Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych"

Transkrypt

1 Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Zawarte w Katowicach w dniu r. Pomiędzy: Województwem Śląskim ul. Ligonia Katowice zwanym dalej Liderem, reprezentowanym przez: a Głównym Instytutem Górnictwa Plac Gwarków Katowice zwanym dalej GIG reprezentowanym przez: a Parkiem Naukowo Technologicznym TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Konarskiego 18C Gliwice zwanym dalej TECHNOPARK GLIWICE reprezentowanym przez: str. 1

2 a Parkiem Naukowo Technologicznym Euro Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, , ul. Ligocka 103, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł., o Zarządzie Spółki w składzie: Roman Trzaskalik Prezes Zarządu, Mirosław Bobrzyński Wiceprezes Zarządu, Monika Pilip Członek Zarządu, do reprezentacji której uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu bądź Prokurent łącznie z członkiem Zarządu, zwanym dalej EURO CENTRUM Preambuła Realizując założenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego oraz mając na celu rozwój potencjału gospodarczego regionu poprzez poprawę warunków oraz budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na współpracy i przepływie efektów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego i Programu Rozwoju Technologii na lata wśród aktorów Ekosystemu Innowacji strony postanawiają zawrzeć Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy. 1. Ilekroć w niniejszym Porozumieniu jest mowa o: 1. Ekosystemie innowacji oznacza to szersze ujęcie zagadnień funkcji aktorów w innowacyjnym rozwoju środowiska gospodarczego, naukowego i społeczeństwa obywatelskiego. 2. Aktorze oznacza to każdy podmiot uczestniczący w rynku. 3. Partnerze oznacza to aktora przystępującego do Regionalnej Sieci Obserwatoriów Specjalistycznych, wnoszącego do niej zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, współrealizującą założenia niniejszego Porozumienia, który jest instytutem badawczym, organizacją, instytucją, przedsiębiorcą lub jednostką samorządu terytorialnego koordynującą przepływ informacji w danym obszarze technologicznym pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w protechnologiczny rozwój województwa śląskiego (nauka, przedsiębiorczość, administracja, instytucje wsparcia biznesu, instytucje finansowe). str. 2

3 4. Sieci oznacza to współpracę Partnerów na rzecz realizacji zadań wskazanych w niniejszym porozumieniu zgodnie z celami działania Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. 5. Obserwatorium Specjalistyczne oznacza to wyodrębnioną przez każdego z Partnerów komórkę wypełniającą podstawowe zadania, o których mowa w Porozumieniu. Obserwatorium funkcjonuje w Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA, posiada identyfikację wizualną, spójną z pozostałymi obserwatoriami regionalnymi, kreując nową markę usług w regionie. 6. prawach autorskich oznacza to ogół praw przysługujących autorowi utworu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), 7. bazie danych oznacza to zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami (ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych Dz.U nr 128 poz. 1402) 8. przetwarzaniu danych osobowych oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. 9. dostępie do informacji publicznej oznacza to dostęp do informacji zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U nr 112 poz Przedmiot Porozumienia Niniejsze Porozumienie określa: 1. Zasady i cele współpracy Partnerów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych na rzecz aktorów Regionalnego Systemu Innowacji. 2. Zasady działań Obserwatoriów Specjalistycznych obejmujących zakres tematyczny/obszar technologiczny zgodny ze specjalizacją Partnera, przystępującego do Regionalnej Sieci Obserwatoriów Specjalistycznych. 3. Sposób przystąpienia nowych Partnerów do Sieci. 1. Cele pośrednie 3. Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1) Wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie: regionalnego potencjału naukowo technologicznego, pozycjonowania kluczowych obszarów technologicznych oraz oceny skuteczności działań służących kreowaniu regionalnej polityki protechnologicznego rozwoju województwa śląskiego i wzmocnienia regionalnej specjalizacji. 2) Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego regionu, regionalnego rynku usług badawczych oraz kadr regionalnych poprzez budowę relacji sektora B+R, przedsiębiorstw, IOB i władz regionu. 3) Rozwój wiedzy, kompetencji i wymiana doświadczeń w ramach Sieci. str. 3

4 2. Cele szczegółowe 1) Monitoring i ocena kluczowego obszaru technologicznego zgodnego ze specjalizacją określoną przez Partnera w oparciu o dane zastane 1 oraz wyniki badań własnych polegający m.in. na diagnozowaniu głównych czynników wpływających na popyt i podaż, analizowaniu historycznych i bieżących trendów oraz tworzeniu projekcji rozwojowych. 2) Nieodpłatne i nieograniczone udostępnianie aktorom Ekosystemu Innowacji szczegółowych zakresów generowanych danych i informacji w formie raportu specjalistycznego wg wzoru stanowiącego Załącznik 1 do porozumienia. 3) Udostępnianie syntetycznych danych w formie wskaźników i części opisowej władzom regionu w postaci rocznego sprawozdania zawierającego zestawienie danych przedstawione w Załączniku 2 do porozumienia. 4) Promocja i organizacja współpracy aktorów dla rozwoju danego obszaru technologicznego. 5) Tworzenie bazy ekspertów w danym obszarze technologicznym. 6) Promocja działalności innowacyjnej aktorów regionalnych. 4. Zakres działania Obserwatorium Specjalistycznego 1. Działalność Obserwatorium Specjalistycznego jest ukierunkowana na gromadzenie informacji i danych niezbędnych dla władz regionu do zdiagnozowania potencjału w danym obszarze technologicznym. Obserwatorium Specjalistyczne monitoruje i ocenia wpływ interwencji publicznych na rozwój obszaru technologicznego zgodnego ze specjalizacją Partnera, z wykorzystaniem zestawu jednolitych wskaźników dla obszarów technologicznych określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata i innych dokumentach strategicznych, wg zestawienia przedstawionego w Załączniku 2 do porozumienia. 2. Partner poprzez Obserwatorium Specjalistyczne gromadzi i zapewnia: dostęp do raportów, wyników badań i innych materiałów dotyczących obszaru technologicznego zgodnego ze specjalizacją Partnera, utworzonych w oparciu o załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Porozumienia; dostęp do informacji powiązanych tematycznie, dotyczących rynku pracy, edukacji i przedsiębiorczości. spójną z pozostałymi Obserwatoriami Specjalistycznymi prezentację danych m.in. w zakresie tworzenia regionalnej mapy technologii w oparciu o wskaźniki określone dla obszarów technologicznych. 3. Partner poprzez Obserwatorium Specjalistyczne pełni funkcję animatora i doradcy dla przedsiębiorców, jednostek wspierających protechnologiczny rozwój regionu, oferując w zależności od potrzeb usługi komercyjne, w szczególności w formie doradztwa i szkoleń. 1 Przez dane zastane rozumie się dane statystyczne regionalne, krajowe, zagraniczne i branżowe oraz publikowane wyniki analiz i badań. str. 4

5 4. Partner poprzez Obserwatorium Specjalistyczne jest organizatorem/współorganizatorem różnorodnych wydarzeń i spotkań jak np. warsztatów, seminariów integracyjnych, wizyt studyjnych itp. Partner w ramach Obserwatorium Specjalistycznego jest zobowiązany do organizacji/współorganizacji nie mniej niż dwóch warsztatów, seminariów lub wizyt studyjnych w ciągu roku w danym obszarze technologicznym. 5. Obserwatorium Specjalistyczne każdego z Partnerów współpracuje z innymi obserwatoriami krajowymi i zagranicznymi. 6. Partnerzy w ramach prac Obserwatorium Specjalistycznego zobowiązani są do wymiany doświadczeń i gromadzonych informacji celem zapewnienia dobrego przepływu informacji pomiędzy stronami partnerstwa. 7. Partner poprzez Obserwatorium Specjalistyczne reprezentuje Regionalną Sieć Obserwatoriów Specjalistycznych w innych przedsięwzięciach, w których bierze udział, w zakresie danej specjalizacji technologicznej. 8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z postanowień niniejszego Porozumienia w zakresie przedstawiania raportów lub organizacji/współorganizacji warsztatów, seminariów lub wizyt studyjnych, Partner zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wynikłych ze swoich działań, a poniesionych przez pozostałych Partnerów. 5. Współpraca Partnerów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Podmiotem wiodącym w Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych jest Samorząd Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pełniący rolę Lidera. Niemniej jednak Partnerstwo będzie zarządzane przy współudziale wszystkich Partnerów, poprzez powołaną przez Lidera Radę Programową, zwaną dalej Radą pełniącą rolę organu decyzyjnego w Sieci. 2. Partnerzy są zobowiązani na wniosek Lidera wyznaczyć imiennie stałych przedstawicieli Rady Programowej oraz ich zastępców, celem zapewnienia efektywności i ciągłości prac Zespołu. W skład Rady wchodzą: 3 stali przedstawiciele Lidera, w tym Marszałek Województwa lub osoba przez niego wskazana jako Przewodniczący Rady Programowej 2 stali przedstawiciele Głównego Instytutu Górniczego; 2 stali przedstawiciele TECHNOPARKU w Gliwicach; 2 stali przedstawiciele EURO CENTRUM. 3. W przypadku rozszerzenia składu Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych o nowych Partnerów, w skład Rady Programowej zostaną włączeni odpowiednio 2 stali przedstawiciele każdego nowego Partnera. str. 5

6 4. Każda strona niniejszego Porozumienia posiada jeden głos w Radzie Programowej. W przypadku braku możliwości uzgodnienia stanowisk w określonej sprawie, decyzje zapadają zwykłą większością głosów. 5. W pracach Rady Programowej uczestniczyć mogą eksperci zapraszani przez Przewodniczącego Rady lub zaproszeni na wniosek członka Rady. 6. Rada Programowa podejmuje strategiczne decyzje dotyczące zadań Obserwatorium oraz zatwierdza efekty jego działań. Rada podejmuje także decyzje, o których mowa w 11 ust Rada Programowa spotyka się co najmniej raz na trzy miesiące. Posiedzenia są organizowane zgodnie z harmonogramem określonym na początku każdego roku przez Lidera i zaakceptowanym przez Radę. Posiedzenia są organizowane kolejno przez Lidera, a następnie każdego z Partnerów wskazanych w harmonogramie. Z posiedzenia Rady, sporządzany jest protokół. Wzór protokołu opracuje Lider. Protokół powinien zawierać w szczególności: przyjęty porządek obrad, listę osób biorących udział w posiedzeniu, decyzje przyjęte w trakcie posiedzenia. 8. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady. Kopię protokołu dostarcza się do wiadomości wszystkim członkom Rady w terminie 10 dni roboczych od jego podpisania. 9. Każdy z Partnerów powoła Zespół Ekspercki ds. kluczowego obszaru technologicznego prowadzonego obserwatorium spośród ekspertów z uznanych ośrodków naukowo badawczych i instytucji wspierających przedsiębiorczość. 10. Zespoły Eksperckie pełnią nadzór merytoryczny nad bieżącą realizacją zadań Obserwatorium Specjalistycznego poprzez formułowanie rekomendacji programowych i zaleceń dotyczących produktów Obserwatorium, a także odpowiedzialne są za opracowanie rocznych raportów zamieszczanych na wspólnej stronie Sieci. Efekty działań Zespołów prezentowane są na posiedzeniach Rady Programowej. Roczne raporty przygotowane przez Zespoły Eksperckie są zatwierdzane przez Radę Programową na pierwszym posiedzeniu w roku następującym po roku, którego dotyczy raport Zespołu Eksperckiego. 11. Każdy z Partnerów w ramach prowadzonego Obserwatorium Specjalistycznego ma możliwość powoływania dodatkowych ekspertów do opracowania poszczególnych ekspertyz w danym obszarze tematycznym i technologicznym. 12. Partnerzy w ramach zadań Obserwatorium mogą współpracować z firmami świadczącymi usługi profesjonalne oparte na wiedzy, tworząc np. sieci partnerskie, klastry i inne. 13. Szczegółowy zakres generowanych informacji oraz danych, a także założenia techniczne obserwatorium znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia. 6. Wsparcie organizacyjne 1. Województwo, jako Lider porozumienia deklaruje wsparcie organizacyjne w części działalności Obserwatorium dotyczącej gromadzenia i udostępniania informacji publicznej. 2. Raporty, które zostaną opracowane przez Partnerów w ramach działań Obserwatoriów będą udostępniane nieodpłatnie aktorom Ekosystemu Innowacji na stronie INNOBSERVATOR SILESIA. str. 6

7 7. Prawa autorskie 1. Majątkowe prawa autorskie do prac wykonanych przez danego Partnera w zakresie zadań uzgodnionych w ramach Regionalnej Sieci Obserwatoriów Specjalistycznych przysługują temu Partnerowi, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 2. W przypadku wspólnej realizacji prac w zakresie zadań uzgodnionych w ramach Sieci we współpracy z ekspertami zewnętrznymi, Partnerzy, którzy uzyskali te wyniki, uregulują zasady wykonywania autorskich praw majątkowych do prac w odrębnej umowie podpisywanej pomiędzy Partnerem/Partnerami a ekspertami zewnętrznymi, w sposób zapewniający realizację postanowień niniejszego Porozumienia, w szczególności 6 ust W przypadku, gdy zadania realizowane są przez Lidera i Partnera/ów w Sieci w ramach wspólnego projektu finansowanego ze środków UE, Partner zobowiązuje się do zawarcia z Liderem Sieci odrębnej umowy nieodpłatnie przenoszącej autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych w ramach wspólnego projektu. 4. W przypadku wystąpienia z Sieci, Partner zobowiązany jest do podpisania odrębnej umowy nieodpłatnie przenoszącej na Lidera majątkowe prawa autorskie do utworów wytworzonych w ramach Sieci na polu eksploatacji obejmującym co najmniej: udostępnianie tych utworów poprzez Sieć i strony WWW Lidera i pozostałych Partnerów Sieci. 8. Ochrona danych i informacji poufnych 1. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do Porozumienia. Oświadczenie przechowuje Partner w swojej siedzibie. 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Partner przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 3. Partner przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Partnera posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do Porozumienia. 5. Partnerzy będą traktować jako poufne wszystkie informacje handlowe, dane, wartości typu knowhow oraz inne dokumenty, które stały się im znane w wyniku współpracy. str. 7

8 6. Dokumentacja i inne poufne informacje, które Partner uzyskuje od pozostałych Partnerów w związku z realizacją niniejszego porozumienia mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem tego Porozumienia i za zgodą Partnera, od którego pochodzą. 9. Zagadnienia finansowe 1. Każdy Partner może samodzielnie lub we współpracy z innymi Partnerami pozyskiwać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na finansowanie swoich działań w ramach Sieci. 2. Za działania, o których mowa w ust. 1 pełną odpowiedzialność ponoszą Partnerzy, którzy wystąpili o środki. 10. Przepływ informacji Strony Porozumienia przyjmują następujący system przepływu informacji i komunikacji w ramach Partnerstwa: a) Kontakt bezpośredni; b) Kontakt pisemny; c) Kontakt przez telefon, fax; d) Kontakt poprzez pocztę elektroniczną; 11 Przystąpienie do Porozumienia w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Porozumienie ma charakter otwarty. 2. Do porozumienia może przystąpić każdy podmiot będący instytutem badawczym, organizacją, instytucją, przedsiębiorcą lub jednostką samorządu terytorialnego koordynującą przepływ informacji w danym obszarze technologicznym. 3. W celu przystąpienia do porozumienia: 1) Zainteresowany Podmiot składa do Rady Programowej wniosek o przystąpienie do Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego porozumienia. 2) Wniosek rozpatrywany jest na posiedzeniu Rady Programowej w trybie głosowania jawnego. str. 8

9 3) Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podmiot podpisuje oświadczenie o przystąpieniu do Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego Porozumienia. 12. Zmiany w Porozumieniu 1. Zmiany w porozumieniu, w tym załączników do porozumienia, mogą nastąpić wyłącznie po ich uprzednim zaakceptowaniu przez Radę Programową. 2. Zmiany w treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13. Rozwiązanie Porozumienia 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 2. Każdy z Partnerów może wystąpić z Sieci i rozwiązać Porozumienie z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, jednak nie wcześniej niż 1 września 2013r. 3. W przypadku rozwiązania niniejszego Porozumienia, Partner jest odpowiedzialny za swoje obowiązki wynikające z załącznika nr 1 oraz 2 do niniejszego Porozumienia w odniesieniu do tej części pracy w ramach Sieci, która została wykonana do daty rozwiązania. 4. Po wystąpieniu z Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Partner traci prawo do posługiwania się w swoich kontaktach ze stronami trzecimi marką Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. 14. Postępowanie w sprawach spornych 1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszego Porozumienia wyjaśniane będą w formie pisemnej. 2. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Porozumienia strony będą starały się rozwiązać polubownie za pośrednictwem Rady Programowej. 3. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 2, strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Lidera. str. 9

10 15. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z Partnerów. Załączniki: 1. Zakres podstawowych obowiązków partnera realizowanych w ramach prowadzonego Obserwatorium Specjalistycznego. 2. Wykaz jednolitych wskaźników dla obszarów specjalistycznych. 3. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych. 4. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 5. Wniosek o przystąpienie do Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. 6. Oświadczenie o przystąpieniu do Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Podpisy:. (Województwo Śląskie Lider Sieci).. (Główny Instytut Górnictwa Partner Sieci).. (Park Naukowo Technologiczny TECHNOPARK w Gliwicach Partner Sieci). (Park Naukowo Technologiczny Euro Centrum Sp. z o.o. Partner Sieci) str. 10

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji zawarta w dniu 16 maja 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Ośrodek Innowacji i Rozwoju Technologii IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jednostka

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a.

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a. POLITYKA INWESTYCJNA Wsparcie dla Catmood w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przez Catmood

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM)

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) przez: 1. Instytut Fizyki PAN, w skrócie: IF PAN 2. Instytut Chemii Fizycznej PAN, w skrócie: IChF PAN 3. Instytut

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Niniejszy Raport został przygotowany na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Warszawski

Regulamin Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Warszawski Regulamin Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Warszawski Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Warszawski ( SEP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo