Poddziałanie POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji"

Transkrypt

1 Poddziałanie POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Przedsiębiorcy biorący udział w branżowym programie promocji branży kosmetycznej, mogą ubiegać się o zwrot 75% kosztów kwalifikowalnych udziału w działaniach komponentu A. Zwrot kosztów dokonywany jest z funduszy programu POIG. Kto może ubiegać się o zwrot kosztów? Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy, który łącznie spełnia następujące warunki: 1) Zgłosił swój udział w branżowym programie promocji i zobowiązał się do udziału w co najmniej 50% działań określonych w branżowym programie promocji w komponencie A, 2) Prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej), 3) Prowadzi działalność gospodarczą zgodną z kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, Uwaga: We wniosku o dofinansowanie należy wpisać formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawcy. Wskazana forma działalności musi być zgodna ze stanem faktycznym i mieć potwierdzenie w dokumentach rejestrowych. 4) Nie posiada zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, 5) W roku podatkowym, w którym składa wniosek, oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 200 tys. euro; dodatkowo wielkość pomocy, o którą się ubiega, łącznie z inną pomocą publiczną udzieloną temu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie spowoduje przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej intensywności określonej dla innych przeznaczeń pomocy publicznej, 6) Złożył wniosek o udzielenie pomocy do Ministra Gospodarki, wypełniony zgodnie ze wzorem tego wniosku, w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

2 Jakie są wydatki kwalifikowalne? Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w programach promocji zalicza się wydatki na pokrycie kosztów: 1) wynajmu powierzchni wystawienniczej; 2) wynajmu zabudowy powierzchni wystawienniczej; 3) wynajmu sal konferencyjnych; 4) zakupu usług w zakresie obsługi technicznej, w tym nagłośnienia i oświetlenia powierzchni wystawienniczej (stoiska) lub sal konferencyjnych; 5) zakupu usług w zakresie organizacji seminariów, konferencji, pokazów, prezentacji produktów lub usług oraz degustacji; 6) udziału w polskich i zagranicznych konferencjach, kongresach, seminariach, pokazach, degustacjach, spotkaniach bilateralnych i wyjazdach studyjnych; 7) szkoleń związanych z udziałem w programach promocji; 8) zakupu usług tłumaczenia symultanicznego lub konsekutywnego; 9) zakupu usługi transportu osób, o ile jest to związane z organizacją seminariów, konferencji, pokazów oraz degustacji lub organizacją branżowej misji gospodarczej; 10) zakupu usługi transportu i spedycji eksponatów, w związku z udziałem w targach, wystawach lub branżowych misjach gospodarczych wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną; 11) wpisu do katalogu targowego, opłaty rejestracyjnej oraz reklamy w mediach targowych; 12) zakupu usługi przygotowania i druku materiałów promocyjnych i reklamowych oraz tłumaczenia tych materiałów; 13) przygotowania lub zakupu materiałów reklamowych; 14) przygotowania i publikacji reklam i informacji prasowych; 15) produkcji i emisji kampanii reklamowych; 16) przejazdu i noclegu przedsiębiorcy lub nie więcej niż dwóch pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w targach lub wystawach w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po dniu zakończenia targów lub wystawy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z 2003 r. Nr 199, poz. 1951, z 2004 r. Nr 271, poz oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1555); Lista limitów z 2005r.: 17) przejazdu i noclegu przedsiębiorcy lub nie więcej niż dwóch pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w branżowej misji gospodarczej, w okresie nie dłuższym niż jeden dzień przed rozpoczęciem i jeden dzień po dniu zakończenia tej misji, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju; Lista limitów z 2005r.: 18) zakupu biletu wstępu w celu zwiedzenia targów lub wystaw, związanych z branżową misją gospodarczą;

3 19) zakupu usług doradczych i prawnych związanych z uzyskaniem dokumentu uprawniającego do wprowadzenia towarów lub usług na rynki określone w branżowym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym; 20) przygotowania i tłumaczenia dokumentacji technicznej; 21) transportu i ubezpieczenia próbek wyrobu i dokumentacji technicznej, wysłanych do badań certyfikacyjnych; 22) przeprowadzenia audytu certyfikatu wyrobu; 23) przeprowadzenia badań certyfikacyjnych wyrobu; 24) wystawienia i wydania certyfikatu wyrobu; 25) promocji ponoszonych w związku z informowaniem o współfinansowaniu udziału przedsiębiorcy w branżowym programie promocji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kosztami kwalifikowalnymi delegacji na targi i misje są, podsumowując, koszty: transportu dla maksymalnie 2 przedstawicieli przedsiębiorcy do miejsca odbywania się targów/misji i z powrotem (Polska dany kraj Polska), zakwaterowania dla maksymalnie 2 przedstawicieli przedsiębiorcy w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po dniu zakończenia targów lub w okresie nie dłuższym niż jeden dzień przed rozpoczęciem i jeden dzień po dniu zakończenia misji, transportu maksymalnie 2 przedstawicieli przedsiębiorców na terenie miasta, w którym odbywa się misja, przez okres trwania misji, w tym od dnia przybycia do dnia wyjazdu przedstawicieli przedsiębiorców (uwaga: taki transport nie jest kwalifikowalny podczas wyjazdu na targi) zakupu biletu wstępu w celu zwiedzenia targów lub wystaw, związanych z branżową misją gospodarczą, Diety dla przedstawicieli przedsiębiorcy i ich wyżywienie nie są kosztem kwalifikowalnym. Kwalifikowalne są wydatki poniesione od 27 marca 2012 do 30 dni po ostatnim wydarzeniu, w którym przedsiębiorca bierze udział. Przez wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą należy rozumieć wydatki faktycznie poniesione przez przedsiębiorcę i udokumentowane, bezpośrednio związane z projektem opisanym we wniosku o udzielenie pomocy i niezbędne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami przedsiębiorcy nie przysługuje prawo zwrotu do odliczenia tego podatku. Koszty certyfikacji, dokumentacji, materiałów reklamowych etc. wpisać należy w koszty odpowiedniej imprezy projektu (np. koszty certyfikacji wyrobów na rynek rosyjski w koszty wyjazdu na targi w Rosji). Nie można wpisać ich luzem, bez przyporządkowania do konkretnej imprezy projektu.

4 Zgodnie z 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie branżowego programu promocji, beneficjent, bez konieczności zmiany umowy, jest uprawniony do dokonywania przesunięcia pomiędzy rodzajami wydatków kwalifikowanych, określonymi w pkt 13 wniosku o dofinansowanie, do 10% kwoty przypadającej na każdy rodzaj wydatku, z którego następuje przesunięcie, bez względu na poziom wzrostu rodzaju wydatków, do którego następuje przesunięcie, z zastrzeżeniem zasad określonych w Rozporządzeniu. Natomiast warunki i zakres ewentualnych zmian w umowie o dofinansowanie są każdorazowo rozpatrywane indywidualnie pomiędzy stronami umowy. VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, gdy istnieje prawna możliwość jego odliczenia, to znaczy w większości przypadków. Ważna jest tu prawna możliwość, a nie powszechna praktyka (mówiąc wprost, nawet jeśli w praktyce nie podchodzą Państwo w jakimś kraju do procedury odzyskiwania VAT, gdyż jest ona długotrwała i kosztowna, a przez to nieopłacalna, to ten VAT i tak nie może być dofinansowany). Dlatego też we wniosku należy do dofinansowania wpisywać kwoty netto. W wyjątkowych przypadkach gdy jest on niezwracalny, lub gdy Państwa firma nie może prawnie odzyskiwać VAT, można wpisać go do wniosku jako koszt do dofinansowania (kwalifikowalny). Należy zaznaczyć wtedy we wniosku, że podana kwota jest kwotą brutto zawierającą niezwracalny VAT. Należy wtedy też dołączyć stosowne oświadczenie dlaczego jest on niezwracalny.

5 Jakie dokumenty należy złożyć? Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy składa do Ministra Gospodarki: 1) Wniosek o udzielenie pomocy, 2) Oświadczenie lub zaświadczenie o posiadanym wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo wpisie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię właściwego dokumentu potwierdzającego wpis, 3) Oświadczenie lub zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, złożone lub wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy, 4) Oświadczenie lub zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych, złożone lub wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy, 5) Wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia i informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, określone w przepisach dotyczących pomocy publicznej, 6) Oświadczenie w przedmiocie możliwości zwrotu lub odliczenia podatku od towarów i usług, 7) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311), 8) Sprawozdania finansowe za okres ostatnich trzech lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223, z późn. zm.) lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych (zgodnie ze wzorem), UWAGA! Załącznikami do sprawozdań finansowych powinny być: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, oraz w określonych przypadkach dodatkowo: zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych.

6 Tryb postępowania i terminy Nabór wniosków o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji branży kosmetycznej ogłoszony jest tu: Na tej stronie znajdą Państwo wzór wniosku, instrukcję jego wypełniania oraz wszelkie inne informacje. Przewidziana alokacja środków w ramach konkursu wynosi PLN. Do przeliczenia alokacji PLN przyjęto kurs EUR z dnia r., tj. 1 EUR = PLN. Wnioski wraz załącznikami należy składać na adres: Ministerstwo Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Plac Trzech Krzyży 3/ Warszawa z dopiskiem Konkurs w ramach poddziałania POIG Dokumenty składać można bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, w dniach pracy instytucji, w poniedziałki w godz oraz od wtorku do piątku w godz albo przesłać pocztą lub kurierem. Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji ww. dokumentu w kancelarii MG. Przedsiębiorca musi złożyć wniosek przed pierwszą imprezą, na którą chce uzyskać dofinansowanie. Wniosek składa się raz i obejmuje on 3 lata (we wniosku należy zaplanować wszystkie imprezy i wszystkie poniesione przez 3 lata koszty). W przypadku gdy złożony wniosek o udzielenie pomocy nie jest kompletny lub nie został wypełniony zgodnie z opublikowanym w ogłoszeniu o konkursie wzorem wniosku, Minister pisemnie wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia lub poprawienia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 6 i nie dłuższym niż 12 dni, liczonych od dnia doręczenia wezwania. Wniosek o udzielenie pomocy nieuzupełniony lub niepoprawiony w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym pisemnie informuje się przedsiębiorcę. Kompletny wniosek o udzielenie pomocy podlega ocenie dokonywanej przez Ministra Gospodarki. Po dokonaniu oceny Minister tworzy listę projektów obejmującą projekty rekomendowane i nierekomendowane do udzielenia pomocy i przedstawia ją do zatwierdzenia Ministrowi Rozwoju Regionalnego. O wynikach oceny oraz decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie zatwierdzenia projektu do udzielenia pomocy Minister Gospodarki pisemnie informuje przedsiębiorcę. Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania nastąpi w terminie około 60 dni od dnia przesłania przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w trybie ciągłym aż do wyczerpania środków. Dokładniej, będą przyjmowane do osiągnięcia poziomu 130 % alokacji środków. W przypadku osiągnięcia poziomu 100 % alokacji Instytucja Wdrażająca zamieszcza na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, w każdy dzień roboczy, informację o aktualnym wykorzystaniu alokacji przewidzianej na konkurs. Środkiem odwoławczym przysługującym Wnioskodawcy jest protest. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środka odwoławczego określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata

7 Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, refundację będzie uzyskiwać się po każdej imprezie wpisanej we wniosku. Będzie trzeba złożyć wniosek o płatność pośrednią, dotyczącą zakończonego działania Projektu, określonego w Harmonogramie rzeczowofinansowym. Wnioski o płatność pośrednią należy składać najpóźniej 30 dni po imprezie. Ministerstwo ma 30 dni na sprawdzenie wniosku o płatność może odesłać go do poprawienia. Po przedłożeniu poprawnego wniosku o płatność, Ministerstwo ma 30 dni na przelanie pieniędzy.

8 Łączenie programów Można uzyskiwać dofinansowanie z wielu źródeł, tj. łączyć programy (np. program oraz 6.1 Paszport do Eksportu). Istnieją jednak dwa obostrzenia: 1) Łączna wartość uzyskanej pomocy nie może przekroczyć pomocy de minimis 200 tys. euro. 2) Niedozwolone jest zrefundowanie danego wydatku dwa razy to znaczy, zwrot konkretnego poniesionego kosztu można uzyskać tylko raz. Można więc brać udział w paru programach, a nawet wpisać tę samą imprezę do paru wniosków. Należy jedynie pamiętać, aby konkretny wydatek znalazł się tylko w jednym wniosku, a łączna wartość pomocy nie przekroczyła progu de minimis. Przykład: Wpisaliśmy już planowany wyjazd na targi Cosmoprof Bolonia 2013 do programu 6.1 (Paszport do Eksportu), w którym bierzemy udział. Teraz wpisujemy go dodatkowo do wniosku programu W ramach programu 6.1 ubiegamy się o zwrot kosztów wynajmu powierzchni targowej, budowy stoiska i hotelu w Bolonii. We wniosku tych 3 wydatków już nie podajemy, ponieważ będą zrefundowane ze środków programu 6.1. Wpisujemy tam natomiast inne wydatki kwalifikowalne, których nie uwzględniliśmy we wniosku 6.1. przelot, druk materiałów promocyjnych. Jeśli we wniosku 6.1 wpisaliśmy już wszelkie możliwe wydatki kwalifikowalne, we wniosku wpisujemy po prostu zerową kwotę dofinansowania tej imprezy. Bez względu na stopień uzyskanego dofinansowania (lub jego brak), impreza ta może być zaliczona do puli minimum 50% wybranych przez nas imprez programu Należy jednak faktycznie brać udział w programie promocji (np. wystawiać się w ramach stoiska narodowego).

9 Lista kryteriów formalnych i merytorycznych oceny wniosków Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (kliknij tutaj) Prezentacja dotycząca kryteriów oceny wniosków Kryteria formalne (punktacja 0 1): Wymogi formalne wniosek: 1. Złożenie wniosku we właściwej instytucji, 2. Złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania, 3. Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów, 4. Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, 5. Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją. Wymogi formalne wnioskodawca: 1. Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania, 2. Wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 3. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wymogi formalne projekt: 1. Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy), 2. Realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, 3. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania, 4. Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy), 5. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy). Kryteria formalne specyficzne (punktacja 0 1): 1. Okres realizacji projektu nie wykracza poza ramy czasowe programu promocji o charakterze ogólnym, 2. Wnioskodawca zgłosił udział w programie promocji o charakterze ogólnym. Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja 0 1):

10 1. Projekt jest zgodny z zakresem i celami poddziałania POIG, 2. Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do danego rodzaju produktu. 3. Planowane wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów podziałania, 4. Wnioskodawca posiada zasoby umożliwiające rozwój eksportu. Kryteria merytoryczne fakultatywne (punktacja 0 25) [W związku z licznymi pytaniami wyjaśniamy są to punkty dodatkowe, fakultatywne, firma NIE musi posiadać 30% udziału eksportu czy strategii rozwoju eksportu, aby dostać dofinansowanie. Jeśli je ma, dostanie dodatkowe punkty, ale ich brak w żaden sposób nie wyklucza ze starania się o dofinansowanie. Jedyne obowiązkowe kryteria to te wymienione jako obligatoryjne i formalne.] 1) Wnioskodawca w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, posiadał udział eksportu w całkowitej sprzedaży przekraczający 30%, 2) Wnioskodawca posiada strategię rozwoju eksportu, 3) Wnioskodawca prowadzi, współpracuje lub finansuje badania i rozwój produktów lub usług, które są/będą stanowiły przedmiot eksportu, 4) Wnioskodawca lub podmiot mający co najmniej 51% udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy posiada na produkt będący przedmiotem obecnego lub planowanego eksportu: patent na wynalazek lub prawo z rejestracji topografii układów scalonych lub prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo używania oznaczenia geograficznego lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub 5) Wnioskodawca posiada: akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001 lub akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS lub PN N lub akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO lub rozporządzeniem EMAS. Kryteria rozstrzygające W sytuacji gdy dostępny budżet nie wystarczy na dofinansowanie pozytywnie ocenionych projektów, wsparcie uzyskują projekty, wg kolejności na liście projektów rekomendowanych do wsparcia (wynikającej z liczby punktów). W sytuacji, gdy wartość alokacji nie będzie pozwalała na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które po ocenie merytorycznej fakultatywnej uzyskały jednakową liczbę punktów, projekty te będą poddane ocenie według kryterium rozstrzygającego.

11 Kryterium rozstrzygające I stopnia: udział wydatków na działalność badawczorozwojową w działalności gospodarczej wnioskodawcy, Kryterium rozstrzygające II stopnia: udział eksportu w całkowitej sprzedaży w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek.

12 Dokumenty do pobrania Najnowsze wersje dokumentów dostępne są na stronie: do programu Informacje ogólne Informacje o poddziałaniu na stronie Ministerstwa Gospodarki Aktualne informacje o naborach i liczbie złożonych wniosków Prezentacja dot. branżowych programów promocji Podstawy prawne udzielania wsparcia: rozporządzenie Ministra Gospodarki i jego nowelizacja Ważne informacje szczegółowe Informacje o dofinansowaniu: jakie wydatki są dofinansowane; jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie; jak wnioskować o dofinansowanie Pytania i odpowiedzi dotyczące dofinansowania Najczęściej zadawane pytania na stronie Ministerstwa Gospodarki Dokumenty naboru Nabór wniosków dla branży kosmetycznej Wzór umowy Prezentacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach POIG Przewodnik informujący o tym, jak informować o dofinansowaniu (np. jak oznaczać materiały reklamowe) Logotypy do pobrania wraz z księgami znaku Wypełnianie wniosku Wniosek do wypełniania Instrukcja wypełniania wniosku Wzór wniosku o dofinansowanie Film instruktażowy dotyczący zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie Najczęściej popełniane błędy we wniosku o dofinansowanie Przewodnik po kryteriach wyboru wniosków Prezentacja dotycząca kryteriów oceny wniosków

13 Kontakt Kontakt z Ministerstwem Gospodarki, przydzielającym dofinansowanie: Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Plac Trzech Krzyży 3/ Warszawa tel.: Kontakt z wykonawcami projektu: SPC House of Media ul. Madalińskiego 20/1A Warszawa tel.: Aleksandra Kretkowska Project Manager tel.: Anna Stopińska Wnioski o dofinansowanie kom.:

PO IG 6.1. Paszport do eksportu

PO IG 6.1. Paszport do eksportu PO IG 6.1. Paszport do eksportu Nabór wniosków: 15-31 lipca 2013 Wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu Beneficjenci: - mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniający łącznie następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo