Zaproszenie do udziału w Branżowym Programie Promocji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do udziału w Branżowym Programie Promocji"

Transkrypt

1 Zaproszenie do udziału w Branżowym Programie Promocji Agencja Rynku Rolnego zaprasza przedsiębiorców branży spożywczej do wzięcia udziału w Branżowym Programie Promocji Branży Polskich Specjalności Żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego pn. Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych Podziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt będzie realizowany w latach i obejmować będzie swoim zasięgiem następujące rynki docelowe: Rosja, Niemcy, Chiny, Francja, Ukraina oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Celem Programu będzie wykreowanie polskich silnych marek, które będą rozpoznawalne na świecie i kojarzone przez to z krajem pochodzenia, poprzez stworzenie przedsiębiorcom możliwości kompleksowej i usystematyzowanej promocji ich produktów za granicą. Komponent A Programu obejmuje działania dedykowane bezpośrednio przedsiębiorcom branży polskich specjalności żywnościowych, polegające na kompleksowej organizacji ich wystąpień na wybranych polskich i zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz ich udziału w szkoleniach i misjach gospodarczych. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowanych związanych z udziałem maksymalnie dwóch (2) przedstawicieli jednej (1) firmy w działaniach promujących wskazanych w komponencie A. Warunkiem uzyskania ww. dofinansowania jest zadeklarowanie przez firmę swojego udziału w co najmniej 50% działań promocyjnych wymienionych w komponencie A. Listę działań objętych programem znajdą Państwo tutaj [hiperłącze do pliku] Kto może dołączyć do Branżowego Programu Promocji? Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich podstawowa działalność gospodarcza jest zgodna z następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007: Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, Z - Produkcja soków z owoców i warzyw, Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, Z - Przetwórstwo mleka i wyrób serów, Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,

2 10.71.Z Produkcja pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, Z Produkcja wyrobów ciastkarskich, Z Produkcja makaronów, Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, Z Przetwórstwo herbaty i kawy, Z Produkcja wódek, Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych, Z Produkcja piwa. Dodatkowe kryteria zakwalifikowania się firm do udziału w branżowym programie promocji: 1) posiadanie uprawnień do wprowadzania swoich produktów (polskich specjalności żywnościowych) na rynki objęte kampanią i/lub posiadanie stosownych certyfikatów (tam gdzie jest to wymagane) lub potwierdzenie rozpoczęcia procedury ubiegania się o stosowne uprawnienia i certyfikaty, 2) posiadanie odpowiedniego potencjału eksportowego uwzględniającego możliwości zbytu odpowiednich grup produktów na poszczególnych rynkach docelowych. Kto może uzyskać dofinansowanie? Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy, który spełnia dodatkowo warunki: 1) zgłosił swój udział w branżowym programie promocji, zobowiązując się do udziału w działaniach promujących, stanowiących co najmniej 50 % liczby działań określonych w branżowym programie promocji; 2) w roku podatkowym, w którym składa wniosek oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 200 tys. euro; 3) nie posiada zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne; 4) nie prowadzi działalności w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych; Przez termin przedsiębiorca należy rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z , str. 3), tj. zgodnie z Art. 1 Załącznika I Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.

3 W jaki sposób przystąpić do Programu? Deklaracja udziału w wybranej liczbie działań promujących odbywa się poprzez wypełnienie, podpisanie i odesłanie do ARR poniższych dokumentów: 1) formularz deklaracji uczestnictwa - w najbliższym czasie zostanie zamieszczony na stronie Ministerstwa Gospodarki 2) uzupełniony KALKULATOR KOSZTÓW Arkusz nr 1 (hiperłącze) Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w branżowym programie promocji organizowanym przez Agencję Rynku Rolnego powinni przesłać ww. dokumenty w wersji elektronicznej na adres mailowy: faksem na numer: oraz w wersji papierowej na adres: Agencja Rynku Rolnego Biuro Współpracy Międzynarodowej ul. Nowy Świat 6/ Warszawa W jaki sposób uzyskać dofinansowanie? 1. Zgłoszenie swojego udziału do Agencji Rynku Rolnego wraz z deklaracją uczestnictwa w co najmniej 50% działań promujących objętych programem! 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie w Ministerstwie Gospodarki najpóźniej na 1 dzień przed pierwszym wydarzeniem promującym, w którym przedsiębiorca deklaruje swój udział. 3. Udział w wydarzeniu i poniesienie koszów lista kosztów kwalifikujących znajduje się tutaj [hiperłącze]. 4. Złożenie wniosku o płatność w Ministerstwie Gospodarki - Ministerstwo weryfikuje wniosek i może dofinansować działanie do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Każdy uczestnik branżowego programu promocji składa wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Gospodarki jednokrotnie najpóźniej 1 dzień przed pierwszym działaniem promującym, do którego uczestnik zgłasza swój udział, jednocześnie deklarując udział w działaniach promocyjnych przez cały okres trwania programu, tj. w latach Wniosek o płatność składany jest każdorazowo po zakończeniu danego działania promującego. Przedsiębiorca - uczestnik pokrywa 100% kosztów uczestnictwa w wybranym zdarzeniu i otrzymuje po każdym zdarzeniu zwrot maksymalnie 75% kwalifikowanych kosztów udziału, ale nie więcej łącznie niż równowartość 200 tys. euro - w przeciągu ostatnich 3 lat podatkowych (pomoc de minimis).

4 Ministerstwo Gospodarki w najbliższym czasie uruchomi nabór wniosków przedsiębiorców, którzy zgłoszą swój udział w działaniach promujących objętych branżowym programem promocji branży polskich specjalności żywnościowych Oferta Agencji Rynku Rolnego 1. Kompleksowa organizacja udziału przedsiębiorcy - uczestnika w wybranych działaniach promocyjnych z komponentu A Programu, w tym m.in.: wynajem i zabudowa powierzchni wystawienniczej, organizacja transportu i zakwaterowania, spedycja eksponatów, najem personelu pomocniczego (hostessy, tłumacze), itp. 2. Pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie składanego w MG i późniejszym jego rozliczeniu. 3. Zaliczkowe finansowanie części kosztów kwalifikowanych związanych z udziałem przedsiębiorcy w wybranym działaniu promocyjnym: a) 30 % szacunkowych kosztów wybranego działania promocyjnego przedsiębiorca - uczestnik wpłaca na wskazany rachunek bankowy nie później niż 30 dni przed jego rozpoczęciem, b) w ciągu 7 dni od zakończenia działania ARR dokona rozliczenia końcowego kosztów przypadających na przedsiębiorcę i wystawi fakturę z 14-dniowym terminem płatności, c) faktura wystawiona przez ARR będzie stanowiła podstawę do uzyskania refundacji poniesionych wydatków, d) warunkiem skorzystania z zaliczkowego finansowania jest zawarcie przez przedsiębiorcę porozumienia z ARR o udziale w wybranych działaniach promocyjnych w ramach branżowego programu promocji, e) zaliczkowe finansowanie przez ARR dotyczy wyłączenie następujących kosztów kwalifikowanych: wynajmu powierzchni wystawienniczej; wynajmu zabudowy powierzchni wystawienniczej; wynajmu sal konferencyjnych; zakupu usług w zakresie obsługi technicznej, w tym nagłośnienia i oświetlenia powierzchni wystawienniczej (stoiska) lub sal konferencyjnych; zakupu usług w zakresie organizacji seminariów, konferencji, pokazów, prezentacji produktów lub usług oraz degustacji; szkoleń związanych z udziałem w programach promocji; zakupu usług tłumaczenia symultanicznego;

5 zakupu usługi transportu i spedycji eksponatów, w związku z udziałem w targach, wystawach lub branżowych misjach gospodarczych wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną; wpisu do katalogu targowego, opłaty rejestracyjnej oraz reklamy w mediach targowych; f) pozostałe koszty są finansowane bezpośrednio przez przedsiębiorców. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących realizacji Branżowego Programu Promocji prosimy pisać na adres e- mail: lub dzwonić: Pani Eliza Wójcik tel Pani Katarzyna Szymańska tel

6 BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI BRANŻY POLSKICH SPECJALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWYCH ORGANIZATOR - AGENCJA RYNKU ROLNEGO INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA - MINISTERSTWO GOSPODARKI KALKULATOR SZACUNKOWYCH KOSZTÓW UDZIAŁU W PROGRAMIE ROK 2012 UDZIAŁ W ZAGRANICZNYCH IMPREZACH TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH 1. World Food Moscow, Moskwa, Rosja SEMINARIA 2. seminarium branżowe podczas World Food Moscow, Moskwa, Rosja 90 UDZIAŁ W ZAGRANICZNYCH IMPREZACH TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH 3. SIAL Paris, Paryż, Francja UDZIAŁ W KRAJOWYCH IMPREZACH TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH 4. POLAGRA FOOD Poznań, Polska DRUK MATERIAŁÓW 5. przygotowanie i druk materialów promocyjnych sztuk SZKOLENIA 6. szkolenie marketingowo-rynkowe 1 00 MISJE GOSPODARCZE 7. misja gospodarcza do Rosji podczas World Food Moskow, Moskwa, Rosja KOSZT UDZIAŁU W 2012 ROK 2013 UDZIAŁ W ZAGRANICZNYCH IMPREZACH TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH 8. Gulfood, Dubaj, ZEA UDZIAŁ W ZAGRANICZNYCH IMPREZACH TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH 9. SIAL China, Szanghaj, Chiny UDZIAŁ W ZAGRANICZNYCH IMPREZACH TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH 10. World Food Moscow, Moskwa, Rosja SEMINARIA seminarium branżowe podczas World Food Moscow, 11. Moskwa, Rosja 90 UDZIAŁ W ZAGRANICZNYCH IMPREZACH TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH 12. Anuga, Kolonia, Niemcy SEMINARIA seminarium branżowe podczas Anuga, Kolonia, Niemcy UDZIAŁ W ZAGRANICZNYCH IMPREZACH TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH 14. World Food Ukraine, Kijów, Ukraina UDZIAŁ W KRAJOWYCH IMPREZACH TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH 15. POLAGRA FOOD, Poznań, Polska SZKOLENIA 16. szkolenie marketingowo-rynkowe 1 00 MISJE GOSPODARCZE misja gospodarcza do Chin podczas SIAL China, 17. Szanghaj, Chiny MISJE GOSPODARCZE misja gospodarcza do Niemiec poczas Anuga, Kolonia, 18. Niemcy 9 00 KOSZT UDZIAŁU W 2013 ROK 2014 UDZIAŁ W ZAGRANICZNYCH IMPREZACH TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH 19. Gulfood, Dubaj, ZEA UDZIAŁ W ZAGRANICZNYCH IMPREZACH TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH 20. SIAL China, Szanghaj, Chiny UDZIAŁ W ZAGRANICZNYCH IMPREZACH TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH 21. World Food Moscow, Moskwa, Rosja SEMINARIA seminarium branżowe podczas World Food Moscow, 22. Moskwa, Rosja 1 00 UDZIAŁ W ZAGRANICZNYCH IMPREZACH TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH 23. World Food Ukraine, Kijów, Ukraina UDZIAŁ W ZAGRANICZNYCH IMPREZACH TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH 24. SIAL Paris, Paryż, Francja UDZIAŁ W KRAJOWYCH IMPREZACH TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH 25. POLAGRA FOOD Poznań, Polska SZKOLENIA 26. szkolenie marketingowo-rynkowe 1 10 MISJE GOSPODARCZE misja gospodarcza na Ukrainę podczas World Food 27. Ukraine, Kijów, Ukraina 9 50 KOSZT UDZIAŁU W 2014 ROK 2015 UDZIAŁ W ZAGRANICZNYCH IMPREZACH TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH 28. Gulfood, Dubaj, ZEA KOSZT UDZIAŁU W 2015 LICZBA AKTYWNOŚCI KOSZT UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UDZIAŁU (WPISZ "TAK" PRZY WYBRANYM DZIAŁANIU PROMUJĄCYM I OBLICZ KOSZT UDZIAŁU) 0 Wartość dofinansowania 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych Koszt udziału Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 RAZEM Refundacja poniesionych kosztów data i miejsce pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Przedsiębiorcy biorący udział w branżowym programie promocji branży kosmetycznej, mogą ubiegać się o zwrot 75% kosztów kwalifikowalnych

Bardziej szczegółowo

PO IG 6.1. Paszport do eksportu

PO IG 6.1. Paszport do eksportu PO IG 6.1. Paszport do eksportu Nabór wniosków: 15-31 lipca 2013 Wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu Beneficjenci: - mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniający łącznie następujące

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji: 1. Pan Radosław Szatkowski

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r. Formularz zgłoszeniowy Umowa Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r. Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej. Informator dla przedsiębiorców

Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej. Informator dla przedsiębiorców Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej Informator dla przedsiębiorców Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Odbiorcy komunikatów promocyjnych projektu kto może skorzystać z projektu, rynki docelowe PPGPW...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Branżowy program promocji dla branży IT/ICT

Branżowy program promocji dla branży IT/ICT Branżowy program promocji dla branży IT/ICT 1. Celem realizacji branżowego programu promocji jest wykreowanie nowych, polskich silnych marek, które rozpoznawalne będą na świecie i kojarzone przez to z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 29.03.2010 (Dz.U.Nr 53 poz.311) (instrukcja jak wypełnić formularz podana kolorem czerwonym) A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach World Food Uzbekistan Taszkent, 23 28 marca 2015 r.

WZÓR. Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach World Food Uzbekistan Taszkent, 23 28 marca 2015 r. WZÓR Formularz zgłoszeniowy Umowa Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach World Food Uzbekistan Taszkent, 23 28 marca 2015 r. Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 239 16270 Poz. 1598 1598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo