Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości cz.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości cz.1"

Transkrypt

1 Projekt rewitalizacji dawnej papierni w Konstancinie Jeziornie by MAU Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości cz.1 Joanna Wis-Bielewicz, Katarzyna Dziamara-Rzucidło 19 stycznia 2015 roku, Radziejowice

2 LPRP Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości CYKL WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oparty na potrzebach społeczności PODEJŚCIE ZINTEGROWANE W RAMACH WYBRANYCH ELEMENTÓW CYKLU klastry inkubatory ulgi podatkowe przyjazna administracja Polityka miejska Systemy transportu Inteligentne specjalizacje Dostępne fundusze Szkolenia Samozatrudnienie Biura pośrednictwa pracy Edukacja podstawowa Edukacja wyższa Praca dochody Opieka zdrowotna Opieka społeczna szczególnie opieka nad dziećmi i osobami starszymi Atrakcyjne opcje spędzania czasu wolnego 2

3 LPRP Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości ETAPY TWORZENIA I REALIZACJI LPRP Analiza ex-ante sytuacji i potrzeb Formułowanie planu działań Proces wdrożenia Monitoring i ewaluacja Konsultacje społeczne częścią wszystkich etapów tworzenia i realizacji LPRP 3

4 LPRP Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości PODSTAWOWE NARZĘDZIA INTERWENCJI W RAMACH LPRP WSPARCIE FINANSOWE USŁUGI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EDUKACJA/ SZKOLENIA 4

5 LPRP Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości TRZY FILARY LPRP LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WSPARCIE FINANSOWE USŁUGI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EDUKACJA/ SZKOLENIA 5

6 LPRP Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości NARZĘDZIA Analiza ex-ante sytuacji i potrzeb Formułowanie planu działań Proces wdrożenia Monitoring i ewaluacja 1. Analiza Status quo Desk research istniejących dokumentów strategicznych Desk research danych statystycznych Porównanie danych, analiza trendów desk research Pozyskanie brakujących danych metodą partycypacyjną, spotkania, kwestionariusze, dialog Wnioski: - Ocena skuteczności zastosowanych strategii - Ocena skuteczności wykorzystanych narzędzi - Ocena skuteczności partnerów 6

7 LPRP Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości NARZĘDZIA Analiza ex-ante sytuacji i potrzeb Formułowanie planu działań Proces wdrożenia Monitoring i ewaluacja II. Analiza potencjałów Analiza trendów makro i mikroekonomicznych desk research Analiza Potrzeb lokalnych - partycypacja Analiza dostępnych środków finansowych RPO, Instytucje finansowe, potencjalne partnerstwa Analiza ram prawnych III. FORMUŁOWANIE PLANU DZIAŁAŃ 7

8 I. Jednostki i grupy tworzące lokalną społeczność 1. DEMOGRAFIA wiek populacji, struktura populacji, gęstość zamieszkania 2. BEZROBOCIE stopa i struktura 3. ZASOBNOŚĆ LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI struktura zasobów i zdolność ich mobilizacji na rzecz przedsiębiorczości, struktura wynagrodzeń 4. STRUKTURA ZAMIESZKANIA i JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ miasto / wieś, własność nieruchomości posiadanie własnych domów sprzyja rozwojowi (inkubacji) nowych firm), dostępność miejsc zamieszkania dostosowanych do zamożności (zwłaszcza osób będących głównymi odbiorcami LPRP) 5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I JAKOŚĆ ŻYCIA- dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego, 8

9 II. EDUKACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 1. POZIOM KOMPETENCJI I STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW- poziom kompetencji oraz struktura (np. im większa liczba menadżerów tym wyższy poziom przedsiębiorczości 2. STRUKTURA EDUKACJI PODSTAWOWEJ i ŚREDNIEJ 3. STRUKTURA EDUKACJI WYŻSZEJ w tym poziom dostosowania do lokalnego rynku pracy 9

10 III. UŁATWIENIA WEJŚCIA NA RYNEK PRACY 1. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY - szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy IV. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW 1. STRUKTURA FIRM im więcej małych firm tym większa szansa na wyzwalanie kolejnych inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości 2. ISTNIEJĄCE SYSTEMY I INSTYTUCJE WSPARCIA i efekty ich działania (m.in. inkubatory przedsiębiorczości, klastry, specjalne strefy ekonomiczne, szkolenia zawodowe, wsparcie finansowe, ulgi podatkowe) 3. PRZEJRZYSTOŚĆ i SPÓJNOŚĆ SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 4. JAKOŚĆ OBSŁUGI ADMINISTRACJI łatwość w dokonywaniu formalności, przyjazna komunikacja dotycząca zasad i procedur, przejrzystość i szybkość w zakresie wydawania decyzji administracyjnych 10

11 V. POWIĄZANE POLITYKI I STRATEGIE 1. ISTNIEJĄCE TRADYCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI często wyrażone i opisane w ramach inteligentnych specjalizacji 2. ZASOBNOŚĆ I STRUKTURA DOSTĘPNCH FUNDUSZY środki finansowe publiczne i prywatne możliwe do wykorzystania dla LPRP 3. POZIOM ROZWOJU I CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY dostępność komunikacyjna, obecność dużych hubów transportowych, przesiadkowych 4. ZIT i RLKS (LEADER) istniejące i tworzone wykorzystanie synergii 5. OBECNA CHARAKTERYSTYKA REGIONU czy posiada silne i konkurencyjne ośrodki wzrostu, czy istnieją systemy dyfuzji rozwoju możliwe do wykorzystania na poziomie lokalnym 6. ISTNIEJĄCE PROGRAMY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ICH EFEKTY - wykorzystanie wiedzy o sukcesach i porażkach istniejących programów lokalnych i z innych regionów, krajów oraz zdefiniowanie przyczyn powodzenia lub niepowodzenia 11

12 LPRP Przygotowanie LOKALNEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Strategii Rozwoju Mszczonowa do 2020 roku 12

13 LPRP Przygotowanie LOKALNEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Strategii Rozwoju Mszczonowa do 2020 roku Cel nadrzędny, WIZJA : Zdobycie i utrzymanie konkurencyjnej pozycji w stosunku do gmin ościennych poprzez stwarzanie warunków do harmonijnego i dynamicznego rozwoju gospodarczego 13

14 LPRP Przygotowanie LOKALNEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Strategii Rozwoju Mszczonowa do 2020 roku Długoterminowe cele strategiczne (10 lat) I. Wykorzystanie atutu lokalizacji w celu pozyskania inwestorów zewnętrznych i mobilizacji kapitału lokalnego sprzyjającego procesom przekształceń własnościowych II. Rozwój infrastruktury na terenie gminy III. Podniesienie jakości kapitału ludzkiego IV. Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa V. Poprawa warunków życia społeczeństwa lokalnego VI. Wykorzystanie bliskości Warszawy i potencjału środowiska naturalnego dla potrzeb rozwoju gospodarczego VII. Rozwój funkcji ponad lokalnych gminy 14

15 Ad. 1. DEMOGRAFIA wiek populacji, struktura populacji, gęstość zaludnienia MSZCZONÓW Gmina miejsko- wiejska w 2007 roku zamieszkiwało mieszkańców, w tym na terenie miasta 6477 mieszkańców. W 2007 roku ludność miasta i gminy w wieku: - przedprodukcyjnym stanowi 24,1%, z tego w mieście 22,4% - produkcyjnym stanowi 61,1%, z tego w mieście 64,4% - poprodukcyjnym stanowi 14,8%, z tego w mieście 13,2% Interwencje podniesienie poziomu kształcenia oraz jakości infrastruktury oświatowej slajdy 18, 26, 27 brak danych dotyczących skuteczności zastosowanych strategii dla rozwoju przedsiębiorczości 15

16 Ad.2. BEZROBOCIE stopa i struktura Wnioski nie znajdują potwierdzenia w kolejnej tabeli, największą grupę wśród bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem podstawowym Na dzień w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żyrardowie zarejestrowanych było 371 bezrobotnych z terenu miasta i gminy Mszczonów W latach największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w wieku czyli tzw. wyż demograficzny z lat 70tych spadek bezrobocia w odniesieniu do bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (o 92 osoby), oraz podstawowym i niepełnym podstawowym (o 71 osób) ( koniunktura w sektorze budownictwa) r.- wzrost o 17 osób wśród osób bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym W 2007r. bezrobotni z grupy 55 + wynosiła 32 osoby 8,6 %ogółu bezrobotnych Najwięcej trudności w znalezieniu pracy mają absolwenci szkół średnich oraz zasadniczych, a najmniej zaś absolwenci szkół wyższych. Do 1999 roku wyłącznie absolwenci szkół wyższych nie mieli problemów ze znalezieniem pracy. Dopiero w 2000 roku zarejestrowano 7 absolwentów z wykształceniem wyższym. 16

17 Ad.2. BEZROBOCIE stopa i struktura MSZCZONÓW 17

18 Ad.3. ZASOBNOŚĆ LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI struktura zasobów i zdolność ich mobilizacji na rzecz przedsiębiorczości, struktura wynagrodzeń Łącznie na terenie Miasta i Gminy Mszczonów jest zarejestrowanych 774 podmiotów gospodarczych. Miasto Mszczonów powiązane jest gospodarczo z różnymi regionami kraju dzięki rozwijającej się produkcji i kompleksowej obsłudze logistycznej w firmach zagranicznych, istniejących w dzielnicach przemysłowych miasta i gminy Mszczonów BRAK INFORMACJI O STRUKTURZE ZASOBNOŚCI POPULACJI, w dokumencie pojawia się jedynie informacja na temat ilości prowadzonych firm 18

19 Ad.4. STRUKTURA ZAMIESZKANIA i JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ miasto / wieś, własność nieruchomości posiadanie własnych domów sprzyja rozwojowi (inkubacji) nowych firm Na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, na terenie miasta i gminy Mszczonów ogółem istniały 1974 budynki mieszkalne, z czego w mieście 795, a na terenach wiejskich 1179, Mszczonowska Spółdzielnia Mieszkaniowa - 26 budynków mieszkalnych o mieszkaniach, w których zamieszkuje osób- budynki z lat stan techniczny dostateczny (brak termomodernizacji) w niektórych przypadkach bardzo dobry. Wspólnota Mieszkaniowa Poniatowskiego i Wspólnota Mieszkaniowa Keramzyt, które zarządzają 9 budynkami mieszkalnymi o 132 lokalach mieszkalnych. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mszczonów wchodzi 65 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni m2. Brak jest rezerwy mieszkań komunalnych. Gmina posiada rezerwę terenów pod budownictwo jednorodzinne- BRAK OCENY POTENCJAŁU WW. dla rozwoju potencjału gospodarczego i przedsiębiorczości 19

20 Ad.5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ - dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego; a) Oświata - 6 szkół podstawowych, 912 uczniów - 2 szkoły gimnazjalne, 551 uczniów - Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów, 131 uczniów - Zespół Szkół, 112 uczniów kierunki: ogrodniczy, ekonomicznoadministracyjny i agrobiznesu - Przedszkole Miejskie, 124 dzieci Planowane inwestycje, sala gimnastyczna, boiska szkolne, docieplenie budynków. Zauważono brak kadry przygotowanej do nauki języków brak wniosków, czy potrzebne jest nauczanie języków, a w konsekwencji czy potrzebna jest odpowiednia kadra- szkolenia program nauczania w szkołach etc. 20

21 Ad.5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ - dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego; b) Opieka Społeczna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej : - udziela zasiłków stałych lub okresowych pomocy na zakup leków, zasiłków pogrzebowych, dla kobiet w ciąży i wychowujących dzieci, posiłków dla dzieci, usług opiekuńczych. - świadczy usługi opiekuńcze dla osób obłożnie chorych i wymagających tylko pomocy w czynnościach domowych. W/w usługi wykonuje 7 opiekunek ośrodka, które opiekują się 34 osobami. Dom dla Ofiar Przemocy - prowadzony przez Stowarzyszenie FILOS Świetlica Terapeutyczno-Wychowawcza prowadzona przez MOPS wraz z lokalnymi szkołami 21

22 Ad.5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego c) Służba zdrowia - Zdrowie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyna Rodzinna w Mszczonowie, - Centrum Medyczne Lekarz dla Ciebie przychodnia, w której przyjmują lekarze specjaliści, istnieje od 2 lat, - Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Optyczno-Okulistyczne SZELIGA - Filia Pogotowia Ratunkowego Mszczonowie, - 3 prywatne gabinety lekarskie, - 4 prywatne gabinety stomatologiczne, - punkt rehabilitacyjny w Osuchowie, - Punkt RTG w Mszczonowie, - 4 apteki w Mszczonowie i 1 punkt apteczny w Osuchowie 22

23 Ad.5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ - dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego; d) Kultura - Mszczonowski Ośrodek Kultury, - sala teatralno- kinowa, pracownie tematyczne, galeria, klub dla młodzieży, organizacja wydarzeń specjalnych, Grupa folklorystyczna Tradycja, w ramach MOK działają: Grupa Teatralna Skorpion, Grupa taneczna, Grupa plastyczna, Chór emerytów i rencistów Słoneczko - Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie posiadająca swój Punkt Biblioteczny w Osuchowie - Wirtualne Muzeum Ziemi Mszczonowskiej - 23

24 Ad.5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego e) Sport, rekreacja, turystyka Ośrodek Sportu i Rekreacji koordynuje sekcje sportowe w tym: Klub Sportowy Mszczonowianka oraz Uczniowskie Kluby Sportowe; W trakcie urządzania są: boisko do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki przy gimnazjum w Mszczonowie; Gmina posiada zbiornik wodny w Zbiroży Św. Anna o powierzchni 12 ha na bazie którego planuje się stworzenie bazy o charakterze rekreacyjnym dla mieszkańców miasta i gminy; Na terenie Osuchowa istnieje zespół pałacowo parkowy będący Ośrodkiem Szkoleniowym ZUS-u; Teren miasta i gminy ma ciekawe położenie i dogodną komunikację, jednak z uwagi na brak bazy hotelowej i gastronomicznej nie stanowi atrakcji turystycznej; potencjał zaadresowany w planach inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury na zbiorniku ANKA Zainteresowanie rolników tworzeniem gospodarstw agroturystycznych zaadresowane strategią slajdy 28,29,30 24

25 Ad.5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego, f) Działalność organizacji pozarządowych Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Hufiec ZHP Mszczonów, Mszczonowska Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech Dziecka", KS Mszczonowianka, LKS Osuchów, Fundusz Młodych WEHIKUŁ, Fundacja Źródło Życia, Mszczonowska Fundacja na Rzecz Ratowania Życia im. Liliany, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mszczonowie, TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ Mszczonowa, Dom dla Ofiar Przemocy w miejscowości Gąba, Klub Seniora Złota Jesień ; 25

26 Ad.5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego, g) Środowisko - Bardzo dobra jakość powietrza dzięki likwidacji 3 kotłowni węglowych dzięki inwestycji w energię geotermalną oraz montaż filtrów przez zakłady prywatne - Ograniczenie hałasu oraz zanieczyszczeń dzięki budowie obwodnicy miasta i wyeliminowania ruchu samochodów ciężarowych w Centrum Mszczonowa - Gospodarka odpadami- wysypisko czynne do 2012 roku gmina ma teren przeznaczony pod budowę Zakładu Utylizacji odpadów WNIOSKI w strategii zaadresowane zostały wszystkie elementy niezbędne do zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenia jakości życia nie został jednak zaadresowany ich potencjał na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy 26

27 Ad.1. POZIOM KOMPETENCJI I STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW- poziom kompetencji oraz struktura (np. im większa liczba menadżerów tym wyższy poziom przedsiębiorczości) 2. STRUKTURA EDUKACJI PODSTAWOWEJ i ŚREDNIEJ 3. STRUKTURA EDUKACJI WYŻSZEJ w tym poziom dostosowania do lokalnego rynku pracy BRAK POWIĄZANIA POZIOMU WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW Z ROZWOJEM RYNKU PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 27

28 1. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY - szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy a) Instytucje administracji publicznej Centrum Informacji w Mszczonowie Powiatowy Urząd Pracy - konsultacje i poradnictwo pracy - kursy przyuczające do zawodu (obsługa komputera, nauka języka etc). - Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości - Informacje na temat funduszy strukturalnych - pomoc rolnikom - promocja gminy oraz działalność promocyjno-reklamowa na rzecz MŚP; - programu szkoleń podnoszących i zmieniających kwalifikacje w zależności od ujawniających się potrzeb na rynku pracy - podejmowanie działań mających na celu przełamywanie barier psychologicznych przed zmianą kwalifikacji poprzez promowanie korzyści i szans związanych ze zmianą zawodu - opracowanie systemu zachęt preferujących osoby z wyższymi kwalifikacjami - nawiązanie współpracy z PUP i największymi pracodawcami w celu określenia zapotrzebowania na osoby z wyższymi kwalifikacjami i opracowanie wspólnych działań na rzecz ich pozyskania; 28

29 1. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY - szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy b) Oświata -współpraca z dyrektorami szkół i Kuratorium - wprowadzania nowoczesnych metod nauczania i form oświaty poza lekcyjnej, - poprawa jakości i efektywności kształcenia i umiejętności uczniów, - organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, - podniesienie efektywności zarządzania oświatą, - podniesienie sprawności funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, - wykorzystanie bazy szkół wiejskich do prowadzenia działalności pozaszkolnej, - utworzenie kierunku kształcenia zgodnego z zapotrzebowaniem rynku, - poprawa bazy sportowej przy szkołach, 29

30 1. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY - szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy b) Oświata -współpraca z dyrektorami szkół i Kuratorium - opracowanie bilansu potrzeb w zakresie profili kształcenia w nawiązaniu do preferowanych kierunków rozwoju gminy, - kontynuacja działań promujących młodzież szczególnie uzdolnioną i nauczycieli osiągających wybitne wyniki w procesie dydaktycznym. - modernizacja i rozbudowa bazy lokalowej szkół i placówek oświatowych, - systematyczne doposażanie i modernizacja szkół i placówek oświatowych w sprzęt komputerowy i w inne urządzenia multimedialne niezbędne do prowadzenia otwartych pracowni multimedialnych w ramach których są prowadzone również punktu doradcze; 30

31 1. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY - szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy c) Wsparcie sektora rolnicznego Działanie na rzecz rozwoju przetwórstwa - opracowanie wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego bilansu potrzeb w zakresie przetwórstwa poszczególnych produktów rolniczych, - pracowanie oferty i nawiązanie kontaktu z firmami działającymi w zakresie przetwórstwa produktów rolnych; 31

32 1. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY - szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy c) Wsparcie sektora rolnicznego Podniesienie dochodowości pracy w rolnictwie - promocja wspólnie z MODR uprawy i hodowli o wysokiej dochodowości oraz wspieranie programu dolesień, - pomoc w organizowaniu się rolników indywidualnych w grupy producenckie i marketingowe, - podjęcie działań wspólnie z MODR mających na celu zainteresowanie obszarem gminy firm zajmujących się obrotem produktami rolniczymi; 32

33 1. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY - szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy c) Wsparcie sektora rolnicznego Działanie na rzecz rozwoju alternatywnych miejsc pracy na obszarach wiejskich. - opracowanie zakresu potrzeb rozwoju usług związanych z obsługą rolnictwa oraz usług na rzecz obsługi ludności w obszarach wiejskich, - rozpoznanie możliwości wsparcia osób podejmujących i kreujących miejsca pracy nie związane z rolnictwem w obszarach wiejskich (m. in. przy wykorzystaniu mienia komunalnego), - promowanie wspólnie z MODR agroturystyki, - rozpoznanie możliwości utworzenia nowych miejsc pracy na obszarach rolniczych o wysokiej lesistości lub szczególnej atrakcyjności turystycznej; 33

34 1. STRUKTURA FIRM im więcej małych firm tym większa szansa na wyzwalanie kolejnych inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości Na dzień roku w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mszczonów zarejestrowanych było 178 podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Mszczonów, oraz 596 na terenie Miasta Mszczonów. Łącznie na terenie Miasta i Gminy Mszczonów jest zarejestrowanych 774 podmiotów gospodarczych. ANALIZA STATYCZNA- brak określenia potrzeb i potencjałów rozwojowych 34

35 1. STRUKTURA FIRM im więcej małych firm tym większa szansa na wyzwalanie kolejnych inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości 35

36 2. ISTNIEJĄCE SYSTEMY I INSTYTUCJE WSPARCIA i efekty ich działania (m.in. inkubatory przedsiębiorczości, klastry, specjalne strefy ekonomiczne, szkolenia zawodowe, wsparcie finansowe, ulgi podatkowe) a) Instytucje wspierające Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Pożyczki dla przedsiębiorców zarejestrowanych na terenie województwa mazowieckiego na zakup: - Maszyn urządzeń, - Surowców - Towarów handlowych - Inwestycje w celu rozwinięcia działalności gospodarczej Mazowiecki Fundusze Poręczeń Kredytowych Fundusz wspierający Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa na obszarze Województwa Mazowieckiego Ze względu na brak analizy potrzeb przydatność ww. interwencji trudna do oceny 36

37 2. ISTNIEJĄCE SYSTEMY I INSTYTUCJE WSPARCIA i efekty ich działania (m.in. inkubatory przedsiębiorczości, klastry, specjalne strefy ekonomiczne, szkolenia zawodowe, wsparcie finansowe, ulgi podatkowe) b) Oferta dla inwestorów W sierpniu 2007 roku na terenie miasta Mszczonów zlokalizowane były tereny przeznaczone pod budownictwo, usługowo przemysłowe oraz składy o całkowitym areale 144 ha, głównie w kompleksach ha. Łączna powierzchnia prywatnych terenów inwestycyjnych wynosiła 118,8705 ha. Głównie były to tereny niezabudowane w sąsiedztwie planowanej obwodnicy z dostępem do drogi utwardzonej w dzielnicy przemysłowej miasta, tereny niezabudowane we wschodniej części miasta Mszczonowa, pomiędzy ul. Tarczyńską a planowaną obwodnicą Mszczonowa, tereny częściowo zabudowane w dzielnicy przemysłowej przy ulicy Tarczyńskiej. Ponadto, działki niezabudowane położone w okolicach ul. Tarczyńskiej. Na terenie miasta Mszczonów w dzielnicy przemysłowej istnieją wolne do zagospodarowania tereny pod budownictwo przemysłowo-usługowoskładowe w ilości ok. 100 ha. 37

38 3. PRZEJRZYSTOŚĆ i SPÓJNOŚĆ SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Dla obszaru miasta i gminy Mszczonów zostało opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów uchwalone Uchwałą Nr XLIV/332/06 Rady Miejskiej Mszczonowa z dnia 31 maja 2006r. Dla obszaru administracyjnego miasta obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą XIX/151/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 28 maja 2004 roku. Na obszarze gminy obowiązuje 38 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszar ok. 8% powierzchni gminy. aktualnie opracowywanych jest 14 planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ok. 15% powierzchni gminy. 38

39 4. JAKOŚĆ OBSŁUGI ADMINISTRACJI łatwość w dokonywaniu formalności, przyjazna komunikacja dotycząca zasad i procedur, przejrzystość i szybkość w zakresie wydawania decyzji administracyjnych a) Zarządzanie jakością Na początku 2006 roku Urzędowi Miejskiemu na kolejne trzy lata przyznano Certyfikat Zarządzania Jakością ISO W ten sposób Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w swoisty sposób nagrodziło mszczonowski magistrat i jego urzędników za wysoki poziom pracy i przestrzeganie wszystkich europejskich standardów, jakie wymusza ISO na instytucjach, które chcą się nim legitymować. Po raz pierwszy Urząd otrzymał certyfikat w 2002 roku i był wtedy pod tym względem chlubnym wyjątkiem w regionie 39

40 4. JAKOŚĆ OBSŁUGI ADMINISTRACJI łatwość w dokonywaniu formalności, przyjazna komunikacja dotycząca zasad i procedur, przejrzystość i szybkość w zakresie wydawania decyzji administracyjnych Wyróżnienia: - Złota setka miast Polskich w latach Wartość inwestycji zagranicznych pierwsze miejsce 1998 rok - Gmina Fair Play0- certyfikowana lokalizacja inwestycji Godło Teraz Polska w 2007 roku wyróżnienie otrzymało zaledwie 9 gmin - Profesjonalna Gmina Przyjazna inwestorom 40

41 4. JAKOŚĆ OBSŁUGI ADMINISTRACJI łatwość w dokonywaniu formalności, przyjazna komunikacja dotycząca zasad i procedur, przejrzystość i szybkość w zakresie wydawania decyzji administracyjnych b) Informatyzajca urzędu w celu łatwiejszego i sprawniejszego dostępu do usług świadczonych przez urząd W najbliższym czasie planowana jest pełna informatyzacja urzędu, która umożliwi mieszkańcom dostęp do różnorodnych usług świadczonych przez urząd drogą elektroniczną. Informatyzacja urzędu w znacznym stopniu ułatwi mieszkańcom korzystanie z usług urzędu, usprawni funkcjonowanie urzędu, a także przyczyni się do promowania technologii społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy. W szczególności przewiduje się, że pełna informatyzacja urzędu przyczyni się do: - usprawnienia obsługi mieszkańców i klientów urzędu, - usprawnienia pracy urzędu w wyniku ustalenia odpowiedzialności i kompetencji oraz wprowadzenia sprawnego przepływu dokumentów, - podniesienia kwalifikacji pracowników z zakresu informatyki, - skrócenia czasu dostępu do informacji i dokumentów o około 50%, - zmniejszenia liczby dokumentów drukowanych o około 30%, - umożliwienia śledzenia i monitorowania przebiegu spraw, - wprowadzenia w kulturę zarządzania urzędu zasad ciągłego doskonalenia jakości usług i pracy. 41

42 WNIOSKI: Bardzo skuteczna strategia pozyskiwania inwestorów: Strategia pozyskiwanie inwestorów doceniona w 2003, w raporcie firmy analitycznej McKinsey Przygotowanie gruntu: - Scalenie działek - Uregulowanie statusu prawnego terenu 300 ha - Odsprzedaż gruntu brytyjskiemu inwestorowi, - Inwestor uzbroił teren i rozpoczął skuteczną komercjalizację Indywidualna opieka - Zaangażowanie Burmistrza w prowadzenie spraw inwestorów we wszystkich urzędach, ułatwienia proceduralne Promocja inwestycji - Przygotowanie i dystrybucja anglo i niemieckojęzycznych broszur w konsulatach, ministerstwach, firmach konsultingowych, firmach prawniczych, współpraca z PAIZ 42

43 LPRP Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości PODSTAWOWE NARZĘDZIA INTERWENCJI W RAMACH LPRP PRACA W GRUPACH: Jakie narzędzia interwencji zostały wyodrębnione w strategii? WSPARCIE FINANSOWE USŁUGI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EDUKACJA/ SZKOLENIA 43

44

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, 7 marca 2013 r. Strategia Pomorskie 2020 STRATEGIA POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

GOSPODARCZY SKALA MAKRO - INWESTORZY ZEWNĘTRZNI

GOSPODARCZY SKALA MAKRO - INWESTORZY ZEWNĘTRZNI GOSPODARCZY SKALA MAKRO - INWESTORZY ZEWNĘTRZNI 1/ TERENY UZBROJONE W DRODZE GŁÓWNEJ 2/ LOKALIZACJA NA OBRZEŻACH MIASTA 3/ PLAN ZGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 4/ POMOC W REALIZACJI CELÓW INWESTORA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Lokalne Programy Rozwoju Przedsiębiorczości. Przygotowanie i wdrażania programów rozwoju przedsiębiorczości WPROWADZENIE

Lokalne Programy Rozwoju Przedsiębiorczości. Przygotowanie i wdrażania programów rozwoju przedsiębiorczości WPROWADZENIE Lokalne Programy Rozwoju Przedsiębiorczości Przygotowanie i wdrażania programów rozwoju przedsiębiorczości WPROWADZENIE 1 FOOD for THOUGHTS Przykład analityczny Przygotowanie zintegrowanej inwestycji w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Wybrane determinanty kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce po wejściu do UE

Wybrane determinanty kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce po wejściu do UE Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy Agnieszka Wrzochalska Wybrane determinanty kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce po wejściu do UE Ossa, 12-14

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/09

Zarządzenie Nr 35/09 Zarządzenie Nr 35/09 Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 10 lutego r w sprawie ustalenia harmonogramów przygotowania programów wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Przemków na lata 2008-2015

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Ankieta jest anonimowa! Ankieta Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Mieszkańcy Gminy Solina Urząd Gminy Solina przystąpił do wypracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 Warsztat 1 Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, dr Adam Polko, mgr Marcin Budziński Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI MODERNIZACJA BOISKA PRZY HALI SPORTOWEJ W CIECHOCINKU 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Celem projektu pt. modernizacja boiska sportowego przy hali sportowej w Ciechocinku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA DO 2020 ROKU - MATERIAŁ ROBOCZY- Wałbrzych, kwiecień 2014 r. 1 CZĘŚĆ DRUGA: Kierunki rozwoju Wałbrzycha 2.1 Wizja, hasła promocyjne oraz strategiczne cele rozwoju

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Konsultacje Zespołu Problemowego Identyfikacji głównych obszarów problemowych w sferze pomocy społecznej w gminie Więcbork dokonano

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Otoczenie gospodarcze Miasto Krosno Statystyki gospodarcze 46 775 Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r.

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r. fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn. 08.06.2017 r. Cel spotkania podsumowanie dotychczasowych działań; omówienie stwierdzonych problemów i barier; wypracowanie nowej formuły działań w celu uruchomienia strefy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą nr Rady Miasta z dnia 2015 r. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

5.2 Struktura podstawowych branż na terenie Gminy Słupca

5.2 Struktura podstawowych branż na terenie Gminy Słupca 5. Gospodarka 5.1 Charakterystyka ogólna Usytuowanie Gminy Słupca w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Słupca jest czynnikiem zarówno aktywizującym, jak i hamującym rozwój gospodarczy Gminy. Bliskość miasta

Bardziej szczegółowo

Debata Społeczna Bezpieczny senior 12 grudnia 2013

Debata Społeczna Bezpieczny senior 12 grudnia 2013 Burmistrz Morąga Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Debata Społeczna Bezpieczny senior 12 grudnia 2013 Organizatorzy Burmistrz Morąga i Komendant Komisariatu Policji w Morągu DANE STATYSTYCZNE LICZBA OSÓB

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata 2016-2023 Konsultacje społeczne 31.01.2017 Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Miasto Śrem.

Miasto Śrem. http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/3094-miasto-srem Miasto Śrem URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE Plac 20 Października 1 63-100 ŚREM woj. Wielkopolskie tel.: +48 61 28 35 225 infolinia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 ANKIETA Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo