ODBIORCA: DOFINANSOWANIE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODBIORCA: DOFINANSOWANIE:"

Transkrypt

1 1 KROK PO KROKU UDZIAŁ W BRANŻOWYM PROGRAMIE PROMOCJI TURYSTYKI MEDYCZNEJ PROJEKT: Projekt pn. Przygotowanie oraz realizacja koncepcji branżowego programu promocji branży turystyki medycznej realizowany jest w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki pn. Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu wydzielono dwa Poddziałania i Przedsiębiorca (Uczestnik) biorący udział w imprezach realizowanych w Poddziałaniu komponent A (patrz schemat poniżej) może otrzymać zwrot poniesionych kosztów z Ministerstwa Gospodarki w ramach Poddziałania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PODDZIAŁANIE PODDZIAŁANIE realizowane przez KONSORCJUM (Organizator) polegające na przygotowaniu oraz realizacji promocji polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych - branża turystyki medycznej Skierowane do polskich Przedsiębiorców, którzy są zainteresowani udziałem w programach promocji KOMPONENT A Działania realizowane przez konsorcjum, np.: organizacja imprez zagranicznych, w których wezmą udział Przedsiębiorcy oraz przygotowanie dla nich materiałów promocyjnych na te imprezy. KOMPONENT B Działania promocyjne realizowane przez konsorcjum w Polsce i za granicą, które wpłyną pozytywnie na wizerunek całej branży. Jest to poddziałanie przygotowane dla Przedsiębiorstw, które chcą skorzystać z programu realizowanego przez KONSORCJUM. W ramach tego poddziałania Przedsiębiorcy korzystający z imprez realizowanych w KOMPONENCIE A mogą otrzymać dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki.

2 2 ODBIORCA: W projekcie mogą wziąć udział polscy Przedsiębiorcy zainteresowani oferowaniem swoich usług w następujących krajach: Wielka Brytania, USA, Dania, Norwegia, Szwecja, Rosja, Niemcy. Muszą to być firmy prowadzące działalność gospodarczą zgodną z kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007: Kod Z Działalność szpitali, Kod Z Praktyka lekarska ogólna, Kod Z Praktyka lekarska specjalistyczna, Kod Z Praktyka lekarska dentystyczna, Kod A Działalność fizjoterapeutyczna, Kod D Działalność paramedyczna, Kod E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej, Kod Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. DOFINANSOWANIE: Pomoc dla Przedsiębiorstw, które uczestniczą w branżowym programie promocji w ramach działania PO IG będzie udzielana w formie bezzwrotnego dofinansowania. Dofinansowanie przeznaczone będzie na pokrycie części poniesionych przez Przedsiębiorcę wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą. Dofinansowanie będzie przekazane na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a Przedsiębiorcą. Wielkość pomocy na udział w branżowym programie promocji nie może przekroczyć 75% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą. Kluczowym warunkiem otrzymania dofinansowania jest zobligowanie się do udziału, w co najmniej 50% liczby wymienionych działań promocyjnych, tj.: misje gospodarcze, targi, kongresy, szkolenia. Katalog kosztów, o których refundację będzie mógł zabiegać Przedsiębiorca, znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział Przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania PO IG oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczania, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział Przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania PO IG Załącznik nr 1: Treść Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział Przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania PO IG Załącznik nr 2: Treść Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział Przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania PO IG

3 3 KROK PO KROKU: 1. Pozyskanie informacji o projekcie Informacje na temat projektu można pozyskać: a. Osobiście kontaktując się z przedstawicielami Organizatora. Poszczególni członkowie Organizatora odpowiadają za inny zakres działań: Sprawy związane ze zgłoszeniem do udziału w projekcie, podpisaniem umowy z organizatorem, pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie: Marta Mierzwińska, EuCP, tel Sprawy organizacyjne związane z imprezami oraz wyjazdami: Iwona Lipska, PAIiIZ S.A., tel.: Wstępna rekrutacja Przedsiębiorstw, produkcja materiałów promocyjnych: Magdalena Rutkowska, AMEDS, tel.: Ogólne informacje o projekcie: dr Ada Kostrz-Kostecka, EuCP, tel b. Na stronie internetowej projektu: 2. Przygotowania do ekspansji na rynki zagraniczne Zanim Przedsiębiorca rozpocznie działania, mające na celu przyciągnięcie zagranicznych pacjentów do danej placówki, powinien zastanowić się, czy ekspansja na rynki zagraniczne wpisuje się w strategię firmy oraz - czy jest do tego odpowiednio przygotowany. Korzystnym rozwiązaniem byłoby przeanalizowanie mocnych i słabych stron firmy, szans i zagrożeń wynikających z wejścia na nowe rynki, czyli zrobienie analizy SWOT. Jeśli okaże się, że dana placówka nie jest przygotowana do zaproszenia pacjentów z zagranicy, ale uzna, że warto podjąć takie wyzwanie, to równocześnie z przyłączeniem się do projektu musi podjąć działania mające na celu przygotowanie się do promocji za granicą. Można skorzystać z naszych wskazówek oraz szkoleń organizowanych w ramach projektu! Załącznik nr 3: Przygotowania do obsługi pacjenta z zagranicy 3. Zgłoszenie udziału do projektu Zgłoszenia do projektu zbiera: Marta Mierzwińska, EuCP, tel Swoje zainteresowanie udziałem w projekcie można zgłosić mailowo lub faksem wypełniając krótki formularz kontaktowy.

4 4 W formularzu należy wskazać, jakie rynki i działania są dla Przedsiębiorcy interesujące. Aby skorzystać z dofinansowania Przedsiębiorca powinien zobowiązać się do wzięcia udziału minimum w 50% liczby działań, planowanych w ramach projektu promocji wskazany procent liczymy od wszystkich 22 zaplanowanych w ramach projektu działań. Przedsiębiorca może również wziąć udział w pojedynczych wydarzeniach, jednak bez możliwości refinansowania poniesionych kosztów. Załącznik nr 4: Formularz wstępnego zgłoszenia do projektu 4. Podpisanie umowy z Organizatorem Następnym etapem jest podpisanie umowy pomiędzy Przedsiębiorcą a Organizatorem. W umowie zostaną przedstawione następujące kwestie: kto będzie reprezentował firmę, w jakich działaniach weźmie udział, szacunkowy koszt tych działań, wysokość i terminy płatności zaliczek dotyczące konkretnego działania oraz obowiązki stron. Umowa będzie również wskazywać poszczególne kategorie kosztów tj.: stoisko, przelot, transport, itp. z informacją, które koszty podlegają refundacji na podstawie ww. rozporządzenia. Załącznik nr 5: Wzór Umowy Uczestnictwa pomiędzy Przedsiębiorcą, a Organizatorem 5. Złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Gospodarki i podpisanie umowy na dofinansowanie Przedsiębiorca składa jeden Wniosek o dofinansowanie udziału we wszystkich wybranych imprezach w całym branżowym programie promocji. We wniosku o dofinansowanie wskazuje wybrane działania promocyjne. Wniosek jest spójny z podpisaną przez Przedsiębiorcę umową, tzn. zawiera koszty usług, których organizację zapewnia Organizator, a także inne możliwe do refundacji wydatki, które uczestnik może ponieść we własnym zakresie. Koszty wskazane we wniosku są szacunkowe, ponieważ ostatecznie rozliczenie odbywa się po zakończeniu konkretnego działania. Wówczas we wniosku o płatność uczestnik występuje do ministerstwa o zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów (do 30 dni od zakończenia działania). a. Pobranie wniosku ze strony Ministerstwa Gospodarki Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w trybie konkursu otwartego przez Ministerstwo Gospodarki na stronie: Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej będą przyjmowane w sposób nieprzerwany aż do osiągnięcia poziomu 130% alokacji przewidzianej na dany konkurs. Załącznik nr 6: Wniosek o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji b. Wypełnianie wniosku wraz z załącznikami We wniosku należy podać min.: konkretne działania promujące, do których Przedsiębiorca zgłosił swój udział w ramach branżowego programu promocji (terminy i miejsca) oraz jakiego rodzaju wydatki są związane z realizacją tych działań, opis zasobów wnioskodawcy umożliwiających rozwój eksportu, udział eksportu w całkowitej sprzedaży.

5 5 Wymogi dotyczące wniosku to m.in.: złożenie wniosku we właściwej instytucji i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie oraz w ramach właściwego poddziałania, kompletność dokumentacji (załączniki), przygotowanie wniosku zgodnie z właściwą instrukcją, Wymogi dotyczące Przedsiębiorcy to m.in.: Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). o swobodzie działalności gospodarczej prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę na terytorium RP, Przedsiębiorca nie posiada zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek ZUS, Przedsiębiorca nie przekroczył maksymalnego progu pomocy de minimis (równowartość 200 tys. euro w ciągu 3 lat), PKD Przedsiębiorcy mieści się w katalogu rodzajów działalności gospodarczej określonym w branżowym programie promocji, Projekt opisany we wniosku o udzielenie pomocy jest spójny z działaniami promującymi, określonymi w branżowym programie promocji, Towary lub usługi danego rodzaju produkowane lub sprzedawane przez Przedsiębiorcę mieszczą się w katalogu określonym w branżowym programie promocji. Załącznik nr 7: Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie Załącznik nr 8: Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG Załącznik nr 9: Informacja dot. pomocy de minimis UWAGA: ZAPEWNIAMY POMOC W PRZYGOTOWANIU DOKUMENTÓW!!! c. Odpowiedź od Ministerstwa Gospodarki odnośnie przyznania dofinansowania Proces od przesłania przez Przedsiębiorcę do Ministerstwa Gospodarki kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami do chwili poinformowania Przedsiębiorcy o przyznaniu wsparcia trwa ok. 2-3 miesięcy.

6 6 d. Podpisanie umowy z Ministerstwem Gospodarki Podpisanie umowy z ministerstwem o dofinansowanie następuje po otrzymaniu informacji o przyznaniu wsparcia (do ok. 30 dni od momentu otrzymania informacji o dofinansowanie). Po każdym działaniu, w którym bierze udział Przedsiębiorca, następnym krokiem jest złożenie wniosku o płatność w celu rozliczenia kosztów. Po zaakceptowaniu przez ministerstwo wniosku następuje wypłata dofinansowania (zwykle jest to okres nie dłuższy niż 1 miesiąc). Załącznik nr 10: Wzór Umowy o Dofinansowanie pomiędzy Przedsiębiorcą a MG 6. Kontakty bieżące Projekt jest ograniczony czasowo trwa 36 miesięcy, ma także charakter zamknięty w sensie liczby i rodzaju imprez, pewne zmiany w trakcie jego realizacji będą jednak następowały. Może to wynikać między innymi z braku informacji nt. terminów niektórych imprez w latach Dlatego będziemy w stałym kontakcie z Przedsiębiorcami. Na bieżąco będziemy ustalać, jakie są Państwa oczekiwania odnośnie danej imprezy, materiałów reklamowych, itp. Będziemy informować Przedsiębiorców na bieżąco o postępie prac, o nowych szansach i kontaktach pozyskanych podczas rozmów z naszymi partnerami. 7. Wpłata zaliczki Przedsiębiorca wpłaca I ratę zaliczki w wysokości 25 % kosztów konkretnego działania na 6 miesięcy przed jego rozpoczęciem (chyba, że termin do rozpoczęcia działania jest krótszy to wpłata następuje wcześniej). Płatność jest dokonywana na podstawie kosztorysu ogólnego, będącego złącznikiem do umowy z Organizatorem. Płatność jest niezbędna do rozpoczęcia działań organizacyjnych. Następnie po podpisaniu umowy Organizator ustala z Przedsiębiorcą ostateczny budżet konkretnego działania i przedstawia mu kosztorys szczegółowy. Na podstawie tego kosztorysu Przedsiębiorca wpłaca pozostałą część należności, najpóźniej na 3 miesiące przed danym działaniem.

7 7 Niektóre koszty np. materiałów promocyjnych zależą od indywidualnych potrzeb danego Przedsiębiorcy, wiec ich wysokość ustalana jest na podstawie indywidualnych uzgodnień z Przedsiębiorcą. Powyższe zaliczki będą płatne w terminach i wysokości wskazanej w załączniku umowy. Przedsiębiorca może skorzystać z części lub całości kosztów przedstawionych przez Organizatora. 8. Przygotowania do wyjazdu Przed wyjazdem na imprezę należy skonsultować i omówić z Organizatorem wszystkie sprawy związane z imprezą. Konsultowanie szczegółów dotyczących konkretnego wyjazdu: Iwona Lipska, PAIiIZ S.A., tel.: Konkurs dopuszcza możliwość udziału w imprezie maksymalnie 2 osób delegowanych ze strony Przedsiębiorcy. Są to osoby zatrudnione zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (Dz. U. Nr 21, poz. 94, z późn. zm): na okres próbny, na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo. 9. Pozyskiwanie klientów Działania zaplanowane w projekcie mają na celu pozyskanie zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych (pośredników, którzy będą przesyłać pacjentów). Celem imprez jest pozyskiwanie klientów, umawianie się na spotkania, rozdawanie materiałów promocyjnych, udział w konferencjach i imprezach towarzyszących, dystrybucja materiałów w press roomach, itd. Po powrocie należy skontaktować się z osobami, z którymi odbywały się spotkania podczas imprez. 10. Rozliczenie wydatków pozyskanie dofinansowania Po powrocie z imprezy Przedsiębiorca, w celu otrzymania dofinansowania, jest zobowiązany do przedłożenia w ministerstwie wniosku o płatność w dwóch formach: prawidłowo wypełnionego w Generatorze wniosków, udostępnionego na stronie internetowej: oraz wniosku w formie papierowej - tożsamej z wersją elektroniczną, w obowiązującym formacie. We wniosku o płatność Przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć zestawienie dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki dla kategorii wydatków określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. (Dz. U nr 160, poz. 955) oraz z 15 lipca 2010 r.(dz.u nr 133, poz.892). Spis wydatków, które się kwalifikują do refinansowania można znaleźć w Rozporządzeniu MG. Wydatki kwalifikowane to takie, które zostały poniesione przez Przedsiębiorcę od dnia zawarcia umowy o realizację branżowego programu promocji (umowa Organizatora z Ministerstwem), czyli od 29 marca 2012 roku do upływu 30 dnia od dnia zakończenia branżowego programu promocji.

8 8 Koszty możliwe do refundacji (wyciąg z rozporządzenia) 1 Wynajem powierzchni wystawienniczej; 2 Wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej; 3 Wynajem sal konferencyjnych; Zakup usług w zakresie obsługi technicznej w tym nagłośnienia i oświetlenia powierzchni wystawienniczej (stoiska) lub sal konferencyjnych; Zakup usług w zakresie organizacji seminariów, konferencji, pokazów, prezentacji produktów lub usług oraz degustacji; Udział w polskich i zagranicznych konferencjach, kongresach, seminariach, pokazach, degustacjach, spotkaniach bilateralnych i wyjazdach studyjnych; 7 Szkolenia związane z udziałem w programach promocji (materiały szkoleniowe, trener); 8 Zakup usług tłumaczenia symultanicznego lub konsekutywnego; 9 10 Zakup usługi transportu osób, o ile jest to związane z organizacją seminariów, konferencji, pokazów oraz degustacji lub organizacją branżowej misji gospodarczej; Zakup usługi transportu i spedycji eksponatów, w związku z udziałem w targach, wystawach lub branżowych misjach gospodarczych wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną; 11 Wpis do katalogu targowego, opłaty rejestracyjnej oraz reklamy w mediach targowych; 12 Zakup usługi przygotowania i druku materiałów promocyjnych i reklamowych oraz tłumaczenia tych materiałów; 13 Przygotowanie lub zakup materiałów reklamowych; 14 Przygotowanie i publikacji reklam i informacji prasowych; 15 Produkcja i emisja kampanii reklamowych; Przejazd i nocleg Przedsiębiorcy lub nie więcej niż dwóch pracowników Przedsiębiorcy uczestniczących 16 w targach lub wystawach w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po dniu zakończenia targów lub wystawy; Przejazd i noclegu Przedsiębiorcy lub nie więcej niż dwóch pracowników Przedsiębiorcy 17 uczestniczącego w branżowej misji gospodarczej, w okresie nie dłuższym niż jeden dzień przed rozpoczęciem i jeden dzień po dniu zakończenia tej misji; 18 Zakup biletu wstępu w celu zwiedzenia targów lub wystaw, związanych z branżową misją gospodarczą; Zakup usług doradczych i prawnych związanych z uzyskaniem dokumentu uprawniającego do 19 wprowadzenia towarów lub usług na rynki określone w branżowym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym; 20 Przygotowania i tłumaczenia dokumentacji technicznej; Transport i ubezpieczenia próbek wyrobu i dokumentacji technicznej, wysłanych do badań 21 certyfikacyjnych; 22 Przeprowadzenie audytu certyfikatu wyrobu; 23 Przeprowadzenie badań certyfikacyjnych wyrobu; 24 Wystawienia i wydania certyfikatu wyrobu; Promocji ponoszonych w związku z informowaniem o współfinansowaniu udziału Przedsiębiorcy w 25 branżowym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; Patrz Załącznik nr 1 i 2: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 lipca 2011 r.

9 9 11. Emblematy unijne Firma korzystająca z dofinansowania będzie zobowiązana do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków POIG, zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu. Dotyczy to korespondencji związanej z Projektem, tablicy informacyjnej w siedzibie Przedsiębiorcy, stosowania znaków graficznych na wszelkich materiałach promocyjno-informacyjnych, których koszt zostanie zrefundowany. Uczestnik będzie zobowiązany do realizacji ww. działań informacyjnych i promocyjnych poprzez umieszczenie, co najmniej: emblematu Unii Europejskiej; odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; hasła Marki Polski określonego przez Ministerstwo Gospodarki Zasady stosowania znaków granicznych w projektach współfinansowanych z UE zawarte są w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu ( Załącznik nr 11: Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu ( 12. Ogólny schemat udziału Przedsiębiorcy w projekcie wraz z informacją o instytucjach, do których powinien się zwracać

10 10 WAŻNE LINKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM Strona projektu Główna strona MG na temat działania Ogłoszenie o naborze wraz ze wszystkimi dokumentami pojawi się na następującej stronie Regulamin konkursu: mach%20poig.pdf Wzór umowy o dofinansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (str ) nnowacyjna_gospodarka_zatwierdzony_przez_ke_ pdf SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Załącznik nr 1: Treść Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział Przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania PO IG Załącznik nr 2: Treść Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział Przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania PO IG Załącznik nr 3: Przygotowania do obsługi pacjenta z zagranicy Załącznik nr 4: Formularz wstępnego zgłoszenia do projektu Załącznik nr 5: Wzór Umowy Uczestnictwa pomiędzy Przedsiębiorcą, a Organizatorem Załącznik nr 6: Wniosek o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji Załącznik nr 7: Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie Załącznik nr 8: Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG Załącznik nr 9: Informacja dot. pomocy de minimis Załącznik nr 10: Wzór Umowy o Dofinansowanie pomiędzy Przedsiębiorcą a MG Załącznik nr 11: Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu ( Załącznik nr 12: Lista przykładowych pytań i odpowiedzi od Przedsiębiorców

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Udział w programach promocji o charakterze ogólnym Warszawa, 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Udział w branżowych programach promocji Rozliczanie projektu Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Udział w programach promocji o charakterze ogólnym Warszawa, 28 marca

Bardziej szczegółowo

Promocja branży kosmetycznej na rynkach zagranicznych

Promocja branży kosmetycznej na rynkach zagranicznych Promocja branży kosmetycznej na rynkach zagranicznych SPC House of Media SPOTKANIE 17 grudnia 2012 Warszawa Budżet na promocję branży Promocja: 1. Finansowana i planowana przez Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki

Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki Renata Iwaniuk Warszawa, dnia 1 czerwca 2006 r. 1 grupowe przedsięwzięcia eksportowe proeksportowe przedsięwzięcia podejmowane przez pojedynczych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Działanie 6.1 Paszport do eksportu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Gdańsk, 24 lutego 2011 r. Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności promocyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w 2011 roku Warszawa, 16 luty 2011 r.

Finansowanie działalności promocyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w 2011 roku Warszawa, 16 luty 2011 r. Finansowanie działalności promocyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w 2011 roku Warszawa, 16 luty 2011 r. 1 Źródła finansowania działalności promocyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w Branżowym Programie Promocji

Zaproszenie do udziału w Branżowym Programie Promocji Zaproszenie do udziału w Branżowym Programie Promocji Agencja Rynku Rolnego zaprasza przedsiębiorców branży spożywczej do wzięcia udziału w Branżowym Programie Promocji Branży Polskich Specjalności Żywnościowych

Bardziej szczegółowo

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej.

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna 9 maja 2013 roku Projekty systemowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.: (22) 432 80 80,

Bardziej szczegółowo

Wypromuj swoją markę na rynkach zagranicznych wsparcie MSP

Wypromuj swoją markę na rynkach zagranicznych wsparcie MSP 2016 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PO IG 6.1. Paszport do eksportu

PO IG 6.1. Paszport do eksportu PO IG 6.1. Paszport do eksportu Nabór wniosków: 15-31 lipca 2013 Wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu Beneficjenci: - mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniający łącznie następujące

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Przedsiębiorcy biorący udział w branżowym programie promocji branży kosmetycznej, mogą ubiegać się o zwrot 75% kosztów kwalifikowalnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ Instrumenty promocji i wspierania eksportu w formule de minimis www.mg.gov.pl 1 Instrumenty promocji i wspierania eksportu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres poddziałania POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand oraz warunki uzyskania dofinansowania

Cel i zakres poddziałania POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand oraz warunki uzyskania dofinansowania 2016 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA PO IR UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA PO IR UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA 2.3.3 PO IR UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH 1. W jaki sposób możliwe jest zachowanie zasady konkurencyjności w przypadku rezerwacji miejsca na targach

Bardziej szczegółowo

Branżowy Program Promocji Polskiej Branży Produkcji Sprzętu Medycznego i Aparatury Pomiarowej Prezentacja projektu

Branżowy Program Promocji Polskiej Branży Produkcji Sprzętu Medycznego i Aparatury Pomiarowej Prezentacja projektu Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Branżowy Program Promocji Polskiej Branży Produkcji Sprzętu Medycznego i Aparatury Pomiarowej

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu

Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu 2013 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu Tomasz Czerwoniak Departament Wsparcia Innowacyjności Warszawa, 18 lipca 2013 r. Najważniejsze akty

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej 2009 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie pozwoli przedsiębiorcom uczestniczącym w programie Paszport do eksportu

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI BRANŻY IT/ICT

BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI BRANŻY IT/ICT BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI BRANŻY IT/ICT Branżowy Program Promocji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Oś priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.5 - Promocja polskiej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ OFERTA

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ OFERTA OFERTA dotycząca Zakupu kompleksowej obsługi w zakresie organizacji uczestnictwa firmy Investland Sp. z o. o. w targach wystawienniczych Construct Canada 2014 w Kanadzie Nazwa i adres siedziby Usługodawcy

Bardziej szczegółowo

Branżowy Program Promocji Stolarki Okiennej i Drzwiowej. Założenia ogólne

Branżowy Program Promocji Stolarki Okiennej i Drzwiowej. Założenia ogólne Branżowy Program Promocji Stolarki Okiennej i Drzwiowej Założenia ogólne Branżowy Program Promocji (BPP) Branżowe programy promocji to przedsięwzięcia realizowane w ramach koncepcji stworzonej przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Rozwój firmy REXEL, producenta maszyn przemysłowych, poprzez eksport. Plan Rozwoju Eksportu

Rozwój firmy REXEL, producenta maszyn przemysłowych, poprzez eksport. Plan Rozwoju Eksportu Rozwój firmy REXEL, producenta maszyn przemysłowych, poprzez eksport Plan Rozwoju Eksportu Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Beneficjent:...

Bardziej szczegółowo

2014-01-30. Zasady organizacji konkursu. Dostępna alokacja. Wielkość dofinansowania. Forma wsparcia bezzwrotna dotacja (pomoc de minimis)

2014-01-30. Zasady organizacji konkursu. Dostępna alokacja. Wielkość dofinansowania. Forma wsparcia bezzwrotna dotacja (pomoc de minimis) Zasady organizacji konkursu Toruń, 30 stycznia 2014 r. Dostępna alokacja Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursów wynosi 19 000 000,00 PLN, przy czym środki przewidziane na: konkurs

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w Branżowym Programie Promocji

Zaproszenie do udziału w Branżowym Programie Promocji Zaproszenie do udziału w Branżowym Programie Promocji Agencja Rynku Rolnego zaprasza przedsiębiorców branży spożywczej do wzięcia udziału w Branżowym Programie Promocji Branży Polskich Specjalności Żywnościowych

Bardziej szczegółowo

PO Inteligentny Rozwój

PO Inteligentny Rozwój PO Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand MAJ 2016 Projekty kwalifikowane: wsparcie uczestnictwa przedsiębiorców w: branżowych programach promocji

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP DZIAŁANIE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP DZIAŁANIE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP DZIAŁANIE 3.3.2 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO INFORMACJE PRZYGOTOWANE PRZEZ FIRMĘ DORADCZĄ: MG PREMIUM Sp. z o.o. al. 29 Listopada 75/6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM NA TERENIE KAZACHSTANU 2013r.

PROGRAM PROMOCJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM NA TERENIE KAZACHSTANU 2013r. PROGRAM PROMOCJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM NA TERENIE KAZACHSTANU 2013r. MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE REALIZATOR PROGRAMU O CHARAKTERZE OGÓLNYM NA TERENIE KAZACHSTANU PROMOCJA POLSKI MIĘDZYNARODOWE TARGI

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE ZAŁOŻENIA PROJEKTU 2

DEFINICJE ZAŁOŻENIA PROJEKTU 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W TARGACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

BranŜowy program promocji

BranŜowy program promocji PIOT Związek Pracodawców Przemysłu OdzieŜowego i Tekstylnego Łódź, grudzień 2011 W dniu 15 września 2010r. Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki podjęło decyzję o wyborze 15 branŝ/ grup produktowych/ usługowych,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, Gdańsk Zarząd:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, Gdańsk Zarząd: Granty dla MŚP w ramach projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim" Spotkanie informacyjne, Gdańsk 31.08.2017 r. Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Bardziej szczegółowo

Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego

Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego Projekt realizowany w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych poddziałania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1 SPECYFIKACJA DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1 SPECYFIKACJA DO OFERTY Warszawa, 11.09.2017 ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1 SPECYFIKACJA DO OFERTY W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu przewidziano realizację 16 misji gospodarczych z uwzględnieniem róŝnorodności i specyfiki potrzeb poszczególnych branŝ i MŚP.

W ramach projektu przewidziano realizację 16 misji gospodarczych z uwzględnieniem róŝnorodności i specyfiki potrzeb poszczególnych branŝ i MŚP. Szanowni Państwo Zapraszamy wszystkie Małe i Średnie Przedsiębiorstwa z obszaru województwa dolnośląskiego do udziału w indywidualnym projekcie kluczowym realizowanym przez Dolnośląską Agencję Współpracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą ŹRÓDŁA: w 2009 roku 1. POIG 6.1.Paszport do eksportu, 2. BranŜowe Programy Promocyjne, 3. Regionalne Programy Operacyjne. Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 02.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 02.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE "GATO GROUP POLAND" Sp. z o.o. ul. Ateńska 61 03-978 Warszawa Warszawa, 02.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji

Bardziej szczegółowo

Organizator. 1. Organizatorem Misji realizowanej w ramach projektu, o którym mowa w 1 jest Województwo Świętokrzyskie, zwane dalej Organizatorem.

Organizator. 1. Organizatorem Misji realizowanej w ramach projektu, o którym mowa w 1 jest Województwo Świętokrzyskie, zwane dalej Organizatorem. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa przedsiębiorców w misji gospodarczej w ramach projektu pn. Świętokrzyskie hard to pronounce, easy to do business in. Misja do Zagrzebia, Belgradu i Budapesztu 2017 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa informacja podstawą do ekspansji zagranicznej. Leszno, 22 października 2015 r.

Kompleksowa informacja podstawą do ekspansji zagranicznej. Leszno, 22 października 2015 r. Kompleksowa informacja podstawą do ekspansji zagranicznej Leszno, 22 października 2015 r. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów Współpraca COIE - EKSPORTER Informacja o specyfice rynku zagranicznego.

Bardziej szczegółowo

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski Fundusze na innowacje Tomasz Lewandowski DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Zadajesz sobie pytanie czy jesteś osobą przedsiębiorczą? Boisz się pracować na własny rachunek? Z zazdrością patrzysz na biznesmena? Nie wiesz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. data. Dane Wykonawcy. Nazwa Wykonawcy Adres Telefon Faks NIP. Zamawiający: AdBeauty Sp. z o.o. ul. Pańska 98/1 00-837 Warszawa

Załącznik nr 1. data. Dane Wykonawcy. Nazwa Wykonawcy Adres Telefon Faks NIP. Zamawiający: AdBeauty Sp. z o.o. ul. Pańska 98/1 00-837 Warszawa Załącznik nr 1 Formularz odpowiedzi do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13.03.2015 na: realizacja Planu Rozwoju Eksportu przygotowanego przez Zamawiającego data.. Nazwa Wykonawcy Adres Telefon Faks NIP Dane

Bardziej szczegółowo

PARP WSPARCIE KLASTRÓW. W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP WSPARCIE KLASTRÓW. W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 1 WSPARCIE NA ROZWÓJ KLASTRA PROGRAM PILOTAŻOWY PARP 2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. Wyjazd lubuskich przedsiębiorców MŚP na misję gospodarczą do Doliny Krzemowej w USA

Regulamin rekrutacji. Wyjazd lubuskich przedsiębiorców MŚP na misję gospodarczą do Doliny Krzemowej w USA Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Biuro Główne w Zielonej Górze ul. Reja 6 65-078 Zielona Góra tel./fax +48 68 327 18 81 biuro@opzl.pl; www.opzl.pl Regulamin rekrutacji Wyjazd lubuskich przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2014. Dotyczące:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2014. Dotyczące: Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. 3DC Sp. z o.o. ul. Wańkowicza 1/95 02-796 Warszawa Adres korespondencyjny: Ul. Szturmowa 9/4 02-678 Warszawa kamil.bialy@3dc.com 608-377-824 --- NIP: 9512338787 REGON:

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi SIAL China 2014 13 15 maja 2014

Międzynarodowe targi SIAL China 2014 13 15 maja 2014 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi SIAL China 2014 13 15 maja 2014 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji: 1. Pan Radosław Szatkowski

Bardziej szczegółowo

Nabór przedsiębiorców na wielosektorową misję gospodarczą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich 2014-11-04 10:48:34

Nabór przedsiębiorców na wielosektorową misję gospodarczą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich 2014-11-04 10:48:34 Nabór przedsiębiorców na wielosektorową misję gospodarczą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich 2014-11-04 10:48:34 2 NABÓR PRZEDSIĘBIORCÓW NA WIELOSEKTOROWĄ MISJĘ GOSPODARCZĄ DO ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Potencjał rynku w turystyce medycznej. Marketing usług medycznych na rynkach zagranicznych.

Potencjał rynku w turystyce medycznej. Marketing usług medycznych na rynkach zagranicznych. Potencjał rynku w turystyce medycznej. Marketing usług medycznych na rynkach zagranicznych. KONFERENCJA PRIORYTETY I WYZWANIA 2013 W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa, 18 kwietnia 2013 r dr Ada Kostrz-Kostecka,

Bardziej szczegółowo

Dotacyjny rekonesans - dotacje Dolny Śląsk

Dotacyjny rekonesans - dotacje Dolny Śląsk Dotacyjny rekonesans - dotacje Dolny Śląsk Dotacyjny rekonesans Szlifowanie projektów Składanie wniosku Realizacja projektu Rozliczenie dotacji 1 Wykaz typów projektów Rozwój produkcji 1. Zakup maszyn

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn r. z dnia r.

Projekt z dn r. z dnia r. Projekt z dn. 15.02.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w

Bardziej szczegółowo

Dotacyjny rekonesans - dotacje Dolny Śląsk 2016

Dotacyjny rekonesans - dotacje Dolny Śląsk 2016 Dotacyjny rekonesans - dotacje Dolny Śląsk 2016 Dotacyjny rekonesans Szlifowanie projektów Składanie wniosku Realizacja projektu Rozliczenie dotacji Wykaz typów projektów Na co? Kiedy? Ile? Skąd? Rozwój

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Ponieważ Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand

Prospekt Informacyjny. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand Prospekt Informacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand Udział polskich przedsiębiorców w targach Hannover Messe

Bardziej szczegółowo

Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego

Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego Projekt realizowany w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych poddziałania

Bardziej szczegółowo

III FORUM Marketingu i Public Relations w ochronie zdrowia Warszawa, 20 21 września 2012 r

III FORUM Marketingu i Public Relations w ochronie zdrowia Warszawa, 20 21 września 2012 r III FORUM Marketingu i Public Relations w ochronie zdrowia Warszawa, 20 21 września 2012 r Jak pozyskać zagranicznych pacjentów, czyli promocja turystyki medycznej na rynkach zagranicznych Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Branżowy projekt promocji przemysłu kosmetycznego

Branżowy projekt promocji przemysłu kosmetycznego Branżowy projekt promocji przemysłu kosmetycznego Projekt realizowany w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych poddziałania 6.5.1 Programu

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej

Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej dr Arkadiusz Tarnowski Zastępca Dyrektora Departament Rozwoju Regionalnego Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Program Promocji Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ogłasza I rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2010 r. w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu".

ogłasza I rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2010 r. w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu. Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów, których celem jest zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności

Bardziej szczegółowo

... data wpływu wniosku do MOPR /pieczęć wnioskodawcy/ w dniu... nr...

... data wpływu wniosku do MOPR /pieczęć wnioskodawcy/ w dniu... nr... ... data wpływu wniosku do MOPR /pieczęć wnioskodawcy/ w dniu... nr... Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej

Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Zostań profesjonalnym recenzentem projektów w krajowych i międzynarodowych programach innowacyjnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi SIAL Paris 2014 19 23 października 2014

Międzynarodowe targi SIAL Paris 2014 19 23 października 2014 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi SIAL Paris 2014 19 23 października 2014 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji:. Osoba kontaktowa

Bardziej szczegółowo

Łódź, dn. 28 lipca 2014 r.

Łódź, dn. 28 lipca 2014 r. Projekt Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Organika-CAR SA współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Łódź, dn. 28 lipca 2014 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Warszawa, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez firmę Innowacyjne Systemy Budowlane sp. z o. o. projektu pn. Eksport polskiej myśli technicznej stropy

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat finansowania inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Informacja na temat finansowania inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 3.2 Innowacje w MŚP EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka

PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia wstępne

R E G U L A M I N. Postanowienia wstępne R E G U L A M I N uczestnictwa przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego 1 w wyjazdach zagranicznych na misje inwestycyjne, wizyty studyjne, targi, wystawy

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania wniosku o płatność

Zasady sporządzania wniosku o płatność 2013 Zasady sporządzania wniosku o płatność Działanie 5.1. POIG Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych ` o znaczeniu ponadregionalnym Agnieszka Olisko Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu

Bardziej szczegółowo

Polska jako kraje partnerski targów HANNOVER MESSE 2017

Polska jako kraje partnerski targów HANNOVER MESSE 2017 2016 Polska jako kraje partnerski targów HANNOVER MESSE 2017 Tomasz Salomon Zastępca Dyrektora Departament Polityki Eksportowej Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 14 września 2016 r. Targi HANNOVER MESSE Dlaczego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOFINANSOWANIE 6.5.2

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOFINANSOWANIE 6.5.2 wersja z 27 listopada 2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOFINANSOWANIE 6.5.2 1. Czy można przesuwać oszczędności w czasie programu? Załóżmy, że firma zawnioskowała o dofinansowanie w wysokości 150 tys. złotych,

Bardziej szczegółowo

EXPO REAL W MONACHIUM

EXPO REAL W MONACHIUM Regulamin uczestnictwa przedsiębiorców sektora MŚP z województwa łódzkiego w EXPO REAL W MONACHIUM w dniach 3-7.10.2016 r. w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 2.2.1 Modele biznesowe MŚP Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16 Łódź, 17.03.2016r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD. 02.02.01-IP.02-10-006/16

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na:

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na: Poznań, 07 września 2012 roku OGŁOSZENIE o zamówieniu na: Usługę w zakresie zorganizowania wyjazdu na imprezę targowo-wystawienniczą dla firmy Centuria sp. z o. o. w charakterze wystawcy Zwracamy się z

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UE NA EKSPORT

DOTACJE UE NA EKSPORT DOTACJE UE NA EKSPORT 1. Wstęp 2. Klasyfikacja przedsiębiorstw 3. Inteligentne specjalizacje 4. Poziomy dofinansowania 5. Internacjonalizacja 6. Go to Brand 7. Pytania 6. Prezentacja przykładowych zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 455 31 61 lub mailem na adres farmacja@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP Firma ADRES E-MAIL LUB NUMER FAKSU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Warszawa, grudzień 2012 r. ROZLICZANIE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A: DANE I INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

CZĘŚĆ A: DANE I INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nr sprawy: PFRON.561..20 /wypełnia PCPR/ /pieczątka wnioskodawcy/ /pieczątka PCPR/ WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand

Prospekt Informacyjny. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand Prospekt Informacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand Branżowe Programy Promocji na lata 2017 2019 Warszawa, 2016

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

1.1.1.1 Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

1.1.1.1 Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. 2.10.10 r. P. P. H. U. "STOLWIT" Kacyna Wiktor Polesie 2 98-400 Wieruszów 1.1.1.1 Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. P. P. H. U. "STOLWIT" Kacyna Wiktor Realizuje projekt: "Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji: 1. Pan Radosław Szatkowski

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługę prelegencką podczas organizowanego spotkania z przedsiębiorcami :42:46

Zapytanie ofertowe na usługę prelegencką podczas organizowanego spotkania z przedsiębiorcami :42:46 Zapytanie ofertowe na usługę prelegencką podczas organizowanego spotkania z przedsiębiorcami 2014-10-24 14:42:46 2 Szczecin, dnia 24 października 2014 r. Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY: Województwo

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Rejestracja Wnioskodawcy do Systemu

I. Wstęp. II. Rejestracja Wnioskodawcy do Systemu INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na eksport - Konferencja. niedziela, 03 października :44

Polska gospodarka na eksport - Konferencja. niedziela, 03 października :44 1 / 5 Wzrost skupiły kreowania Waldemar międzynarodowych. Agnieszka poinformowała, wśród informacji zachęcanie specjalności Buła-Kopańska. do. przeznaczymy dodała. konferencji 2015 te partnerów PKB r o

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87

Bardziej szczegółowo