PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

2 PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO zarządzanego przez Credit Suisse Life & Pensions Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Prospekt został sporządzony 10 maja 2004 r. w Warszawie

3 SPIS TREŚCI List Zarządu Credit Suisse Life & Pensions Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka Akcyjna do Członków Credit Suisse Life & Pensions Otwartego Funduszu Emerytalnego 3 Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Credit Suisse Life & Pensions Otwartego Funduszu Emerytalnego, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe 6 Wartość jednostki rozrachunkowej, wysokość stopy zwrotu 8 Statut Credit Suisse Life & Pensions Otwartego Funduszu Emerytalnego 9 Sprawozdanie finansowe Credit Suisse Life & Pensions Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 15 Bilans Funduszu 21 Rachunek wyników 22 Zestawienie zmian w kapitale własnym 23 Rachunek przepływów pieniężnych 24 Dodatkowe informacje i objaśnienia 26 Zestawienie portfela inwestycyjnego 32 Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta 35 Oświadczenie Depozytariusza 36 2

4 LIST ZARZĄDU List Zarządu Credit Suisse Life & Pensions Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka Akcyjna do Członków Credit Suisse Life & Pensions Otwartego Funduszu Emerytalnego, na temat dotychczasowych rezultatów funkcjonowania Funduszu, stopnia realizacji ustawowych celów działalności oraz planowanych krótko- i długoterminowych kierunków rozwoju działalności inwestycyjnej Szanowni Państwo, Zarząd Credit Suisse Life & Pensions Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA z przyjemnością przekazuje Państwu Prospekt Informacyjny Credit Suisse Life & Pensions Otwartego Funduszu Emerytalnego. W prospekcie zamieszczamy informacje kompleksowo przedstawiające działalność Funduszu, publikujemy także szczegółowe dane finansowe oraz informacje na temat prowadzonej działalności lokacyjnej. Dzia alnoêç inwestycyjna w roku 2003 została odpowiednio dostosowana. Udział akcji w aktywach został zwiększony do poziomu 31,9% na koniec grudnia 2003 roku. W porównaniu z rokiem 2002 udział akcji wzrósł o ponad 4,5 punktu procentowego. W przypadku portfela polskich skarbowych papierów dłużnych ryzyko zostało ograniczone poprzez skrócenie okresów zapadalności, natomiast udział tego portfela stanowił 63,5% aktywów na koniec 2003 r. W skład aktywów Funduszu wchodziły również papiery dłużne przedsiębiorstw krajowych oraz depozyty. Udział papierów dłużnych przedsiębiorstw krajowych wynosił 1,85%, natomiast depozyty stanowiły 2,73% aktywów Funduszu. Rok 2003 przyniósł stabilny wzrost aktywów Funduszu. W skali roku zwiększyły się one o przeszło 380 milionów złotych i na koniec roku osiągnęły wartość ponad 1 miliarda 144 milionów zł. Równocześnie wartość jednostki rozrachunkowej wzrosła z poziomu 15,42 zł na 31 grudnia 2002 r. do wartości 16,94 zł na 31 grudnia Oznacza to, że stopa zwrotu w okresie ostatniego roku kalendarzowego wyniosła 9,86%, co przy rocznej stopie inflacji wysokości 1,7% dało realną roczną stopę zwrotu przekraczającą 8%. W tym miejscu warto podkreślić, że po raz kolejny został osiągnięty podstawowy cel działalności Funduszu, polegający na zapewnieniu maksymalnej ochrony zgromadzonych środków przy jednoczesnym wypracowaniu realnego wzrostu ich wartości. Realizacja powyższych celów odbywała się w odmiennych warunkach inwestycyjnych w porównaniu do roku Należy odnotować, że w ubiegłym roku nastąpiło odwrócenie długoterminowych trendów na rynkach finansowych. Zakończył się kilkuletni okres wzrostu cen obligacji wynikający z procesu obniżania stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, natomiast na rynku akcji po trzech latach względnej stagnacji nastąpiło odczuwalne ożywienie. Odwrócenie trendów spowodowało, że stopy zwrotu z rynku akcyjnego przewyższyły znacząco stopy zwrotu z rynku obligacji. W odpowiedzi na zmiany dokonujące się na rynkach finansowych, struktura portfela inwestycyjnego Funduszu Adekwatna do zmiany warunków inwestowania zmiana alokacji aktywów Funduszu pozwoliła z jednej strony na wykorzystanie wzrostowego trendu na rynku akcji, a z drugiej na zminimalizowanie negatywnych skutków zakończenia trendu wzrostu cen na rynku obligacji. W roku ubiegłym portfel akcyjny Funduszu wzrósł o 40%. W tym samym czasie WIG20, będący podstawowym indeksem warszawskiej giełdy, wzrósł o 33,9%. Wzrost WIG20 był mniejszy niż wzrost szerokiego indeksu spółek giełdowych WIG, wynoszący 44,9%. Porównując rezultat osiągnięty przez Fundusz z wynikami obu indeksów giełdowych, należy jednak mieć na uwadze fakt, iż w skład indeksu WIG20 wchodzą największe spółki notowane na giełdzie, stanowiące zarazem przeważający udział w portfelach akcyjnych funduszy emerytalnych. Natomiast w skład indeksu WIG wchodzą wszystkie spółki notowane na giełdzie, a, niestety, wiele z nich, ze względu na swoją niedużą kapitalizację oraz ograniczenia prawne, nie może stanowić istotnego udziału w portfelu akcyjnym. W przypadku portfela polskich skarbowych papierów dłużnych osiągnięta stopa zwrotu była również wyższa niż stopa zwrotu z indeksu referencyjnego, opartego na polskich skarbowych papierach dłużnych. W ubiegłym roku portfel Funduszu przyniósł stopę zwrotu 3

5 LIST ZARZĄDU w wysokości 3,9%, przewyższającą używaną do porównań stopę zwrotu z portfela obligacji i bonów skarbowych, która wyniosła 2,9%. Sta e podnoszenie jakoêci obs ugi Cz onków OFE W trosce o stałe podnoszenie jakości naszych usług systematycznie wprowadzamy innowacje służące zwiększaniu satysfakcji Członków Funduszu. Aby ułatwić Państwu kontakt z Credit Suisse Life & Pensions Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz zapewnić szybki, wygodny i bezpieczny dostęp do bieżących wiadomości o stanie rachunku, wprowadziliśmy nowoczesne serwisy informacyjne. Klienci naszego Funduszu mogą obecnie korzystać z interaktywnej informacji głosowej oraz serwisu informacyjnego przekazywanego poprzez system SMS. Dzięki usługom informacyjnym dostępnym poprzez system SMS mogą Państwo otrzymywać aktualne dane z Funduszu w formie krótkich wiadomości tekstowych kierowanych bezpośrednio na Państwa numery telefonów komórkowych. Szczegółowe zestawienie zakresu informacji możliwych do uzyskania tą drogą oraz instrukcja obsługi SMS ów wysyłane są wraz z Kartą Klienta Credit Suisse. Nowe rozwiązania dostępne są dla posiadaczy Karty Klienta, którą otrzymują wszyscy Członkowie Funduszu. Korzystajanie z Karty Klienta umożliwia uzyskiwanie automatycznej informacji o aktualnym stanie rachunku oraz bieżące monitorowanie wyników inwestycyjnych Funduszu. Bezpieczeństwo danych zapewnione jest dzięki wymaganej autoryzacji połączenia, dokonywanej na podstawie numeru Karty Klienta Credit Suisse oraz poufnego numeru PIN. Usługa interaktywnej informacji głosowej ułatwia składanie zamówień na wykazy wpłat na rachunek oraz zamawianie formularzy zmian danych. Członkowie Credit Suisse Life & Pensions Otwartego Funduszu Emerytalnego otrzymują także specjalny biuletyn informacyjny Twoja Emerytura, w którym zamieszczane są publikacje omawiające m.in. bieżące zmiany w przepisach emerytalnych oraz zagadnienia istotne dla popularyzacji wiedzy na temat działania Funduszu oraz funkcjonowania systemu emerytalnego. Planowane kierunki dzia alnoêci inwestycyjnej Strategia inwestycyjna realizowana w poprzednich latach będzie kontynuowana w roku Alokacja aktywów między część akcyjną a dłużną będzie aktywnie dostosowywana do sytuacji makroekonomicznej i przewidywanych trendów rynkowych. Decyzje o udziale akcji i papierów dłużnych podejmowane będą na podstawie analiz makroekonomicznych, w szczególności analiz cyklu gospodarczego, spodziewanej inflacji, poziomu stóp procentowych, wzrostu gospodarczego oraz porównanie wyceny spółek z ocenami kształtowania się w przyszłości ich przychodów oraz zysków. Prowadzona przez nas polityka inwestycyjna jest zgodna z przygotowaną średnioterminową strategią,zakładającą wystąpienie pewnych określonych zdarzeń na poziomie makroekonomicznym lub też zdarzeń, które wpłyną bezpośrednio na przebieg określonych procesów makroekonomicznych. Jednym z głównych założeń tej strategii jest przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, w związku z czym oczekujemy ponadprzeciętnie wysokiego wzrostu gospodarczego w ciągu kilkunastu lat. Strategiczny udział akcji w portfelu został założony na poziomie 20%. Dopuszczalne są jednak odchylenia od tego poziomu, co w przypadku korzystnej sytuacji na rynku akcyjnym może implikować zaangażowanie rzędu 40%. W przypadku słabszych perspektyw nastąpi ograniczenie udziału akcji w portfelu. Dobór akcji będzie dokonywany na podstawie analizy fundamentalnej,podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych. Analizy są skoncentrowane na sektorach o dobrej sytuacji fundamentalnej, wysokim poziomie i jakości zysków oraz dobrych perspektywach wzrostu. Nie wykluczane są jednak inwestycje w spółki innych sektorów, o ile są one perspektywiczne poprzez wysoką jakość zarządzania i ulokowanie działalności w zyskownych niszach rynkowych. Decydując o średnim okresie zapadalności papierów dłużnych oraz o alokacji portfela między poszczególne okresy zapadalności, kierujemy się oczekiwaniami i prognozami co do wysokości stóp procentowych oraz kształtu krzywej dochodowości papierów. W celu maksymalizacji rentowności lokat, rozważane będą w dalszym ciągu inwestycje w papiery dłużne przedsiębiorstw. Planowane są również inwestycje w papiery dłużne gmin, w przypadku, gdy nadwyżka rentowności tych papierów nad rentownością papierów skarbowych będzie kompensować dodatkowe ryzyko inwestycji. W doborze papierów dłużnych emitentów innych niż Skarb Państwa będziemy się kierować oceną wiarygodności emitenta i jego zdolności do obsługi 4

6 LIST ZARZĄDU zadłużenia. W sferze zainteresowania Funduszu jako uczestnika rynku finansowego znajdują się również inwestycje zagraniczne. Przekazując Państwu bieżący Prospekt Informacyjny mamy nadzieję, że publikacja ta dostarczy Członkom Funduszu użytecznych informacji przyczyniających się do umocnienia zaufania, jakim obdarzyli Państwo Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny. Z poważaniem Zarząd Credit Suisse Life & Pensions PTE S.A. Adam Chełchowski Piotr Mataczyński Robert Szymański Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

7 OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Credit Suisse Life & Pensions Otwartego Funduszu Emerytalnego, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) określa zasady, na jakich otwarte fundusze emerytalne mogą prowadzić swoją działalność lokacyjną. Wspólnymi cechami instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem inwestycji otwartego funduszu emerytalnego jest dochód oraz ryzyko. Jednak każdy z instrumentów charakteryzuje się określonym dochodem i poziomem ryzyka. Zgodnie z ustawą aktywa funduszu mogą być lokowane między innymi w obligacje i inne papiery dłużne, takie jak: bony skarbowe oraz papiery dłużne przedsiębiorstw i gmin. Z tego rodzaju lokatami związane jest ryzyko stopy procentowej. Zmieniająca się stopa procentowa wpływa bezpośrednio na zmianę wartości instrumentów finansowych, poprzez zmianę ich ceny. Wzrost stopy procentowej wpływa na spadek ceny instrumentu finansowego, natomiast spadek stopy procentowej powoduje wzrost ceny. Innym rodzajem ryzyka związanym z tą grupą papierów wartościowych jest ryzyko zmiany ceny. Pojawia się w momencie podjęcia decyzji o sprzedaży instrumentu finansowego przed terminem wykupu. Niekorzystna sytuacja rynkowa istniejąca w momencie sprzedaży, może wpłynąć na spadek jego wartości i uzyskanie ceny niższej niż byłaby możliwa dzięki przetrzymaniu tego instrumentu do terminu wykupu. W określonych przypadkach decyzja o sprzedaży papieru wartościowego przed terminem wykupu może wynikać z możliwości uzyskania ceny wyższej niż cena umówiona przy wykupie. Odsetki uzyskane z inwestycji w dłużne papiery wartościowe są również przedmiotem inwestycji, których celem jest powiększenie osiągniętego dochodu. Powstaje tutaj ryzyko reinwestowania, wynikające bezpośrednio ze zmian stopy dochodu osiągniętej z takich inwestycji. Stopa ta zależy przede wszystkim od wysokości stóp procentowych na rynku, których oszacowanie z pewnym wyprzedzeniem jest utrudnione. Zasadniczy wpływ na wysokość stóp procentowych ma polityka monetarna państwa, kształtowana w oparciu o aktualną sytuację ekonomiczną kraju. Decyzje podejmowane w kwestii polityki monetarnej mogą wpłynąć zarówno na zmniejszenie dochodu z reinwestycji, jak i na jego zwiększenie. Nieodzownym elementem, branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, jest inflacja. Ryzyko związane z inflacją pojawia się w momencie wzrostu jej stopy, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie realnej stopy zwrotu z inwestycji. Oczywiście, w przypadku spadku stopy inflacji realna stopa zwrotu z inwestycji wzrasta. Kolejną kategorią instrumentów finansowych, będącą przedmiotem zainteresowania Credit Suisse Life & Pensions OFE, są obligacje oraz bony komercyjne emitowane przez podmioty gospodarcze oraz gminy. Tego rodzaju papiery wartościowe charakteryzują się wyższym poziomem dochodu, który jest jednak osiągany przy wyższym poziomie zaakceptowanego ryzyka. Ryzyko to może wynikać z sytuacji, w której emitent obligacji nie wypełnia warunków zawartych w warunkach emisji, tzn. nie wypłaca odsetek lub nie dokonuje wykupu obligacji w terminie, a w przypadku bonów komercyjnych nie dokonuje ich wykupu na żądanie lub w terminie wykupu. W przypadku takich inwestycji należy również brać pod uwagę możliwość bankructwa emitenta. Ustawa będąca podstawą działalności otwartego funduszu emerytalnego zezwala również na zakup akcji spółek publicznych. Z akcjami nieodłącznie związane jest ryzyko zmiany ceny. Miarą stopy zwrotu z inwestycji w akcje jest zysk, który stanowi różnica pomiędzy ceną sprzedaży akcji a ceną jej zakupu oraz dywidenda. Jednakże niekorzystna sytuacja na rynku akcji, czy też nieefektywne zarządzanie spółką mogą doprowadzić do spadku kursu akcji, co spowoduje nie osiągnięcie zamierzonej stopy zwrotu lub też poniesienie straty na inwestycji. Ze względu na to, że akcje postrzegane są jako jednolity rynek organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie, należy brać pod uwagę również ryzyko tego 6

8 OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO rynku. Sytuacja akcji jednego emitenta zależy w pewnym stopniu od ogólnej sytuacji panującej na rynku. W okresie niekorzystnej koniunktury, stopy zwrotu większości akcji maleją. Posiadanie akcji spółki silnej ekonomicznie, nie jest gwarancją, że cena jej akcji nie podąży za ogólną tendencją spadkową panującą na rynku. Jednak w okresie dobrej koniunktury akcje spółki mocnej fundamentalnie często dają stopę zwrotu wyższą od średniej stopy zwrotu możliwej do osiągnięcia z pozostałych akcji. Tak jak w przypadku obligacji emitowanych przez podmioty gospodarcze, tak również w przypadku akcji istnieje ryzyko bankructwa emitenta. Sytuacja taka może być wynikiem zarówno złego zarządzania spółką, jak również może wynikać z czynników niezależnych od spółki. Jedną z form lokowania środków pieniężnych są depozyty bankowe. Lokaty bankowe, uzależniające wysokość oprocentowania od rynkowej stopy procentowej, narażone są na ryzyko zmiany tej stopy. Obniżenie stopy procentowej w przypadku tego typu lokat zmniejsza dochód z nich uzyskany. Sytuacja ekonomiczna banku ma również wpływ na opisane powyżej ryzyko bankructwa banku. Wszelkie wymienione powyżej instrumenty finansowe mogą być nominowane w walucie innej niż złoty. Inwestycje tego typu narażone są na dodatkowe ryzyko zmiany kursu walut. Zmiana kursu waluty w okresie inwestycji może spowodować różnicę w osiągniętym dochodzie wyrażonym w złotych i w walucie obcej. Sytuacja taka wiązać się może z wygenerowaniem straty lub z wypracowaniem dodatkowych zysków. Zarówno z obligacjami jak i akcjami związane jest ryzyko płynności. W chwili podjęcia decyzji o sprzedaży aktualna sytuacja rynkowa, może wpływać na niski poziom popytu na dany instrument finansowy, co utrudni jego sprzedaż po oczekiwanej cenie. Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny, realizując przyjętą politykę inwestycyjną, na bieżąco analizuje wymienione kategorie ryzyka. W podejmowanych inwestycjach stara się maksymalizować dochody z inwestycji przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka.

9 JEDNOSTKA ROZRACHUNKOWA, STOPA ZWROTU Wartość jednostki rozrachunkowej, wysokość stopy zwrotu W dniu rozpoczęcia działalności przez Otwarty Fundusz Emertalny działający obecnie jako Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny, wartość jednostki rozrachunkowej wynosiła 10,00 zł. Wartość wyceny jednostki rozrachunkowej na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosiła 16,94 zł. Wartość wyceny jednostki rozrachunkowej na dzień 31 grudnia 2000 r. wynosiła 12,99 zł. Stopa zwrotu osiągnięta przez Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny za okres od 31 grudnia 2000 r. do 31 grudnia 2003 r. wyniosła 30,408%. Wysokość ostatniej średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy podanej do publicznej wiadomości przez organ nadzoru w roku poprzedzającym sporządzenie prospektu informacyjnego wyniosła 26,046%. 8

10 STATUT Statut Credit Suisse Life & Pensions Otwartego Funduszu Emerytalnego Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Statut określa cele i zasady działalności Credit Suisse Life & Pensions Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem Fundusz został utworzony na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej ustawą. 2. Fundusz prowadzi działalność na podstawie ustawy i postanowień niniejszego Statutu Nazwa Funduszu brzmi: Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny. Fundusz może używać na oznaczenie swojej działalności skrótu Credit Suisse Life & Pensions OFE. 2. Fundusz może używać wyróżniającego go znaku graficznego. 4 Siedzibą Funduszu jest Warszawa. Zasady dzia alnoêci Funduszu 5 1. Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie i lokowanie środków pieniężnych, z przeznaczeniem na wypłaty dla członków Funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. 2. Fundusz prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w zakresie dopuszczonym przez prawo. 3. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony Członkiem Funduszu może zostać osoba fizyczna spełniająca warunki określone w przepisach prawa. 2. Zasady uzyskania i ustania członkostwa w Funduszu oraz prawa i obowiązki Członków Funduszu określone są w ustawie i innych przepisach prawa. W adze Funduszu 7 1. Wyłącznym organem Funduszu jest Credit Suisse Life & Pensions Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna, zwane dalej Towarzystwem. 2. Towarzystwo zarządza Funduszem i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. 3. Za zarządzanie Funduszem Towarzystwo pobiera wynagrodzenie w maksymalnej wysokości i na zasadach określonych w niniejszym statucie. 4. Firma Towarzystwa brzmi: Credit Suisse Life & Pensions Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna. 5. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa. 6. Adres Towarzystwa jest następujący: ul. Puławska 15, Warszawa Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi (sto pięć milionów) złotych polskich i dzieli się na (sto tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A, o wartości nominalnej (jeden tysiąc) złotych każda oraz (pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, o wartości nominalnej (jeden tysiąc) złotych każda. 2. W skład akcjonariuszy Towarzystwa wchodzą: 1) Winterthur Life Insurance Company, z siedzibą w Winterthur w Szwajcarii, posiadający (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A, o wartości nominalnej (jeden tysiąc) złotych każda oraz o całkowitej wartości nominalnej (siedemdziesiąt milionów) złotych oraz (trzy tysiące pięćset) akcji serii B, o wartości nominalnej (jeden tysiąc) złotych każda oraz o całkowitej wartości nominalnej (trzy miliony pięćset tysięcy) złotych, 2) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii, posiadający (trzydzieści tysięcy) akcji serii A, o wartości nominalnej (jeden tysiąc) złotych każda oraz o całkowitej wartości nominalnej (trzydzieści milionów) złotych oraz (jeden tysiąc pięćset) akcji serii B, o wartości nominalnej (jeden tysiąc) złotych każda 9

11 STATUT oraz o całkowitej wartości nominalnej (jeden milion pięćset tysięcy) złotych. 9 Zgodnie ze Statutem Towarzystwa, do reprezentowania Towarzystwa działającego jako organ Funduszu upoważnieni są: 1) Dwaj członkowie Zarządu łącznie, 2) Jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. Przechowywanie aktywów Funduszu 5) koszty wynikające z pokrywania różnicy pomiędzy wysokością zobowiązań z tytułu składek a wynikającą z ceny zamiany wartością obligacji przekazanych Funduszowi przez Skarb Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2003 r.) 3. Koszty działalności Funduszu, które nie są pokrywane bezpośrednio z aktywów Funduszu, pokrywa Towarzystwo Aktywa Funduszu są przechowywane przez Depozytariusza na podstawie odrębnej umowy. 2. Firma Depozytariusza brzmi: Bank Rozwoju Eksportu S.A. 3. Siedzibą Depozytariusza jest Warszawa. 4. Adres Depozytariusza jest następujący: ul. Senatorska 18, Warszawa. Koszty dzia alnoêci Funduszu Koszty działalności Funduszu pokrywane są bezpośrednio z jego aktywów oraz ze środków Towarzystwa według zasad określonych w niniejszym Statucie. 2. Z aktywów Funduszu pokrywane są następujące koszty: 1) związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy przepisów prawa, 2) związane z przechowywaniem aktywów Funduszu, stanowiące równowartość wynagrodzenia Depozytariusza, 3) zarządzania Funduszem przez Towarzystwo, odpowiadające wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Towarzystwo, 4) związane z realizacją i rozliczaniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz instytucji rozliczeniowych, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów, stanowiące wynagrodzenie depozytariusza, przy czym w przypadku zagranicznych instytucji rozliczeniowych koszty, o których mowa powyżej, są pokrywane do wysokości nie przekraczającej odpowiednich kosztów krajowych instytucji rozliczeniowych Opłaty ponoszone przez Fundusz na rzecz osób trzecich, zgodnie z 11 ust. 2 pkt. 1, w związku z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu za pośrednictwem tych osób wynoszą maksymalnie: 1) dla akcji spółek: a) notowanych na regulowanych rynkach giełdowych oraz na regulowanych rynkach pozagiełdowych 0,32% wartości transakcji, b) w transakcjach pakietowych 0,2% wartości transakcji, c) w transakcjach w trybie nabycia znacznych pakietów akcji (dla strony nabywającej) 0,12% wartości transakcji, d) nie notowanych na regulowanych rynkach giełdowych i regulowanych rynkach pozagiełdowych 0,3% wartości transakcji; 2) dla obligacji: a) emitowanych przez Skarb Państwa notowanych na regulowanych rynkach giełdowych 0,1% wartości transakcji, 10

12 STATUT b) emitowanych przez Skarb Państwa notowanych na regulowanych rynkach pozagiełdowych 0,12% wartości transakcji, c) emitowanych przez innych emitentów niż Skarb Państwa notowanych na regulowanych rynkach giełdowych 0,2% wartości transakcji, w transakcjach pakietowych 0,1% wartości transakcji d) emitowanych przez innych emitentów niż Skarb Państwa notowanych na regulowanych rynkach pozagiełdowych 0,15% wartości transakcji, e) nie notowanych na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych 0,1% wartości transakcji, f) w obrocie poza rynkiem regulowanym 0,1% wartości transakcji; 3) dla innych papierów wartościowych niż wymienione w pkt. 1 i 2: a) będących przedmiotem obrotu na regulowanych rynkach giełdowych 0,25% wartości transakcji, b) będących przedmiotem obrotu na regulowanych rynkach pozagiełdowych 0,3% wartości transakcji, c) w transakcjach pakietowych na regulowanych rynkach giełdowych 0,1% wartości transakcji, 4) dla obligacji emitowanych przez Skarb Państwa nabywanych na przetargach organizowanych przez Narodowy Bank Polski 0,01% wartości transakcji. 2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są pobierane przy rozliczaniu każdej transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu za pośrednictwem osób trzecich. 3. Koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu nie określone w ust. 1 obciążają Towarzystwo Wynagrodzenie Depozytariusza ustalone zgodnie z umową o przechowywanie aktywów Funduszu obejmuje: 1) opłatę od każdej rozliczonej transakcji takimi samymi papierami wartościowymi w maksymalnej wysokości 10 (dziesięć) złotych, 2) opłatę za przechowywanie aktywów Funduszu stanowiącą maksymalnie równowartość: a) 0,03% w skali roku średniomiesięcznej wartości rynkowej aktywów netto Funduszu do wartości tych aktywów nie przekraczającej (jeden miliard pięćset milionów) złotych oraz b) 0,025% w skali roku średniomiesięcznej wartości rynkowej aktywów netto Funduszu od wartości tych aktywów przekraczającej (jeden miliard pięćset milionów) złotych, nie niższą jednak niż maksymalnie (pięć tysięcy) złotych, 3) opłatę za przechowywanie papierów wartościowych w formie fizycznej w maksymalnej wysokości 0,025% kwartalnie wartości przechowywanych papierów wartościowych, 4) opłatę za każdy transport papierów wartościowych w formie fizycznej w maksymalnej wysokości (jeden tysiąc) złotych, 5) koszty związane z przechowywaniem aktywów oraz realizacją i rozliczaniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz krajowych instytucji rozliczeniowych, z których pośrednictwa fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów, według aktualnie obowiązującej tabeli prowizji i opłat danej instytucji rozliczeniowej, 5a) koszty związane z przechowywaniem aktywów oraz realizacją i rozliczaniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz zagranicznych instytucji rozliczeniowych, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów, 5b) koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5a), stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz zagranicznych instytucji rozliczeniowych, są pokrywane z aktywów Funduszu do wysokości nieprzekraczającej odpowiednich kosztów krajowych instytucji rozliczeniowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5), 6) opłatę za obsługę rachunków pieniężnych w Funduszu w maksymalnej wysokości 1,50 złotych (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za każdy przelew, jednak nie więcej niż (dziesięć tysięcy) złotych rocznie, 7) opłatę za każde zlecenie płatnicze dotyczące transakcji w bonach skarbowych dokonywanych za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego w maksymalnej wysokości 3 (trzy) złote, 8) opłat związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu przez inne podmioty niż Depozytariusz, na podstawie umów zawieranych za zgodą Depozytariusza, z tym że maksymalna wysokość tych opłat nie może przekroczyć równowartości 0,03% w skali roku średniomiesięcznej wartości rynkowej aktywów Funduszu przechowywanych przez inne podmioty. 2. Wynagrodzenie należne Depozytariuszowi płatne jest z dołu za każdy miesiąc, a w przypadku opłat, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, za każdy kwartał, w terminie 14 dni 11

13 STATUT od otrzymania przez Fundusz faktury wraz z raportem zawierającym szczegółowe obliczenie wysokości wynagrodzenia Z zastrzeżeniem ust. 4 wynagrodzenie pobierane przez Towarzystwo za zarządzanie Funduszem wynosi w skali miesiąca: WysokoÊç aktywów netto (w mln zł) ponad do Miesi czna op ata za zarzàdzanie otwartym funduszem od aktywów netto 0,045% wartości aktywów netto w skali miesiąca 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu. Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości netto Funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. 2. Fundusz otwiera rachunek premiowy, na którym przechowywane są środki, o których mowa w ust. 1 powyżej. Powszechne Towarzystwo nie później niż w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca dokonuje wpłaty tej kwoty na rachunek premiowy. 3. Sposób i tryb dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku premiowym przez Towarzystwo regulują odpowiednie przepisy prawa. 14b Maksymalna wysokość kosztów określonych w 11 ust. 2 pkt 5 każdorazowo stanowi mniej niż 50% ceny zamiany obligacji ,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca 2. Kwota wynagrodzenia jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. 3. Przy ustalaniu wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu dla celów określenia wynagrodzenia pobieranego przez Towarzystwo nie uwzględnia się: 1) lokat w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, 2) lokat w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą. 4. Do dnia 31 grudnia 2010 r. wynagrodzenie pobierane przez Towarzystwo za zarządzanie Funduszem, zgodnie z ust. 1, nie może przekraczać w skali miesiąca (pięćdziesiąt milionów) złotych. 14a 1. Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie w skali miesiąca 0,005% Wyp aty z Funduszu 15 Wypłaty z Funduszu dokonywane są na zasadach określonych w przepisach prawa, z zastrzeżeniem postanowień Jeżeli w związku ze śmiercią Członka Funduszu osoba uprawniona do bezpośredniej wypłaty środków zgromadzonych w Funduszu zażąda w formie pisemnej wypłaty w ratach, wypłata dokonana zostanie na zasadach określonych w poniższych postanowieniach. 2. Fundusz dokonuje wypłaty ratalnej, zgodnie z pisemnym żądaniem osoby uprawnionej, w: 12

14 STATUT 1) dwóch ratach rocznych, 2) czterech ratach półrocznych, 3) ośmiu ratach kwartalnych. 3. Fundusz dokonuje wypłaty kolejnych rat: 1) w ostatnim dniu roboczym każdego roku jeżeli osoba uprawniona zażąda wypłaty w dwóch ratach rocznych, 2) w ostatnim dniu roboczym każdego półrocza jeżeli osoba uprawniona zażąda wypłaty w czterech ratach półrocznych, 3) w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału jeżeli osoba uprawniona zażąda wypłaty w ośmiu ratach kwartalnych. 4. Fundusz oblicza wysokość każdej z rat przypadających do wypłaty poprzez: 1) podzielenie liczby jednostek rozrachunkowych zaliczonych na rachunku zmarłego członka, odpowiadającej udziałowi osoby uprawnionej oznaczonemu przez zmarłego lub wynikającemu z ustawy, przez liczbę rat określonych w pisemnym żądaniu osoby uprawnionej oraz 2) pomnożenie liczby jednostek rozrachunkowych odpowiadających każdej z rat przez wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym dzień wypłaty każdej z rat. 5. Fundusz dokonuje wypłaty w ratach przekazem pocztowym lub na rachunek bankowy osoby uprawnionej, zgodnie z pisemnym żądaniem osoby uprawnionej. 6. Na pisemne żądanie osoby otrzymującej wypłaty w ratach Fundusz dokonuje zmiany formy wypłaty nie wypłaconej dotychczas kwoty z ratalnej na jednorazową. Koszty ponoszone z tytu u cz onkostwa w Funduszu W przypadku Członków, którzy uzyskali członkostwo od 1 kwietnia 2004 r., Fundusz potrąca ze składki wpłacanej każdorazowo przez Członka kwotę stanowiącą: 1) 7% kwoty z wpłaconych składek w latach , 2) 6,125% kwoty z wpłaconych składek w roku 2011, 3) 5,25% kwoty z wpłaconych składek w roku 2012, 4) 4,375% kwoty z wpłaconych składek w roku 2013, 5) 3,5% kwoty wpłaconych składek od dnia 1 stycznia W przypadku Członków, którzy uzyskali członkostwo przed 1 kwietnia 2004 r., Fundusz potrąca ze składki wpłacanej każdorazowo przez Członka kwotę stanowiącą: 1) 9% kwoty składki gdy staż członkowski w Funduszu nie przekracza 3 lat, 2) 5,25% kwoty składki gdy staż członkowski w Funduszu przekracza 3 lata, lecz nie przekracza 10 lat, 3) 5% kwoty składki gdy staż członkowski w Funduszu przekracza 10 lat, lecz nie przekracza 20 lat. W przypadku, gdy powyższe opłaty, o których mowa w ust. 2, są wyższe od opłat określonych w ust. 1, stosuje się opłaty określone w ust Staż członkowski określony w ust. 2 ustala się od dnia wpłaty pierwszej składki do Funduszu. Przy ustalaniu stażu członkowskiego uwzględnia się okres nieprzerwanego członkostwa w Funduszu z wyłączeniem okresów nieopłacania składki przez okres dłuższy niż kolejnych 12 miesięcy. 4. Potrącenie ze składki określonej w ust. 1 i 2 następuje przed przeliczeniem jej na jednostki rozrachunkowe W przypadku przystąpienia Członka Funduszu do innego otwartego funduszu emerytalnego, na podstawie umowy zawartej z tym funduszem przed dniem 1 kwietnia 2004 r., Fundusz dokonuje potrącenia, w momencie dokonywania wypłaty transferowej, ze środków zgromadzonych na rachunku Członka kwoty określonej w ust. 2, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki na rachunek Członka w Funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu emerytalnego upłynie okres krótszy niż 24 miesiące. 2. Kwota potrącana zgodnie z ust. 1 wynosi: 1) 26 (dwadzieścia sześć) złotych, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki na rachunek Członka w Funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu emerytalnego upłynęło więcej niż 21 miesięcy, ale mniej niż 24 miesiące, 2) 52 (pięćdziesiąt dwa) złote, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki na rachunek Członka w Funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu emerytalnego upłynęło więcej niż 18 miesięcy, ale nie więcej niż 21 miesięcy, 3) 79 (siedemdziesiąt dziewięć) złotych, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki na rachunek Członka w Funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej innego otwartego funduszu emerytalnego upłynęło więcej niż 15 miesięcy, ale nie więcej niż 18 miesięcy, 4) 105 (sto pięć) złotych, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki na rachunek członka w Funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu emerytalnego upłynęło więcej niż 12 miesięcy, ale nie więcej niż 15 miesięcy, 5) 132 (sto trzydzieści dwa) złote, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki na rachunek Członka w Funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej do innego 13

15 STATUT otwartego funduszu emerytalnego upłynęło więcej niż 9 miesięcy, ale nie więcej niż 12 miesięcy, 6) 158 (sto pięćdziesiąt osiem) złotych, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki na rachunek Członka w Funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu emerytalnego upłynęło więcej niż 6 miesięcy, ale nie więcej niż 9 miesięcy, 7) 184 (sto osiemdziesiąt cztery) złote, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki na rachunek Członka w Funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu emerytalnego upłynęło więcej niż 3 miesiące, ale nie więcej niż 6 miesięcy, 8) 211 (dwieście jedenaście) złotych, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki na rachunek Członka w Funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu emerytalnego upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, 3. Wysokość kwoty potrącanej przez Fundusz jest obliczana w piątym dniu roboczym przed dniem wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu emerytalnego. 4. Jeżeli kwota wypłaty transferowej przekazywanej na rachunek Członka w innym otwartym funduszu emerytalnym, w związku z jego przystąpieniem do tego funduszu, jest niższa od kwot określonych w ust. 2, kwota potrącenia jest równa kwocie wypłaty transferowej do tego funduszu. 18a 1. W przypadku przystąpienia Członka Funduszu do innego otwartego funduszu emerytalnego, na podstawie umowy zawartej z tym funduszem od dnia 1 kwietnia 2004 r., Fundusz dokonuje wypłaty transferowej, pod warunkiem uiszczenia przez Członka Funduszu z własnych środków opłaty na rzecz Credit Suisse Life & Pensions Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA w następującej wysokości: 1) 160 zł, jeżeli od ostatniego dnia miesiąca, w którym uzyskano członkostwo w Funduszu zgodnie z art. 81 ust.1 albo ust. 6 ustawy, do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku Członka w Funduszu do innego funduszu upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy, 2) 80 zł, jeżeli od ostatniego dnia miesiąca, w którym uzyskano członkostwo w Funduszu zgodnie z art. 81 ust.1 albo ust. 6 ustawy, do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku Członka w Funduszu do innego funduszu upłynęło więcej niż 12 miesięcy, ale mniej niż 24 miesiące. 2. Fundusz informuje Członka przystępującego do innego funduszu o wysokości pobieranej opłaty oraz wskazuje rachunek pieniężny, na który ma być przekazana. Postanowienia koƒcowe 19 Fundusz zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim: Rzeczpospolita. 20 O wszelkich zmianach niniejszego Statutu Fundusz informuje poprzez ogłoszenie: 1) w dzienniku ogólnopolskim wskazanym w 19, 2) wywieszone w siedzibie Funduszu Fundusz ogłasza raz w roku, w terminie 3 tygodni od dnia zatwierdzenia przez Towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego Funduszu, prospekt informacyjny. 2. Prospekt informacyjny ogłaszany jest w dzienniku ogólnopolskim określonym w Fundusz podlega likwidacji w przypadkach i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa. 14

16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZA ROK 2003 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Credit Suisse Life & Pensions Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok 2003 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzono na podstawie 38 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych z dnia 10 grudnia 2001 roku (Dz.U. 149 poz.1669). I. Organem Credit Suisse Life & Pensions Otwartego Funduszu Emerytalnego (zwanego dalej Funduszem) jest Credit Suisse Life & Pensions Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, , wpisane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS II. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 1stycznia do 31 grudnia 2003 r. III. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundusz. IV. Nazwa funduszu: Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny. Podmiot jest otwartym funduszem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139 poz. 934, z późniejszymi zmianami), działając w oparciu o przepisy ww. ustawy i zezwolenie Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 29 stycznia 1999 r. (DPL WF 1798/1/7/12). Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny został wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy w dniu 9 lutego 1999 r. pod numerem Rfe 7. V. Funkcję Depozytariusza dla Funduszu pełni BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18. Obowiązki Depozytariusza reguluje ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Statut Funduszu oraz umowa z dnia 14 grudnia 1998 r. VI. Rejestr Członków Funduszu, w ramach którego obsługiwane są poszczególne rachunki prowadzi Departament Agenta Transferowego, wewnętrzna komórka organizacyjna Towarzystwa, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15. Szczegółowe obowiązki Agenta Transferowego określa ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. VII. Celem inwestycyjnym Credit Suisse Life & Pensions Otwartego Funduszu Emerytalnego jest maksymalizacja stopy zwrotu z portfela inwestycyjnego przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka spadku wartości jednostki. Duży wpływ na kształt polityki inwestycyjnej ma przewidywana płynność portfela OFE, w tym w szczególności przewidywane przepływy pieniężne Funduszu. Przez okres co najmniej 10 lat przewidywany jest coroczny dopływ netto środków do OFE. Podstawowym celem inwestycyjnym jest więc maksymalizacja stopy zwrotu w horyzoncie dziesięcioletnim, przy dopuszczeniu wahań w krótszych okresach. Portfel Credit Suisse Life & Pensions OFE jest portfelem zrównoważonym, tj. zawiera zarówno akcje, jak i papiery dłużne. Ze względu na taki charakter podstawowe znaczenie dla polityki inwestycyjnej ma alokacja aktywów między akcje oraz papiery dłużne. W realizacji strategii inwestycyjnej brana jest pod uwagę zarówno alokacja długoterminowa (strategiczna), jak i alokacja krótkoterminowa (taktyczna). Ze względu na rozpoczęte procesy dostosowywania polskiej gospodarki do standardów Unii Europejskiej 15

17 SPRAWOZDANIE FINANSOWE uważamy, że strategiczny udział akcji w portfelu zostanie utrzymany na poziomie 20%. Jest to strategiczna alokacja aktywów na najbliższe 5 lat. Dopuszczamy odchylenia od tego poziomu (taktyczna alokacja aktywów). I tak, w przypadku korzystnej koniunktury udział akcji, będzie zwiększany maksymalnie do 40%, natomiast w przypadku słabszych perspektyw wzrostu nastąpi stosowne ograniczenie udziału akcji w portfelu. Towarzystwo zamierza kontynuować prowadzenie polityki lokacyjnej opartej na aktywnym dostosowywaniu poziomu zaangażowania w poszczególne kategorie aktywów do sytuacji makroekonomicznej i koniunktury na rynku. Dobór akcji do portfela dokonywany jest na podstawie analizy fundamentalnej. Analizy są skoncentrowane na sektorach o dobrej sytuacji fundamentalnej, wysokim poziomie i jakości zysków, dobrych perspektywach wzrostu przy minimalizacji ryzyka pogorszenia koniunktury. Nie wyklucza się jednak inwestycji w spółki z innych sektorów, o ile wykazują one odpowiednio wysoką perspektywę wzrostu, posiadają wysokiej jakości zarząd, który potrafi znaleźć i wykorzystać interesujące nisze rynkowe. Bieżące zaangażowanie w papiery dłużne będzie się zmieniać na skutek zmiany podstawowego parametru polityki inwestycyjnej, jakim jest udział akcji w portfelu. W doborze papierów dłużnych do portfela decydującym czynnikiem jest bezpieczeństwo aktywów, w związku z czym zdecydowaną większość stanowią papiery emitowane przez Skarb Państwa. Bieżącą alokację części dłużnej portfela będą kształtować oczekiwania i prognozy wysokości stóp procentowych oraz kształtu krzywej dochodowości w terminie do wykupu. W doborze papierów dłużnych emitentów innych niż Skarb Państwa, takich jak gminy i przedsiębiorstwa, będziemy się kierować oceną wiarygodności emitenta i jego zdolności do stabilnego generowania dodatnich przepływów pieniężnych. Nadwyżka rentowności tych papierów nad rentownością instrumentów skarbowych musi rekompensować wyższe ryzyko takich inwestycji. Planujemy również kontunuację inwestycji w obligacje zamienne spółek, gdzie oprócz nadwyżki rentowności nad papierami skarbowymi Fundusz może osiągnąć dodatkowy zysk w przypadku zamiany obligacji na akcje. W celu zwiększenia dywersyfikacji portfela Funduszu rozważamy inwestycje w zagraniczne papiery dłużne i udziałowe, o ile oczekiwana stopa zwrotu będzie wyższa, bądź ryzyko niższe niż w przypadku papierów krajowych. Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny nie stosuje ograniczeń inwestycyjnych innych niż określone przepisami prawa, w tym w szczególności ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139 poz. 934 z późniejszymi zmianami). VIII. Przyj te zasady rachunkowoêci: Rachunkowość Funduszu prowadzona jest w oparciu o: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 149 poz. 1669) w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych, ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) w zakresie nie uregulowanym szczegółowo w rozporządzeniu, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1998 r. (Dz.U. Nr 89 poz. 561 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych, wskazania i pisemne zalecenia Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (do dnia 1 kwietnia 2002 r. Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi) w zakresie stosowanej przez Komisję interpretacji, wyjaśnień i ujednolicania stosowania prawa, w przypadkach nie uregulowanych przez polskie prawodawstwo Fundusz dopuszcza stosowanie się do zaleceń zawartych w odpowiednich Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Księgi rachunkowe Funduszu prowadzone są za pomocą metody elektronicznego przetwarzania danych, a w szczególności: konta księgi głównej, zestawienia analityczne aktywów i zobowiązań, zestawienia analityczne rozliczeń międzyokresowych i pozabilansowa ewidencja ilościowa aktywów prowadzona jest w ramach zintegrowanego oprogramowania Orlando EFOS, rejestr Członków Funduszu i rachunek rezerwowy prowadzony jest w ramach zintegrowanego oprogramowania Pension. 16

18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE IX. Ogólne zasady wyceny 1. Ustalenie wartości aktywów netto i ceny jednostki rozrachunkowej odbywa się każdego dnia wyceny, o którym mowa w art. 168 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Dniem wyceny jest każdy dzień roboczy z wyjątkiem sobót. W dniu roboczym T ustala się wartość aktywów netto według stanu aktywów i zobowiązań oraz ich wyceny na koniec dnia roboczego T 1. Wycena aktywów znajduje na bieżąco (w dniu T) odzwierciedlenie w księgach rachunkowych Funduszu. 2. Składki ujmuje się w księgach w dniu wpływu na wyodrębniony rachunek bankowy w wartości nominalnej jako zobowiązania wobec Członków. Obligacje Skarbu Państwa otrzymane na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych ujmuje się w księgach w dniu zapisania na wyodrębniony rachunek depozytowy w KDPW w cenie zamiany. Przeliczeniu na jednostki rozrachunkowe podlegają składki, obligacje Skarbu Państwa wraz z odsetkami z tytułu opóźnień ZUS w przekazywaniu składek przekazane do Funduszu oraz otrzymane wpłaty transferowe. Przeliczenie na jednostki rozrachunkowe następuje w dniu następnym po wpłacie składki przekazanej przez ZUS, otrzymaniu wpłaty transferowej lub zapisaniu obligacji Skarbu Państwa na rachunku depozytowym w KDPW według wartości jednostki rozrachunkowej z dnia wpłaty składki lub zapisania obligacji Skarbu Państwa. Odsetki należne z tytułu przechowywania środków pieniężnych na rachunku pieniężnym przeznaczonym do wpłat składek stanowią przychód Członków Funduszu. Integralną część aktywów Funduszu stanowią środki wpłacane przez Towarzystwo na rachunek rezerwowy. Środki należne Funduszowi od Towarzystwa z tytułu wpłaty na rachunek rezerwowy przeliczane są na jednostki rozrachunkowe rezerwowe. Przeliczenie wpłat na jednostki rozrachunkowe rezerwowe następuje w dniu następnym po wpłacie na rachunek bankowy według wartości jednostki rozrachunkowej z dnia wpłaty. Wartość kolejnych wpłat jest obliczana na każdy dzień wyceny według algorytmu podanego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 149 poz. 1669) w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych. 3. Księgi są prowadzone w języku polskim. Wartości pieniężne są podawane w walucie polskiej z dokładnością do jednego grosza. Ilość jednostek rozrachunkowych jest podawana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku i zaokrąglana na zasadach ogólnych. 4. Nabyte aktywa, gdy są objęte gwarancją rozliczenia, ujmuje się w księgach w dniu zawarcia transakcji lub w dniu rozliczenia transakcji, gdy nie są objęte gwarancją rozliczenia, na podstawie dowodu księgowego potwierdzającego ich wykonanie, według ceny nabycia bez uwzględnienia kosztów Depozytariusza. 5. Naliczone odsetki należne ujmuje się w księgach rachunkowych, w kwocie należnej na dzień wyceny, do dnia zapłaty jako należności. Odsetki nalicza się za każdy dzień kalendarzowy, począwszy od dnia następnego po dniu ujęcia aktywu w księgach. 6. Odsetki do zapłacenia ujmuje się w księgach rachunkowych, w kwocie wymagającej zapłaty, do momentu spłaty zobowiązania. Odsetki nalicza się za każdy dzień kalendarzowy począwszy od dnia następnego po dniu ujęcia zobowiązania w księgach. 7. Nabyte aktywa w walutach obcych wycenia się po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu wyceny. 8. Wyliczenie zysku/straty ze zbytych składników majątkowych odbywa się z zastosowaniem metody HIFO (składnik portfela nabyty po najwyższej cenie sprzedawany jako pierwszy). 9. Przychody i koszty naliczone za dni nie będące dniami wyceny ujmowane są w księgach w pierwszym dniu wyceny następującym po tych dniach. 10. Koszty z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa wyliczane są w każdym dniu ustalania wartości aktywów netto Funduszu, w wysokości nie przekraczającej maksymalnych limitów wynikających ze statutu Funduszu i ujmowane w księgach rachunkowych jako bierne rozliczenia międzyokresowe. Obliczenia wynagrodzenia dokonuje się na podstawie poniższego wzoru: 17

19 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 0,05% k t = x WAN t 1, n gdzie: n liczba dni kalendarzowych w miesiącu k koszt dzienny obciążający Fundusz w dniu t WAN t 1 Wartość Aktywów Netto na dzień poprzedzający dzień wyceny t. 11. Opłaty dla Depozytariusza za przechowywanie aktywów są wyliczane na podstawie stawek okresowych, w wysokości nie przekraczającej maksymalnych limitów wynikających ze statutu Funduszu i ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe. Obliczenia opłaty dla Depozytariusza dokonuje się na podstawie poniższych wzorów: Ai Preliminowana opłata miesięczna na podstawie WAN 1 do WAN i za dany miesiąc posiadający n dni kalendarzowych. WAN i Wartość Aktywów Netto na dzień i (i=1, 2,..., n). Jeżeli średnia (WAN 1 ; WAN i ) <= , to: A i = max [(0,03%/12) x średnia (WAN 1 ; WAN i ); 5 000] Jeżeli średnia (WAN 1 ; WAN i ) > , to: A i = max [(0,03%/12) x (0,025%/12) x (średnia (WAN 1 ; WAN i ) ); 5 000] Uwagi dodatkowe: 1. Dniom wolnym od wyceny przypisuje się WAN poprzedzający dzień wolny od wyceny. 2. Preliminowana opłata miesięczna staje się pełną opłatą, jeśli dotyczy pełnego miesiąca, tj. gdy średnia zawarta w formule obejmuje WAN za wszystkie dni danego miesiąca. 3. W przypadku, gdy co najmniej jeden z pierwszych dni miesiąca jest dniem wolnym od wyceny, w celu preliminacji kosztów w pierwszym dniu wyceny tego miesiąca za określone wcześniej dni wolne od wyceny stosuje się WAN na ostatni dzień wyceny poprzedniego miesiąca. 4. W przypadku, gdy następuje zamknięcie roku bilansowego, w celu preliminacji kosztów na dzień bilansowy, stosuje się WAN na ostatni dzień wyceny poprzedzający dzień bilansowy. 5. A i zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku na zasadach ogólnych. B i Preliminowana opłata dzienna na podstawie preliminacji opłaty miesięcznej za dany miesiąc, posiadający n dni kalendarzowych. B 1 = A 1 /n dla i = 2,..., n B i = [A i Suma (B 1,..., B i 1 )] / [n (i 1)] Uwagi dodatkowe: 1. Preliminowana opłata dzienna za dni wolne od wyceny jest ujmowana w najbliższym dniu wyceny następującym po dniach wolnych od wyceny. 2. Do celów rozliczeniowych preliminowana opłata dzienna za dni wolne od wyceny występujące na przełomie miesiąca jest przypisywana w ciężar odpowiedniego miesiąca. 3. B i zaokrąglane do dwu miejsc po przecinku na zasadach ogólnych. X. Szczegó owe zasady wyceny: 1. Akcje spółek notowanych na regulowanych rynkach giełdowych ujmuje się w księgach w dniu realizacji zlecenia zakupu po cenie nabycia, z wyłączeniem opłat dla Depozytariusza. Od dnia nabycia do dnia realizacji zlecenia sprzedaży akcje są wyceniane w oparciu o ostatni kurs jednolity z dnia wyceny albo ostatni kurs odniesienia w przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie kursu jednolitego, lub ostatni kurs zamknięcia w przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1998 r., (Dz.U. Nr 50 poz. 513), w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych). Sprzedaż akcji ujmuje się w księgach w dniu realizacji zlecenia sprzedaży po cenie sprzedaży netto. 2. Akcje notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym ujmuje się w księgach w dniu realizacji zlecenia zakupu po cenie nabycia, z wyłączeniem opłat dla Depozytariusza. Od dnia nabycia do dnia realizacji zlecenia sprzedaży akcje są wyceniane po kursie ustalonym jako średnia cena transakcji w ostatnim dniu obrotu akcjami ważona wolumenem obrotu w tym dniu. Sprzedaż akcji ujmuje się w księgach 18

20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE w dniu realizacji zlecenia sprzedaży po cenie sprzedaży netto. 3. Akcje notowane tylko na rynku regulowanym zagranicznym wycenia się analogicznie jak w przypadku wyceny akcji krajowych. Wartość akcji notowanych na rynkach zagranicznych jest przeliczana na wartość w walucie polskiej według kursu średniego waluty obcej, w jakiej aktywa te są denominowane, ogłaszanego przez NBP w dniu wyceny. 4. Akcje NFI ujmuje się w księgach w dniu realizacji zlecenia zakupu po cenie nabycia, z wyłączeniem opłat dla Depozytariusza. Od dnia nabycia do dnia realizacji zlecenia sprzedaży akcje są wyceniane w systemie notowań ustalonym przez GPW. Sprzedaż akcji ujmuje się w księgach w dniu realizacji zlecenia sprzedaży po cenie sprzedaży netto. 5. Dywidendy z akcji nabytych na rynku regulowanym ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie należnej na dzień, w którym akcje po raz pierwszy były notowane bez prawa do dywidendy. Prawo do dywidendy od akcji nie notowanych na rynku regulowanym ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie należnej na dzień następny po dniu ustalenia tych praw. 6. Certyfikaty inwestycyjne nie notowane na rynku regulowanym ujmuje się w księgach w dniu realizacji transakcji w cenie nabycia. Do momentu wprowadzenia do obrotu publicznego certyfikaty wycenia się według ostatniej ceny wykupu. Sprzedaż ujmuje się w księgach w dniu realizacji transakcji po cenie sprzedaży netto. W przypadku certyfikatów notowanych na rynku regulowanym, od dnia nabycia do dnia realizacji zlecenia sprzedaży certyfikaty inwestycyjne są wyceniane w systemie notowań ustalonym dla danego certyfikatu inwestycyjnego przez GPW. Sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych notowanych ujmuje się w księgach w dniu realizacji zlecenia sprzedaży po cenie obowiązującej na dzień wyceny. Certyfikaty inwestycyjne notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym ujmuje się w księgach w dniu realizacji zlecenia zakupu po cenie nabycia, z wyłączeniem opłat dla Depozytariusza. Od dnia nabycia do dnia realizacji zlecenia sprzedaży certyfikaty są notowane po kursie ustalonym jako średnia cena transakcji w ostatnim dniu obrotu certyfikatami inwestycyjnymi ważona wolumenem obrotu w tym dniu. Sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych ujmuje się w księgach w dniu realizacji zlecenia sprzedaży po cenie sprzedaży netto. 7. Obligacje notowane na regulowanym rynku giełdowym ujmuje się w księgach w dniu realizacji zlecenia zakupu po cenie nabycia, z wyłączeniem opłat dla Depozytariusza, z tym że naliczone na dzień nabycia należne odsetki ujmuje się jako należności z tytułu odsetek. Od dnia nabycia do dnia realizacji zlecenia sprzedaży obligacje są wyceniane w systemie notowań ustalonym dla danej obligacji przez GPW. Odsetki należne na każdy dzień wyceny są naliczane, począwszy od dnia następującego po dniu rozliczenia transakcji, amortyzowane liniowo i ujmowane jako należności. Nie występuje amortyzacja premii lub dyskonta. W przypadku, gdy obligacja przestaje być notowana, wyceniamy ją od dnia następującego bezpośrednio po dniu ostatniego notowania do dnia wykupu metodą liniowej amortyzacji dyskonta lub premii powstałej jako różnica między ceną wykupu danej obligacji a ceną z ostatniego dnia notowania. 8. Obligacje zakupione na przetargu lub rynku międzybankowym ujmuje się w księgach w dniu rozliczenia finansowego transakcji, z tym że naliczone na dzień nabycia należne odsetki ujmuje się jako należności z tytułu odsetek. Od dnia nabycia do dnia realizacji zlecenia sprzedaży obligacje są wyceniane w systemie notowań ustalonym dla danej obligacji przez GPW. Odsetki należne na każdy dzień wyceny są naliczane począwszy od dnia następującego po dniu rozliczenia transakcji i ujmowane jako należności. Nie występuje amortyzacja premii i dyskonta. 9. Obligacje nie notowane na rynku regulowanym ujmuje się w księgach w dniu rozliczenia finansowego transakcji, z tym że naliczone na dzień nabycia odsetki należne wykazuje się jako należności z tytułu odsetek. Od dnia nabycia do dnia realizacji zlecenia sprzedaży obligacje wycenia się według ceny nabycia. Odsetki należne na każdy dzień wyceny są naliczane, począwszy od dnia następującego po dniu rozliczenia transakcji i ujmowane jako należności. Dyskonto lub premię amortyzuje się liniowo od dnia wyceny następującego po dniu nabycia do dnia wykupu lub sprzedaży włącznie. W uzasadnionych przypadkach, w celu prawidłowego odzwierciedlenia wartości rynkowej aktywów, do wyceny obligacji nie notowanych na rynku regulowanym stosuje się odpowiednie kursy 19

STATUT AXA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT AXA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT AXA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Statut określa cele i zasady działalności,,axa Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem. 2 1. Fundusz został

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PTE BANKOWY S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999r., nr 2 z dnia 15.03.2000r.,

Bardziej szczegółowo

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1 1. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

STATUT AIG OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT AIG OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT AIG OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Tekst jednolity (obowiązuje od dn. 1 kwietnia 2004 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. AIG Otwarty Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Tekst jednolity (obowiązuje od dn. 1 kwietnia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 7 kwietnia 2004 r.) I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

STATUT Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

STATUT Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny STATUT Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wprowadzenie Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, zwanego

Bardziej szczegółowo

STATUT Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wprowadzenie Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, zwanego

Bardziej szczegółowo

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień. 1 Fundusz

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień. 1 Fundusz Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Tekst jednolity (obowiązuje od dn. 15 lutego 2005 r.) Artykuł 1 Nazwa Funduszu brzmi: Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, w dalszej części niniejszego Statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA (tekst jednolity) 1 Fundusz

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA (tekst jednolity) 1 Fundusz Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA (tekst jednolity) 1 Fundusz 1. Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA, zwany dalej w Statucie Funduszem, został utworzony jako otwarty

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

STATUT ING Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ING Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ING Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wprowadzenie Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania ING Otwarty Fundusz Emerytalny, zwanego dalej Funduszem. 2. Nazwa 1.

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION

STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION Tekst jednolity (obowiązuje od dn. 1 kwietnia 2004 r.) SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE. DEFINICJE II. NAZWA I INNE OZNACZENIA FUNDUSZU III. TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Statut MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Statut MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Statut MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1 1. MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Artykuł 1 Nazwa Funduszu brzmi: Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, w dalszej części niniejszego Statutu jest on zwany Funduszem. Dopuszczalne jest również używanie

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 27 czerwca 2014 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. PO S TA NO W IE NIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

Statut PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Statut PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Statut PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Niniejszy Statut określa cele i zasady działalności Funduszu, zasady prowadzenia przez Fundusz działalności lokacyjnej oraz zasady członkostwa w Funduszu,

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Informacja o środkach

WZÓR. Informacja o środkach Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 WZÓR LOGO, nazwa i adres otwartego funduszu emerytalnego Imię, nazwisko i adres do korespondencji* Informacja o środkach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku,

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku W związku z wejściem w życie w dniu 13 stycznia 2005 r. zmian w statucie Pioneer Zrównoważonego Funduszu

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany jest przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E IKE/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

2 Definicje i skróty

2 Definicje i skróty INFORMACJA O ZMIANACH W STATUCIE DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółka Akcyjna, działając zgodnie z 34 ust. 3 Statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

7. Rozliczenia międzyokresowe. 4. Rozliczenia międzyokresowe. 4. zobowiązania wobec towarzystwa. 6. pozostałe. Dziennik Ustaw Nr 53-2913-

7. Rozliczenia międzyokresowe. 4. Rozliczenia międzyokresowe. 4. zobowiązania wobec towarzystwa. 6. pozostałe. Dziennik Ustaw Nr 53-2913- Dziennik Ustaw Nr 53-2913- Poz. 559 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 1999 r. (poz. 559) Załącznik nr 1 BILANS FUNDUSZU 3XII... 3XII... (stan na koniec (stan na koniec roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 876

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 876 Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 876 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 29 CZERWCA 2012 ROKU SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Kod OWU: UB_OLIJ143

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną ul. Przemysłowa 26,

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 17 września 2013 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. PO S TA NO W IE NIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Dziennik Ustaw Nr 115 6974 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.07 14:45:36 +02'00' Poz. 666 666 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE Akcje I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł)

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo