REGULAMIN Konkursu eko.liderzy 2015 województwa małopolskiego. Rozdział I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Konkursu eko.liderzy 2015 województwa małopolskiego. Rozdział I"

Transkrypt

1 REGULAMIN Konkursu eko.liderzy 2015 województwa małopolskiego POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I 1. Konkurs eko.liderzy 2015 województwa małopolskiego (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (zwany dalej Wojewódzkim Funduszem ). 2. Czynności związane z organizacją Konkursu prowadzi biuro Wojewódzkiego Funduszu. CELE KONKURSU 3. Celem konkursu jest 3.1. Promocja Beneficjentów pomocy finansowej systemu finansowania ochrony środowiska w Małopolsce oraz najlepszych realizacji ich projektów Zidentyfikowanie i promowanie samorządów oraz innych podmiotów i organizacji pozarządowych, które są liderami w działaniach przyjaznych dla środowiska, podejmujących aktywne działania na rzecz jego ochrony Wdrażanie wysokich standardów ekologicznych przy realizacji inwestycji Promowanie przedsięwzięć ekologicznych mających pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego. UCZESTNICY KONKURSU 4. Konkurs ma zasięg wojewódzki (teren województwa małopolskiego) i skierowany jest do beneficjentów pomocy finansowej korzystających z systemu finansowania ochrony środowiska na terenie województwa małopolskiego: 4.1. jednostek samorządu terytorialnego - gmin, powiatów i samorządu województwa małopolskiego oraz ich spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych realizujących zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, 4.2. szkół i przedszkoli, 4.3. organizacji pozarządowych zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego i działających statutowo na rzecz ochrony środowiska, 4.4. innych beneficjentów pomocy Wojewódzkiego Funduszu. 5. W Konkursie poddane zostaną ocenie: 5.1. działania gmin i powiatów oraz ich spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych, w zakresie ochrony środowiska (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, ochrona powietrza, ochrona przyrody i edukacja ekologiczna), 5.2. projekty z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez organizacje pozarządowe,

2 5.3. działania proekologiczne szkół i przedszkoli. 6. Spośród biorących udział w Konkursie, zostaną wybrane: 6.1. eko.gmina w 3 kategoriach: eko.gmina miejska eko.gmina miejsko-wiejska eko.gmina wiejska 6.2. eko.powiat 6.3. eko.szkoła 6.4. eko.przedszkole 6.5. eko.projekt 6.6. eko.innowacyjność 6.7. eko.przedsięwzięcie w kategoriach: z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji przyczyniających się do oszczędności energii z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami z zakresu ochrony przyrody z zakresu edukacji ekologicznej 6.8. eko.wydarzenie w Małopolsce ZASADY KONKURSU 7. Konkurs dotyczy działań/zadań realizowanych w roku 2014 przy współudziale środków krajowych i zagranicznych z systemu finansowania ochrony środowiska. UDZIAŁ W KONKURSIE Rozdział II 8. W Konkursie mogą wziąć udział: 8.1. gminy i miasta na prawach powiatu województwa małopolskiego: (eko.gmina, eko.przedsięwzięcie) 8.2. powiaty województwa małopolskiego (eko.powiat, eko.przedsięwzięcie) 8.3. spółki komunalne i jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego realizujące zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną (eko.przedsięwzięcie) 8.4. szkoły, przedszkola z terenu województwa małopolskiego (eko.szkoła, eko.przedszkole) 8.5. organizacje pozarządowe zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, działające statutowo na rzecz ochrony środowiska (eko.projekt) 8.6. beneficjenci pomocy finansowej z 2014 r. (pozostałe kategorie)

3 MIEJSCE I TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW DO KONKURSU 9. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 9.1. wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (w wersji elektronicznej) zamieszczonego na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu w terminie do dnia 24 kwietnia 2015 r. do godziny złożenie ankiety konkursowej w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w biurze Wojewódzkiego Funduszu lub przesłanie na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Kanonicza 12, Kraków - po zakwalifikowaniu do udziału w drugim etapie konkursu - w terminie wskazanym przez Wojewódzki Fundusz. 10. Ogłoszenie o Konkursie umieszczone jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu KOMISJA KONKURSOWA Rozdział III 11. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie powołuje Komisję Konkursową do oceny i weryfikacji przysłanych ankiet oraz prac organizacyjnych związanych z Konkursem. 12. Skład Komisji Konkursowej ustalony zostanie uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu. 13. Ankiety niekompletne i złożone po terminie określonym w rozdziale II pkt. 9 nie będą rozpatrywane. 14. Komisja Konkursowa ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie bądź uzupełnienie danych przedstawionych w ankiecie. 15. Komisja Konkursowa ma prawo dyskwalifikacji uczestnika Konkursu w przypadku stwierdzenia podania nieprawdziwych informacji, o czym zawiadamia Zarząd Wojewódzkiego Funduszu. 16. Komisja Konkursowa dokonuje weryfikacji i oceny danych zawartych w ankietach konkursowych oraz przygotowuje zbiorcze zestawienie ocenionych ankiet. 17. Przewodniczący Komisji Konkursowej zwraca się do podmiotów zajmujących trzy pierwsze miejsca w danej kategorii - spełniające kryteria formalne - do przedłożenia wersji papierowej wniosku wraz z oryginałami, podpisami osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu biorącego udział w Konkursie w terminie do 8 maja Komisja Konkursowa wraz z dokumentacją konkursową w wersji papierowej przedkłada wyniki Konkursu do akceptacji Zarządowi Wojewódzkiego Funduszu w terminie do 15 maja 2015 r.

4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Rozdział IV 19. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród laureatom Konkursu nastąpi podczas uroczystej gali. Miejsce i termin wręczenia nagród zostaną podane po zakończeniu prac Komisji Konkursowej na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu 20. W Konkursie przewidziano nagrody pieniężne, których wartość w poszczególnych kategoriach, o których mowa w rozdziale I pkt. 6, zostanie ustalona uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu. 21. Przyznane nagrody mogą być przeznaczone wyłącznie na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 22. O zamierzonym sposobie wykorzystania nagród należy poinformować Wojewódzki Fundusz w formie pisemnej w terminie nie później niż do 6 miesięcy od daty ich otrzymania. Wojewódzki Fundusz zastrzega sobie prawo weryfikacji przeznaczenia nagród w każdym czasie oraz zgłoszenia sprzeciwu co do zamierzonego sposobu ich wykorzystania. W przypadku wykorzystania nagród niezgodnie z przeznaczeniem, kwota nagrody podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia jej wypłaty, bez odrębnego wezwania ze strony Funduszu. 23. Laureaci Konkursu są zobowiązani do poinformowania społeczności lokalnej w sposób zwyczajowo przyjęty o otrzymanej nagrodzie, w tym poprzez zamieszczenie informacji z wykorzystaniem logo Wojewódzkiego Funduszu na swojej stronie internetowej z odnośnikiem (linkiem) do strony podmiotowej Organizatora - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Baner internetowy do pobrania ze strony internetowej 24. Każdy podmiot, który uzyskał Tytuł jest uprawniony do umieszczania Znaku Konkursu na swoich materiałach, stronach www i innych serwisach informacyjno-promocyjnych po uzyskaniu certyfikatu o przyznaniu Tytułu eko.lidera Podmioty, które uzyskały tytuł mogą posługiwać się tytułem eko.lider 2015 do celów promocyjnych, wykorzystując logo i baner konkursu. 26. Prawo do używania tytułu eko.lider 2015 może upłynąć w terminie wcześniejszym, jeśli działania LIDERA będą sprzeczne z ideą Konkursu. WYSOKOŚĆ NAGRODY Rozdział V 27. Wojewódzki Fundusz przeznacza środki w wysokości ,00 zł na nagrody finansowe dla laureatów Konkursu. 28. O podziale wysokości nagród w ramach poszczególnych kategorii konkursowych zadecyduje Zarząd Wojewódzkiego Funduszu.

5 Załączniki do regulaminu do pobrania w edytowalnej wersji ze strony konkursu pod adresem: 1. Ankieta konkursowa dla gmin (eko.gmina) 2. Ankieta konkursowa dla powiatów (eko.powiat) 3. Ankieta konkursowa dla gmin i powiatów oraz ich spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych (eko.przedsięwzięcie) 4. Ankieta konkursowa dla szkół i przedszkoli (eko.szkoła, eko.przedszkole) 5. Ankieta konkursowa dla organizacji pozarządowych (eko.projekt) 6. Ankieta konkursowa dla beneficjentów pomocy finansowej (eko.innowacyjnośc) 7. Ankieta konkursowa dla beneficjentów pomocy finansowej (eko.wydarzenie w Małopolsce).

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin VII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek!

Regulamin VII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek! Regulamin VII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek! I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu grantowego Na dobry początek! (zwanego dalej Konkursem ) jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Wojewoda Małopolski, na podstawie art. 43, 47 i 151 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim REGULAMIN

Inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim REGULAMIN Inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim I. CELE: REGULAMIN wyłonienie najciekawszych projektów upowszechniających aktywność

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW W CELU UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW W CELU UDZIELANIA POŻYCZEK EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW W CELU UDZIELANIA POŻYCZEK w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Jednolity

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Gdyński Biznesplan 2012

REGULAMIN KONKURSU Gdyński Biznesplan 2012 REGULAMIN KONKURSU Gdyński Biznesplan 2012 1. ORGANIZATOR KONKURSU Konkurs Gdyński Biznesplan 2012, zwany dalej Konkursem organizowany jest z inicjatywy Gminy Miasta Gdyni przez Gdyńskie Centrum Wspierania

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały Nr 108/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.03.2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo