REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY PROJEKTU Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1

2 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Gmina Nysa-Urząd Miejski w Nysie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 1.2 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług promocji i reklamy projektu, w zakresie określonym w punkcie 2 SIWZ. 1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z późniejszymi zmianami, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz zostanie zmieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców. 1.5 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: Zamawiający Gmina Nysa-Urząd Miejski w Nysie Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z późniejszymi zmianami Zamówienie należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 1.6 Dane Zamawiającego: Nr konta bankowego: NIP: Dokładny adres do korespondencji: NYSA, UL.KOLEJOWA15 Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: : do korespondencji w sprawie Zamówienia: Znak Postępowania: BZP/341/ID/67/06. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 2

3 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zrealizowaniu promocji projektu pt. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Podstawowe informacje o Projekcie Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I zostały przedstawione w Załączniku 9 do SIWZ. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia działań w zakresie informowania o projekcie i promowania go zgodnie z wymogami określonymi w Podręczniku procedur wdrażania ZPORR, które obowiązują Beneficjenta. W szczególności będzie zobowiązany do: współpracy z mediami, opracowywania i publikowania materiałów promocyjnych i informacyjnych (ulotki, plakaty, itp.), opracowywania materiałów audiowizualnych, prowadzenia internetowej strony informacyjnej o projekcie, organizowania konferencji i opracowywania materiałów na konferencję, organizowania spotkań z mieszkańcami, umieszczania tablic informacyjnych i pamiątkowych, oraz prowadzenia innych niezbędnych działań w celu właściwej promocji projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 8 do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu Zamówienia zgodnie z kodami klasyfikacji CPV (Wspólny Słownik Zamówień): Główny przedmiot: Usługi w zakresie promocji Przedmioty dodatkowe: Artykuły informacyjne i promocyjne Maszyny biurowe, sprzęt i części zamienne, z wyjątkiem komputerów Urządzenia komputerowe 3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 3.1 Umowa zostanie zawarta na okres do dnia r. 3.2 Kara umowna za każdy dzień opóźnienia określona została we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 3.3 Miejscem wykonania Zamówienia jest miasto Nysa. 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 4.1 Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się 3

4 Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy. 4.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: W zakresie warunku wskazanego w punkcie wymagane jest: - wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartościom usługom stanowiącym przedmiot niniejszego Zamówienia. - wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej dwóch wydawnictw lub prezentacji informacyjno-promocyjnych (np. tablic, pylonów informacyjnych) o zbliżonej formie i zakresie w stosunku do przedmiotu Zamówienia, - zaangażowanie autora tekstów zapewniającego rzetelność i poprawność literacką przekazywanych informacji historycznych, literackich oraz turystycznych, który: o posiada wyższe wykształcenie o kierunku filologicznym lub historycznym o zrealizował minimum 5 opracowań o tematyce historycznej, które ukazały się ma łamach prasy bądź w opracowaniach o charakterze informacyjnym Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie W zakresie warunku wskazanego w punkcie ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie W zakresie warunku wskazanego w punkcie i ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie

5 5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: Warunki szczegółowe określone w punkcie SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Jednocześnie do oferty należy załączyć: - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentów poświadczających, że usługi te zostały wykonane należycie. - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; Warunki szczegółowe określone w punkcie SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Jednocześnie do oferty należy załączyć: - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę min PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min PLN Warunki szczegółowe określone w punkcie SIWZ wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie potwierdzające, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z Postępowania zgodnie z art. 24 Ustawy. Jednocześnie do ofert każdy z Wykonawców powinien załączyć: 5

6 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 6.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Krzysztof Korostyński tel WADIUM 7.1 Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę PLN (słownie: trzy tysiące PLN). 7.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 10.1 SIWZ. 6

7 7.3 Wadium może być wnoszone w następujących formach: i. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ, ii. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, iii. gwarancjach bankowych, iv. gwarancjach ubezpieczeniowych, v. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości vi. nie później niż przed upływem terminu składania ofert. 7.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium przetarg na realizację promocji i reklamy projektu pt. Park Kulturowo Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.3. (ii) - (v) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 7.5 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ. 7.6 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa. 8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 10.1 SIWZ. 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 9.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 9.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z 7

8 zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 9.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej Osoby Uprawnione ). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty. 9.4 Na ofertę składają się następujące dokumenty Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2 do niniejszego SIWZ, z podaniem wynagrodzenia netto Wykonawcy za świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego w złotych polskich, wysokości podatku VAT naliczonego od wynagrodzenia netto, oraz całkowite wynagrodzenie brutto. Wynagrodzenie całkowite brutto należy dodatkowo przedstawić w podziale na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4.2 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ) Oświadczenia, w których Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert(załącznik nr 4 do SIWZ) Załączniki w postaci dokumentów opisanych w punkcie 5.1 SIWZ. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87, poz. 605). 9.5 W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w punkcie oraz SIWZ. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punktacje 5.1.3, przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum. 8

9 9.6 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 9.7 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 9.8 Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: Oferta na realizację promocji i reklamy Projektu Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I - nie otwierać przed dniem 18 sierpnia 2006 roku, do godz.10:00. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 9.9 Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 9.9 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 10.1 Termin składania ofert upływa 18 sierpnia 2006 roku o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego. Miejscem złożenia ofert jest sekretariat burmistrza, pokój nr Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia 2006 roku, o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 100 (I piętro) Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 11. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Jedynym kryterium oceny ofert i wyboru Wykonawcy jest: Cena 100%. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Oferty z cenami wyższymi otrzymają punkty wyliczone wg wzoru: cena najniższa 9

10 W = x 100 pkt cena oferty badanej gdzie: W ilość punktów badanej oferty. 12. OPIS SPOSOBU WYZNACZANIA CENY Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Ceną oferty jest kwota ryczałtowa wymieniona w Formularzu Oferty, na która składają się ceny cząstkowe wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia określonych w pkt. 2 niniejszej SIWZ. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy na wykonanie zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej SIWZ. Zgodnie z art. 91 ust. 3a. Ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 13.1 Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej Zabezpieczenie, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu gwarancji jakości Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% całkowitej ceny podanej w przez Wykonawcę w ofercie Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach: i. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ, ii. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, iii. gwarancjach bankowych, iv. gwarancjach ubezpieczeniowych, v. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 10

11 14. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 14.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy (załącznik nr 1 do SIWZ) na wykonanie Zamówienia (dalej Wzór Umowy ). Wzór Umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz we Wzorze Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie. Tak uzupełniony Wzór Umowy określany jest dalej mianem Uzupełnionego Wzoru Umowy. 15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 15.1 Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 15.1 są: a) Protest b) Odwołanie c) Skarga do sądu 15.3 Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego na zasadach określonych w art Ustawy Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art Ustawy. 11

12 15.7 Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie odnoszące się do skargi do sądu przedstawione są w art Ustawy. 16. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 16.1 O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych W przypadku, gdy wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana będzie konsorcjum, zobowiązany jest on do dostarczenia zamawiającemu umowy konsorcjum najpóźniej w dniu podpisania umowy na usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia, chyba że umowa konsorcjum została dołączona do oferty. Treść umowy konsorcjum nie może być sprzeczna ze złożoną ofertą. 17. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ 17.1 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Powyższe zasady maja zastosowanie zarówno dla ceny całkowitej jak i cen cząstkowych za wykonanie poszczególnych elementów zamówienia. 18. PODWYKONAWSTWO 12

13 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wzór wykazu podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Zamówienia. 19. ZAŁĄCZNIKI Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: 1 Wzór Umowy 2 Formularz cenowy oferty 3 Harmonogram wykonania usług 4 Oświadczenie o terminie związania ofertą 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 6 Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia. 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu niniejszego zamówienia 8 Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia 9 Informacje o Projekcie Pt. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I 13

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Załącznik nr 1 Wzór umowy UMOWA zawarta w Nysie NA REALIZACJĘ PROMOCJI I REKLAMY PROJEKTU Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I pomiędzy: Gminą Nysa-Urzędem Miejskim w Nysie w imieniu której działa Burmistrz Nysy a w dniu 2006

15 SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE PRZEDMIOT UMOWY, HARMONOGRAM, OKRES OBOWIĄZYWANIA ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY Zasady ogólne Przeniesienie praw Konflikt interesów Ubezpieczenie, jakie ma zapewnić Wykonawca Działania Wykonawcy wymagające uprzedniej akceptacji Zamawiającego ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO SPRAWDZANIE STANU WYKONANIA UMOWY I ODBIÓR USŁUG Sprawdzanie stanu wykonania Umowy Odbiór Usług RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA JAKOŚCI I ASYSTA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ZMIANA STRON UMOWY I KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU UMOWY Wynagrodzenie Faktury i warunki płatności Odsetki za opóźnienie OPÓŹNIENIE WYKONAWCY, KARY UMOWNE I ODSTAPIENIE OD UMOWY POUFNOŚĆ ROZSTRZYGANIE SPORÓW ZAWIADOMIENIA SIŁA WYŻSZA PRAWO WŁAŚCIWE, JĘZYK, EGZEMPLARZE UMOWY I ZMIANY UMOWY

16 NINIEJSZA UMOWA (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta dnia r. POMIĘDZY: Gminą Nysa-Urzędem Miejskim w Nysie, z siedzibą w Nysie, przy ulicy Kolejowej 15, w imieniu której działa Burmistrz Nysy Marian Smutkiewicz (zwaną dalej Zamawiającym ) a z siedzibą w, przy ulicy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr reprezentowaną przez : (zwanym dalej Wykonawcą ) ZWAŻYWSZY, ŻE: Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi zgodnie z tym jak zostały one określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załączonych do niniejszej Umowy; Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego; DLATEGO TEŻ Strony niniejszym uzgadniają, co następuje: Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy: 3

17 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację promocji i reklamy Projektu Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa I etap ; 2. Oferta wykonawcy z dnia na realizację promocji i reklamy Projektu Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa I etap ; 3. Następujące załączniki: Załącznik 1: Harmonogram Załącznik 2: Wykaz podwykonawców wraz z pracami, które Wykonawca zamierza poszczególnym podwykonawcom zlecić. Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w Umowie; w szczególności: Wykonawca wykona Usługi zgodnie z postanowieniami Umowy; oraz Zamawiający dokona płatności zgodnie z postanowieniami Umowy. Na rzecz i w imieniu Zamawiającego Burmistrz Nysy Marian Smutkiewicz Kontrasygnata Skarbnika Miasta Na rzecz i w imieniu Wykonawcy upoważniony reprezentant 4

18 1. DEFINICJE O ile treść Umowy nie stanowi inaczej, następujące terminy lub zwroty, użyte w niniejszej Umowie, posiadają następujące znaczenie: (a) Umowa oznacza umowę w sprawie Zamówienia Publicznego zawartą między Zamawiającym i Dostawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do tej Umowy; (b) Strona oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu, a Strony oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę; (c) Personel oznacza osoby fizyczne zatrudnione przez Wykonawcę, lub też przez jakiegokolwiek Podwykonawcę, którym wyznaczono wykonanie Usług lub też jakiejkolwiek ich części; (d) (e) (f) Usługi oznaczają usługi w rozumieniu obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych będące przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia Publicznego zawartym w SIWZ; Podwykonawca oznacza każdy podmiot, któremu Wykonawca zleca wykonanie jakiejkolwiek części Usług; Harmonogram oznacza harmonogram świadczenia Usług zawarty w Załączniku 1 do Umowy; (g) SIWZ oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla Zamówienia Publicznego; (h) Zamówienie Publiczne oznacza zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy; 2. PRZEDMIOT UMOWY, HARMONOGRAM, OKRES OBOWIĄZYWANIA 2.1. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego Usługi, a Zamawiający zobowiązuje się w zamian zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie Szczegółowy zakres usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy określa Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ Terminy wykonania usług dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, stanowiących odrębne przedmioty odbioru, określa harmonogram sporządzony przez Zamawiającego. 5

19 2.4. Wysokość wynagrodzenia za każdy element przedmiotu zamówienia, stanowiący odrębny przedmiot odbioru, została określona przez Wykonawcę w ofercie na wykonanie na wykonanie usług. 3. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 3.1 Zasady ogólne Wykonawca będzie świadczyć Usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu Usług Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w materiałach, dokumentacji, oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym, urządzeniach i innych środkach technicznych, chyba że szkoda powstałaby również w przypadku, gdyby Wykonawca nie działał lub nie zaniechał działania, do którego był zobowiązany. 3.2 Przeniesienie praw Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność rzeczy, których wykonanie wynikało z charakteru Usług oraz prawa do utworów, wynalazków lub wzorów powstałych przy świadczeniu Usług, a także prawa do wszelkich planów, rysunków, specyfikacji, projektów, ekspertyz, opinii, sprawozdań i innych dokumentów powstałych w ramach świadczenia Usług albo niezbędnych do korzystania z rezultatu tych Usług Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, wszystkie wskazane wyżej dokumenty i oprogramowanie w terminach zawartych w harmonogramie. Wykonawca może zatrzymać kopie takich dokumentów i oprogramowania Konflikt interesów Ani Wykonawca, ani jego Podwykonawcy, ani też ich Personel nie zaangażują się w trakcie obowiązywania Umowy, pośrednio lub bezpośrednio, w żadną działalność gospodarczą lub zawodową, która stałyby w sprzeczności z obowiązkami ciążącymi na nich na podstawie Umowy; W okresie obowiązywania Umowy i w okresie dwóch lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Wykonawca i jakiekolwiek związane z nim podmioty, a także jakikolwiek Podwykonawca oraz jakikolwiek podmiot związany z Podwykonawcą nie będą zabiegali o zatrudnienie ani zatrudniali jakichkolwiek pracowników Zamawiającego, którzy współpracowali z Wykonawcą przy realizacji Usług. 6

20 3.4 Ubezpieczenie, jakie ma zapewnić Wykonawca Wykonawca: (a) Zobowiązany jest posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min PLN wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. 3.5 Działania Wykonawcy wymagające uprzedniej akceptacji Zamawiającego Wykonawca musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego przed podjęciem któregokolwiek z następujących działań: (a) zlecenie innym Podwykonawcom niż określonym w Umowie świadczenia Usług w jakimkolwiek zakresie; 4. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 4.1. Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały oraz dokumentację, niezbędną do wykonania zamówienia, znajdującą się w posiadaniu Zamawiającego Zamawiający zwolni Wykonawcę ze zobowiązań, które mogą wynikać z roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem ich praw do materiałów oraz dokumentacji udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego oraz przystąpi po stronie Wykonawcy do sporów wynikających z podniesienia przeciw niemu takich roszczeń. 5. SPRAWDZANIE STANU WYKONANIA UMOWY I ODBIÓR USŁUG 5.1 Sprawdzanie stanu wykonania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłego sprawdzania stanu wykonania Umowy i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy. 5.2 Odbiór Usług Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania do akceptacji Zamawiającemu kwartalnych raportów z postępu realizowanych przez niego prac. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do raportu Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i usunięcia ewentualnych wad w terminie 14 dni od dnia otrzymania w/w uwag Odbiór Usług nastąpi w terminie określonym w Harmonogramie. 7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo