Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości cz.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości cz.1"

Transkrypt

1 Projekt rewitalizacji dawnej papierni w Konstancinie Jeziornie by MAU Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości cz.1 Joanna Wis-Bielewicz, Katarzyna Dziamara-Rzucidło 19 stycznia 2015 roku, Radziejowice

2 LPRP Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości CYKL WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oparty na potrzebach społeczności PODEJŚCIE ZINTEGROWANE W RAMACH WYBRANYCH ELEMENTÓW CYKLU klastry inkubatory ulgi podatkowe przyjazna administracja Polityka miejska Systemy transportu Inteligentne specjalizacje Dostępne fundusze Szkolenia Samozatrudnienie Biura pośrednictwa pracy Edukacja podstawowa Edukacja wyższa Praca dochody Opieka zdrowotna Opieka społeczna szczególnie opieka nad dziećmi i osobami starszymi Atrakcyjne opcje spędzania czasu wolnego 2

3 LPRP Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości ETAPY TWORZENIA I REALIZACJI LPRP Analiza ex-ante sytuacji i potrzeb Formułowanie planu działań Proces wdrożenia Monitoring i ewaluacja Konsultacje społeczne częścią wszystkich etapów tworzenia i realizacji LPRP 3

4 LPRP Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości PODSTAWOWE NARZĘDZIA INTERWENCJI W RAMACH LPRP WSPARCIE FINANSOWE USŁUGI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EDUKACJA/ SZKOLENIA 4

5 LPRP Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości TRZY FILARY LPRP LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WSPARCIE FINANSOWE USŁUGI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EDUKACJA/ SZKOLENIA 5

6 LPRP Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości NARZĘDZIA Analiza ex-ante sytuacji i potrzeb Formułowanie planu działań Proces wdrożenia Monitoring i ewaluacja 1. Analiza Status quo Desk research istniejących dokumentów strategicznych Desk research danych statystycznych Porównanie danych, analiza trendów desk research Pozyskanie brakujących danych metodą partycypacyjną, spotkania, kwestionariusze, dialog Wnioski: - Ocena skuteczności zastosowanych strategii - Ocena skuteczności wykorzystanych narzędzi - Ocena skuteczności partnerów 6

7 LPRP Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości NARZĘDZIA Analiza ex-ante sytuacji i potrzeb Formułowanie planu działań Proces wdrożenia Monitoring i ewaluacja II. Analiza potencjałów Analiza trendów makro i mikroekonomicznych desk research Analiza Potrzeb lokalnych - partycypacja Analiza dostępnych środków finansowych RPO, Instytucje finansowe, potencjalne partnerstwa Analiza ram prawnych III. FORMUŁOWANIE PLANU DZIAŁAŃ 7

8 I. Jednostki i grupy tworzące lokalną społeczność 1. DEMOGRAFIA wiek populacji, struktura populacji, gęstość zamieszkania 2. BEZROBOCIE stopa i struktura 3. ZASOBNOŚĆ LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI struktura zasobów i zdolność ich mobilizacji na rzecz przedsiębiorczości, struktura wynagrodzeń 4. STRUKTURA ZAMIESZKANIA i JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ miasto / wieś, własność nieruchomości posiadanie własnych domów sprzyja rozwojowi (inkubacji) nowych firm), dostępność miejsc zamieszkania dostosowanych do zamożności (zwłaszcza osób będących głównymi odbiorcami LPRP) 5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I JAKOŚĆ ŻYCIA- dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego, 8

9 II. EDUKACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 1. POZIOM KOMPETENCJI I STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW- poziom kompetencji oraz struktura (np. im większa liczba menadżerów tym wyższy poziom przedsiębiorczości 2. STRUKTURA EDUKACJI PODSTAWOWEJ i ŚREDNIEJ 3. STRUKTURA EDUKACJI WYŻSZEJ w tym poziom dostosowania do lokalnego rynku pracy 9

10 III. UŁATWIENIA WEJŚCIA NA RYNEK PRACY 1. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY - szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy IV. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW 1. STRUKTURA FIRM im więcej małych firm tym większa szansa na wyzwalanie kolejnych inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości 2. ISTNIEJĄCE SYSTEMY I INSTYTUCJE WSPARCIA i efekty ich działania (m.in. inkubatory przedsiębiorczości, klastry, specjalne strefy ekonomiczne, szkolenia zawodowe, wsparcie finansowe, ulgi podatkowe) 3. PRZEJRZYSTOŚĆ i SPÓJNOŚĆ SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 4. JAKOŚĆ OBSŁUGI ADMINISTRACJI łatwość w dokonywaniu formalności, przyjazna komunikacja dotycząca zasad i procedur, przejrzystość i szybkość w zakresie wydawania decyzji administracyjnych 10

11 V. POWIĄZANE POLITYKI I STRATEGIE 1. ISTNIEJĄCE TRADYCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI często wyrażone i opisane w ramach inteligentnych specjalizacji 2. ZASOBNOŚĆ I STRUKTURA DOSTĘPNCH FUNDUSZY środki finansowe publiczne i prywatne możliwe do wykorzystania dla LPRP 3. POZIOM ROZWOJU I CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY dostępność komunikacyjna, obecność dużych hubów transportowych, przesiadkowych 4. ZIT i RLKS (LEADER) istniejące i tworzone wykorzystanie synergii 5. OBECNA CHARAKTERYSTYKA REGIONU czy posiada silne i konkurencyjne ośrodki wzrostu, czy istnieją systemy dyfuzji rozwoju możliwe do wykorzystania na poziomie lokalnym 6. ISTNIEJĄCE PROGRAMY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ICH EFEKTY - wykorzystanie wiedzy o sukcesach i porażkach istniejących programów lokalnych i z innych regionów, krajów oraz zdefiniowanie przyczyn powodzenia lub niepowodzenia 11

12 LPRP Przygotowanie LOKALNEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Strategii Rozwoju Mszczonowa do 2020 roku 12

13 LPRP Przygotowanie LOKALNEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Strategii Rozwoju Mszczonowa do 2020 roku Cel nadrzędny, WIZJA : Zdobycie i utrzymanie konkurencyjnej pozycji w stosunku do gmin ościennych poprzez stwarzanie warunków do harmonijnego i dynamicznego rozwoju gospodarczego 13

14 LPRP Przygotowanie LOKALNEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Strategii Rozwoju Mszczonowa do 2020 roku Długoterminowe cele strategiczne (10 lat) I. Wykorzystanie atutu lokalizacji w celu pozyskania inwestorów zewnętrznych i mobilizacji kapitału lokalnego sprzyjającego procesom przekształceń własnościowych II. Rozwój infrastruktury na terenie gminy III. Podniesienie jakości kapitału ludzkiego IV. Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa V. Poprawa warunków życia społeczeństwa lokalnego VI. Wykorzystanie bliskości Warszawy i potencjału środowiska naturalnego dla potrzeb rozwoju gospodarczego VII. Rozwój funkcji ponad lokalnych gminy 14

15 Ad. 1. DEMOGRAFIA wiek populacji, struktura populacji, gęstość zaludnienia MSZCZONÓW Gmina miejsko- wiejska w 2007 roku zamieszkiwało mieszkańców, w tym na terenie miasta 6477 mieszkańców. W 2007 roku ludność miasta i gminy w wieku: - przedprodukcyjnym stanowi 24,1%, z tego w mieście 22,4% - produkcyjnym stanowi 61,1%, z tego w mieście 64,4% - poprodukcyjnym stanowi 14,8%, z tego w mieście 13,2% Interwencje podniesienie poziomu kształcenia oraz jakości infrastruktury oświatowej slajdy 18, 26, 27 brak danych dotyczących skuteczności zastosowanych strategii dla rozwoju przedsiębiorczości 15

16 Ad.2. BEZROBOCIE stopa i struktura Wnioski nie znajdują potwierdzenia w kolejnej tabeli, największą grupę wśród bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem podstawowym Na dzień w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żyrardowie zarejestrowanych było 371 bezrobotnych z terenu miasta i gminy Mszczonów W latach największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w wieku czyli tzw. wyż demograficzny z lat 70tych spadek bezrobocia w odniesieniu do bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (o 92 osoby), oraz podstawowym i niepełnym podstawowym (o 71 osób) ( koniunktura w sektorze budownictwa) r.- wzrost o 17 osób wśród osób bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym W 2007r. bezrobotni z grupy 55 + wynosiła 32 osoby 8,6 %ogółu bezrobotnych Najwięcej trudności w znalezieniu pracy mają absolwenci szkół średnich oraz zasadniczych, a najmniej zaś absolwenci szkół wyższych. Do 1999 roku wyłącznie absolwenci szkół wyższych nie mieli problemów ze znalezieniem pracy. Dopiero w 2000 roku zarejestrowano 7 absolwentów z wykształceniem wyższym. 16

17 Ad.2. BEZROBOCIE stopa i struktura MSZCZONÓW 17

18 Ad.3. ZASOBNOŚĆ LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI struktura zasobów i zdolność ich mobilizacji na rzecz przedsiębiorczości, struktura wynagrodzeń Łącznie na terenie Miasta i Gminy Mszczonów jest zarejestrowanych 774 podmiotów gospodarczych. Miasto Mszczonów powiązane jest gospodarczo z różnymi regionami kraju dzięki rozwijającej się produkcji i kompleksowej obsłudze logistycznej w firmach zagranicznych, istniejących w dzielnicach przemysłowych miasta i gminy Mszczonów BRAK INFORMACJI O STRUKTURZE ZASOBNOŚCI POPULACJI, w dokumencie pojawia się jedynie informacja na temat ilości prowadzonych firm 18

19 Ad.4. STRUKTURA ZAMIESZKANIA i JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ miasto / wieś, własność nieruchomości posiadanie własnych domów sprzyja rozwojowi (inkubacji) nowych firm Na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, na terenie miasta i gminy Mszczonów ogółem istniały 1974 budynki mieszkalne, z czego w mieście 795, a na terenach wiejskich 1179, Mszczonowska Spółdzielnia Mieszkaniowa - 26 budynków mieszkalnych o mieszkaniach, w których zamieszkuje osób- budynki z lat stan techniczny dostateczny (brak termomodernizacji) w niektórych przypadkach bardzo dobry. Wspólnota Mieszkaniowa Poniatowskiego i Wspólnota Mieszkaniowa Keramzyt, które zarządzają 9 budynkami mieszkalnymi o 132 lokalach mieszkalnych. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mszczonów wchodzi 65 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni m2. Brak jest rezerwy mieszkań komunalnych. Gmina posiada rezerwę terenów pod budownictwo jednorodzinne- BRAK OCENY POTENCJAŁU WW. dla rozwoju potencjału gospodarczego i przedsiębiorczości 19

20 Ad.5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ - dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego; a) Oświata - 6 szkół podstawowych, 912 uczniów - 2 szkoły gimnazjalne, 551 uczniów - Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów, 131 uczniów - Zespół Szkół, 112 uczniów kierunki: ogrodniczy, ekonomicznoadministracyjny i agrobiznesu - Przedszkole Miejskie, 124 dzieci Planowane inwestycje, sala gimnastyczna, boiska szkolne, docieplenie budynków. Zauważono brak kadry przygotowanej do nauki języków brak wniosków, czy potrzebne jest nauczanie języków, a w konsekwencji czy potrzebna jest odpowiednia kadra- szkolenia program nauczania w szkołach etc. 20

21 Ad.5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ - dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego; b) Opieka Społeczna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej : - udziela zasiłków stałych lub okresowych pomocy na zakup leków, zasiłków pogrzebowych, dla kobiet w ciąży i wychowujących dzieci, posiłków dla dzieci, usług opiekuńczych. - świadczy usługi opiekuńcze dla osób obłożnie chorych i wymagających tylko pomocy w czynnościach domowych. W/w usługi wykonuje 7 opiekunek ośrodka, które opiekują się 34 osobami. Dom dla Ofiar Przemocy - prowadzony przez Stowarzyszenie FILOS Świetlica Terapeutyczno-Wychowawcza prowadzona przez MOPS wraz z lokalnymi szkołami 21

22 Ad.5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego c) Służba zdrowia - Zdrowie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyna Rodzinna w Mszczonowie, - Centrum Medyczne Lekarz dla Ciebie przychodnia, w której przyjmują lekarze specjaliści, istnieje od 2 lat, - Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Optyczno-Okulistyczne SZELIGA - Filia Pogotowia Ratunkowego Mszczonowie, - 3 prywatne gabinety lekarskie, - 4 prywatne gabinety stomatologiczne, - punkt rehabilitacyjny w Osuchowie, - Punkt RTG w Mszczonowie, - 4 apteki w Mszczonowie i 1 punkt apteczny w Osuchowie 22

23 Ad.5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ - dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego; d) Kultura - Mszczonowski Ośrodek Kultury, - sala teatralno- kinowa, pracownie tematyczne, galeria, klub dla młodzieży, organizacja wydarzeń specjalnych, Grupa folklorystyczna Tradycja, w ramach MOK działają: Grupa Teatralna Skorpion, Grupa taneczna, Grupa plastyczna, Chór emerytów i rencistów Słoneczko - Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie posiadająca swój Punkt Biblioteczny w Osuchowie - Wirtualne Muzeum Ziemi Mszczonowskiej - 23

24 Ad.5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego e) Sport, rekreacja, turystyka Ośrodek Sportu i Rekreacji koordynuje sekcje sportowe w tym: Klub Sportowy Mszczonowianka oraz Uczniowskie Kluby Sportowe; W trakcie urządzania są: boisko do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki przy gimnazjum w Mszczonowie; Gmina posiada zbiornik wodny w Zbiroży Św. Anna o powierzchni 12 ha na bazie którego planuje się stworzenie bazy o charakterze rekreacyjnym dla mieszkańców miasta i gminy; Na terenie Osuchowa istnieje zespół pałacowo parkowy będący Ośrodkiem Szkoleniowym ZUS-u; Teren miasta i gminy ma ciekawe położenie i dogodną komunikację, jednak z uwagi na brak bazy hotelowej i gastronomicznej nie stanowi atrakcji turystycznej; potencjał zaadresowany w planach inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury na zbiorniku ANKA Zainteresowanie rolników tworzeniem gospodarstw agroturystycznych zaadresowane strategią slajdy 28,29,30 24

25 Ad.5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego, f) Działalność organizacji pozarządowych Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Hufiec ZHP Mszczonów, Mszczonowska Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech Dziecka", KS Mszczonowianka, LKS Osuchów, Fundusz Młodych WEHIKUŁ, Fundacja Źródło Życia, Mszczonowska Fundacja na Rzecz Ratowania Życia im. Liliany, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mszczonowie, TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ Mszczonowa, Dom dla Ofiar Przemocy w miejscowości Gąba, Klub Seniora Złota Jesień ; 25

26 Ad.5. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ dostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego, g) Środowisko - Bardzo dobra jakość powietrza dzięki likwidacji 3 kotłowni węglowych dzięki inwestycji w energię geotermalną oraz montaż filtrów przez zakłady prywatne - Ograniczenie hałasu oraz zanieczyszczeń dzięki budowie obwodnicy miasta i wyeliminowania ruchu samochodów ciężarowych w Centrum Mszczonowa - Gospodarka odpadami- wysypisko czynne do 2012 roku gmina ma teren przeznaczony pod budowę Zakładu Utylizacji odpadów WNIOSKI w strategii zaadresowane zostały wszystkie elementy niezbędne do zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenia jakości życia nie został jednak zaadresowany ich potencjał na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy 26

27 Ad.1. POZIOM KOMPETENCJI I STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW- poziom kompetencji oraz struktura (np. im większa liczba menadżerów tym wyższy poziom przedsiębiorczości) 2. STRUKTURA EDUKACJI PODSTAWOWEJ i ŚREDNIEJ 3. STRUKTURA EDUKACJI WYŻSZEJ w tym poziom dostosowania do lokalnego rynku pracy BRAK POWIĄZANIA POZIOMU WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW Z ROZWOJEM RYNKU PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 27

28 1. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY - szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy a) Instytucje administracji publicznej Centrum Informacji w Mszczonowie Powiatowy Urząd Pracy - konsultacje i poradnictwo pracy - kursy przyuczające do zawodu (obsługa komputera, nauka języka etc). - Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości - Informacje na temat funduszy strukturalnych - pomoc rolnikom - promocja gminy oraz działalność promocyjno-reklamowa na rzecz MŚP; - programu szkoleń podnoszących i zmieniających kwalifikacje w zależności od ujawniających się potrzeb na rynku pracy - podejmowanie działań mających na celu przełamywanie barier psychologicznych przed zmianą kwalifikacji poprzez promowanie korzyści i szans związanych ze zmianą zawodu - opracowanie systemu zachęt preferujących osoby z wyższymi kwalifikacjami - nawiązanie współpracy z PUP i największymi pracodawcami w celu określenia zapotrzebowania na osoby z wyższymi kwalifikacjami i opracowanie wspólnych działań na rzecz ich pozyskania; 28

29 1. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY - szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy b) Oświata -współpraca z dyrektorami szkół i Kuratorium - wprowadzania nowoczesnych metod nauczania i form oświaty poza lekcyjnej, - poprawa jakości i efektywności kształcenia i umiejętności uczniów, - organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, - podniesienie efektywności zarządzania oświatą, - podniesienie sprawności funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, - wykorzystanie bazy szkół wiejskich do prowadzenia działalności pozaszkolnej, - utworzenie kierunku kształcenia zgodnego z zapotrzebowaniem rynku, - poprawa bazy sportowej przy szkołach, 29

30 1. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY - szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy b) Oświata -współpraca z dyrektorami szkół i Kuratorium - opracowanie bilansu potrzeb w zakresie profili kształcenia w nawiązaniu do preferowanych kierunków rozwoju gminy, - kontynuacja działań promujących młodzież szczególnie uzdolnioną i nauczycieli osiągających wybitne wyniki w procesie dydaktycznym. - modernizacja i rozbudowa bazy lokalowej szkół i placówek oświatowych, - systematyczne doposażanie i modernizacja szkół i placówek oświatowych w sprzęt komputerowy i w inne urządzenia multimedialne niezbędne do prowadzenia otwartych pracowni multimedialnych w ramach których są prowadzone również punktu doradcze; 30

31 1. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY - szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy c) Wsparcie sektora rolnicznego Działanie na rzecz rozwoju przetwórstwa - opracowanie wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego bilansu potrzeb w zakresie przetwórstwa poszczególnych produktów rolniczych, - pracowanie oferty i nawiązanie kontaktu z firmami działającymi w zakresie przetwórstwa produktów rolnych; 31

32 1. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY - szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy c) Wsparcie sektora rolnicznego Podniesienie dochodowości pracy w rolnictwie - promocja wspólnie z MODR uprawy i hodowli o wysokiej dochodowości oraz wspieranie programu dolesień, - pomoc w organizowaniu się rolników indywidualnych w grupy producenckie i marketingowe, - podjęcie działań wspólnie z MODR mających na celu zainteresowanie obszarem gminy firm zajmujących się obrotem produktami rolniczymi; 32

33 1. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY - szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy c) Wsparcie sektora rolnicznego Działanie na rzecz rozwoju alternatywnych miejsc pracy na obszarach wiejskich. - opracowanie zakresu potrzeb rozwoju usług związanych z obsługą rolnictwa oraz usług na rzecz obsługi ludności w obszarach wiejskich, - rozpoznanie możliwości wsparcia osób podejmujących i kreujących miejsca pracy nie związane z rolnictwem w obszarach wiejskich (m. in. przy wykorzystaniu mienia komunalnego), - promowanie wspólnie z MODR agroturystyki, - rozpoznanie możliwości utworzenia nowych miejsc pracy na obszarach rolniczych o wysokiej lesistości lub szczególnej atrakcyjności turystycznej; 33

34 1. STRUKTURA FIRM im więcej małych firm tym większa szansa na wyzwalanie kolejnych inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości Na dzień roku w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mszczonów zarejestrowanych było 178 podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Mszczonów, oraz 596 na terenie Miasta Mszczonów. Łącznie na terenie Miasta i Gminy Mszczonów jest zarejestrowanych 774 podmiotów gospodarczych. ANALIZA STATYCZNA- brak określenia potrzeb i potencjałów rozwojowych 34

35 1. STRUKTURA FIRM im więcej małych firm tym większa szansa na wyzwalanie kolejnych inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości 35

36 2. ISTNIEJĄCE SYSTEMY I INSTYTUCJE WSPARCIA i efekty ich działania (m.in. inkubatory przedsiębiorczości, klastry, specjalne strefy ekonomiczne, szkolenia zawodowe, wsparcie finansowe, ulgi podatkowe) a) Instytucje wspierające Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Pożyczki dla przedsiębiorców zarejestrowanych na terenie województwa mazowieckiego na zakup: - Maszyn urządzeń, - Surowców - Towarów handlowych - Inwestycje w celu rozwinięcia działalności gospodarczej Mazowiecki Fundusze Poręczeń Kredytowych Fundusz wspierający Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa na obszarze Województwa Mazowieckiego Ze względu na brak analizy potrzeb przydatność ww. interwencji trudna do oceny 36

37 2. ISTNIEJĄCE SYSTEMY I INSTYTUCJE WSPARCIA i efekty ich działania (m.in. inkubatory przedsiębiorczości, klastry, specjalne strefy ekonomiczne, szkolenia zawodowe, wsparcie finansowe, ulgi podatkowe) b) Oferta dla inwestorów W sierpniu 2007 roku na terenie miasta Mszczonów zlokalizowane były tereny przeznaczone pod budownictwo, usługowo przemysłowe oraz składy o całkowitym areale 144 ha, głównie w kompleksach ha. Łączna powierzchnia prywatnych terenów inwestycyjnych wynosiła 118,8705 ha. Głównie były to tereny niezabudowane w sąsiedztwie planowanej obwodnicy z dostępem do drogi utwardzonej w dzielnicy przemysłowej miasta, tereny niezabudowane we wschodniej części miasta Mszczonowa, pomiędzy ul. Tarczyńską a planowaną obwodnicą Mszczonowa, tereny częściowo zabudowane w dzielnicy przemysłowej przy ulicy Tarczyńskiej. Ponadto, działki niezabudowane położone w okolicach ul. Tarczyńskiej. Na terenie miasta Mszczonów w dzielnicy przemysłowej istnieją wolne do zagospodarowania tereny pod budownictwo przemysłowo-usługowoskładowe w ilości ok. 100 ha. 37

38 3. PRZEJRZYSTOŚĆ i SPÓJNOŚĆ SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Dla obszaru miasta i gminy Mszczonów zostało opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów uchwalone Uchwałą Nr XLIV/332/06 Rady Miejskiej Mszczonowa z dnia 31 maja 2006r. Dla obszaru administracyjnego miasta obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą XIX/151/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 28 maja 2004 roku. Na obszarze gminy obowiązuje 38 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszar ok. 8% powierzchni gminy. aktualnie opracowywanych jest 14 planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ok. 15% powierzchni gminy. 38

39 4. JAKOŚĆ OBSŁUGI ADMINISTRACJI łatwość w dokonywaniu formalności, przyjazna komunikacja dotycząca zasad i procedur, przejrzystość i szybkość w zakresie wydawania decyzji administracyjnych a) Zarządzanie jakością Na początku 2006 roku Urzędowi Miejskiemu na kolejne trzy lata przyznano Certyfikat Zarządzania Jakością ISO W ten sposób Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w swoisty sposób nagrodziło mszczonowski magistrat i jego urzędników za wysoki poziom pracy i przestrzeganie wszystkich europejskich standardów, jakie wymusza ISO na instytucjach, które chcą się nim legitymować. Po raz pierwszy Urząd otrzymał certyfikat w 2002 roku i był wtedy pod tym względem chlubnym wyjątkiem w regionie 39

40 4. JAKOŚĆ OBSŁUGI ADMINISTRACJI łatwość w dokonywaniu formalności, przyjazna komunikacja dotycząca zasad i procedur, przejrzystość i szybkość w zakresie wydawania decyzji administracyjnych Wyróżnienia: - Złota setka miast Polskich w latach Wartość inwestycji zagranicznych pierwsze miejsce 1998 rok - Gmina Fair Play0- certyfikowana lokalizacja inwestycji Godło Teraz Polska w 2007 roku wyróżnienie otrzymało zaledwie 9 gmin - Profesjonalna Gmina Przyjazna inwestorom 40

41 4. JAKOŚĆ OBSŁUGI ADMINISTRACJI łatwość w dokonywaniu formalności, przyjazna komunikacja dotycząca zasad i procedur, przejrzystość i szybkość w zakresie wydawania decyzji administracyjnych b) Informatyzajca urzędu w celu łatwiejszego i sprawniejszego dostępu do usług świadczonych przez urząd W najbliższym czasie planowana jest pełna informatyzacja urzędu, która umożliwi mieszkańcom dostęp do różnorodnych usług świadczonych przez urząd drogą elektroniczną. Informatyzacja urzędu w znacznym stopniu ułatwi mieszkańcom korzystanie z usług urzędu, usprawni funkcjonowanie urzędu, a także przyczyni się do promowania technologii społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy. W szczególności przewiduje się, że pełna informatyzacja urzędu przyczyni się do: - usprawnienia obsługi mieszkańców i klientów urzędu, - usprawnienia pracy urzędu w wyniku ustalenia odpowiedzialności i kompetencji oraz wprowadzenia sprawnego przepływu dokumentów, - podniesienia kwalifikacji pracowników z zakresu informatyki, - skrócenia czasu dostępu do informacji i dokumentów o około 50%, - zmniejszenia liczby dokumentów drukowanych o około 30%, - umożliwienia śledzenia i monitorowania przebiegu spraw, - wprowadzenia w kulturę zarządzania urzędu zasad ciągłego doskonalenia jakości usług i pracy. 41

42 WNIOSKI: Bardzo skuteczna strategia pozyskiwania inwestorów: Strategia pozyskiwanie inwestorów doceniona w 2003, w raporcie firmy analitycznej McKinsey Przygotowanie gruntu: - Scalenie działek - Uregulowanie statusu prawnego terenu 300 ha - Odsprzedaż gruntu brytyjskiemu inwestorowi, - Inwestor uzbroił teren i rozpoczął skuteczną komercjalizację Indywidualna opieka - Zaangażowanie Burmistrza w prowadzenie spraw inwestorów we wszystkich urzędach, ułatwienia proceduralne Promocja inwestycji - Przygotowanie i dystrybucja anglo i niemieckojęzycznych broszur w konsulatach, ministerstwach, firmach konsultingowych, firmach prawniczych, współpraca z PAIZ 42

43 LPRP Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości PODSTAWOWE NARZĘDZIA INTERWENCJI W RAMACH LPRP PRACA W GRUPACH: Jakie narzędzia interwencji zostały wyodrębnione w strategii? WSPARCIE FINANSOWE USŁUGI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EDUKACJA/ SZKOLENIA 43

44

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Świętochłowice, 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice www.swietochlowice.pl WYKONAWCA: EU-CONSULT Sp.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014 1. WPROWADZENIE 2 2. DIAGNOZA STANU I TENDENCJE ROZWOJU MIASTA 6 2.1. DIAGNOZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 6 2.1.1. DIAGNOZA W SFERZE GOSPODARCZEJ 8 2.1.2. DIAGNOZA W SFERZE OCHRONY ŚRODOWISKA 12 2.1.3. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT Nazwa opracowania: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin.

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Raport częściowy nr 1. 30/06/2012 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r.

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015 Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Struktura budowy: SFERA X. Priorytet X.1. Działanie SFERA GOSPODARCZA SFERA PRZESTRZENNA SFERA SPOŁECZNA 1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo