ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa NIP: Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl W związku z realizacją projektu Wysoka jakość i potencjał Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwracamy się z zapytaniem ofertowym: II. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z kodami CPV: Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości System zarządzania bazą danych Pakiety oprogramowania do analizy finansowej Pakiety oprogramowania do systemów finansowych Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości Usługi wdrażania oprogramowania Usługi konfiguracji oprogramowania Usługi w zakresie wsparcia systemu Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia Usługi szkoleniowe 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie oraz świadczenie opieki serwisowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP 1, zwanego dalej Systemem", do zarządzania finansowego oraz kadrami i płacami w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, w szczególności poprzez: o wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej dla Systemu mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do pełnego wdrożenia systemu zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Zamawiającego, oraz określenie szczegółowej koncepcji wdrożenia Systemu, o dostawę licencji bezterminowych oprogramowania ERP ( Systemu") w uzgodnionych z Zamawiającym terminach oraz instalacja Systemu w środowisku produkcyjnym, zainstalowanie i uruchomienie Systemu na określonej liczbie stanowisk zgodnie z zapotrzebowaniem i wynikami analizy przedwdrożeniowej. Zamawiający wstępnie określa zapotrzebowanie na korzystanie z poszczególnych modułów Systemu w ilości: moduł Kadrowo-Płacowy - 8 osób (stanowisk), moduł zarządzania finansowego (prognozowania działalności finansowej i controllingu)- 4 osoby (stanowiska). Zamawiający wymaga aby System umożliwiał jednoczesne korzystanie z Systemu na wszystkich stanowiskach. o o wykonanie migracji danych z systemów obecnie używanych przez Zamawiającego, niezbędnych do uruchomienia i eksploatacji wdrażanego Systemu, integrację systemu ze wskazanymi systemami informatycznymi i programami komputerowymi, których funkcje nie zostaną zastąpione przez System w tym: 1 Określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub innym zorganizowanym podmiotem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.

2 Uniwersytecki System Obsługi Studiów wersja (więcej: SYMFONIA Finanse i Księgowość wersja , o dostarczenie Dokumentacji Systemu, instrukcji obsługi dla użytkowników i administratorów Systemu w wersji elektronicznej i na wydruku, w języku polskim, pozwalającej Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi poszczególnych modułów Systemu, o przeprowadzenie szkoleń z Systemu dla członków Zespołu Projektowego Zamawiającego, Administratorów Systemu oraz użytkowników końcowych w minimalnej ilości godzin w poszczególnych obszarach: Kady i płace 16 h o Zarządzanie finansami - 8 h świadczenie opieki serwisowej na wdrożony System i inne oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania Systemu (nieodpłatnie do r., odpłatnie na uzgodnionych warunkach do r.). 2) Zaoferowany System musi spełniać wszystkie parametry wyszczególnione przez Zamawiającego jako warunki wymagane (oznaczone literą W") w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego. 3) Pożądane jest, by System spełniał rozwiązania dodatkowe, które zostały wyszczególnione w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego (D). Nie spełnienie dodatkowych funkcjonalności nie powoduje odrzucenia oferty oraz nie ma wpływu na jej ocenę. 4) Zaoferowany System po jego instalacji i uruchomieniu musi być gotowy do użytkowania. 5) Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie Systemu było obsługiwane w języku polskim. 6) W przypadku dostarczenia Systemu niespełniającego wymagań (wadliwego) oraz warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania jego poprawienia na wolny od wad oraz zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 7) Instalację i uruchomienie systemu oraz przeglądy i serwis w okresie gwarancyjnym (po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia r.), zapewni Wykonawca i koszty te winny być wliczone w cenę Systemu. 8) Odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego dokona - w obecności przedstawiciela Wykonawcy (Oferenta) - upoważniony pracownik Zamawiającego. 9) Przedmiot zamówienia instalowany będzie w siedzibie Zamawiającego. Dokładne miejsca zainstalowania Systemu zostaną wskazane w trakcie realizacji umowy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 10) Minimalne wymagane warunki opieki serwisowej i licencji a. Opieka serwisowa Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność Systemu poprzez: - bezpłatne (wliczone w cenę za dostawę, wdrożenie i opiekę serwisową) usuwanie ewentualnych nieprawidłowości w oprogramowaniu do dnia r., - bezpłatne (wliczone w cenę za dostawę, wdrożenie i opiekę serwisową) dostarczanie nowych wersji oprogramowania, unowocześnień technicznych pod kątem podwyższenia jakości pracy programów lub aktualizacji w szczególności związanych z adaptacją do przepisów obowiązującego prawa, do dnia r. - odpłatne (za kwotę ustaloną w oparciu o cenę za opiekę serwisową po okresie gwarancyjnym) usuwanie nieprawidłowości oraz dostarczanie nowych wersji oprogramowania, aktualizacji w szczególności związanych z adaptacją do przepisów obowiązującego prawa i wdrażania innych unowocześnień, finansowane ze środków Zamawiającego po okresie gwarancyjnym do dnia r. Nowa wersja oprogramowania powinna być zainstalowana u Zamawiającego na dzień przed wejściem zmian przepisów obowiązującego prawa pod warunkiem ogłoszenia obowiązujących rozporządzeń/aktów wykonawczych do aktów ustawodawczych.

3 Wykonawca dokona wyboru kanału zgłaszania błędów Systemu (telefonicznie lub Internetowo). Wykonawca zapewni czas na odpowiedzi na pytania związane z działaniem Systemu w wymiarze minimum 10 godzin miesięcznie. Identyfikacja i usuwanie błędów systemu zgłoszonych przez Zamawiającego w następującym reżimie: o naprawa błędu systemu powodującego nieprawidłowe jego działanie i uniemożliwiające pracę w systemie - do 3 dni roboczych (pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę w ciągu 8h roboczych od zgłoszenia rozwiązania pozwalającego ominąć problem o naprawa usterki systemu powodującej nieprawidłowe działanie systemu, które nie powodują uniemożliwienia dalszej pracy z wykorzystaniem systemu w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych. Dostęp do biuletynu informacyjnego za pomocą systemu obsługi serwisowej lub/i przesyłanego pocztą elektroniczną (mailem) informującego o zmianach w Systemie. Nadzór nad zgodnością Systemu z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego o randze co najmniej rozporządzenia w rozumieniu art.87 i art. 91 Konstytucji RP, w zakresie odpowiadającym zamówieniu, w szczególności w zakresie ustawy o szkolnictwie wyższym, przepisów prawa pracy, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Usługi nowelizacji świadczone muszą być w miejscu instalacji Systemu. Usuwanie błędów Systemu zidentyfikowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego. Przeprowadzanie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednej nieodpłatnej wizyty audytowej w siedzibie Zamawiającego (w okresie gwarancyjnym) mającej na celu przeprowadzenie analizy sposobu i zakresu wykorzystywania Systemu oraz doradztwo w zakresie optymalizacji tego procesu. b. Wymagania dotyczące licencji Wykonawca musi posiadać prawa autorskie, lub umowę z producentem do dysponowania i modyfikacji kodów źródłowych bez utraty gwarancji i praw licencyjnych Systemu. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie ze wszystkich zamówionych modułów Systemu na czas nieokreślony oraz dostarczenia licencji na czas nieokreślony na korzystanie z wszystkich innych programów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu do których Wykonawca nie posiada praw autorskich. Wymagane jest udzielenie licencji stanowiskowych lub jednoczesnego dostępu do Systemu. III. Opis warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, osoby nieposiadające osobowości prawnej, które spełnią wszystkie poniższe warunki: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) Posiadają wiedzę i doświadczenie: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże się realizacją min. 2 wdrożeń systemu klasy ERP na rzecz uczelni wyższej w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym o wartości równiej lub większej od 50 tys. PLN brutto każde z nich, obejmujące moduły (minimum jeden z wymienionych modułów musi stanowić samodzielny przedmiot lub jeden z elementów zamówienia):

4 moduł kadrowo-płacowy moduł zarządzania finansowego (prognozowania działalności finansowej)/ (controllingu). W przypadku Wykonawców podających wartości usług w innych walutach niż PLN, są oni zobowiązani przeliczyć wartość tych usług po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. 3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawcy muszą dysponować minimum: a) jednym kierownikiem przypisanym do tego projektu, który powinien się wykazać doświadczeniem związanym z prowadzeniem co najmniej dwóch projektów informatycznych, dotyczących wdrożenia systemu klasy ERP o wartości równej lub większej od 50 tys. PLN brutto, W przypadku Wykonawców podających wartości usług w innych walutach niż PLN, Wykonawca przeliczy wartość tych usług po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. b) zespołem konsultantów wdrożeniowych przypisanych do tego projektu w liczbie min. 2 osób, gwarantującym realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach wdrożenia. Każda z osób powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej dwóch projektach informatycznych, dotyczących wdrożenia systemu klasy ERP. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5) Nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6) Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 7) Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 8) Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków okr w pkt. 2 oraz od pkt 4 do pkt.7 jest zał. 3 do zapytania ofertowego) a dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku z pkt 8 jest załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. Oferent, który nie spełnił któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony ocena nastąpi poprzez weryfikację złożonych oświadczeń/dokumentów. IV. Opis sposobu przygotowywania oferty 1) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie osobiście u Zamawiającego (Rektorat Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (II piętro) lub pocztą na adres Zamawiającego: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa

5 Na kopercie należy umieścić napis: Oferta na zakup Systemu Informatycznego do zarządzania kadrami i finansami dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie nie otwierać przed r. 2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5) Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 6) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. Dopuszcza się, aby podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie łącznie udokumentowały, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz, że dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 8) Jeżeli oferta składana jest przez podmioty występujące wspólnie to musi być podpisana w taki sposób by zobowiązywała wszystkich biorących udział w postępowaniu. 9) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 7 przed zawarciem umowy Zamawiający wymaga przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych wykonawców wraz z podaniem zakresu prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich. 10) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. 11) Oferta musi zawierać: pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP, cenę (rozumianej zarówno jako cena wdrożenia Systemu jak i cena opieki serwisowej po okresie gwarancyjnym), która musi być podana w PLN liczbowo i słownie i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmiany w ofercie cenowej w trakcie realizacji zamówienia jedynie w przypadku zmiany stawki VAT. wypełniony Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), wypełniony Formularz oferty wraz z podpisanym oświadczeniem (Załącznik nr 2) i załączonymi dokumentami (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), wypełniony formularz potwierdzający spełnienie warunków umożliwiających udział w postępowaniu (załącznik nr 3), podpisane i wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Zamawiającego z Wykonawcą (załącznik nr 4), zaakceptowany i podpisany Harmonogram instalacji i uruchomienia Systemu" stanowiący załącznik nr 5, wypełniony i podpisany załącznik nr 6 wskazujący na osobę typowaną na kierownika projektu. Wymagane doświadczenie związane z prowadzeniem co najmniej dwóch projektów informatycznych dotyczących wdrożenia systemu ERP, przy czym wartość wdrożenia była równa lub większa niż 100 tys. PLN brutto, z podaniem informacji na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku skierowania

6 do wykonywania zamówienia innej osoby niż wskazanej w załączniku, osoba ta musi spełniać wymogi okr. w zapytaniu. wypełniony i podpisany załącznik nr 7 zawierający wykaz zespołu konsultantów wdrożeniowych przypisanych do tego projektu w liczbie min. 2 osób, gwarantujące realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach wdrożenia. Każda z osób musi wykazać doświadczenie w udziale w co najmniej dwóch projektach informatycznych, dotyczących wdrożenia systemu klasy ERP, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tym osobami. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku skierowania do wykonywania zamówienia innych osób, muszą one spełniać wymienione wymogi. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (ksero za zgodność z oryginałem) 12) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i trwale spięte. 13) Poprawki powinny być naniesione czytelnie i zaparafowane. Przez osobę podpisująca ofertę. 14) Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej,,za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. 15) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty. V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1) Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są następujące: NAZWA KRYTERIUM WAGA 1. CENA (za dostawę, wdrożenie i opiekę serwisową 50% w okresie gwarancyjnym Zintegrowanego Systemu Informatycznego) 2. DOŚWIADCZENIE 30% 3. CENA OPIEKI SERWISOWEJ PO OKRESIE GWARANCYJNYM 20% 2) Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów: 1. Kryterium Cena" będzie oceniane następująco: C min X 1 = x 50 C 0 gdzie: X 1 - wartość punktowa ocenianego kryterium C min. - najniższa cena brutto ze złożonych ofert C 0 - cena brutto ocenianej oferty 50% (waga kryterium Cena") - oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max 50 pkt. w ramach kryterium ceny (50% ze 100 pkt) Cena powinna objąć w szczególności analizę przedwdrożeniową, dostawę i wdrożenie Systemu złożonego z modułu kadry i płace oraz zarządzanie finansami (controllingu), integrację

7 z systemami zewnętrznymi, migrację danych, audyt, szkolenia z obsługi systemu dla ostatecznych użytkowników oraz opiekę serwisową w okresie gwarancyjnym. Wymogi funkcjonalne Systemu wynikają z załącznika nr 1 do Zapytania. 2. Kryterium Doświadczenie oceniane będzie następująco : > Za wdrożenia zrealizowane w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert oferowanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla od 1 do 3 podmiotów potwierdzone np. rekomendacją/referencją/protokołem odbioru, każde na kwotę równą lub przewyższającą 100 tysięcy złotych brutto - 10 pkt. > Za wdrożenia zrealizowane w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert oferowanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla od 4 do 6 podmiotów potwierdzone np. rekomendacją/referencją/protokołem odbioru, każde na kwotę równą lub przewyższającą 100 tysięcy złotych brutto - 20 pkt. > Za wdrożenia zrealizowane w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert oferowanego Zintegrowanego Sytemu Informatycznego klasy ERP dla 7 i więcej podmiotów potwierdzone np. rekomendacją/referencją/protokołem odbioru, każde na kwotę równą lub przewyższającą 100 tysięcy złotych brutto - 30 pkt. Powyższa ocena ma charakter 0/1, można w trybie jej oceny uzyskać 0, 10, 20 lub 30 punktów, gdzie: X 2 wartość punktowa ocenianego kryterium. Waga kryterium Doświadczenie" to maksymalnie 30% ze 100 pkt. Poprzez Zintegrowany System Informatyczny rozumie się dostawę i instalację co najmniej dwóch (działań, mechanizmów, systemów), modułów informatycznych jednocześnie (objętych jedną umową, zleceniem) z pośród następujących: zarządzanie majątkiem (inwentaryzacja), rozliczenia, kadry i płace, zarządzanie finansami (controlling), fakturowanie, zarządzanie projektami. W przypadku Wykonawców podających wartości usług w innych walutach niż PLN, Wykonawca ma przeliczyć wartość netto tych usług po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. 3. Kryterium Cena opieki serwisowej po okresie gwarancyjnym" będzie oceniane następująco: P min X 3 = x 20 P 0 gdzie: X 3 - wartość punktowa ocenianego kryterium P min - najniższa cena brutto za opiekę serwisową P 0 - cena brutto za opiekę serwisową w ocenianej ofercie 20% (waga kryterium Cena opieki serwisowej po okresie gwarancyjnym") - oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max 20 pkt. w ramach ww. kryterium (20% ze 100 pkt). Wykonawca zapewni opiekę serwisową w sposób określony pkt 10 sekcji II Zapytania poprzez usuwanie ewentualnych nieprawidłowości w oprogramowaniu i dostarczanie nowych wersji oprogramowania, w szczególności z adaptacją do przepisów obowiązującego prawa a także poprzez wprowadzanie unowocześnień technicznych podwyższających jakość użytkowania Systemu. Cena za opiekę serwisową po okresie gwarancyjnym powinna zostać skalkulowana dla okresu 30 msc.

8 następujących po zakończeniu okresu gwarancyjnego przewidzianego dla tego zamówienia a więc po r. 3) Sposób obliczania końcowej oceny oferty: S = X 1 +X 2 + X 3 gdzie S to suma punktów uzyskanych w wyniku oceny każdego z kryteriów. Uzyskane w obliczeniach kryteriów,,cena i,,cena za opiekę serwisową po okresie gwarancyjnym wyniki zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z regułami arytmetyki. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez ocenianą ofertę, będąca sumą wszystkich kryteriów, wynosi ) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru podanego w pkt 3. 5) W przypadku wskazania przez Oferenta, którego oferta została najwyżej oceniona, ceny (definiowanej w opisie kryterium 1) przewyższającej zaplanowany budżet na niniejsze zamówienie, Zamawiający może podjąć negocjuje dotyczące wartości zamówienia. W przypadku fiaska negocjacji Zamawiający może odmówić podpisania umowy z takim Oferentem i w takim wypadku może on zawrzeć umowę z Podmiotem, którego oferta została niżej oceniona. Negocjacjom może również podlegać wartość podana w ofercie jako cena opieki serwisowej po okresie gwarancyjnym (kryterium 3). VI. Termin złożenia oferty Ofertę złożyć (przesłać) należy do dnia r. do godz w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa - decyduje data i godz. dostarczenia oferty do Zamawiającego. VII. Informacje o formalnościach po wyborze oferty 1) Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie wysłana podmiotom, którzy złożyli ofertę, w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu postępowania. Wciągu kolejnych 7 dni przewiduje się zawrzeć umowę z Wykonawcą. Terminy te mogą ulec przesunięciu. 2) Jeśli podmiot, który został wybrany uchyla się od zwarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych. VIII. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 2) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu cen, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 3) Przed upływem składnia ofert Wykonawca nie może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wykonawca może wycofać przed upływem terminu swoją ofertę poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego. 4) Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe a także upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 5) Osobami odpowiedzialnymi po stronie Zamawiającego za przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru są: Michał Kołodziej koordynator Projektu, p. Mirosław Błach pracownik Kwestury WSZiP, p. dr hab. Kazimierz Jóskowiak koordynator ds. opracowania i wdrożenia standardów uczelni. Osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji wiążących jest Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa dr Sławomir Wiatr.

9 Osobą upoważnioną do udzielania wiążących odpowiedzi dotyczących zamówienia jest p. Michał Kołodziej pod numerem telefonu (22) lub mailem 6) Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 7) Nie przewiduje się żadnych środków odwoławczych od podjętych rozstrzygnięć. 8) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że: a. Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego b. Oferta jest niekompletna np. brakuje jednego z wymaganych załączników. 8) Podmiot składający ofertę jest nią związany przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 9) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek może przedłużyć termin związania ofertą. Załączniki: Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 - Formularz oferty Załącznik nr 3 - Formularz potwierdzający spełnienie warunków umożliwiających udział w postępowaniu Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Zamawiającego z Wykonawcą Załącznik nr 5 - Harmonogram instalacji i uruchomienia Systemu Załącznik nr 6 - Informacje o osobie/osobach mogących pełnić funkcję kierownika wdrożenia Systemu Załącznik nr 7 - Wykaz osób przewidzianych jako konsultanci wdrożenia Systemu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PWiK /./ 2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie p.n. Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zgodna

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Medyczne KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie adres: 33-100 Tarnów, Pl. Dworcowy 6 tel.: (14) 621 38 48 lub

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych. Projekt Tata jak Mama ogólnopolska kampania informacyjna ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych Oznaczenie CPV:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo