Statut MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego"

Transkrypt

1 Statut MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1 1. MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego oraz postanowień niniejszego Statutu. 2. Fundusz posiada osobowość prawną Nazwa Funduszu brzmi: MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny. 2. Fundusz może używać również skróconej nazwy: MetLife DFE oraz wyróżniającego znaku graficznego. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. 3 II. Przedmiot działalności Funduszu 4 Przedmiotem działalności Funduszu jest prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (zwanych dalej IKZE) lub indywidualnych kont emerytalnych (zwanych dalej IKE), o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, w ramach których następuje gromadzenie oszczędności na wyodrębnionych rachunkach członków Funduszu, zwanych dalej odpowiednio Rachunkiem IKZE lub Rachunkiem IKE. III. Władze Funduszu 5 1. Jedynym organem Funduszu jako osoby prawnej jest Towarzystwo. 2. Towarzystwo zarządza Funduszem i reprezentuje go wobec osób trzecich. 3. Zgodnie ze statutem Towarzystwa, do reprezentowania Towarzystwa działającego jako organ Funduszu upoważnieni są: a) Prezes Zarządu Towarzystwa samodzielnie, b) dwaj członkowie Zarządu Towarzystwa łącznie Towarzystwo działa pod firmą: MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa. 3. Adres Towarzystwa jest następujący: ul. Przemysłowa 26, Warszawa. IV. Kapitał zakładowy Towarzystwa 7 1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwa tysiące czterysta) złotych i dzieli się na (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A ponumerowanych od

2 1 do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji imiennych serii B ponumerowanych od 1 do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, (sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych serii C ponumerowanych od 1 do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, (siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii D ponumerowanych od 1 do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja oraz (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii E ponumerowanych od 1 do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym. 2. Akcjonariuszami Towarzystwa są: a) MetLife EU Holding Company Limited z siedzibą w Irlandii, Dublin 2, posiadająca (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A ponumerowanych od 1 do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii B ponumerowane od 1 do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, (siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje imienne serii C ponumerowane od 1 do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D ponumerowanych od 1 do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja; oraz (dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii E ponumerowanych od 1 do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja; b) MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie posiadająca (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A ponumerowanych od do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii B ponumerowane od do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, (siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje imienne serii C ponumerowane od do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D ponumerowanych od do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja oraz (dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii E ponumerowanych od do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja. V. Depozytariusz 8 1. Aktywa Funduszu są przechowywane przez Depozytariusza na podstawie odrębnej umowy. 2. Firma Depozytariusza brzmi: Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna. 3. Siedzibą Depozytariusza jest Warszawa. 4. Adres Depozytariusza jest następujący: ul. Senatorska 16, Warszawa. VI. Finansowanie działalności Funduszu 9 1. Koszty działalności Funduszu pokrywane są bezpośrednio z jego aktywów według zasad określonych w niniejszym Statucie. 2. Z aktywów Funduszu pokrywane są bezpośrednio: a) koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów; b) koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu, stanowiące równowartość wynagrodzenia Depozytariusza; c) koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo odpowiadające wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Towarzystwo;

3 d) koszty związane z przechowywaniem aktywów oraz realizacją i rozliczeniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz instytucji rozliczeniowych, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów. e) wydatki wynikające z ponoszonych danin publicznych, jeżeli Fundusz nie jest z ich uiszczania zwolniony na podstawie odrębnych przepisów i jeżeli ich ponoszenie jest związane z prowadzoną przez Fundusz działalnością statutową. 3. Koszty działalności Funduszu, które nie są pokrywane bezpośrednio z aktywów Funduszu, pokrywa Towarzystwo Koszty ponoszone przez Fundusz związane z realizacją transakcji nabywania i zbywania aktywów Funduszu denominowanych w złotych polskich, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać z mocy przepisów prawa, wynoszą maksymalnie: a) 0,20% wartości transakcji w przypadku akcji, praw poboru, praw do akcji oraz certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte, z zastrzeżeniem, że w przypadku transakcji pozasesyjnych opłata wynosi 0,18% wartości transakcji, b) 0,10% wartości transakcji, w przypadku obligacji, bonów oraz innych dłużnych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku transakcji pozasesyjnych opłata wynosi 0,05% wartości transakcji, c) 0,5% wartości transakcji w przypadku innych aktywów, które mogą być przedmiotem lokat Funduszu. 2. Koszty ponoszone przez Fundusz związane z realizacją transakcji nabywania i zbywania aktywów Funduszu denominowanych w walutach państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać z mocy przepisów prawa, wynoszą maksymalnie: a) 0,35% wartości transakcji w przypadku akcji, praw poboru oraz praw do akcji, b) 0,20% wartości transakcji w przypadku obligacji, bonów oraz innych dłużnych papierów wartościowych, c) 2% wartości transakcji w przypadku tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub OECD, jeżeli instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, d) 0,35% wartości transakcji w przypadku kwitów depozytowych notowanych na rynkach regulowanych państw będących członkami Unii Europejskiej, stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub OECD emitowane przez spółki notowane na rynkach regulowanych tych państw, e) 2% wartości transakcji w przypadku innych aktywów, które mogą być przedmiotem lokat Funduszu. 3. Koszty związane z przechowywaniem aktywów oraz realizacją i rozliczaniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz instytucji rozliczeniowych, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy przepisów prawa, stanowiące składnik wynagrodzenia Depozytariusza, są pokrywane z aktywów Funduszu według aktualnie obowiązującej tabeli opłat i prowizji danej instytucji rozliczeniowej. 4. Koszty wynikające z ponoszonych danin publicznych są pokrywane z aktywów Funduszu zgodnie z przepisami prawa państw, w których Fundusz lokuje swoje aktywa Wynagrodzenie Depozytariusza stanowi równowartość kosztów związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu i obejmuje: opłatę prowizyjną za przechowywanie aktywów Funduszu, za obciążanie i uznawanie rachunku, za rozliczanie umów dotyczących aktywów Funduszu, za weryfikację wartości aktywów netto Funduszu. 2. Maksymalna wysokość poszczególnych opłat składających się na wynagrodzenie Depozytariusza jest następująca: a) opłata prowizyjna za przechowywanie aktywów Funduszu zależy od wartości aktywów netto Funduszu i wynosi w skali roku nie więcej niż 0,015% wartości aktywów netto Funduszu, nie mniej jednak niż 3 000,00 złotych miesięcznie,

4 b) opłata prowizyjna za weryfikację wartości aktywów netto Funduszu wynosi w skali roku nie więcej niż ,00 złotych, c) opłata prowizyjna za dokonywanie rozliczeń umów dotyczących aktywów Funduszu wynosi nie więcej niż 50,00 złotych od jednej umowy, d) opłata prowizyjna za obciążanie i uznawanie rachunku wynosi w przypadku: a. Płatności w walutach obcych: (i) Przelewy zewnętrzne 0,2% wartości płatności, minimalnie 40 złotych, maksymalnie 200 złotych za każdą płatność; (ii) Przelewy wewnętrzne bez opłat; (iii) Przelewy przychodzące bez opłat; (iv) Koszty OUR bez opłat. b. Płatności krajowych: (i) Przelewy zewnętrzne: Elektroniczne 0,80 złotych za każdą płatność; Sorbnet 9 złotych za każdą płatność; Dostarczone w formie papierowej 6 złotych za każdą płatność. (ii) Przelewy wewnętrzne: Lokata O/N 0,80 złotych za przelew; Lokata sweep 0,80 złotych za przelew; Pozostałe wewnętrzne bez opłat. (iii) Identyfikacja płatności przychodzących 0,12 złotych za każdą identyfikację. (iv) Polecenie zapłaty 0,50 złotych. 3. Wynagrodzenie Depozytariusza płatne jest miesięcznie w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Depozytariusza po zakończeniu miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne Fundusz pokrywa bezpośrednio ze swoich aktywów wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem w maksymalnej wysokości 2,5% w skali roku. Rzeczywista stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem będzie ustalana przez Zarząd Towarzystwa w formie uchwały i nie może przekroczyć maksymalnej wysokości określonej w Statucie. Rzeczywista stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem będzie publikowana na stronie internetowej 2. Wynagrodzenie to jest obliczane na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto Funduszu i płatne jest w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. VII. Zasady prowadzenia IKZE oraz IKE, tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania Umowy IKZE oraz Umowy IKE Fundusz oferuje osobom fizycznym prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego lub prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych, na podstawie odrębnych umów zawartych na piśmie, zwanych dalej odpowiednio Umową IKZE lub Umową IKE. Podpisując umowę członek Funduszu zobowiązuje się dokonywać wpłat środków pieniężnych na wskazany w umowie rachunek bankowy z przeznaczeniem na nabycie jednostek rozrachunkowych w Funduszu. Nabyte przez członka jednostki rozrachunkowe są rejestrowane na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE. Umowa IKZE lub Umowa IKE określa zasady zwrotu środków pieniężnych, w przypadku gdy wpłaty dokonane przez członka Funduszu w danym roku kalendarzowym przekroczą kwoty określone w art. 13 oraz 13a ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 2. Przed zawarciem umowy osoba fizyczna zobowiązana jest złożyć oświadczenia o treści przewidzianej w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

5 3. W Umowie IKZE lub Umowie IKE członek Funduszu może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE członka Funduszu w przypadku jego śmierci. Powyższa dyspozycja może być w każdym czasie zmieniona przez członka Funduszu. 4. Wypłata środków zgromadzonych na Rachunku IKZE członka Funduszu następuje wyłącznie: a) na wniosek członka Funduszu po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych, b) w przypadku śmierci członka Funduszu na wniosek osoby uprawnionej. 5. Wypłata środków zgromadzonych na Rachunku IKE członka Funduszu następuje wyłącznie: a) na wniosek członka Funduszu, po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku: dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat na IKE nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez członka Funduszu wniosku o dokonanie wypłaty, z zastrzeżeniem art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, b) w przypadku śmierci członka Funduszu na wniosek osoby uprawnionej. 6. Wypłata środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE może być, w zależności od wniosku członka Funduszu albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach. 7. Zgodnie z wnioskiem członka Funduszu lub osoby uprawnionej raty ze środków zgromadzonych na Rachunku IKZE mogą być wypłacane przez okres 10, 15 lub 20 lat w cyklu miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym. W przypadku, jeśli wpłaty były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty na IKZE. 8. Zgodnie z wnioskiem członka Funduszu lub osoby uprawnionej raty ze środków zgromadzonych na Rachunku IKE mogą być wypłacane przez okres 5, 10, 15 lub 20 lat w cyklu miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym. 9. Rata wypłacana ze środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE jest wyrażana w jednostkach rozrachunkowych. Rata będzie obliczana poprzez podzielenie liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzonych przez członka Funduszu na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE przez liczbę rat. 10. Wysokość poszczególnych rat wypłacanych ze środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE będzie zmienna i uzależniona od wartości jednostki rozrachunkowej na dzień poprzedzający dzień umorzenia jednostek rozrachunkowych przypadających do wypłaty danej raty. 11. Wnioskowany okres i cykl wypłaty w ratach ze środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE powinien być tak dobrany, aby wysokość raty, obliczana na dzień wpływu do Funduszu wniosku o wypłatę, nie była niższa niż kwota wskazana w Umowie IKZE lub Umowie IKE. 12. Z zastrzeżeniem ust. 13 wypłaty poszczególnych rat ze środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE będą dokonywane w terminie do ostatniego roboczego dnia miesiąca, na który przypada wypłata danej raty. 13. Wypłata jednorazowa środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE oraz pierwsza rata, w przypadku wypłaty w ratach, powinny być dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia: a) przez członka Funduszu wniosku o dokonanie wypłaty; b) przez osobę uprawnioną wniosku o dokonanie wypłaty oraz przedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 34 ust. 2 pkt 2 w przypadku środków zgromadzonych na IKE oraz w art. 34a ust. 5 pkt 2 w przypadku środków zgromadzonych na IKZE w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, chyba że zażądano wypłaty w terminie późniejszym. 14. Członek Funduszu nie może dokonywać wpłat na Rachunek IKZE, jeżeli została dokonana wypłata pierwszej raty ze środków zgromadzonych na IKZE. 15. Członek Funduszu nie może dokonywać wpłat na Rachunek IKE, jeżeli została dokonana wypłata pierwszej raty ze środków zgromadzonych na IKE. 16. Członek Funduszu, który dokonał wypłaty jednorazowej środków zgromadzonych na Rachunku IKZE albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie rozpocząć gromadzenia oszczędności na IKZE.

6 17. Członek Funduszu, który dokonał wypłaty jednorazowej środków zgromadzonych na Rachunku IKE albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE. 18. Określenie Wypłata Transferowa oznacza wypłatę transferową dokonywaną: a) z Rachunku IKZE lub Rachunku IKE członka Funduszu do innej instytucji finansowej, z którą członek Funduszu zawarł odpowiednio umowę o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego lub indywidualnego konta emerytalnego, albo b) z Rachunku IKE do programu emerytalnego, do którego przystąpił członek Funduszu, albo c) z Rachunku IKZE zmarłego członka Funduszu do instytucji finansowej prowadzącej indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby uprawnionej albo z Rachunku IKE zmarłego członka Funduszu do instytucji finansowej prowadzącej indywidualne konto emerytalne osoby uprawnionej albo do programu emerytalnego, do którego osoba uprawniona przystąpiła. 19. Wypłata Transferowa jest dokonywana na podstawie: a) dyspozycji członka Funduszu, po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKZE lub IKE z inną instytucją finansową albo po przystąpieniu do pracowniczego programu emerytalnego i dostarczeniu Funduszowi potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego, b) dyspozycji osoby uprawnionej, po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKZE lub IKE z Funduszem lub inną instytucją finansową albo po przystąpieniu do pracowniczego programu emerytalnego i dostarczeniu Funduszowi potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego. 20. Wypłata Transferowa powinna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia: a) przez członka Funduszu dyspozycji Wypłaty Transferowej, b) przez osobę uprawnioną dyspozycji Wypłaty Transferowej oraz dokumentów, o których mowa w art. 34 ust. 2 pkt 2 lub art. 34a ust. 5 pkt 2 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 21. Przedmiotem Wypłaty Transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub na Rachunku IKE, z zastrzeżeniem ust Wypłaty Transferowej dokonuje się na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zawarcia umowy o prowadzenie IKZE lub IKE, albo potwierdzeniu przystąpienia do programu emerytalnego. 23. Członek Funduszu, który dokonał w danym roku kalendarzowym wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego, nie może w tym samym roku zawrzeć umowy o prowadzenie IKE. 24. Z chwilą dokonania, na wniosek członka Funduszu, Wypłaty Transferowej z Rachunku IKZE, Wypłaty Transferowej z Rachunku IKE lub przeniesienia środków z Rachunku IKE na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego Umowa IKZE lub Umowa IKE ulega rozwiązaniu. 25. Każda z osób uprawnionych do środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub na Rachunku IKE zmarłego członka Funduszu może wystąpić z wnioskiem o dokonanie Wypłaty Transferowej całości przysługujących jej środków odpowiednio wyłącznie na swoje indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego lub na swoje indywidualne konto emerytalne bądź do programu emerytalnego, do którego przystąpiła. 26. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę IKZE lub Umowę IKE z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej. 27. Fundusz może wypowiedzieć Umowę IKZE lub Umowę IKE w przypadku, gdy przez 48 miesięcy, licząc od daty zawarcia Umowy IKZE lub Umowy IKE, na Rachunek IKZE lub Rachunek IKE nie wpłyną żadne środki lub jeśli od ostatniej wpłaty na Rachunek IKZE lub Rachunek IKE upłynęło więcej niż 48 miesięcy. 28. Zwrot całości środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE członka Funduszu następuje w razie wypowiedzenia Umowy IKZE lub Umowy IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub Wypłaty Transferowej. Zwrot środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE następuje przed upływem terminu wypowiedzenia umowy. 29. W przypadku, gdy na Rachunek IKE członka Funduszu przyjęto wypłatę transferową zawierającą środki pochodzące z programu emerytalnego, Fundusz przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni, licząc od dnia

7 złożenia przez członka Funduszu wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę w wysokości 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego. 30. W przypadku wypowiedzenia Umowy IKE przez którąkolwiek ze stron, Fundusz pouczy członka Funduszu o wynikających z przepisów prawa pomniejszeniach środków zgromadzonych na Rachunku IKE podlegających zwrotowi, natomiast w przypadku wypowiedzenia Umowy IKE przez Fundusz, poinformuje on również członka Funduszu o prawie dokonania Wypłaty Transferowej do innej instytucji finansowej prowadzącej IKE albo do programu emerytalnego, do którego członek Funduszu przystąpił. 31. Członek Funduszu gromadzący środki na Rachunku IKE może wystąpić z wnioskiem o dokonanie zwrotu częściowego, pod warunkiem, że środki objęte zwrotem częściowym pochodziły z wpłat na IKE. Zwrot częściowy następuje w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku przez członka Funduszu. 32. Z chwilą śmierci członka Funduszu Umowa IKZE lub Umowa IKE wygasa. 33. Wypłata, Wypłata Transferowa oraz zwrot środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE są dokonywane w formie pieniężnej. 34. Środki zgromadzone na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE mogą być obciążone zastawem. 35. Umowa IKZE lub Umowa IKE określa wysokość i zasady pobierania dodatkowej opłaty w przypadku, gdy wypłata, Wypłata Transferowa lub zwrot następują przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy IKZE lub Umowy IKE, z zastrzeżeniem, że dodatkowa opłata nie będzie pobierana od wypłaty i Wypłaty Transferowej dokonywanej w związku ze śmiercią członka Funduszu. VIII. Koszty z tytułu członkostwa w Funduszu Fundusz pobiera od członka Funduszu w formie potrącenia z wpłacanej na Rachunek IKZE członka Funduszu składki kwotę, zwaną dalej Opłatą od składki IKZE, obliczaną jako określony procent składki. 2. Od członka Funduszu, który zawarł Umowę IKZE do dnia 30 września 2012 r., pobierana jest Opłata od składki IKZE uzależniona od wartości środków zgromadzonych na Rachunku IKZE członka Funduszu na dzień wpływu składki zgodnie z poniższą tabelą. Wartość na Rachunku IKZE członka Funduszu Opłata od składki IKZE do PLN 2,50% powyżej PLN do PLN 2,00% powyżej PLN do PLN 1,50% powyżej PLN do PLN 1,00% powyżej PLN 0,00% Wartość środków zgromadzonych na Rachunku IKZE członka Funduszu dla potrzeb wyliczenia poziomu Opłaty od składki IKZE ustalana jest poprzez pomnożenie liczby jednostek rozrachunkowych na Rachunku IKZE i wartości jednostki rozrachunkowej wyliczanej na dzień wpływu składki. 3. Od osoby zawierającej Umowę IKZE po dniu 30 września 2012 r. pobierana jest Opłata od składki IKZE w wysokości 50% kwoty wpłacanej na Rachunek IKZE członka Funduszu, przy czym łączna wartość pobranych od członka Funduszu Opłat od składek IKZE w trakcie obowiązywania Umowy IKZE nie może przekroczyć kwoty 500 zł. 4. Fundusz może zmniejszyć lub zwolnić z Opłaty od składki IKZE wskazanej w ust. 2 i 3, w szczególności w ramach okresowych promocji, wszystkich lub określoną grupę członków Funduszu lub potencjalnych członków Funduszu. 5. Zmniejszenie lub zwolnienie z Opłaty od składki IKZE wskazanej w ust. 2 i 3, w szczególności w ramach okresowych promocji, będzie następowało w formie uchwały Zarządu Towarzystwa. Informacja o okresowych promocjach będzie publikowana na stronie internetowej przy czym informacja na temat akcji promocyjnej jest dodatkowo przesyłana członkom Funduszu objętym promocją, którzy zawarli Umowę IKZE przed

8 ogłoszeniem promocji. Przesłanie informacji odbywa się w trybie i formie oraz na zasadach, o których mowa w 17 ust. 2. Potencjalni członkowie Funduszu zawierający Umowę IKZE, którzy zostaną objęci okresową promocją, otrzymają wraz z Umową IKZE załącznik określający warunki okresowej promocji. 6. Kwotę stanowiącą równowartość Opłaty od składki IKZE, o której mowa w ust. 2, 3 i 4, Fundusz przekazuje niezwłocznie na rzecz Towarzystwa. 7. Potrącenie Opłaty od składki IKZE następuje przed przeliczeniem składki na jednostki rozrachunkowe Fundusz pobiera od członka Funduszu w formie potrącenia z wpłacanej na Rachunek IKE członka Funduszu składki kwotę, zwaną dalej Opłatą od składki IKE, obliczaną jako określony procent składki. 2. Od składki wpłacanej na Rachunek IKE Fundusz potrąca Opłatę od składki IKE w wysokości 50% kwoty wpłacanej na Rachunek IKE członka Funduszu, przy czym łączna wartość pobranych od członka Funduszu Opłat od składek IKE w trakcie obowiązywania Umowy IKE nie może przekroczyć kwoty 500 zł. 3. Fundusz może zmniejszyć lub zwolnić z Opłaty od składki IKE wskazanej w ust. 2 w szczególności w ramach okresowych promocji, wszystkich lub określoną grupę członków Funduszu lub potencjalnych członków Funduszu. 4. Zmniejszenie lub zwolnienie z Opłaty od składki IKE wskazanej w ust. 2, w szczególności w ramach okresowych promocji, będzie następowało w formie uchwały Zarządu Towarzystwa. Informacja o okresowych promocjach będzie publikowana na stronie internetowej przy czym informacja na temat akcji promocyjnej jest dodatkowo przesyłana członkom Funduszu objętym promocją, którzy zawarli Umowę IKE przed ogłoszeniem promocji. Przesłanie informacji odbywa się w trybie i formie oraz na zasadach, o których mowa w 17 ust. 2. Potencjalni członkowie Funduszu zawierający Umowę IKE, którzy zostaną objęci okresową promocją, otrzymają wraz z Umową IKE załącznik określający warunki okresowej promocji. 5. Kwotę stanowiącą równowartość Opłaty od składki IKE, o której mowa w ust. 2 i 3, Fundusz przekazuje niezwłocznie na rzecz Towarzystwa. 6. Potrącenie Opłaty od składki IKE następuje przed przeliczeniem składki na jednostki rozrachunkowe. IX. Zasady prowadzenia działalności lokacyjnej Funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest systematyczny wzrost wartości portfela inwestycyjnego w długim terminie. Ze względu na zmienność cen instrumentów finansowych, w które Fundusz lokuje swoje aktywa, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Funduszu może ulegać istotnym zmianom. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 2. Fundusz będzie inwestował w krajowe i zagraniczne instrumenty finansowe, a w szczególności w akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz waluty państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań Funduszu. 3. Fundusz jest funduszem aktywnej alokacji. Cel inwestycyjny Funduszu jest realizowany poprzez inwestowanie w akcje oraz dłużne papiery wartościowe. Nie mniej niż 20% wartości aktywów Funduszu lokowanych będzie w dłużne papiery wartościowe. Całkowita wartość inwestycji w akcje nie będzie mniejsza niż 10% i większa niż 80% wartości aktywów Funduszu. Nie więcej niż 30% wartości aktywów Funduszu lokowanych będzie w depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych. 4. Udział poszczególnych kategorii lokat będzie uzależniony od decyzji podejmowanych przez zarządzających Funduszem na podstawie analiz dotyczących oceny sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie oraz na rynkach finansowych, w szczególności dotyczących kształtowania się cen akcji oraz rentowności dłużnych papierów wartościowych, zarówno w krótkim (do roku), jak i w długim okresie (powyżej roku). Decyzje inwestycyjne o doborze akcji będą podejmowane w szczególności na podstawie analizy fundamen-

9 talnej oraz bieżących cen rynkowych. Decyzje inwestycyjne o doborze dłużnych papierów wartościowych będą podejmowane w szczególności na podstawie analiz bieżącego oraz przewidywanego poziomu stóp rynkowych, ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów. W przypadku lokat w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych decyzje będą podejmowane przez Fundusz również z uwzględnieniem ryzyka kursowego tych walut. 5. Aktywa Funduszu mogą być lokowane w kraju w kategoriach lokat wskazanych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Lokaty podlegają ograniczeniom wskazanym dla dobrowolnego funduszu emerytalnego w wyżej wymienionej ustawie. 6. Aktywa Funduszu mogą być lokowane poza granicami kraju, w państwach będących członkami Unii Europejskiej, stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w kategoriach lokat wskazanych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 7. Fundusz nie odzwierciedla składu żadnego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. 8. Walutą bazową Funduszu jest PLN. X. Obowiązki informacyjne wobec członków Funduszu Fundusz ogłasza prospekt informacyjny w dzienniku Dziennik Gazeta Prawna oraz na ogólnodostępnej stronie internetowej Funduszu raz w roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Funduszu. Pozostałe materiały informacyjne Fundusz publikuje na stronie internetowej Funduszu. 2. Fundusz przesyła każdemu członkowi Funduszu, w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o środkach znajdujących się na Rachunku IKZE lub na Rachunku IKE, terminach dokonanych w tym okresie wpłat i Wypłat Transferowych oraz przeliczeniu tych wpłat i Wypłat Transferowych na jednostki rozrachunkowe, o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu, a także o zasadach polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnym Funduszu, wraz ze wskaźnikami, do których są porównywane osiągane przez Fundusz stopy zwrotu. 3. Fundusz jest obowiązany, na żądanie członka Funduszu, udzielić mu informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE. 4. Fundusz przesyła informację, o której mowa w ust. 2 i 3: a) po uzgodnieniu z członkiem Funduszu, w formie elektronicznej: i) na indywidualne konto internetowe dostępne po aktywacji i zalogowaniu się do niego, lub ii) na wskazany przez członka Funduszu adres , jeśli członek Funduszu nie aktywował dostępu do konta internetowego. b) w przypadku braku uzgodnienia, w formie papierowej zwykłą przesyłką listową na wskazany przez członka Funduszu adres do doręczeń. XI. Postanowienia końcowe Zmiana Statutu Funduszu wymaga zgody Organu Nadzoru. Zmianę niniejszego statutu Fundusz ogłasza na stronie internetowej Funduszu 2. Zmiana statutu wchodzi w życie w terminie wskazanym w ogłoszeniu o jego zmianie, jednak nie wcześniej niż z upływem 5 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia. Organ Nadzoru może zezwolić na skrócenie terminu 5 miesięcy, jeżeli nie naruszy to interesu członków Funduszu albo jeżeli wymaga tego interes członków Funduszu.

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 1 lipca 2013 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 17 września 2013 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. PO S TA NO W IE NIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Prospekt informacyjny. PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego X PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w Statucie Funduszem.

1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w Statucie Funduszem. Statut UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Część I. Fundusz Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO zarządzanego przez Credit Suisse Life

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ F składka jednorazowa Niniejsza umowa dodatkowa jest integralną częścią umowy

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE Kod warunków: FKIP40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

STATUT KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz jest osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rozdział I Postanowienia ogólne. Definicje. 1 Użytym w niniejszym Statucie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie: 1. Agent Transferowy podmiot, który

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Indywidualne Konto Emerytalne SKARBIEC (IKE SKARBIEC)

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Indywidualne Konto Emerytalne SKARBIEC (IKE SKARBIEC) REGULAMIN 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI

Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI Fundusz Idea Premium SFIO Idea Obligacji Subfundusz Idea Ochrony Kapitału Subfundusz

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA ZUS 2015-01-12 ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA 1 Jednym z podstawowych założeń reformy było zwiększenie bezpieczeństwa systemu emerytalnego poprzez zapewnienie wypłaty świadczeń emerytalnych z różnych

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T B P H F U N D U S Z U I N W E S T Y C Y J N E G O Z A M K N I Ę T E G O D O C H O D O W Y C H S U R O W C Ó W Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty LISTOPAD 2012 Skrót Prospektu Informacyjnego SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Nazwa Funduszu, skrót nazwy ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU PROSPEKT INFORMACYJNY PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji () który działał wcześniej pod nazwą: PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY NWAI Obligacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać skróconej nazwy: NWAI Obligacji SFIO Firma i siedziba Towarzystwa będącego organem Funduszu: FORUM

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY OPERA NGO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy OPERA NGO SFIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie przy Rondzie

Bardziej szczegółowo