Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do uzyskania i korzystania z dodatkowych korzyści przyznawanych Użytkownikowi Premium przez Usługodawcę na warunkach określonych niniejszym Regulaminem Programu Konto Premium. 3. Korzystanie z Usługi Konto Premium możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika Premium następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli. 4. Użytkownik Premium korzystający z Usługi Konto Premium zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Programu Konto Premium. II. DEFINICJE Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu Programu Konto Premium zostały przypisane następujące znaczenia: a. Klauzule - zgody zawierające zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w celach w nich określonych lub na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w formie tzw. checkboxów, na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego lub w Koncie, których Użytkownik Premium udzielił Usługodawcy. Użytkownik Premium jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta i realizację Programu Konto Premium. Użytkownik oświadcza, że podane przez Niego dane są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. b. Klauzula Premium zgoda zawierająca zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych przez Media Saturn Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji Programu Konto Premium i w tym celu przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim oraz zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie informacji handlowych. Zaznaczenie przez Użytkownika Premium Klauzuli Premium jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przystąpienia do Programu Konto Premium. c. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca

2 Towar lub korzystająca z usług w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; d. Konto zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika Premium oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, z wykorzystaniem którego Użytkownik Premium może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży, umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar lub zamieszczać Treści; e. Kupujący Premium Użytkownik Premium, który zawarł Umowę Sprzedaży w Markecie Media Markt lub Umowę Sprzedaży z opcją odbieram w markecie ; f. OWUS Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży g. Produkt - Towar, Dostawa Towaru, Ubezpieczenie Gwarancja+ Bezpieczny Bilet, Ubezpieczenie Gwarancja+ Professional, Ubezpieczenie od usterek Gwarancja+ Komfort i Ochrona, Serwis Gwarancja+ TV i Duże AGD, PowerService, lub PC Instalacja; h. Program Konto Premium - usługa świadczona Użytkownikowi Premium nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz ze zmianami) umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedającego, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczenie Treści w Sklepie Internetowym; i. Regulamin - Regulamin Sklepu Internetowego; j. Regulamin Programu Konto Premium - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz ze zmianami); k. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego; l. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym za pośrednictwem którego Użytkownik Premium może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego, lub zlecić świadczenie usługi w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie; m. Sprzedający - przedsiębiorca prowadzący placówkę handlową pod marką Media Markt, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Użytkowników Premium do zawierania Umów Sprzedaży. Lista Sprzedających biorących udział w Programie Konto Premium znajduje się w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego; n. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego (pojęcie to na gruncie Regulaminu obejmuje również akcesoria i komponenty, w tym oprogramowanie dostarczane Kupującemu wraz z Towarem);

3 o. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U nr 22, poz. 271 ze zmianami), zawarta w okresie trwania Programu Konto Premium. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana; p. Umowa Sprzedaży w Markecie Media Markt umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana w placówce handlowej prowadzonej w ramach sieci Media Markt, pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana; q. Usługa Program Konto Premium; r. Usługodawca - Media Saturn Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze REGON , o numerze NIP ; s. Użytkownik Premium (i) osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, mogąca nabywać prawa i zaciągać zobowiązania niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, i (ii) która spełniła warunki określone w pkt. III.1 Regulaminu Programu Konto Premium; t. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar uzewnętrzniona przez Użytkownika Premium za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu i Usługodawcy identyfikację Użytkownika Premium, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt. III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU KONTO PREMIUM 1. Do korzystania z Programu Konto Premium uprawnieni są Użytkownicy Premium, którzy spełnili łącznie następujące warunki: a) dokonali rejestracji Konta w sposób określony w pkt. IV. 1 Regulaminu, b) zaakceptowali Regulamin, Politykę Prywatności i Klauzule oraz Klauzulę Premium. Użytkownik Premium jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta i realizację Programu Konto Premium. Użytkownik Premium oświadcza, że podane przez Niego dane są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich,

4 c) zarejestrowali dowód zakupu (paragon lub faktura) zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie - dotyczy to jedynie Użytkowników, którzy zawarli (i) Umowę Sprzedaży w Markecie Media Markt, (ii) Umowę Sprzedaży z opcją odbieram w markecie, (iii) Umowę Sprzedaży w trybie gość. Rejestracja, o której mowa w pkt. c), powinna być dokonana w terminie trzydziestu (30) dni począwszy od daty wystawienia dowodu zakupu. Rejestracji podlegają wyłącznie dowody zakupu wystawione począwszy od dnia 1 sierpnia 2014 r. 2. Ważność rejestracji, o której mowa w ust. 1 lit. c), potwierdza wiadomość wysłana na adres Użytkownika Premium. 3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) (dzień skuteczności). Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży oraz umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, które zostały zawarte przez Użytkownika Premium przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług. 4. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika Premium przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika Premium, zaś wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane. 5. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Usługodawcy oraz dla Sprzedającego, do którego Użytkownik Premium skierował Zamówienie lub z którym zawarł Umowę Sprzedaży. Użytkownik Premium ma możliwość wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Towaru w celu realizacji Zamówienia. 6. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiednie Login i Hasło. Użytkownik Premium ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby trzecie. Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika Premium, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy ani Sprzedających, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika Premium i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika Premium, z zastrzeżeniem pkt. VIII Regulaminu. IV. KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA PREMIUM 1. Użytkownik Premium po spełnieniu warunków, określonych w pkt. III. 1 Regulaminu Programu Konto Premium, uzyskuje:

5 a) Prawo do realizowania swoich uprawnień z tytułu reklamacji Towarów, odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz odstąpienia od Umowy Sprzedaży w Markecie Media Markt, bez konieczności okazywania dowodu zakupu (np. paragonu) w Markecie; w przypadku Umowy Sprzedaży w Markecie Media Markt uprawnienie to dotyczy również wymian Towarów na inny znajdujący się w aktualnej ofercie Marketu Media Markt, b) Możliwość uzyskania dodatkowych rabatów okolicznościowych na zakup Produktu w Sklepie Internetowym na warunkach określonych przez Usługodawcę lub Sprzedającego; c) Możliwość brania udziału w konkursach, akcjach promocyjnych, loteriach skierowanych do Użytkownika Premium na warunkach określonych przez Sprzedającego; d) Możliwość otrzymywania indywidualnych ofert handlowych dostosowanych do potrzeb Użytkownika Premium, drogą elektroniczną, w Markecie Media Markt, za pośrednictwem poczty lub firmy świadczącej usługi przewozowe. IV.A. REKLAMACJE TOWARÓW ZAKUPIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY SPRZEDAŻY LUB UMOWY SPRZEDAŻY W MARKECIE MEDIA MARKT, ODSTĄPIENIA W zakresie reklamacji Towarów zakupionych na podstawie Umowy Sprzedaży zastosowanie mają postanowienia pkt. VII ust OWUS, z wyłączeniem pkt. VII ust. 4 OWUS w ten sposób że Kupujący Premium lub Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży z dostawą, zgłasza reklamacje jedynie na podstawie ważnej karty gwarancyjnej (w przypadku reklamacji kierowanej do gwaranta za pośrednictwem Sprzedającego), bez konieczności okazywania dowodu zakupu. W zakresie odstąpienia Kupującego Premium lub Użytkownika, który zawarł Umowę Sprzedaży z dostawą, od Umowy Sprzedaży zastosowanie mają postanowienia pkt. VI ust. 1-6 OWUS, z zastrzeżeniem że Kupujący Premium lub Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży z dostawą, nie jest zobowiązany do okazywania dowodu zakupu. W zakresie reklamacji Towarów zakupionych na podstawie Umowy Sprzedaży w Markecie Media Markt, Kupujący Premium zgłasza reklamacje jedynie na podstawie ważnej karty gwarancyjnej (w przypadku reklamacji kierowanej do gwaranta za pośrednictwem Sprzedającego), bez konieczności okazywania dowodu zakupu. W zakresie odstąpienia Kupującego od Umowy Sprzedaży w Markecie Media Markt, w tym wymiany Towaru na inny, Kupujący Premium nie jest zobowiązany do okazywania dowodu zakupu. IV.B. DODATKOWE RABATY OKOLICZNOŚCIOWE

6 Usługodawca, może przyznać Użytkownikowi Premium rabaty okolicznościowe do wykorzystania przy zakupie w Sklepie Internetowym. Rabaty okolicznościowe nie łączą się z innymi rabatami, promocjami oraz cenami prezentowanymi w Outlecie. Użytkownik Premium składający zamówienie w Sklepie Internetowym, który otrzymał więcej niż jeden kod rabatowy, może wykorzystać tylko jeden kod rabatowy na jedno zamówienie. Cena Produktu z uwzględnieniem rabatu okolicznościowego nie może być niższa niż 0,01 zł. IV.C. KONKURSY I INNE AKCJE PROMOCYJNE DLA UŻYTKOWNIKÓW PREMIUM Usługodawca uprawnia Użytkowników Premium do brania udziału w konkursach, akcjach promocyjnych, loteriach skierowanych do Użytkowników Premium. Szczegóły określać będzie regulamin danej akcji. IV.D. INDYWIDUALNE OFERTY HANDLOWE Usługodawca na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika Premium będzie przesyłał, drogą elektroniczną, indywidualne oferty handlowe dostosowane do potencjalnych potrzeb Użytkownika Premium. VI. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, które zostały zgłoszone przez Użytkowników Premium. 2. Sklep Internetowy zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika Premium w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienia nie stosują się do reklamacji Towarów składanych przez Kupujących Premium będących Konsumentami w związku z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową, lub do reklamacji usług świadczonych w ramach Produktów innych niż Towar. VII. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PREMIUM 1. Użytkownik Premium zobowiązany jest do: (i) korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego, (ii) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w

7 posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik Premium nie był adresatem, (iii) korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, (iv) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa. 2. Użytkownik Premium ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie, Regulaminie Programu Konto Premium lub Polityce Prywatności. 3. Użytkownik Premium ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług. 4. Użytkownik Premium ma prawo do założenia jednego (1) Konta, jeżeli nie posiada jeszcze Konta. Użytkownicy Premium, którzy przed przystąpieniem do Programu Konto Premium posiadają aktywne Konto, powinni korzystać z Usługi w ramach tego jednego Konta. Użytkownicy Premium, którzy przed przystąpieniem do Programu Konto Premium posiadali więcej niż jedno Konto, mogą korzystać z Usługi wyłącznie w ramach jednego Konta. 5. Użytkownik Premium ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik Premium ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług lub odznaczyć Klauzulę Premium w Koncie. 6. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Użytkownik Premium powinien zgłaszać pod numerem Infolinii. 7. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi Premium przez Usługodawcę lub Sprzedającego pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Usługodawcy lub Sprzedającego. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać. Lub zbliżonej). Użytkownik Premium przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca ani Sprzedający nie mają możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik Premium przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość w trybie odpowiedzi na tak generowany Usługodawcy lub Sprzedającego (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e- mail). W związku z powyższym, Użytkownik Premium przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Usługodawcy lub Sprzedającego powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres wskazany przez Usługodawcę lub Sprzedającego jako właściwy do korespondencji. W razie wątpliwości informacje o korespondencyjnych adresach Usługodawcy i Sprzedających można znaleźć w Sklepie Internetowym lub uzyskać je pod numerem Infolinii.

8 8. Użytkownik Premium zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie: a. naruszał Regulaminu Programu Konto Premium lub Regulaminu, b. podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich, c. naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Premium, d. dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, Regulaminem Programu Konto Premium, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa. 9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Premium lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Programu Konto Premium Usługodawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu Programu Konto Premium lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi Premium umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej ( ) doręczone Użytkownikowi Premium (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności). 10. Użytkownik Premium nie ma prawa do przenoszenia części ani całości uprawnień wynikających z Programu Konto Premium ani korzyści, jakie uzyskał w ramach Programu Konto Premium na osoby trzecie. VIII. ODSTĄPIENIE OD PROGRAMU KONTO PREMIUM 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami) Użytkownik Premium ma prawo do odstąpienia od Programu Konto Premium, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (10) dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług. Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości wypowiedzenia Programu Konto Premium, także po upływie wskazanego powyżej terminu, w trybie przewidzianym postanowieniami Regulaminu Programu Konto Premium. 2. Użytkownik Premium może wykonać wskazane w pkt. 1 powyżej prawo odstąpienia od Programu Konto Premium poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Usługodawcy. 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu Programu Konto Premium oraz w zakładce Pomoc w Sklepie Internetowym. 4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą. V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

9 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Premium zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: Ustawa o ochronie danych osobowych ) jest Usługodawca. 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Premium zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest Usługodawca, zaś administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedający. 3. Podanie przez Użytkownika Premium danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji Programu Konto Premium. Użytkownik Premium zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, które umożliwiają Jego właściwą identyfikację. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie ma na celu ochronę Użytkownika Premium oraz wydanie przysługujących mu korzyści. 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika Premium w celu realizacji Programu Konto Premium, za zgodą Użytkownika Premium wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli. 5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika Premium w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika Premium wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. 6. Użytkownik Premium może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu newslettera Sklepu Internetowego oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zmianami), z zastrzeżeniem że akceptacja tej Klauzuli jest niezbędna do przystąpienia do Programu Konto Premium. 7. Usługodawca udostępnia dane osobowe Użytkownika Premium osobom trzecim w celu realizacji Programu Konto Premium w zakresie przewidzianym Regulaminem Programu Konto Premium. 8. Użytkownikowi Premium przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika Premium w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności. 9. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika Premium powinny być zgłaszane pod numerem Infolinii albo bezpośrednio przez Użytkownika Premium poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych. 10. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika Premium określa Polityka Prywatności. XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin Programu Konto Premium dostępny jest w Sklepie Internetowym na stronie

10 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Programu Konto Premium zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu: a) Pkt. II w zakresie Definicji, które nie zostały sprecyzowane w Regulaminie Programu Konto Premium, a) Pkt. III w zakresie Zaproszenia do zawarcia Umowy Sprzedaży, b) Pkt. IV w zakresie Korzystania ze Sklepu Internetowego c) Pkt. V w zakresie składania Zamówienia, d) Pkt. X w zakresie zamieszczania Treści, e) Pkt. XI w zakresie korzystania z praw autorskich, oraz postanowienia OWUS: a) Pkt. I, II w zakresie znaczenia OWUS i określenia Cen, b) Pkt. III w zakresie określenia ustalenia stron Umowy Sprzedaży, c) Pkt. IV. W zakresie Płatności, d) Pkt. V w zakresie odbioru w markecie, z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych Pkt. IV. 4 Regulaminu Programu Konto Premium, e) Pkt. VIII w zakresie Reklamacji, f) Pkt. X w zakresie przetwarzania danych osobowych, g) Pkt. IX w zakresie obowiązywania, spraw nieuregulowanych, zmiany OWUS; oraz postanowienia Polityki prywatności w zakresie przetwarzania danych lub przepisy Tytułu XI, działu I-III Kodeksu cywilnego odnoszące się do umowy sprzedaży, lub ustawy dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz ze zm.) 3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu Programu Konto Premium za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu Programu Konto Premium. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem. 4. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika Premium na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną. 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu Programu Konto Premium, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar, Umowy Sprzedaży i Umów Sprzedaży w Markecie Media Markt jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny. 6. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu Programu Konto Premium w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub Umowy Sprzedaży lub Umowy Sprzedaży w Markecie Media Markt, (c) zmiany Regulaminu, (d) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie

11 treści Regulaminu Programu Konto Premium do oferty, (e) zmiany warunków Usługi. Usługodawca powiadomi Użytkownika Premium o każdorazowej zmianie Regulaminu Programu Konto Premium, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika Premium. Użytkownicy Premium będą związani postanowieniami nowego Regulaminu Programu Konto Premium, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Programu Konto Premium. Zmiana Regulaminu Programu Konto Premium w zakresie, w jakim odnosi się do Umów Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar nie zmienia treści Umów Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawartych przed zmianą Regulaminu lub Umów Sprzedaży w Markecie Media Markt oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu Programu Konto Premium. 7. Użytkownik Premium niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Programu Konto Premium oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania. 8. Użytkownik Premium potwierdza, że do niniejszego Regulaminu Programu Konto Premium został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie. 9. Regulamin Programu Konto Premium wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.

12 ANEKS nr 1 do Regulaminu Programu Konto Premium Niniejszy aneks (zwany dalej Aneksem nr 1 ) wprowadza dodatkowe korzyści dla Kupującego Premium w okresie od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 30 września 2014 r. w postaci rabatu na poniższych zasadach: IV.B. DODATKOWY RABAT OKOLICZNOŚCIOWY Usługodawca, może przyznać Kupującemu Premium rabat okolicznościowy do wykorzystania przy zakupie w Sklepie Internetowym pod warunkiem spełnienia następujących warunków: a) dokonania rejestracji Konta w sposób określony w pkt. IV. 1 Regulaminu, b) akceptacji Regulaminu, Regulaminu Programu Konto Premium, Polityki Prywatności, Klauzul oraz Klauzuli Premium, c) zarejestrowali dowód zakupu (paragon lub faktura) zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie - dotyczy to jedynie Użytkowników, którzy zawarli (i) Umowę Sprzedaży w Markecie Media Markt, (ii) Umowę Sprzedaży z opcją odbieram w markecie. Rejestracja, o której mowa w pkt. c), powinna być dokonana w terminie trzydziestu (30) dni począwszy od daty wystawienia dowodu zakupu. Rejestracji podlegają wyłącznie dowody zakupu wystawione począwszy od dnia 1 sierpnia 2014 r. Spełnienie warunków, określonych w pkt. a)-b) powyżej jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Kupującym Premium a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług. Rabat okolicznościowy nie łączy się z innymi rabatami, promocjami oraz cenami prezentowanymi w Outlecie. Kupujący Premium składający zamówienie w Sklepie Internetowym, który otrzymał więcej niż jeden kod rabatowy, może wykorzystać tylko jeden kod rabatowy na jedno zamówienie. Cena Produktu z uwzględnieniem rabatu okolicznościowego nie może być niższa niż 0,01 zł. Wartość rabatu w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2014 r. będzie wynosić dziesięć (10) procent (%) wartości zawartej i zarejestrowanej Umowy Sprzedaży lub wartości zawartej i zarejestrowanej Umowy Sprzedaży w Markecie Media Markt (tj.

13 suma paragonu lub faktury) albo Umowy Sprzedaży, którą Kupujący Premium zamierza zawrzeć ze Sprzedającym; z zastrzeżeniem że wartość rabatu zostanie naliczona od niższej z wartości. Rabat przyznawany jest wyłącznie raz, po pierwszej rejestracji dowodu zakupu. Rabat zostanie przekazany Kupującemu Premium, w formie kodu rabatowego wyświetlanego w Koncie. O przyznaniu rabatu Kupujący Premium zostanie poinformowany stosownym em. Ważność kodu rabatowego określa wiadomość , z zastrzeżeniem że kod rabatowy będzie ważny przez okres nie dłuższy niż trzy (3) miesiące od dnia doręczenia Kupującemu Premium wiadomości . Rabat może być wykorzystany wyłącznie na zakup Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Sposób naliczania rabatu ilustruje przykład stanowiący Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 Przykład naliczania rabatu: Pierwszy zakup (w markecie) Kwota pierwszego zakupu Drugi zakup (w Internecie) Kwota drugiego zakupu Rabat dla klienta Do zapłaty za drugi zakup Klient A Telefon 1000 zł Aparat foto 1000 zł 100 zł 900 zł Klient B Telefon 1000 zł Słuchawki 300 zł 30 zł 270 zł Klient C Telefon 1000 zł Telewizor 1500zł 100 zł 1400 zł

14 ANEKS nr 2 do Regulaminu Programu Konto Premium Niniejszy aneks (zwany dalej Aneksem nr 2 ) wprowadza możliwość korzystania z Programu Konto Premium w okresie od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, na zasadach określonych Regulaminem, z wyłączeniem zasad określonych Aneksem nr 1. Niniejszy Aneks nr 2 obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r.

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus SATURN

Regulamin Programu Konto Plus SATURN Regulamin Programu Konto Plus SATURN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Użytkownika Plus do uzyskania i korzystania

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo