Skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Integer.pl SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Integer.pl SA"

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO - Kraków, 13 listopada 2014 roku - 1

2 SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o spółkach Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku Zdarzenia istotnie wpływające na działalność spółek Grupy Kapitałowej i inne istotne informacje w okresie III kwartału 2014 roku i po jego zakończeniu Prezentacja wybranych danych finansowych z kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczone na EURO Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne 5% ogólnej liczby głosów na WZA na dzień przekazania raportu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Zmiany w ilościach posiadanych akcji w okresie III kwartału 2014 roku do dnia publikacji raportu Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% lub dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostki od niego zależne poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego i Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie III kwartału 2014 roku wraz z opisem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących

3 13. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie III kwartału Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte skonsolidowane wyniki finansowe Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nie ujęte w sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

4 1. Podstawowe informacje o spółkach Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. Spółka dominująca Grupy: Integer.pl SA działa w formie spółki akcyjnej od dnia 19 marca 2007 roku, kiedy to Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS dokonał rejestracji przekształcenia spółki Integer.pl Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Integer.pl Sp. z o.o. z dnia 26 lutego 2007 roku. Od października 2007 roku spółka Integer.pl SA notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Firma spółki: Integer.pl Spółka Akcyjna Siedziba: Kraków Adres: Kraków, ul. Malborska 130 Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON): Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Kapitał zakładowy na dzień r: ,00 zł Telefon: Faks: Adres internetowy: Czas trwania spółki: Nieoznaczony Audytor: Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. Zarząd Spółki: Prezes Zarządu: Wiceprezes Zarządu: Członek Zarządu: Rafał Brzoska Krzysztof Kołpa Rossen Hadjiev Rada Nadzorcza Spółki: Przewodniczący Rady Nadzorczej: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: Sekretarz Rady Nadzorczej: Członek Rady Nadzorczej: Członek Rady Nadzorczej: Anna Izydorek - Brzoska Rafał Abratański Krzysztof Setkowicz Zbigniew Popielski Arkadiusz Jastrzębski Organami spółki Integer.pl SA zgodnie ze Statutem spółki są: Walne Zgromadzenie spółki. Rada Nadzorcza spółki. Zarząd spółki. W okresie 9 miesięcy 2014 roku skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki Integer.pl SA nie uległ zmianie. 4

5 Profile działalności spółek Grupy Kapitałowej Integer.pl SA skupiają się wokół następujących obszarów: usług pocztowo-kurierskich dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych, produkcji urządzeń paczkomatowych, usług paczkowych dla branży e-commerce w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych, usług finansowo-ubezpieczeniowych, Powyższe obszary działalności nie spełniają definicji segmentów działalności zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską i obowiązującymi na dzień sporządzenia raportu za III kwartał Podmioty zależne bezpośrednio od spółki dominującej Integer.pl SA (udziały w Kapitale Zakładowym co najmniej 50%) na dzień 30 września 2014 roku: Lp. Dominujący Nazwa i podstawowe dane formalnoprawne: Udziały: Zarząd: profil działalności: 1. InPost Paczkomaty Sp. z o.o Kraków, ul. Malborska 130 KRS: REGON: ,99% Emitenta Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Członek Zarządu: Krzysztof Kołpa Usługi paczkomatowe i kurierskie zewnętrzne. NIP: InSupport Center Sp. z o.o Zabierzów, Ul. Krakowska ,00% Emitenta Prezes Zarządu: Krzysztof Kołpa Usługi wsparcia dla spółek Grupy. KRS: REGON: NIP: Integer Group Services Sp. z o.o Kraków, Ul. Malborska ,00% Emitenta Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Członek Zarządu: Krzysztof Zarządzanie projektami. KRS: REGON: NIP: Kołpa 4. Integer EU Limited Chanteclair Building 3rd floor, suite 303, 100,00% Emitenta Rafał Brzoska Aristodemos Loizou Działalność holdingowa Nikozja Cypr Zarejestrowana pod numerem HE David Savva (Rada Dyrektorów) 5. InItTec Sp. z o.o Kraków, Ul. Malborska ,00% Emitenta Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Badania i Rozwój. KRS: REGON: NIP: easypack Sp. z o.o Kraków, Ul. Malborska 130 KRS: ,02% Emitenta (*) Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Wiceprezes Zarządu: Łukasz Nowiński Zarządzanie siecią paczkomatów. 5

6 REGON: NIP: AQ-Tech Sp. z o.o Kraków, ul. Malborska 130 KRS: REGON: NIP: InPost Australia PTY Limited Hall&Wilcox Lawyers Level 30 Bourke Place 600 Bourke Street Melbourn Vic InPost Canada INC 55 Browns Line Toronto ON M8W 3S2 Canada 100,00% Emitenta Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Badania i Rozwój. 100,00% Emitenta Rafał Brzoska Rozwój sieci Wojciech Karol Foroncewicz paczkomatów. Blagojce Petrowski 75,00% Emitenta Tony Jasinski Rozwój sieci Bill Robertson paczkomatów. Rafal Brzoska Rossen Hadjiev Michał Stępski 10. easypack Plus Self Storage LLC Dubai Real Estate Center, Al-Qouz, Dubai, United Arab Emirates 50,00% Emitenta Iyad Kamal Nader Museitif Rafal Brzoska Rossen Hadjiev Rozwój sieci paczkomatów. (*) W dniu 7 października 2014 roku podwyższono kapitał zakładowy i udział Emitenta w Kapitale Zakładowym wynosi 51,18%. Podmioty pośrednio zależne od spółki dominującej Integer.pl SA na dzień 30 września 2014 roku: Lp. Nazwa i podstawowe dane formalnoprawne: Udziały: Zarząd: 1. InPost Sp. z o.o. 89,93% InPost Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Kraków, ul. Malborska 130 Paczkomaty Sp. z o.o., Członek Zarządu: Krzysztof KRS: ,07% Integer.pl SA Kołpa REGON: NIP: InPost Finanse Sp. z o.o. 50,02% InPost Sp. z Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Kraków, ul. Malborska 130 o.o. Członek Zarządu: Krzysztof KRS: Kołpa REGON: Członek Zarządu: Grażyna NIP: Jerzyk Dominujący profil działalności: Usługi pocztowokurierskie. Usługi finansowoubezpieczeniowe. 6

7 Spółki bezpośrednio zależne od spółki dominującej Integer.pl SA: 1. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. - podmiot zależny od Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 99,99% udziałów. Spółka posiada dwa podmioty w 100% od niej zależne: Verbis 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która z kolei jest jedynym komplementariuszem spółki Verbis 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie oraz Verbis Alfa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Spółka od 01 czerwca 2014 roku zajmuje się odsprzedażą usług paczkomatowych i kurierskich nabywanych od innych podmiotów. 2. InSupport Center Sp. z o.o. - podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 100% udziałów. Jest spółką docelowo mającą świadczyć usługi wsparcia dla spółek Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. Skupia swoją uwagę na unowocześnianiu swojej siedziby w Zabierzowie pod Krakowem oraz organizacji Centrum Obsługi Klienta. Świadczy usługi najmu powierzchni użytkowych spółce dominującej Integer.pl SA oraz spółce zależnej InItTec Sp. z o.o. Spółce Integer.pl SA podnajmuje powierzchnie pod produkcję urządzeń paczkomatowych, natomiast spółce InItTec Sp. z o.o. podnajmuje powierzchnie pod pion Badań i Rozwoju. Zadaniem Centrum Obsługi Klienta (COK) jest pomoc w uzyskaniu wszelkich informacji o świadczonych usługach paczkomatowych zagranicą i w Polsce. Z Centrum Obsługi Klienta korzystają pracownicy spółek zależnych: kurierzy, listonosze jak również klienci usług paczkomatowych. Od lutego 2014 roku COK świadczy usługi dla spółek zależnych Grupy easypack oraz dla spółki InPost Sp. z o.o. 3. Integer Group Services Sp. z o.o. - podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 96,00% udziałów. Integer Group Services Sp. z o.o. zmienia sukcesywnie profil swojej działalności dostosowując swoje działania do bieżących potrzeb wynikających z rozwoju Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. Coraz większą uwagę spółka skupia na wspieraniu wdrażanych w Grupie projektów, ocenie i weryfikacji planów rozwojowych. Część pracowników z wiodących działów w strukturze Grupy takich jak: controlling czy dział prawny zostało oddelegowanych do tych zadań. Spółka pełni w Grupie również rolę administracyjną. 4. Integer Eu Limited - podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 100,00% udziałów. Spółka Integer Eu Limited jest właścicielem kontrolnego pakietu udziałów w spółce prawa ukraińskiego IntegerUkraine LLC (90% udziałów) oraz w spółce prawa rosyjskiego E-Solutions LLC (99% udziałów). Integer Eu Limited jest spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji. Spółka Integer Eu Limited jest spółką prowadzącą działalność holdingową poza Polską. IntegerUkraine LLC realizuje usługi w zakresie kolportażu reklamowych druków bezadresowych, przeznaczonego głównie dla klientów biznesowych. Zasięgiem działania obejmuje 200 największych miast Ukrainy. E-Solutions LLC powstała w celu świadczenia usług informatycznych związanych w szczególności z oprogramowaniem do obsługi paczkomatów na terytorium Rosji. 5. InItTec Sp. z o.o. - podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 100,00% udziałów. Podstawowa działalność spółki InItTec Sp. z o.o. bazująca na nowoczesnych technologiach i rozwiązaniach z obszaru direct marketingu koncentruje się na aktywności badawczo-rozwojowej wspierającej m.in. działalność spółek zależnych Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. Spółka InItTec Sp. z o.o. zapewnia jednocześnie utrzymanie oraz sprawne funkcjonowanie infrastruktury technologicznej (hardware/software) Grupy Kapitałowej Integer.pl SA oraz podmiotów zewnętrznych. Spółka aktywnie i z sukcesami pozyskuje równocześnie w celu maksymalizacji korzyści ekonomicznych płynących z posiadanych kompetencji i praw autorskich, licencji do 7

8 oprogramowania czy też innych niematerialnych aktywów trwałych klientów i partnerów biznesowych spoza Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. W oparciu o dotychczasowe wielopłaszczyznowe doświadczenie spółka zapewnia pełne wsparcie w zakresie niezbędnym do zapewnienia rozwoju sieci Paczkomatów InPost na całym świecie. 6. easypack Sp. z o.o. podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 51,02% udziałów. Spółka została utworzona w celu obsługi i zarządzania siecią urządzeń paczkomatowych. Spółka na dzień 30 września 2014 roku posiadała w swoim składzie następujące spółki zależne, które tym samym tworzyły Grupę Kapitałową easypack: 1) Granatana Limited spółka prawa cypryjskiego, która jest pośrednim udziałowcem (za pośrednictwem Giverty Holding Limited) spółki easypack Russia LLC utworzonej w celu rozwoju usług paczkomatowych na terytorium Federacji Rosyjskiej. 2) Postal Terminals s.r.o., spółka prawa słowackiego, utworzona w celu rozwoju sieci paczkomatowej na terytorium Republiki Słowackiej. 3) InPost UK LTD spółka prawa brytyjskiego, utworzona w celu rozwoju usług paczkomatowych na terytorium Wielkiej Brytanii. 4) Postal Terminals CZ s.r.o. spółka prawa czeskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Republiki Czeskiej. 5) Postha 24 LLC spółka prawa ukraińskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Ukrainy. 6) easypack Far East Limited - spółka prowadzi działalność w Hong Kongu a jej przeznaczeniem jest działalność holdingowa dla spółek w pozostałych krajach Dalekiego Wschodu. Spółka posiada udziały w spółce InPost Malaysia SDN.BHD, utworzonej w celu świadczenia usług na rynku malezyjskim. 7) InPost Hungary Kft. spółka prawa węgierskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Węgier. 8) E-Commercial Innovations S.L. - spółka prawa hiszpańskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Hiszpanii. 9) InPost France SAS spółka prawa francuskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Francji. 10) Locker InPost Italia S.r.l spółka prawa włoskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Włoch. 11) InPost Norway AS z siedzibą w Oslo. Spółka prawa norweskiego, utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Norwegii. 7. AQ-Tech Sp. z o.o.-podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 100,00% udziałów.spółka jest właścicielem unikalnego know-how, nieopatentowanej wiedzy fachowej oraz zespołu doświadczeń w zakresie technologii i procesu produkcyjnego komponentów do paczkomatów i paczkomatów, oraz zarejestrowanych wzorów wspólnotowych wydanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. 8. InPost Australia Pty Ltd podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 100,00% udziałów. InPost Australia Pty Ltd. jest spółką prawa australijskiego odpowiedzialną za zarządzanie projektami i serwisowanie paczkomatów. 8

9 9. InPost Canada Inc podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 75,00% udziałów. Spółka prawa kanadyjskiego odpowiedzialna za rozwój sieci paczkomatów. 10. easypack Plus Self Storage LLC podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 50,00% udziałów. Spółka odpowiedzialna za rozwój sieci paczkomatów. Spółki pośrednio zależne od spółki dominującej Integer.pl SA: InPost Sp. z o.o. jest największym, niezależnym operatorem pocztowym. Dysponuje zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu, a usługi spółki dostępne są w ponad Punktach Obsługi Klienta w całym kraju. Jest spółką w 89,93% zależną od spółki InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Spółka posiada 50,02% udziałów w kapitale zakładowym spółki InPost Finanse Sp. z o.o. (w pozostałym zakresie udziały należą do Emitenta), która w Grupie Kapitałowej Integer.pl SA odpowiedzialna jest za świadczenie usług finansowoubezpieczeniowych. Na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 października 2014 roku InPost Finanse Sp. z o.o. uzyskała zezwolenie na świadczenie usług finansowych jako krajowa instytucja płatnicza (numer wpisu IP/26/2014). InPost Finanse Sp. z o.o. oferuje usługi finansowo-ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych i masowych. Spółka działa w oparciu o Punkty Obsługi Klienta spółki InPost Sp. z o.o.. Spółka jest zależna w 50,02% od InPost Sp. z o.o. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku. 2.1 Oświadczenie o zgodności. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawione w niniejszym skonsolidowanym raporcie zostały przygotowane z zastosowaniem zasad rachunkowości zgodnie z MSR 34 Śródroczne sprawozdania finansowe, zgodnie z MSSF zatwierdzonym przez Unię Europejską oraz w zakresie wymaganym przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259) i obejmuje okres od 01 lipca do 30 września 2014 roku i okres porównywalny od 01 lipca do 30 września 2013 roku. Prezentowane skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe odpowiada wszystkim wymaganiom MSR 34 Śródroczne sprawozdania finansowe i przedstawia rzetelnie: sytuację finansową Grupy na dzień 30 września 2014 roku i 30 września 2013 roku, wyniki działalności Grupy za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku i 30 września 2013 roku, przepływy pieniężne Grupy za okres 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2014 roku i 30 września 2013 roku, Prezentowane skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe odpowiada wszystkim wymaganiom MSR 34 Śródroczne sprawozdania finansowe i przedstawia rzetelnie: sytuację finansową spółki Integer.pl SA na dzień 30 września 2014 roku i 30 września 2013 roku, wyniki działalności spółki Integer.pl SA za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku i 30 września 2013 roku, 9

10 przepływy pieniężne spółki Integer.pl SA za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku i 30 września 2013 roku, Skonsolidowane i jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień autoryzacji niniejszych sprawozdań finansowych nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową. Zgodnie z Rozporządzenia Emitent będący jednostką dominującą nie jest obowiązany do przekazywania odrębnego raportu kwartalnego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie kwartalnym skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego, zawierającego: jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, jednostkowe rachunki przepływów pieniężnych, 2.2 Format oraz ogólne zasady sporządzenia raportu za III kwartał 2014 roku. Skonsolidowany raport kwartalny QSr zawiera: skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wybrane noty objaśniające inne istotne informacje Skrócone skonsolidowane oraz skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe przedstawione w niniejszym skonsolidowanym raporcie kwartalnym zostały przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości zgodnie z: MSR 34 Śródroczne sprawozdania finansowe, Zasadami MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259) wraz z późniejszymi zmianami. Na całość skonsolidowanego raportu kwartalnego składają się: Informacje dodatkowe do skonsolidowanego raportu kwartalnego. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Integer.pl SA. 10

11 2.3 Przyjęte zasady rachunkowości. W prezentowanym okresie Grupa nie wprowadziła istotnych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad stosowanych przez Grupę w poprzednich okresach. Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w oparciu o dokumentację konsolidacyjną spółek Grupy Kapitałowej oraz cytowane przepisy prawa dotyczące spółek tworzących Grupę Kapitałową. Dokumentację konsolidacyjną, spółek sporządza się w oparciu o prowadzone księgi rachunkowe oraz dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkie inne dokumenty i informacje niezbędne do jej sporządzenia. Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego zostały opisane w notach objaśniających do tych sprawozdań. 2.4 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych oraz zasady przyjęte do przeliczenia danych finansowych: a) waluta funkcjonalna i waluta prezentacji Walutą funkcjonalną jednostki dominującej i spółek zależnych oraz walutą prezentacji niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski. b) zasady przyjęte do przeliczenia danych finansowych Dane finansowe w euro za prezentowane okresy zostały przeliczone według następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za okres: od 01 stycznia do 30 września 2014 roku wyniósł: 4,1803 od 01 stycznia do 30 września 2013 roku wyniósł: 4,2231 od 01 lipca do 30 września 2014 roku wyniósł: 4,1841 od 01 lipca do 30 września 2013 roku wyniósł: 4,2415 Pozycje ze sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na roku, który wyniósł: 4,1755 i na roku który wyniósł: 4,1472. Zysk na 1 akcję obliczono: zysk netto w okresie / liczba akcji w okresie. Wartość księgowa na 1 akcję: kapitał własny / średnia ważona liczba akcji/ liczba akcji w okresie Wszystkie zaprezentowane dane w niniejszych Informacjach dodatkowych do skonsolidowanego raportu kwartalnego podane są w tysiącach złotych. 2.5 Spółki Grupy Kapitałowej Integer.pl SA podlegające konsolidacji. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje Integer.pl SA jako spółkę dominującą oraz następujące spółki bezpośrednio zależne od Emitenta wchodzące w skład Grupy na dzień 30 września 2014 roku. Są to: 11

12 L.p. Spółki podlegające konsolidacji na dzień: Spółki podlegające konsolidacji na dzień: Integer.pl SA Integer.pl SA 2. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. InPost Sp. z o.o. (zmiana nazwy) 3. Integer Group Services Sp. z.o.o. Integer Group Services Sp. z.o.o. 4. Insupport Center Sp. z o.o. InLogistyka Sp. z o.o. (zmiana nazwy) 5. Integer Eu Limited Integer Eu Limited 6. InItTec Sp. z o.o. InItTec Sp. z o.o. 7. easypack Sp. z o.o. easypack Sp. z o.o. 8. AQ Tech Sp. z o.o. AQ Tech Sp. z o.o. 9. InPost Sp. z o.o. Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. (zmiana nazwy) 10. InPost Australia PTY Limited InPost Canada Inc easypack Plus Self Storage - 3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność spółek Grupy Kapitałowej i inne istotne informacje w okresie III kwartału 2014 roku i po jego zakończeniu. Zdarzenia dotyczące spółki dominującej w okresie od 01 lipca 2014 do dnia publikacji niniejszego raportu: 1. Podjęcie uchwały przez Bond Spot SA o wprowadzeniu obligacji na okaziciela do obrotu na Catalyst. 15 lipca 2014 spółka Integer.pl SA powzięła informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot SA uchwały w sprawie wprowadzenia na Catalyst (trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela spółki Integer.pl SA o łącznej wartości nominalnej (trzydzieści milionów) złotych i jednostkowej wartości nominalnej (jeden tysiąc) złotych. RB 83/2014). Na dzień pierwszego notowania został wyznaczony 24 lipca 2014 roku (RB 87/2014). 2. Rejestracja obligacji spółki Integer.pl SA przez KDPW uchwała nr 826/14 z dnia 26 września 2014 roku. (RB 94/2014). 3. Potwierdzenie realizacji przydziału i rozliczenia obligacji serii INT0918 wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 3/09/2014 z dnia 25 września 2014 roku. Zdarzenia dotyczące spółek zależnych z Grupy Kapitałowej Integer.pl SA w okresie od 01 lipca 2014 do dnia publikacji niniejszego raportu: 1. W dniu 15 lipca 2014 roku spółka zależna easypack Sp. z o.o. zawarła z PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. w Łodzi dwie umowy o charakterze znaczącym: umowę leasingu operacyjnego i umowę sprzedaży. (RB 84/2014) 2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki easypack Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2014 roku dokonano zmiany umowy inwestycyjnej z dnia 20 kwietnia 2012 roku na mocy której podjęto decyzję o przeprowadzeniu kolejnego, nieprzewidzianego wcześniej etapu finansowania spółki zależnej easypack Sp. z o.o., który 12

13 nastąpi poprzez podwyższenie kapitału w tej spółce, objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów pieniężnych przez spółkę Integer.pl SA oraz spółkę Asterina Investments S.a.r.l. (RB 85/2014) 3. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej InPost Sp. z o.o. w dniu 19 września 2014 roku. Kapitał zakładowy spółki zależnej został podwyższony z kwoty: ,00 zł do kwoty: ,00 zł, tj. o kwotę: ,00 zł, w drodze utworzenia: nowych udziałów. (RB 93/2014) 4. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki easypack Sp. z o.o. w dniu 14 października 2014 roku. Pozostałe zdarzenia: 1. Zawarcie przez Integer.pl SA oraz spółkę zależną easypack Sp. z o.o. umowy znaczącej. W dniu 25 lipca 2014 roku w celu częściowego pokrycia udziałów objętych w spółce easypack Sp. z o.o., Integer.pl SA zawarł umowę potrącenia. (RB 88/2014) 2. Uzyskanie przez spółkę InPost Finanse Sp. z o.o. zezwolenia na świadczenie usług płatniczych jako krajowa instytucja płatnicza decyzja KNF z dnia r. 4. Prezentacja wybranych danych finansowych z kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczone na EURO. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE ZA TRZECI KWARTAŁ 2014 i 2013 ROKU w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 1 LIPCA do 30 WRZEŚNIA LIPCA do 30 WRZEŚNIA LIPCA do 30 WRZEŚNIA LIPCA do 30 WRZEŚNIA 2013 WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWNEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Przychody netto ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej (8 329) (1 991) Zysk przed opodatkowaniem Zysk / Strata netto (12 011) (2 871) (5 544) (1 325) WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWNEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy netto z działalności operacyjnej (13 653) (3 263) Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Przepływy netto z działalności finansowej (48 917) (75 203) (11 691) (17 730)

14 WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWNEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Wg stanu na Wg stanu na Wg stanu na Wg stanu na Aktywa razem (na koniec kwartału i na koniec roku 2013) Zobowiązania długoterminowe (na koniec kwartału i na koniec roku 2013) Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec kwartału i na koniec roku 2013) Kapitał własny (na koniec kwartału i na koniec roku 2013 ) Kapitał zakładowy Średnia ważona liczba akcji w okresie: Zysk/ Strata w danym okresie na 1 akcję: Wartość księgowa na 1 akcję: (0,76) 1,12 (0,18) 0,26 111,02 75,08 26,59 18,10 Pozycje ze sprawozdań z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za okres: od 01 stycznia do 30 września 2014 roku wyniósł: 4,1803 od 01 stycznia do 30 września 2013 roku wyniósł: 4,2231 od 01 lipca do 30 września 2014 roku wyniósł: 4,1841 od 01 lipca do 30 września 2013 roku wyniósł: 4,2415 Pozycje ze sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na roku, który wyniósł: 4,1755 i na roku który wyniósł: 4,1472. Zysk / Stratę na 1 akcję obliczono: zysk netto w okresie / liczba akcji / średnia ważona liczba akcji w okresie. Wartość księgowa na 1 akcję: kapitał własny / liczba akcji/ średnia ważona liczba akcji. Pozycje skonsolidowane sprawozdania: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Skonsolidowany zysk/ strata netto Amortyzacja Skonsolidowany wskaźnik EBIT Skonsolidowany wskaźnik EBITDA Trzeci kwartał Dynamika w tys. zł % ,3 (5 544) (12 814) ,02 (8 329) (17 575) (14 283) W bieżącym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły tys. PLN i były o 92% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Szczegółowy komentarz dotyczący głównych danych finansowych został zaprezentowany w części dotyczących danych narastających. 14

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa Integer.pl SA skonsolidowany raport roczny za 2013 rok SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Raport zawiera:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Data zatwierdzenia: 28 września 2007 roku

Data zatwierdzenia: 28 września 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i E zwykłych na

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

B. POZOSTAŁE INFORMACJE 11

B. POZOSTAŁE INFORMACJE 11 Grupa Kapitałowa WORK SERVICE Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Wrocław, dnia 29 sierpnia 2013r. 2 S t r o n a Spis

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ KATOWICE, MAJ

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna za okres 9 zakończony 30 września 2012 roku Kruszwica, 14 listopada 2012 roku ZAWARTOŚĆ: WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU WARSZAWA, 12 LISTOPADA 2013 R. I. WSTĘP... 4 II.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo