Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości cz.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości cz.1"

Transkrypt

1 Projekt rewitalizacji dawnej papierni w Konstancinie Jeziornie by MAU Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości cz.1 Joanna Wis-Bielewicz, Katarzyna Dziamara-Rzucidło 19 stycznia 2015 roku, Radziejowice

2 LPRP Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości CYKL WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oparty na potrzebach społeczności PODEJŚCIE ZINTEGROWANE W RAMACH WYBRANYCH ELEMENTÓW CYKLU klastry inkubatory ulgi podatkowe przyjazna administracja Polityka miejska Systemy transportu Inteligentne specjalizacje Dostępne fundusze Szkolenia Samozatrudnienie Biura pośrednictwa pracy Edukacja podstawowa Edukacja wyższa Praca dochody Opieka zdrowotna Opieka społeczna szczególnie opieka nad dziećmi i osobami starszymi Atrakcyjne opcje spędzania czasu wolnego 2

3 LPRP Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości ETAPY TWORZENIA I REALIZACJI LPRP Analiza ex-ante sytuacji i potrzeb Formułowanie planu działań Proces wdrożenia Monitoring i ewaluacja Konsultacje społeczne częścią wszystkich etapów tworzenia i realizacji LPRP 3

4 LPRP Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości PODSTAWOWE NARZĘDZIA INTERWENCJI W RAMACH LPRP WSPARCIE FINANSOWE USŁUGI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EDUKACJA/ SZKOLENIA 4

5 LPRP Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości TRZY FILARY LPRP LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WSPARCIE FINANSOWE USŁUGI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EDUKACJA/ SZKOLENIA 5

6 LPRP Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości NARZĘDZIA Analiza ex-ante sytuacji i potrzeb Formułowanie planu działań Proces wdrożenia Monitoring i ewaluacja 1. Analiza Status quo Desk research istniejących dokumentów strategicznych Desk research danych statystycznych Porównanie danych, analiza trendów desk research Pozyskanie brakujących danych metodą partycypacyjną, spotkania, kwestionariusze, dialog Wnioski: - Ocena skuteczności zastosowanych strategii - Ocena skuteczności wykorzystanych narzędzi - Ocena skuteczności partnerów 6

7 LPRP Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości NARZĘDZIA Analiza ex-ante sytuacji i potrzeb Formułowanie planu działań Proces wdrożenia Monitoring i ewaluacja II. Analiza potencjałów Analiza trendów makro i mikroekonomicznych desk research Analiza Potrzeb lokalnych - partycypacja Analiza dostępnych środków finansowych RPO, Instytucje finansowe, potencjalne partnerstwa Analiza ram prawnych III. FORMUŁOWANIE PLANU DZIAŁAŃ 7

8 I. Jednostki i grupy tworzące lokalną społeczność 1. DEMOGRAFIA wiek populacji, struktura populacji, gęstość zamieszkania 2. BEZROBOCIE stopa i struktura 3. ZASOBNOŚĆ LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI struktura zasobów i zdolność ich mobilizacji na rzecz przedsiębiorczości, struktura wynagrodzeń 4. STRUKTURA ZAMIESZKANIA i JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ miasto / wieś, własność nieruchomości posiadanie własnych domów sprzyja rozwojowi (inkubacji) nowych firm), dostępność miejsc zamieszkania dostosowanych do zamożności (zwłaszcza osób będących głównymi odbiorcami LPRP) 5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I JAKOŚĆ ŻYCIA- dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego, 8

9 II. EDUKACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 1. POZIOM KOMPETENCJI I STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW- poziom kompetencji oraz struktura (np. im większa liczba menadżerów tym wyższy poziom przedsiębiorczości 2. STRUKTURA EDUKACJI PODSTAWOWEJ i ŚREDNIEJ 3. STRUKTURA EDUKACJI WYŻSZEJ w tym poziom dostosowania do lokalnego rynku pracy 9

10 III. UŁATWIENIA WEJŚCIA NA RYNEK PRACY 1. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY - szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy IV. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW 1. STRUKTURA FIRM im więcej małych firm tym większa szansa na wyzwalanie kolejnych inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości 2. ISTNIEJĄCE SYSTEMY I INSTYTUCJE WSPARCIA i efekty ich działania (m.in. inkubatory przedsiębiorczości, klastry, specjalne strefy ekonomiczne, szkolenia zawodowe, wsparcie finansowe, ulgi podatkowe) 3. PRZEJRZYSTOŚĆ i SPÓJNOŚĆ SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 4. JAKOŚĆ OBSŁUGI ADMINISTRACJI łatwość w dokonywaniu formalności, przyjazna komunikacja dotycząca zasad i procedur, przejrzystość i szybkość w zakresie wydawania decyzji administracyjnych 10

11 V. POWIĄZANE POLITYKI I STRATEGIE 1. ISTNIEJĄCE TRADYCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI często wyrażone i opisane w ramach inteligentnych specjalizacji 2. ZASOBNOŚĆ I STRUKTURA DOSTĘPNCH FUNDUSZY środki finansowe publiczne i prywatne możliwe do wykorzystania dla LPRP 3. POZIOM ROZWOJU I CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY dostępność komunikacyjna, obecność dużych hubów transportowych, przesiadkowych 4. ZIT i RLKS (LEADER) istniejące i tworzone wykorzystanie synergii 5. OBECNA CHARAKTERYSTYKA REGIONU czy posiada silne i konkurencyjne ośrodki wzrostu, czy istnieją systemy dyfuzji rozwoju możliwe do wykorzystania na poziomie lokalnym 6. ISTNIEJĄCE PROGRAMY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ICH EFEKTY - wykorzystanie wiedzy o sukcesach i porażkach istniejących programów lokalnych i z innych regionów, krajów oraz zdefiniowanie przyczyn powodzenia lub niepowodzenia 11

12 LPRP Przygotowanie LOKALNEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Strategii Rozwoju Mszczonowa do 2020 roku 12

13 LPRP Przygotowanie LOKALNEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Strategii Rozwoju Mszczonowa do 2020 roku Cel nadrzędny, WIZJA : Zdobycie i utrzymanie konkurencyjnej pozycji w stosunku do gmin ościennych poprzez stwarzanie warunków do harmonijnego i dynamicznego rozwoju gospodarczego 13

14 LPRP Przygotowanie LOKALNEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Strategii Rozwoju Mszczonowa do 2020 roku Długoterminowe cele strategiczne (10 lat) I. Wykorzystanie atutu lokalizacji w celu pozyskania inwestorów zewnętrznych i mobilizacji kapitału lokalnego sprzyjającego procesom przekształceń własnościowych II. Rozwój infrastruktury na terenie gminy III. Podniesienie jakości kapitału ludzkiego IV. Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa V. Poprawa warunków życia społeczeństwa lokalnego VI. Wykorzystanie bliskości Warszawy i potencjału środowiska naturalnego dla potrzeb rozwoju gospodarczego VII. Rozwój funkcji ponad lokalnych gminy 14

15 Ad. 1. DEMOGRAFIA wiek populacji, struktura populacji, gęstość zaludnienia MSZCZONÓW Gmina miejsko- wiejska w 2007 roku zamieszkiwało mieszkańców, w tym na terenie miasta 6477 mieszkańców. W 2007 roku ludność miasta i gminy w wieku: - przedprodukcyjnym stanowi 24,1%, z tego w mieście 22,4% - produkcyjnym stanowi 61,1%, z tego w mieście 64,4% - poprodukcyjnym stanowi 14,8%, z tego w mieście 13,2% Interwencje podniesienie poziomu kształcenia oraz jakości infrastruktury oświatowej slajdy 18, 26, 27 brak danych dotyczących skuteczności zastosowanych strategii dla rozwoju przedsiębiorczości 15

16 Ad.2. BEZROBOCIE stopa i struktura Wnioski nie znajdują potwierdzenia w kolejnej tabeli, największą grupę wśród bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem podstawowym Na dzień w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żyrardowie zarejestrowanych było 371 bezrobotnych z terenu miasta i gminy Mszczonów W latach największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w wieku czyli tzw. wyż demograficzny z lat 70tych spadek bezrobocia w odniesieniu do bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (o 92 osoby), oraz podstawowym i niepełnym podstawowym (o 71 osób) ( koniunktura w sektorze budownictwa) r.- wzrost o 17 osób wśród osób bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym W 2007r. bezrobotni z grupy 55 + wynosiła 32 osoby 8,6 %ogółu bezrobotnych Najwięcej trudności w znalezieniu pracy mają absolwenci szkół średnich oraz zasadniczych, a najmniej zaś absolwenci szkół wyższych. Do 1999 roku wyłącznie absolwenci szkół wyższych nie mieli problemów ze znalezieniem pracy. Dopiero w 2000 roku zarejestrowano 7 absolwentów z wykształceniem wyższym. 16

17 Ad.2. BEZROBOCIE stopa i struktura MSZCZONÓW 17

18 Ad.3. ZASOBNOŚĆ LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI struktura zasobów i zdolność ich mobilizacji na rzecz przedsiębiorczości, struktura wynagrodzeń Łącznie na terenie Miasta i Gminy Mszczonów jest zarejestrowanych 774 podmiotów gospodarczych. Miasto Mszczonów powiązane jest gospodarczo z różnymi regionami kraju dzięki rozwijającej się produkcji i kompleksowej obsłudze logistycznej w firmach zagranicznych, istniejących w dzielnicach przemysłowych miasta i gminy Mszczonów BRAK INFORMACJI O STRUKTURZE ZASOBNOŚCI POPULACJI, w dokumencie pojawia się jedynie informacja na temat ilości prowadzonych firm 18

19 Ad.4. STRUKTURA ZAMIESZKANIA i JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ miasto / wieś, własność nieruchomości posiadanie własnych domów sprzyja rozwojowi (inkubacji) nowych firm Na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, na terenie miasta i gminy Mszczonów ogółem istniały 1974 budynki mieszkalne, z czego w mieście 795, a na terenach wiejskich 1179, Mszczonowska Spółdzielnia Mieszkaniowa - 26 budynków mieszkalnych o mieszkaniach, w których zamieszkuje osób- budynki z lat stan techniczny dostateczny (brak termomodernizacji) w niektórych przypadkach bardzo dobry. Wspólnota Mieszkaniowa Poniatowskiego i Wspólnota Mieszkaniowa Keramzyt, które zarządzają 9 budynkami mieszkalnymi o 132 lokalach mieszkalnych. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mszczonów wchodzi 65 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni m2. Brak jest rezerwy mieszkań komunalnych. Gmina posiada rezerwę terenów pod budownictwo jednorodzinne- BRAK OCENY POTENCJAŁU WW. dla rozwoju potencjału gospodarczego i przedsiębiorczości 19

20 Ad.5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ - dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego; a) Oświata - 6 szkół podstawowych, 912 uczniów - 2 szkoły gimnazjalne, 551 uczniów - Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów, 131 uczniów - Zespół Szkół, 112 uczniów kierunki: ogrodniczy, ekonomicznoadministracyjny i agrobiznesu - Przedszkole Miejskie, 124 dzieci Planowane inwestycje, sala gimnastyczna, boiska szkolne, docieplenie budynków. Zauważono brak kadry przygotowanej do nauki języków brak wniosków, czy potrzebne jest nauczanie języków, a w konsekwencji czy potrzebna jest odpowiednia kadra- szkolenia program nauczania w szkołach etc. 20

21 Ad.5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ - dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego; b) Opieka Społeczna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej : - udziela zasiłków stałych lub okresowych pomocy na zakup leków, zasiłków pogrzebowych, dla kobiet w ciąży i wychowujących dzieci, posiłków dla dzieci, usług opiekuńczych. - świadczy usługi opiekuńcze dla osób obłożnie chorych i wymagających tylko pomocy w czynnościach domowych. W/w usługi wykonuje 7 opiekunek ośrodka, które opiekują się 34 osobami. Dom dla Ofiar Przemocy - prowadzony przez Stowarzyszenie FILOS Świetlica Terapeutyczno-Wychowawcza prowadzona przez MOPS wraz z lokalnymi szkołami 21

22 Ad.5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego c) Służba zdrowia - Zdrowie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyna Rodzinna w Mszczonowie, - Centrum Medyczne Lekarz dla Ciebie przychodnia, w której przyjmują lekarze specjaliści, istnieje od 2 lat, - Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Optyczno-Okulistyczne SZELIGA - Filia Pogotowia Ratunkowego Mszczonowie, - 3 prywatne gabinety lekarskie, - 4 prywatne gabinety stomatologiczne, - punkt rehabilitacyjny w Osuchowie, - Punkt RTG w Mszczonowie, - 4 apteki w Mszczonowie i 1 punkt apteczny w Osuchowie 22

23 Ad.5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ - dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego; d) Kultura - Mszczonowski Ośrodek Kultury, - sala teatralno- kinowa, pracownie tematyczne, galeria, klub dla młodzieży, organizacja wydarzeń specjalnych, Grupa folklorystyczna Tradycja, w ramach MOK działają: Grupa Teatralna Skorpion, Grupa taneczna, Grupa plastyczna, Chór emerytów i rencistów Słoneczko - Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie posiadająca swój Punkt Biblioteczny w Osuchowie - Wirtualne Muzeum Ziemi Mszczonowskiej - 23

24 Ad.5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego e) Sport, rekreacja, turystyka Ośrodek Sportu i Rekreacji koordynuje sekcje sportowe w tym: Klub Sportowy Mszczonowianka oraz Uczniowskie Kluby Sportowe; W trakcie urządzania są: boisko do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki przy gimnazjum w Mszczonowie; Gmina posiada zbiornik wodny w Zbiroży Św. Anna o powierzchni 12 ha na bazie którego planuje się stworzenie bazy o charakterze rekreacyjnym dla mieszkańców miasta i gminy; Na terenie Osuchowa istnieje zespół pałacowo parkowy będący Ośrodkiem Szkoleniowym ZUS-u; Teren miasta i gminy ma ciekawe położenie i dogodną komunikację, jednak z uwagi na brak bazy hotelowej i gastronomicznej nie stanowi atrakcji turystycznej; potencjał zaadresowany w planach inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury na zbiorniku ANKA Zainteresowanie rolników tworzeniem gospodarstw agroturystycznych zaadresowane strategią slajdy 28,29,30 24

25 Ad.5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego, f) Działalność organizacji pozarządowych Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Hufiec ZHP Mszczonów, Mszczonowska Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech Dziecka", KS Mszczonowianka, LKS Osuchów, Fundusz Młodych WEHIKUŁ, Fundacja Źródło Życia, Mszczonowska Fundacja na Rzecz Ratowania Życia im. Liliany, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mszczonowie, TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ Mszczonowa, Dom dla Ofiar Przemocy w miejscowości Gąba, Klub Seniora Złota Jesień ; 25

26 Ad.5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego, g) Środowisko - Bardzo dobra jakość powietrza dzięki likwidacji 3 kotłowni węglowych dzięki inwestycji w energię geotermalną oraz montaż filtrów przez zakłady prywatne - Ograniczenie hałasu oraz zanieczyszczeń dzięki budowie obwodnicy miasta i wyeliminowania ruchu samochodów ciężarowych w Centrum Mszczonowa - Gospodarka odpadami- wysypisko czynne do 2012 roku gmina ma teren przeznaczony pod budowę Zakładu Utylizacji odpadów WNIOSKI w strategii zaadresowane zostały wszystkie elementy niezbędne do zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenia jakości życia nie został jednak zaadresowany ich potencjał na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy 26

27 Ad.1. POZIOM KOMPETENCJI I STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW- poziom kompetencji oraz struktura (np. im większa liczba menadżerów tym wyższy poziom przedsiębiorczości) 2. STRUKTURA EDUKACJI PODSTAWOWEJ i ŚREDNIEJ 3. STRUKTURA EDUKACJI WYŻSZEJ w tym poziom dostosowania do lokalnego rynku pracy BRAK POWIĄZANIA POZIOMU WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW Z ROZWOJEM RYNKU PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 27

28 1. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY - szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy a) Instytucje administracji publicznej Centrum Informacji w Mszczonowie Powiatowy Urząd Pracy - konsultacje i poradnictwo pracy - kursy przyuczające do zawodu (obsługa komputera, nauka języka etc). - Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości - Informacje na temat funduszy strukturalnych - pomoc rolnikom - promocja gminy oraz działalność promocyjno-reklamowa na rzecz MŚP; - programu szkoleń podnoszących i zmieniających kwalifikacje w zależności od ujawniających się potrzeb na rynku pracy - podejmowanie działań mających na celu przełamywanie barier psychologicznych przed zmianą kwalifikacji poprzez promowanie korzyści i szans związanych ze zmianą zawodu - opracowanie systemu zachęt preferujących osoby z wyższymi kwalifikacjami - nawiązanie współpracy z PUP i największymi pracodawcami w celu określenia zapotrzebowania na osoby z wyższymi kwalifikacjami i opracowanie wspólnych działań na rzecz ich pozyskania; 28

29 1. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY - szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy b) Oświata -współpraca z dyrektorami szkół i Kuratorium - wprowadzania nowoczesnych metod nauczania i form oświaty poza lekcyjnej, - poprawa jakości i efektywności kształcenia i umiejętności uczniów, - organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, - podniesienie efektywności zarządzania oświatą, - podniesienie sprawności funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, - wykorzystanie bazy szkół wiejskich do prowadzenia działalności pozaszkolnej, - utworzenie kierunku kształcenia zgodnego z zapotrzebowaniem rynku, - poprawa bazy sportowej przy szkołach, 29

30 1. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY - szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy b) Oświata -współpraca z dyrektorami szkół i Kuratorium - opracowanie bilansu potrzeb w zakresie profili kształcenia w nawiązaniu do preferowanych kierunków rozwoju gminy, - kontynuacja działań promujących młodzież szczególnie uzdolnioną i nauczycieli osiągających wybitne wyniki w procesie dydaktycznym. - modernizacja i rozbudowa bazy lokalowej szkół i placówek oświatowych, - systematyczne doposażanie i modernizacja szkół i placówek oświatowych w sprzęt komputerowy i w inne urządzenia multimedialne niezbędne do prowadzenia otwartych pracowni multimedialnych w ramach których są prowadzone również punktu doradcze; 30

31 1. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY - szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy c) Wsparcie sektora rolnicznego Działanie na rzecz rozwoju przetwórstwa - opracowanie wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego bilansu potrzeb w zakresie przetwórstwa poszczególnych produktów rolniczych, - pracowanie oferty i nawiązanie kontaktu z firmami działającymi w zakresie przetwórstwa produktów rolnych; 31

32 1. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY - szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy c) Wsparcie sektora rolnicznego Podniesienie dochodowości pracy w rolnictwie - promocja wspólnie z MODR uprawy i hodowli o wysokiej dochodowości oraz wspieranie programu dolesień, - pomoc w organizowaniu się rolników indywidualnych w grupy producenckie i marketingowe, - podjęcie działań wspólnie z MODR mających na celu zainteresowanie obszarem gminy firm zajmujących się obrotem produktami rolniczymi; 32

33 1. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY - szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy c) Wsparcie sektora rolnicznego Działanie na rzecz rozwoju alternatywnych miejsc pracy na obszarach wiejskich. - opracowanie zakresu potrzeb rozwoju usług związanych z obsługą rolnictwa oraz usług na rzecz obsługi ludności w obszarach wiejskich, - rozpoznanie możliwości wsparcia osób podejmujących i kreujących miejsca pracy nie związane z rolnictwem w obszarach wiejskich (m. in. przy wykorzystaniu mienia komunalnego), - promowanie wspólnie z MODR agroturystyki, - rozpoznanie możliwości utworzenia nowych miejsc pracy na obszarach rolniczych o wysokiej lesistości lub szczególnej atrakcyjności turystycznej; 33

34 1. STRUKTURA FIRM im więcej małych firm tym większa szansa na wyzwalanie kolejnych inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości Na dzień roku w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mszczonów zarejestrowanych było 178 podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Mszczonów, oraz 596 na terenie Miasta Mszczonów. Łącznie na terenie Miasta i Gminy Mszczonów jest zarejestrowanych 774 podmiotów gospodarczych. ANALIZA STATYCZNA- brak określenia potrzeb i potencjałów rozwojowych 34

35 1. STRUKTURA FIRM im więcej małych firm tym większa szansa na wyzwalanie kolejnych inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości 35

36 2. ISTNIEJĄCE SYSTEMY I INSTYTUCJE WSPARCIA i efekty ich działania (m.in. inkubatory przedsiębiorczości, klastry, specjalne strefy ekonomiczne, szkolenia zawodowe, wsparcie finansowe, ulgi podatkowe) a) Instytucje wspierające Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Pożyczki dla przedsiębiorców zarejestrowanych na terenie województwa mazowieckiego na zakup: - Maszyn urządzeń, - Surowców - Towarów handlowych - Inwestycje w celu rozwinięcia działalności gospodarczej Mazowiecki Fundusze Poręczeń Kredytowych Fundusz wspierający Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa na obszarze Województwa Mazowieckiego Ze względu na brak analizy potrzeb przydatność ww. interwencji trudna do oceny 36

37 2. ISTNIEJĄCE SYSTEMY I INSTYTUCJE WSPARCIA i efekty ich działania (m.in. inkubatory przedsiębiorczości, klastry, specjalne strefy ekonomiczne, szkolenia zawodowe, wsparcie finansowe, ulgi podatkowe) b) Oferta dla inwestorów W sierpniu 2007 roku na terenie miasta Mszczonów zlokalizowane były tereny przeznaczone pod budownictwo, usługowo przemysłowe oraz składy o całkowitym areale 144 ha, głównie w kompleksach ha. Łączna powierzchnia prywatnych terenów inwestycyjnych wynosiła 118,8705 ha. Głównie były to tereny niezabudowane w sąsiedztwie planowanej obwodnicy z dostępem do drogi utwardzonej w dzielnicy przemysłowej miasta, tereny niezabudowane we wschodniej części miasta Mszczonowa, pomiędzy ul. Tarczyńską a planowaną obwodnicą Mszczonowa, tereny częściowo zabudowane w dzielnicy przemysłowej przy ulicy Tarczyńskiej. Ponadto, działki niezabudowane położone w okolicach ul. Tarczyńskiej. Na terenie miasta Mszczonów w dzielnicy przemysłowej istnieją wolne do zagospodarowania tereny pod budownictwo przemysłowo-usługowoskładowe w ilości ok. 100 ha. 37

38 3. PRZEJRZYSTOŚĆ i SPÓJNOŚĆ SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Dla obszaru miasta i gminy Mszczonów zostało opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów uchwalone Uchwałą Nr XLIV/332/06 Rady Miejskiej Mszczonowa z dnia 31 maja 2006r. Dla obszaru administracyjnego miasta obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą XIX/151/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 28 maja 2004 roku. Na obszarze gminy obowiązuje 38 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszar ok. 8% powierzchni gminy. aktualnie opracowywanych jest 14 planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ok. 15% powierzchni gminy. 38

39 4. JAKOŚĆ OBSŁUGI ADMINISTRACJI łatwość w dokonywaniu formalności, przyjazna komunikacja dotycząca zasad i procedur, przejrzystość i szybkość w zakresie wydawania decyzji administracyjnych a) Zarządzanie jakością Na początku 2006 roku Urzędowi Miejskiemu na kolejne trzy lata przyznano Certyfikat Zarządzania Jakością ISO W ten sposób Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w swoisty sposób nagrodziło mszczonowski magistrat i jego urzędników za wysoki poziom pracy i przestrzeganie wszystkich europejskich standardów, jakie wymusza ISO na instytucjach, które chcą się nim legitymować. Po raz pierwszy Urząd otrzymał certyfikat w 2002 roku i był wtedy pod tym względem chlubnym wyjątkiem w regionie 39

40 4. JAKOŚĆ OBSŁUGI ADMINISTRACJI łatwość w dokonywaniu formalności, przyjazna komunikacja dotycząca zasad i procedur, przejrzystość i szybkość w zakresie wydawania decyzji administracyjnych Wyróżnienia: - Złota setka miast Polskich w latach Wartość inwestycji zagranicznych pierwsze miejsce 1998 rok - Gmina Fair Play0- certyfikowana lokalizacja inwestycji Godło Teraz Polska w 2007 roku wyróżnienie otrzymało zaledwie 9 gmin - Profesjonalna Gmina Przyjazna inwestorom 40

41 4. JAKOŚĆ OBSŁUGI ADMINISTRACJI łatwość w dokonywaniu formalności, przyjazna komunikacja dotycząca zasad i procedur, przejrzystość i szybkość w zakresie wydawania decyzji administracyjnych b) Informatyzajca urzędu w celu łatwiejszego i sprawniejszego dostępu do usług świadczonych przez urząd W najbliższym czasie planowana jest pełna informatyzacja urzędu, która umożliwi mieszkańcom dostęp do różnorodnych usług świadczonych przez urząd drogą elektroniczną. Informatyzacja urzędu w znacznym stopniu ułatwi mieszkańcom korzystanie z usług urzędu, usprawni funkcjonowanie urzędu, a także przyczyni się do promowania technologii społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy. W szczególności przewiduje się, że pełna informatyzacja urzędu przyczyni się do: - usprawnienia obsługi mieszkańców i klientów urzędu, - usprawnienia pracy urzędu w wyniku ustalenia odpowiedzialności i kompetencji oraz wprowadzenia sprawnego przepływu dokumentów, - podniesienia kwalifikacji pracowników z zakresu informatyki, - skrócenia czasu dostępu do informacji i dokumentów o około 50%, - zmniejszenia liczby dokumentów drukowanych o około 30%, - umożliwienia śledzenia i monitorowania przebiegu spraw, - wprowadzenia w kulturę zarządzania urzędu zasad ciągłego doskonalenia jakości usług i pracy. 41

42 WNIOSKI: Bardzo skuteczna strategia pozyskiwania inwestorów: Strategia pozyskiwanie inwestorów doceniona w 2003, w raporcie firmy analitycznej McKinsey Przygotowanie gruntu: - Scalenie działek - Uregulowanie statusu prawnego terenu 300 ha - Odsprzedaż gruntu brytyjskiemu inwestorowi, - Inwestor uzbroił teren i rozpoczął skuteczną komercjalizację Indywidualna opieka - Zaangażowanie Burmistrza w prowadzenie spraw inwestorów we wszystkich urzędach, ułatwienia proceduralne Promocja inwestycji - Przygotowanie i dystrybucja anglo i niemieckojęzycznych broszur w konsulatach, ministerstwach, firmach konsultingowych, firmach prawniczych, współpraca z PAIZ 42

43 LPRP Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości PODSTAWOWE NARZĘDZIA INTERWENCJI W RAMACH LPRP PRACA W GRUPACH: Jakie narzędzia interwencji zostały wyodrębnione w strategii? WSPARCIE FINANSOWE USŁUGI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EDUKACJA/ SZKOLENIA 43

44

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, 7 marca 2013 r. Strategia Pomorskie 2020 STRATEGIA POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Lokalne Programy Rozwoju Przedsiębiorczości. Przygotowanie i wdrażania programów rozwoju przedsiębiorczości WPROWADZENIE

Lokalne Programy Rozwoju Przedsiębiorczości. Przygotowanie i wdrażania programów rozwoju przedsiębiorczości WPROWADZENIE Lokalne Programy Rozwoju Przedsiębiorczości Przygotowanie i wdrażania programów rozwoju przedsiębiorczości WPROWADZENIE 1 FOOD for THOUGHTS Przykład analityczny Przygotowanie zintegrowanej inwestycji w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

GOSPODARCZY SKALA MAKRO - INWESTORZY ZEWNĘTRZNI

GOSPODARCZY SKALA MAKRO - INWESTORZY ZEWNĘTRZNI GOSPODARCZY SKALA MAKRO - INWESTORZY ZEWNĘTRZNI 1/ TERENY UZBROJONE W DRODZE GŁÓWNEJ 2/ LOKALIZACJA NA OBRZEŻACH MIASTA 3/ PLAN ZGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 4/ POMOC W REALIZACJI CELÓW INWESTORA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA DO 2020 ROKU - MATERIAŁ ROBOCZY- Wałbrzych, kwiecień 2014 r. 1 CZĘŚĆ DRUGA: Kierunki rozwoju Wałbrzycha 2.1 Wizja, hasła promocyjne oraz strategiczne cele rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI MODERNIZACJA BOISKA PRZY HALI SPORTOWEJ W CIECHOCINKU 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Celem projektu pt. modernizacja boiska sportowego przy hali sportowej w Ciechocinku

Bardziej szczegółowo

Wybrane determinanty kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce po wejściu do UE

Wybrane determinanty kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce po wejściu do UE Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy Agnieszka Wrzochalska Wybrane determinanty kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce po wejściu do UE Ossa, 12-14

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Ankieta jest anonimowa! Ankieta Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Mieszkańcy Gminy Solina Urząd Gminy Solina przystąpił do wypracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

5.2 Struktura podstawowych branż na terenie Gminy Słupca

5.2 Struktura podstawowych branż na terenie Gminy Słupca 5. Gospodarka 5.1 Charakterystyka ogólna Usytuowanie Gminy Słupca w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Słupca jest czynnikiem zarówno aktywizującym, jak i hamującym rozwój gospodarczy Gminy. Bliskość miasta

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Konsultacje Zespołu Problemowego Identyfikacji głównych obszarów problemowych w sferze pomocy społecznej w gminie Więcbork dokonano

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

2006-2013. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork

2006-2013. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork 2006-2013 Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork Co to jest strategia...? Mówiąc o strategii rozwiązywania problemów społecznych należy mieć na myśli w szczególności działania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE

IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 20072020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE Plan działań przestrzennych ( techniczno materialnych ) i gospodarczych w latach 20072020 na rewitalizowanym obszarze Tabela 16 Planowane

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski POWIAT LIMANOWSKI Cechy demograficzne Powiatu Obszar 952 km 2 Liczba mieszkańców 120,1 tys. Gęstość zaludnienia 126 osób/km 2 Zalesienie 41% Specyfika: - duży udział ludności w wieku przedprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Ankieta błyskawiczna nr 2 (analiza) ranking celów w poszczególnych obszarach problemowych w Gminie Świebodzice

Ankieta błyskawiczna nr 2 (analiza) ranking celów w poszczególnych obszarach problemowych w Gminie Świebodzice XI. ZAŁĄCZNIKI Ankieta błyskawiczna nr 2 (analiza) ranking celów w poszczególnych obszarach problemowych w Gminie Świebodzice Uwagi ogólne: 1. Moderator wyjaśnił uczestnikom, że oczekiwane są odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą nr Rady Miasta z dnia 2015 r. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2016-2022. Cele strategiczne i operacyjne - wersja do konsultacji społecznych

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2016-2022. Cele strategiczne i operacyjne - wersja do konsultacji społecznych Dobra, 28 maja 2015 r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2016-2022. Cele strategiczne i operacyjne - wersja do konsultacji społecznych Strategia Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Debata Społeczna Bezpieczny senior 12 grudnia 2013

Debata Społeczna Bezpieczny senior 12 grudnia 2013 Burmistrz Morąga Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Debata Społeczna Bezpieczny senior 12 grudnia 2013 Organizatorzy Burmistrz Morąga i Komendant Komisariatu Policji w Morągu DANE STATYSTYCZNE LICZBA OSÓB

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 maja 215 r. Poz. 1944 UCHWAŁA NR IV/12/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 215 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 215 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Zadania strategiczne:

Zadania strategiczne: Obszar strategiczny Rozwój społeczny Cel strategiczny Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej Wskaźniki osiągnięć - Zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych (źródło: PUP) - zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo