Protokół Nr IV/5/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 lutego 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr IV/5/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 lutego 2012 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr IV/5/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu 4. Elżbieta Andruszkiewicz Członek Zarządu 5. Andrzej Witczak Członek Zarządu 6. Sekretarz Pan Jacek Hillebrand 7. Skarbnik Pani Anna Królikowska Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Punkt 1 Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Pan Wojciech Rychlik stwierdzając kworum. Punkt 2 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad. 3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu. 4. Wniosek Wydziału Organizacyjnego dotyczący Złożenia przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego w 2011 r. (OR.9.12). 5. Wniosek Wydziału Organizacyjnego dotyczący Sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komedy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w 2011 roku (OR.11.12). 6. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotyczący - Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli (SP.3.12). 1

2 7. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości: 1) dotyczący uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata w Powiecie Zduńskowolskim. 2) zajęcia stanowiska, dotyczącego przygotowania przez PCPR w Zduńskiej Woli projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (SP.8.12). 8. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotyczący szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (SP.4.12). 9. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotyczący - Sprawozdania z działalności Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w roku 2011 (SP.5.12). 10. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotyczący Informacji na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w Zduńskiej Woli (SP.7.12). 11. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotyczący Informacji na temat sprawozdania finansowego SPZOZ w Zduńskiej Woli, dotyczącego realizacji planu finansowego za okres od r. do r. (SP.10.12). 12. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotyczący Zaopiniowania Programu Naprawczego oraz przewidywanych kierunków działania, opracowanego i przedłożonego przez Dyrektora SPZOZ w Zduńskiej Woli (SP.11.12). 13. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotyczący upoważnienia Zarządu Powiatu do przeprowadzenia postępowania w celu ustalenia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2011 SPZOZ w Zduńskiej Woli (SP.12.12). 14. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotyczący wsparcia finansowego w wysokości 3.000,00 zł na remont łazienki pacjentów na Oddziale Dziecięcym zakup armatury i wyposażenia (zgodnie z załączonym wnioskiem SP ZOZ w Zduńskiej Woli z dnia 2 stycznia 2012 r.). (SP.6.12). 2

3 15. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotyczący Współudziału Powiatu Zduńskowolskiego w realizacji Kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Porozmawiajmy o HIV/AIDS wśród uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego, poprzez sfinansowanie w roku 2012 warsztatów zajęciowych realizowanych w ramach przedmiotowej kampanii (SP.9.12). 16. Wniosek Wydziału Organizacyjnego dotyczący Sprawozdania Starosty Zduńskowolskiego z realizacji powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Bezpieczny Powiat Zduńskowolski , za rok 2011 (OR.10.12). 17. Wniosek Wydziału Organizacyjnego dotyczący zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli (OR.8.12). 18. Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu dotyczący Upoważnienia Starosty Zduńskowolskiego do organizowania i współorganizowania imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym, rocznicowym, gospodarczym oraz organizacji obchodów świąt narodowych i realizacji innych zadań z tego zakresu związanych z promocją powiatu zduńskowolskiego (PK.3.12). 19. Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na rok 2012 (ED.2.12). 20. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynikających z obowiązku realizacji art.30a Karty Nauczyciela za rok 2011 (ED.4.12). 21. Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego, w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Zduńskowolskiego do udziału w Projekcie Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy z Województwem Łódzkim (ED.7.12). 22. Wniosek Wydziału Inwestycji, Dróg i Funduszy Zewnętrznych dotyczący wprowadzenia do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata stanowiącego załącznik nr 1 do Planu 3

4 Rozwoju Lokalnego Powiatu Zduńskowolskiego zadania pod nazwą: Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego (DF.I.19.12). 23.Uchwały budżetowe. 24.Sprawy różne. 1) Informacja dotycząca projektu Bezpośrednie wspomaganie rozwoju szkół poprzez wdrażanie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli (ED.6.12). 2) Informacja dotycząca zmiany - od 1 września 2012 r. - ustroju szkół ponadgimnazjalnych w związku ze zmianami jakie wprowadza ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w DZ.U. Nr 205, poz (ED.6.12). 25. Wnioski Członków Zarządu. 26. Zakończenie posiedzenia. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) zatwierdził z uwzględnieniem zmian porządek obrad. Punkt 3 Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu. Punkt 4 Wniosek Wydziału Organizacyjnego dotyczący Złożenia przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego w 2011 r. Brak uwag pod względem formalno-prawnym. Naczelnik Wydziału Operacyjno- Prewencyjnego kpt. Grzegorz Styczyński Omówił szczegółowo przedłożoną informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu w 2011 roku. 4

5 Członek Zarządu Pan Andrzej Witczak Zwrócił się do kpt. Grzegorza Styczyńskiego z pytaniem w sprawie pożaru składowiska surowców a mianowicie czy zostały podjęte działania w sprawie cofnięcia zezwolenia na składowanie tych odpadów przemysłowych? Naczelnik Wydziału Operacyjno- Prewencyjnego kpt. Grzegorz Styczyński Komenda Straży Pożarnej nie udzielała zezwolenia na otwarcie tego składowiska. Nie mniej jednak w związku z zaistniałym pożarem, który trwał prawie tydzień czasu służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadzały badania składu powietrza gdzie unosił się dym. W wyniku przeprowadzonego badania nie stwierdzono szkodliwości i zagrożenia dla ludności. Na bieżąco był również prowadzony monitoring. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) zatwierdził i skierował na wszystkie komisje oraz posiedzenie Rady Powiatu Informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego w 2011 r. Punkt 5 Wniosek Wydziału Organizacyjnego dotyczący Sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komedy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w 2011 roku. Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji insp. Zbigniew Polek Szczegółowo omówił przedłożone sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w 2011 roku. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) pozytywnie zaopiniował i skierował na wszystkie komisje i posiedzenie Rady Powiatu Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komedy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w 2011 roku. 5

6 Punkt 6 Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotyczący - uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. Opinia prawna : Brak uwag pod względem formalno prawnym. Opinia Skarbnika: Nie wnoszę uwag. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) podjął Uchwałę Nr IV/8/12 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. Punkt 7 Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości: 1) dotyczący uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata w Powiecie Zduńskowolskim, 2) zajęcia stanowiska, dotyczącego przygotowania przez PCPR w Zduńskiej Woli projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Brak uwag pod względem formalno- prawnym. Opinia Skarbnika: Zgodnie ze stanowiskiem merytorycznym. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Barbara Kałużewska Ustawa nakłada obowiązek opracowania programu rozwoju pieczy zastępczej, który zatwierdza Rada Powiatu. Jeżeli Ministerstwo uruchomi jakiekolwiek środki na finansowanie chociażby 50 % koordynatorów to być może wymagany będzie taki 6

7 program do złożenia wniosku. Program zawiera obecną sytuację oraz działania w zakresie rozwoju pieczy zastępczej. Zobowiązuje ona również by ustalić limit rodzin zastępczych zawodowych oraz określić wysokość świadczeń pieniężnych. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) pozytywnie zaopiniował i skierował na Komisję Programowo-Budżetowej i Komisję Ogólnospołeczną oraz posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata w Powiecie Zduńskowolskim. Zarząd Powiatu stoi na stanowisku utrzymania minimalnej wysokości świadczeń pieniężnych przysługującym rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej Punkt 8 Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotyczący szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Brak uwag pod względem formalno- prawnym. Opinia Skarbnika: Dochody pobierane przez samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw stanowią w myśl zapisów art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) środki publiczne stanowiące nie podatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym. Ustawa ta określa jednocześnie organy pierwszej instancji, organy odwoławcze jak również (w art. 67) stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednich przepisów działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Z w/w względów proszę o ocenę prawną czy zasady przyjęte w uchwale Rady powiatu nie powinny tych zapisów (podstaw prawnych) przywoływać. 7

8 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Barbara Kałużewska Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej mówi o opłatach od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej czy placówce opiekuńczo- wychowawczej. W związku z tym ustawa również mówi o tym, że Rada Powiatu w drodze uchwały może ustalić szczegółowe warunki umarzania w całości bądź w części, odstępowania od ustalania opłaty oraz rozłożenia na raty czy odroczenia terminu płatności. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) zatwierdził i skierował na wszystkie komisje oraz posiedzenie Rady Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Punkt 9 Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotyczący - Sprawozdania z działalności Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w roku 2011 Nie wnoszę uwag co do koncepcji zakończenia sprawy. Opinia Skarbnika: Nie wnoszę uwag. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w roku 2011 oraz nie wnosi uwag. Punkt 10 Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotyczący Informacji na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w Zduńskiej Woli. Opinia Skarbnika - stanowi załącznik do protokołu. 8

9 Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Pan Mariusz Kubiak SPZOZ w Zduńskiej Woli złożył wniosek o poręczenie kredytu przez Powiat Zduńskowolski na kwotę zł. Przedłożona informacja ma na celu pokazanie bieżącej sytuacji Szpitala oraz ułatwienie podjęcia decyzji w tej sprawie. W informacji została również przybliżona tematyka przeprowadzonej kontroli. Natomiast w załącznikach została przedłożona skrócona informacja na temat sytuacji Szpitala na przestrzeni ostatnich 3 lat. Wykazano, że roku 2011 wysokość nadwykonań na koniec listopada wynosiły zł, w tym na hospitalizację zł. W okresie ostatnich 3 lat na koniec roku Szpital wykazywał stratę, gdzie w roku 2011 osiągnęła ona wartość zł. Dane zawarte w informacji są wstępne, podane przez SPZOZ w Zduńskiej Woli na dzień r. Jedną z przyczyn trudnej sytuacji jest wypłata comiesięcznych premii. Zwrócił szczególną uwagę na przychody z NFZ, które z roku na rok zmniejszały się. Natomiast koszty się nie zmniejszały proporcjonalnie do zmniejszających się przychodów. Na tle porównań ukształtowanych się w okresie 3 lat wywnioskowano, iż wiąże się to z przeszacowanymi przychodami i brakiem ograniczeń w realizacji nadwykonań oraz generalnie niedostosowaniem kosztów do prawidłowo wyliczonych przychodów. Przychody SPZOZ są niewykonane proporcjonalnie do założonego planu, ponieważ nie są dostosowane do podpisanego kontraktu z NFZ, gdyż plan przychodów zawiera nadwykonania świadczenia usług medycznych. Natomiast koszty SPZOZ nie są dostosowane do realnych przychodów, w tym do przychodów z NFZ. W załącznikach wykazano również zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne, które narastały z miesiąca na miesiąc. Zobowiązania wymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych pojawiły się po raz pierwszy w miesiącu sierpniu, które wynosiły zł oraz zwiększały się do grudnia do wysokości zł. Zobowiązania wymagalne w wysokości zł przekraczają sumę nadwykonań kontraktu analizowanego okresu gdzie wynosiły zł o kwotę zł. Omówił również sprawozdanie finansowe za okres 11 miesięcy przedstawione przez Dyrektora SPZOZ oraz załączony wskaźnik wykorzystania łóżek, z którego wynika, że wykorzystywanie łóżek szpitala jest na niskim poziomie. Szczegółowo przedstawił konsekwencje jakie niesie za sobą generowanie wzrastającej kwoty zobowiązań zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. 9

10 Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) zatwierdził i skierował na wszystkie komisje oraz posiedzenie Rady Powiatu informację na temat sytuacji ekonomicznofinansowej SPZOZ w Zduńskiej Woli. Punkt 11 Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotyczący Informacji na temat sprawozdania finansowego SPZOZ w Zduńskiej Woli, dotyczącego realizacji planu finansowego za okres od r. do r. Opinia Skarbnika - stanowi załącznik do protokołu. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Pan Mariusz Kubiak Szczegółowo omówił sprawozdanie przedłożone przez Dyrektora SPZOZ. Z analizy tych materiałów można zauważyć, iż sytuacja Szpitala się nie poprawia. Przedstawił Zarządowi również oraz omówił wyniki finansowe za okres 11 miesięcy w rozbiciu na poszczególne komórki informacja stanowi załącznik do protokołu. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Pan Dariusz Kapciak Zapewnił, że sytuacja staje się płynna oraz wszystko z dnia na dzień się poprawia. Poinformował Zarząd, że do dnia 15 lutego br. zgodnie z umową Szpital musi rozliczyć się z NFZ. Odbyło się spotkanie w Łodzi, gdzie uznane zostały nadwykonane świadczenia medyczne za rok Przypomniał, że NFZ zadeklarował zapłacić 55 % nadwykonań za rok 2010 tj. ponad 700 tys. zł. Przybliżył również proces w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Ratownictwa Medycznego z firmą Falck na lata poprzednie. Wydany wyrok w tej sprawie stał się prawomocny, którego żadna instytucja nie może podważyć. Starosta Pan Wojciech Rychlik Zaproponował, by skupić się na podstawie posiadającego wyroku na wezwaniu Prezesa NFZ do unieważnienia tamtego konkursu i dokonania prawidłowego rozstrzygnięcia. Fakt ten pomoże w sprawie odwołania się od decyzji w sprawie 10

11 zwrotu dofinansowania za karetki. Wnioskując na podstawie przedłożonej informacji o wynikach finansowych poszczególnych komórek wynika, że sytuacja jest bardzo zła. Wydział merytoryczny na podstawie zgromadzonych materiałów oraz danych uzyskanych z przeprowadzonej kontroli przygotował informację o sytuacji Szpitala. Zaproponował Zarządowi żeby przedłożone dokumenty w formie zbiorczej informacji skierować na posiedzenie Rady. Radni Powiatu Zduńskowolskiego muszą mieć wiedzę na temat sytuacji finansowej Szpitala. Poinformował Zarząd również, że zorganizowane jest spotkanie konsultacyjne w dniu 23 lutego br. z Panem Markiem Wójcikiem Dyrektorem Biura Związków Powiatów Polskich oraz ekspertem do spraw służby zdrowia. Skarbnika Powiatu Pani Anna Królikowska Problemem uzyskanej straty finansowej Szpitala są nie tylko nadwykonane świadczenia medyczne ale również działalność operacyjna. Przy stracie prawie 3 mln zł na działalność leczniczą to zaledwie 50 % to nadwykonania jak wynika to z dokumentów złożonych przez Dyrektora SPZOZ. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) zatwierdził i skierował na wszystkie komisje oraz posiedzenie Rady Powiatu informację na temat sprawozdania finansowego SPZOZ w Zduńskiej Woli, dotyczącego realizacji planu finansowego za okres od r. do r. Punkt 12 Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotyczący Zaopiniowania Programu Naprawczego oraz przewidywanych kierunków działania, opracowanego i przedłożonego przez Dyrektora SPZOZ w Zduńskiej Woli. Opinia Skarbnika - stanowi załącznik do protokołu. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Pan Mariusz Kubiak Przedstawiony Program Naprawczy przez Dyrektora SPZOZ został szczegółowo przeanalizowany przez wydział. Nie zawiera on szczegółowych działań jednostki wyjścia z trudnej sytuacji finansowej, ponieważ przedstawiona informacja jest bardzo 11

12 ogólna. Niestety na podstawie przedłożonej informacji nie można jednoznacznie stwierdzić czy przedstawione działania przyniosą oczekiwany skutek, ponieważ brak analizy zasobów Szpitala. Brak takiej analizy nie pozwoli wskazać, gdzie należy poprawić funkcjonowanie Szpitala przy zachowaniu standarów NFZ oraz jak dostosować strukturę organizacyjną placówki do faktycznego zapotrzebowania na usługi medyczne mieszkańców powiatu. Program Naprawczy przedłożony nie gwarantuje bilansowania się jednostki oraz zahamowania zwiększającego się zadłużenia SPZOZ. Starosta Pan Wojciech Rychlik Zaproponował, aby zmniejszyć liczbę łóżek, ponieważ zauważalny jest niedobór powierzchni Szpitala w stosunku do obecnej ilości co prowadzi do nadmiaru przyjmowanych pacjentów. Utrzymanie tej nadmiernej ilości łóżek na oddziałach prowadzi do pogłębiającej się straty finansowej Szpitala. Przypomniał, że jedynym płatnikiem jest NFZ dlatego też trzeba przystosować Szpital pod względem rozmiarów. Członek Zarządu Pani Elżbieta Andruszkiewicz Jak wcześniej było powiedziane mimo podejmowanych starań oraz posiadanej wiedzy w kwestii wypłacalności NFZ starta finansowa Szpitala jest bardzo duża. Jak wiadomo jednostką zarządzająca Szpitalem jest Powiat dlatego też należy zrobić wszystko by Szpital prawidłowo funkcjonował. Członek Zarządu Pan Andrzej Witczak Zaproponował, by kwestię zapłaconych nadwykonań za rok 2010 zamknąć, a zająć się wynikiem finansowym w roku Odniósł się do przedstawionego przez Dyrektora SPZOZ Programu Naprawczego aby zwrócić szczególną uwagę na proces informatyzacji oraz wprowadzenie jak najszybciej procesu budżetowania. Z przedłożonych materiałów wynika, że takich procesów nie ma. Można również zauważyć brak odniesienia kosztów do przychodów jak również brak przekazywanych informacji w tym temacie pracownikom. Skutkiem takich działań jest generowana strata m.in. na Oddziale Chirurgicznym od 3 miesięcy. 12

13 Starosta Pan Wojciech Rychlik Zaproponował, żeby przedłożone materiały również w formie informacji skierować na posiedzenie Rady Powiatu oraz na odpowiednie komisje. Program Naprawczy złożony przez Dyrektora Szpitala skierować na posiedzenie Rady do opinii. Zaproponował również, aby rozważyć kwestie poręczenia kredytu dla Szpitala. Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska Program Naprawczy ma doprowadzić Szpital do odzyskania płynności finansowej. Jeśli temu miałoby pomóc poręcznie kredytu to byłoby to uzasadnione. Niestety w chwili obecnej brak dokumentu, który pokazywałby konkretne działania zmierzające do odzyskania tej płynności. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) zatwierdził i skierował na wszystkie komisje oraz posiedzenie Rady Powiatu Programu Naprawczego oraz przewidywanych kierunków działania, opracowanego i przedłożonego przez Dyrektora SPZOZ w Zduńskiej Woli. Punkt 13 Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotyczący upoważnienia Zarządu Powiatu do przeprowadzenia postępowania w celu ustalenia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2011 SPZOZ w Zduńskiej Woli. Brak uwag pod względem formalno- prawnym. Opinia Skarbnika: Nie wnoszę uwag. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) pozytywnie zaopiniował i skierował na Komisję Programowo- Budżetową i Komisję Ogólnospołeczną oraz posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do przeprowadzenia postępowania w celu ustalenia kandydata na biegłego 13

14 rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2011 SPZOZ w Zduńskiej Woli. Punkt 14 Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotyczący wsparcia finansowego w wysokości 3.000,00 zł na remont łazienki pacjentów na Oddziale Dziecięcym zakup armatury i wyposażenia (zgodnie z załączonym wnioskiem SP ZOZ w Zduńskiej Woli z dnia 2 stycznia 2012 r.). Brak uwag pod względem formalno- prawnym. Opinia Skarbnika: Akcept Zarządu oznacza konieczność ustalenia planu finansowego na podstawie uchwały Rady Powiatu. Zabezpieczenie finansowe wniosku rezerwa ogólna budżetu ustalonego na rok Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) wyraził zgodę na wsparcie finansowe w wysokości 3.000,00 zł na remont łazienki pacjentów na Oddziale Dziecięcym. Punkt 15 Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotyczący Współudziału Powiatu Zduńskowolskiego w realizacji Kampanii profilaktycznoedukacyjnej Porozmawiajmy o HIV/AIDS wśród uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego, poprzez sfinansowanie w roku 2012 warsztatów zajęciowych realizowanych w ramach przedmiotowej kampanii. Brak uwag pod względem formalno- prawnym. Opinia Skarbnika: Pozytywnie opiniuje wniosek. 14

15 Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Pan Mariusz Kubiak Zabezpieczona kwota w budżecie powiatu tj zł, która nie przewiduje przeprowadzenia warsztatów w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli. Natomiast aby przeprowadzić kampanię w klasach pierwszych we wszystkich szkołach trzeba zwiększyć kwotę przeznaczoną na ten cel do zł. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) podjął Uchwałę Nr IV/9/12 w sprawie współudziału Powiatu Zduńskowolskiego w Kampanii profilaktycznoedukacyjnej Porozmawiajmy o HIV/AIDS wśród uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego, poprzez sfinansowanie w roku 2012 warsztatów zajęciowych realizowanych w ramach przedmiotowej kampanii. Punkt 16 Wniosek Wydziału Organizacyjnego dotyczący Sprawozdania Starosty Zduńskowolskiego z realizacji powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Bezpieczny Powiat Zduńskowolski , za rok Nie wnoszę uwag pod względem formalno- prawnym. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) zatwierdził i skierował na Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej oraz Komisję Ogólnospołeczną a także na posiedzenie Rady Powiatu sprawozdanie z realizacji powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Bezpieczny Powiat Zduńskowolski , za rok Punkt 17 Wniosek Wydziału Organizacyjnego dotyczący zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. 15

16 Brak uwag pod względem formalno- prawnym. Sekretarz Powiatu Pan Jacek Hillebrand Wyjaśnił i omówił wprowadzone zmiany w regulaminie organizacyjnym. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) pozytywnie zaopiniował i skierował na wszystkie komisje oraz posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. Punkt 18 Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu dotyczący Upoważnienia Starosty Zduńskowolskiego do organizowania i współorganizowania imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym, rocznicowym, gospodarczym oraz organizacji obchodów świąt narodowych i realizacji innych zadań z tego zakresu związanych z promocją powiatu zduńskowolskiego. Brak uwag pod względem formalno- prawnym. Opinia Skarbnika: Nie wnoszę uwag. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) podjął Uchwałę Nr IV/10/12 w sprawie upoważnienia Starosty Zduńskowolskiego do organizowania i współorganizowania imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym, rocznicowym, gospodarczym oraz organizacji obchodów świąt narodowych i realizacji innych zadań z tego zakresu związanych z promocją powiatu zduńskowolskiego. Punkt 19 Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 16

17 pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na rok Brak uwag pod względem formalno- prawnym. Opinia Skarbnika: Pozytywnie opiniuję pod względem finansowym. Sprawę celowości podejmowania różnorodności form kształcenia w kontekście potrzeb szkół pozostawiam do oceny merytorycznej. Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Krystyna Niewiadomska Podział środków finansowych został zgłoszony przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe. W roku ubiegłym na ten cel pozostała niewykorzystana kwota ponad 80 tys. zł. W porozumieniu z dyrektorami szkół ustalona zaproponowano maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w wysokości 50 % poniesionych kosztów, nie więcej niż 1000 zł za semestr, w ubiegłym roku było to 760 zł. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) podjął Uchwałę Nr IV/11/12 w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na rok Punkt 20 Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynikających z obowiązku realizacji art.30a Karty Nauczyciela za rok Opinia Skarbnika: Nie wnoszę uwag. 17

18 Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) zatwierdził i skierował na Komisję Ogólnospołeczną oraz posiedzenie Rady Powiatu analizę wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok Punkt 21 Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego, w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Zduńskowolskiego do udziału w Projekcie Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy z Województwem Łódzkim. Projekt uchwały pod względem formalno- prawnym nie budzi zastrzeżeń. Opinia Skarbnika: Nie wnoszę uwag. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) pozytywnie zaopiniował i skierował na wszystkie komisje oraz posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Zduńskowolskiego do udziału w Projekcie Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego. Punkt 22 Wniosek Wydziału Inwestycji, Dróg i Funduszy Zewnętrznych dotyczący wprowadzenia do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata stanowiącego załącznik nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Zduńskowolskiego zadania pod nazwą: Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego. Brak uwag pod względem formalno-prawnym. 18

19 Opinia Skarbnika: Bez uwag. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) pozytywnie zaopiniował i skierował na wszystkie komisje oraz posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata stanowiącego załącznik nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Zduńskowolskiego zadania pod nazwą: Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego. Punkt 23 Uchwały budżetowe. Pani Skarbnik Powiatu przedstawiła Zarządowi projekty uchwał: A. Rady Powiatu: 1. w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/90/11 w sprawie uchwalenia budżetu na rok Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) pozytywnie zaopiniował i skierował na wszystkie komisje oraz posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/90/11 w sprawie uchwalenia budżetu na rok w sprawie zmian programu emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) pozytywnie zaopiniował i skierował na wszystkie komisje oraz posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian programu emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego. 3. w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/89/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata

20 Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) pozytywnie zaopiniował i skierował na wszystkie komisje oraz posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/89/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/90/11 w sprawie uchwalenia budżetu na rok Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) pozytywnie zaopiniował i skierował na wszystkie komisje oraz posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/90/11 w sprawie uchwalenia budżetu na rok B. Zarządu Powiatu 1. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) podjął Uchwałę Nr IV/12/12 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok Punkt 24 Sprawy różne. 1) Informacja dotycząca projektu Bezpośrednie wspomaganie rozwoju szkół poprzez wdrażanie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli. Temat przeniesiony na kolejny Zarząd Powiatu. 2) Informacja dotycząca zmiany od 1 września 2012 r. ustroju szkół ponadgimnazjalnych w związku ze zmianami jakie wprowadza ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz. U. Nr 205, poz Temat przeniesiony na kolejny Zarząd Powiatu. 20

21 3) Zaangażowanie środków finansowych na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Pan Mariusz Kubiak Wpłynęło pismo od Pani Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy z prośbą o czasowe zaangażowanie środków Powiatu w kwocie zł na potrzeby finansowe Środowiskowego Domu Samopomocy pismo stanowi załącznik do protokołu. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) po pozytywnej opinii Pani Skarbnik wyraził zgodę na czasowe zaangażowanie środków z budżetu Powiatu w powyższej sprawie. 4) Sprawa powierzenia zadań powiatowych Miejskiej Biblioteki Publicznej. Starosta Pan Wojciech Rychlik Poinformował Zarząd, że zakończył się wstępny proces biblioteki powiatowej w porozumieniu z Miejską biblioteką Publiczną. Wraz z Prezydentem Krzysztofem Jędrzejewskim ustalono kwotę 110 tys. zł. Wielkość środków przekazywanych przez Powiat w latach następnych będzie zwiększana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. 5) Protest w sprawie likwidacji samodzielności Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów) zapoznał się ze stanowiskiem i skierował na wszystkie komisje oraz posiedzenie Rady Powiatu protest w sprawie likwidacji samodzielności Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli. Punkt 25 Wnioski Członków Zarządu Nie zgłoszono. 21

22 Punkt 26 Posiedzenie zakończył Starosta Pan Wojciech Rychlik Na tym protokół zakończono. Starosta Wojciech Rychlik Przewodniczący Zarządu Witold Oleszczyk - Wicestarosta Marcin Łabędzki Członek Zarządu Elżbieta Andruszkiewicz Członek Zarządu Andrzej Witczak - Członek Zarządu Protokołowała: Marta Wojtczak 22

Protokół Nr IV/6/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/6/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/6/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/12. Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół Nr 1/12. Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 1/12 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 20 lutego 2012 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku

Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/16/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/16/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/16/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.04.2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/13/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/13/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/13/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.03.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki - Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/17/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/17/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/17/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 19.04.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki - Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/3/14 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/3/14 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/3/14 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16.12.2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/10/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/10/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/10/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10.03.2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Hanna Iwaniuk Członek Zarządu 4. Adam

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/25/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/25/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/25/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 07.06.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/ 23 /15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/ 23 /15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/ 23 /15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23.06.2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki - Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/22/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/22/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/22/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18.05.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Hanna Iwaniuk Członek Zarządu 4. Adam

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/33/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 września 2010 roku

Protokół Nr III/33/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 września 2010 roku Protokół Nr III/33/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 września 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/01/09 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 13 stycznia 2009 roku

Protokół nr III/01/09 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 13 stycznia 2009 roku Protokół nr III/01/09 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 13 stycznia 2009 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku

Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/44/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/44/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/44/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18.10.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/06/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06 lutego 2008 roku

Protokół nr III/06/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06 lutego 2008 roku Protokół nr III/06/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06 lutego 2008 roku w naradzie udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/33/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 września 2011 r.

Protokół Nr IV/33/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 września 2011 r. Protokół Nr IV/33/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/28/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/28/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/28/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28.06.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/4/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 31 stycznia 2012 r.

Protokół Nr IV/4/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. Protokół Nr IV/4/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz. 13 00 14 05 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Łukowie za 2012 rok.

Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Łukowie za 2012 rok. Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Łukowie za 2012 rok. Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych w 2012 r. działała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2011. Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół Nr 7/2011. Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 7/2011 Z posiedzenia Komisji Ogólnospołecznej odbytej w dniu 28 września 2011roku w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41 o godz. 14:00 14.30 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/12 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 6 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR IV/21/12 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 6 marca 2012 r. UCHWAŁA NR IV/21/12 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie zmian w UCHWALE NR XI/8911 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Protokół nr 39/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniach 29 listopada 2017 r. w godz. 12 45 14 55 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/180/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXV/180/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016r. UCHWAŁA NR XXV/180/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji na 2017r. Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz. 9 00 11 20 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 31 maja br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018r.

UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018r. UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2019r. Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/239/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2017r.

UCHWAŁA NR XXXV/239/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2017r. UCHWAŁA NR XXXV/239/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji na 2018r. Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 167/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 167/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 167/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 19 kwietnia 2018 r. w godz. od 9 30 do 13 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli (ED.32/08).

Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli (ED.32/08). Protokół nr III/19/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 6 maja 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Józef Śnieg Członek Zarządu 3. Maria Adamiak Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Protokół nr 55/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 17 grudnia 2015 r., w godz. 9 00 11 00 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 18 stycznia 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 3/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 18 stycznia 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 3/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 18 stycznia 2018 r. w godz. 9 00 12 35 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/91/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015r.

UCHWAŁA NR XIV/91/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA NR XIV/91/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2016r. Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Uchwalić Plan Pracy Rady Powiatu w Siedlcach na 2016 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Uchwalić Plan Pracy Rady Powiatu w Siedlcach na 2016 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII/89/2015 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2016 rok Na podstawie 14 ust. 1 i 4 oraz 44 ust. 2 Statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 5 / 2015 posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego odbytego w dniu 2 marca 2015 roku, o godz.14 30

PROTOKÓŁ Nr 5 / 2015 posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego odbytego w dniu 2 marca 2015 roku, o godz.14 30 W posiedzeniu udział wzięli: PROTOKÓŁ Nr 5 / 2015 posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego odbytego w dniu 2 marca 2015 roku, o godz.14 30 1. Leszek Margas - Wicestarosta Radomski 2. Marek Jarosz - Członek

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY Załącznik do uchwały Nr V/28/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2015r. LP Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY TREŚĆ ZADANIA PRZY REALIZACJI ZADANIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 18/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku

P R O T O K Ó Ł NR 18/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku P R O T O K Ó Ł NR 18/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz. 8 00 9 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/144/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/144/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/144/2016 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu i Planów Pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2017 rok Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 27 ust. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 37/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 3 sierpnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 37/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 3 sierpnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 37/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 3 sierpnia 2015 r., w godz. 12 00 15 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/28/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR III/28/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR III/28/2015 Rady Powiatu z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2015 rok Na podstawie 44 ust. 2 Statutu Powiatu ego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 45/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 20 grudnia 2016 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 45/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 20 grudnia 2016 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 45/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 20 grudnia 2016 r. w godz. 8 30 11 30 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Okrzei 4, Racibórz

PROTOKÓŁ NR 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Okrzei 4, Racibórz OR.IV.0022.1.45.2018 PROTOKÓŁ NR 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 listopada 2018 r. Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Okrzei 4, 47 400 Racibórz Obecni na posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 25 stycznia 2017 r.

Protokół nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 25 stycznia 2017 r. r( Protokół nr 0022.107.2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 25 stycznia 2017 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 10 00. Obradom przewodniczył Starosta Wieńczysław Oblizajek. W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 190/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 listopada 2010r.

PROTOKÓŁ NR 190/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 listopada 2010r. PROTOKÓŁ NR 190/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 listopada 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 143/2013

PROTOKÓŁ NR 143/2013 OR.II.0022.1.45.2013 PROTOKÓŁ NR 143/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 grudnia 2013 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Spraw Społeczno Obywatelskich Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej za 2016 rok.

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Spraw Społeczno Obywatelskich Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej za 2016 rok. SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Spraw Społeczno Obywatelskich Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej za 2016 rok. Komisja Spraw Społeczno Obywatelskich w roku 2016 realizowała plan pracy przyjęty uchwałą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/265/13 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 31 stycznia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu w okresie od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Ad.1 Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Ad.1 Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad. Protokół nr 32/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 9 października 2017 r. w godz. 13 00 15 00 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 97/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 97/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 97/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 16 listopada 2016 r. w godz. od 9 00 do 11 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 18/2/2013 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 18/2/2013 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ Nr 18/2/2013 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa odbytego w dniu 20.03.2013r. Obecność na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych gości wg list obecności stanowiących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2019 rok Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 27 ust. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 września 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 43/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 września 2015 r. OR.II.0022.1.41.2015 PROTOKÓŁ NR 43/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 września 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 19/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 15 czerwca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 19/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 15 czerwca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 19/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 15 czerwca 2016 r., w godz. 10 00 10 45 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

- główny specj.ds. zarządzania kryzysowego 10.Przemysław Bury - dyrektor ZOZ w Wągrowcu, - dyrektor ds. inwestycji w ZOZ w Wągrowcu,

- główny specj.ds. zarządzania kryzysowego 10.Przemysław Bury - dyrektor ZOZ w Wągrowcu, - dyrektor ds. inwestycji w ZOZ w Wągrowcu, PROTOKÓŁ NR 189 /2018 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 stycznia 2018 roku, które odbyło się w sali nr 108 Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz. 14.15. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/32/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 5 sierpnia 2008 roku

Protokół nr III/32/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 5 sierpnia 2008 roku Protokół nr III/32/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 5 sierpnia 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 160/2014

PROTOKÓŁ NR 160/2014 OR.II.0022.1.15.2014 PROTOKÓŁ NR 160/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 kwietnia 2014 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Ad.1 Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Ad.1 Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad. Protokół nr 1/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 11 stycznia 2016 r., w godz. 9 00 10 15 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 38/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 17 sierpnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 38/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 17 sierpnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 38/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 17 sierpnia 2015 r., w godz. 10 00 12 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 6 czerwca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 17/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 6 czerwca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 17/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 6 czerwca 2016 r., w godz. 11 00 14 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 38/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 21 listopada 2017 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 38/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 21 listopada 2017 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 38/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 21 listopada 2017 r. w godz. 13 00 14 45 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 26 lipca br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 7 września 2017 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Protokół nr LVIII/2018 z obrad LVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji, zwołanej na dzień 15 marca 2018 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Ad. 1 O godz. 15.00 LVIII

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007

Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007 Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/54/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/54/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/54/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 20.12.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/33/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/33/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/33/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16.08.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 31 marca 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 14/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 31 marca 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 14/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 31 marca 2015 r., w godz. 9 20 15 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 27/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 18 grudnia 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 27/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 18 grudnia 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 27/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 18 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 54/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 10 grudnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 54/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 10 grudnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 54/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 10 grudnia 2015 r., w godz. 9 00 10 00 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r.

Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r. Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r. Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady sesji w Sali Konferencyjnej Starostwa

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU W 2014 roku Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła ogółem 5 protokołowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/269/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/269/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/269/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2014 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/ 42 /15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/ 42 /15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/ 42 /15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16.11.2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki - Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 154/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 154/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 154/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 18 stycznia 2018 r. w godz. od 9 30 do 11 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II /15/ 2014 Rady Powiatu w Siedlcach

UCHWAŁA NR II /15/ 2014 Rady Powiatu w Siedlcach UCHWAŁA NR II /15/ 2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu na 2015 rok Na podstawie 14 ust. 1, 3 i 4 Statutu Powiatu Siedleckiego stanowiącego załącznik do Uchwały

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2016

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2016 PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2016 Konin, listopad 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2016 L. p. TEMATYKA 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo