REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , zwana dalej Organizatorem. 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie i rzecz IKEA Centres Polska S.A., z siedzibą w Jankach, przy Pl. Szwedzkim 3, Raszyn, z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 PLN (w całości wpłaconym), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , zwana dalej IKEA. 3. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem aplikacji konkursowej dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/matarnia.parkhandlowy (zwanej dalej Aplikacją Konkursową ). 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem. 5. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora, IKEA oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 6. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540). 2 Przedmiot i czas Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie fotografii wraz z uzasadnieniem (dalej: Zdjęcie ) przedstawiającej stylizację modową użytkownika wraz z jedną do trzech innych osób (dalej: Zespół ). 2. Zdjęcie powinno przedstawiać całe sylwetki, od stóp do głów włącznie. 3. Zdjęcie powinno zostać przesłane w formacie jpg,png. i nie może być większe niż 5 Mb. 4. Uzasadnienie stylizacji powinno zawierać do 400 znaków. 5. Konkurs rozpoczyna się dnia roku i trwa do roku. 6. Członkami Zespołu mogą być kobiety, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 7. Konkurs składa się z dwóch etapów: a) Etap I- trwa od roku od godz. 15:00 do roku do godz. 23:59 b) Etap II- trwa od do roku 3 Uczestnictwo w Konkursie 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 2. W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 4 niniejszego paragrafu. Konkurs skierowany jest do kobiet.

2 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, IKEA, członkowie ich organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo. 4. Osoba, o której mowa w ust. 2 przystępuje do Konkursu, stając się uczestnikiem Etapu I (dalej Uczestnik ), poprzez: a) wejście na stronę: https://www.facebook.com/matarnia.parkhandlowy b) akceptację regulaminu Aplikacji Konkursowej c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych c) dodanie Zdjęcia wraz z uzasadnieniem e) uzupełnienie i wysłanie danych wymaganych w formularzu elektronicznym znajdującym się w Aplikacji Konkursowej (dalej: Formularz ) lub skorzystanie z Facebook connect. 5. Zdjęcie może zostać wykluczone z Konkursu w każdym czasie w przypadku zgłoszenia do Organizatora roszczeń związanych ze Zdjęciem przez osoby trzecie. 6. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie trzy Zdjęcia. 7. Uczestnik może zostać nagrodzony wyłącznie raz, w czasie trwania Konkursu. 8. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego w Formularzu danych (np. prowadzić korespondencję ową). 9. Przesłane Zdjęcia podlegają moderacji, która trwa do 24 godzin od dnia przesłania Zdjęcia. 10. Po dokonaniu moderacji Zdjęcie podlega publikacji w szczególności w zakresie Aplikacji Konkursowej. 11. Dodawanie Zdjęć przez Uczestników możliwe jest wyłącznie w Etapie I. 4 Przebieg Konkursu 1. W okresie trwania I Etapu użytkownicy Aplikacji Konkursowej mogą głosować na Zdjęcia. 2. Każdy użytkownik może oddać na każde ze Zdjęć jeden głos. W głosowaniu winny być brane pod uwagę: kreatywność uzasadnienia oraz walory estetyczne stylizacji. 3. Spośród piętnastu Zdjęć które otrzymają największą liczbę głosów, Jury wybierze dziesięć najciekawszych z nich. Autorzy wybranych Zdjęć (wraz z Zespołami) zostaną zaproszeni do udziału w Etapie II Konkursu. 4. Informacja o zaproszeniu do Etapu II zostanie przesłana Uczestnikom, na adres podany przez nich w Formularzu w terminie do roku. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Etapu I nastąpi również poprzez opublikowanie imion i nazwisk Uczestników uprawnionych do udziału w II Etapie w Aplikacji Konkursowej oraz fanpage https://www.facebook.com/matarnia.parkhandlowy 5. Uczestnicy, o których mowa w ust. 4, zobowiązani są odpowiedzieć na wiadomość mailową, o której mowa ust.4 w ciągu 24 godzin od jej otrzymania. Brak odpowiedzi skutkuje brakiem możliwości udziału w Etapie II Konkursu. 6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 zdanie drugie, Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia Uczestników (wraz z Zespołem), którzy zajęli odpowiednio kolejne pozycje według liczby otrzymanych głosów. 4 ust. 4-5 stosuje się. 7. Organizator zastrzega sobie również prawo zaproszenia do Etapu II Konkursu jednego z Uczestników (wraz z Zespołem), który uzyskał mniejszą liczbę głosów niż piętnastu Uczestników, o których mowa w ust. 3, ale zdaniem Organizatora również wyróżnił się swoją stylizacją modową i jej uzasadnieniem. 8. W przypadku gdy więcej niż jeden Uczestnik uzyska taką samą liczbę głosów uprawniającą do udziału w Etapie II, każdy z nich ma możliwość uczestnictwa w przedmiotowym etapie. 9. Etap II, podczas którego zostaną wykonane zdjęcia próbne, polega na prezentacji Uczestników (wraz z Zespołami) oraz subiektywnej ocenie przez Jury takich cech jak praca z obiektywem, czy sposób formułowania wypowiedzi. 10. Spośród Uczestników zaproszonych do Etapu II Konkursu, Jury na podstawie kryteriów oceny, o których mowa w ust. 9 wytypuje Zwycięzcę (Uczestnik wraz z Zespołem), w przypadku gdyby Zwycięzca odmówił odbioru nagrody, Organizator ma prawo wytypować nowego Zwycięzcę spośród pozostałych finalistów Konkursu. 11. Decyzje w przedmiocie wyboru Zwycięzców, podejmowane są przez Jury.

3 12. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Etapu II następuje poprzez opublikowanie imienia i nazwiska Zwycięzcy w Aplikacji Konkursowej oraz fanpage: https://www.facebook.com/ matarnia.parkhandlowy, w terminie do 5 dni od zakończenia Etapu II. O wygranej Zwycięzca Dnia zostanie również poinformowany poprzez wiadomość przesłaną na adres podany w Formularzu. 13. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości , o której mowa w ust. 12, przesłać zwrotną wiadomość z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, o które zostanie poproszony w otrzymanym u, w szczególności adresu, danych właściwego naczelnika urzędu skarbowego, numeru identyfikacji podatkowej lub PESEL. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych o których mowa w zdaniu poprzednim skutkuje utratą prawa do nagrody, która wówczas pozostaje do wyłącznej dyspozycji IKEA. 5 Nagrody 1. Wszyscy Uczestnicy (wraz z Zespołem) II Etapu w nagrodę wezmą udział w próbnej sesji zdjęciowej, która zostanie przeprowadzona podczas jego trwania. 2. Na skutek realizacji sesji, o której mowa w ust. 1 Uczestnicy (o ile wyrażą taką wolę) otrzymają na adres podany w formularzu do 3 fotografii wykonanych podczas sesji (do użytku prywatnego). Przesłanie fotografii nastąpi do 10 dni od wykonania sesji. Warunkiem udziału w sesji próbnej jest wyrażenie przez Uczestnika (wraz z Zespołem) zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas sesji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr Nagrodą główną w konkursie jest udział Zwycięzcy (wraz z Zespołem) w profesjonalnej sesji zdjęciowej( zostanie twarzą jesiennej kampanii reklamowej Parku Handlowego Matarnia z siedzibą ul. Złota Karczma 26, Gdańsk). 4. Zwycięzca (Uczestnik wraz z Zespołem), powinien stawić się na profesjonalną sesję zdjęciową w terminie zaproponowanym przez Organizatora, mieszczącym się w dniach do roku. 5. Zwycięzca otrzyma także nagrodę w postaci zakupów w Parku Handlowym Matarnia o wartości 4000 zł. Nagroda ta zostanie wydana na następujących zasadach: Zwycięzca dokona wyboru produktów z oferty Parku Handlowego Matarnia, na które budżet ww. nagrody ma zostać przeznaczony; w administracji centrum należy uzupełnić listę wybranych produktów wraz z ich cenami; odbiór wybranych produktów odbędzie się dnia kolejnego w administracji Parku Handlowego Matarnia. 6. Nagroda, o której mowa w ust. 5 jest możliwa do zrealizowania bezpośrednio przez Zwycięzcę (Uczestnik bez Zespołu). 7. Warunkiem odbioru nagród, jest wyrażenie zgód przez Zwycięzcę (Uczestnik oraz poszczególni członkowie Zespołu)- Wzór zgód stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 8. Fundatorem nagród w Konkursie jest IKEA. 9. Zwycięzca, otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości przekazywanej mu odpowiednio Nagrody, w zaokrągleniu do pełnych złotych, która od razu zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcom. 10. Uczestnikom Etapu II lub Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody. 6 Jury Jury składa się z trzech członków: jednego przedstawiciela IKEA oraz dwóch przedstawicieli Organizatora. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przedstawiciel IKEA. 7

4 Szczegółowe zasady i warunki prawne Konkursu 1. Przesłanie Zdjęcia zgodnie z zasadami wskazanymi w 3 ust. 4 Regulaminu równoznaczne jest z: 1) udzieleniem IKEA oraz Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanego Zdjęcia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych poprzez: a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną, b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych), d) wielokrotne publiczne wystawienie, e) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych, f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, g) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów IKEA, h) wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w ust. 1 pkt. 1 lit. a) do g), bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy. 2) zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Zdjęć względem IKEA oraz Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Zdjęć bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy. 2. Z chwilą przekazania nagród IKEA na podstawie art kodeksu cywilnego nabywa od nich całość autorskich praw majątkowych do przesłanych Zdjęć, w szczególności w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1) wraz z uprawnieniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej. 3. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu Zdjęcia, co do których posiadają autorskie prawa majątkowe. 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie własnego wizerunku znajdującego się na Zdjęciach. 5. Uczestnicy oświadczają, iż posiadają zgodę na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na Zdjęciach w zakresie przewidzianym w niniejszym regulaminie). 6. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Zdjęciach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich. Zdjęcia zawierające takie treści nie będą dopuszczane do Konkursu. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Zdjęć pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej w ust. 6, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z 9 Regulaminu. 8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłanym Zdjęciem. 8 Polityka Prywatności 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: ustawa o ochronie danych osobowych ) przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. 2. Administratorem danych osobowych jest IKEA Centres Polska S.A. z siedzibą w Jankach, pl. Szwedzki 3, Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , która odrębnym upoważnieniem powierzyła przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Organizator przekaże odpowiednio zabezpieczoną i kompletną bazę danych (w stanie niezmienionym) Administratorowi, celem jej dalszego przetwarzania, w terminie do roku. 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych, ich zmiany oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

5 9 Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 14 dni licząc od ogłoszenia wyników Konkursu, w formie pisemnej, listem poleconym na adres Gong, ul. Długosza 2, Gliwice z dopiskiem Pokażcie styl Trójmiasta. O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora. 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres , adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie jej przyczyn. 3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Jury. 4. Decyzje Jury w przedmiocie reklamacji podejmowane są większością głosów w formie pisemnej uchwały i są ostateczne, przy czym Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 10 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony Uczestnikom w Aplikacji Konkursowej. 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie a na adres: z informacją o takiej rezygnacji z adresu , o którym mowa w 3 ust. 4. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy, powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Fundatora 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 7 dni roboczych. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Pokażcie styl Trójmiasta!., dn...

6 (imię i nazwisko)... (PESEL) Zgoda na wykorzystanie wizerunku Ja niżej podpisany/a, niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez IKEA Centres Polska S.A., z siedzibą w Jankach, przy Pl. Szwedzkim 3, Raszyn, z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 PLN (w całości wpłaconym), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , zwana dalej IKEA. mojego wizerunku utrwalonego dnia... w związku z realizacją materiału zdjęciowego. Tym samym upoważniam IKEA, do wykorzystania mojego wizerunku utrwalonego podczas zdjęć, o których mowa powyżej, jego rozpowszechnianie poprzez: a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną, b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, c) publikację na nośnikach w tym wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych), d) publikację w prasie, e) wielokrotne publiczne wystawienie, f) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych, g) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, h) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy IKEA, Jednocześnie oświadczam, że niniejsze upoważnienie zostaje udzielne na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych. Wizerunek może być wykorzystany w celu łączenia go z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych oraz innych dostępnych metod. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie czytelny podpis

7 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Jednocześnie wyrażam zgodę na podanie moich danych wymienionych poniżej (w postaci imienia, nazwiska, wieku wraz z nazwą dzielnicy zamieszkania) w kampanii reklamowej IKEA (imię i nazwisko) (wiek) (nazwa dzielnicy zamieszkania) Zostałem/zostałam poinformowana o przysługujących mi prawach wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawie wglądu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest IKEA Centres Polska S.A. z siedzibą w Jankach, pl. Szwedzki 3, Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON czytelny podpis

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin testowania Czy znasz BB?

Regulamin testowania Czy znasz BB? Regulamin testowania Czy znasz BB? 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się testowanie pod nazwą Czy znasz BB? zwany dalej Testowaniem. Testowanie jest organizowane

Bardziej szczegółowo