Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP. internet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP. internet:"

Transkrypt

1 ... dn r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY na przetarg nieograniczony na obsługę obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na zadania: Zadanie 1: rejon zachodni, Zadanie 2: rejon wschodni 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: Zarejestrowany adres Wykonawcy: Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP _ internet: 3. Wyrażam chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przetargu nieograniczonym na obsługę obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na zadania : Zadanie 1: rejon zachodni,* Zadanie 2: rejon wschodni.* 4. Oferuję wykonanie zamówienia (wypełnić dla zadań, na które składana jest oferta): Zadanie 1 za cenę ofertową brutto.... zł*, Zadanie 2 za cenę ofertową brutto zł*, (zgodnie z załącznikiem nr IIIA, IIIB) 5. Oświadczam, że zrealizuję zamówienie w terminie: od dnia r. do dnia r. 6. Oświadczam, że udzielam gwarancji na materiał dla poszczególnych elementów oznakowania i wyposażenia przystanków oraz na ich montaż, tj.: a) na materiał: - dla ocynkowanych konstrukcji stalowych 60 miesięcy, - dla znaków wykonanych z folii odblaskowej 36 miesięcy, - dla innych elementów 24 miesiące, b) na montaż poszczególnych elementów 12 miesięcy, c) na malowanie powierzchni elementów 12 miesięcy, d) wykonanie nawierzchni utwardzonej pod wiatą, odtworzenie nawierzchni po montażu i demontażu obiektów objętych zamówieniem 36 miesięcy.... * - niepotrzebne skreślić

2 7.Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone w projekcie umowy. 8. Wadium (wypełnić dla zadań, na które składana jest oferta): na zad.1* w kwocie zł zostało wniesione w dniu... w formie... /dowód wpłacenia w załączeniu/, na zad.2* w kwocie zł zostało wniesione w dniu... w formie... /dowód wpłacenia w załączeniu/, Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu... 9.Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy na warunkach podanych w części IX specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10.Oświadczam, że zapoznałem się z dostarczoną specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmuję ją w całości bez zastrzeżeń. 11.Oświadczam, że akceptuję treść Projektu umowy będącą częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 12.Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez okres podany w Instrukcji dla Wykonawców cz. I pkt. 8. * - niepotrzebne skreślić...

3 Załącznikami do Formularza oferty są: 1. Dowód wniesienia wadium. 2. Pełnomocnictwo (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną) przygotowane zgodnie z częścią IV pkt Zakres części zamówienia powierzonych podwykonawcom wg załącznika nr II (w przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza realizować zamówienia siłami własnymi). 4. Zestawienie kosztów zadania wg załącznika nr III. 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg załącznika nr IV. 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 11. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr V. 12. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w części II pkt 1 Instrukcji dla Wykonawców, tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadanie lub zadania polegające łącznie na: wykonaniu, naprawie i konserwacji elementów pasa drogowego takich jak: oznakowanie pionowe, wiaty, ławki wolnostojące o łącznej wartości minimum zł brutto wg załącznika nr VI wraz z dowodami, czy zostały wykonane należycie. 13. Wykaz osób wg załącznika nr VII wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 14. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wymaganych uprawnień wg załącznika nr VIII. 15.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów (jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 16. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej wg załącznika nr IX....

4 ZAŁĄCZNIK NR II ZAKRES CZĘŚCI ZAMÓWIENIA POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM na przetarg nieograniczony na obsługę obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na zadania: Zadanie 1: rejon zachodni, Zadanie 2: rejon wschodni Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Zadanie nr *... Lp. Nazwa powierzonej części zamówienia * - wypełnić dla zadania/zadań, na które składana jest oferta... dn r.... Uwaga: Wykonawca załącza powyższy załącznik do oferty jedynie w przypadku, gdy nie zamierza realizować zamówienia siłami własnymi.

5 ZAŁĄCZNIK NR IIIA ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA - ZADANIE NR 1 na przetarg nieograniczony na obsługę obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na zadania: Zadanie 1: rejon zachodni, Zadanie 2: rejon wschodni Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Niniejszy załącznik wypełnić tylko w przypadku, gdy oferta składana jest na zadanie nr 1 Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość jednostek Ilość miesięcy Miesięczna ryczałtowa cena jednostkowa netto [zł] Wartość ryczałtowa netto [zł] (kol. 4x5x6) I. ROBOTY OBJĘTE WYNAGRODZENIEM MIESIĘCZNYM: i konserwacja 1 słupka przystankowego i konserwacja 1 gabloty informacyjnej w wiacie lub 1 gabloty wolnostojącej i konserwacja 1 panelu informacyjnego lub 1 pylonu lub 1 pylonu z nazwą przystanku i konserwacja 1 wiaty wielkości do 6- segmentów i konserwacja 1 wiaty wielkości do 12- segmentów 6 Razem I (suma poz. 1 5) szt szt szt szt szt dn r....

6 Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość jednostek C.D. ZAŁĄCZNIKA NR IIIA Ryczałtowa cena jedn. netto [zł] Wartość ryczałtowa netto [zł] (kol. 4x5) II. ROBOTY NIEOBJĘTE WYNAGRODZENIEM MIESIĘCZNYM: Wykonanie słupka kompaktowego ze znakiem D- 15 lub D-17 i gablotą informacyjną 70x70 cm Wykonanie słupka kompaktowego z dwoma znakami D-15 i D-17 i gablotą 70x70 cm Wykonanie słupka kompaktowego ze znakiem D- 15 lub D-17 i gablotą informacyjną 50x50 cm szt. 25 szt Wykonanie słupka rurowego ze znakiem D-15 lub D-17, nazwą przystanku i gablotą 2xA4 szt Wykonanie wolnostojącej gabloty informacyjnej 100x70 cm szt Wykonanie gabloty informacyjnej 140x90 cm do wiaty szt Wykonanie gabloty informacyjnej 100x70 cm do wiaty szt Wykonanie gabloty 2xA4 do słupka rurowego szt Wykonanie ławki wolnostojącej z oparciem szt Montaż słupka kompaktowego lub gabloty wolnostojącej z zabetonowaniem w podłożu i odtworzeniem nawierzchni Montaż słupka uniwersalnego z zabetonowaniem w podłożu i odtworzeniem nawierzchni Montaż słupka rurowego z zabetonowaniem w podłożu i odtworzeniem nawierzchni Montaż słupka staromiejskiego z zabetonowaniem w podłożu i odtworzeniem nawierzchni Montaż ławki wolnostojącej z zabetonowaniem w podłożu i odtworzeniem nawierzchni Demontaż słupka kompaktowego lub gabloty wolnostojącej z odtworzeniem nawierzchni Demontaż słupka uniwersalnego z odtworzeniem nawierzchni Demontaż słupka rurowego z odtworzeniem nawierzchni Demontaż słupka staromiejskiego z odtworzeniem nawierzchni Demontaż ławki wolnostojącej z odtworzeniem nawierzchni Wymiana na nowe szyb z poliwęglanu w gablotach: słupka kompaktowego, słupka rurowego, wolnostojących lub w wiacie (powierzchnia szyb odpowiednio do wymiarów gablot) szt. 25 szt. 10 szt. 25 szt. 146 m dn r.... (podpis i pieczęć wykonawcy)

7 C.D. ZAŁĄCZNIKA NR IIIA Wymiana na nowe wkładów z PCV w gablotach: słupka kompaktowego, słupka rurowego, wolnostojących lub w wiacie (powierzchnia m wkładów odpowiednio do wymiarów gablot) wraz z umieszczeniem informacji pasażerskiej 28 Renowacja dwustronnych tablic pojedynczego znaku przystankowego i nazwy przystanku szt Renowacja dwustronnych tablic podwójnego (D- 15 i D-17) znaku przystankowego i nazwy przystanku szt Wymiana na nowe drzwiczek (element otwierany) gabloty informacyjnej słupka - 70x70 cm i 50x50cm Wymiana na nowe drzwiczek (element otwierany) gabloty informacyjnej wiaty - 140x90 cm Wymiana na nowe drzwiczek (element otwierany) gabloty wolnostojącej lub w wiacie - 100x70 cm Renowacja ławki wolnostojącej - wymiana na nowe wszystkich desek siedziska i oparcia Wymiana na nową pojedynczej deski w ławce wiaty lub ławce wolnostojącej Kompleksowe malowanie 1 słupka kompaktowego lub gabloty wolnostojącej Kompleksowe malowanie 1 słupka uniwersalnego Kompleksowe malowanie 1 ławki wolnostojącej lub ławki w wiacie Kompleksowe mycie 1 słupka kompaktowego lub 1 gabloty wolnostojącej z użyciem środków chemicznych Kompleksowe mycie 1 słupka uniwersalnego z użyciem środków chemicznych Kompleksowe mycie 1 gabloty informacyjnej w wiacie lub w pylonie z użyciem środków chemicznych Kompleksowe mycie 1 strony panelu informacyjnego w wiacie z użyciem środków chemicznych Zamiennie: Kompleksowe mycie z użyciem środków chemicznych lub odśnieżanie: 1 ławki wolnostojącej lub 1 ławki w wiacie lub 1 podpieraczki Demontaż wiaty oszklonej wraz z demontażem i odtworzeniem nawierzchni oraz z transportem do magazynu i czasowym przechowaniem Demontaż wiaty oblachowanej typu B wraz z demontażem i odtworzeniem nawierzchni oraz z transportem do magazynu i czasowym przechowaniem Demontaż wiaty oblachowanej typu C z transportem do magazynu i czasowym przechowaniem szt. 10 szt. 4 szt. 4 0 szt szt. 20 szt. 370 szt. 807 szt 50 szt szt. 350 szt. 33 szt dn r....

8 Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość jednostek C.D. ZAŁĄCZNIKA NR IIIA Wartość Ryczałtowa ryczałtowa cena jedn. netto [zł] netto [zł] (kol. 4x5) Montaż wiaty oszklonej wraz z demontażem i odtworzeniem nawierzchni oraz z transportem obiektu do miejsca montażu szt Montaż wiaty oblachowanej wraz z demontażem i odtworzeniem nawierzchni oraz z transportem obiektu do miejsca montażu Wstawienie nowej szyby ze szkła hartowanego bezpiecznego 5 mm, z uszczelnieniem Wstawienie nowej szyby ze szkła hartowanego bezpiecznego 8 mm, z uszczelnieniem Wstawienie nowej szyby ze szkła hartowanego bezpiecznego 10 mm, z uszczelnieniem m m 2 50 m Wstawienie nowej blachy ocynkowanej gładkiej 0,8 mm jako elementu wiaty (w tym w miejsce m 2 40 wybitej szyby) 52 Demontaż 1 szyby w wiacie (bez kosztów szyby) szt Montaż 1 szyby w wiacie (bez kosztów szyby) szt Malowanie elementów stalowych wiaty oszklonej (za 1 wiatę) szt Malowanie elementów stalowych wiaty oblachowanej (za 1 wiatę) szt Kompleksowe mycie wiaty oszklonej wielkości do 6-segmentów z użyciem urządzenia szt ciśnieniowego i środków chemicznych 57 Kompleksowe mycie wiaty oblachowanej z użyciem urządzenia ciśnieniowego i środków szt. 15 chemicznych 58 Czyszczenie odwodnienia wiat przystankowych szt Mysie 1 szyby w wiacie w użyciem środków chemicznych szt Kompleksowe mycie słupów wraz z tablicami SDIP szt Razem II (suma poz. 7 60) III. WYKONANIE OCYNKOWANEJ OGNIOWO KONSTRUKCJI STALOWEJ WIATY: 62 Wykonanie ocynkowanej ogniowo konstrukcji stalowej wiaty (ściany oraz konstrukcja dachu) 63 Suma netto I + II + III (suma poz ) 64 t 5,25 Roboty remontowe i konserwacyjne wiat i kompleksów przystankowych oraz mebli miejskich (30% z poz. 63) 65 CENA NETTO DLA CAŁEGO ZADANIA (suma poz ) 66 PODATEK VAT (od poz. 65) 67 CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz )... dn r....

9 ZAŁĄCZNIK NR IIIB ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA - ZADANIE NR 2 na przetarg nieograniczony na obsługę obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na: zadanie nr 1 rejon zachodni, zadanie nr 2 rejon wschodni Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Niniejszy załącznik wypełnić tylko w przypadku, gdy oferta składana jest na zadanie nr 2 Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość jednostek Ilość miesięcy Miesięczna ryczałtowa cena jednostkowa netto [zł] Wartość ryczałtowa netto [zł] (kol. 4x5x6) I. ROBOTY OBJĘTE WYNAGRODZENIEM MIESIĘCZNYM: i konserwacja 1 słupka przystankowego i konserwacja 1 gabloty informacyjnej w wiacie lub 1 gabloty wolnostojącej i konserwacja 1 panelu informacyjnego lub 1 pylonu lub 1 pylonu z nazwą przystanku i konserwacja 1 wiaty wielkości do 6- segmentów i konserwacja 1 wiaty wielkości do 12- segmentów i konserwacja 1 wiaty wielkości powyżej 12-segmentów 7 Razem I (suma poz. 1 6) szt szt szt szt szt dn r....

10 Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość jednostek C.D. ZAŁĄCZNIKA NR IIIB Ryczałtowa cena jedn. netto [zł] Wartość ryczałtowa netto [zł] (kol. 4x5) II. ROBOTY NIEOBJĘTE WYNAGRODZENIEM MIESIĘCZNYM: Wykonanie słupka kompaktowego ze znakiem D- 15 lub D-17 i gablotą informacyjną 70x70 cm Wykonanie słupka kompaktowego z dwoma znakami D-15 i D-17 i gablotą 70x70 cm Wykonanie słupka kompaktowego ze znakiem D- 15 lub D-17 i gablotą informacyjną 50x50 cm szt. 25 szt Wykonanie słupka rurowego ze znakiem D-15 lub D-17, nazwą przystanku i gablotą 2xA4 szt Wykonanie wolnostojącej gabloty informacyjnej 100x70 cm szt Wykonanie gabloty informacyjnej 140x90 cm do wiaty szt Wykonanie gabloty informacyjnej 100x70 cm do wiaty szt Wykonanie gabloty 2xA4 do słupka rurowego szt Wykonanie ławki wolnostojącej z oparciem szt Montaż słupka kompaktowego lub gabloty wolnostojącej z zabetonowaniem w podłożu i odtworzeniem nawierzchni Montaż słupka uniwersalnego z zabetonowaniem w podłożu i odtworzeniem nawierzchni Montaż słupka rurowego z zabetonowaniem w podłożu i odtworzeniem nawierzchni Montaż słupka staromiejskiego z zabetonowaniem w podłożu i odtworzeniem nawierzchni Montaż ławki wolnostojącej z zabetonowaniem w podłożu i odtworzeniem nawierzchni Demontaż słupka kompaktowego lub gabloty wolnostojącej z odtworzeniem nawierzchni Demontaż słupka uniwersalnego z odtworzeniem nawierzchni Demontaż słupka rurowego z odtworzeniem nawierzchni Demontaż słupka staromiejskiego z odtworzeniem nawierzchni Demontaż ławki wolnostojącej z odtworzeniem nawierzchni Wymiana na nowe szyb z poliwęglanu w gablotach: słupka kompaktowego, słupka rurowego, wolnostojących lub w wiacie (powierzchnia szyb odpowiednio do wymiarów gablot) Wymiana na nowe wkładów z PCV w gablotach: słupka kompaktowego, słupka rurowego, wolnostojących lub w wiacie (powierzchnia wkładów odpowiednio do wymiarów gablot) wraz z umieszczeniem informacji pasażerskiej szt. 25 szt. 10 szt. 25 szt 5 szt. 146 m m dn r....

11 C.D. ZAŁĄCZNIKA NR IIIB Renowacja dwustronnych tablic pojedynczego znaku przystankowego i nazwy przystanku szt Renowacja dwustronnych tablic podwójnego (D- 15 i D-17) znaku przystankowego i nazwy przystanku szt Wymiana na nowe drzwiczek (element otwierany) gabloty informacyjnej słupka - 70x70 cm i 50x50cm Wymiana na nowe drzwiczek (element otwierany) gabloty informacyjnej wiaty - 140x90 cm Wymiana na nowe drzwiczek (element otwierany) gabloty wolnostojącej lub w wiacie - 100x70 cm Renowacja ławki wolnostojącej - wymiana na nowe wszystkich desek siedziska i oparcia Wymiana na nową pojedynczej deski w ławce wiaty lub ławce wolnostojącej Kompleksowe malowanie 1 słupka kompaktowego lub gabloty wolnostojącej Kompleksowe malowanie 1 słupka uniwersalnego Kompleksowe malowanie 1 ławki wolnostojącej lub ławki w wiacie Kompleksowe mycie 1 słupka kompaktowego lub 1 gabloty wolnostojącej z użyciem środków chemicznych Kompleksowe mycie 1 słupka uniwersalnego z użyciem środków chemicznych Kompleksowe mycie 1 gabloty informacyjnej w wiacie lub w pylonie z użyciem środków chemicznych Kompleksowe mycie 1 strony panelu informacyjnego w wiacie z użyciem środków chemicznych Zamiennie: Kompleksowe mycie z użyciem środków chemicznych lub odśnieżanie: 1 ławki wolnostojącej lub 1 ławki w wiacie lub 1 podpieraczki Demontaż wiaty oszklonej wraz z demontażem i odtworzeniem nawierzchni oraz z transportem do magazynu i czasowym przechowaniem Demontaż wiaty oblachowanej typu B wraz z demontażem i odtworzeniem nawierzchni oraz z transportem do magazynu i czasowym przechowaniem Demontaż wiaty oblachowanej typu C z transportem do magazynu i czasowym przechowaniem Montaż wiaty oszklonej wraz z demontażem i odtworzeniem nawierzchni oraz z transportem obiektu do miejsca montażu Montaż wiaty oblachowanej wraz z demontażem i odtworzeniem nawierzchni oraz z transportem obiektu do miejsca montażu szt. 10 szt. 4 szt. 4 0 szt szt. 20 szt. 370 szt szt szt. 330 szt. 33 szt. 1 szt dn r....

12 Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość jednostek C.D. ZAŁĄCZNIKA NR IIIB Ryczałtowa Wartość cena jedn. ryczałtowa netto netto [zł] [zł] (kol. 4x5) Wstawienie nowej szyby ze szkła hartowanego bezpiecznego 5 mm, z uszczelnieniem m Wstawienie nowej szyby ze szkła hartowanego bezpiecznego 8 mm, z uszczelnieniem m Wstawienie nowej szyby ze szkła hartowanego bezpiecznego 10 mm, z uszczelnieniem m Wstawienie nowej blachy ocynkowanej gładkiej 0,8 mm jako elementu wiaty (w tym w miejsce m 2 40 wybitej szyby) 53 Demontaż 1 szyby w wiacie (bez kosztów szyby) szt Montaż 1 szyby w wiacie (bez kosztów szyby) szt Malowanie elementów stalowych wiaty oszklonej (za 1 wiatę) szt Malowanie elementów stalowych wiaty oblachowanej (za 1 wiatę) szt Kompleksowe mycie wiaty oszklonej wielkości do 6-segmentów z użyciem urządzenia szt ciśnieniowego i środków chemicznych 58 Kompleksowe mycie wiaty oblachowanej z użyciem urządzenia ciśnieniowego i środków szt. 15 chemicznych 59 Kompleksowe mycie balustrad na Rondzie Reagana szt Czyszczenie odwodnienia wiat przystankowych szt Mycie 1 szyby w wiacie w użyciem środków chemicznych szt Kompleksowe mycie słupów wraz z tablicami SDIP szt Razem II (suma poz. 8 62) III. WYKONANIE OCYNKOWANEJ OGNIOWO KONSTRUKCJI STALOWEJ WIATY: 64 Wykonanie ocynkowanej ogniowo konstrukcji stalowej wiaty (ściany oraz konstrukcja dachu) 65 Suma netto I + II + III (suma poz ) 66 t 5,25 Roboty remontowe i konserwacyjne wiat i kompleksów przystankowych oraz mebli miejskich (30% z poz. 65) 67 CENA NETTO DLA CAŁEGO ZADANIA (suma poz ) 68 PODATEK VAT (od poz. 67) 69 CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz )... dn r....

13 ZAŁĄCZNIK NR IV OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA złożone do przetargu nieograniczonego na obsługę obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na: zadanie nr 1 rejon zachodni, zadanie nr 2 rejon wschodni Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.... dn r.... Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej, każdy z Wykonawców powinien podpisać niniejsze oświadczenie łącznie z pełnomocnikiem.

14 ZAŁĄCZNIK NR V OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU złożone do przetargu nieograniczonego na obsługę obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na: zadanie nr 1 rejon zachodni, zadanie nr 2 rejon wschodni Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Oświadczam, zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.... dn r....

15 WYKAZ ZADAŃ WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR VI na przetarg nieograniczony na obsługę obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na: zadanie nr 1 rejon zachodni, zadanie nr 2 rejon wschodni. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Nazwa zamówienia (szczegółowy opis prac wykonane czynności, elementy pasa drogowego) Wartość zadania brutto [zł] Termin umowny rozpoczęcia zakończenia Nazwa Zamawiającego, adres Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wymienionego w części II pkt 1 Instrukcji dla Wykonawców, tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zadanie lub zadania polegające łącznie na: wykonaniu, naprawie i konserwacji elementów pasa drogowego takich jak: oznakowania pionowe, wiaty, ławki wolnostojące o łącznej wartości minimum zł brutto wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie. W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z cz. IV pkt Instrukcji dla Wykonawców Terminy należy podać w formacie: dzień-miesiąc-rok.... dn r....

16 WYKAZ OSÓB- ZADANIE NR 1 ZAŁĄCZNIK NR VIIA na przetarg nieograniczony na obsługę obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na: zadanie nr 1 rejon zachodni, zadanie nr 2 rejon wschodni Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy Podstawa Imię i nazwisko do dysponowania 1 2. Należy wymienić osobę zgodnie z częścią II pkt 2a) Instrukcji dla Wykonawców. 2. Podstawa Imię i nazwisko do dysponowania 1 2. Należy wymienić osobę zgodnie z częścią II pkt 2b) Instrukcji dla Wykonawców. 3. Podstawa Imię i nazwisko do dysponowania 1 2. Należy wymienić osobę zgodnie z częścią II pkt 2c) Instrukcji dla Wykonawców. Brygada Imię i nazwisko Podstawa do dysponowania UWAGA: 1. W tabeli 1, 2 i 3 można wymienić jedną osobę, która posiada wymagane uprawnienia. 2. W kolumnie Podstawa do dysponowania należy wpisać: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, udostępnienie przez inny podmiot. 3. W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z pkt w cz. IV Instrukcji dla Wykonawców.... dn r....

17 WYKAZ OSÓB- ZADANIE NR 2 ZAŁĄCZNIK NR VIIB na przetarg nieograniczony na obsługę obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na: zadanie nr 1 rejon zachodni, zadanie nr 2 rejon wschodni Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy Podstawa Imię i nazwisko do dysponowania 1 2. Należy wymienić osobę zgodnie z częścią II pkt 2a) Instrukcji dla Wykonawców. 2. Podstawa Imię i nazwisko do dysponowania 1 2. Należy wymienić osobę zgodnie z częścią II pkt 2b) Instrukcji dla Wykonawców. 3. Podstawa Imię i nazwisko do dysponowania 1 2. Należy wymienić osobę zgodnie z częścią II pkt 2c) Instrukcji dla Wykonawców. Brygada Imię i nazwisko Podstawa do dysponowania UWAGA: 2. W tabeli 1, 2 i 3 można wymienić jedną osobę, która posiada wymagane uprawnienia. 2. W kolumnie Podstawa do dysponowania należy wpisać: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, udostępnienie przez inny podmiot. 3. W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z pkt w cz. IV Instrukcji dla Wykonawców.... dn r....

18 ZAŁĄCZNIK NR VIIIA OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ PRZEZ OSOBY WSKAZANE W ZAŁĄCZNIKU NR VIIA (DLA ZADANIA NR 1) złożone do przetargu nieograniczonego na na obsługę obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na: zadanie nr 1 rejon zachodni, zadanie nr 2 rejon wschodni Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Oświadczam, że Pan/Pani... (imię i nazwisko osoby wskazanej w załączniku nr VIIA pkt 1) posiada świadectwo określone w pkt 2a) cz. II Instrukcji dla Wykonawców. Oświadczam, że Pan/Pani... (imię i nazwisko osoby wskazanej w załączniku nr VIIA pkt 2) posiada uprawnienia określone w pkt 2b) cz. II Instrukcji dla Wykonawców. Oświadczam, że Pan/Pani... (imię i nazwisko osoby wskazanej w załączniku nr VIIA pkt 3) posiada uprawnienia określone w pkt 2c) cz. II Instrukcji dla Wykonawców.... dn r....

19 ZAŁĄCZNIK NR VIIIB OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ PRZEZ OSOBY WSKAZANE W ZAŁĄCZNIKU NR VIIB (DLA ZADANIA NR 2) złożone do przetargu nieograniczonego na na obsługę obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na: zadanie nr 1 rejon zachodni, zadanie nr 2 rejon wschodni Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Oświadczam, że Pan/Pani... (imię i nazwisko osoby wskazanej w załączniku nr VIIB pkt 1) posiada świadectwo określone w pkt 2a) cz. II Instrukcji dla Wykonawców. Oświadczam, że Pan/Pani... (imię i nazwisko osoby wskazanej w załączniku nr VIIB pkt 2) posiada uprawnienia określone w pkt 2b) cz. II Instrukcji dla Wykonawców. Oświadczam, że Pan/Pani... (imię i nazwisko osoby wskazanej w załączniku nr VIIB pkt 3) posiada uprawnienia określone w pkt 2c) cz. II Instrukcji dla Wykonawców.... dn r....

20 ZAŁĄCZNIK NR IX OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2d USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH złożone do przetargu nieograniczonego na obsługę obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na: zadanie nr 1 rejon zachodni, zadanie nr 2 rejon wschodni Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Oświadczam, że należę / nie należę* do grupy kapitałowej ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 ze zm.). Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej** Lp Nazwa podmiotu Adres dn r.... *Niepotrzebne skreślić **Tabelę wypełnić, jeżeli Wykonawca wskaże, że należy do grupy kapitałowej.

Zarejestrowany adres Wykonawcy: Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP. internet:

Zarejestrowany adres Wykonawcy: Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP. internet: ... dn...2013r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY na przetarg nieograniczony na poprawę stanu technicznego dróg gruntowych we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zad. 1: droga tymczasowa na działkach 60/1

Bardziej szczegółowo

Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP. internet: 3. Adres do korespondencji... Numer telefonu... Numer faksu...

Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP. internet:   3. Adres do korespondencji... Numer telefonu... Numer faksu... ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY (pieczęć Wykonawcy) na przetarg nieograniczony na prowadzenie czynności 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... 2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:... Numer telefonu...

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu...numer faksu... REGON... NIP...

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu...numer faksu... REGON... NIP... ... dn...2013r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu....numer faksu... REGON... NIP... internet: http://...... e-mail:...

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet:

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet: ... dn...2013r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY na przetarg nieograniczony na budowę drogi rowerowej na ul.powstańców Śląskich we Wrocławiu na odcinku od ul.wielkiej 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy...

Bardziej szczegółowo

Zarejestrowany adres Wykonawcy: Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP

Zarejestrowany adres Wykonawcy: Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... 2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:...... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP _ internet: http://....e-mail:... 3. Adres do

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet:

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet:... e-mail:... 3. Adres do korespondencji...

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON _ NIP... Internet:

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON _ NIP... Internet: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON _ NIP... Internet:... e-mail:... 3. Adres do korespondencji...

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet:

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet: ... dn...2013 r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY oraz obiektów zewnętrznych będących w zarządzie ZDiUM. 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet:

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet: ... dn...2013r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY miasta Wrocławia wraz z niezbędnymi robotami drogowymi i oznakowaniem docelowym w nw. lokalizacjach: 2. ul. Szczęśliwa (przy szkole podstawowej) 1. Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet:

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet: ... dn...2013r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY na przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji kablowej między istniejącym sterownikiem przy pl.m.kromera a sygnalizatorami przy wiadukcie kolejowym nad

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP...

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP... ... dn...2013r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY komórkowej wraz z dostawą telefonów dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy...

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON _ NIP... Internet:

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON _ NIP... Internet: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I na przetarg nieograniczony na budowę drogi oznaczonej w MPZP dla zespołu urbanistycznego Jagodno-Wojszyce jako 10 KD-L oraz dróg w rejonie 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy......

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP...

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP... ... dn...2013r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP... internet: http://... e-mail:...

Bardziej szczegółowo

4. Oferuję wykonanie robót objętych zamówieniem za: cenę ofertową brutto (zgodnie z zał. III poz. 10).zł słownie.

4. Oferuję wykonanie robót objętych zamówieniem za: cenę ofertową brutto (zgodnie z zał. III poz. 10).zł słownie. ... dn...2011 r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY zadanie realizowane jest w ramach Projektu: Zintegrowany System Transportu Szynowego w Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych. 1.

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... ... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP...

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... ... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP... ZAŁĄCZNIK NR I... dn...2010r. FORMULARZ OFERTY projektowej na wzmocnienie konstrukcji kładek nr 1 i 2 nad ul. Wróblewskiego przy ZOO we Wrocławiu. 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON _ NIP... Internet:... e-mail:...

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON _ NIP... Internet:... e-mail:... ... dn...2010 r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON _ NIP... Internet:... e-mail:... 3.

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III )

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY (pieczęć Wykonawcy) 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet:... e-mail:... 3.

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP...

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP... ... dn...2013r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY Południowego starego nad kanałem powodziowym rzeki Odry w ciągu ul.kochanowskiego we Wrocławiu 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy...... 2. Zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON _ NIP... Internet:... e-mail:...

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON _ NIP... Internet:... e-mail:... ... dn...2010 r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy 2. Zarejestrowany adres wykonawcy Numer telefonu... Numer faksu... REGON _ NIP... Internet:... e-mail:... 3. Wyrażamy

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet:

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet: ... dn...2013 r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY na przetarg nieograniczony na 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres Wykonawcy...... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP...

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet:

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I. 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet:... e-mail:... 3. Adres do korespondencji...

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym:

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I (pieczęć Wykonawcy) dostawę dwóch samochodów osobowych na okres 60 miesięcy w ramach leasingu operacyjnego 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

Zarejestrowany adres Wykonawcy ... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet: Adres do korespondencji ...

Zarejestrowany adres Wykonawcy ... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet: Adres do korespondencji ... ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego w rejonie siedziby EIT+ na Praczach (pieczęć Wykonawcy) 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie etap II składamy poniższą ofertę:

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie etap II składamy poniższą ofertę: ... (miejscowość, data) Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 1 57-400 Nowa Ruda Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie etap II

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A druk O F E R T A (pieczęć Wykonawcy [ów]) NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ...

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 1) Przedmiot zamówienia : Remont placu o nawierzchni asfaltowej, związany z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej na terenie Zespołu 2) Zamawiający: Zespół Gimnazjalno

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na Budowę nowej siedziby ChAT przedkładam niniejszy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KŁODAWIE

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KŁODAWIE Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia..., dn....-...-2008 FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZBÓJNO, GMINA KŁODAWA

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZBÓJNO, GMINA KŁODAWA Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia..., dn....-...-2008 FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP. internet: 3. Adres do korespondencji... Numer telefonu... Numer faksu...

Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP. internet:   3. Adres do korespondencji... Numer telefonu... Numer faksu... ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY na przetarg nieograniczony na utrzymanie tuneli samochodowych w ciągu ul. Oławskiej we Wrocławiu 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:....... Zarejestrowany adres Wykonawcy:...

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta część I Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONANIA ZAMÓWIENIA

OFERTA WYKONANIA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do specyfikacji BPM.ZZP.271.598.2014.. Nazwa i adres firmy (wykonawcy)... (NIP, Regon) OFERTA WYKONANIA ZAMÓWIENIA pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

ZRI.721.6.4.2011 Zagospodarowanie placu przy ul. Kościelnej w Pawłowiczkach. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

ZRI.721.6.4.2011 Zagospodarowanie placu przy ul. Kościelnej w Pawłowiczkach. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Zagospodarowanie placu przy ulicy Kościelnej w Pawłowiczkach. ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet http://... e-mail...

Bardziej szczegółowo

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S- 20 Radoszowy ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU I. Zamawiający 1. Nazwa i adres: Archidiecezja Wrocławska, ul. Katedralna 13, 50-328 Wrocław, posiadająca nadany NIP 8981047085, tel. 71-327-11-29, faks 71-322-82-69, adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia..., dn....-...-2008 FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP Nr sprawy 271.26.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP DANE DOTYCZĄCE OFERENTA: NAZWA... SIEDZIBA... Numer

Bardziej szczegółowo

ZRI Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Naczęsławice i wsi Trawniki ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

ZRI Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Naczęsławice i wsi Trawniki ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Naczęsławice i wsi Trawniki ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet http://...

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7.

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.16.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA. Budowę targowiska stałego w Pawłowiczach.

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA. Budowę targowiska stałego w Pawłowiczach. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowę targowiska stałego w Pawłowiczach. ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet http://... e-mail... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Formularz oferty OFERTA

Załącznik Nr 1 Formularz oferty OFERTA Załącznik Nr 1 Formularz oferty Pieczęć Wykonawcy OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Remont elewacji wschodniej i zachodniej budynku hotelowego Centrum Turystyczno

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 27/4, Kwidzyn, woj. pomorskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 27/4, Kwidzyn, woj. pomorskie, tel , faks Kwidzyn: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Wiejskiej Kwidzyn Numer ogłoszenia: 375146-2014; data zamieszczenia: 14.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Słownie brutto ogółem:...

Słownie brutto ogółem:... 1 (pieczęć lub wpisana pełna nazwa ) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej powiatu gorlickiego obejmujących: Podniesienie dachu w

Bardziej szczegółowo

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY a FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego adaptacji poddasza budynku głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do pełnienia funkcji wystawienniczych i użytkowych.

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E

O Ś W I A D C Z E N I E Załącznik nr 1 Pełna nazwa i adres wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę łodzi ratowniczych, oświadczam, że spełniam warunki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-03-11 11:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawa.so.gov.pl Grodzisk Mazowiecki: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl Bielsko-Biała: Roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego dróg powiatowych

Bardziej szczegółowo

Katowice: Remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach ul. Ułańska 7A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Katowice: Remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach ul. Ułańska 7A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Katowice, dn. 14 maja 2014r. Katowice: Remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach ul. Ułańska 7A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP Nr sprawy 271.6.2013 Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP DANE DOTYCZĄCE OFERENTA: NAZWA... SIEDZIBA... Numer

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOr.271.05.2014. Grójec dnia 17.0.2014 wykonawcy MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 201

Bardziej szczegółowo

Docieplenie pokrycia dachowego budynku Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku przy ulicy Ogrodowej 23

Docieplenie pokrycia dachowego budynku Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku przy ulicy Ogrodowej 23 Załącznik nr 1 do SIWZ nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy.. adres do korespondencji:. e-mail:.. tel... fax.:... FORMULARZ OFERTOWY Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku Odpowiadając na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia..., dn....-...-2011 FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4786000, faks 0-22 4786011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4786000, faks 0-22 4786011. Warszawa: Remont chodnika od ul. Dzieci Warszawy do sięgacza z ul. Poczty Gdańskiej- Zieleniec Ursus Etap III Zadanie 3 - Budowa nawierzchni piaskowej oraz ciągów pieszych na placu zabaw przy ul. Dzieci

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Kraków: Dozór oraz ochrona osób i mienia w Kraków Arenie. NR REFERENCYJNY

Bardziej szczegółowo

. O F E R T A (wzór)

. O F E R T A (wzór) Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć Wykonawcy Strona WWW Numer konta REGON NIP - - - Tel. / - - stacjonarny Fax / - - Tel. - - Email O F E R T A (wzór) Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na: Wykonanie robót

Bardziej szczegółowo

Nowa Sucha: Budowa parkingu w Nowej Suchej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Nowa Sucha: Budowa parkingu w Nowej Suchej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa parkingu w Nowej Suchej Numer ogłoszenia: 116448-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Adaptacja pomieszczeń I piętra Dworca Głównego PKP we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONANIA ZAMÓWIENIA pn. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza

OFERTA WYKONANIA ZAMÓWIENIA pn. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.617.2015... Nazwa i adres firmy (wykonawcy)... (NIP, Regon) OFERTA WYKONANIA ZAMÓWIENIA pn. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: administracja zespolona Państwowa Straż Pożarna.

Adres strony internetowej zamawiającego:   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: administracja zespolona Państwowa Straż Pożarna. Dąbrowa Górnicza: Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - etap I oraz wymiana stolarki okiennej w budynkach administracyjnym i koszarowym Komendy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu Systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-09-19 13:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwk-wolow.pl Wołów: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 11/2014/TI. ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY- CZĘŚĆ I-IV

Znak sprawy: 11/2014/TI. ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY- CZĘŚĆ I-IV ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY- CZĘŚĆ I-IV /pieczęć wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dn...

Dąbrowa Górnicza, dn... Zał. nr 1 do Warunków Zamówienia, dn.......... Nazwa Oferenta Dokładny adres i telefon O F E R T A Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa podłączeń budynków do zbiorczego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO ORLIK 2012

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO ORLIK 2012 Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Znak sprawy: 341/R2/09..., dn....-...-2009 FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. Leszno: Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Rydzyna- II etap Numer ogłoszenia: 158349-2016; data zamieszczenia: 26.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Sandomierz: Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Kraków: Utrzymanie czystości w Kraków Arenie wraz z całorocznym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 1 z 5 2013-10-14 10:23 Żarki: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3810S ul. Słowackiego w Myszkowie Numer ogłoszenia: 416064-2013; data zamieszczenia: 14.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

OFERTA (pieczątka Wykonawcy/ów) DANE WYKONAWCY (Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika): 1. Pełna nazwa:...

OFERTA (pieczątka Wykonawcy/ów) DANE WYKONAWCY (Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika): 1. Pełna nazwa:... OFERTA wzór nr 1 1.......................... 2.......................... (pieczątka Wykonawcy/ów) DANE WYKONAWCY (Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika): 1. Pełna nazwa:........................................................................

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. wielkopolskie, tel ; , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. wielkopolskie, tel ; , faks Leszno: Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4801P na odcinku Tworzanice - Przybiń oraz drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice Numer ogłoszenia: 81135-2013; data zamieszczenia: 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY... Adres*:... tel.*:... REGON*:... NIP*:

FORMULARZ OFERTOWY... Adres*:... tel.*:... REGON*:... NIP*: Załącznik Nr 4 do SIWZ formularz ofertowy FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej:.. Adres*:... tel.*:..... REGON*:........ NIP*:...... Fax.* na który zamawiający ma

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. Leszno: Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4760P od granicy miasta Leszna do miejscowości Jezierzyce Kościelne Numer ogłoszenia: 24007-2015; data zamieszczenia: 23.02.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY... Adres*:... tel.*:... REGON*:... NIP*:

FORMULARZ OFERTOWY... Adres*:... tel.*:... REGON*:... NIP*: Załącznik Nr 4 do SIWZ formularz ofertowy FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej:.. Adres*:... tel.*:..... REGON*:........ NIP*:...... Fax.* na który zamawiający ma

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa i rozbudowa Żłobka nr 12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.27.4.2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 załączniki do ogłoszenia o zamówieniu WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PN. BUDOWA POŁUDNIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip-rzemien.itl.pl/ Rzemień: przebudowa zabytkowego pałacu i zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamosc.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamosc.so.gov.pl 1 z 5 2015-06-03 08:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamosc.so.gov.pl Zamość: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Olsztyn: Wykonanie Placu Zabaw dla uczniów klas I-III realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły podstawowej nr 15 w Olsztynie Numer ogłoszenia: 319366-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni ZOZ przy ul. Stalowej

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dn... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie:

Dąbrowa Górnicza, dn... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie: , dn.......... Nazwa Oferenta Dokładny adres, telefon, adres e-mail F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie: Zakup i dostawa flokulanta do zagęszczania na zagęszczaczu mechanicznym osadów nadmiernych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Sandomierz: Dostawa produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 214170-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg, Górzykowo 1, Sulechów, woj. lubuskie, tel , , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg, Górzykowo 1, Sulechów, woj. lubuskie, tel , , faks Sulechów: Wykonanie oznakowania pionowego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Numer ogłoszenia: 14830-2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, Płock, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, Płock, woj. 1 z 6 2013-06-18 14:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pw.edu.pl, www.pw.plock.pl, www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/ Płock: Remont

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.widzew.sr.gov.pl Łódź: dostawa komputerów i notebook dla Sądu Rejonowego dla Łodzi- Widzewa w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzachodni.pl Grodzisk Mazowiecki: Świadczenie usług utrzymaniowych teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkrosno.pl Krosno: Dostawa znaków drogowych do oznakowania pionowego Numer ogłoszenia: 166920-2015;

Bardziej szczegółowo