11. EDUKACJA EKOLOGICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "11. EDUKACJA EKOLOGICZNA"

Transkrypt

1 11. EDUKACJA EKOLOGICZNA Zobowiązania do prowadzenia edukacji ekologicznej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w art Ustanawia ona obowiązek uwzględniania problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w programach kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół. Obowiązek popularyzacji ochrony środowiska adresowany jest również do wszystkich środków masowego przekazu. Edukacja ekologiczna prowadzona w gminach realizowana jest głównie na poziomie przedszkoli i szkół, tak więc prawidłowe nawyki proekologiczne kształtowane są od najmłodszych lat. Najpopularniejszymi formami edukacji ekologicznej jest udział w akcjach: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi oraz udział w konkursach ekologicznych organizowanych przez jednostki kulturalno-oświatowe a także organizacja wystaw: Ratujmy naszą Planetę i przygotowywanie inscenizacji przyrodniczych. Wśród starszych dzieci propaguje się prawidłowe gospodarowanie odpadami przez organizację akcji zbierania puszek aluminiowych, baterii oraz makulatury. Organizowane są również akcje sadzenia drzew, krzewów, konkursy wiedzy ekologicznej oraz zbiórka owoców w celu dokarmiania zwierząt Ogólna charakterystyka i ocena stanu aktualnego Działania edukacyjne prowadzone na terenie gminy Trzebinia objęły m. in.: w 2007 r.: Organizację obchodów Dzień Ziemi, oraz akcji Sprzątanie Świata, w których brały udział nie tylko szkoły i przedszkola gminy, ale również placówki kulturalne, rady osiedlowe i sołeckie, organizacje pozarządowe. Promowanie atrakcji przyrodniczych gminy na targach turystycznych w Krakowie i Katowicach. Współpracę z Centrum Informacji Ekologicznej Powiatu Chrzanowskiego, utworzonym dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych, w zakresie realizacji programu Edukacja ekologiczna - sprawność oparta na wiedzy i informacji. W ramach programu zorganizowane zostały obchody Dnia Ziemi, Dnia Drzewa oraz warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i nauczycieli z gminy Trzebinia. Ponadto Centrum wydaje gazetkę ekologiczną Ekowieści (miesięcznik), przygotowywaną przez uczniów szkół gminy Trzebinia, a finansowaną ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gazetka jest bezpłatnie rozprowadzana wśród młodzieży oraz w instytucjach użyteczności publicznej. Przyznawanie dofinansowania dla szkół i przedszkoli na realizację własnych programów edukacji ekologicznej. Współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną (prenumerata czasopism o tematyce związanej ze środowiskiem i ich nieodpłatne przekazywanie). Publikację i rozprowadzanie folderów o tematyce przyrodniczej gminy Trzebinia. Współfinansowanie szkoleń dla rolników, organizowanych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Prowadzenie i aktualizacja podstrony internetowej na portalu miejskim dotyczącej ochrony środowiska. Odnowienie wyznaczonych w 2004 r. trzech szlaków pieszych Śladami Zielonych Pereł Trzebini. 143

2 Montaż stacji meteorologicznej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych na potrzeby prowadzonej tam edukacji ekologicznej młodzieży. Rozpoczęcie pilotażowego zbierania baterii małogabarytowych przy współpracy z Organizacją Odzysku REBA S.A. Na realizację wszystkich prowadzonych działań edukacyjnych wydana została kwota 25,7 tys. PLN. w 2008 r: Organizację obchodów Dnia Ziemi, oraz akcji Sprzątanie Świata, w których brały udział szkoły i przedszkola, placówki kulturalne, rady osiedlowe i sołeckie, organizacje pozarządowe. Promowanie atrakcji przyrodniczych gminy na targach turystycznych w Krakowie i Katowicach. Współpracę z Centrum Informacji Ekologicznej Powiatu Chrzanowskiego, utworzonym dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych, w zakresie realizacji programu Edukacja ekologiczna - sprawność oparta na wiedzy i informacji. W ramach programu w 2008 r. organizowane były warsztaty w laboratorium (badanie jakości wody i gleby) dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz nauczycieli z gminy Trzebinia. Ponadto Centrum wydaje gazetkę ekologiczną Ekowieści (trzy numery rocznie), przygotowywaną przez uczniów szkół gminy Trzebinia, a finansowaną ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gazetka jest bezpłatnie rozprowadzana wśród młodzieży oraz w instytucjach użyteczności publicznej. Od 2008 r. poszczególne numery gazetki są również publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta. Organizację obchodów Dnia Drzewa, w ramach których odbyły się konkursy ekologiczne dla szkół gimnazjalnych i średnich gminy Trzebinia oraz powiatu chrzanowskiego. Przyznanie dofinansowania dla szkół i przedszkoli na realizację własnych programów edukacji ekologicznej. Współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną (prenumerata czasopism o tematyce związanej ze środowiskiem i ich nieodpłatne przekazywanie). Publikację i rozprowadzanie folderów z serii Zielone Perły Trzebini (o tematyce przyrodniczej gminy Trzebinia). Udział w kampanii Fundacji Arka Kochasz dzieci nie pal śmieci poprzez rozpropagowanie plakatów i informacji na temat szkodliwego wpływu spalania śmieci na środowisko wśród uczniów szkół i przedszkoli. Rozpoczęcie zbierania przeterminowanych leków w aptekach, zakupiono 3 pojemniki Współfinansowanie szkoleń z ochrony środowiska dla dorosłych mieszkańców gminy w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prowadzenie i aktualizacja podstrony internetowej na portalu miejskim dotyczącej ochrony środowiska. Promowanie systemu EMAS wśród innych samorządów. W 2008 r. Trzebinia współpracowała z czterema innymi miastami (Dobczycami, Olesnem, Nowym Sączem oraz Starostwem Powiatowym w Chrzanowie), współorganizując warsztaty mające na celu pomoc samorządom we wdrożeniu EMAS. Ponadto Trzebina prezentowała swoje osiągnięcia na konferencji poświęconej EMAS w 144

3 Ministerstwie Środowiska w Warszawie w listopadzie oraz na Forum Ekologicznym Samorządu Terytorialnego przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie w grudniu 2008 r. Na realizację wszystkich prowadzonych działań edukacyjnych wydana została kwota 37,9 tys. PLN, o 47% więcej niż w 2007 r. Zadania zrealizowane i planowane do realizacji w 2009 r. na terenie gminy Trzebinia: Kontynuacja współpracy ze szkołami oraz innymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi. Umieszczenie informacji o wdrożonym systemie EMAS w Wydziale Gospodarki Komunalnej na wydawanym przez Gminę Informatorze Trzebińskim. Organizacja Dni Ziemi oraz Sprzątania Świata. Druk gazetki ekologicznej Ekowieści przy współpracy z Centrum Informacji Ekologicznej. Organizacja warsztatów ekologicznych dla młodzieży gimnazjalnej z zakresu ochrony środowiska. Promowanie atrakcji przyrodniczych gminy na targach turystycznych. Zakup książek oraz prenumerata czasopism o tematyce związanej ze środowiskiem do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini. Rozprowadzanie folderów promujących ciekawe przyrodniczo miejsca w Trzebini. Opracowanie i realizacja ścieżki dydaktyczno-geologicznej w Karniowicach, Współpraca z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w zakresie organizacji szkoleń dla rolników oraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w zakresie organizacji zajęć z ochrony środowiska dla mieszkańców. Prowadzenie i aktualizacja podstrony internetowej na portalu miejskim dotyczącej ochrony środowiska. Prowadzenie edukacji ekologicznej dla rolników poprzez stronę internetową. Kontynuacja promocji systemu EMAS wśród samorządów lokalnych. W 2009 r. na wydatki związane z edukacją ekologiczną zaplanowana została kwota 47 tys. PLN, czyli o 20% więcej niż w 2008 r. 145

4 11.2. Identyfikacja problemów Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie edukacji ekologicznej: brak ośrodków edukacji ekologicznej, brak jednolitego programu edukacji ekologicznej w szkołach położonych na terenie gminy, zbyt mało konkursów promujących racjonalne korzystanie ze środowiska, nadal zbyt mało ścieżek ekologicznych, rowerowych i tras turystycznych, niewystarczające promowanie walorów krajobrazowo-przyrodniczych gminy Cele i kierunki działań Głównym celem w zakresie edukacji ekologicznej jest: Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Trzebinia w zakresie prawidłowego gospodarowania wszystkimi komponentami środowiska, który jest zgodny z celem zawartym w Programie ochrony środowiska dla powiatu chrzanowskiego: Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powyższy cel może być osiągnięty poprzez: realizację programu edukacji ekologicznej w szkołach, tworzenie ośrodków edukacji ekologicznej, promocję i pomoc w tworzeniu gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych, opracowanie projektów ścieżek ekologicznych i tras turystycznych, organizowanie konkursów promujących racjonalne korzystanie ze środowiska, wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, promowanie walorów krajobrazowo-przyrodniczych gminy. Kierunki działań to m. in.: podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców z zakresu prawidłowego gospodarowania komponentami środowiska, w tym gospodarowania odpadami komunalnymi, zwiększenie ilości szkoleń dla pracowników, zwiększenie ilości pracowników do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej Zadania w zakresie edukacji ekologicznej Na lata zaplanowano m.in. następujące działania edukacyjne: prowadzenie strony internetowej dotyczącej ochrony środowiska, wspieranie finansowe i organizacyjne szkół i przedszkoli, a także innych jednostek w realizowanych przez nie programach edukacji ekologicznej, kontynuacja organizowanych imprez Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, publikacja folderów o tematyce przyrodniczej, utrzymywanie wyznaczonych ścieżek geologicznych i pieszych, promowanie selektywnego zbierania odpadów, wdrożenie selektywnego zbierania baterii w placówkach oświatowych. Poniżej w tabeli 11-1 przedstawiono zadania, do zrealizowania przez gminę Trzebinia w zakresie edukacji ekologicznej wraz z planowanymi kosztami i źródłami finansowania. 146

5 z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu ochrony środowiska Tabela 11-1 Zadania w zakresie edukacji ekologicznej do realizacji w latach na terenie gminy Trzebinia wraz planowanymi kosztami i źródłami ich finansowania Lp. Nazwa zadania Planowany termin rozpoczęcia zakończenia 1. Publikacja (m.in. poprzez stronę internetową) Programu Ochrony Środowiska oraz prowadzenie podstrony internetowej dotyczącej ochrony środowiska Dokształcanie kadry (udział w szkoleniach, konferencjach) Zaplanowanie zwiększenia ilości pracowników do prac związanych z wdrażaniem POŚ i PGO 4. Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej z dziedzin środowiskowych objętych Programem Ochrony Środowiska (ulotki, plakaty, odczyty, imprezy)* Jednostka odpowiedzialna Efekt ekologiczny ZADANIA WŁASNE Burmistrz Udostępnienie informacji będzie pomocne Miasta Trzebini przy stymulowaniu proekologicznych zachowań mieszkańców gminy oraz przedsiębiorstw działających na jej terenie. Burmistrz Miasta Trzebini Burmistrz Miasta Trzebini Burmistrz Miasta Trzebini Podnoszenie poziomu wiedzy pracowników przyczyni się do sprawnego wykonywania zadań z zakresu ochrony środowiska. Zwiększająca się ilość działań na terenie gminy wiąże się z dużym obciążeniem służb gminnych i brakiem możliwości efektywnego wdrażanie zadań. W związku z powyższym niezbędne jest zwiększenie ilości pracowników w Urzędzie Miasta Upowszechnianie wiedzy ekologicznej z różnych dziedzin środowiskowych. Planowane nakłady [tys. PLN] zadanie bezkosztowe w ramach prac Urzędu Miasta - Źródło finansowania 5,0 tys./os/rok budżet gminy wg systemu płac Urzędu Miasta nakłady na planowane działania ekologiczne uwzględniono w rozdziałach dotyczących poszczególnych dziedzin środowiskowych budżet gminy budżet gminy 147

6 z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu ochrony środowiska Lp. Nazwa zadania 5. Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej (gospodarka odpadami) określonych w aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Planowany termin rozpoczęcia zakończenia wg harmonogramu PGO *średni koszt opracowania graficznego ulotki/plakatu ok. 2 tys. PLN, *średni koszt 1 szt. ulotki/plakatu w granicach 0,6-2,0 PLN, *koszt szkolenia na poziomie 12,5 PLN/os./1godz, *szacunkowy koszt imprez masowych w granicach 9-,0-12,0 tys. PLN. wg harmonogramu PGO Jednostka odpowiedzialna Efekt ekologiczny ZADANIA WŁASNE Burmistrz Upowszechnianie wiedzy nt. prawidłowego Miasta Trzebini gospodarowania odpadami komunalnymi Planowane nakłady [tys. PLN] wg harmonogramu PGO Źródło finansowania budżet gminy 148

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 2011, którego częścią jest Plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU ŁOWICKIEGO

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU ŁOWICKIEGO RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU ŁOWICKIEGO Łowicz 2008 r. 2 1. WSTĘP Ustawa Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o odpadach nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Gmina Słupia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Słupia, 2006 r. Usługi Projektowe w Budownictwie Eugeniusz Siewierski Koordynacja prac Urząd Gminy Słupia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji projektu: Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza

Sprawozdanie z realizacji projektu: Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza Sprawozdanie z realizacji projektu: Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza Finansujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aktywna edukacja ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Galeria zdjęć Galeria prac

Galeria zdjęć Galeria prac Galeria zdjęć Galeria prac Młodzi liderzy, uczestnicy projektu Działaj Lokalnie Warsztaty stacjonarne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku Uczestnicy zajęć terenowych

Bardziej szczegółowo

Obecne i planowane działania Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji

Obecne i planowane działania Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji Obecne i planowane działania Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji Wydział Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji zajmuje się bardzo szerokim spektrum działań związanych

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXVI/299/12 Rady Miasta Chełm z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2013r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II Sierpień 2014 r. - 2 - Zamawiający Powiat Kołobrzeski Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 3923/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 7.12.2009 r. WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Urząd miasta stołecznego Warszawy Biuro Edukacji, Biuro Kultury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo