ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa NIP: Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl W związku z realizacją projektu Wysoka jakość i potencjał Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwracamy się z zapytaniem ofertowym: II. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z kodami CPV: Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości System zarządzania bazą danych Pakiety oprogramowania do analizy finansowej Pakiety oprogramowania do systemów finansowych Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości Usługi wdrażania oprogramowania Usługi konfiguracji oprogramowania Usługi w zakresie wsparcia systemu Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia Usługi szkoleniowe 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie oraz świadczenie opieki serwisowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP 1, zwanego dalej Systemem", do zarządzania finansowego oraz kadrami i płacami w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, w szczególności poprzez: o wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej dla Systemu mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do pełnego wdrożenia systemu zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Zamawiającego, oraz określenie szczegółowej koncepcji wdrożenia Systemu, o dostawę licencji bezterminowych oprogramowania ERP ( Systemu") w uzgodnionych z Zamawiającym terminach oraz instalacja Systemu w środowisku produkcyjnym, zainstalowanie i uruchomienie Systemu na określonej liczbie stanowisk zgodnie z zapotrzebowaniem i wynikami analizy przedwdrożeniowej. Zamawiający wstępnie określa zapotrzebowanie na korzystanie z poszczególnych modułów Systemu w ilości: moduł Kadrowo-Płacowy - 8 osób (stanowisk), moduł zarządzania finansowego (prognozowania działalności finansowej i controllingu)- 4 osoby (stanowiska). Zamawiający wymaga aby System umożliwiał jednoczesne korzystanie z Systemu na wszystkich stanowiskach. o o wykonanie migracji danych z systemów obecnie używanych przez Zamawiającego, niezbędnych do uruchomienia i eksploatacji wdrażanego Systemu, integrację systemu ze wskazanymi systemami informatycznymi i programami komputerowymi, których funkcje nie zostaną zastąpione przez System w tym: 1 Określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub innym zorganizowanym podmiotem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.

2 Uniwersytecki System Obsługi Studiów wersja (więcej: SYMFONIA Finanse i Księgowość wersja , o dostarczenie Dokumentacji Systemu, instrukcji obsługi dla użytkowników i administratorów Systemu w wersji elektronicznej i na wydruku, w języku polskim, pozwalającej Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi poszczególnych modułów Systemu, o przeprowadzenie szkoleń z Systemu dla członków Zespołu Projektowego Zamawiającego, Administratorów Systemu oraz użytkowników końcowych w minimalnej ilości godzin w poszczególnych obszarach: Kady i płace 16 h o Zarządzanie finansami - 8 h świadczenie opieki serwisowej na wdrożony System i inne oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania Systemu (nieodpłatnie do r., odpłatnie na uzgodnionych warunkach do r.). 2) Zaoferowany System musi spełniać wszystkie parametry wyszczególnione przez Zamawiającego jako warunki wymagane (oznaczone literą W") w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego. 3) Pożądane jest, by System spełniał rozwiązania dodatkowe, które zostały wyszczególnione w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego (D). Nie spełnienie dodatkowych funkcjonalności nie powoduje odrzucenia oferty oraz nie ma wpływu na jej ocenę. 4) Zaoferowany System po jego instalacji i uruchomieniu musi być gotowy do użytkowania. 5) Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie Systemu było obsługiwane w języku polskim. 6) W przypadku dostarczenia Systemu niespełniającego wymagań (wadliwego) oraz warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania jego poprawienia na wolny od wad oraz zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 7) Instalację i uruchomienie systemu oraz przeglądy i serwis w okresie gwarancyjnym (po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia r.), zapewni Wykonawca i koszty te winny być wliczone w cenę Systemu. 8) Odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego dokona - w obecności przedstawiciela Wykonawcy (Oferenta) - upoważniony pracownik Zamawiającego. 9) Przedmiot zamówienia instalowany będzie w siedzibie Zamawiającego. Dokładne miejsca zainstalowania Systemu zostaną wskazane w trakcie realizacji umowy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 10) Minimalne wymagane warunki opieki serwisowej i licencji a. Opieka serwisowa Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność Systemu poprzez: - bezpłatne (wliczone w cenę za dostawę, wdrożenie i opiekę serwisową) usuwanie ewentualnych nieprawidłowości w oprogramowaniu do dnia r., - bezpłatne (wliczone w cenę za dostawę, wdrożenie i opiekę serwisową) dostarczanie nowych wersji oprogramowania, unowocześnień technicznych pod kątem podwyższenia jakości pracy programów lub aktualizacji w szczególności związanych z adaptacją do przepisów obowiązującego prawa, do dnia r. - odpłatne (za kwotę ustaloną w oparciu o cenę za opiekę serwisową po okresie gwarancyjnym) usuwanie nieprawidłowości oraz dostarczanie nowych wersji oprogramowania, aktualizacji w szczególności związanych z adaptacją do przepisów obowiązującego prawa i wdrażania innych unowocześnień, finansowane ze środków Zamawiającego po okresie gwarancyjnym do dnia r. Nowa wersja oprogramowania powinna być zainstalowana u Zamawiającego na dzień przed wejściem zmian przepisów obowiązującego prawa pod warunkiem ogłoszenia obowiązujących rozporządzeń/aktów wykonawczych do aktów ustawodawczych.

3 Wykonawca dokona wyboru kanału zgłaszania błędów Systemu (telefonicznie lub Internetowo). Wykonawca zapewni czas na odpowiedzi na pytania związane z działaniem Systemu w wymiarze minimum 10 godzin miesięcznie. Identyfikacja i usuwanie błędów systemu zgłoszonych przez Zamawiającego w następującym reżimie: o naprawa błędu systemu powodującego nieprawidłowe jego działanie i uniemożliwiające pracę w systemie - do 3 dni roboczych (pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę w ciągu 8h roboczych od zgłoszenia rozwiązania pozwalającego ominąć problem o naprawa usterki systemu powodującej nieprawidłowe działanie systemu, które nie powodują uniemożliwienia dalszej pracy z wykorzystaniem systemu w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych. Dostęp do biuletynu informacyjnego za pomocą systemu obsługi serwisowej lub/i przesyłanego pocztą elektroniczną (mailem) informującego o zmianach w Systemie. Nadzór nad zgodnością Systemu z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego o randze co najmniej rozporządzenia w rozumieniu art.87 i art. 91 Konstytucji RP, w zakresie odpowiadającym zamówieniu, w szczególności w zakresie ustawy o szkolnictwie wyższym, przepisów prawa pracy, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Usługi nowelizacji świadczone muszą być w miejscu instalacji Systemu. Usuwanie błędów Systemu zidentyfikowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego. Przeprowadzanie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednej nieodpłatnej wizyty audytowej w siedzibie Zamawiającego (w okresie gwarancyjnym) mającej na celu przeprowadzenie analizy sposobu i zakresu wykorzystywania Systemu oraz doradztwo w zakresie optymalizacji tego procesu. b. Wymagania dotyczące licencji Wykonawca musi posiadać prawa autorskie, lub umowę z producentem do dysponowania i modyfikacji kodów źródłowych bez utraty gwarancji i praw licencyjnych Systemu. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie ze wszystkich zamówionych modułów Systemu na czas nieokreślony oraz dostarczenia licencji na czas nieokreślony na korzystanie z wszystkich innych programów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu do których Wykonawca nie posiada praw autorskich. Wymagane jest udzielenie licencji stanowiskowych lub jednoczesnego dostępu do Systemu. III. Opis warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, osoby nieposiadające osobowości prawnej, które spełnią wszystkie poniższe warunki: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) Posiadają wiedzę i doświadczenie: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże się realizacją min. 2 wdrożeń systemu klasy ERP na rzecz uczelni wyższej w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym o wartości równiej lub większej od 50 tys. PLN brutto każde z nich, obejmujące moduły (minimum jeden z wymienionych modułów musi stanowić samodzielny przedmiot lub jeden z elementów zamówienia):

4 moduł kadrowo-płacowy moduł zarządzania finansowego (prognozowania działalności finansowej)/ (controllingu). W przypadku Wykonawców podających wartości usług w innych walutach niż PLN, są oni zobowiązani przeliczyć wartość tych usług po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. 3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawcy muszą dysponować minimum: a) jednym kierownikiem przypisanym do tego projektu, który powinien się wykazać doświadczeniem związanym z prowadzeniem co najmniej dwóch projektów informatycznych, dotyczących wdrożenia systemu klasy ERP o wartości równej lub większej od 50 tys. PLN brutto, W przypadku Wykonawców podających wartości usług w innych walutach niż PLN, Wykonawca przeliczy wartość tych usług po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. b) zespołem konsultantów wdrożeniowych przypisanych do tego projektu w liczbie min. 2 osób, gwarantującym realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach wdrożenia. Każda z osób powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej dwóch projektach informatycznych, dotyczących wdrożenia systemu klasy ERP. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5) Nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6) Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 7) Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 8) Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków okr w pkt. 2 oraz od pkt 4 do pkt.7 jest zał. 3 do zapytania ofertowego) a dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku z pkt 8 jest załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. Oferent, który nie spełnił któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony ocena nastąpi poprzez weryfikację złożonych oświadczeń/dokumentów. IV. Opis sposobu przygotowywania oferty 1) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie osobiście u Zamawiającego (Rektorat Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (II piętro) lub pocztą na adres Zamawiającego: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa

5 Na kopercie należy umieścić napis: Oferta na zakup Systemu Informatycznego do zarządzania kadrami i finansami dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie nie otwierać przed r. 2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5) Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 6) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. Dopuszcza się, aby podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie łącznie udokumentowały, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz, że dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 8) Jeżeli oferta składana jest przez podmioty występujące wspólnie to musi być podpisana w taki sposób by zobowiązywała wszystkich biorących udział w postępowaniu. 9) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 7 przed zawarciem umowy Zamawiający wymaga przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych wykonawców wraz z podaniem zakresu prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich. 10) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. 11) Oferta musi zawierać: pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP, cenę (rozumianej zarówno jako cena wdrożenia Systemu jak i cena opieki serwisowej po okresie gwarancyjnym), która musi być podana w PLN liczbowo i słownie i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmiany w ofercie cenowej w trakcie realizacji zamówienia jedynie w przypadku zmiany stawki VAT. wypełniony Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), wypełniony Formularz oferty wraz z podpisanym oświadczeniem (Załącznik nr 2) i załączonymi dokumentami (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), wypełniony formularz potwierdzający spełnienie warunków umożliwiających udział w postępowaniu (załącznik nr 3), podpisane i wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Zamawiającego z Wykonawcą (załącznik nr 4), zaakceptowany i podpisany Harmonogram instalacji i uruchomienia Systemu" stanowiący załącznik nr 5, wypełniony i podpisany załącznik nr 6 wskazujący na osobę typowaną na kierownika projektu. Wymagane doświadczenie związane z prowadzeniem co najmniej dwóch projektów informatycznych dotyczących wdrożenia systemu ERP, przy czym wartość wdrożenia była równa lub większa niż 100 tys. PLN brutto, z podaniem informacji na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku skierowania

6 do wykonywania zamówienia innej osoby niż wskazanej w załączniku, osoba ta musi spełniać wymogi okr. w zapytaniu. wypełniony i podpisany załącznik nr 7 zawierający wykaz zespołu konsultantów wdrożeniowych przypisanych do tego projektu w liczbie min. 2 osób, gwarantujące realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach wdrożenia. Każda z osób musi wykazać doświadczenie w udziale w co najmniej dwóch projektach informatycznych, dotyczących wdrożenia systemu klasy ERP, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tym osobami. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku skierowania do wykonywania zamówienia innych osób, muszą one spełniać wymienione wymogi. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (ksero za zgodność z oryginałem) 12) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i trwale spięte. 13) Poprawki powinny być naniesione czytelnie i zaparafowane. Przez osobę podpisująca ofertę. 14) Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej,,za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. 15) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty. V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1) Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są następujące: NAZWA KRYTERIUM WAGA 1. CENA (za dostawę, wdrożenie i opiekę serwisową 50% w okresie gwarancyjnym Zintegrowanego Systemu Informatycznego) 2. DOŚWIADCZENIE 30% 3. CENA OPIEKI SERWISOWEJ PO OKRESIE GWARANCYJNYM 20% 2) Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów: 1. Kryterium Cena" będzie oceniane następująco: C min X 1 = x 50 C 0 gdzie: X 1 - wartość punktowa ocenianego kryterium C min. - najniższa cena brutto ze złożonych ofert C 0 - cena brutto ocenianej oferty 50% (waga kryterium Cena") - oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max 50 pkt. w ramach kryterium ceny (50% ze 100 pkt) Cena powinna objąć w szczególności analizę przedwdrożeniową, dostawę i wdrożenie Systemu złożonego z modułu kadry i płace oraz zarządzanie finansami (controllingu), integrację

7 z systemami zewnętrznymi, migrację danych, audyt, szkolenia z obsługi systemu dla ostatecznych użytkowników oraz opiekę serwisową w okresie gwarancyjnym. Wymogi funkcjonalne Systemu wynikają z załącznika nr 1 do Zapytania. 2. Kryterium Doświadczenie oceniane będzie następująco : > Za wdrożenia zrealizowane w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert oferowanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla od 1 do 3 podmiotów potwierdzone np. rekomendacją/referencją/protokołem odbioru, każde na kwotę równą lub przewyższającą 100 tysięcy złotych brutto - 10 pkt. > Za wdrożenia zrealizowane w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert oferowanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla od 4 do 6 podmiotów potwierdzone np. rekomendacją/referencją/protokołem odbioru, każde na kwotę równą lub przewyższającą 100 tysięcy złotych brutto - 20 pkt. > Za wdrożenia zrealizowane w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert oferowanego Zintegrowanego Sytemu Informatycznego klasy ERP dla 7 i więcej podmiotów potwierdzone np. rekomendacją/referencją/protokołem odbioru, każde na kwotę równą lub przewyższającą 100 tysięcy złotych brutto - 30 pkt. Powyższa ocena ma charakter 0/1, można w trybie jej oceny uzyskać 0, 10, 20 lub 30 punktów, gdzie: X 2 wartość punktowa ocenianego kryterium. Waga kryterium Doświadczenie" to maksymalnie 30% ze 100 pkt. Poprzez Zintegrowany System Informatyczny rozumie się dostawę i instalację co najmniej dwóch (działań, mechanizmów, systemów), modułów informatycznych jednocześnie (objętych jedną umową, zleceniem) z pośród następujących: zarządzanie majątkiem (inwentaryzacja), rozliczenia, kadry i płace, zarządzanie finansami (controlling), fakturowanie, zarządzanie projektami. W przypadku Wykonawców podających wartości usług w innych walutach niż PLN, Wykonawca ma przeliczyć wartość netto tych usług po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. 3. Kryterium Cena opieki serwisowej po okresie gwarancyjnym" będzie oceniane następująco: P min X 3 = x 20 P 0 gdzie: X 3 - wartość punktowa ocenianego kryterium P min - najniższa cena brutto za opiekę serwisową P 0 - cena brutto za opiekę serwisową w ocenianej ofercie 20% (waga kryterium Cena opieki serwisowej po okresie gwarancyjnym") - oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max 20 pkt. w ramach ww. kryterium (20% ze 100 pkt). Wykonawca zapewni opiekę serwisową w sposób określony pkt 10 sekcji II Zapytania poprzez usuwanie ewentualnych nieprawidłowości w oprogramowaniu i dostarczanie nowych wersji oprogramowania, w szczególności z adaptacją do przepisów obowiązującego prawa a także poprzez wprowadzanie unowocześnień technicznych podwyższających jakość użytkowania Systemu. Cena za opiekę serwisową po okresie gwarancyjnym powinna zostać skalkulowana dla okresu 30 msc.

8 następujących po zakończeniu okresu gwarancyjnego przewidzianego dla tego zamówienia a więc po r. 3) Sposób obliczania końcowej oceny oferty: S = X 1 +X 2 + X 3 gdzie S to suma punktów uzyskanych w wyniku oceny każdego z kryteriów. Uzyskane w obliczeniach kryteriów,,cena i,,cena za opiekę serwisową po okresie gwarancyjnym wyniki zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z regułami arytmetyki. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez ocenianą ofertę, będąca sumą wszystkich kryteriów, wynosi ) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru podanego w pkt 3. 5) W przypadku wskazania przez Oferenta, którego oferta została najwyżej oceniona, ceny (definiowanej w opisie kryterium 1) przewyższającej zaplanowany budżet na niniejsze zamówienie, Zamawiający może podjąć negocjuje dotyczące wartości zamówienia. W przypadku fiaska negocjacji Zamawiający może odmówić podpisania umowy z takim Oferentem i w takim wypadku może on zawrzeć umowę z Podmiotem, którego oferta została niżej oceniona. Negocjacjom może również podlegać wartość podana w ofercie jako cena opieki serwisowej po okresie gwarancyjnym (kryterium 3). VI. Termin złożenia oferty Ofertę złożyć (przesłać) należy do dnia r. do godz w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa - decyduje data i godz. dostarczenia oferty do Zamawiającego. VII. Informacje o formalnościach po wyborze oferty 1) Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie wysłana podmiotom, którzy złożyli ofertę, w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu postępowania. Wciągu kolejnych 7 dni przewiduje się zawrzeć umowę z Wykonawcą. Terminy te mogą ulec przesunięciu. 2) Jeśli podmiot, który został wybrany uchyla się od zwarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych. VIII. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 2) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu cen, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 3) Przed upływem składnia ofert Wykonawca nie może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wykonawca może wycofać przed upływem terminu swoją ofertę poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego. 4) Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe a także upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 5) Osobami odpowiedzialnymi po stronie Zamawiającego za przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru są: Michał Kołodziej koordynator Projektu, p. Mirosław Błach pracownik Kwestury WSZiP, p. dr hab. Kazimierz Jóskowiak koordynator ds. opracowania i wdrożenia standardów uczelni. Osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji wiążących jest Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa dr Sławomir Wiatr.

9 Osobą upoważnioną do udzielania wiążących odpowiedzi dotyczących zamówienia jest p. Michał Kołodziej pod numerem telefonu (22) lub mailem 6) Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 7) Nie przewiduje się żadnych środków odwoławczych od podjętych rozstrzygnięć. 8) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że: a. Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego b. Oferta jest niekompletna np. brakuje jednego z wymaganych załączników. 8) Podmiot składający ofertę jest nią związany przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 9) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek może przedłużyć termin związania ofertą. Załączniki: Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 - Formularz oferty Załącznik nr 3 - Formularz potwierdzający spełnienie warunków umożliwiających udział w postępowaniu Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Zamawiającego z Wykonawcą Załącznik nr 5 - Harmonogram instalacji i uruchomienia Systemu Załącznik nr 6 - Informacje o osobie/osobach mogących pełnić funkcję kierownika wdrożenia Systemu Załącznik nr 7 - Wykaz osób przewidzianych jako konsultanci wdrożenia Systemu

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/WJP/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/WJP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/WJP/2014 I. Zamawiający: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/WJP/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/WJP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/WJP/2014 Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. I. Zamawiający: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/JPS/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/JPS/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/JPS/2014 Warszawa, dnia 20.02.2014 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020.

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Informatyk - wszechstronny specjalista - program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Str. Europa 2020 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 26 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Uczelnia bliżej biznesu absolwent bliżej pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na składanie ofert doradców zawodowych na realizację usługi związanej z indywidualnym doradztwem zawodowym i poradnictwem zawodowym dla 90 osób niepełnosprawnych w ramach projektu Dziś

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 31.01.2014 działając jako Projektodawca w ramach projektu GLOBALG.A.P przyszłością branży spożywczej, zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Zapytanie ofertowe Warszawa, 23.05.2014 W związku z realizacją projektu Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK" finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG,

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację usługi szkoleniowej w ramach projektu Dziś szkolenie jutro zatrudnienie. Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia. współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: Zapytanie ofertowe dot. szkolenia z controllingu i zarządzania finansami na Uczelni Wyższej W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, 12.03.2013 r. W związku z realizacją projektu Adekwatne kwalifikacje realizowanego w ramach priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych, indywidualnego poradnictwa zawodowego, indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Spawacz metodą MIG i MAG w ramach projektu Nowe kwalifikacyjne- lepsze perspektywy! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia z obsługi komputera z ECDL Start w ramach projektu DZIŚ WYKLUCZENIE- JUTRO ZATRUDNIENIE! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. BIOTRANSFER - WSPARCIE UKIERUNKOWANE NA WDROŻENIE W SW KAPUŚCISKA Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy przesyła zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 1/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie analizy potrzeb przedsiębiorców w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 79311200-9 Usługi przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkoleń pt. Opiekun/ka osoby starszej, osoby niepełnosprawnej, dziecka w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Pracownik ochrony z licencją I stopnia w ramach projektu AZYMUT PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego.

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego. ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Warszawa, dn. 22.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W KIERUNKU FASD W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016

Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016 Płock, 24.03.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016 zwane dalej Zapytaniem Ofertowym dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 Zakup jest planowany w ramach Projektu, który finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, II oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 01-03-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu @kademia na rzecz rozwoju ICT studia podyplomowe, współfinansowanego że środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 Toruń, dnia 17 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 5/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 85312320-8 usługi doradztwa 75112100-5 usługi administracyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 13 stycznia 2015 roku Wykonawca Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 21-06-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP DALMIERZY DLA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP DALMIERZY DLA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA Zamawiający: Katowice, dnia 28 maj 2015 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Im. Wojciecha Korfantego ul. Harcerzy Września 3 40-659 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP DALMIERZY DLA KIERUNKU GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali szkoleniowo-komputerowej wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Akcja Aktywizacja współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice,21.06.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. ul. Wolska 11, 20-411 Lublin tel./fax: (81) 460 52 00/01 www.bazus.pl

BAZUS Sp. z o.o. ul. Wolska 11, 20-411 Lublin tel./fax: (81) 460 52 00/01 www.bazus.pl Zapytanie ofertowe nr 06/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń sprzedażowych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. 1. INFORMACJE OGÓLNE BAZUS

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź, mail: lodz@ptsr.org.pl

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź, mail: lodz@ptsr.org.pl ZAPYTANIE OFERTOWE na emisję ogłoszeń rekrutacyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 22.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK Topas Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 23.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. Zielone światło

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na usługę pośrednictwa pracy w ramach projektu Z niepełnosprawnością na rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, CPV 79611000-0

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 Toruń, dnia 24.11.2012 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice,21.06.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez uczestników

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kraków, dn. 06.02.2016 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 06 02 2016 C na dostawę zmywarki laboratoryjnej z wyposażeniem w ramach projektu pn. Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi Żarów, dnia 05.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 W związku z realizacją Projektu w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia)

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia) Białystok, 13.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2012 Fundacja Business to Business w związku z realizacją Projektu Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On- line dla optymalnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Owczarska 66 I Wroclaw Poland

Owczarska 66 I Wroclaw Poland XTPL S.A. ul. Owczarska 66 54-020 Wrocław Wrocław, 26.09.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016 w związku z realizacją projektu pn.: Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi) Kraków, 08 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Usługa szkoleniowa W związku z realizacją projektu Szkolenia Pracowników Bolsius Polska

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Znak: 7/6.2/2014

I. ZAMAWIAJĄCY II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Znak: 7/6.2/2014 Znak: 7/6.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05-03-2014r. dotyczące wyboru wykonawcy Wsparcia Pomostowego świadczonego w postaci usługi doradczej dla nowych przedsiębiorstw w ramach realizacji projektu Masz

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 1. Informacje ogólne: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń menedżerskich oraz coachingu dla menedżerów w ramach projektu Akademia Edubazus" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Zapytanie Ofertowe Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC CPV: 4876000 3 pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Szanowni Państwo, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. FABRYKA NARZĘDZI FANAR SA Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na usługę badawczą w zakresie opracowania i wytworzenia powłok przeciwzużyciowych na narzędziach trzpieniowych dotyczące wyboru podwykonawcy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU ZAPYTANIE CENOWE NR 05/UE4ALL-ZP/2012

ROZEZNANIE RYNKU ZAPYTANIE CENOWE NR 05/UE4ALL-ZP/2012 ROZEZNANIE RYNKU ZAPYTANIE CENOWE NR 05/UE4ALL-ZP/2012 Z dnia: 17.12.2012 r. Dotyczy: Wyboru realizatora usługi wypożyczenie sprzętu komputerowego W związku z realizacją projektu Dane osobowe w podróży

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE LOGOPEDA/Z/2014 Cieszyn, 8 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu Przeszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" UDA- POKL.09.01.01-24-046/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 1/2016/POIR Szczecin, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapytanie ofertowe na System zadruku cyfrowego na papierze zwojowym

Nr zapytania: 1/2016/POIR Szczecin, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapytanie ofertowe na System zadruku cyfrowego na papierze zwojowym Nr zapytania: 1/2016/POIR Szczecin, dnia 16.11.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na System zadruku cyfrowego na papierze zwojowym Zakup realizowany w ramach projektu, o którego finansowanie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec, 17 grudnia 2012r. ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec www.humanitas.edu.pl Zapytanie ofertowe nr 5/ IH/ 2012 (dot. zamówienia na dostarczenie podręczników dla studentów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 21 października 2014 roku Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

VERDENT sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/ Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE

VERDENT sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/ Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, dnia 28.06.2016r. VERDENT sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy dostawy mikroskopu z kamerą szybkoklatkową i wymiennym obiektywem w ramach projektu pn. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. OPACZ, dnia 08.02.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/02/2016 P na Usługi zewnętrzne hartowania stali na potrzeby projektu POIR 01.01.01 pt: Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa II. INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez The Challenge

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR"

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR FINN Sp. z o.o. Wrońsko 1A 98-313 Konopnica NIP: 8321912565 REGON: 731586439 ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR" Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup analizy przedwdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA INSTALACJĘ ODCIĄGOWO- ODPYLAJĄCĄ DYMY ZNAD WANNY CYNKOWNICZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA INSTALACJĘ ODCIĄGOWO- ODPYLAJĄCĄ DYMY ZNAD WANNY CYNKOWNICZEJ ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA INSTALACJĘ ODCIĄGOWO- ODPYLAJĄCĄ DYMY ZNAD WANNY CYNKOWNICZEJ Dąbrowa, 05.11.2015 Wpłynęło dnia:. Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr NKPP/2012/2

Zapytanie ofertowe nr NKPP/2012/2 Zapytanie ofertowe nr NKPP/2012/2 dotyczące wyłonienia trenerów do przeprowadzenia szkoleń Lean Management w woj. podlaskim, w związku z realizacją projektu Nowoczesne kwalifikacje pracowników produkcji

Bardziej szczegółowo

Kolbark, 05.05.2014. Zapytanie ofertowe

Kolbark, 05.05.2014. Zapytanie ofertowe Kolbark, 05.05.2014 Zapytanie ofertowe dokonywane w związku z realizacja projektu pn. Spółdzielczość uczniowska pomysł na aktywność obywatelską współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 dotyczące wyłonienia psychologa na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników w ramach projektu pn.: Zachodniopomorski aktywny abstynent

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ Warszawa, dnia 16.04.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo