się skolonizować większość uli pod koniec 2009 roku odbędą się pierwsze zbiory. - Trening z marketingu i zarządzania przeprowadzony w Tafi Mador ; - Trening z marketingu i zarządzania w Vakpo-Todzi ; - Trening z marketingu i zarządzania w Vakpo-Todzi ; - Trening z pszczelarstwa w Tafi Mador ; - Trening z marketingu i zarządzania w Tafi Mador ; - Szkolenia z pszczelarstwa Tafi Abuipe, , - Trening z marketingu i zarządzania w Tafi Abuipe, ; - Szkolenie z hodowli zwierząt, Aneta, Trening z marketingu i zarządzania w Aneta, Warsztaty nt. poprawy efektywności upraw rolnych zostały przeprowadzone w miejscowościach Tafi Mador, Tafi Abuipe, Vakpo Todzi i Aneta. Terminy szkoleń to analogicznie: , , dni wsparcia eksperckiego (followup) oraz W szkoleniach wzięło udział łącznie 88 osób. W Vakpo-Todzi w ramach zajęć powarsztatowych zgodnie z rekomendacjami departamentu rolnictwa w Kpando założono pokazową plantację ananasów, w oparciu o którą zawiązane zostało stowarzyszenie lokalnych rolników. Stowarzyszenie nadal funkcjonuje. W tym roku rolnicy planują powiększyć plantację wykorzystując wyhodowane sadzonki ananasów oraz prowadzą rozmowy z pobliską firmą Kingdom Fruits, która jest zainteresowana kupnem ananasów. 3. Akcje edukacyjne w ramach Dnia Solidarności z Afryką

11 Ze względu na ograniczone możliwości koordynacyjne i brak zainteresowania tematem organizacji partnerskich planowane akcje edukacyjne zastąpione zostały wydarzeniem Wieczór i Noc dla Afryki, wywiadem dla TVP Szczecin oraz promocją współpracy rozwojowej za pośrednictwem portalu globalnepoludnie.pl W ramach zorganizowanego Wieczoru dla Afryki odbyła się dyskusja na temat efektywności pomocy rozwojowej oraz spotkanie przedstawiające pozytywne przykłady Polskiej Pomocy dla tradycyjnych społeczności Globalnego Południa. Podczas Nocy dla Afryki wyświetlono dokumentalny materiał filmowy przybliżający specyfikę potrzeb rozwojowych mieszkańców Afryki. Ponadto wydarzeniu towarzyszyła impreza muzyczna oraz pokaz powarsztatowy batików, które można było nabyć za pośrednictwem przedstawicielki Friends of the Earth Ghana. Z informacjami edukacyjnymi dot. współpracy rozwojowej docieraliśmy także za pośrednictwem stron internetowych oraz widzów magazynu Obraz Dnia TVP Szczecin. W wydarzeniu Wieczór i Noc dla Afryki łącznie wzięło udział ponad 200 osób, w przeważającej mierze były to osoby młode w wieku lat. Za pośrednictwem podstrony internetowej oraz dotarliśmy do unikatowych użytkowników Internetu, którzy - jak wskazuje czas przebywania na stronie - zapoznali się z informacjami dot. celowości współpracy rozwojowej. Nasz przekaz trafił również do widzów programu TVP Szczecin Obraz Dnia. 4. Rezultaty Rezultaty ilościowe są opisane przy okazji działań. Działalność prowadzona w ramach tego projektu ma bezpośrednie przełożenie na rok bieżący. Przygotowana Strategia rozwoju obszaru wiejskiego Tafi-Todzi na lata pozwaliła wzmocnić efektywność udzielanej przez nas pomocy rozwojowej a także dała solidne podstway do ubiegania się o dofinansowanie działań w tym rejonie w roku Ponadto, szkolenia i udzielona pomoc rzeczowa dla wspólnot stworzyła realną możliwości długofalowej poprawy warunków materialnych dla 88 gospodarstw domowych. 5. Kontynuacja w następnym roku/latach Działanie jest kontynuowane w 2009r. - we współpracy z Friends of the Earth Ghana. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyjęło złożony przez PZS wniosek na projekt Budowa studni i wsparcie grup rolników na obszarach wiejskich Tafi- Todzi. 6. Źródła finansowania : Ministerstwo Spraw Zagranicznych: ,89 zł C. PROGRAM DLA KLIMATU C konferencja stron UNFCCC w Poznaniu Cel Zwrócenie świadomości społeczeństwa na kwestie zmian klimatycznych, odpowiedzialności wobec krajów Globalnego Południa, procesu negocjacyjnego ONZ. Promowanie proklimatycznych zachowań konsumenckich. Lobbing na rzecz pro-klimatycznej postawy rządu polskiego. Partnerzy 1. Koalicja Klimatyczna 2. Oxfam International 3. European Climate Foundation

12 Działania 1. Wystawa nt. zmian klimatu w trakcie 14 konferencji stron UNFCCC w Poznaniu na poznańskim Dworcu Głównym - Cykl 9 megaposterów (2m * 1,5m) prezentowanych na Dworcu Głównym PKP w Poznaniu kluczowym miejscu komunikacyjnym w trakcie COP istotnym miejscu ekspozycji również dla odbiorców mniej zorientowanych w tematyce COP. Tematyka wystawy odnosiła się do konstrukcji: zagrożenia możliwości przeciwdziałania i zmiany zaproszenia do współdziałania. Wystawa była prezentowana przez cały okres trwania COP 14 w Poznaniu. 2. Stworzenie podstrony internetowej serwisu na której zamieszczane były informacje na temat konferencji klimatycznej COP14 w Poznaniu. Informacje pokazywały się codziennie, a strona miała wysoką odwiedzalność. a) publikacja 10 artykułów tematycznych, ściśle związanych z procesem negocjacyjnym i wydarzeniami w trakcie konferencji; b) realizacja 5 filmów krótkometrażowych - relacji z konferencji oraz akcji medialnych; 3. Wsparcie logistyczne dla Oxfam International w trakcie konferencji klimatycznej. c) organizacja zakwaterowania dla kilkudziesięcioosobowego teamu Oxfam International; d) organizacja i obsługa przestrzeni biurowej na czas konfrencji; e) wynajem, zakup sprzętu komputerowego, drukarek; f) wsparcie logistyczne grupy wolontariuszy Oxfam Intermon (Hiszpania); g) organizacja instalacji rzeźb lodowy, h) koordynacja prac profesjonalnego fotografa; i) wyszukanie polskich wolontariuszy, koordynacja prac; j) obsługa logistyczna wystawy "Canvas for Change", która została wystawiona w przestrzeni publicznej konferencji klimatycznej w Poznaniu; 4. "Stop Harming, Start Helping" - przygotowanie megabaneru kampanijnego i zawieszenie go na Dworcu Centralnym w Poznaniu na czas konferencji (wielkość banera 20m x 4m) 5. Prace medialne w ramach projektu - promocja świadomości wpływu zmian klimatu na prawa człowieka w Polskich mediach; 6. Aktywny udział w procesie negocjacyjnym oraz ścisła współpraca z sekretariatem Koalicji Klimatycznej w działaniach społeczności pozarządowej na Szczycie. Rezultaty a) 9 posterów w ramach wystawy trwałej, przewidywanej do wielokrotnej emisji w przestrzeni publicznej, również w późniejszym czasie b) ok osób, którzy obejrzeli wystawę promującą potrzebę przeciwdziałania zmianom klimatycznym c) wzrost świadomości w zakresie zmian klimatycznych i ich negatywnych skutków wśród odwiedzających dworzec: podróżnych polskich i zagranicznych, mieszkańców Poznania, gości pobliskich Międzynarodowych Targów Poznańskich. d) wzrost świadomości gości Konwencji w zakresie zmian klimatycznych w Polsce oraz wsparcie wizerunku Polski jako kraju zatroskanego problemem zmian klimatycznych i podejmującego ten temat w przestrzeni publicznej. e) wzrost zainteresowania przedstawicieli mediów, zarówno lokalnych, jak i tych przybyłych by relacjonować obrady Konwencji, co być może przełoży się na bardziej zrównoważone artykuły w prasie. f) wypromowanie wizerunku organizatorów wystawy Koalicji Klimatycznej jako liderów ruchu społecznego w Polsce w zakresie zmian klimatu wśród grup docelowych. g) aktywna promocja idei wpływu zmian klimatu na prawa człowieka: h) publikacje w mediach międzynarodowych i w kilkunastu krajach świata; i) większość gości konferencji poznało przekaz "Stop Harming, Start Helping" i stojące za tym hasłem informacje na temat wpływu zmian klimatu na prawa człowieka oraz to, do czego zobowiązane są bogate kraje

13 i) kilkanaście tysięcy odwiedzających podstronę klimatyczną portalu globalnepoludnie.pl Kontynuacja Przygotowania do kluczowej dla negocjacji klimatycznych konferencji w Kopenhadze (grudzień br) monitoring procesu, lobbing na rzecz pro-klimatycznej postawy polskiego rządu. Budowa strony służącej jako platforma informowania o klimacie. Inicjowanie akcji mających na celu wpłynięcie na polski rząd (pilny apel obywateli, manifest organizacji pozarządowych). Działania edukacyjne w szkołach. Współpraca z Oxfam International jest kontynuowana bezpośrednio z Oxfam Deutschland i Oxfam France - Agir Ici, będącymi organizacjami członkowskimi. Obecnie Polska Zielona Sieć pracuje w projekcie "Przeciw ubóstwu klimatycznemu!", który jest finansowany przez Komisję Europejską. Polska Zielona Sieć będzie także brać udział w konfrencji klimatycznej COP15 w Kopenhadzie gdzie ma zapaść decyzja na temat Protokołu klimatycznego, który zastąpi Protokół z Kioto. Źródła finansowania: Oxfam Interenational: ,00 zł European Climate Foundation: ,49 zł Koalicja Klimatyczna ( PKE OM): zł C.2. Osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju zagrożone skutkami zmian klimatycznych. Cel : Wydanie i promocja publikacji: "Problem Klimatu a Prawa Człowieka". Publikacja jest tłumaczeniem raportu, którego autorką jest Kate Raworth, analityk Oxfam International ds. zmian klimatu. Działania a) Przygotowanie do druku i druk raportu. Publikacja zawiera następujące części: 1. Jak zmiany klimatyczne naruszają prawa człowieka, 2. Priorytetowe traktowanie praw człowieka przy kształtowaniu polityki dotyczącej zmian klimatycznych, 3. Redukcja emisji na świecie, 4. Adaptacja do nieuniknionych skutków zmian klimatycznych, 5. Sektor prywatny: jaką rolę odgrywa w dziedzinie praw i zmian klimatycznych?, 6. Od problemu klimatu do praw człowieka. b) Dystrybucja publikacji : do 19 organizacji pozarządowych (w tym 9. organizacji członkowskich PZS), dystrybucja w ramach 4 spotkań publicznych, zorganizowanych przez PZS i związanych z tematyką publikacji (Warszawa, Kraków, Łódź, Lublin), dystrybucja i promocja raportu w ramach konferencji prasowej oraz briefingu dla dziennikarzy, dystrybucja w ramach konferencji klimatycznej COP14 w Poznaniu między 1-12 grudnia, szczególnie 10 grudnia w trakcie spotkań z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka Rezultaty 1. Wydanych zostało 1700 egzemplarzy raportu Problem Klikmatu a Prawa Człowieka. Raport został wyprodukowany na papierze ekologicznym z certyfikatem Błękitny Anioł (Der Blauer Engel). 2. Czytelnicy raportu zyskali możliwość zapoznania się z promowaną w publikacji postawą odpowiedzialnego partnerstwa wobec społeczeństw Globalnego Południa. Zaczęli także uwzględniać aspekt odpowiedzialności globalnej w codziennej działalności oraz zaczęli

14 promować tego rodzaju postawę w swoich środowiskach. 3. Raport jest istotnym wkładem do debaty publicznej na temat globalnego partnerstwa dla rozwoju i nowych wyzwań stojących przed społecznością międzynarodową (w tym Polską) w związku z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych. 4. Publikacja spotkała się z oddźwiękiem w mediach. Kontynuacja Publikacja wydana w ramach tego projektu będzie promowana w trakcie prac związanych z kampanią klimatyczną Polskiej Zielonej Sieci w 2009 roku. Źródła finansowania Fundacja Edukacja dla Demokracji: 9 785,05 zł D. KAMPANIA KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE! Cel: Kupuj odpowiedzialnie! to hasło przewodnie kampanii konsumenckiej Polskiej Zielonej Sieci, którą realizujemy stale od 2006 r. Konsekwentnie i na różne sposoby poddajemy refleksji nawyki konsumenckie polskiego społeczeństwa po to by świat, w którym żyjemy stawał się czystszy, bardziej sprawiedliwy, bezpieczniejszy i lepszy. Kampania skierowana jest przede wszystkim do ludzi młodych. Partnerzy Kampania prowadzona była w całości przez PZS we współpracy z 9 organizacjami członkowskimi PZS. Główne działania: W roku 2008 na kampanie składały się następujące projekty: 1. "Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat. Program aktywnej edukacji obywatelskiej połączony ze społeczną kampanią informacyjną" 2. Świadoma konsumpcja. Praktyczny przewodnik po Warszawie/Krakowie W ich ramach zrealizowano następujące działania: 1. Regionalne Punkty Informacyjno-Edukacyjne W 10 województwach w Polsce w siedzibach naszych organizacji członkowskich prowadziliśmy Regionalne Punkty Informacyjno-Edukacyjne. Każdy mógł w nich dowiedzieć się więcej o świadomej konsumpcji, skorzystać z porady naszego konsultanta, materiałów edukacyjnych, a także biblioteczki wyposażonej w literaturę naukową oraz filmy DVD. 2. Szkolenia dla młodzieży szkolnej Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 240 szkoleń dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na potrzeby realizacji szkoleń opracowane zostały poradniki edukacyjne dla uczniów oraz scenariusze prowadzenia zajęć dla nauczycieli wraz z dołączonymi do nich prezentacjami na płytach CD. Dodatkowym elementem aktywizującym zarówno szkoły, jak i poszczególnych uczniów do wprowadzania zasad odpowiedzialnej konsumpcji w życie, a zwłaszcza idei Sprawiedliwego Handlu, było przygotowanie i dystrybucja pakietów edukacyjnych Jak zostać szkołą przyjazną Fair Trade?. Na pakiety te składały się broszurki dla uczniów i nauczycieli oraz plakaty. Szkolenia przeprowadzone były

15 w formie wykładu interaktywnego z elementami warsztatu przez edukatorów na stałe współpracującymi z organizacjami członkowskimi PZS. Szkolenia cieszyły się dużym powodzeniem zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. 3. Kampania informacyjna w mediach Kampania w mediach prowadzona była zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i na poziomie regionalnym w 10 województwach przez organizacje członkowskie PZS. W ramach kampanii wyznaczone zostały strategiczne daty dla promocji odpowiedzialnej konsumpcji, a tym samym kampanii. 1. Światowy Dzień Konsumenta ( r.) 2. Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu ( r.) 3. Kampania wakacyjna (lipiec-sierpień 2008 r.) 4. Sprzątanie Świata (19-21 września2008 r.) 5. Kampania przedświąteczna (grudzień 2008 r.) Na szczeblu ogólnopolskim nasz przekaz do społeczeństwa kierowaliśmy poprzez: Internet (zaprzyjaźnione serwisy i blogi o profilu edukacyjnym, młodzieżowym, ekologicznym, obywatelskim i konsumenckim), prasę opiniotwórczą, młodzieżową, ekologiczną (Przekrój, Activist, Activist na fali, Lajf, Trendy Food, Manko, Vege), rozgłośnie radiowe. Na poziomie regionalnym kampania opierała się na stałym kontakcie z dziennikarzami regionalnych i lokalnych mediów, w tym wysyłce informacji prasowych z okazji strategicznych dat kampanii a także organizacji 20 konferencji prasowych zorganizowanych z okazji Światowego Dnia Konsumenta oraz w okresie przedświątecznym. 4. Prowadzenie portalu Przez cały rok, kontynuowaliśmy prowadzenie konsumenckiego portalu edukacyjnoinformacyjnego przeznaczonego specjalnie dla młodych osób. 5. Spacerownik po świadomej konsumpcji Spacerownik po świadomej konsumpcji realizowany był w ramach projektu Świadoma konsumpcja. Praktyczny przewodnik po Warszawie/Krakowie, w ramach którego opracowaliśmy przewodnik po eko-etycznych miejscach (tzw. Spacerownik) dla Krakowa i Warszawy. Spacerownik wskazuje miejsca, takie jak: sklepy i kawiarnie sprzedające produkty ekologiczne i ze Sprawiedliwego Handlu, punkty sprzedające rzeczy z recyklingu/handmade oraz miejsca usług, w których można wymienić/naprawić rzeczy użytkowe, inne miejsca propagujące świadomą, odpowiedzialną konsumpcję i działające według zrównoważonych wzorców. Miejsca te przedstawiliśmy w formie dwóch podręcznych przewodników jak również w wersji on-line na stronie Rezultaty: - udzielenie ponad 2700 porad w ramach prowadzenia Regionalnych Punktów Informacyjno- Edukacyjnych - przeprowadzenie 240 szkoleń dla ponad 6000 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - zorganizowanie 20 konferencji prasowych - dotarcie poprzez regionalne i ogólnopolskie media do ok. 300 tys. odbiorców kampanii, którzy przyswoili przekaz - zamieszczenie ponad 180 informacji i artykułów na stronie - uzyskanie poziomu odwiedzalności portalu na poziomie 8 tys. wejść miesięcznie

16 - wydanie 2 rodzajów Spacerowników po świadomej konsumpcji z opisem ponad 80 ekoetycznych miejsc oraz stworzenie internetowej wersji Spacerownika Kontynuacja: Kampania Kupuj odpowiedzialnie! będzie kontynuowana i rozwijana tematycznie w roku W jej ramach będę m.in. realizowane projekty edukacyjne dotyczące etycznej produkcji zabawek, odpowiedzialnego gospodarowania odpadami i inne. W ramach Kampanii w 2009 r. będziemy aktywnie uczestniczyć w działaniach Koalicji na rzecz Sprawiedliwego Handlu, która na poziomie ogólnopolskim reprezentuje środowisko organizacji pozarządowych i innych podmiotów zaangażowanych w rozwój ruchu Sprawiedliwego Handlu w Polsce. Źródła finansowania: 1. Środki Przejściowe 2005, Fundacja Fundusz Współpracy : ,02 zł 2. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: ,08 zł 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: ,50 zł 4. Program Młodzież w działaniu, Komisja Europejska: ,50 zł E. Wzmocnienie strukturalne i instytucjonalne PZS w zakresie planowania strategicznego i zarządzania organizacją Cel a) wypracowanie Strategii Rozwoju Polskiej Zielonej Sieci na lata oraz Zasad Zarządzania organizacją. b) zapewnienie bazy biurowo administracyjnej poprzez częściowe sfinansowaniu kosztów stałych organizacji. Działania Projekt rozpoczął się w październiku 2008 r., a jego zasadnicza część została zaplanowana na rok W roku 2008 odbyły się warsztaty strategiczne PZS ( ) w Krakowie udziałem przedstawicieli organizacji członkowskich, zarządu oraz pracowników. Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone z pomocą ekspertów z Towarzystwa Doradczego Ryszard Stocki. W trakcie warsztatów została zdiagnozowana obecna sytuacja organizacji, problemy i wyzwania, jakie przed nią stoją. Na tej podstawie zidentyfikowano główne obszary strategiczne ważne do rozwijania w najbliższych latach oraz działania, które muszą być podjęte w celu ich realizacji. Głównym obszarom strategicznym przypisano wizję na rok 2012 oraz metody i miary, którymi będzie można zmierzyć ich osiągnięcie. Rezultaty Na podstawie materiału powarsztatowego został opracowany wstępny dokument Filary Rozwoju PZS , który następnie został poddany uzupełnieniom i konsultacjom w roku Kontynuacja Opracowana wersja dokumentu strategicznego, po dokonaniu uzupełnień i konsultacji będzie przedmiotem obrad Walnego Zebrania PZS w czerwcu 2009, a następnie przyjęcia w formie uchwały. W ramach projektu na rok 2009 zaplanowana jest również praca nad dokumentem Zasady Zarządzania PZS oraz przyjęcie go również na Walnym Zebraniu PZS w czerwcu 2009 r. Źródła finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: zł

17 Uchwały Zarządu organizacji W roku 2008 Zarząd organizacji podjął uchwały: numer przedmiot uchwały data 1/2008 Przyjęcie Planu Roboczego PZS na rok /2008 Wydelegowanie J. Furmagi na spotkanie organizacji ekologicznych z Ministrem Środowiska 3/2008 Ubieganie się o dotacje w ramach programu MSZ Polska Pomoc na projekty w Ghanie i na Białorusi 4/2008 Ubieganie się o dotację z Komisji Europejskiej na projekt współpracy z Białorusią 5/2008 Ubieganie się o dotację z programu FIO 2008 na działania w zakresie zrównoważonej konsumpcji /2008 Ubieganie się o dotację z programu PO KL na wzmocnienie sieci NGOs 7/2008 Ubieganie się o dotację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach Programu wspierania organizacji pozarządowych 8/2008 Ubieganie się o dotacje w ramach POPT MRR na promocję funduszy europejskich /2008 Delegowanie R. Cyglickiego na spotkanie z Komisją Europejską w Warszawie /2008 Ubieganie się o dotację instytucjonalną w ramach Programu Fundacji Batorego 11/2008 Ubieganie się o dotacje z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na projekt nt. edukacji ekologicznej w zakresie odpadów 12/2008 Ustalenie terminu i agendy Walnego Zebrania PZS na w Warszawie 13/2008 Wydelegowanie K. Smolnickiego na spotkanie strategiczne Koalicji Klimatycznej w Warszawie /2008 Ubieganie się o dotację z Komisji Europejskiej na projekt edukacji rozwojowej 15/2008 Ubieganie się o dotacje z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz NFOŚiGW na projekty dotyczące zmian klimatu. Podjęcie współpracy z European Environmental Bureau w organizacji 16/2008 warsztatów Wpływ organizacji ekologicznych na politykę ekologiczną UE 17/2008 Decyzja o udziale w programie Eurepean Climate Foundation /2008 Akceptacja nowego interfejsu strony zielonasiec.pl /2008 Ubieganie się o dotację z programu Life+ na kampanię klimatyczną /2008 Podjęcie współpracy z Oxfam na szczycie COP 14 w Poznaniu /2008 Decyzja o powołanie w Polsce koalicji Global Call To Action Against Poverty wspólnie z Instytutem Globalnej Odpwoedzilaności 22/2008 Delegowanie M. Śmigrowskiej jako przedstawicielki PZS w Koalicji Klimatycznej Decyzja o podjęciu współpracy z Towarzystwem Doradczym R. Stocki 23/2008 w zakresie przeprowadzenie procesu planowania strategicznego w ramach Walnego Zebrania PZS oraz ustalenie terminu Walnego Zebrania na w Krakowie 24/2008 Decyzja o przystąpieniu do tworzenia Koalicji Sprawiedliwego Handlu

18 25/ / /2008 Poparcie Listu Otwartego Koalicji Klimatycznej w sprawie COP 14 w Poznaniu Poparcie dla Stanowiska środkowoeuropejskich NGOs w sprawie COP 14 w Poznaniu Ubieganie się o dotację z programu UKIE na ekspertyzę dot. Zielonej Księgi UE INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Statut Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć przewiduje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej (par.7, pkt. i Statutu),z której cały dochód ma być przeznaczony na realizację celów statutowych. Do dnia dzisiejszego działalność gospodarcza nie została podjęta przez związek stowarzyszeń. 1. Przychody w roku 2008: Przychody z działalności statutowej w tym: FW Młody konsument BATORY FIO Bankwatch OXFAM WFOŚiGW Kraków FW/NGO/153 DG JUSTICE MOTT III MSZ FW/zos/037 PRESIDENCY PKE OM MRR ECF Program MŁODZIEŻ EEB FED Pozostałe przychody Składki członkowskie Przychody finansowe ,11 zł ,35 zł ,49 zł ,08 zł ,24 zł ,00 zł ,50 zł ,02 zł ,83 zł 9 410,25 zł ,89 zł ,82 zł ,94 zł 4 051,06 zł ,00 zł ,49 zł ,50 zł 3 269,60 zł 9 785,05 zł ,51 zł 2.700,00 zł 0,00 zł 2. Poniesione w roku 2008 koszty: na realizację celów statutowych na administrację i zarząd na działalność gospodarczą Pozostałe koszty Koszty finansowe ,11 zł ,09 zł 0,00 zł ,30 zł 159,32 zł

19 3. Wynagrodzenia pracowników a) liczba osób zatrudnionych w organizacji Według stanu na dzień organizacja zatrudniała 4 pracowników: 1. Aleksandra Antonowicz umowa na czas nieokreślony, zatrudniona jako koordynator programu Globalne Południe 2. Katarzyna Zegadło umowa na czas nie określony, zatrudniona jako koordynator programu Bankwatch 3. Anna Roggenbuck umowa na czas nieokreślony, zatrudniona jako koordynator programu Bankwatch, urlop wychowawczy 4. Erwin Legutko umowa na czas określony w ramach odbywania służby zastępczej, na stanowisku pracownik biurowy od dnia b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie Z tytułu umów o pracę łącznie ,50 zł brutto w roku Z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia łącznie ,84 zł brutto c) wysokość wynagrodzeń wypłaconych łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia Stowarzyszenie nie wypłaca żadnych wynagrodzeń członkom swoich organów z tytułu sprawowanych przez nich funkcji. Majątek stowarzyszenia a) udzielone przez stowarzyszenie pożyczki pieniężne Stowarzyszenie nie udzielało w roku 2008 żadnych pożyczek pieniężnych. b) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. stowarzyszenie posiadało: na rachunkach w Banku NORDEA BANK S.A ,08 zł c) wartość nabytych obligacji oraz udziałów w spółkach Stowarzyszenie nie posiada obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego. d) nabyte nieruchomości Stowarzyszenie nie posiada żadnych nieruchomości. e) nabyte pozostałe środki trwałe Stowarzyszenie nie nabyło żadnych środków trwałych f) wartość aktywów i zobowiązań Szczegółowe informacje w sprawozdaniu finansowym stanowiącym załącznik II Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe W roku 2008 organizacja nie wykonywała żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz w sprawie składanych deklaracji podatkowych Stowarzyszenie nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych. Zaliczki od podatku dochodowego od osób fizycznych, pobierane przy wypłacaniu wynagrodzeń, są regularnie odprowadzana na konto Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto. Ujawniona w sprawozdaniu finansowym zaległość w kwocie ,00 zł wynika z faktu, iż zaliczki pobrane od wynagrodzeń wypłacanych w grudniu odprowadza się do Urzędu Skarbowego w terminie do 20 stycznia roku następnego. Stowarzyszenie składa comiesięczne deklaracje PIT-4 dotyczącą pobranych zaliczek na podatek dochodowy, natomiast deklaracja CIT składana jest raz do roku.

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010.

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. WSTĘP A/ OPIS STOWARZYSZENIA 1. Nazwa, adres, misja i historia powstania, cele statutowe organizacji, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy Szkolenie 3 06 08.06.2008 Chałupy Szanse dla polskiego rybołówstwa w Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności. Przetwórstwo i marketing produktami

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik po funduszach UE

Twój przewodnik po funduszach UE 2 0 1 4 ++ EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE (Fundusze ESI) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) ++ INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku

Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku Warszawa, 2009 Spis Treści: I. Informacje o Stowarzyszeniu Kampania Przeciw Homofobii... 5 Cele statutowe Kampanii Przeciw Homofobii...

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Polska pomoc rozwojowa

Polska pomoc rozwojowa Polska pomoc rozwojowa Niezależne badanie przeprowadzone przez organizacje pozarządowe Grupa Zagranica Warszawa 2007 Raport: Polska pomoc rozwojowa 1/35 Raport jest wynikiem pracy grupy roboczej ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ RAPORT 2006 1 Spis treści główne zagadnienia: I część Działania podejmowane w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Trust I część STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1 Podstawowe Informacje o Fundacji... 6 2 Struktura dokumentu... 8 3 Działania merytoryczne zrealizowane w 2013 r....

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r. Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 2013 roku Warszawa, 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. O FORUM 2. WŁADZE 3. FINANSE 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU 4.1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo