Regulamin Programu Konto Plus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu Konto Plus"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych korzyści przyznawanych Kupującemu przez Usługodawcę na warunkach określonych niniejszym Regulaminem Usługi Konto Plus. 3. Korzystanie z Usługi Konto Plus możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli. 4. Kupujący korzystający z Usługi Konto Plus zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Usługi Konto Plus. II. DEFINICJE Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu Konto Plus zostały przypisane następujące znaczenia: a. Klauzule - zgody zawierające zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w celach w nich określonych lub na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w formie tzw. checkboxów, na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego lub w Koncie, których Użytkownik udzielił Usługodawcy. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta i realizację Programu Konto Plus. b. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z usług w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; c. Konto zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży, umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar lub zamieszczać Treści; d. Kupujący Plus (i) Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży lub (ii) osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,

2 która zawarła Umowę Sprzedaży w Markecie Saturn z opcją odbieram w markecie i (iii) która spełniła warunki określone w pkt. III.1 Regulaminu Programu Konto Plus; e. OWUS Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży f. Produkt - Towar, Dostawa Towaru, Ubezpieczenie Gwarancja+ Bezpieczny Bilet, Ubezpieczenie Gwarancja+ Professional, Ubezpieczenie od usterek Gwarancja+ Komfort i Ochrona, Serwis Gwarancja+ TV i Duże AGD, PowerService, lub PC Instalacja; g. Program Konto Plus - usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz ze zmianami) umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedającego, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczenie Treści w Sklepie Internetowym; h. Regulamin - Regulamin Sklepu Internetowego; i. Regulamin Usługi Konto Plus - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz ze zmianami); j. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego; k. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego, lub zlecić świadczenie usługi w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie; l. Sprzedający - przedsiębiorca prowadzący placówkę handlową pod marką Saturn, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży. Lista Sprzedających biorących udział w Programie Konto Plus znajduje się w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego; m. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego (pojęcie to na gruncie Regulaminu obejmuje również akcesoria i komponenty, w tym oprogramowanie dostarczane Kupującemu wraz z Towarem); n. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U nr 22, poz. 271 ze zmianami), zawarta w okresie trwania Programu Konto Plus. W Programie Konto Plus udział biorą wyłącznie Umowy Sprzedaży z opcją odbiór w markecie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;

3 o. Umowa Sprzedaży w Markecie Saturn umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana w placówce handlowej prowadzonej w ramach sieci Saturn, pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana; p. Usługa Program Konto Plus; q. Usługodawca - Media Saturn Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze REGON , o numerze NIP ; r. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego; s. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu i Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt. III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU KONTO PLUS 1. Do korzystania z Programu Konto Plus uprawnieni są Użytkownicy, osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia lub posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąc we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, którzy spełnili łącznie następujące warunki: a) zawarli ze Sprzedającym biorącym udział w Programie Konto Plus, w okresie od dnia 1 lutego 2014 r., Umowę Sprzedaży z opcją odbieram w markecie lub Umowę Sprzedaży w Markecie Saturn z Marketów Saturn. Lista Marketów Saturn znajduje się na stronie b) dokonali rejestracji Konta w sposób określony w pkt. IV. 1 Regulaminu, c) zaakceptowali Regulamin, Politykę Prywatności i Klauzule. Wymaganą Klauzulą, poza wskazanymi w pkt. IV.1. Regulaminu jest oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Programu Konto Plus, z zgoda Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną oraz wyrażenie zgodya na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta i realizację Programu Konto Plus.

4 d) dokonali rejestracji dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT) wystawionych tytułem zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy Sprzedaży w Markecie Saturn w Koncie. Szczegółowa instrukcja techniczna procesu rejestracji dowodu zakupu znajduje się na stronie 2. Kupujący Plus może dokonać rejestracji dowodu zakupu w terminie trzydziestu (30) dni od daty jego wystawienia. 3. Spełnienie warunków, określonych w pkt. III.1 a)-d) powyżej jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Kupującym Plus a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług. 4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) (dzień skuteczności). Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży oraz umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług. 5. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, zaś wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane. 6. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Usługodawcy oraz dla Sprzedającego, do którego Użytkownik skierował Zamówienie lub z którym zawarł Umowę Sprzedaży. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Towaru w celu realizacji Zamówienia. 7. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiednie Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby trzecie. Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy ani Sprzedających, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt. VIII Regulaminu Sklepu Internetowego. IV. KORZYŚCI DLA KUPUJĄCEGO PLUS 1. Kupujący Plus po spełnieniu warunków, określonych w pkt. III. 1 Regulaminu Programu Konto Plus, uzyskuje prawo do:

5 a) odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie do trzydziestu (30) dni na zasadach określonych w pkt. IV.2 niniejszego Regulaminu Programu Plus, z wyłączeniem usług o charakterze ubezpieczeniowym których termin do odstąpienia wynosi trzydzieści (30) dni. b) odstąpienia od Umowy Sprzedaży w Markecie Saturn w terminie do trzydziestu (30) dni na zasadach określonych w pkt. IV.3 niniejszego Regulaminu Programu Plus, z wyłączeniem usług o charakterze ubezpieczeniowym których termin do odstąpienia wynosi trzydzieści (30) dni. c) realizowania swoich uprawnień z tytułu reklamacji Towarów bez konieczności okazywania dowodu zakupu (np. paragonu), d) uzyskania dodatkowych rabatów okolicznościowych na zakup Produktu w Sklepie Internetowym; e) brania udziału w konkursach, akcjach promocyjnych, loteriach skierowanych do Kupujących Plus; f) otrzymywania indywidualnych ofert handlowych dostosowanych do potrzeb Kupującego Plus, drogą elektroniczną, w Markecie Saturn, za pośrednictwem poczty lub firmy świadczącej usługi przewozowe. IV. 1. (uchylony) IV.2. ODSTĄPIENIE KUPUJĄCEGO OD UMOWY SPRZEDAŻY 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami) Kupujący Plus, który zawarł umowę na odległość i spełnia warunki określone w pkt. IV.1. Regulaminu Programu Konto Plus może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia wydania Produktu. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie Kupującego Plus o odstąpieniu od umowy. Kupujący Plus może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej. Oświadczenie z podpisem Kupującego Plus może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego. Oświadczenie może być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis elektroniczny) lub bez podpisu elektronicznego. Można je także złożyć osobiście u Sprzedającego lub w innym markecie sieci Saturn. 2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący Plus jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym Towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą lub kurierem,

6 albo złożone osobiście u Sprzedającego. W razie wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwrot Towaru przez Kupującego może nastąpić w miejscu wydania Towaru lub w dowolnym sklepie sieci Saturn na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie, transportowe lub pocztowe. 3. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący Plus powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego, do którego Towar jest zwracany. 4. Kupujący Plus, który odstąpił od Umowy Sprzedaży zawartej z wykorzystaniem rabatu, otrzymuje zwrot uiszczonej ceny Produktu i poniesionych kosztów dostawy. Jeżeli Kupujący Plus odstępuje od umowy, Kupujący Plus i Sprzedający powinni sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia i uzyskane korzyści. 5. Zwrot uiszczonej przez Kupującego Plus ceny Towaru i poniesionych kosztów dostawy do Kupującego Plus zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni. W przypadku osobistego dostarczenia zwracanego Towaru do Sprzedającego lub do innego marketu sieci Saturn niezależnie od tego, w jaki sposób nastąpiła płatność przy spełnieniu warunków odstąpienia od umowy może nastąpić natychmiastowy zwrot należności w gotówce lub na rachunek karty płatniczej, jeżeli płatności dokonano kartą w markecie (nie dotyczy płatności kartą przez Internet). 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku sprzedaży: a) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Kupującego Plus ich oryginalnego opakowania; b) świadczenia usług rozpoczętego za zgodą kupującego Plus przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 1. powyżej; c) świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego Plus w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (. w przypadku produktów, w przypadku których przekroczono warunki zwykłego zarządu, w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu przez Kupującego Plus w bazie danych producenta, co powoduje przypisanie produktu do Kupującego Plus), lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu Programu Konto Plus.

7 IV.3. ODSTĄPIENIE KUPUJĄCEGO OD UMOWY SPRZEDAŻY W MARKECIE SATURN 1. Kupujący Plus, który zawarł Umowę Sprzedaży w Markecie Saturn może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia wydania Produktu. Aby skutecznie odstąpić od umowy należy zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu. W razie wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwrot Towaru przez Kupującego powinien nastąpić w miejscu wydania Towaru lub w dowolnym sklepie sieci Saturn na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży w Markecie Saturn jest uważana za niezawartą. 3. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, kompletnym, bez śladów użytkowania. Kupujący Plus powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie. Należy również zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. 4. Kupujący Plus, który odstąpił od Umowy Sprzedaży w Markecie Saturn zawartej z wykorzystaniem rabatu, otrzymuje zwrot uiszczonej ceny Produktu. Jeżeli Kupujący Plus odstępuje od umowy, Kupujący Plus i Sprzedający powinni sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia i uzyskane korzyści. 5. Zwrot uiszczonej przez Kupującego Plus ceny Towaru i poniesionych kosztów dostawy do Kupującego Plus zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni. W przypadku osobistego dostarczenia zwracanego Towaru do Sprzedającego lub do innego marketu sieci Saturn niezależnie od tego, w jaki sposób nastąpiła płatność przy spełnieniu warunków odstąpienia od umowy może nastąpić natychmiastowy zwrot należności w gotówce lub na rachunek karty płatniczej, jeżeli płatności dokonano kartą w markecie (nie dotyczy płatności kartą przez Internet). 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku sprzedaży: a) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Kupującego Plus ich oryginalnego opakowania; b) świadczenia usług rozpoczętego za zgodą Kupującego Plus przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 1. Powyżej; c) świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego Plus w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (. w przypadku produktów, w przypadku których przekroczono warunki zwykłego zarządu, w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu przez Kupującego Plus w bazie

8 danych producenta, co powoduje przypisanie produktu do Kupującego Plus), lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży znajduje się w Punkcie Obsługi Klienta. IV.4. REKLAMACJE TOWARÓW ZAKUPIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY SPRZEDAŻY W zakresie reklamacji Towarów zakupionych na podstawie Umowy Sprzedaży zastosowanie mają postanowienia pkt. VII ust OWUS, z wyłączeniem pkt. VII ust. 4 OWUS w ten sposób że Kupujący Plus zgłasza reklamacje jedynie na podstawie ważnej karty gwarancyjnej (w przypadku reklamacji kierowanej do gwaranta za pośrednictwem Sprzedającego), bez konieczności okazywania dowodu zakupu. IV.5. DODATKOWE RABATY OKOLICZNOŚCIOWE Usługodawca, może przyznać Kupującemu Plus dodatkowe rabaty okolicznościowe do wykorzystania przy zakupie w Sklepie Internetowym. Usługodawca zastrzega, że wysokość dodatkowego rabatu okolicznościowego może być inna aniżeli wysokość rabatu, określonego w pkt. IV.1 Regulaminu Programu Konto Plus. IV. 6. KONKURSY I INNE AKCJE PROMOCYJNE DLA KUPUJĄCYCH PLUS Usługodawca uprawnia Kupującego Plus do brania udziału w konkursach, akcjach promocyjnych, loteriach skierowanych do Kupujących Plus. Szczegóły określać będzie regulamin danej akcji. IV. 7. INDYWIDUALNE OFERTY HANDLOWE Usługodawca na podstawie zgody wyrażonej przez Kupującego Plus będzie przesyłał Kupującemu Plus, drogą elektroniczną, indywidualne oferty handlowe dostosowane do potencjalnych potrzeb Kupującego Plus. VI. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, które zostały zgłoszone przez Użytkowników. 2. Sklep Internetowy zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienia nie stosują się do reklamacji Towarów składanych przez Kupujących Plus będących Konsumentami w związku z

9 niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową, lub do reklamacji usług świadczonych w ramach Produktów innych niż Towar. VII. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 1. Użytkownik zobowiązany jest do: (i) korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego, (ii) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem, (iii) korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, (iv) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa. 2. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności. 3. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług. 4. Użytkownik ma prawo do założenia jednego (1) Konta, jeżeli nie posiada jeszcze Konta. Użytkownicy, którzy przed przystąpieniem do Programu Konto Plus posiadają aktywne Konto, powinni korzystać z Usługi w ramach tego jednego Konta. Użytkownicy, którzy przed przystąpieniem do Programu Konto plus posiadali więcej niż jedno Konto, mogą korzystać z Usługi wyłącznie w ramach jednego Konta. 5. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług. 6. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Użytkownik powinien zgłaszać pod numerem Infolinii. 7. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Usługodawcę lub Sprzedającego pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Usługodawcy lub Sprzedającego. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać. Lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca ani Sprzedający nie mają możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość w trybie odpowiedzi na tak generowany Usługodawcy lub Sprzedającego (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie ). W związku z powyższym, Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Usługodawcy lub Sprzedającego powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres wskazany przez Usługodawcę lub

10 Sprzedającego jako właściwy do korespondencji. W razie wątpliwości informacje o korespondencyjnych adresach Usługodawcy i Sprzedających można znaleźć w Sklepie Internetowym lub uzyskać je pod numerem Infolinii. 8. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie: a. naruszał Regulaminu Programu Konto Plus, b. podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich, c. naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, d. dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, Regulaminem Programu Konto Plus, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa. 9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Programu Konto Plus Usługodawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu Programu Konto Plus lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej ( ) doręczone Użytkownikowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności). VIII. ODSTĄPIENIE OD PROGRAMU KONTO PLUS 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami) Kupujący Plus ma prawo do odstąpienia od Programu Konto Plus, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (10) dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług. Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości wypowiedzenia Programu Konto Plus, także po upływie wskazanego powyżej terminu, w trybie przewidzianym postanowieniami Regulaminu. 2. Użytkownik może wykonać wskazane w pkt. 1 powyżej prawo odstąpienia od Programu Konto Plus poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Usługodawcy. 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu oraz w zakładce Pomoc w Sklepie Internetowym. 4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą. V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

11 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: Ustawa o ochronie danych osobowych ) jest Usługodawca. 2. Administratorem danych osobowych Kupującego Plus zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedający. 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji Programu Konto Plus. 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Programu Konto Plus, za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli. 5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. 6. Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu newslettera Sklepu Internetowego oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zmianami), z zastrzeżeniem że akceptacja tej Klauzuli jest niezbędna do przystąpienia do Programu Konto Plus. 7. Usługodawca udostępnia dane osobowe Użytkownika osobom trzecim w celu realizacji Programu Konto Plus w zakresie przewidzianym Regulaminem. 8. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności. 9. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane pod numerem Infolinii albo bezpośrednio przez Użytkownika poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych. 10. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności. XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin Programu Konto Plus dostępny jest w Sklepie Internetowym. 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Programu Konto Plus zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu: a) Pkt. II w zakresie Definicji, które nie zostały sprecyzowane w Regulaminie Programu Konto Plus, a) Pkt. III w zakresie Zaproszenia do zawarcia Umowy Sprzedaży, b) Pkt. IV w zakresie Korzystania ze Sklepu Internetowego c) Pkt. V w zakresie składania Zamówienia, d) Pkt. X w zakresie zamieszczania Treści, e) Pkt. XI w zakresie korzystania z praw autorskich, oraz postanowienia OWUS:

Regulamin Programu Konto Plus SATURN

Regulamin Programu Konto Plus SATURN Regulamin Programu Konto Plus SATURN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Użytkownika Plus do uzyskania i korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo