Skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Integer.pl SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Integer.pl SA"

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO - Kraków, 13 listopada 2014 roku - 1

2 SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o spółkach Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku Zdarzenia istotnie wpływające na działalność spółek Grupy Kapitałowej i inne istotne informacje w okresie III kwartału 2014 roku i po jego zakończeniu Prezentacja wybranych danych finansowych z kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczone na EURO Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne 5% ogólnej liczby głosów na WZA na dzień przekazania raportu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Zmiany w ilościach posiadanych akcji w okresie III kwartału 2014 roku do dnia publikacji raportu Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% lub dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostki od niego zależne poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego i Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie III kwartału 2014 roku wraz z opisem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących

3 13. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie III kwartału Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte skonsolidowane wyniki finansowe Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nie ujęte w sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

4 1. Podstawowe informacje o spółkach Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. Spółka dominująca Grupy: Integer.pl SA działa w formie spółki akcyjnej od dnia 19 marca 2007 roku, kiedy to Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS dokonał rejestracji przekształcenia spółki Integer.pl Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Integer.pl Sp. z o.o. z dnia 26 lutego 2007 roku. Od października 2007 roku spółka Integer.pl SA notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Firma spółki: Integer.pl Spółka Akcyjna Siedziba: Kraków Adres: Kraków, ul. Malborska 130 Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON): Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Kapitał zakładowy na dzień r: ,00 zł Telefon: Faks: Adres internetowy: Czas trwania spółki: Nieoznaczony Audytor: Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. Zarząd Spółki: Prezes Zarządu: Wiceprezes Zarządu: Członek Zarządu: Rafał Brzoska Krzysztof Kołpa Rossen Hadjiev Rada Nadzorcza Spółki: Przewodniczący Rady Nadzorczej: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: Sekretarz Rady Nadzorczej: Członek Rady Nadzorczej: Członek Rady Nadzorczej: Anna Izydorek - Brzoska Rafał Abratański Krzysztof Setkowicz Zbigniew Popielski Arkadiusz Jastrzębski Organami spółki Integer.pl SA zgodnie ze Statutem spółki są: Walne Zgromadzenie spółki. Rada Nadzorcza spółki. Zarząd spółki. W okresie 9 miesięcy 2014 roku skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki Integer.pl SA nie uległ zmianie. 4

5 Profile działalności spółek Grupy Kapitałowej Integer.pl SA skupiają się wokół następujących obszarów: usług pocztowo-kurierskich dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych, produkcji urządzeń paczkomatowych, usług paczkowych dla branży e-commerce w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych, usług finansowo-ubezpieczeniowych, Powyższe obszary działalności nie spełniają definicji segmentów działalności zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską i obowiązującymi na dzień sporządzenia raportu za III kwartał Podmioty zależne bezpośrednio od spółki dominującej Integer.pl SA (udziały w Kapitale Zakładowym co najmniej 50%) na dzień 30 września 2014 roku: Lp. Dominujący Nazwa i podstawowe dane formalnoprawne: Udziały: Zarząd: profil działalności: 1. InPost Paczkomaty Sp. z o.o Kraków, ul. Malborska 130 KRS: REGON: ,99% Emitenta Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Członek Zarządu: Krzysztof Kołpa Usługi paczkomatowe i kurierskie zewnętrzne. NIP: InSupport Center Sp. z o.o Zabierzów, Ul. Krakowska ,00% Emitenta Prezes Zarządu: Krzysztof Kołpa Usługi wsparcia dla spółek Grupy. KRS: REGON: NIP: Integer Group Services Sp. z o.o Kraków, Ul. Malborska ,00% Emitenta Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Członek Zarządu: Krzysztof Zarządzanie projektami. KRS: REGON: NIP: Kołpa 4. Integer EU Limited Chanteclair Building 3rd floor, suite 303, 100,00% Emitenta Rafał Brzoska Aristodemos Loizou Działalność holdingowa Nikozja Cypr Zarejestrowana pod numerem HE David Savva (Rada Dyrektorów) 5. InItTec Sp. z o.o Kraków, Ul. Malborska ,00% Emitenta Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Badania i Rozwój. KRS: REGON: NIP: easypack Sp. z o.o Kraków, Ul. Malborska 130 KRS: ,02% Emitenta (*) Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Wiceprezes Zarządu: Łukasz Nowiński Zarządzanie siecią paczkomatów. 5

6 REGON: NIP: AQ-Tech Sp. z o.o Kraków, ul. Malborska 130 KRS: REGON: NIP: InPost Australia PTY Limited Hall&Wilcox Lawyers Level 30 Bourke Place 600 Bourke Street Melbourn Vic InPost Canada INC 55 Browns Line Toronto ON M8W 3S2 Canada 100,00% Emitenta Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Badania i Rozwój. 100,00% Emitenta Rafał Brzoska Rozwój sieci Wojciech Karol Foroncewicz paczkomatów. Blagojce Petrowski 75,00% Emitenta Tony Jasinski Rozwój sieci Bill Robertson paczkomatów. Rafal Brzoska Rossen Hadjiev Michał Stępski 10. easypack Plus Self Storage LLC Dubai Real Estate Center, Al-Qouz, Dubai, United Arab Emirates 50,00% Emitenta Iyad Kamal Nader Museitif Rafal Brzoska Rossen Hadjiev Rozwój sieci paczkomatów. (*) W dniu 7 października 2014 roku podwyższono kapitał zakładowy i udział Emitenta w Kapitale Zakładowym wynosi 51,18%. Podmioty pośrednio zależne od spółki dominującej Integer.pl SA na dzień 30 września 2014 roku: Lp. Nazwa i podstawowe dane formalnoprawne: Udziały: Zarząd: 1. InPost Sp. z o.o. 89,93% InPost Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Kraków, ul. Malborska 130 Paczkomaty Sp. z o.o., Członek Zarządu: Krzysztof KRS: ,07% Integer.pl SA Kołpa REGON: NIP: InPost Finanse Sp. z o.o. 50,02% InPost Sp. z Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Kraków, ul. Malborska 130 o.o. Członek Zarządu: Krzysztof KRS: Kołpa REGON: Członek Zarządu: Grażyna NIP: Jerzyk Dominujący profil działalności: Usługi pocztowokurierskie. Usługi finansowoubezpieczeniowe. 6

7 Spółki bezpośrednio zależne od spółki dominującej Integer.pl SA: 1. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. - podmiot zależny od Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 99,99% udziałów. Spółka posiada dwa podmioty w 100% od niej zależne: Verbis 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która z kolei jest jedynym komplementariuszem spółki Verbis 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie oraz Verbis Alfa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Spółka od 01 czerwca 2014 roku zajmuje się odsprzedażą usług paczkomatowych i kurierskich nabywanych od innych podmiotów. 2. InSupport Center Sp. z o.o. - podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 100% udziałów. Jest spółką docelowo mającą świadczyć usługi wsparcia dla spółek Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. Skupia swoją uwagę na unowocześnianiu swojej siedziby w Zabierzowie pod Krakowem oraz organizacji Centrum Obsługi Klienta. Świadczy usługi najmu powierzchni użytkowych spółce dominującej Integer.pl SA oraz spółce zależnej InItTec Sp. z o.o. Spółce Integer.pl SA podnajmuje powierzchnie pod produkcję urządzeń paczkomatowych, natomiast spółce InItTec Sp. z o.o. podnajmuje powierzchnie pod pion Badań i Rozwoju. Zadaniem Centrum Obsługi Klienta (COK) jest pomoc w uzyskaniu wszelkich informacji o świadczonych usługach paczkomatowych zagranicą i w Polsce. Z Centrum Obsługi Klienta korzystają pracownicy spółek zależnych: kurierzy, listonosze jak również klienci usług paczkomatowych. Od lutego 2014 roku COK świadczy usługi dla spółek zależnych Grupy easypack oraz dla spółki InPost Sp. z o.o. 3. Integer Group Services Sp. z o.o. - podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 96,00% udziałów. Integer Group Services Sp. z o.o. zmienia sukcesywnie profil swojej działalności dostosowując swoje działania do bieżących potrzeb wynikających z rozwoju Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. Coraz większą uwagę spółka skupia na wspieraniu wdrażanych w Grupie projektów, ocenie i weryfikacji planów rozwojowych. Część pracowników z wiodących działów w strukturze Grupy takich jak: controlling czy dział prawny zostało oddelegowanych do tych zadań. Spółka pełni w Grupie również rolę administracyjną. 4. Integer Eu Limited - podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 100,00% udziałów. Spółka Integer Eu Limited jest właścicielem kontrolnego pakietu udziałów w spółce prawa ukraińskiego IntegerUkraine LLC (90% udziałów) oraz w spółce prawa rosyjskiego E-Solutions LLC (99% udziałów). Integer Eu Limited jest spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji. Spółka Integer Eu Limited jest spółką prowadzącą działalność holdingową poza Polską. IntegerUkraine LLC realizuje usługi w zakresie kolportażu reklamowych druków bezadresowych, przeznaczonego głównie dla klientów biznesowych. Zasięgiem działania obejmuje 200 największych miast Ukrainy. E-Solutions LLC powstała w celu świadczenia usług informatycznych związanych w szczególności z oprogramowaniem do obsługi paczkomatów na terytorium Rosji. 5. InItTec Sp. z o.o. - podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 100,00% udziałów. Podstawowa działalność spółki InItTec Sp. z o.o. bazująca na nowoczesnych technologiach i rozwiązaniach z obszaru direct marketingu koncentruje się na aktywności badawczo-rozwojowej wspierającej m.in. działalność spółek zależnych Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. Spółka InItTec Sp. z o.o. zapewnia jednocześnie utrzymanie oraz sprawne funkcjonowanie infrastruktury technologicznej (hardware/software) Grupy Kapitałowej Integer.pl SA oraz podmiotów zewnętrznych. Spółka aktywnie i z sukcesami pozyskuje równocześnie w celu maksymalizacji korzyści ekonomicznych płynących z posiadanych kompetencji i praw autorskich, licencji do 7

8 oprogramowania czy też innych niematerialnych aktywów trwałych klientów i partnerów biznesowych spoza Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. W oparciu o dotychczasowe wielopłaszczyznowe doświadczenie spółka zapewnia pełne wsparcie w zakresie niezbędnym do zapewnienia rozwoju sieci Paczkomatów InPost na całym świecie. 6. easypack Sp. z o.o. podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 51,02% udziałów. Spółka została utworzona w celu obsługi i zarządzania siecią urządzeń paczkomatowych. Spółka na dzień 30 września 2014 roku posiadała w swoim składzie następujące spółki zależne, które tym samym tworzyły Grupę Kapitałową easypack: 1) Granatana Limited spółka prawa cypryjskiego, która jest pośrednim udziałowcem (za pośrednictwem Giverty Holding Limited) spółki easypack Russia LLC utworzonej w celu rozwoju usług paczkomatowych na terytorium Federacji Rosyjskiej. 2) Postal Terminals s.r.o., spółka prawa słowackiego, utworzona w celu rozwoju sieci paczkomatowej na terytorium Republiki Słowackiej. 3) InPost UK LTD spółka prawa brytyjskiego, utworzona w celu rozwoju usług paczkomatowych na terytorium Wielkiej Brytanii. 4) Postal Terminals CZ s.r.o. spółka prawa czeskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Republiki Czeskiej. 5) Postha 24 LLC spółka prawa ukraińskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Ukrainy. 6) easypack Far East Limited - spółka prowadzi działalność w Hong Kongu a jej przeznaczeniem jest działalność holdingowa dla spółek w pozostałych krajach Dalekiego Wschodu. Spółka posiada udziały w spółce InPost Malaysia SDN.BHD, utworzonej w celu świadczenia usług na rynku malezyjskim. 7) InPost Hungary Kft. spółka prawa węgierskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Węgier. 8) E-Commercial Innovations S.L. - spółka prawa hiszpańskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Hiszpanii. 9) InPost France SAS spółka prawa francuskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Francji. 10) Locker InPost Italia S.r.l spółka prawa włoskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Włoch. 11) InPost Norway AS z siedzibą w Oslo. Spółka prawa norweskiego, utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Norwegii. 7. AQ-Tech Sp. z o.o.-podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 100,00% udziałów.spółka jest właścicielem unikalnego know-how, nieopatentowanej wiedzy fachowej oraz zespołu doświadczeń w zakresie technologii i procesu produkcyjnego komponentów do paczkomatów i paczkomatów, oraz zarejestrowanych wzorów wspólnotowych wydanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. 8. InPost Australia Pty Ltd podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 100,00% udziałów. InPost Australia Pty Ltd. jest spółką prawa australijskiego odpowiedzialną za zarządzanie projektami i serwisowanie paczkomatów. 8

9 9. InPost Canada Inc podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 75,00% udziałów. Spółka prawa kanadyjskiego odpowiedzialna za rozwój sieci paczkomatów. 10. easypack Plus Self Storage LLC podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 50,00% udziałów. Spółka odpowiedzialna za rozwój sieci paczkomatów. Spółki pośrednio zależne od spółki dominującej Integer.pl SA: InPost Sp. z o.o. jest największym, niezależnym operatorem pocztowym. Dysponuje zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu, a usługi spółki dostępne są w ponad Punktach Obsługi Klienta w całym kraju. Jest spółką w 89,93% zależną od spółki InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Spółka posiada 50,02% udziałów w kapitale zakładowym spółki InPost Finanse Sp. z o.o. (w pozostałym zakresie udziały należą do Emitenta), która w Grupie Kapitałowej Integer.pl SA odpowiedzialna jest za świadczenie usług finansowoubezpieczeniowych. Na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 października 2014 roku InPost Finanse Sp. z o.o. uzyskała zezwolenie na świadczenie usług finansowych jako krajowa instytucja płatnicza (numer wpisu IP/26/2014). InPost Finanse Sp. z o.o. oferuje usługi finansowo-ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych i masowych. Spółka działa w oparciu o Punkty Obsługi Klienta spółki InPost Sp. z o.o.. Spółka jest zależna w 50,02% od InPost Sp. z o.o. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku. 2.1 Oświadczenie o zgodności. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawione w niniejszym skonsolidowanym raporcie zostały przygotowane z zastosowaniem zasad rachunkowości zgodnie z MSR 34 Śródroczne sprawozdania finansowe, zgodnie z MSSF zatwierdzonym przez Unię Europejską oraz w zakresie wymaganym przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259) i obejmuje okres od 01 lipca do 30 września 2014 roku i okres porównywalny od 01 lipca do 30 września 2013 roku. Prezentowane skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe odpowiada wszystkim wymaganiom MSR 34 Śródroczne sprawozdania finansowe i przedstawia rzetelnie: sytuację finansową Grupy na dzień 30 września 2014 roku i 30 września 2013 roku, wyniki działalności Grupy za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku i 30 września 2013 roku, przepływy pieniężne Grupy za okres 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2014 roku i 30 września 2013 roku, Prezentowane skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe odpowiada wszystkim wymaganiom MSR 34 Śródroczne sprawozdania finansowe i przedstawia rzetelnie: sytuację finansową spółki Integer.pl SA na dzień 30 września 2014 roku i 30 września 2013 roku, wyniki działalności spółki Integer.pl SA za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku i 30 września 2013 roku, 9

10 przepływy pieniężne spółki Integer.pl SA za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku i 30 września 2013 roku, Skonsolidowane i jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień autoryzacji niniejszych sprawozdań finansowych nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową. Zgodnie z Rozporządzenia Emitent będący jednostką dominującą nie jest obowiązany do przekazywania odrębnego raportu kwartalnego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie kwartalnym skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego, zawierającego: jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, jednostkowe rachunki przepływów pieniężnych, 2.2 Format oraz ogólne zasady sporządzenia raportu za III kwartał 2014 roku. Skonsolidowany raport kwartalny QSr zawiera: skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wybrane noty objaśniające inne istotne informacje Skrócone skonsolidowane oraz skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe przedstawione w niniejszym skonsolidowanym raporcie kwartalnym zostały przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości zgodnie z: MSR 34 Śródroczne sprawozdania finansowe, Zasadami MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259) wraz z późniejszymi zmianami. Na całość skonsolidowanego raportu kwartalnego składają się: Informacje dodatkowe do skonsolidowanego raportu kwartalnego. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Integer.pl SA. 10

11 2.3 Przyjęte zasady rachunkowości. W prezentowanym okresie Grupa nie wprowadziła istotnych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad stosowanych przez Grupę w poprzednich okresach. Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w oparciu o dokumentację konsolidacyjną spółek Grupy Kapitałowej oraz cytowane przepisy prawa dotyczące spółek tworzących Grupę Kapitałową. Dokumentację konsolidacyjną, spółek sporządza się w oparciu o prowadzone księgi rachunkowe oraz dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkie inne dokumenty i informacje niezbędne do jej sporządzenia. Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego zostały opisane w notach objaśniających do tych sprawozdań. 2.4 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych oraz zasady przyjęte do przeliczenia danych finansowych: a) waluta funkcjonalna i waluta prezentacji Walutą funkcjonalną jednostki dominującej i spółek zależnych oraz walutą prezentacji niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski. b) zasady przyjęte do przeliczenia danych finansowych Dane finansowe w euro za prezentowane okresy zostały przeliczone według następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za okres: od 01 stycznia do 30 września 2014 roku wyniósł: 4,1803 od 01 stycznia do 30 września 2013 roku wyniósł: 4,2231 od 01 lipca do 30 września 2014 roku wyniósł: 4,1841 od 01 lipca do 30 września 2013 roku wyniósł: 4,2415 Pozycje ze sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na roku, który wyniósł: 4,1755 i na roku który wyniósł: 4,1472. Zysk na 1 akcję obliczono: zysk netto w okresie / liczba akcji w okresie. Wartość księgowa na 1 akcję: kapitał własny / średnia ważona liczba akcji/ liczba akcji w okresie Wszystkie zaprezentowane dane w niniejszych Informacjach dodatkowych do skonsolidowanego raportu kwartalnego podane są w tysiącach złotych. 2.5 Spółki Grupy Kapitałowej Integer.pl SA podlegające konsolidacji. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje Integer.pl SA jako spółkę dominującą oraz następujące spółki bezpośrednio zależne od Emitenta wchodzące w skład Grupy na dzień 30 września 2014 roku. Są to: 11

12 L.p. Spółki podlegające konsolidacji na dzień: Spółki podlegające konsolidacji na dzień: Integer.pl SA Integer.pl SA 2. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. InPost Sp. z o.o. (zmiana nazwy) 3. Integer Group Services Sp. z.o.o. Integer Group Services Sp. z.o.o. 4. Insupport Center Sp. z o.o. InLogistyka Sp. z o.o. (zmiana nazwy) 5. Integer Eu Limited Integer Eu Limited 6. InItTec Sp. z o.o. InItTec Sp. z o.o. 7. easypack Sp. z o.o. easypack Sp. z o.o. 8. AQ Tech Sp. z o.o. AQ Tech Sp. z o.o. 9. InPost Sp. z o.o. Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. (zmiana nazwy) 10. InPost Australia PTY Limited InPost Canada Inc easypack Plus Self Storage - 3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność spółek Grupy Kapitałowej i inne istotne informacje w okresie III kwartału 2014 roku i po jego zakończeniu. Zdarzenia dotyczące spółki dominującej w okresie od 01 lipca 2014 do dnia publikacji niniejszego raportu: 1. Podjęcie uchwały przez Bond Spot SA o wprowadzeniu obligacji na okaziciela do obrotu na Catalyst. 15 lipca 2014 spółka Integer.pl SA powzięła informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot SA uchwały w sprawie wprowadzenia na Catalyst (trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela spółki Integer.pl SA o łącznej wartości nominalnej (trzydzieści milionów) złotych i jednostkowej wartości nominalnej (jeden tysiąc) złotych. RB 83/2014). Na dzień pierwszego notowania został wyznaczony 24 lipca 2014 roku (RB 87/2014). 2. Rejestracja obligacji spółki Integer.pl SA przez KDPW uchwała nr 826/14 z dnia 26 września 2014 roku. (RB 94/2014). 3. Potwierdzenie realizacji przydziału i rozliczenia obligacji serii INT0918 wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 3/09/2014 z dnia 25 września 2014 roku. Zdarzenia dotyczące spółek zależnych z Grupy Kapitałowej Integer.pl SA w okresie od 01 lipca 2014 do dnia publikacji niniejszego raportu: 1. W dniu 15 lipca 2014 roku spółka zależna easypack Sp. z o.o. zawarła z PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. w Łodzi dwie umowy o charakterze znaczącym: umowę leasingu operacyjnego i umowę sprzedaży. (RB 84/2014) 2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki easypack Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2014 roku dokonano zmiany umowy inwestycyjnej z dnia 20 kwietnia 2012 roku na mocy której podjęto decyzję o przeprowadzeniu kolejnego, nieprzewidzianego wcześniej etapu finansowania spółki zależnej easypack Sp. z o.o., który 12

13 nastąpi poprzez podwyższenie kapitału w tej spółce, objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów pieniężnych przez spółkę Integer.pl SA oraz spółkę Asterina Investments S.a.r.l. (RB 85/2014) 3. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej InPost Sp. z o.o. w dniu 19 września 2014 roku. Kapitał zakładowy spółki zależnej został podwyższony z kwoty: ,00 zł do kwoty: ,00 zł, tj. o kwotę: ,00 zł, w drodze utworzenia: nowych udziałów. (RB 93/2014) 4. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki easypack Sp. z o.o. w dniu 14 października 2014 roku. Pozostałe zdarzenia: 1. Zawarcie przez Integer.pl SA oraz spółkę zależną easypack Sp. z o.o. umowy znaczącej. W dniu 25 lipca 2014 roku w celu częściowego pokrycia udziałów objętych w spółce easypack Sp. z o.o., Integer.pl SA zawarł umowę potrącenia. (RB 88/2014) 2. Uzyskanie przez spółkę InPost Finanse Sp. z o.o. zezwolenia na świadczenie usług płatniczych jako krajowa instytucja płatnicza decyzja KNF z dnia r. 4. Prezentacja wybranych danych finansowych z kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczone na EURO. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE ZA TRZECI KWARTAŁ 2014 i 2013 ROKU w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 1 LIPCA do 30 WRZEŚNIA LIPCA do 30 WRZEŚNIA LIPCA do 30 WRZEŚNIA LIPCA do 30 WRZEŚNIA 2013 WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWNEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Przychody netto ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej (8 329) (1 991) Zysk przed opodatkowaniem Zysk / Strata netto (12 011) (2 871) (5 544) (1 325) WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWNEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy netto z działalności operacyjnej (13 653) (3 263) Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Przepływy netto z działalności finansowej (48 917) (75 203) (11 691) (17 730)

14 WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWNEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Wg stanu na Wg stanu na Wg stanu na Wg stanu na Aktywa razem (na koniec kwartału i na koniec roku 2013) Zobowiązania długoterminowe (na koniec kwartału i na koniec roku 2013) Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec kwartału i na koniec roku 2013) Kapitał własny (na koniec kwartału i na koniec roku 2013 ) Kapitał zakładowy Średnia ważona liczba akcji w okresie: Zysk/ Strata w danym okresie na 1 akcję: Wartość księgowa na 1 akcję: (0,76) 1,12 (0,18) 0,26 111,02 75,08 26,59 18,10 Pozycje ze sprawozdań z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za okres: od 01 stycznia do 30 września 2014 roku wyniósł: 4,1803 od 01 stycznia do 30 września 2013 roku wyniósł: 4,2231 od 01 lipca do 30 września 2014 roku wyniósł: 4,1841 od 01 lipca do 30 września 2013 roku wyniósł: 4,2415 Pozycje ze sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na roku, który wyniósł: 4,1755 i na roku który wyniósł: 4,1472. Zysk / Stratę na 1 akcję obliczono: zysk netto w okresie / liczba akcji / średnia ważona liczba akcji w okresie. Wartość księgowa na 1 akcję: kapitał własny / liczba akcji/ średnia ważona liczba akcji. Pozycje skonsolidowane sprawozdania: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Skonsolidowany zysk/ strata netto Amortyzacja Skonsolidowany wskaźnik EBIT Skonsolidowany wskaźnik EBITDA Trzeci kwartał Dynamika w tys. zł % ,3 (5 544) (12 814) ,02 (8 329) (17 575) (14 283) W bieżącym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły tys. PLN i były o 92% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Szczegółowy komentarz dotyczący głównych danych finansowych został zaprezentowany w części dotyczących danych narastających. 14

15 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE ZA TRZY KWARTAŁY 2014 i 2013 ROKU w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za trzy kwartały 1 stycznia do 30 września stycznia do 30 września stycznia do 30 września stycznia do 30 września 2013 WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWNEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Przychody netto ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem Zysk / Strata netto (2 897) (693) (9 457) (2 262) (6 162) (1 474) WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWNEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy netto z działalności operacyjnej (67 595) (16 170) Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Przepływy netto z działalności finansowej ( ) ( ) (44 531) (39 611) WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWNEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Wg stanu na Wg stanu na Wg stanu na Wg stanu na Aktywa razem (na koniec kwartału i na koniec roku 2013) Zobowiązania długoterminowe (na koniec kwartału i na koniec roku 2013) Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec kwartału i na koniec roku 2013) Kapitał własny (na koniec kwartału i na koniec roku 2013) Kapitał zakładowy Średnia ważona liczba akcji w okresie: Zysk / Strata w danym okresie na 1 akcję: Wartość księgowa na 1 akcję: (0,85) 2,67 (0,20) 0,63 111,02 75,08 26,59 18,10 Pozycje ze sprawozdań z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za okres: od 01 stycznia do 30 września 2014 roku wyniósł: 4,1803 od 01 stycznia do 30 września 2013 roku wyniósł: 4,2231 od 01 lipca do 30 września 2014 roku wyniósł: 4,1841 od 01 lipca do 30 września 2013 roku wyniósł: 4,2415 Pozycje ze sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na roku, który wyniósł: 4,1755 i na roku który wyniósł: 4,1472. Zysk na 1 akcję obliczono: zysk netto w okresie / liczba akcji w okresie. Wartość księgowa na 1 akcję: kapitał własny / liczba akcji. 15

16 Pozycje skonsolidowane sprawozdania: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Skonsolidowany zysk/ strata netto Amortyzacja Skonsolidowany wskaźnik EBIT Skonsolidowany wskaźnik EBITDA Trzy kwartały Dynamika w tys. zł % ,19 (6 162) (23 489) ,94 (2 897) (21 561) (14 937) Wzrost przychodów ze sprzedaży związany jest przede wszystkim z realizacją kontraktu na obsługę sądów i prokuratur przez spółkę zależną InPost Sp. z o.o. Jednocześnie Grupa poniosła w związku z realizacją kontraktu inwestycje w rozwój i rozbudowę sieci POK-ów i oddziałów pod obsługę innych po Sądach i Prokuraturze znaczących kontraktów ogólnokrajowych, co w przyszłości przełoży się na ograniczenie kosztów oraz zwiększenie wydajności, a tym samym zwiększenie marży i zyskowności. Równocześnie w bieżącym okresie Grupa kontynuowała inwestycji w wejście i umocnienie wizerunku marki na dotychczasowych rynkach (m.in. UK, Rosja) poprzez agresywna kampania cenowa. Dodatkowo ponosiła znaczące koszty przygotowanie pod start biznesu w kolejnych krajach jak: Włochy, Malezja, Chiny, Francji, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kanada, Węgry kraje które operacyjnie zaczęły działać w III kwartale, ale jeszcze nie generowały przychodów. Znalazło to odbicie w odnotowaniu skonsolidowanej straty netto i wskaźniku EBIT. Wzrost amortyzacji wynika z sukcesywnego zwiększenia sieci Paczkomatów zgodnie z zakładanymi budżetami i włączania nowych maszyn do sieci. Pomimo znaczących inwestycji i wydatków związanych z intensywną ekspansją grupa wygenerowała pozytywny wskaźnik EBIDTA w wysokości tys. PLN. Bieżące wydatki operacyjne i inwestycyjne związane z rozwojem sieci zostały pokryte poprzez podwyższenie emisję akcji Emitenta oraz podwyższenie kapitału spółki zależnej easypack Sp. z o.o. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE ZA TRZECI KWARTAŁ 2014 i 2013 ROKU w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 1 LIPCA do 30 WRZEŚNIA LIPCA do 30 WRZEŚNIA LIPCA do 30 WRZEŚNIA LIPCA do 30 WRZEŚNIA 2013 WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Przychody netto ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 16

17 Przepływy netto z działalności operacyjnej (10 108) (2 416) Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Przepływy netto z działalności finansowej (50 908) (17 252) (12 167) (4 067) (5 329) 104 (1 274) 25 WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Wg stanu na Wg stanu na Wg stanu na Wg stanu na Aktywa razem (na koniec kwartału i na koniec roku 2013) Zobowiązania długoterminowe (na koniec kwartału i na koniec roku 2013) Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec kwartału i na koniec roku 2013) Kapitał własny (na koniec kwartału i na koniec roku 2013) Kapitał zakładowy Średnia ważona liczba akcji w okresie: Zysk w danym okresie na 1 akcję: Wartość księgowa na 1 akcję: ,16 0,41 0,04 0,10 75,40 49,93 18,06 12,04 Pozycje ze sprawozdań z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za okres: od 01 stycznia do 30 września 2014 roku wyniósł: 4,1803 od 01 stycznia do 30 września 2013 roku wyniósł: 4,2231 od 01 lipca do 30 września 2014 roku wyniósł: 4,1841 od 01 lipca do 30 września 2013 roku wyniósł: 4,2415 Pozycje ze sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na roku, który wyniósł: 4,1755 i na roku który wyniósł: 4,1472. Zysk na 1 akcję obliczono: zysk netto w okresie / średnia ważona liczba akcji w okresie. Wartość księgowa na 1 akcję: kapitał własny / średnia ważona liczba akcji. Pozycje jednostkowe sprawozdania: Przychody ze sprzedaży netto Zysk / Strata netto Amortyzacja Wskaźnik EBIT (zysk na działalności operacyjnej) Wskaźnik EBITDA Trzeci kwartał Dynamika zmiana w tys. zł % (55 936) 52, (1 473) 55, (1 656) 55, (991) 26, (2 647) 39,3 Przychody netto spółki Integer.pl SA w okresie trzeciego kwartału 2014 roku wyniosły: tys. zł tj. o 55,9 tys. zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przyczyny zmian głównych pozycji sprawozdania zostały opisane szczegółowo w komentarzu do wyników narastających za trzy kwartały 2014 roku. W nocie 5.1 Skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Integer.pl SA za III kwartał 2014 roku przedstawiono strukturę przychodów Emitenta. 17

18 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE ZA TRZY KWARTAŁY 2014 i 2013 ROKU w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za trzy kwartały 1 stycznia do 30 września stycznia do 30 września stycznia do 30 września stycznia do 30 września 2013 WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Przychody netto ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej (399) (95) Zysk przed opodatkowaniem Zysk / Strata netto (3 309) (792) (3 471) (830) WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy netto z działalności operacyjnej (93 170) (23 849) (22 288) (5 647) Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Przepływy netto z działalności finansowej ( ) (58 654) (35 098) (13 889) WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Wg stanu na Wg stanu na Wg stanu na Wg stanu na Aktywa razem (na koniec kwartału i na koniec roku 2013) Zobowiązania długoterminowe (na koniec kwartału i na koniec roku 2013) Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec kwartału i na koniec roku 2013) Kapitał własny (na koniec kwartału i na koniec roku 2013) Kapitał zakładowy Średnia ważona liczba akcji w okresie: Zysk/ strata w danym okresie na 1 akcję: Wartość księgowa na 1 akcję: (0,48) 2,00 (0,11) 0,47 75,40 49,93 18,06 12,04 Pozycje ze sprawozdań z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za okres: od 01 stycznia do 30 września 2014 roku wyniósł: 4,1803 od 01 stycznia do 30 września 2013 roku wyniósł: 4,2231 od 01 lipca do 30 września 2014 roku wyniósł: 4,1841 od 01 lipca do 30 września 2013 roku wyniósł: 4,2415 Pozycje ze sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na roku, który wyniósł: 4,1755 i na roku który wyniósł: 4,1472. Zysk na 1 akcję obliczono: zysk netto w okresie / liczba akcji w okresie. Wartość księgowa na 1 akcję: kapitał własny / liczba akcji. 18

19 Pozycje jednostkowe sprawozdania: Przychody ze sprzedaży netto Zysk / Strata netto Amortyzacja Wskaźnik EBIT (zysk na działalności operacyjnej) Wskaźnik EBITDA Trzy kwartały Dynamika w tys. zł % (26 345) 11,75 (3 471) (16 455) (3 164) 34,63 (399) (19 140) (22 304) 80,01 Przychody netto spółki Integer.pl SA w okresie trzech kwartałów 2014 roku wyniosły tys. zł tj. o prawie 12% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Związane jest to głównie z niższą sprzedażą Paczkomatów do krajów poza projektem easypack, jak i brakiem w bieżącym okresie przychodów z tytułu sprzedaży elektroniki, które wystąpiły w roku poprzednim. Spadek przychodów ze sprzedaży z ponoszonymi dalej kosztami inwestycji w rozbudowę sieci Paczkomatów za granicą, w szczególności kosztów transportu i rozstawień, spowodowały wygenerowanie straty netto. Są to jednakże koszty ponoszone zgodnie z harmonogramem i niezbędne do przygotowania sieci pod generowanie przychodów zgodnie z założonym budżetem. Spadek amortyzacji wynika z porządkowania struktury grupy i wniesienia w związku z tym oddziału sortownia do spółki zależnej Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. 5. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne 5% ogólnej liczby głosów na WZA na dzień przekazania raportu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. L.p Stan na Stan na Stan na dzień publikacji Akcjonariusz: raportu: % ogólnej % ogólnej % ogólnej Liczba akcji: liczby akcji i głosów na WZA Liczba akcji: liczby akcji i głosów na WZA Liczba akcji: liczby akcji i głosów na WZA A&R Investments Limited (*): ,73% ,80% ,81% Generali Otwarty Fundusz Emerytalny: ,89% ,69% ,69% L.S.S. Holdings Limited (**): ,82% ,39% ,39% Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny ,20% AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny ,11% ,11% 6. Pozostali akcjonariusze: ,35% ,00% ,99% Razem ilość akcji: ,00% ,00% ,00% (*) spółka kontrolowana jest przez Prezesa Rafała Brzoskę za pośrednictwem A&R Investments Limited. Rafał Brzoska jako osoba prywatna posiada akcji co stanowi 0,15% w KZ Emitenta, pozostałą ilość za pośrednictwem A&R Investments Limited. 19

20 (**) spółka kontrolowana przez Wiceprezesa Zarządu Krzysztofa Kołpę za pośrednictwem L.S.S. Holdingd Ltd. Krzysztof Kołpa jako osoba prywatna posiada akcji co stanowi 0,10% w KZ, akcji za pośrednictwem L.S.S. Slovakia k.s. co stanowi 0,77% w KZ, oraz akcji Emitenta co stanowi 4,52% KZ za pośrednictwem L.S.S. Holdings Ltd. 6. Zmiany w ilościach posiadanych akcji w okresie III kwartału 2014 roku do dnia publikacji raportu. Data transakcji: Akcjonariusz: Ilość akcji nabytych: Ilość akcji sprzedanych: Średnia cena: Rafał Brzoska Prezes Zarządu , Rafał Brzoska Prezes Zarządu , Rafał Brzoska Prezes Zarządu , Rafał Brzoska Prezes Zarządu , Rafał Brzoska Prezes Zarządu , Rafał Brzoska Prezes Zarządu , Rafał Brzoska Prezes Zarządu , Rafał Brzoska Prezes Zarządu , Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób. Stan na Stan na Stan na dzień publikacji raportu: % ogólnej % ogólnej L.p. Akcjonariusz: % ogólnej liczby akcji i liczby akcji i Liczba akcji Liczba akcji liczby akcji i Liczba akcji głosów na głosów na głosów na WZA WZA WZA ZARZĄD spółki Integer.pl SA: 1. Rafał Brzoska za pośrednictwem A&R ,73% ,80% ,81% Investments Limited (*) 2. Krzysztof Kołpa za pośrednictwem L.S.S. Holdings ,82% ,39% ,39% Limited (**) RADA NADZORCZA spółki Integer.pl SA: 1. Anna Izydorek-Brzoska (***) ,44% ,35% ,35% (*) spółka kontrolowana przez Prezesa Rafała Brzoskę, (**) spółka kontrolowana przez członka zarządu Krzysztofa Kołpę. (***) Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Integer.pl SA 20

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2015 30 CZERWCA 2015 Wrocław, sierpień 2015 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku Grupy Kapitałowej Integer.pl SA

Skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO - Kraków, 14 maja 2015 roku - 1 SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

INTEGER.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU

INTEGER.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU INTEGER.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO - Kraków, 15 maja 2009 roku - 1. Podstawowe informacje o spółkach Grupy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Integer.pl SA

Skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO - Kraków, 15 maja 2014 roku - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2013 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o jednostce dominującej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2012 roku Kraków, 14 lutego 2013 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Emitencie... 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 2/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 2/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 2/2008 ZA OKRES 1 KWIECIEŃ 2008 30 CZERWCA 2008 Wrocław, sierpień 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 1/2009

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 1/2009 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 1/2009 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2009 31 MARCA 2009 Wrocław, kwiecień 2009 I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Grupa Kapitałowa Berling S.A.

Bardziej szczegółowo

IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2013

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2013 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2013 ZA OKRES 1 LIPIEC 2013 30 WRZESIEŃ 2013 Wrocław, listopad 2013 I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport za III kwartał 2015 roku Grupy Kapitałowej Integer.pl

Skonsolidowany raport za III kwartał 2015 roku Grupy Kapitałowej Integer.pl Skonsolidowany raport za III kwartał 2015 roku Grupy Kapitałowej Integer.pl Informacje dodatkowe do skonsolidowanego raportu kwartalnego - Kraków, 13 listopada 2015 roku - 1 SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie PPH KOMPAP S.A. oraz sprawozdanie finansowe jednostki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU. Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU. Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO - Kraków, 15 listopada 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.2013 ROKU SPIS TREŚCI Udział emitenta w spółkach z na koniec

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r.

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. r. Opublikowany w dniu 15 listopada 2010 r. Raport za III kwartał 2010 roku został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-07-2012 r. - 30-09-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Bardziej szczegółowo

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A.

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JAGO sporządzone zgodnie z MSSF oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Firmy Handlowej JAGO SA sporządzone

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 sierpnia 2015 roku

Warszawa, 18 sierpnia 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU Warszawa, 18 sierpnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka 14.02.2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1.

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Good Idea S.A.

Raport Kwartalny Good Idea S.A. Strona1 Raport Kwartalny Good Idea S.A. II kwartał 2015/2016 r. (dane za okres 30.09.2015r. 31.12.2015r.) Strona2 Warszawa 13 luty 2016r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE..3

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r.

Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r. Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r. (dane za okres 01-01-2013r. do 31-03-2013r.) Jurajski Dom Brokerski Częstochowa, dnia 14 maja 2013r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku

6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Wrocław, 27 marca 2015 roku Spis treści I. List Zarządu... 3 II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za II kwartał 2008 r. zostały sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za czwarty kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani też przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Warszawa, 12.02.2013 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU. Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU. Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO - Kraków, 29 lutego 2012 roku - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo