Statut MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego"

Transkrypt

1 Statut MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1 1. MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego oraz postanowień niniejszego Statutu. 2. Fundusz posiada osobowość prawną Nazwa Funduszu brzmi: MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny. 2. Fundusz może używać również skróconej nazwy: MetLife DFE oraz wyróżniającego znaku graficznego. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. 3 II. Przedmiot działalności Funduszu 4 Przedmiotem działalności Funduszu jest prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (zwanych dalej IKZE) lub indywidualnych kont emerytalnych (zwanych dalej IKE), o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, w ramach których następuje gromadzenie oszczędności na wyodrębnionych rachunkach członków Funduszu, zwanych dalej odpowiednio Rachunkiem IKZE lub Rachunkiem IKE. III. Władze Funduszu 5 1. Jedynym organem Funduszu jako osoby prawnej jest Towarzystwo. 2. Towarzystwo zarządza Funduszem i reprezentuje go wobec osób trzecich. 3. Zgodnie ze statutem Towarzystwa, do reprezentowania Towarzystwa działającego jako organ Funduszu upoważnieni są: a) Prezes Zarządu Towarzystwa samodzielnie, b) dwaj członkowie Zarządu Towarzystwa łącznie Towarzystwo działa pod firmą: MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa. 3. Adres Towarzystwa jest następujący: ul. Przemysłowa 26, Warszawa. IV. Kapitał zakładowy Towarzystwa 7 1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwa tysiące czterysta) złotych i dzieli się na (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A ponumerowanych od

2 1 do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji imiennych serii B ponumerowanych od 1 do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, (sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych serii C ponumerowanych od 1 do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, (siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii D ponumerowanych od 1 do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja oraz (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii E ponumerowanych od 1 do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym. 2. Akcjonariuszami Towarzystwa są: a) MetLife EU Holding Company Limited z siedzibą w Irlandii, Dublin 2, posiadająca (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A ponumerowanych od 1 do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii B ponumerowane od 1 do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, (siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje imienne serii C ponumerowane od 1 do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D ponumerowanych od 1 do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja; oraz (dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii E ponumerowanych od 1 do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja; b) MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie posiadająca (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A ponumerowanych od do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii B ponumerowane od do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, (siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje imienne serii C ponumerowane od do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D ponumerowanych od do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja oraz (dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii E ponumerowanych od do o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja. V. Depozytariusz 8 1. Aktywa Funduszu są przechowywane przez Depozytariusza na podstawie odrębnej umowy. 2. Firma Depozytariusza brzmi: Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna. 3. Siedzibą Depozytariusza jest Warszawa. 4. Adres Depozytariusza jest następujący: ul. Senatorska 16, Warszawa. VI. Finansowanie działalności Funduszu 9 1. Koszty działalności Funduszu pokrywane są bezpośrednio z jego aktywów według zasad określonych w niniejszym Statucie. 2. Z aktywów Funduszu pokrywane są bezpośrednio: a) koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów; b) koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu, stanowiące równowartość wynagrodzenia Depozytariusza; c) koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo odpowiadające wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Towarzystwo;

3 d) koszty związane z przechowywaniem aktywów oraz realizacją i rozliczeniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz instytucji rozliczeniowych, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów. e) wydatki wynikające z ponoszonych danin publicznych, jeżeli Fundusz nie jest z ich uiszczania zwolniony na podstawie odrębnych przepisów i jeżeli ich ponoszenie jest związane z prowadzoną przez Fundusz działalnością statutową. 3. Koszty działalności Funduszu, które nie są pokrywane bezpośrednio z aktywów Funduszu, pokrywa Towarzystwo Koszty ponoszone przez Fundusz związane z realizacją transakcji nabywania i zbywania aktywów Funduszu denominowanych w złotych polskich, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać z mocy przepisów prawa, wynoszą maksymalnie: a) 0,20% wartości transakcji w przypadku akcji, praw poboru, praw do akcji oraz certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte, z zastrzeżeniem, że w przypadku transakcji pozasesyjnych opłata wynosi 0,18% wartości transakcji, b) 0,10% wartości transakcji, w przypadku obligacji, bonów oraz innych dłużnych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku transakcji pozasesyjnych opłata wynosi 0,05% wartości transakcji, c) 0,5% wartości transakcji w przypadku innych aktywów, które mogą być przedmiotem lokat Funduszu. 2. Koszty ponoszone przez Fundusz związane z realizacją transakcji nabywania i zbywania aktywów Funduszu denominowanych w walutach państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać z mocy przepisów prawa, wynoszą maksymalnie: a) 0,35% wartości transakcji w przypadku akcji, praw poboru oraz praw do akcji, b) 0,20% wartości transakcji w przypadku obligacji, bonów oraz innych dłużnych papierów wartościowych, c) 2% wartości transakcji w przypadku tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub OECD, jeżeli instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, d) 0,35% wartości transakcji w przypadku kwitów depozytowych notowanych na rynkach regulowanych państw będących członkami Unii Europejskiej, stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub OECD emitowane przez spółki notowane na rynkach regulowanych tych państw, e) 2% wartości transakcji w przypadku innych aktywów, które mogą być przedmiotem lokat Funduszu. 3. Koszty związane z przechowywaniem aktywów oraz realizacją i rozliczaniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz instytucji rozliczeniowych, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy przepisów prawa, stanowiące składnik wynagrodzenia Depozytariusza, są pokrywane z aktywów Funduszu według aktualnie obowiązującej tabeli opłat i prowizji danej instytucji rozliczeniowej. 4. Koszty wynikające z ponoszonych danin publicznych są pokrywane z aktywów Funduszu zgodnie z przepisami prawa państw, w których Fundusz lokuje swoje aktywa Wynagrodzenie Depozytariusza stanowi równowartość kosztów związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu i obejmuje: opłatę prowizyjną za przechowywanie aktywów Funduszu, za obciążanie i uznawanie rachunku, za rozliczanie umów dotyczących aktywów Funduszu, za weryfikację wartości aktywów netto Funduszu. 2. Maksymalna wysokość poszczególnych opłat składających się na wynagrodzenie Depozytariusza jest następująca: a) opłata prowizyjna za przechowywanie aktywów Funduszu zależy od wartości aktywów netto Funduszu i wynosi w skali roku nie więcej niż 0,015% wartości aktywów netto Funduszu, nie mniej jednak niż 3 000,00 złotych miesięcznie,

4 b) opłata prowizyjna za weryfikację wartości aktywów netto Funduszu wynosi w skali roku nie więcej niż ,00 złotych, c) opłata prowizyjna za dokonywanie rozliczeń umów dotyczących aktywów Funduszu wynosi nie więcej niż 50,00 złotych od jednej umowy, d) opłata prowizyjna za obciążanie i uznawanie rachunku wynosi w przypadku: a. Płatności w walutach obcych: (i) Przelewy zewnętrzne 0,2% wartości płatności, minimalnie 40 złotych, maksymalnie 200 złotych za każdą płatność; (ii) Przelewy wewnętrzne bez opłat; (iii) Przelewy przychodzące bez opłat; (iv) Koszty OUR bez opłat. b. Płatności krajowych: (i) Przelewy zewnętrzne: Elektroniczne 0,80 złotych za każdą płatność; Sorbnet 9 złotych za każdą płatność; Dostarczone w formie papierowej 6 złotych za każdą płatność. (ii) Przelewy wewnętrzne: Lokata O/N 0,80 złotych za przelew; Lokata sweep 0,80 złotych za przelew; Pozostałe wewnętrzne bez opłat. (iii) Identyfikacja płatności przychodzących 0,12 złotych za każdą identyfikację. (iv) Polecenie zapłaty 0,50 złotych. 3. Wynagrodzenie Depozytariusza płatne jest miesięcznie w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Depozytariusza po zakończeniu miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne Fundusz pokrywa bezpośrednio ze swoich aktywów wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem w maksymalnej wysokości 2,5% w skali roku. Rzeczywista stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem będzie ustalana przez Zarząd Towarzystwa w formie uchwały i nie może przekroczyć maksymalnej wysokości określonej w Statucie. Rzeczywista stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem będzie publikowana na stronie internetowej 2. Wynagrodzenie to jest obliczane na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto Funduszu i płatne jest w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. VII. Zasady prowadzenia IKZE oraz IKE, tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania Umowy IKZE oraz Umowy IKE Fundusz oferuje osobom fizycznym prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego lub prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych, na podstawie odrębnych umów zawartych na piśmie, zwanych dalej odpowiednio Umową IKZE lub Umową IKE. Podpisując umowę członek Funduszu zobowiązuje się dokonywać wpłat środków pieniężnych na wskazany w umowie rachunek bankowy z przeznaczeniem na nabycie jednostek rozrachunkowych w Funduszu. Nabyte przez członka jednostki rozrachunkowe są rejestrowane na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE. Umowa IKZE lub Umowa IKE określa zasady zwrotu środków pieniężnych, w przypadku gdy wpłaty dokonane przez członka Funduszu w danym roku kalendarzowym przekroczą kwoty określone w art. 13 oraz 13a ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 2. Przed zawarciem umowy osoba fizyczna zobowiązana jest złożyć oświadczenia o treści przewidzianej w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

5 3. W Umowie IKZE lub Umowie IKE członek Funduszu może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE członka Funduszu w przypadku jego śmierci. Powyższa dyspozycja może być w każdym czasie zmieniona przez członka Funduszu. 4. Wypłata środków zgromadzonych na Rachunku IKZE członka Funduszu następuje wyłącznie: a) na wniosek członka Funduszu po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych, b) w przypadku śmierci członka Funduszu na wniosek osoby uprawnionej. 5. Wypłata środków zgromadzonych na Rachunku IKE członka Funduszu następuje wyłącznie: a) na wniosek członka Funduszu, po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku: dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat na IKE nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez członka Funduszu wniosku o dokonanie wypłaty, z zastrzeżeniem art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, b) w przypadku śmierci członka Funduszu na wniosek osoby uprawnionej. 6. Wypłata środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE może być, w zależności od wniosku członka Funduszu albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach. 7. Zgodnie z wnioskiem członka Funduszu lub osoby uprawnionej raty ze środków zgromadzonych na Rachunku IKZE mogą być wypłacane przez okres 10, 15 lub 20 lat w cyklu miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym. W przypadku, jeśli wpłaty były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty na IKZE. 8. Zgodnie z wnioskiem członka Funduszu lub osoby uprawnionej raty ze środków zgromadzonych na Rachunku IKE mogą być wypłacane przez okres 5, 10, 15 lub 20 lat w cyklu miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym. 9. Rata wypłacana ze środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE jest wyrażana w jednostkach rozrachunkowych. Rata będzie obliczana poprzez podzielenie liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzonych przez członka Funduszu na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE przez liczbę rat. 10. Wysokość poszczególnych rat wypłacanych ze środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE będzie zmienna i uzależniona od wartości jednostki rozrachunkowej na dzień poprzedzający dzień umorzenia jednostek rozrachunkowych przypadających do wypłaty danej raty. 11. Wnioskowany okres i cykl wypłaty w ratach ze środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE powinien być tak dobrany, aby wysokość raty, obliczana na dzień wpływu do Funduszu wniosku o wypłatę, nie była niższa niż kwota wskazana w Umowie IKZE lub Umowie IKE. 12. Z zastrzeżeniem ust. 13 wypłaty poszczególnych rat ze środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE będą dokonywane w terminie do ostatniego roboczego dnia miesiąca, na który przypada wypłata danej raty. 13. Wypłata jednorazowa środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE oraz pierwsza rata, w przypadku wypłaty w ratach, powinny być dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia: a) przez członka Funduszu wniosku o dokonanie wypłaty; b) przez osobę uprawnioną wniosku o dokonanie wypłaty oraz przedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 34 ust. 2 pkt 2 w przypadku środków zgromadzonych na IKE oraz w art. 34a ust. 5 pkt 2 w przypadku środków zgromadzonych na IKZE w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, chyba że zażądano wypłaty w terminie późniejszym. 14. Członek Funduszu nie może dokonywać wpłat na Rachunek IKZE, jeżeli została dokonana wypłata pierwszej raty ze środków zgromadzonych na IKZE. 15. Członek Funduszu nie może dokonywać wpłat na Rachunek IKE, jeżeli została dokonana wypłata pierwszej raty ze środków zgromadzonych na IKE. 16. Członek Funduszu, który dokonał wypłaty jednorazowej środków zgromadzonych na Rachunku IKZE albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie rozpocząć gromadzenia oszczędności na IKZE.

6 17. Członek Funduszu, który dokonał wypłaty jednorazowej środków zgromadzonych na Rachunku IKE albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE. 18. Określenie Wypłata Transferowa oznacza wypłatę transferową dokonywaną: a) z Rachunku IKZE lub Rachunku IKE członka Funduszu do innej instytucji finansowej, z którą członek Funduszu zawarł odpowiednio umowę o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego lub indywidualnego konta emerytalnego, albo b) z Rachunku IKE do programu emerytalnego, do którego przystąpił członek Funduszu, albo c) z Rachunku IKZE zmarłego członka Funduszu do instytucji finansowej prowadzącej indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby uprawnionej albo z Rachunku IKE zmarłego członka Funduszu do instytucji finansowej prowadzącej indywidualne konto emerytalne osoby uprawnionej albo do programu emerytalnego, do którego osoba uprawniona przystąpiła. 19. Wypłata Transferowa jest dokonywana na podstawie: a) dyspozycji członka Funduszu, po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKZE lub IKE z inną instytucją finansową albo po przystąpieniu do pracowniczego programu emerytalnego i dostarczeniu Funduszowi potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego, b) dyspozycji osoby uprawnionej, po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKZE lub IKE z Funduszem lub inną instytucją finansową albo po przystąpieniu do pracowniczego programu emerytalnego i dostarczeniu Funduszowi potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego. 20. Wypłata Transferowa powinna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia: a) przez członka Funduszu dyspozycji Wypłaty Transferowej, b) przez osobę uprawnioną dyspozycji Wypłaty Transferowej oraz dokumentów, o których mowa w art. 34 ust. 2 pkt 2 lub art. 34a ust. 5 pkt 2 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 21. Przedmiotem Wypłaty Transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub na Rachunku IKE, z zastrzeżeniem ust Wypłaty Transferowej dokonuje się na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zawarcia umowy o prowadzenie IKZE lub IKE, albo potwierdzeniu przystąpienia do programu emerytalnego. 23. Członek Funduszu, który dokonał w danym roku kalendarzowym wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego, nie może w tym samym roku zawrzeć umowy o prowadzenie IKE. 24. Z chwilą dokonania, na wniosek członka Funduszu, Wypłaty Transferowej z Rachunku IKZE, Wypłaty Transferowej z Rachunku IKE lub przeniesienia środków z Rachunku IKE na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego Umowa IKZE lub Umowa IKE ulega rozwiązaniu. 25. Każda z osób uprawnionych do środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub na Rachunku IKE zmarłego członka Funduszu może wystąpić z wnioskiem o dokonanie Wypłaty Transferowej całości przysługujących jej środków odpowiednio wyłącznie na swoje indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego lub na swoje indywidualne konto emerytalne bądź do programu emerytalnego, do którego przystąpiła. 26. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę IKZE lub Umowę IKE z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej. 27. Fundusz może wypowiedzieć Umowę IKZE lub Umowę IKE w przypadku, gdy przez 48 miesięcy, licząc od daty zawarcia Umowy IKZE lub Umowy IKE, na Rachunek IKZE lub Rachunek IKE nie wpłyną żadne środki lub jeśli od ostatniej wpłaty na Rachunek IKZE lub Rachunek IKE upłynęło więcej niż 48 miesięcy. 28. Zwrot całości środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE członka Funduszu następuje w razie wypowiedzenia Umowy IKZE lub Umowy IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub Wypłaty Transferowej. Zwrot środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE następuje przed upływem terminu wypowiedzenia umowy. 29. W przypadku, gdy na Rachunek IKE członka Funduszu przyjęto wypłatę transferową zawierającą środki pochodzące z programu emerytalnego, Fundusz przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni, licząc od dnia

7 złożenia przez członka Funduszu wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę w wysokości 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego. 30. W przypadku wypowiedzenia Umowy IKE przez którąkolwiek ze stron, Fundusz pouczy członka Funduszu o wynikających z przepisów prawa pomniejszeniach środków zgromadzonych na Rachunku IKE podlegających zwrotowi, natomiast w przypadku wypowiedzenia Umowy IKE przez Fundusz, poinformuje on również członka Funduszu o prawie dokonania Wypłaty Transferowej do innej instytucji finansowej prowadzącej IKE albo do programu emerytalnego, do którego członek Funduszu przystąpił. 31. Członek Funduszu gromadzący środki na Rachunku IKE może wystąpić z wnioskiem o dokonanie zwrotu częściowego, pod warunkiem, że środki objęte zwrotem częściowym pochodziły z wpłat na IKE. Zwrot częściowy następuje w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku przez członka Funduszu. 32. Z chwilą śmierci członka Funduszu Umowa IKZE lub Umowa IKE wygasa. 33. Wypłata, Wypłata Transferowa oraz zwrot środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE są dokonywane w formie pieniężnej. 34. Środki zgromadzone na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE mogą być obciążone zastawem. 35. Umowa IKZE lub Umowa IKE określa wysokość i zasady pobierania dodatkowej opłaty w przypadku, gdy wypłata, Wypłata Transferowa lub zwrot następują przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy IKZE lub Umowy IKE, z zastrzeżeniem, że dodatkowa opłata nie będzie pobierana od wypłaty i Wypłaty Transferowej dokonywanej w związku ze śmiercią członka Funduszu. VIII. Koszty z tytułu członkostwa w Funduszu Fundusz pobiera od członka Funduszu w formie potrącenia z wpłacanej na Rachunek IKZE członka Funduszu składki kwotę, zwaną dalej Opłatą od składki IKZE, obliczaną jako określony procent składki. 2. Od członka Funduszu, który zawarł Umowę IKZE do dnia 30 września 2012 r., pobierana jest Opłata od składki IKZE uzależniona od wartości środków zgromadzonych na Rachunku IKZE członka Funduszu na dzień wpływu składki zgodnie z poniższą tabelą. Wartość na Rachunku IKZE członka Funduszu Opłata od składki IKZE do PLN 2,50% powyżej PLN do PLN 2,00% powyżej PLN do PLN 1,50% powyżej PLN do PLN 1,00% powyżej PLN 0,00% Wartość środków zgromadzonych na Rachunku IKZE członka Funduszu dla potrzeb wyliczenia poziomu Opłaty od składki IKZE ustalana jest poprzez pomnożenie liczby jednostek rozrachunkowych na Rachunku IKZE i wartości jednostki rozrachunkowej wyliczanej na dzień wpływu składki. 3. Od osoby zawierającej Umowę IKZE po dniu 30 września 2012 r. pobierana jest Opłata od składki IKZE w wysokości 50% kwoty wpłacanej na Rachunek IKZE członka Funduszu, przy czym łączna wartość pobranych od członka Funduszu Opłat od składek IKZE w trakcie obowiązywania Umowy IKZE nie może przekroczyć kwoty 500 zł. 4. Fundusz może zmniejszyć lub zwolnić z Opłaty od składki IKZE wskazanej w ust. 2 i 3, w szczególności w ramach okresowych promocji, wszystkich lub określoną grupę członków Funduszu lub potencjalnych członków Funduszu. 5. Zmniejszenie lub zwolnienie z Opłaty od składki IKZE wskazanej w ust. 2 i 3, w szczególności w ramach okresowych promocji, będzie następowało w formie uchwały Zarządu Towarzystwa. Informacja o okresowych promocjach będzie publikowana na stronie internetowej przy czym informacja na temat akcji promocyjnej jest dodatkowo przesyłana członkom Funduszu objętym promocją, którzy zawarli Umowę IKZE przed

8 ogłoszeniem promocji. Przesłanie informacji odbywa się w trybie i formie oraz na zasadach, o których mowa w 17 ust. 2. Potencjalni członkowie Funduszu zawierający Umowę IKZE, którzy zostaną objęci okresową promocją, otrzymają wraz z Umową IKZE załącznik określający warunki okresowej promocji. 6. Kwotę stanowiącą równowartość Opłaty od składki IKZE, o której mowa w ust. 2, 3 i 4, Fundusz przekazuje niezwłocznie na rzecz Towarzystwa. 7. Potrącenie Opłaty od składki IKZE następuje przed przeliczeniem składki na jednostki rozrachunkowe Fundusz pobiera od członka Funduszu w formie potrącenia z wpłacanej na Rachunek IKE członka Funduszu składki kwotę, zwaną dalej Opłatą od składki IKE, obliczaną jako określony procent składki. 2. Od składki wpłacanej na Rachunek IKE Fundusz potrąca Opłatę od składki IKE w wysokości 50% kwoty wpłacanej na Rachunek IKE członka Funduszu, przy czym łączna wartość pobranych od członka Funduszu Opłat od składek IKE w trakcie obowiązywania Umowy IKE nie może przekroczyć kwoty 500 zł. 3. Fundusz może zmniejszyć lub zwolnić z Opłaty od składki IKE wskazanej w ust. 2 w szczególności w ramach okresowych promocji, wszystkich lub określoną grupę członków Funduszu lub potencjalnych członków Funduszu. 4. Zmniejszenie lub zwolnienie z Opłaty od składki IKE wskazanej w ust. 2, w szczególności w ramach okresowych promocji, będzie następowało w formie uchwały Zarządu Towarzystwa. Informacja o okresowych promocjach będzie publikowana na stronie internetowej przy czym informacja na temat akcji promocyjnej jest dodatkowo przesyłana członkom Funduszu objętym promocją, którzy zawarli Umowę IKE przed ogłoszeniem promocji. Przesłanie informacji odbywa się w trybie i formie oraz na zasadach, o których mowa w 17 ust. 2. Potencjalni członkowie Funduszu zawierający Umowę IKE, którzy zostaną objęci okresową promocją, otrzymają wraz z Umową IKE załącznik określający warunki okresowej promocji. 5. Kwotę stanowiącą równowartość Opłaty od składki IKE, o której mowa w ust. 2 i 3, Fundusz przekazuje niezwłocznie na rzecz Towarzystwa. 6. Potrącenie Opłaty od składki IKE następuje przed przeliczeniem składki na jednostki rozrachunkowe. IX. Zasady prowadzenia działalności lokacyjnej Funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest systematyczny wzrost wartości portfela inwestycyjnego w długim terminie. Ze względu na zmienność cen instrumentów finansowych, w które Fundusz lokuje swoje aktywa, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Funduszu może ulegać istotnym zmianom. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 2. Fundusz będzie inwestował w krajowe i zagraniczne instrumenty finansowe, a w szczególności w akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz waluty państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań Funduszu. 3. Fundusz jest funduszem aktywnej alokacji. Cel inwestycyjny Funduszu jest realizowany poprzez inwestowanie w akcje oraz dłużne papiery wartościowe. Nie mniej niż 20% wartości aktywów Funduszu lokowanych będzie w dłużne papiery wartościowe. Całkowita wartość inwestycji w akcje nie będzie mniejsza niż 10% i większa niż 80% wartości aktywów Funduszu. Nie więcej niż 30% wartości aktywów Funduszu lokowanych będzie w depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych. 4. Udział poszczególnych kategorii lokat będzie uzależniony od decyzji podejmowanych przez zarządzających Funduszem na podstawie analiz dotyczących oceny sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie oraz na rynkach finansowych, w szczególności dotyczących kształtowania się cen akcji oraz rentowności dłużnych papierów wartościowych, zarówno w krótkim (do roku), jak i w długim okresie (powyżej roku). Decyzje inwestycyjne o doborze akcji będą podejmowane w szczególności na podstawie analizy fundamen-

9 talnej oraz bieżących cen rynkowych. Decyzje inwestycyjne o doborze dłużnych papierów wartościowych będą podejmowane w szczególności na podstawie analiz bieżącego oraz przewidywanego poziomu stóp rynkowych, ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów. W przypadku lokat w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych decyzje będą podejmowane przez Fundusz również z uwzględnieniem ryzyka kursowego tych walut. 5. Aktywa Funduszu mogą być lokowane w kraju w kategoriach lokat wskazanych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Lokaty podlegają ograniczeniom wskazanym dla dobrowolnego funduszu emerytalnego w wyżej wymienionej ustawie. 6. Aktywa Funduszu mogą być lokowane poza granicami kraju, w państwach będących członkami Unii Europejskiej, stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w kategoriach lokat wskazanych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 7. Fundusz nie odzwierciedla składu żadnego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. 8. Walutą bazową Funduszu jest PLN. X. Obowiązki informacyjne wobec członków Funduszu Fundusz ogłasza prospekt informacyjny w dzienniku Dziennik Gazeta Prawna oraz na ogólnodostępnej stronie internetowej Funduszu raz w roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Funduszu. Pozostałe materiały informacyjne Fundusz publikuje na stronie internetowej Funduszu. 2. Fundusz przesyła każdemu członkowi Funduszu, w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o środkach znajdujących się na Rachunku IKZE lub na Rachunku IKE, terminach dokonanych w tym okresie wpłat i Wypłat Transferowych oraz przeliczeniu tych wpłat i Wypłat Transferowych na jednostki rozrachunkowe, o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu, a także o zasadach polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnym Funduszu, wraz ze wskaźnikami, do których są porównywane osiągane przez Fundusz stopy zwrotu. 3. Fundusz jest obowiązany, na żądanie członka Funduszu, udzielić mu informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE. 4. Fundusz przesyła informację, o której mowa w ust. 2 i 3: a) po uzgodnieniu z członkiem Funduszu, w formie elektronicznej: i) na indywidualne konto internetowe dostępne po aktywacji i zalogowaniu się do niego, lub ii) na wskazany przez członka Funduszu adres , jeśli członek Funduszu nie aktywował dostępu do konta internetowego. b) w przypadku braku uzgodnienia, w formie papierowej zwykłą przesyłką listową na wskazany przez członka Funduszu adres do doręczeń. XI. Postanowienia końcowe Zmiana Statutu Funduszu wymaga zgody Organu Nadzoru. Zmianę niniejszego statutu Fundusz ogłasza na stronie internetowej Funduszu 2. Zmiana statutu wchodzi w życie w terminie wskazanym w ogłoszeniu o jego zmianie, jednak nie wcześniej niż z upływem 5 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia. Organ Nadzoru może zezwolić na skrócenie terminu 5 miesięcy, jeżeli nie naruszy to interesu członków Funduszu albo jeżeli wymaga tego interes członków Funduszu.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1 1. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT AIG OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT AIG OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT AIG OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Tekst jednolity (obowiązuje od dn. 1 kwietnia 2004 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. AIG Otwarty Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PTE BANKOWY S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999r., nr 2 z dnia 15.03.2000r.,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną ul. Przemysłowa 26,

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT AXA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT AXA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT AXA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Statut określa cele i zasady działalności,,axa Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem. 2 1. Fundusz został

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

STATUT Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

STATUT Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny STATUT Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wprowadzenie Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, zwanego

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

STATUT Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wprowadzenie Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, zwanego

Bardziej szczegółowo

STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Artykuł 1 Nazwa Funduszu brzmi: Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, w dalszej części niniejszego Statutu jest on zwany Funduszem. Dopuszczalne jest również używanie

Bardziej szczegółowo

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień. 1 Fundusz

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień. 1 Fundusz Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Tekst jednolity (obowiązuje od dn. 15 lutego 2005 r.) Artykuł 1 Nazwa Funduszu brzmi: Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, w dalszej części niniejszego Statutu

Bardziej szczegółowo

Statut PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Statut PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Statut PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Niniejszy Statut określa cele i zasady działalności Funduszu, zasady prowadzenia przez Fundusz działalności lokacyjnej oraz zasady członkostwa w Funduszu,

Bardziej szczegółowo

STATUT DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PEKAO

STATUT DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PEKAO STATUT DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PEKAO Artykuł 1 Nazwa Funduszu Nazwa Funduszu brzmi: Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pekao, w dalszej części niniejszego Statutu jest on zwany Funduszem. Dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 27 czerwca 2014 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. PO S TA NO W IE NIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

STATUT ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Tekst jednolity (obowiązuje od dn. 1 kwietnia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 7 kwietnia 2004 r.) I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION

STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION Tekst jednolity (obowiązuje od dn. 1 kwietnia 2004 r.) SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE. DEFINICJE II. NAZWA I INNE OZNACZENIA FUNDUSZU III. TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Jednym z dostępnych sposobów gromadzenia dodatkowych oszczędności na cele emerytalne jest

Bardziej szczegółowo

Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając za Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając za Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 roku Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając za Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny uprzejmie informuje, iż

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION

STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE. DEFINICJE II. NAZWA I INNE OZNACZENIA FUNDUSZU III. TOWARZYSTWO ZARZĄDCA FUNDUSZU IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION

STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE. DEFINICJE II. NAZWA I INNE OZNACZENIA FUNDUSZU III. TOWARZYSTWO ZARZĄDCA FUNDUSZU IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

STATUT ING Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ING Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ING Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wprowadzenie Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania ING Otwarty Fundusz Emerytalny, zwanego dalej Funduszem. 2. Nazwa 1.

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 17 września 2013 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. PO S TA NO W IE NIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz

Bardziej szczegółowo

2 Definicje i skróty

2 Definicje i skróty INFORMACJA O ZMIANACH W STATUCIE DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółka Akcyjna, działając zgodnie z 34 ust. 3 Statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Statut Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus

Statut Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus Statut Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE. DEFINICJE II. NAZWA I INNE OZNACZENIA FUNDUSZU III. TOWARZYSTWO IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA (tekst jednolity) 1 Fundusz

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA (tekst jednolity) 1 Fundusz Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA (tekst jednolity) 1 Fundusz 1. Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA, zwany dalej w Statucie Funduszem, został utworzony jako otwarty

Bardziej szczegółowo

STATUT Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny

STATUT Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny STATUT Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wprowadzenie Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny,

Bardziej szczegółowo

STATUT DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION PLUS

STATUT DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION PLUS STATUT DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION PLUS SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE. DEFINICJE II. NAZWA I INNE OZNACZENIA FUNDUSZU III. TOWARZYSTWO IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

STATUT. Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Wprowadzenie

STATUT. Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Wprowadzenie STATUT Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wprowadzenie Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 marca 2017 r.

Warszawa, 15 marca 2017 r. Warszawa, 15 marca 2017 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając jako organ MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz) niniejszym informuje

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 11 września 2013 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 12.05.2011 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 1 lipca 2013 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH PRZEZ ALLIANZ POLSKA DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY. 1. Definicje

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH PRZEZ ALLIANZ POLSKA DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY. 1. Definicje REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH PRZEZ ALLIANZ POLSKA DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY 1. Definicje Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Obowiązuje od 15 lipca 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin )

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin ) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Akwizytor DFE

OGŁOSZENIE Akwizytor DFE OGŁOSZENIE Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem działając zgodnie z 34. ust 2 i 3 statutu Funduszu uprzejmie informuje, że Uchwałą nr 22 podjętą w dniu 28 kwietnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Z dniem 1 maja 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. PYTANIA I ODPOWIEDZI P R AC OWNICZY PROGR AM E MERYTAL N Y BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, maj 2017 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA - PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Strona 1 z 7 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT NORDEA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT NORDEA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT NORDEA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity) 1. ARTYKUŁ 1: FUNDUSZ --------------------------------------------------------------------------- 1.1 Nazwa Funduszu brzmi: Nordea Otwarty

Bardziej szczegółowo

STATUT NORDEA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT NORDEA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Tekst jednolity Statutu Nordea OFE, uwzględniający zmiany wprowadzone przez NWZ Nordea PTE S.A. dnia 5 lutego 2015 roku. Zezwolenie KNF na zmianę Statutu Nordea OFE z dnia 10 marca 2015 roku. Ogłoszony

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa DFE Pekao znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: - Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

3) Depozytariuszu rozumie się przez to podmiot wymieniony w 8 niniejszego Statutu;

3) Depozytariuszu rozumie się przez to podmiot wymieniony w 8 niniejszego Statutu; Tekst jednolity STATUT GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY NAZWA FUNDUSZU 1 1. Nazwa Funduszu brzmi: Generali Otwarty Fundusz Emerytalny. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao zarządzanego przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41A Ogólnodostępna strona

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY I PROSPEKT INFORMACYJNY Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pocztylion Plus zarządzany przez Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa DFE Pekao znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012. ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012. ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny Szanowni Państwo, Według ekspertów, za 40 lat wzrośnie liczba osób w wieku emerytalnym, a spadnie liczba osób w wieku produkcyjnym. Z tego powodu

Bardziej szczegółowo

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3 Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje: 1. Zatwierdza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY POCZTYLION PLUS www.pocztylion-arka.pl UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ ALLIANZ POLSKA DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY. 1.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ ALLIANZ POLSKA DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY. 1. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ ALLIANZ POLSKA DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY 1. Definicje Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont

Bardziej szczegółowo

STATUT NORDEA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT NORDEA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT NORDEA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Tekst jednolity (obowiązuje od dn. 27 marca 2006 r.) 1. ARTYKUŁ 1 : FUNDUSZ 1.1 Nazwa Funduszu brzmi: Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH mskarbiec. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH mskarbiec. 1 Postanowienia Ogólne 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez SKARBIEC

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień:

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Proponuje się zmianę dotychczasowego 7 ust. 1 Statutu Banku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul Bielańskiej 12,

Bardziej szczegółowo

STATUT GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY NAZWA FUNDUSZU

STATUT GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY NAZWA FUNDUSZU Statut Generali OFE Wersja obowiązująca od 8 maja 2009r Tekst jednolity STATUT GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY NAZWA FUNDUSZU 1 1. Nazwa Funduszu brzmi: Generali Otwarty Fundusz Emerytalny. --- 2.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny X PROSPEKT INFORMACYJNY Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pocztylion Plus zarządzany przez Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez ZWZ Pelion S.A. w dniu 9 maja 2012 r.

Uchwały podjęte przez ZWZ Pelion S.A. w dniu 9 maja 2012 r. Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 9 maja 2012 r. Zarząd z siedzibą w Łodzi przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 maja 2012 roku w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

STATUT DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU

STATUT DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU STATUT DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU, zwany dalej w statucie Funduszem.

Bardziej szczegółowo

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE,

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE, REGULAMIN prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA Rozdział I Postanowienia ogólne Zakres regulacji 1. 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. 1. Tytuł Statutu w dotychczasowym brzmieniu: STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo