przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy"

Transkrypt

1 Raport Społeczny - Wysokie wysokie standardy etyczne % pracowników przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy % umów z dostawcami zawiera zapisy antykorupcyjne 6 w roku publikacja danych finansowych dotyczących współpracy ze środowiskiem medycznym Wysokie standardy etyczne Strategia Cele Realizacja planów na - Strategia Transparentność i etyka stanowią podstawę naszej odpowiedzialności. Etyczne działanie oznacza dla nas restrykcyjne przestrzeganie norm prawa międzynarodowego i lokalnego, branżowych kodeksów etycznych oraz naszych własnych procedur, które często nakładają na nas dodatkowe ograniczenia. Mamy świadomość szczególnie wysokich oczekiwań środowiska zewnętrznego, zarówno regulatora rynku, jak i całego społeczeństwa, w stosunku do podejmowanych przez nas działań. Jest to szczególnie istotne z uwagi na to, iż produkt leczniczy ma wpływ na najważniejszą sferę życia ludzkiego, jaką jest zdrowie człowieka. Dokładamy wszelkich starań, aby te oczekiwania spełnić, a wartością, która daje nam przekonanie o słuszności naszego postępowania, jest właśnie etyka. Etyka biznesu GlaxoSmithKline to: uczciwość na każdym etapie kontaktu biznesowego (wewnętrznego i zewnętrznego), odpowiedzialność za każdą realizowaną aktywność, szacunek w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, determinacja w przestrzeganiu etyki i norm obowiązujących w firmie, zaangażowanie wszystkich pracowników w przestrzeganie i promowanie najwyższych standardów etycznych. Nie ma nowoczesnej medycyny bez nowoczesnych badan nad lekiem. Ale firmy farmaceutyczne nie osiągną niczego bez pomocy lekarzy. Ważne jest, aby relacje pomiędzy tymi dwoma sektorami były maksymalnie przejrzyste i opierały się na szacunku dla pewnych wartości moralnych oraz epistemicznych (opartych o prawdę), a nie tylko szacunku dla pieniądza. prof. Zbiegniew Szawarski bioetyk, filozof, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH Postępy w takich obszarach jak: wprowadzanie nowych terapii, ocena skuteczności działania leków, analiza działań niepożądanych, prowadzenie badań klinicznych nie byłyby możliwe bez bliskiej merytorycznej współpracy ze środowiskiem medycznym: lekarzami, pielęgniarkami i położnymi a także farmaceutami. Bardzo cenimy tę współpracę, ponieważ właśnie w ten sposób możemy razem lepiej spełniać potrzeby pacjentów. Dlatego naszym priorytetem jest budowanie długoterminowego partnerstwa z placówkami opieki zdrowotnej oraz przedstawicielami organizacji medycznych i branżowych, które są zaangażowane w podnoszenie jakości opieki nad pacjentem. Ten cel realizujemy poprzez przekazywanie wiedzy na temat metod i standardów leczenia, bezpieczeństwa i skuteczności naszych produktów leczniczych oraz dostarczanie serwisu edukacyjnego dla środowiska medycznego. Jest dla nas ważne, aby każda z form współpracy miała transparentny charakter, w pełni odpowiadała regulacjom prawnym i standardom etyki, opierała się na wzajemnym szacunku, a także umożliwiała korzystanie z kompetencji merytorycznych i wiedzy pracowników GSK, w celu zapewnienia najlepszej opieki nad pacjentem. Cele strategiczne Każdy pracownik GSK jest zobowiązany do postępowania zgodnie z zasadami etyki GSK, które są jednymi z najbardziej restrykcyjnych w branży. Budujemy i wzmacniamy kulturę etycznego przywództwa i zgodności z przepisami wewnątrz organizacji. Opieramy współpracę ze środowiskiem lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych na dialogu, etycznych zasadach i zobowiązaniu do transparentności. Współpracujemy z organizacjami pacjentów, zwracając uwagę na poszanowanie niezależności ich działalności. Zapewniamy najwyższe standardy etycznej współpracy z partnerami biznesowymi, dostawcami i kontrahentami. Realizacja planów z poprzedniego raportu (lata -) zrealizowany częściowo zrealizowany niezrealizowany Wprowadzenie w roku nowego modelu współpracy naukowej ze środowiskiem zewnętrznym. Celem tej inicjatywy jest oddzielenie działalności ściśle naukowej od działań, które mogłyby zostać potraktowane jako komercyjne. Wprowadzenie dodatkowych zasad postępowania w relacjach i we współpracy z partnerami biznesowymi oraz z funkcjonariuszami publicznymi w postaci kompleksowego programu przeciwdziałania i zapobiegania przekupstwu i korupcji (ABAC). Upublicznienie płatności dokonywanych na rzecz pracowników ochrony zdrowia związanych ze współpracą naukową konsultacjami, wystąpieniami na konferencjach i spotkaniach naukowych w imieniu GSK, sponsoringiem kongresów. Komentarz: Zgoda na jawność tych danych jest warunkiem koniecznym do nawiązania współpracy z GSK. Termin publikacji zakresu i poziomu współpracy ze środowiskiem medycznym został dostosowany do wytycznych kodeksu EFPIA (6 rok). PRZEJDŹ DO PRAKTYK

2 Raport Społeczny - Wysokie wysokie standardy etyczne % pracowników przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy % umów z dostawcami zawiera zapisy antykorupcyjne 6 w roku publikacja danych finansowych dotyczących współpracy ze środowiskiem medycznym Budowanie kultury etyki wśród pracowników Szkolenia i certyfikacje Zgłaszanie podejrzenia o nieprawidłowościach Procedura Aktywności Marketingowych Rozdzielenie promocji od edukacji Transparentność danych finansowych Zapobieganie korupcji Budowanie kultury etyki wśród pracowników Za reputację firmy odpowiedzialny jest każdy pracownik GSK, na każdym etapie kontaktu biznesowego. Szczególnie dbamy więc o budowanie i wzmacnianie postaw etycznych wśród pracowników. Promocja etycznego prowadzenia działalności biznesowej odnosi się do pogłębiania zrozumienia i przestrzegania obowiązujących regulacji, polityk i procedur oraz budowania i wzmacniania świadomości zachowań oraz postaw etycznych. Każdy pracownik GSK jest zobowiązany: działać w sposób uczciwy, prawy oraz profesjonalny, chroniąc dobry wizerunek firmy i dbając o jej reputację, kształtować profesjonalne relacje z klientami, kontrahentami i współpracownikami oraz traktować ich z szacunkiem i godnością, zapoznać się z wymaganiami prawnymi, polityką oraz procedurami GSK i przestrzegać ich, unikać wszelkich działań, które mogłyby prowadzić do jakichkolwiek bezprawnych praktyk lub negatywnie wpływać na wizerunek czy reputację firmy, we wszystkich transakcjach unikać faktycznych lub potencjalnych konfliktów z interesami firmy oraz praktyk korupcyjnych, zapewniać dokładną i wiarygodną informację w wykorzystywanych dokumentach, chronić poufne informacje GSK i szanować poufność informacji stron trzecich. Szkolenia i certyfikacje Wszyscy pracownicy biorą udział w cyklicznych warsztatach etycznych i szkoleniach e-learningowych. Dwa razy w roku prowadzimy warsztaty etyczne dla pracowników zespołów marketingu i sprzedaży, działu medycznego, działu relacji zewnętrznych oraz wszystkich zespołów wspierających komercyjną działalność GSK. Pozostali pracownicy są nimi objęci w przypadku implementacji nowych regulacji lub aktualizacji już istniejących. Każdy pracownik obowiązkowo, niezależnie od aktualizacji, odbywa szkolenia z etyki biznesu, kodeksu etyki pracy oraz zgłaszania zdarzeń niepożądanych.,5 h,5 godziny trwa obowiązkowe dla wszystkich nowych pracowników szkolenie z zasad etyki biznesu Ponadto co roku dla wszystkich pracowników mających kontakt ze środowiskiem zewnętrznym (w tym medycznym) prowadzona jest obowiązkowa Certyfikacja z zasad współpracy GSK ze środowiskiem zewnętrznym, którą można otrzymać tylko przy uzyskaniu % poprawności odpowiedzi. Raz w roku każdy pracownik GSK składa oświadczenie o znajomości, rozumieniu i przestrzeganiu Kodeksu Etyki GSK oraz ma możliwość zgłoszenia wszelkich podejrzeń naruszeń. Stanowi to formalne potwierdzenie znajomości procedur i zobowiązanie do ich przestrzegania. Katarzyna Tyczkowska-Kochańska Menedżer ds. Zgodności GSK Pracując w branży farmaceutycznej powinniśmy być zawsze świadomi obowiązujących reguł i wymogów prawnych, branżowych i korporacyjnych. Jednocześnie tym, co tworzy fundament działalności firmy farmaceutycznej, jaką jest GSK, są wartości i ideały, które w znacznej mierze definiują zakres naszej odpowiedzialności we wszystkim, co robimy. Dziś najważniejsze z nich to dobro pacjenta oraz zawsze etyczne i uczciwe działanie naszych pracowników. Zgłaszanie podejrzenia o nieprawidłowościach Zachęcamy pracowników do zgłaszania każdego podejrzenia nieprawidłowości, w celu przeciwdziałania im lub ich eliminowania, kiedy się pojawią. Nasi pracownicy mogą zgłaszać takie przypadki na wiele sposobów, w tym: poprzez bezpośredniego przełożonego, dział HR, dział prawny, a także poprzez poufną linię telefoniczną (Speak-up Line) obsługiwaną przez podmiot zewnętrzny. Obowiązkiem GSK jest dołożenie wszelkich starań, aby chronić osobę raportującą i zapewnić poufność w odniesieniu do wszelkich zgłoszonych przez nią kwestii. W każdym przypadku przeprowadzamy gruntowne wewnętrzne postępowanie. Zachowujemy przy tym bezwzględny szacunek dla osób, których to dotyczy. Celem takiego postępowania jest zweryfikowanie, czy zgłoszona nieprawidłowość faktycznie miała miejsce. Przebieg postępowania jest dokumentowany, a wynik prezentowany wszystkim osobom zaangażowanym w sprawę. Finalna decyzja jest podejmowana na podstawie potwierdzonych faktów i zweryfikowanych informacji. Każde zgłoszenie podejrzenia nieprawidłowości traktujemy z największą powagą i zachowaniem poufności. Jeżeli wewnętrzne postępowanie wyjaśniające wykaże naruszenia procedur firmy, to wobec osób, które się ich dopuściły, wyciągane są służbowe konsekwencje. Jeżeli naruszenia nie dotyczą złamania prawa, lecz w niewielkim stopniu naruszają przyjęte procedury wewnętrzne, wtedy konsekwencją może być nagana lub wdrożenie działań naprawczych. Ciężkie, udowodnione przewinienia skutkują rozwiązaniem umowy o pracę, z dyscyplinarnym zwolnieniem włącznie. Od lutego roku trwa postępowanie wszczęte na wniosek prokuratury w sprawie realizacji jednego z programów edukacyjnych w województwie łódzkim. W tej sprawie GSK przeprowadziła wewnętrzny audyt, który nie wykazał naruszenia prawa. GSK w pełni współpracuje z instytucjami prowadzącymi postępowanie w celu wyjaśnieniu sprawy. Zasady współpracy ze środowiskiem medycznym Procedura Aktywności Marketingowych Prowadzone przez nas akcje promocyjne czy reklamowe opieramy na profesjonalnej wiedzy medycznej i naukowej. Marketing merytoryczny to marketing oparty na zarejestrowanej Charakterystyce Produktu Leczniczego, popartej wynikami badań i referencjami, respektujący wszystkie wymogi lokalnego ustawodawstwa oraz regulacji branżowych. Już w październiku roku wprowadziliśmy wewnętrzną Procedurę Aktywności Marketingowych (PAM). Określa ona zasady postępowania w zakresie promocji i reklamy produktów leczniczych GSK oraz promocji GSK jako przedsiębiorstwa. Celem PAM jest zapewnienie, że każda nasza aktywność promocyjna skierowana do środowiska lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz farmaceutów jest zgodna z regulacjami obowiązującymi w Polsce oraz spełnia najwyższe standardy etyczne. W odpowiedzi na zmiany w przepisach prawnych i branżowych dokonaliśmy już pięciu nowelizacji tej procedury. Od blisko siedmiu lat wspólnie z Naczelną Izbą Lekarską promujemy etyczne zasady budowania partnerstwa między służbą zdrowia a przemysłem farmaceutycznym. W efekcie współpracy powstała m.in. broszura Lekarz, lekarz dentysta a przemysł medyczny. Etyczne i podatkowe aspekty współpracy, która wytycza standardy wzajemnych relacji. Dzięki stałemu monitoringowi procesu przygotowania materiałów promocyjnych w raportowanym okresie nie pojawiły się żadne niezgodności z regulacjami czy kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej. Rozdzielenie promocji od edukacji W roku GSK wprowadziło na całym świecie nową, globalną strategię dotyczącą współpracy naukowej ze środowiskiem zewnętrznym, nazwaną Scientific Engagement. Inicjatywa ta ma na celu rozgraniczenie ściśle naukowej działalności GSK od działań związanych z promocją produktów. Współpracę naukową ze środowiskiem zewnętrznym definiujemy jako interakcję i wymianę informacji w celu poszerzenia wiedzy, m.in. na temat leczenia schorzeń i profilaktyki zdrowotnej, opieki nad pacjentem a także odnośnie produktów firmy w kanale rozwoju (przed rejestracją). Są to działania z założenia odmienne od promocji, polegającej na informowaniu i zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego w zarejestrowanych wskazaniach, mającej na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji leków i szczepionek. Za działania naukowe odpowiadają pracownicy Działu Medycznego GSK, natomiast za promocję produktów Zespoły Sprzedaży i Marketingu. Kolejnym krokiem, jaki podjęliśmy w roku, było utworzenie Zespołu Doradców Edukacyjnych w ramach Działu Medycznego, który odpowiada za prowadzenie działań edukacyjnych oraz dostarczanie serwisu podnoszącego jakość opieki medycznej nad pacjentem w placówkach opieki zdrowotnej, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami edukacyjnymi. Tym samym wprowadziliśmy całkowite odseparowanie pracowników sprzedaży i marketingu od sytuacji, w których pojawia się relacja finansowa pomiędzy firmą a lekarzami (podpisywanie umów o współpracę, sponsoring kongresów naukowych, zatrudnianie do wygłoszenia wykładu itp.). Byliśmy pierwszą firmą farmaceutyczną w Polsce, która podjęła taką decyzję. Nad zapewnieniem właściwej oceny danej aktywności w kontekście spełniania najwyższych standardów etycznych, szczególnie w przypadku aktywności kierowanych do środowiska lekarskiego, od końca roku czuwa nowo powołana Rada ds. Edukacji. W skład Rady wchodzą przedstawiciele działu medycznego, prawnego, zgodności oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Transparentność danych finansowych Dążymy do ciągłego zwiększania przejrzystości i otwartości w kontaktach ze środowiskiem medycznym. Dlatego też podjęliśmy działania przygotowujące do publikacji płatności na rzecz pracowników służby zdrowia. Chcemy w ten sposób rozwiać wątpliwości i pomóc w zrozumieniu sposobu, w jaki firma współpracuje z pracownikami służby zdrowia w celu wymiany wiedzy i podnoszenia standardu opieki medycznej. Od roku GSK w Polsce wprowadziło do treści umów podpisywanych z lekarzami klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody na jawność zakresu i poziomu współpracy z GSK. Brak akceptacji tej klauzuli jest równoznaczny z brakiem możliwości współpracy z GSK. Umożliwia nam to podjęcie działań na rzecz ujawnienia płatności za usługi takie jak konsultacje, wystąpienia na spotkaniach lub finansowanie udziału w kongresach naukowych (sponsoring). Przygotowujemy się do upubliczniania poziomu wynagrodzenia lekarzy w formie danych zagregowanych za dany rok kalendarzowy, zgodnie z wytycznymi europejskiej federacji zrzeszającej przemysł i organizacje firm farmaceutycznych (EFPIA), która planuje realizować wymóg upublicznienia tego typu zagregowanych danych przez branżę farmaceutyczną na terenie całej Europy w 6 roku. Zgodnie z wytycznymi EFPIA, od 6 roku przemysł farmaceutyczny zacznie publikować dane dotyczące relacji z lekarzami. Zapobieganie korupcji - Program ABAC Wprowadzony w roku Program ABAC (Anti-Bribery and Corruption) jest odpowiedzą GSK na zagrożenie przekupstwem i korupcją. Jest to kolejna inicjatywa wspierająca budowanie reputacji oraz zaufania do GSK. Bazując na naszych wartościach oraz obecnych standardach, program ABAC wyznacza kompleksowe i praktyczne podejście w relacjach i we współpracy z partnerami biznesowymi GSK. W ramach Programu: informujemy naszych partnerów biznesowych, jakich zasad są zobowiązani przestrzegać. Wszyscy dostawcy chcący podjąć z nami współpracę są zobowiązani zaakceptować i przestrzegać zapisów zawartych w Zasadach współpracy GSK z partnerami biznesowymi. Odpowiednie klauzule znajdują się w każdej podpisywanej umowie, dostawcy wysokiego ryzyka podlegają dodatkowej weryfikacji (badanie due diligance), prowadzimy rejestr kontaktów z funkcjonariuszami publicznymi, w którym dokumentujemy wszystkie kontakty naszych pracowników z osobami pełniącymi takie funkcje. Funkcjonariusz publiczny ani jego najbliższa rodzina nie mogą być zatrudniani i wynagradzani przez GSK za czynności wchodzące w zakres ich funkcji publicznych. Dodatkowo, GSK nie angażuje się w jakąkolwiek działalność na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze. Nie udzielamy również darowizn finansowych ani rzeczowych na rzecz wyżej wymienionych podmiotów i instytucji. PRZEJDŹ DO PLANÓW

3 Raport Społeczny - Wysokie wysokie standardy etyczne % pracowników przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy % umów z dostawcami zawiera zapisy antykorupcyjne 6 w roku publikacja danych finansowych dotyczących współpracy ze środowiskiem medycznym na lata - Nowe zasady i limity dla angażowania ekspertów medycznych do współpracy naukowej wprowadzimy regulacje dotyczące limitów kwotowych i liczby umów zawieranych w ciągu jednego roku kalendarzowego z ekspertami medycznymi na poziomie indywidualnym. Wzmacnianie etycznych postaw i zachowań poprzez uwzględnienie celów etycznych w rocznym planie celów każdego menedżera chcemy podkreślać rolę liderów w promowaniu właściwych postaw wśród pracowników a także tworzenia takiego środowiska pracy, w którym każdy może zgłosić pytanie lub zaraportować potencjalne działanie nieetyczne. Samoinspekcja dodatkowe narzędzie dla pracowników służące do upewnienia się, że działają zgodnie z procedurami i przepisami prawa. Wprowadzenie dodatkowego programu ochrony pracowników zgłaszających podejrzenia popełnienia naruszeń w firmie. Kontynuacja przygotowań do upubliczniania poziomu wynagrodzenia lekarzy w formie danych zagregowanych za dany rok kalendarzowy. Zgodnie z wytycznymi europejskiej federacji zrzeszającej przemysł i organizacje firm farmaceutycznych (EFPIA), dane zaczniemy publikować w 6 roku.

4 Raport Społeczny - produktów leczniczych dostępnych w Polsce mld funtów inwestycji w R&D bezpieczeństwo i skuteczność produktów projektów badań klinicznych Bezpieczeństwo i skuteczność produktów Strategia Cele Realizacja planów na - Strategia Proces powstawania leku, od niewielkiej cząsteczki, jakich bada się tysiące, do dostarczanego pacjentowi produktu, to żmudna praca setek ludzi przez wiele lat, z wykorzystaniem wysokich nakładów środków. Innowacja w farmakoterapii to długotrwały proces, począwszy od prac w laboratoriach naukowych, poprzez okres badań przedklinicznych oraz klinicznych, prowadzących do rejestracji aż po finansowanie, umożliwiające pacjentowi dostęp do optymalnej dla niego terapii lub profilaktyki. Ten proces może trwać nawet -5 lat. Proces innowacji w farmakoterapii może trwać nawet -5 lat. R&D REJESTRACJA WPROWADZENIE NA RYNEK Ogromny postęp w medycynie powoduje, że to, co jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe, dziś jest rzeczywistością. To właśnie dzięki innowacyjnym terapiom leczniczym w Europie udaje się wyleczyć już 5% chorych na nowotwory. Ci, którzy do tej pory nie mieli nadziei na szczęśliwe życie, dziś mogą normalnie funkcjonować. Kolejne badania rewolucjonizują sposoby leczenia powodując, że statystyki wyzdrowień są z każdym rokiem coraz lepsze. Państwo powinno wspierać tę farmaceutyczną ewolucję. Prof. Cezary Szczylik Kierownik Kliniki Onkologii CSK WAM, Prezydent Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi preparatami leczniczymi i szczepionkami to jeden z kluczowych obszarów aktywności GlaxoSmithKline. W działach badań i rozwoju GSK na całym świecie pracuje ponad,5 tys. naukowców. W samym tylko roku GSK zainwestowało ok. mld funtów ( mld złotych) w badania i rozwój nowych produktów. W efekcie, liczba produktów GSK w procesie rozwoju jest jedną z największych w przemyśle innowacyjnym. W najbliższych trzech latach planujemy zarejestrować 5 nowych leków i szczepionek.,5 tys. NAUKOWCÓW W naszych działach R&D na całym świecie pracuje ponad,5 tys. naukowców. mld mld pln w roku GSK zainwestowało ok. mld funtów ( mld złotych) w badania i rozwój nowych produktów. Cele strategiczne Wprowadzanie produktów o wysokim profilu bezpieczeństwa i skuteczności, odpowiadających na potrzeby pacjentów i lekarzy oraz spełniających wymagania płatnika publicznego. Szczególna dbałość o jakość i bezpieczeństwo na wszystkich etapach cyklu życia produktu: od prac badawczo-rozwojowych, poprzez fazę badań klinicznych, produkcję, aż po dystrybucję. Wspieranie postępu w medycynie poprzez dostarczanie serwisu edukacyjnego dla środowiska medycznego, promowanie innowacji w medycynie oraz uczestniczenie w inicjatywach służących poprawie jakości opieki nad pacjentem. Realizacja planów z poprzedniego raportu (lata -) zrealizowany częściowo zrealizowany niezrealizowany Wprowadzenie programu Jakość i bezpieczeństwo w fabryce w Poznaniu w celu doskonalenia prowadzenia samoinspekcji oraz przestrzegania zasad GMP. Wprowadzenie programu edukacyjnego Prometeusz dla ortopedów i chirurgów naczyniowych. Wprowadzenie w latach - kolejnych innowacyjnych produktów. Systematycznie realizujemy plany wśród preparatów w trakcie rozwoju, jakie w ostatnich dwóch latach stały się dostępne dla pacjentów lub zostały dopuszczone do obrotu w Polsce, są: leki do leczenia chorób układu oddechowego - w roku rozpoczęty został proces rejestracji dwóch leków stosowanych w leczeniu chorób układu oddechowego, trzeci znajduje się w trakcie badań klinicznych. Przewidywany termin rejestracji to lata -, leki neurologiczne i psychiatryczne wprowadziliśmy jeden lek stosowany w leczeniu padaczki, leki specjalistyczne na rynku pojawiły się preparaty do leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego, tocznia rumieniowatego układowego oraz mięsaków tkanek miękkich, szczepionki pod koniec roku wprowadziliśmy szczepionkę przeciw meningokokom. Komentarz: Proces powstawania nowych terapii podlega wielu czynnikom, przez co w niektórych przypadkach może się przedłużyć w stosunku do planów. PRZEJDŹ DO PRAKTYK Wszelkie prawa zastrzeżone GlaxoSmithKline O firmie Kontakt Raport gsk.com.pl / GSK na świecie / Zastrzeżenia prawne / Polityka prywatności / Bezpieczeństwo GlaxoSmithKlinePharmaceuticals S.A. / Wyślij mail Opinie i sugestie / Mapa strony / Print Manager

5 Raport Społeczny - Budowanie relacji Społeczności lokalne Środowisko naturalne mld produktów leczniczych funtów inwestycji w R&D dostępnych w Polsce projektów bezpieczeństwo i skuteczność produktów badań klinicznych Badania kliniczne nad nowymi lekami Rzetelne informacje o produkcie Jakość w procesach produkcyjnych Bezpieczny łańcuch dostaw Monitorowanie działań niepożądanych Zaangażowanie w edukację profesjonalistów Promowanie postępu w medycynie Badania kliniczne nad nowymi lekami Większość badań nad nowymi lekami w I i II fazie jest prowadzonych w wyspecjalizowanych ośrodkach GSK na świecie. W Polsce GSK realizuje szereg badań w fazie II i III, czyli najdłuższego i najkosztowniejszego etapu, który ostatecznie ma potwierdzić skuteczność leku. To właśnie dzięki badaniom możemy szczegółowo poinformować lekarzy i pacjentów, jakie dawki leku należy stosować, jak często i jakie mogą wystąpić objawy niepożądane. Dzięki badaniom pacjenci mogą również szybciej skorzystać z innowacyjnego leczenia. Pomyślne przejście tego etapu pozwala na zarejestrowanie leku i wprowadzenie do sprzedaży. ośrodków w kraju badań klinicznych Badania kliniczne GSK w Polsce mln PLN 5 tys. pacjentów W Polsce prowadzimy badania kliniczne głównie w takich obszarach jak: onkologia, pulmonologia, szczepionki i choroby sercowo-naczyniowe. Więcej informacji o badaniach klinicznych prowadzonych przez firmę GSK można znaleźć na stronie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Wspólnie z Naczelną Izbą Lekarską przygotowaliśmy poradnik dla pacjentów, w którym opisane są zasady i regulacje prawne dotyczące badań klinicznych. Broszura jest odpowiedzią na potrzeby środowiska medycznego i pomaga lekarzowi zainicjować rozmowę z pacjentem na temat uczestnictwa w badaniu klinicznym. Badania kliniczne przeprowadzane są z zachowaniem najwyższych standardów, zgodnie z zasadami Dobrej Klinicznej (GCP) oraz wewnętrznymi regulacjami i obejmując: proces selekcji ośrodka badawczego, przygotowania go do prowadzenia badania, uzyskania zgody Komisji Bioetycznej i Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych (CEBK), przeprowadzenie badania i proces monitoringu. Organizacja działów Badań i Rozwoju w GSK to przykład szczególnej innowacji - od 8 roku opiera się na małych multidyscyplinarnych grupach naukowców (DPU) koncentrujących się na jednym obszarze badawczym, w pełni odpowiedzialnych za plan, budżet oraz zatwierdzających swoje pomysły przed Radą Naukową. W GSK w Polsce prowadzimy badania nad większością nowych cząsteczek, będąc od lat w czołówce światowej, jeśli chodzi o rekrutację pacjentów. Oprócz obecnie realizowanych projektów badawczych, przygotowujemy się do prowadzenia kolejnych, innowacyjnych, badań zarówno pod względem obszarów terapeutycznych jak i nowych sposobów ich prowadzenia. Grzegorz Maciążka Dyrektor Badań Klinicznych GSK GSK publikuje wszystkie pozytywne i negatywne wyniki badań klinicznych leków i szczepionek na stronie Clinical Study Register, czyli Rejestr Badań Klinicznych, który został uruchomiony w roku, jest źródłem informacji dla badaczy, lekarzy i innych osób na temat badań klinicznych sponsorowanych przez GSK. W roku GSK ogłosiło zamiar udostępniania naukowcom anonimowych danych z badań klinicznych do poziomu pacjenta. Zobowiązanie to dotyczy zarówno leków zarejestrowanych, jak i tych, nad którymi badania przerwano. CLINICAL STUDY REGISTER,5 tys. tys. Blisko 5 podsumowań wyników badań klinicznych prowadzonych przez GSK jest dostępnych na stronie Clinical Study Register. Częstotliwość odwiedzania strony wynosi blisko każdego miesiąca. podsumowań wyników badań klinicznych Rzetelna informacja o produkcie Prawo farmaceutyczne ściśle reguluje kwestie związane z informacją o produktach. Mamy wewnętrzne procedury, które dają nam pewność, że w pełni spełniamy te wymagania. Dotyczą one: aktualizowania informacji zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego i w ulotce dołączanej do opakowania, udostępniania nowych istotnych informacji o produkcie (tzw. Urgent Safety Restriction) i komunikatów dla lekarzy (tzw. Dear Doctor Letter), kontaktów z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przypadku pojawienia się nowych danych wymagających weryfikacji zapisów o bezpieczeństwie produktu. W latach - GSK wystosowało pięć komunikatów dotyczących bezpieczeństwa produktów i jeden raz zastosowało procedurę Urgent Safety Restriction. W roku Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał jedną decyzję dotyczącą wycofania z obrotu na terenie całego kraju dwóch serii jednego preparatu Serevent. Powodem tej decyzji było potencjalne pomieszanie dwóch numerów serii umieszczonych na opakowaniu zewnętrznym i etykiecie na opakowaniu bezpośrednim. Wycofana została również jedna seria preparatu Augmentin, co było dobrowolnym działaniem prewencyjnym GSK z uwagi na incydent jakościowy jaki miał miejsce w Szwecji. Ani jeden z tych dwóch przypadków nie dotyczył preparatów produkowanych w fabryce w Poznaniu. Aby mieć % pewności, że oznaczenia na opakowaniach produktów w języku Braille a są czytelne, nawiązaliśmy współpracę z Polskim Związkiem Niewidomych. Jakość w procesach produkcyjnych W trosce o najwyższą jakość leków już w 8 roku w naszej poznańskiej fabryce wdrożyliśmy standardy Dobrej Wytwarzania (Good Manufacturing Practice GMP). Daje to pewność, że wszystkie produkowane przez nas leki spełniają wymagania jakościowe. Produkcja leków przebiega zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakości (QMS). Obejmuje on wszystkie procesy wpływające na jakość produktu i gwarantuje, że lek powstaje w sposób powtarzalny i kontrolowany, zgodnie ze standardami jakości. Nasze procedury przewidują serię testów na każdym etapie produkcyjnym. LICZBA TESTÓW - produkty standardowe ok. produkty biotechnologiczne Dzięki nim, w okresie produkcyjnym, a jeszcze przed wypuszczeniem ostatecznej postaci produktu na rynek, można wykryć i zgłosić ewentualne problemy z jego jakością. Jako dostawca leków dla odbiorców na całym świecie musimy spełniać, oprócz wymagań prawa europejskiego, także wymagania krajów, do których wysyłane są nasze produkty. W roku wprowadziliśmy inicjatywę Jakość i bezpieczeństwo, aby podnieść efektywność procesu samoinspekcji w zakładzie produkcyjnym w Poznaniu. Ostatni przegląd przeprowadzony w styczniu wykazał: wzrost ilości odnotowanych niezgodności i wynikających z nich ryzyk, co pozwoliło na zwiększenie ilości działań korygująco-naprawczych odnoszących się do poszczególnych nieprawidłowości, widoczny pozytywny wpływ wyników samoinspekcji na doskonalenie procesów produkcyjnych. Zapewnienie najwyższej jakości procesów realizowanych w fabryce w Poznaniu jest naszym priorytetem. Dzięki temu jesteśmy pewni, że dostarczamy bezpieczne i skuteczne produkty. Począwszy od surowców od kwalifikowanych dostawców, poprzez nowoczesne procesy technologii wytwarzania i badania, a skończywszy na wiedzy, doświadczeniu oraz zaangażowaniu pracowników na wszystkich etapach tworzenia produktu. Przed Działem Kontroli Jakości stoi ogromna odpowiedzialność, ale i satysfakcja, kiedy za pomocą badań laboratoryjnych mogą potiwerdzać pełną zgodność produktów ze specyfikacjami zarówno na etapie zwolnienia do obrotu, jak i w całym okresie ich ważności. Mariusz Kopras Menedżer Kontroli Jakości GSK Bezpieczny łańcuch dostaw Stałe zapewnienie dostaw leków wymaga skutecznego i odpowiedzialnego zarządzania systemem zaopatrzenia i dystrybucji. Nasz łańcuch dostaw i dystrybucji jest bardzo złożony. Obejmuje materiały i usługi, które kupujemy od dostawców, łączy proces produkcji, magazynowania i dystrybucji, w którym uczestniczą hurtownicy, detaliści, szpitale, instytucje rządowe i inne firmy. Przy wyborze dostawców materiałów wykorzystywanych do produkcji leków kierujemy się jasno określonymi kryteriami. W ramach podpisanych umów i obowiązującej dokumentacji jakościowej usługodawca jest dokładnie informowany o naszych wymaganiach, a ich spełnienie jest kontrolowane w ustalonym między firmami systemie raportowania i audytowania. W przypadku, gdy pojawiają się odstępstwa, wskazujemy obszary do poprawy i wspólnie ustalamy działania korygująco-zapobiegawcze. Efektem jest ciągłe doskonalenie standardów jakościowych. Zobowiązujemy współpracujących z nami dostawców do zadbania o wyszkolenie swoich pracowników. Od wszystkich dostawców oczekujemy spełniania wysokich wymogów jakościowych oraz przestrzegania określonych standardów pracy. W chwili, gdy gotowy produkt opuszcza fabrykę, kierowany jest do odbiorców w kraju i za granicą. Model dystrybucji GSK obejmuje sprzedaż w kanałach hurtowych oraz, w przypadku wybranych preparatów, bezpośrednio do aptek. Kilkadziesiąt procent produkcji z Poznania trafia również na rynki zagraniczne na całym świecie. Transport, magazynowanie oraz dystrybucja produktów leczniczych podlegają specjalnym wymaganiom. Zimny Łańcuch to konieczność przewożenia leków w specjalnych warunkach, w obniżonej temperaturze. Każdy transport jest więc sprawdzany pod kątem utrzymania odpowiedniej temperatury. W latach - na GSK nie nałożono żadnych kar pieniężnych czy sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług. Monitorowanie działań niepożądanych Przykładamy dużą wagę do monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii, zarówno przed wejściem produktów na rynek, jak i wtedy, gdy już znajdą się na rynku. Ciągły nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii pozwala na wykrywanie nowych zagrożeń, oszacowanie częstotliwości występowania konkretnego działania niepożądanego, obserwację odległych skutków leczenia, np. tych nieobserwowanych podczas badań klinicznych. Często dopiero długoletnia obserwacja pozwala na określenie pozytywnych i negatywnych skutków farmakoterapii. Jeżeli pojawią się dane wymagające weryfikacji bezpieczeństwa produktu, kontaktujemy się z właściwymi instytucjami, by podjąć odpowiednie działania określone przez europejskie i polskie prawodawstwo. Szczególną rolę w raportowaniu zdarzeń niepożądanych odgrywają nasi pracownicy. Mają oni dostęp do narzędzi, które pozwalają na szybkie i efektywne zarządzanie informacją związaną z bezpieczeństwem stosowania naszych leków. Dysponujemy kompleksowym systemem zbierania informacji infolinia 56 o ewentualnych działaniach niepożądanych naszych produktów. System ten funkcjonuje przez godziny na dobę. Lekarz lub farmaceuta może zgłosić działania niepożądane lub zapytać o lek wchodząc na naszą stronę lub poprzez infolinię. Odpowiedzi udzielamy najpóźniej w kolejnym dniu roboczym. W pierwszych miesiącach roku została zakończona inspekcja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Otrzymaliśmy bardzo dobrą opinię na temat przygotowania merytorycznego, procesów prowadzonych w obszarze monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii oraz zagadnień związanych z systemem zarządzania jakością. Angażujemy się w edukację środowiska medycznego Chcemy, aby nasza współpraca ze środowiskiem medycznym, związana z doskonaleniem zawodowym pracowników ochrony zdrowia, przynosiła placówkom poprawę jakości i zakresu świadczonych przez nie usług opieki nad pacjentem, czyniąc je konkurencyjnymi na rynku. Za prowadzenie działań edukacyjnych oraz dostarczanie serwisu podnoszącego jakość opieki nad pacjentem w placówkach opieki zdrowotnej od października roku odpowiada wyłącznie Zespół Medyczny GSK. W programach edukacyjnych realizujemy zakres tematyczny, który przyczynia się do poprawy efektywności leczenia i opieki nad pacjentami, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami placówek ochrony zdrowia. Nasza współpraca w procesie ustawicznego kształcenia lekarzy i farmaceutów obejmuje również partnerstwo z ośrodkami doskonalenia zawodowego Okręgowych Izb Lekarskich i Aptekarskich. Tematyka akredytowanych, punktowanych szkoleń wspieranych przez firmę, obejmuje m.in. medycynę opartą na badaniach naukowych (EBM), zagadnienia etyczne oraz prawo medyczne. Jesteśmy również partnerem projektu Aktywizacji Grup Lekarskich Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Pomagamy w podnoszeniu kompetencji polskich badaczy, prowadząc takie programy jak: Spotkania Badaczy to forma spotkań, podczas których zostają oni przeszkoleni z wymaganych procedur, specyfiki danego badania oraz z systemów elektronicznych używanych w badaniu, Preceptorship program program rozpoczęty w roku, realizowany poprzez warsztaty edukacyjne dla lekarzy onkologów, wsparcie Badań Sponsorowanych przez Badaczy (Investigator Sponsored Studies) poprzez fundowanie grantów naukowych na badania kliniczne dla oryginalnych projektów badawczych ośrodków klinicznych czy towarzystw naukowych. W i realizowaliśmy programy edukacyjne skierowane do lekarzy POZ i specjalistów chorób oddechowych (program Patron diagnostyka i leczenie osób cierpiących na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc) a także ortopedów i chirurgów naczyniowych (program Prometeusz leczenie chorób żył). Programy zakończyły się w roku. W roku będziemy realizować nowe działania edukacyjne, zgodnie z aktualnym modelem współpracy, które będą przyczyniały się do poprawy efektywności leczenia i opieki nad pacjentami w placówkach ochrony zdrowia. Promujemy postęp w medycynie GSK jest partnerem inicjatyw, które pomagają wyłonić i nagrodzić najbardziej twórczych i innowacyjnych lekarzy w Polsce: Towarzystwa Internistów Polskich za najlepsze prace oryginalne opublikowane w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej, nagrody naukowe konkurs naukowy Towarzystwa Chorób Płuc dla młodych pulmonologów za najlepszą pracę naukową, konkurs Złoty Skalpel, organizowany przez wydawcę Pulsu Medycyny, którego celem jest promowanie wybitnych projektów polskich innowatorów oraz zachęcanie do wprowadzania kolejnych przedsięwzięć, które będą podnosić jakość opieki w Polsce, konkurs Super Talenty celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie najzdolniejszych, najbardziej profesjonalnych i opiniotwórczych lekarzy młodego pokolenia. Projekt jest realizowany wspólnie z redakcją Pulsu Medycyny. PRZEJDŹ DO PLANÓW O firmie gsk.com.pl / GSK na świecie / Zastrzeżenia prawne / Polityka prywatności / Bezpieczeństwo Kontakt GlaxoSmithKlinePharmaceuticals S.A. / Wyślij mail Wszelkie prawa zastrzeżone GlaxoSmithKline Raport Opinie i sugestie / Mapa strony / Print Manager

6 Raport Społeczny - produktów leczniczych dostępnych w Polsce mld funtów inwestycji w R&D bezpieczeństwo i skuteczność produktów projektów badań klinicznych na lata - W najbliższych trzech latach (-) wprowadzimy nowe produkty w następujących grupach terapeutycznych: leki oddechowe (astma, COPD), onkologia, HIV, cukrzyca, choroby rzadkie, szczepionki łącznie 5 produktów. Ponadto, prowadzimy dalsze badania rozwojowe leków już obecnych na rynku, w celu rozszerzenia wskazań do ich stosowania (dotyczy to w szczególności onkologii). Umożliwimy badaczom dostęp do wyników opublikowanych badań klinicznych na poziomie indywidualnych pacjentów (dane anonimowe) zarówno dla zarejestrowanych, jak i odrzuconych projektów. Pozwoli im to na szczegółowe zapoznanie się z danymi, także dla celów przyszłych prowadzonych przez nich badań. W kolejnych latach planujemy rozszerzenie działalności edukacyjnej na nowe obszary terapeutyczne. Planujemy prowadzenie aktywności edukacyjnych dla środowiska lekarzy i pielęgniarek w obszarze poprawy standardów diagnostyki i leczenia oraz jakości opieki nad pacjentami z chorobami specjalistycznymi, a także profilaktyki szczepień.

7 Raport Społeczny - współpraca i pomoc darowizny o wartości,6 mln zł 5 dzieci tygodniowo pod opieką świetlic Promyk Dnia 56 godzin pracy wolontariuszy GSK Współpraca i pomoc Strategia Cele Realizacja planów na - Strategia Naszą misją jest poprawa jakości życia ludzi. Realizujemy ją również poprzez pomoc dla tych, którzy żyją i mieszkają wokół nas. Chcemy być aktywnym partnerem społeczności lokalnych, włączając się w inicjatywy, które pomagają rozwiązywać ich problemy. Staramy się, aby działania te odpowiadały na realne potrzeby i były skoncentrowane na problematyce profilaktyki zdrowotnej. Pojęcie społeczności lokalnych traktujemy bardzo szeroko. W skali światowej GSK zainicjowało powstanie międzynarodowej koalicji na rzecz wyeliminowania lub ograniczenia do roku z chorób tropikalnych uznanych przez WHO za zaniedbywane i aktywnie w niej uczestniczy. Pracujemy również nad opracowaniem szczepionek, które nie wymagają specjalnych warunków przechowywania i transportu, dzięki czemu ich dystrybucja będzie łatwiejsza i tańsza co jest istotne z perspektywy warunków panujących w Krajach Rozwijających się.,8 mln W roku GSK dostarczyło,8 miliona szczepionek w ramach najszerzej na świecie zakrojonego programu szczepień przeciw pneumokokom. Dzięki tym wysiłkom GSK po raz trzeci zajęło pierwsze miejsce w rankingu Access to Medicine, który ocenia skuteczność podejmowanych przez największe firmy farmaceutyczne działań na rzecz poprawy dostępu do leków i opieki medycznej w krajach rozwijających się. W Polsce, pojęcie społeczności lokalnych traktujemy szeroko, ujmując w nim zarówno mieszkańców żyjących w miastach, w których prowadzimy działalność (głównie Poznań i Warszawa), jak i na terenach, na których pracują nasi pracownicy (obszar całej Polski). Współpraca z organizacjami pacjenckimi jest bardzo ważnym elementem zaangażowania firm z branży farmaceutycznej. Jest to także obszar wymagający dużej odpowiedzialności i transparentności działań. GSK ma dobre doświadczenia nie tylko w dziedzinie przekazywania darowizn, ale także dyskusji nad kwestiami etycznymi takiej współpracy. Współpraca firm i organizacji pacjenckich oparta na jasnych i przejrzystych zasadach powinna przyczyniać się do rozwoju profilaktyki zdrowotnej i transferu wiedzy pomiędzy sektorami. Mirella Panek-Owsiańska Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu Z pewnością szczególnym miejscem jest dla nas Poznań. Czujemy się prawdziwym obywatelem miasta, w którym powstają nasze leki i w którym dajemy zatrudnienie ponad osobom. Dlatego chcemy w aktywny sposób włączać się w jego rozwój społeczny i gospodarczy. Cele strategiczne Chcemy długofalowo inwestować w rozwój polskiego społeczeństwa, działając na rzecz wyrównywania szans i ograniczania wykluczenia społecznego, szczególnie w kontekście dbałości o zdrowie. Angażujemy pracowników w działania na rzecz społeczności poprzez wolontariat pracowniczy. Rozwijamy współpracę z organizacjami reprezentującymi pacjentów wspierając ich w realizacji inicjatyw edukacyjnych i społecznych. Współpracujemy ze środowiskiem akademickim, aby podnosić standardy nauczania. Realizacja planów z poprzedniego raportu (lata -) zrealizowany częściowo zrealizowany niezrealizowany Utrzymanie wsparcia dla organizacji pacjenckich. Kontynuowanie współpracy przy realizacji programu powstawania świetlic środowiskowych Promyk Dnia. Wdrożenie metodologii LBG służącej do mierzenia nakładów i efektów działań społecznych. Rozwijanie form i podnoszenie poziomu zaangażowania pracowników w wolontariat pracowniczy. Komentarz: Utrzymaliśmy dotychczasowy program wolontariatu Orange Day, jednak poziom zaangażowania zmalał w roku w stosunku do lat ubiegłych. Przyczyną mogły być toczące się programy restrukturyzacji w firmie. PRZEJDŹ DO PRAKTYK

8 Raport Społeczny - Budowanie relacji Społeczności lokalne Środowisko naturalne darowizny o wartości,6 mln zł współpraca i pomoc 5 56 dzieci tygodniowo pod opieką świetlic Promyk Dnia godzin pracy wolontariuszy GSK Darowizny Promyk Dnia Orange Day Akcja Listy do Św. Mikołaja Zbiórki pracownicze Współpraca z ośrodkami akademickimi Darowizny Polityka udzielania darowizn przez GSK w Polsce jest zgodna z misją firmy i koncentruje się na dwóch obszarach: przekazywanie darowizn na cele humanitarne w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych (to jedyny przypadek, kiedy dopuszczamy możliwość darowizn produktowych), przekazywanie dotacji pieniężnych na cele programów i inicjatyw społecznych organizacji reprezentujących pacjentów. W celu zapewnienia obiektywności przyznawanych darowizn oraz spełnienia wymogów formalnych powołaliśmy dwa niezależne ciała doradcze Komitet ds. Darowizn, który zajmuje się przyznawaniem środków na cele humanitarne oraz Radę ds. Współpracy z Organizacjami Pacjentów, która zajmuje się rozpatrywaniem wniosków składanych przez organizacje pacjenckie. O wsparcie działalności statutowej lub projektu może do GSK wystąpić każda organizacja pacjencka. Decyzję o naszym zaangażowaniu podejmuje raz na kwartał Rada ds. Współpracy z Organizacjami Pacjentów GSK, na bazie merytorycznego uzasadnienia celu, na jaki organizacja planuje przeznaczyć uzyskane środki. Szanujemy niezależność organizacji pacjentów, dlatego przyjęliśmy zasadę, iż wysokość całkowitego wsparcia GSK nie może przekroczyć % sumy środków, jakimi dana organizacja dysponuje w ciągu roku. W latach - wsparliśmy w postaci darowizn organizacji,6 łączną kwotą mln zł Przykładowa lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy: Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy Kwiat Kobiecości, Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział w Krakowie, Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS Plus Sieć Plus, Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i POChP, Pełna lista organizacji oraz wysokość przyznanych środków finansowych znajduje się na stronie Fundacja Żyć z Chorobą Parkinsona, Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Staramy się podążać za sprawdzonymi rozwiązaniami samoregulacyjnymi, które branża i nasza firma stosuje w innych krajach, ale przede wszystkim za rosnącą potrzebą zwiększania transparentności działalności firm farmaceutycznych w Polsce. Z tego względu dokładną listę przekazanych środków i beneficjentów publikujemy w interwałach kwartalnych (od roku). Akceptacja zasad zakładających transparentność w obszarze finansowym jest podstawowym warunkiem, abyśmy mogli rozpocząć współpracę. Wierzymy, że dzięki temu wzrasta wiarygodność, zarówno nasza, jak i organizacji. Promyk Dnia Wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich (OSChOW) uruchomiliśmy w roku program świetlic środowiskowych Promyk Dnia. Jego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci z obszarów wiejskich i małych miast, dlatego świetlice są zlokalizowane na obszarach zagrożonych strukturalną biedą, o znacznie wyższym od średniej bezrobociu. Dzięki 6 działającym obecnie placówkom ponad 5 dzieci ma miejsce, w którym może spędzić czas po zajęciach szkolnych. W ramach programu dzieci i młodzież w świetlicach uczą się, jak zapobiegać podstawowym zagrożeniom życia, zdrowia i bezpieczeństwa. Codzienną pracę placówek wspiera ok. wolontariuszy. Na realizację projektu przekazaliśmy do tej pory ponad,8 mln zł, a w latach - łącznie tys. zł. 5 tys. -,8 dzieci mln tys. PLN wolontariuszy 6 Do mierzenie efektywności tego programu wykorzystaliśmy metodologie LBG placówek Pobyt w świetlicach daje dzieciom możliwość zaznania normalnego życia, jakie powinno być udziałem dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej i gimnazjum. W świetlicy znajdują to, czego często brakuje w domu przyjazną atmosferę, pomoc i czas opiekuna, możliwość kontaktu ze światem i rówieśnikami. Ten czterogodzinny pobyt jest dla nich ucieczką od szarej rzeczywistości, którą zastają w domu. Uśmiech naszych dzieciaków, który widzimy podczas spotkań w świetlicach i na Słonecznych Zlotach to wielka nagroda dla wszystkich osób zaangażowanych w tę pracę: opiekunów i wolontariuszy. Mariusz Kopras Menedżer Kontroli Jakości GSK W ramach projektu realizowane są dodatkowe inicjatywy na rzecz podopiecznych programu, w które włącza się GSK, m.in.: Słoneczny Zlot doroczne spotkanie podopiecznych i opiekunów programu, w różnych miejscach w Polsce, które jest okazją do integracji i wspólnych zajęć edukacyjnych oraz wypoczynku, Bal charytatywny doroczna impreza odbywająca się od roku, podczas której wręczane są Złote Promyki za nieoceniony wkład na rzecz dzieci objętych programem oraz organizowana jest aukcja prac wychowanków świetlic, Edukacja dofinansowanie nauki języka angielskiego w świetlicach i kursów z pomocy przedmedycznej. Orange Day - wolontariat pracowniczy Program wolontariatu pracowniczego Orange Day (od kolorów stosowanych w logotypie firmy) realizujemy od roku. Angażujemy naszych pracowników po to, aby dać im możliwość aktywnego działania na rzecz swoich społeczności lokalnych. W ramach programu każdy pracownik może przeznaczyć jeden dzień pracy na pomoc potrzebującym, inicjując swój autorski projekt. Pomysły są realizowane ze wsparciem finansowym ze strony firmy. - 8 projektów 8 projektów wolontariuszy przepracowanych godzin 8 6 wolontariuszy 56 przepracowanych projektów wolontariuszy godzin przepracowanych godzin Małe Euro W czerwcu roku, a więc czasie rozgrywanych w Polsce Mistrzostw Europy w piłce nożnej, nasi wolontariusze postanowili wraz z dziećmi z Domu Dziecka w Kazimierzy Wielkiej zorganizować swoje Małe Euro. Była piłka, dwie bramki i zawodników. Nie zabrakło kibiców i zapachu grillowanej kiełbaski. Po meczu odbył się quiz o tematyce piłkarskiej oraz konkurs artystyczny, który przerósł wszelkie oczekiwania kreatywność dzieci w malowaniu, lepieniu, rysowaniu były nie do pobicia. Niezależna komisja wyróżniła wybrane prace. A najlepszym ukoronowaniem całej imprezy były uśmiechnięte buzie wszystkich uczestników! Każdy Orange Day to powód do tego, żeby w szaleństwie dnia codziennego dać coś od siebie innym, w tym przypadku dzieciom. W tym roku wspólna zabawa w Euro pozwoliła nie tylko dzieciom, ale i nam bardzo mocno zaangażować się i poczuć ducha rywalizacji. Każdy mecz rozegrany na boisku to była zabawa i poświęcenie, prace plastyczne ukazywały ukryte talenty artystyczne, pytania quizu wzbudzały żywe zainteresowanie nawet najmłodszych uczestników. Bardzo udany dzień i potworne zakwasy po meczu. Justyna Socha-Ślęzak Przedstawicielka Naukowa GSK/Wolontariuszka OrangeDay Akcja Listy do Św. Mikołaja Przez ostatnie lat co rok pracownicy GlaxoSmithKline Consumer Healthcare zostają Świętymi Mikołajami dla dzieci z domów dziecka w ramach programu Listy do Św. Mikołaja. Podczas tej akcji co roku spełniają oni marzenia dzieci zawarte w listach do Świętego Mikołaja. Listy przychodzą z Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi oraz z Domu Świętej Faustyny Nie lękajcie się w Gołdapi. Każdy chętny pracownik może zostać Świętym Mikołajem. Współpracujemy z domami dziecka zlokalizowanymi w rejonach największego ubóstwa i bezrobocia. W latach - przekazaliśmy paczki dla 5 dzieci. Zbiórki pracownicze W roku pracownicy Centrum Usług Biznesowych GSK w Poznaniu, w ramach zorganizowanej przez siebie zbiórki, przekazali 6 zł Fundacji Smolenia przeznaczone na adopcję konia, czyli roczne utrzymanie kucyka, który wspiera dzieci w rehabilitacji. Ci sami pracownicy w roku, dzięki podobnej zbiórce, uzbierali i przekazali ponad 6 zł na rzecz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mosinie, co pozwoliło na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla jego podopiecznych. Współpraca z ośrodkami akademickimi GlaxoSmithKline podpisało umowy o współpracy z kilkoma wiodącymi uczelniami w Wielkopolsce: Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego. Współpraca dotyczy projektów w zakresie praktycznego kształcenia studentów i doktorantów czy też prowadzenia programu praktyk zawodowych. Dla studentów współpracujących z nami uczelni organizujemy również wizyty w fabryce. Bierzemy udział w projekcie Wiedza dla Gospodarki, realizowanym przez Politechnikę Poznańską. Jego celem jest dostosowanie oferty kształcenia uczelni do oczekiwań potencjalnych pracodawców, rynku pracy oraz wymagań gospodarki opartej na wiedzy poprzez poprawienie jakości kształcenia. Wspieramy międzynarodową konferencję naukową Warsaw International Medical Congres organizowaną corocznie przez Uniwersytet Medyczny w Warszawie. PRZEJDŹ DO PLANÓW

9 Raport Społeczny - współpraca i pomoc darowizny o wartości,6 mln zł 5 dzieci tygodniowo pod opieką świetlic Promyk Dnia 56 godzin pracy wolontariuszy GSK na lata - Wprowadzenie nowego programu wolontariatu pracowniczego Orange United realizowanego w partnerstwie z organizacja Save the Children. Orange United to fundraisingowa inicjatywa angażująca pracowników GSK, której celem jest wspólna zbiórka pieniędzy dla dzieci z najbiedniejszych regionów świata. Utrzymanie wsparcia udzielanego organizacjom pacjenckim dla realizacji ich celów statutowych oraz wspólnych projektów. Realizacja programu Promykowy ratownik celem głównym projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów w miejscu nauczania i zamieszkania poprzez profilaktykę wypadków i naukę udzielania pierwszej pomocy. Program będzie realizowany w świetlicach środowiskowych Promyk dnia.

10 Raport Społeczny - edukacja i profilaktyka zdrowotna lat prowadzenia kampanii Żółty Tydzień 5 5 młodych ludzi uczestniczących w pięciu edycjach Mam Haka na Raka 8 aktywnych kampanii edukacyjnych Edukacja i profilaktyka zdrowotna Strategia Cele Realizacja planów na - Strategia Inwestycje w kapitał społeczny stanowią jeden z kluczowych filarów naszej strategii. Ich podstawą są działania promujące odpowiedzialne postawy w zakresie zdrowia. Programy edukacyjne, które wspierają profilaktykę i leczenie najcięższych chorób cywilizacyjnych, zawsze były i są dla nas ważnym elementem procesu budowania świadomości społecznej. Jako partner towarzystw naukowych, organizacji pacjenckich, decydentów lokalnych i centralnych, prowadzimy lub wspieramy programy podnoszące poziom świadomości zdrowotnej społeczeństwa koncentrując się na profilaktyce. Pomoc pacjentom w wykształceniu nawyku stałego monitorowania własnego stanu zdrowia oraz dostarczenie im narzędzi ułatwiających tę kontrolę są niezwykle ważne z punktu widzenia całego systemu ochrony zdrowia. Dzięki temu można wychwycić chorobę we wczesnym stadium oraz obserwować jej stan, co przekłada się na jakość i skuteczność leczenia. Prawidłowe leczenie pacjentów, obok oczywistych korzyści, oznacza także oszczędności (zmniejszenie liczby wizyt lekarskich, hospitalizacji czy utraconych dni pracy). Firmy farmaceutyczne, jako ważny element systemu ochrony zdrowia, powinny także budować u pacjentów nawyki zdrowotne prowadzące do wczesnego wykrywania chorób. Prof. Piotr Kuna Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Nasze programy edukacyjne popularyzują zdrowy tryb życia oraz regularne korzystanie z badań profilaktycznych. Przede wszystkim dążymy do upowszechniania wiedzy na temat chorób nowotworowych i zakaźnych oraz metod zapobiegania im. 6 mln GSK na świecie przeznaczyło w roku 6 milionów funtów (około miliarda złotych) na promocję zdrowia poprzez darowizny i wsparcie finansowe. Cele strategiczne Realizacja kampanii społecznych i edukacyjnych promujących profilaktykę zdrowotną, głównie w zakresie chorób nowotworowych i zakaźnych, we współpracy z partnerami społecznymi. Wprowadzanie nowych rozwiązań, które pomogą pacjentom w aktywnym angażowaniu się w proces leczenia i lepszej współpracy z lekarzem, a tym samym pozwolą na lepszą kontrolę choroby. Realizacja planów z poprzedniego raportu (lata -) zrealizowany częściowo zrealizowany niezrealizowany Kontynuacja zaangażowania w dotychczas realizowane programy społeczne i kampanie edukacyjne w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Zainaugurowanie kolejnych edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży Mam Haka na Raka i rozwój programu. PRZEJDŹ DO PRAKTYK

11 Raport Społeczny - Budowanie relacji Społeczności lokalne Środowisko naturalne lat edukacja i profilaktyka zdrowotna prowadzenia kampanii Żółty Tydzień młodych ludzi uczestniczących w pięciu edycjach Mam Haka na Raka aktywnych kampanii edukacyjnych Program Mam Haka na Raka Piękna, bo Zdrowa Żółty Tydzień Powstrzymaj rotawirusy Dzieciństwo bez ospy wietrznej Szczep się na zdrowie Positive Action Aplikacja MojaAstma Akademia Aquafresh Profilaktyka chorób onkologicznych Program Mam Haka na Raka Mam Haka na Raka to ogólnopolski program dla młodzieży, który został opracowany z myślą o budowaniu świadomego zdrowotnie społeczeństwa obywatelskiego. Program skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jednym z jego nadrzędnych celów jest kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez umiejętną edukację i oswajanie młodzieży z tematyką chorób nowotworowych. Program aktywizuje młodych Polaków i zachęca ich do prowadzenia działań profilaktycznych wśród lokalnych społeczności. W Światowym Dniu Walki z Rakiem, lutego, odbywa się Dzień Hakowicza, w trakcie którego we wszystkich regionach Polski podczas marszów i happeningów uczestnicy programu rozdają materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki raka. Wciąż zbyt mało ludzi zgłasza się na badania profilaktyczne. Możemy to zmienić dzięki temu, że młodzież działa podczas takich akcji emocjonalnie. To pokolenie, które umie mierzyć się z wyzwaniem zdrowotnym dzisiejszych czasów, jakim są choroby nowotworowe. Program Mam Haka na Raka poza budowaniem społecznie odpowiedzialnego pokolenia pozwala przygotowywać młodzież do kolejnych etapów życia, dalszej edukacji i kariery zawodowej. Dr n. med. Janusz Meder Prezes Polskiej Unii Onkologii Ponadto Hakowicze mają za zadanie rozpropagowanie Dnia Drzwi Otwartych w Centrach Onkologii w całej Polsce, poprzez nagłośnienie wśród członków lokalnych społeczności informacji o spotkaniach i bezpłatnych badaniach. W ostatniej edycji młodzież zebrała podpisów pod deklaracją Zachęcę jedną osobę do wykonania badania profilaktycznego. Ta edycja programu zgromadziła rekordową liczbę partnerów (). Dodatkowo sami uczestnicy pozyskali łącznie partnerów do swoich działań lokalnych. Do mierzenia efektywności tego programu wykorzystaliśmy metodologię LBG. Finalnym zadaniem stawianym przed uczestnikami jest opracowanie projektu kampanii społecznej dedykowanej profilaktyce raka, będącego tematem przewodnim danej edycji. Zwycięska kampania jest realizowana i emitowana w mediach ogólnopolskich Cele kampanii: poprawienie świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie profilaktyki zdrowia, doprowadzenie do istotnych zmian w postawach i zachowaniach, edukacja młodzieży z zakresu minimum onkologicznego, przełamanie tabu, jakim dla osób młodych są choroby nowotworowe, aktywizacja młodzieży do propagowania zachowań prozdrowotnych, zaangażowanie środowisk nauczycielskich i medycznych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej, Do mierzenia efektywności tego programu wykorzystaliśmy metodologię LBG. Do roku zostało zrealizowanych pięć pełnych edycji programu (dotyczących raka piersi, raka szyjki macicy, raka prostaty, raka płuca i raka jelita grubego) oraz rozpoczęto szóstą edycję, poświęconą profilaktyce czerniaka. W edycjach I-V łącznie wzięło udział ok. 5 5 młodych ludzi. Program»Mam Haka na Raka«to niesamowita przygoda. Można sprawdzić samego siebie, przełamać swoje lęki, nieśmiałość, rozbudzić wyobraźnię, zdobyć cenną wiedzę, ale też poczuć, że mimo młodego wieku i teoretycznie niewielkich możliwości można zrobić tak wiele. Można dać coś od siebie innym ludziom i mieć z tego wielką radość! To ciekawe spotkania, nauka pracy w zespole, czerpania od innych, ale też dobry czas spędzony z ludźmi z zespołu. I mimo że niemal każde z nas studiuje teraz w innym mieście, robi zupełnie co innego, to ten program zostawił wiele w naszych sercach. Laureaci I edycji MHNR Piękna, bo Zdrowa W zakończyliśmy realizację programu STOP rakowi szyjki macicy. Firma nie wycofała się jednak z tego obszaru. Inicjatywą, w którą zaangażowaliśmy się w roku, jest kampania Piękna, bo Zdrowa dedykowana profilaktyce raka szyjki macicy (RSM) i realizowana przez organizację Kwiat Kobiecości oraz wydawnictwo G+J. Jej celem jest uświadomienie kobietom, iż istnieją wysoce skuteczne metody walki z rakiem szyjki macicy: badania cytologiczne oraz szczepienia (profilaktyka pierwotna i wtórna). Akcja angażuje znane kobiety do popularyzacji idei Europejskiego Tygodnia Profilaktyki RSM. Cele kampanii: wzrost świadomości profilaktyki raka szyjki macicy, zachęcenie Polek do badań cytologicznych. Profilaktyka chorób zakaźnych W naszych działaniach stawiamy sobie za cel popularyzację wiedzy o wartości profilaktycznej szczepień ochronnych i możliwościach ochrony przed chorobami zakaźnymi. Żółty Tydzień Najdłużej prowadzonym projektem, bo trwającym od roku, jest akcja Żółty Tydzień, której zadaniem jest uświadamianie zagrożenia zdrowotnego związanego z wirusowym zapaleniem wątroby typu A i typu B. Docierając z kampanią Żółty Tydzień do różnych grup społecznych edukujemy oraz pokazujemy proste i skuteczne metody zapobiegania tym groźnym chorobom. Dzięki konsekwencji w realizacji misji, jaką jest szerzenie oświaty zdrowotnej i profilaktyka chorób zakaźnych, akcja zyskała przez lata ogromne poparcie autorytetów medycznych i medialnych. Co roku też włącza się do niej wiele punktów szczepień w całej Polsce. Cel kampanii: wzrost świadomości profilaktyki zakażeń WZW A i WZW B. jesień wiosna jesień Liczba placówek biorących udział w akcji Żółty Tydzień Żółty Tydzień to akcja, która niewątpliwie przyczyniła się do spadku zapadalności na WZW typu B w Polsce. Temat jest ważny społecznie, a dzięki zainteresowaniu mediów edukacja na temat profilaktyki wirusowych zapaleń wątroby dociera szeroko do czytelników, widzów i słuchaczy. Więcej na Powstrzymaj rotawirusy W Polsce, tak jak na całym świecie, zakażenia rotawirusowe są głównym czynnikiem wywołującym ciężkie biegunki u niemowląt i dzieci. Celem kampanii edukacyjnej Powstrzymaj Rotawirusy jest podnoszenie świadomości rodziców w zakresie zakażeń rotawirusowych i ich konsekwencji u niemowląt i dzieci. W latach - stronę odwiedziło ponad 6 internautów. Cel kampanii: wzrost świadomości profilaktyki zakażeń rotawirusowych. ZAKAŻENIA ROTAWIRUSOWE r. 6 () 66 () Liczba zachorowań Liczba hospitalizacji Zadbaj o dzieciństwo bez ospy wietrznej W roku zapoczątkowaliśmy kampanię Zadbaj o dzieciństwo bez ospy wietrznej. Kampania buduje świadomość rodziców w zakresie dostępnej profilaktyki i konsekwencji ospy wietrznej. Celem akcji Zadbaj o dzieciństwo bez ospy wietrznej jest złamanie stereotypu ospy jako łagodnej choroby, którą powinno się przechorować w dzieciństwie oraz uświadomienie rodzicom, że istnieją metody zapobiegania chorobie. Cel kampanii: wzrost świadomości profilaktyki ospy wietrznej. OSPA WIETRZNA r. (5) () Liczba zachorowań 6 W Polsce ponad chorych rocznie trafia do szpitala w wyniku ciężkiego przebiegu ospy wietrznej () Liczba hospitalizacji (dane z r.) Jednym ze sposobów przeciwdziałania ospie wietrznej jest (6,) uodpornianie czynne, czyli szczepienie ochronne. Powszechne szczepienia przeciwko tej chorobie prowadzone w kilkunastu krajach, spowodowały istotny spadek zachorowań, powikłań, (8) hospitalizacji i zgonów z jej powodu. W Polsce szczepienie przeciwko ospie znajduje się w Programie Szczepień Ochronnych, () na liście szczepień obowiązkowych i zalecanych. Więcej informacji dostępnych na stronie: Programy edukacyjne, które wspierają profilaktykę i leczenie najcięższych chorób cywilizacyjnych, zawsze były i są dla nas ważnym elementem procesu budowania świadomości społecznej. W ten sposób, wspólnie kształtujemy nastawienie społeczeństwa wobec chorób nowotworowych, zakaźnych i innych, przekonując, że można im zapobiegać poprzez odpowiednią profilaktykę. Takie działania planujemy zwykle na kilka lat, tak by mieć realną szansę na budowanie prozdrowotnych postaw Polaków. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu partnerów społecznych, z którymi wspólnie staramy się przyczynić do poprawy kondycji zdrowotnej naszego społeczeństwa. Krzysztof Kępiński Dyrektor Relacji Zewnętrznych GSK Szczep się na zdrowie Do roku byliśmy partnerem akcji Szczep się na zdrowie. Jej celem było propagowanie idei szczepień ochronnych. Po zakończeniu programu kontynuowaliśmy działania edukacyjne, m.in. poprzez publikacje w prasie na temat szczepień. Cele kampanii: budowanie świadomości szczepień jako metody profilaktyki chorób zakaźnych, budowanie pozytywnego wizerunku szczepień w oparciu o wiedzę merytoryczną, dotarcie do masowego odbiorcy ze zrozumiałym komunikatem (kobiety w ciąży, młode matki), budowanie wizerunku GSK jako eksperta w obszarze zdrowia. Strona pozwala rodzicom uzyskać wiedzę nt. chorób dziecięcych, ich powikłań i możliwości zapobiegania im przez szczepienia. Uzyskane informacje zwiększają świadomość na temat szczepień znajdujących się na liście szczepień obowiązkowych i zalecanych w Programie Szczepień Ochronnych. Positive Action Włączamy się w również w inicjatywy dotyczące zapobiegania HIV/AIDS w ramach międzynarodowego programu Positive Action, kończąc jednocześnie współpracę przy lokalnej kampanii Nie dostaniesz mnie. Wsparliśmy także Stowarzyszenie Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS Sieć Plus w adresowanej do kobiet kampanii społecznej nt. HIV/AIDS, której celem było przekazanie rzetelnej i pełnej informacji na temat zakażeń HIV a także podkreślenie niebezpiecznych konsekwencji jakie niosą ze sobą ryzykowne zachowania. Cele kampanii: zaangażowanie osób żyjących z HIV, wspieranie procesu budowania zdolności w społecznościach dotkniętych HIV, zapobieganie HIV, przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób dotkniętych HIV, wspieranie innowacji w edukacji, opiece i leczeniu osób dotkniętych HIV. HIV/AIDS Od 85 roku, kiedy rozpoczęto prowadzenie statystyki po wykryciu pierwszego zakażenia HIV w Polsce, do 8 lutego roku, zarejestrowano 6 zakażeń HIV ludzkim wirusem upośledzenia odporności. W tym () okresie u 86 osób rozwinął się AIDS, a chorych zmarło. Choroby układu oddechowego Aplikacja MojaAstma W roku wprowadziliśmy na polski rynek, pod auspicjami polskich ekspertów, aplikację MojaAstma. Aplikacja ma na celu pomoc osobom chorym na astmę w osiągnięciu pełnej kontroli choroby. Jedną z istotniejszych funkcji on-line programu jest Test Kontroli Astmy (ACT), oceniający m.in. nasilenie objawów i pozwalający na bieżąco monitorować poziom kontroli astmy. mln Liczba chorych na astmę () w Polsce sięga już milionów. Pacjent odpowiada w teście na pięć pytań dotyczących najczęstszych problemów duszności, dolegliwości nocnych, spadku wydolności fizycznej i konieczności sięgania po leki działające doraźnie. Pacjent ocenia samopoczucie w skali od do 5, a suma punktów daje obraz ogólnej kondycji. Test Kontroli Astmy uznawany jest za jedno z podstawowych narzędzi służących do oceny poziomu kontroli astmy. Aplikację do pobrania oraz więcej informacji znajdziesz na: myasthma.com/pl Edukacja i zaangażowanie pacjenta w terapię ułatwia lekarzowi i pacjentowi osiągnięcie celu leczenia, jakim jest uzyskanie pełnej kontroli astmy. Program MojaAstma to dla lekarza: informacje przydatne w czasie wywiadu z pacjentem, zebrane w jednym raporcie, poprawa jakości współpracy z pacjentem, edukacja i zaangażowanie pacjenta w tematy związane z codziennym życiem z astmą. Program MojaAstma to dla pacjenta: wiedza, wskazówki ułatwiające samoopiekę i codzienne życie z astmą, samokontrola i aktywne uczestnictwo w procesie leczenia, możliwość regularnego informowania lekarza o samopoczuciu, z każdego miejsca i o każdej porze, czyli: większa odpowiedzialność za własne zdrowie. Akademia Aquafresh To program edukacyjny prowadzony przez GSK Consumer Healthcare, związany z tematyką prawidłowej higieny jamy ustnej, skierowany do przedszkolaków, ich rodziców oraz kadry przedszkolnej. Program opiera się na edukacji poprzez zabawę połączoną z ćwiczeniami praktycznymi z udziałem bajkowych bohaterów Pastusii. Cel programu : szerzenie profilaktyki i dbania o higienę jamy ustnej dzieci w wieku przedszkolnym, zmniejszenie problemu próchnicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym. W roku odbyła się już druga edycja programu. Wzięło w niej udział aż przedszkoli. Z programem dotarliśmy do 8 dzieci, 6 nauczycieli i personelu przedszkola. PRZEJDŹ DO PLANÓW Bibliografia:, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii, Główny Inspektorat Sanitarny Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi, Choroby zakaźne i zatrucia pokarmowe w Polsce w r., Warszawa r., str Dane NIZP-PZH, B.pdf str. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii, Główny Inspektorat Sanitarny Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi, Choroby zakaźne i zatrucia pokarmowe w Polsce w r., Warszawa r., str Wysocki J, Kędziora M. Profilaktyka ospy wietrznej. Ordynator leków ; 5 (- [-5]); Whitley RJ. Varicella-Zoster Virus Infections. Kasper DL, Fauci AS eds. Harrison s Principles of Internal Medicine, 6th edition, McGraw-Hill. Duszczyk E., Talarek E., Marczyńska M., Zakażenia: Ospa wietrzna powikłania, profilaktyka, Twoje Zdrowie / Duszczyk E., Talarek E., Marczyńska M., Zakażenia: Ospa wietrzna powikłania, profilaktyka, Twoje Zdrowie / Narodowy Instytut Zdrowia Państwowy Zakład Higieny dane epidemiologiczne, meldunki epidemiologicze

12 Raport Społeczny - edukacja i profilaktyka zdrowotna lat prowadzenia kampanii Żółty Tydzień 5 5 młodych ludzi uczestniczących w pięciu edycjach Mam Haka na Raka 8 aktywnych kampanii edukacyjnych na lata - Kontynuacja i rozwój głównych programów społecznych i kampanii edukacyjnych, zwiększanie ich zasięgu oraz zaangażowania partnerów: Udostępnienie aplikacji VaxCompass, która generuje indywidualny kalendarz szczepień dla osób wyjeżdżających w rejony zagrożone malarią i innymi chorobami zakaźnymi. Aplikacja umożliwia m.in. tworzenie kalendarza szczepień dla kilku osób jednocześnie, informuje o zagrożeniach zdrowotnych w regionie, do którego się aktualnie wybieramy oraz pomaga w odnalezieniu najbliższego punktu szczepień.

13 Raport Społeczny - obniżenie zużycia wody o% odpadów operacyjnych trafiających na składowisko ochrona i minimalizacja zagrożeń ton mniej łącznej bezpośredniej emisji CO ochrona i minimalizacja zagrożeń Strategia Cele Realizacja planów na - Strategia Globalna strategia GSK zakłada integrację działań biznesowych i ochronę środowiska naturalnego. To dla nas istotny składnik odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, przede wszystkim ze względu na prowadzoną działalność produkcyjną. Dlatego od kilkunastu lat wdrażamy systemy i procesy, które mają przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu GSK w Polsce na środowisko naturalne oraz zmniejszenia zużycia jego zasobów. Wydatki inwestycyjne w kategorii EHS (środowisko i bezpieczeństwo), mln zł,8 mln zł To bardzo ważne by dbałość o środowisko naturalne była przedmiotem troski nie tylko samorządów, ale także firm. Tak naprawdę wszelkim działaniom biznesowym powinna towarzyszyć myśl o tym jakie konsekwencje niosą one dla ekosystemu. Praktyka pokazuje, że coraz więcej przedsiębiorstw w naszym regionie to rozumie i podąża tą ścieżką w swojej codziennej działalności. Leszek Kurek Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM w Poznaniu Cele strategiczne Stałe ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko w każdym obszarze naszej działalności i łańcuchu dostaw. Podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników. Realizacja planów z poprzedniego raportu (lata -) zrealizowany częściowo zrealizowany niezrealizowany Zwiększenie efektywności gospodarki surowcami, Redukcja o % ilości zużytej wody, Redukcja o 5% odpadów nie-niebezpiecznych (), Wdrożenie projektu Zero to Landfill, obniżającego ilość odpadów trafiających na wysypisko, Wdrożenie projektu Green Lab zmiany w procesie laboratoryjnym, np. wyeliminowanie z użycia rozpuszczalników czy podniesienie bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie sieci gazu (butan), Eliminacja pojazdów z normą Euro we flocie samochodowej, Rewizja rozwiązań ekologicznych w biurze w Warszawie i poszukiwanie dalszych pomysłów na zwiększenie efektywności ekologicznej, Co roku redukcja zużycia energii o 5%, Redukcja o % odpadów niebezpiecznych (). Komentarz: Jesienią roku rozpoczęliśmy globalną produkcję nowego preparatu w poznańskiej fabryce. Dlatego, pomimo podjęcia szeregu działań mających na celu redukcję zużywanej energii oraz generowanych odpadów, powyższe dwa cele, które wyznaczyliśmy sobie w tym zakresie, nie zostały zrealizowane. PRZEJDŹ DO PRAKTYK

14 Raport Społeczny - Budowanie relacji Społeczności lokalne obniżenie zużycia wody o Środowisko naturalne % odpadów operacyjnych trafiających na składowisko ton mniej łącznej bezpośredniej emisji CO Środowisko naturalne Środowisko naturalne ochrona i minimalizacja zagrożeń Główne inicjatywy w Poznaniu Działalność biurowa Zużycie surowców i mediów Gospodarka odpadami Transport Edukacja i angażowanie naszych pracowników Stale minimalizujemy nasz wpływ na środowisko Główne inicjatywy podjęte w fabryce w Poznaniu Projekt Zenith - system monitorowania zużycia energii elektrycznej, gazu, ciepła, sprężonego powietrza, pary oraz wody przez poszczególne budynki fabryki. Dane z sytemu pozwalają analizować zużycie i szukać potencjalnych punktów jego zmniejszenia. Zero to Landfill jego głównym założeniem jest to, by ŻADNE odpady operacyjne nie były wysyłane na wysypisko. Zdecydowana ich większość jest przeznaczana do recyklingu, a te, które nie mogą być przetworzone, są spalane z odzyskiem energii. Tylko dzięki temu projektowi ograniczyliśmy emisje CO w roku o ponad 8 ton! Zielone Laboratorium to projekt, w ramach którego podejmowanych jest szereg inicjatyw, aby laboratoria GSK były przyjazne dla środowiska i pracowników. Projekt rozpoczął się w połowie roku. Okazją do wdrażania jego założeń była modernizacja budynku laboratorium kontroli jakości. Wprowadziliśmy rozwiązania zapobiegające marnowaniu energii, wody i odczynników oraz zapewniające właściwą segregację odpadów. Z pomocą przychodzą tu pracownicy, którzy za zgłaszanie swoich proekologicznych pomysłów otrzymują zielone punkty, które są wymieniane na nagrody. Redukcja energii CO / Carbon Footprint Redukcja zużycia wody Zero odpadów na wysypisko Bezpieczne i ergonomiczne miejsce pracy Zmniejszenie ilości reagentów/ zw. chemicznych i optymalizacja testów Redukcja odpadów niebezpiecznych Wprowadziliśmy szereg dodatkowych inicjatyw takich jak: wymiana filtrów powietrza w centralach klimatyzacyjnych, przez co uzyskaliśmy mniejsze opory powietrza i oszczędność energii elektrycznej, odzysk ciepłego powietrza z agregatów sprężonego powietrza i wykorzystanie tego ciepła do pogrzania wody i centralnego ogrzewania, dzięki czemu obniżamy zużycie energii cieplnej czy też montaż czujek ruchu do sterowania oświetleniem w pomieszczeniach. Zrównoważony rozwój to jeden z fundamentów działalności GlaxoSmithKline. Właśnie dlatego w zakładzie produkcyjnym w Poznaniu realizujemy długoterminowe plany redukcji zużycia energii elektrycznej, gazu, wody. Podejmujemy też działania w zakresie zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększania zakresu ich segregacji. W roku oprócz programów długoterminowych zamierzamy realizować bardzo ważną inwestycję związaną z eliminacją emisji lotnych związków organicznych. Staramy się również wykorzystywać w szerszym zakresie naturalne źródła energii zamontujemy pierwsze lampy oświetlenia zewnętrznego zasilane systemem hybrydowym (wiatrowo-solarnym). Przemysław Soloch Menedżer ds. Technicznych Fabryki Działalność biurowa Chociaż biura w Warszawie nie są naszą własnością, a jedynie je dzierżawimy, staramy się dokonywać zmian na korzyść środowiska. Pośrednie zużycie energii i emisja CO w biurze w Warszawie Emisja Co (t) 8 kwh kwh udało się zaoszczędzić względem roku w biurze w Warszawie! 5 5 W celu zdiagnozowania punktów, w których możemy uczynić naszą działalność biurową bardziej ekologiczną wraz z innymi krajami europejskimi dokonaliśmy przeglądu naszego wpływu środowiskowego (Carbon Footprint Assessment). Polegał on na zebraniu danych dotyczących emisji CO generowanej w różnych obszarach funkcjonowania biura oraz np. w wyniku dojazdów do pracy. Jego wyniki pozwoliły wskazać obszary, w których są jeszcze możliwości redukcji emitowanego CO. Zużycie surowców i mediów GSK Pharmaceuticals (Fabryka) Prąd Ciepło Gaz kwh Wzrost zużycia energii i gazu spowodowany otwarciem linii produkcyjnej nowego leku Emisja Co (t) Obniżenie emisji CO 5 (%) 8 o 65 ton pomimo wzrostu zużytej energii cieplnej GSK Commercial i Services Łączne emisja pośrednia CO (bez energii ciepła) Emisja CO (t) 5 W roku w porównaniu do, obniżyliśmy 8 ton ilość wygenerowanego CO o, natomiast w, w relacji do redukcja 5 wyniosła 6 ton. 5 Emisja innych gazów zubożających atmosferę Freony Emisja z urządzeń chłodniczych: C kg 5 kg A 5 8 kg 5 A kg kg C Emisja HFC A w procesie produkcji: Redukcja o 5% Gospodarka odpadami Ścieki Woda m 5 O % obniżyliśmy zużycie wody w roku względem! 5 Całą wodę pobieramy z sieci miejskiej. Poza spełnianiem wymogów prawnych posiadamy wewnętrzne regulacje (bardziej restrykcyjne niż polskie prawo), które regulują wpuszczanie ścieków do kanalizacji, a ich jakość jest poddawana ciągłemu monitoringowi. Ponadto, w miejscach gdzie system monitoringu wskazał przekroczenie norm, zamontowaliśmy instalację oczyszczającą ścieki. Ze względu na szczególny charakter produktów, jakie wytwarzamy, w naszym procesie produkcyjnym nie wykorzystujemy materiałów pochodzących z recyklingu. Waga i rodzaje odpadów : Niebezpieczne 6 5 Recykling kg Nie-Niebezpieczne Obniżyliśmy ilość odpadów nie-niebezpiecznych o kg, % Różnica danych (wygenerowane ilości odpadów w i roku w porównaniu z kolejnymi latami) wynika ze zmiany metodologii zbierania danych, polegającej na tym, iż w poprzednim raporcie nie wydzielano recyklingu z łącznej liczby odpadów. Rozbudowaniu uległa także lista oznaczeń odpadów. W raportowanym okresie wzrosła ilość generowanych odpadów niebezpiecznych, co ma związek z uruchomieniem produkcji nowego preparatu w fabryce w Poznaniu (październik ). Wydajność technologii zastosowanej początkowo do oczyszczania ścieków nie spełniła naszych oczekiwań, dlatego po czterech miesiącach wprowadziliśmy modyfikacje, które pozwoliły na osiągnięcie % wydajności. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do analizy odpadów. Co miesiąc odbywają się spotkania, na których przedstawiciele fabryki wraz z przedstawicielami firmy odbierającej odpady analizują trendy i identyfikują ryzyka w tym obszarze. Sprawdzamy innych dokonujemy również audytów firmy odbierającej odpady oraz jej poddostawców. W raportowanym okresie nie nałożono na GSK kar związanych z ochroną środowiska, brak również incydentów mających potencjalnie niebezpieczny wpływ na środowisko naturalne. Nie odnotowano również wycieków do środowiska. Transport Transport naszych produktów obsługiwany jest przez zewnętrzne firmy, dlatego nie dysponujemy danymi dotyczącymi ich wpływu na środowisko. Poniżej podajemy emisję CO generowaną przez nasze auta służbowe w ostatnich dwóch latach, zgodnie z zapowiedzią w poprzednim raporcie, wymieniliśmy całą flotę na pojazdy spełniające bardziej restrykcyjną normę Euro 5. Emisja CO auta służbowe 8, 5 5, Ilość CO (t) Dzięki wymianie aut na bardziej ekologiczne (Euro 5) zredukowaliśmy emisję CO o % Edukacja i angażowanie naszych pracowników W listopadzie roku przeprowadziliśmy warsztaty zrównoważonego rozwoju, na których wspólnie ze specjalistami wewnętrznymi (pion techniczny, ochrony środowiska, produkcja i menedżerowie) oraz specjalistami z firm zewnętrznych specjalizujących się w strategii zrównoważonego rozwoju, zidentyfikowaliśmy nasze cele oraz projekty i działania, aby obniżać zużycie energii, wody, zmniejszać ilości wytwarzanych odpadów nie-niebezpiecznych, eliminować odpady wysyłane z produkcji na wysypisko. Powołaliśmy nową funkcję Adwokata zrównoważonego rozwoju pełniące ją osoby promują zachowania przyjazne środowisku i projekty realizowane na rzecz zmniejszania naszego wpływu na środowisko naturalne. PRZEJDŹ DO PLANÓW

15 na lata - Bezpieczeństwo Procesowe wyeliminowanie nawet hipotetycznych ryzyk wynikających z wykorzystania w produkcji pyłów czy też wysoce łatwopalnych substancji. Montaż instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych połączonej z odzyskiem energii. Realizacja projektu Zielona śluza, podnoszącego świadomość ekologiczną pracowników. To dzięki ich inicjatywom udało się zrealizować odpowiednie projekty, które zmniejszają wpływ na środowisko - odpady ze śluz nie trafiają na wysypisko, oświetlenie jest energooszczędne. Pilotażowa część projektu startuje w jednym z obszarów produkcyjnych. eko Wprowadzanie nowych rozwiązań eko-biura w Warszawie. Redukcja: śladu węglowego (czyli emitowanego CO) o 5%, zużycia wody o %, odpadów niebezpiecznych o %, odpadów nie-niebezpiecznych o %.

16 Atrakcyjne miejsce pracy Strategia Cele Realizacja planów na - Strategia W Polsce zatrudniamy ponad 5 osób, oferując wiele możliwości rozwoju dla osób na różnych etapach kariery zawodowej. Możliwość nauki poprzez podejmowanie nowych wyzwań oraz docenianie wysokich wyników i innowacyjnych rozwiązań to jedne z elementów naszej kultury organizacyjnej. Tworzymy prawdziwie globalne i atrakcyjne środowisko pracy. Oferujemy miejsca pracy w różnych obszarach - w zespole sprzedaży, marketingu, medycznym, działach wspierających (np. HR, IT, Finanse), w strumieniach produkcji, zapewnieniu jakości czy też w Centrum Usług Biznesowych, które świadczy usługi na cały świat. Oczekiwaniem pracowników,a tym samym wyzwaniem dla pracodawcy, jest zatrudnianie i docenianie odpowiednich osób. To ludzie są kapitałem każdej firmy decydującym o jej sukcesie. Czy wybieramy tych najlepszych? Jak zachęcić ich do pozostania z pracodawcą na dłużej? Co zrobić, aby ci najlepsi motywowali do działania swoich współpracowników? Funkcjonowanie Rady Pracowniczej wskazuje, że pracownicy są otwarci na dialog, zadawanie trudnych pytań, efektywne słuchanie i transparentną odpowiedź racodawcy. Kluczowy jest tu partnerski stosunek do pracownika, budowanie zaufania i tworzenie podstaw wzajemnych relacji. Wojciech Ozgowicz Menedżer Regionalny/Członek Rady Pracowniczej Realizując naszą misję dążymy do poprawy jakości życia ludzi na całym świecie, niezależnie od tego, gdzie mieszkają i kim są. Możemy doświadczać pozytywnego wpływu naszych działań na życie innych, co jest jednym z najważniejszych powodów, dla których pracujemy w GSK. Nasze wartości kierują wszystkimi naszymi działaniami, a podejmując decyzje biznesowe myślimy o tym, jak wpłyną one na sytuację pacjentów. Działając w ten sposób, pozostajemy uczciwi wobec siebie, odbiorców naszych produktów, czyli pacjentów, a także naszych partnerów ochrony zdrowia na każdym kroku i każdego dnia. Zidentyfikowaliśmy kilka prostych, jasnych i łatwych do zrozumienia zachowań, które pozwalają na rozwój w naszej kulturze nastawionej na najwyższą efektywność. Do zachowań GSK zaliczamy: elastyczne myślenie budowanie relacji rozwój ludzi umożliwianie i wdrażanie zmian ciągłe podnoszenie wyników koncentrację na kliencie Pomagamy ludziom na całym świecie osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Działania te kierujemy nie tylko do pacjentów, ale również do naszych pracowników. Włączamy ich w tworzenie i implementację rozwiązań, które mają rzeczywisty wpływ na warunki pracy. W efekcie tworzymy elastyczne i zdrowe środowisko pracy. Cele strategiczne Oferujemy środowisko pracy sprzyjające rozwojowi pracowników, zgodnie z ich indywidualnymi aspiracjami oraz celami firmy. Motywujemy i inspirujemy osoby u nas pracujące, umożliwiając im aktywne uczestnictwo w projektach i decyzjach biznesowych, wspierając tym samym osiąganie ponadprzeciętnych rezultatów. Dbamy o bezpieczne warunki pracy oraz promocję zachowań prozdrowotnych wśród pracowników. Realizacja planów z poprzedniego raportu (lata -) zrealizowany częściowo zrealizowany niezrealizowany Kontynuacja programu Living Safety w fabryce w Poznaniu. Wprowadzenie programu Pomocy dla Pracowników. Wprowadzenie nowych narzędzi do zgłaszania spraw i zapytań do Serwisu HR w celu poprawy jakości obsługi pracowników. Kontynuacja promocji aktywnego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników. PRZEJDŹ DO PRAKTYK

17 Rozwój w GSK Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy Przestrzegamy praw człowieka Wynagrodzenie i świadczenia Różnorodność w zatrudnieniu Stawiamy na komunikację i konsultacje Rozwój w GSK W GSK stawiamy na rozwój pracowników, oferując im warsztaty i narzędzia pozwalające na ciągłe zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności: Model -- największy wpływ na rozwój mają przede wszystkim doświadczenia w miejscu pracy to procent sukcesu, procent to relacje wpływające na rozwój, a procent tzw. rozwój formalny, poprzez udział w szkoleniach czy w konferencjach branżowych. doświadczenia w miejscu pracy % relacje wpływające na rozwój % % rozwój formalny Każdy pracownik ma dostęp do elektronicznej platformy szkoleniowej Mylearning, Wprowadzanie nowych metod pracy, zwiększających kompetencje w zakresie prowadzenia i implementacji projektów oraz systematycznego monitorowania wyników (Accelerated Delivery Programme). Zarządzanie rozwojem talentów specjalna oferta rozwojowa dla osób o najwyższym potencjale i możliwościach rozwojowych realizowana we współpracy z menedżerem liniowym. Międzynarodowe doświadczenia oferujemy możliwość pracy w zagranicznych oddziałach firmy, uczestnictwo w zespołach projektowych oraz objęcie ponadnarodowych ról. Program rozwoju umiejętności dla menedżerów, np. praktyczny coaching w miejscu pracy, psychologia szefa, rekrutacja. Największą wartością GSK są ludzie o wybitnym potencjale, którzy są w stanie odpowiedzieć na szybkie i kompleksowe zmiany jakim podlega branża i firma. Dlatego tworzymy środowisko pracy zachęcające do inicjatyw, liczące na niezależność myślenia dające możliwość rozwoju i samorealizacji. Partnerskie relacje, transparentna komunikacja, uświadomienie wartości, które nas łączą i inspiracja wynikająca z osiągnięć i misji firmy, są receptą na czasy zmian i niepewności. Przekonujemy się, że takie podejście w połączeniu z osobistym przykładem i zaangażowaniem liderów działa. Mariusz Frydrych Dyrektor Personalny GSK Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy W celu zapobiegania wypadkom staramy się wdrażać rozwiązania eliminujące ewentualne zagrożenia, co dotyczy głównie pracy w naszym zakładzie produkcyjnym. Kwestie bezpieczeństwa w spółce GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA określane są w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP).. W latach - w poznańskiej fabryce realizowaliśmy szereg inicjatyw: program Kultura bezpiecznej pracy ocena zachowań pracowników pod względem wypełniania standardów bezpieczeństwa, kontynuacja programu Living Safety budowanie coraz większej świadomości standardów bezpiecznej pracy i kultury bezpieczeństwa, kontynuacja programu Zero Dostępu ( Zero Access ) program mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas pracy z maszynami i braku dostępu do elementów mogących stanowić potencjalne zagrożenie w fabryce, identyfikacja stanowisk najbardziej obciążonych ergonomicznie programem jest objętych 6 stanowisk pracy, kontynuacja uszczelniania procesów i zapewnienie hermetycznych urządzeń, aby pracownicy mogli pracować bez użycia środków ochrony indywidualnej górnych dróg oddechowych Respiratory Free, ograniczenie hałasu na stanowiskach pracy poprawa komfortu pracy na czterech stanowiskach w roku, system szkoleń i certyfikacji, dostarczający pracownikom operacyjnym wiedzy potrzebnej do prawidłowego zrozumienia i wykonywania zadań na ich stanowiskach. Zdawany raz na dwa lata egzamin potwierdza znajomość kwestii dotyczących jakości, organizacji i etyki pracy, a także BHP i środowiska naturalnego (EHS). W zespołach komercyjnych zachęcamy użytkowników samochodów służbowych do bezpiecznej jazdy, oferując możliwość otrzymania nagrody za bezwypadkowość. Około 5% osób posiadajacych samochód służbowy lub roboczy otrzymało nagrodę za bezwypadkową jazdę. WYPADKI GSK 5 wypadków wypadków 8 dni zwolnienia w tym z udziałem kobiet w tym z udziałem kobiet dni zwolnienia 5 lekkich skutkujące dłuższym zwolnieniem ( dni) lekkie Nie odnotowano chorób zawodowych, wypadków śmiertelnych, ciężkich ani zbiorowych. Bezpieczeństwo w fabyce GSK jest wbudowane w procesy i działania, nie można osiągnąć dobrej jakości i wyników bez bezpieczeństwa, które leży u podstaw wszystkich działań i programów. Poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników dążymy do kultury Zero Wypadków. To proces ciągły, każdego roku dodajemy nowe elementy i inicjatywy aby nasze środowisko pracy było przyjazne i bezpieczne. W kolejnych latach będziemy wdrażać projekt podniesienia bezpieczeństwa procesowego (tu skupimy się nie tylko na bezpieczeństwie urządzeń lecz również procesów technologicznych) oraz program Zero Wypadków, Zero Defektów i Zero Odpadów. Anna Majcher-Stabrowska Menedżer Działu EHS i Zarządzania Ryzykiem Dbamy o to, by nasi pracownicy byli w dobrej formie, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Nie narzucamy jednego sposobu, w jaki mogą to osiągnąć. Staramy się pokazać, że dbanie o zdrowie nie jest trudne i może sprawić wiele radości. Informujemy także o zagrożeniach związanych z różnymi chorobami, prowadząc: akcje prozdrowotne, np. bezpłatnych szczepień przeciwko grypie czy też dopłat do szczepień przeciwko wirusowi HPV dla kobiet pracujących w GSK oraz dziewczynek w najbliższej rodzinie pracowników. W latach i ze szczepień skorzystało 6 pracowników. Weź zdrowie w swoje ręce program promocji zdrowia i profilaktyki chorób w fabryce w Poznaniu, przeniesiony następnie na grunt pozostałych spółek, w którym pracownicy są zachęcani do korzystania z różnych form aktywnej rekreacji oraz uczestniczą w edukacyjnych wydarzeniach prozdrowotnych. W każdej ze spółek funkcjonują komisje BHP, w skład których wchodzą: służby BHP, społeczny inspektor pracy, lekarz sprawujący opiekę zdrowotną nad pracownikami, przedstawiciele pracowników wybrani przez zakładowe organizacje związkowe oraz inne osoby powołane przez pracodawcę. Społeczni inspektorzy pracy (SIP) są wskazywani przez związki zawodowe na zasadach ustawy o społecznej inspekcji pracy. KOMISJE BHP POZOSTAŁE SPÓŁKI FABRYKA pracowników reprezentujących pracowników eksperci zewnętrzni 8 CZŁONKÓW pracowników reprezentujących pracodawcę CZŁONKÓW pracowników reprezentujących pracodawcę pracowników reprezentujących pracowników Komisja BHP dla obszaru fabryki działa w poszerzonym składzie członków reprezentujących różne działy fabryczne i składa się z pracowników GSK (% wszystkich pracowników fabryki), z tego % reprezentuje pracodawcę, a proc. pracowników. Komisja BHP dla pozostałych spółek składa się z ośmiu, w tym dwóch ekspertów zewnętrznych (lekarz i specjalista BHP) oraz 6 pracowników (z tego 5% reprezentuje pracodawcę, a 5% pracowników). Komisje BHP współpracują przy wszystkich najważniejszych programach związanych z bezpieczeństwem i promocją zdrowia. Będąc pracownikami zakładu, w codziennej pracy możemy być pomysłodawcami i uczestnikami projektów poprawiających jej bezpieczeństwo. Poprzez specjalny formularz możemy zgłaszać potencjalne zagrożenia i usprawnienia dostrzeżone w czasie pracy. Następnie, wraz ze specjalistami danych dziedzin, mamy okazje wdrażać nasze pomysły w życie. Takie osobiste zaangażowanie w system poprawy bezpieczeństwa nie tylko pozwala na eliminację zagrożeń u podstaw, ale też daje dużą satysfakcję. Sława Wojtysiak Szef Zmiany Fabryki GSK Przestrzegamy praw człowieka Wpełni szanujemy podstawowe prawa i swobody człowieka, w tym wolność zrzeszania się. Wprowadziliśmy jasne procedury postępowania w przypadkach podejrzeń o mobbing czy dyskryminację ze względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, wiek, narodowość, niepełnosprawność lub choroby przewlekłe czy inne cechy podlegające ochronie prawnej w danym kraju. Całkowicie zabraniamy pracy dzieci, pracy przymusowej lub obowiązkowej. W latach - w GSK nie stwierdzono żadnych przypadków wykonywania pracy przez dzieci, pracy przymusowej, narażania pracowników młodocianych na niebezpieczną pracę, a także przypadków naruszenia praw ludności rdzennej. Nie zidentyfikowano również działań mogących naruszać lub stwarzać zagrożenie dla prawa zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych. We wszystkich podpisywanych umowach znajdują się klauzule dotyczące obowiązku poszanowania praw człowieka. W razie wykrycia takiego ryzyka uprawniają one do zerwania umowy. Chronimy w odpowiedni sposób prywatność i informacje poufne pracowników. Nie odnotowaliśmy też skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów ani skarg dotyczących utraty danych. W raportowanym okresie (-) zgłoszonych zostało natomiast sześć przypadków dyskryminacji. Wszystkie zostały poddane weryfikacji, a żaden z nich nie został potwierdzony. Wynagrodzenie i świadczenia Polityka wynagrodzeń GSK ma wspierać zatrudnianie, retencję oraz rozwój pracowników tak, aby była możliwa realizacja celów firmy i jej rozwój. Zasady kształtowania płac i przyznawania bonusów są transparentnie komunikowane pracownikom. Chcemy premiować najlepsze osoby, które mogą wykazać się ponadprzeciętnymi wynikami lub wyjątkową aktywnością. Dlatego stworzyliśmy kilka programów motywacyjnych, poprzez które nagradzamy takie postawy. Najniższe wynagrodzenie w stosunku do krajowej płacy minimalnej minimalne wynagrodzenie wg Rady Ministrów w PLN Minimalne wynagrodzenie w GSK dla pełnego etatu w PLN 86 6 Kobiety - - Mężczyźni Oferujemy także szeroki pakiet świadczeń dodatkowych, które są dostępne dla pracowników bez względu na wymiar i typ umowy o pracę, np. Pracowniczy Program Emerytalny, ubezpieczenie grupowe na życie czy pakiety medyczne. Dodatkowo zapewniamy świadczenia socjalne (wakacyjne i rekreacyjne), możliwość nabycia kart MultiSport, udział w wydarzeniach sportowo-integracyjnych czy też korzystanie z siłowni w biurze w Warszawie. Naszym pracownikom przyznajemy świadczenia okolicznościowe a w trudnych sytuacjach losowych zapomogi. Osoby zatrudnione w GSK mogą skorzystać z dofinansowania szczepień przeciwko HPV i grypie oraz wziąć udział w spotkaniach z ekspertami, medycznymi tłumaczącymi jak dbać o swoje zdrowie. W roku uruchomiliśmy Program Pomocy dla Pracowników, który jest prowadzony w imieniu GSK przez zewnętrzną, wyspecjalizowaną w tej dziedzinie firmie. Wszystkie usługi są bezpłatne dla pracowników. Koszty związane z obsługą programu pokrywa GSK. W jego ramach każdy pracownik może skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji w następujących obszarach: problemy osobiste (np. rozwód, depresja, uzależnienia od alkoholu i narkotyków), sprawy rodzinne (np. macierzyństwo, relacje międzyludzkie, zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym), praca (np. awanse, szkolenia, zmiany reorganizacyjne, urlop macierzyński, zwolnienia lekarskie), umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (np. stres, problemy w pracy, problemy w życiu osobistym), doradztwo finansowe (np. podatki, wynagrodzenia, z wyłączeniem doradztwa inwestycyjnego). W roku przeprowadziliśmy dwa programy restrukturyzacji zatrudnienia w ich wyniku łącznie z firmy odeszło 68 osób. Przy podejmowaniu decyzji personalnych kierowaliśmy się następującymi kryteriami transparentnie komunikowanymi pracownikom: wyniki pracy, ocena realizacji celów, ocena kompetencji. Osobom odchodzącym z GSK firma oferowała następujący pakiet świadczeń: odprawy dodatkowe zależne od stażu pracy i zagwarantowane w regulaminie wynagrodzeń i ZUZP, możliwość bezpłatnego skorzystania z usług firmy doradczej HR pomagającej znaleźć nową pracę, fundusze na szkolenia umożliwiające znalezienie nowej pracy (5- tys. zł). % pracowników odchodzących z GSK korzysta z form wsparcia oferowanych przez firmę. Różnorodność w zatrudnieniu Procedura doboru pracowników wyraźnie uzależnia decyzje dotyczące doboru kandydatów od kryteriów merytorycznych, związanych z profilem stanowiska. Dotyczy to zarówno rekrutacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Kryteria pozamerytoryczne, takie jak płeć, rasa, stan cywilny, sytuacja rodzinna, wyznanie, poglądy polityczne, nie wpływają na decyzje o zatrudnieniu. Wszyscy pracownicy GlaxoSmithKline w Polsce są zatrudnieni na umowy o pracę, i z wyjątkiem kilkunastu przypadków, są to umowy na pełny etat. Łączna liczba pracowników wg typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę, regionu oraz płci: region typ zatrudnienia rodzaj umowy płeć Zatrudnienie ogólnie wg podziału regionalnego (z pracownikami terenowymi włącznie) Poznań Warszawa Wskaźnik fluktuacji nowozatrudnieni i odchodzący pracownicy przyczyny odejścia wiek płeć Odchodzący z pracy w danym roku - wg podziału na przyczyny GSK trzy spółki dobrowolnie 5 zwolnieni 8 emerytura, renta zgon obejmuje: wypadki przy pracy i porozumienie stron (poza przejściami na emeryturę i rentę) pozostałe W zespołach zarządzających firmą (wyższa kadra kierownicza) w roku z (8%) zatrudnionych osób stanowili Polacy, w roku z osób (8%). W roku kobiet skorzystało z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, z tego ponad % powróciło do pracy ( z osobami umowa o pracę była rozwiązana na wniosek samego pracownika lub firmy). W roku kobiety skorzystały z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, z tego 8% powróciło do pracy (z osobami umowa o pracę była rozwiązana na wniosek samego pracownika lub firmy). W roku z urlopu ojcowskiego (tydzień urlopu zgodnie z prawem) skorzystało osób, w roku (dwa tygodnie urlopu zgodnie z prawem) skorzystało już 6 osób. URLOPY MACIERZYŃSKIE / OJCOWSKIE % 6 8% powrót do pracy po urlopie macierzyńskim Stawiamy na komunikację i konsultacje W ramach dobrych praktyk komunikacyjnych prowadzimy regularny dialog z organizacjami reprezentującymi pracowników, wychodząc daleko poza wymagania ustawowe. Współpracujemy z obiema funkcjonującymi organizacjami związków zawodowych. Spotykamy się kilka razy w roku na forum Komisji Parytetowej, która jest usankcjonowaną w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) platformą wymiany informacji, konsultacji i dialogu. W spółkach GSK funkcjonują też Rady Pracowników, czyli przedstawicielstwa pracowników, których pracodawca informuje o kluczowych planach i konsultuje z nimi najważniejsze zmiany wpływające na zatrudnienie. Dotychczasowe kadencje wygasły w połowie roku. Na wniosek pracowników wybory do Rady Pracowników w spółce GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA zostały zorganizowane jesienią w roku, zaś w GSK Commercial w czerwcu. W Europejskiej Radzie Pracowniczej Polska jest reprezentowana przez dwóch przedstawicieli. Do głównych narzędzi komunikacji wewnętrznej w GSK należą: intranet, który ułatwia dzielenie się wiedzą dzięki stronom zespołowym, forom dyskusyjnym, blogom itd., regularne spotkania Dyrektora Generalnego z pracownikami oraz spotkania wszystkich pracowników fabryki z zespołem zarządzającym, na których prezentowane są najważniejsze tematy biznesowe, kaskada komunikacyjna w fabryce i wewnętrzna gazetka Recepta, cykliczne konferencje dla pracowników sprzedaży i marketingu oraz działów wspierających, na których omawiana jest strategia firmy i cele biznesowe, dostęp do mediów społecznościowych (Yammer) i wewnętrznych aplikacji komunikacyjnych, wprowadzone w roku nowe narzędzie do zgłaszania spraw i zapytań do Serwisu HR w celu poprawy jakości obsługi pracowników. Jest to automatyczny system zgłoszeń pracowniczych uzupełniający dotychczas funkcjonujące drogi kontaktu - call center i dedykowany mail. tys. to średnia dzienna liczba wyświetleń stron w intranecie (uwzględniając weekendy) intranet Opinie pracowników mają dla nas duże znaczenie, dlatego regularnie zapraszamy wszystkich pracowników do udziału w badaniach i ankietach dotyczących różnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem GSK. W latach - przeprowadziliśmy kilka badań ankietowych: Barometr Talentu, Engagement Survey, ankiety gotowości na zmiany przy wprowadzaniu kluczowych projektów i nowej strategii firmy. 6% pracowników biorących udział w badaniu jest dumnych z tego, że pracuje w GSK W spółce GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA w latach - odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) wynosił %. W pozostałych spółkach GSK, tj. GSK Services Sp. z o.o. i GSK Commercial Sp. z o.o., nie obowiązuje ZUZP, a kwestie wynagrodzeń i świadczeń są ujęte w Regulaminach Wynagradzania. Procent pracowników objętych w całości ZUZP i zatrudnionych w roku wynosił %, a w roku 8%. W GSK nie obowiązują ponadzakładowe zbiorowe układy pracy. W latach - w GSK nie zidentyfikowano działań mogących naruszać lub stwarzać zagrożenie dla prawa zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych. W lipcu rozpoczął się spór zbiorowy, który dotyczył żądania jednego ze związków zawodowych działających w GSK odnośnie warunków realizowanego wówczas programu redukcji zatrudnienia. Spór został zakończony polubownie w sierpniu tego samego roku. PRZEJDŹ DO PLANÓW

18 region typ zatrudnienia rodzaju umowy płeć Zatrudnienie - ogólnie wg podziału terytorialnego (z terenem włącznie) GSK : spółki Poznań Warszawa region typ zatrudnienia rodzaju umowy płeć Zatrudnienie - wg podziału pracy w pełnym i niepełnym wymiarze GSK Pharmaceuticals (Fabryka) pełen etat niepełen etat GSK Services pełen etat niepełen etat GSK Commercial pełen etat niepełen etat region typ zatrudnienia rodzaju umowy płeć Zatrudnienie - wg podziału na rodzaje umów GSK Pharmaceuticals (Fabryka) na czas nieokreślony na czas określony GSK Services na czas nieokreślony na czas określony GSK Commercial 68 5 na czas nieokreślony na czas określony region typ zatrudnienia rodzaju umowy płeć Zatrudnienie - wg podziału na płeć GSK Pharmaceuticals (Fabryka) kobieta mężczyzna GSK Services kobieta mężczyzna GSK Commercial kobieta mężczyzna Wskaźnik fluktuacji nowozatrudnieni i odchodzący pracownicy wiek płeć przyczyny odejścia Nowozatrudnieni i odchodzący w danym roku - wg podziału na wiek GSK Pharmaceuticals (Fabryka) < lat -5 lat > 5 lat Nowozatrudnieni Odchodzący GSK Services < lat -5 lat > 5 lat Nowozatrudnieni Odchodzący GSK Commercial < lat -5 lat > 5 lat Nowozatrudnieni Odchodzący wiek płeć przyczyny odejścia Nowozatrudnieni i odchodzący w danym roku - ze względu na płeć GSK Pharmaceuticals (Fabryka) kobieta mężczyzna Nowozatrudnieni Odchodzący GSK Services kobieta mężczyzna Nowozatrudnieni Odchodzący GSK Commercial kobieta mężczyzna Nowozatrudnieni Odchodzący wiek płeć przyczyny odejścia Odchodzący z pracy w danym roku - wg podziału na przyczyny GSK spólki 5 8 dobrowolnie zwolnieni emerytura, renta zgon obejmuje: wypadki przez pracy i porozumienie stron (poza przejściami na emeryturę i rentę) pozostałe

19 na - Przeniesienie na grunt innych spółek programu Weź zdrowie w swoje ręce, poświęconego promocji zdrowia i profilaktyki chorób, w którym pracownicy zachęcani są do korzystania z różnych form aktywnej rekreacji oraz uczestniczą w wydarzeniach poświęconych skutecznej dbałości o swoje zdrowie. Kontynuowanie Programu Pomocy dla Pracowników oraz poszukiwania pomysłów na jego rozwój. Wprowadzenie większej dyscypliny i nowych standardów w zakresie planowania rocznych celów rozwojowych pracowników. Przygotowanie kampanii na rzecz świadomego kształtowania swojego rozwoju na bazie otwartej rozmowy ze swoim przełożonym. Poprawa monitorowania realizacji planów rozwojowych. Wprowadzenie nowych metod pracy i narzędzi pomagających w bardziej efektywnym planowaniu i realizowaniu projektów, szybszej eskalacji potencjalnych problemów, usprawnienia procesów podejmowania decyzji na różnych poziomach organizacji (ADP). Zmiany w stylu przywództwa i postaw menedżerów liderzy zmieniają styl przywództwa i zachowania w kierunku wspierania, komunikowania, dawania większej odpowiedzialności, rozwijania i inspirowania ludzi. Dzięki temu wspierają pracowników w ciągłym podnoszeniu wyników biznesowych, zwiększaniu elastyczności i proaktywnym podejmowaniu nowych inicjatyw.

20 Rozmowa z Prezesem GSK O GSK Strategia CSR O raporcie Tabela GRI Zapewniamy zrównoważony rozwój firmy i jej pracowników przy jednoczesnym respektowaniu potrzeb i oczekiwań otoczenia, działając zgodnie z naszymi wartościami. Rozmowa z Jerzym Toczyskim Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA w Polsce Na czym powinna polegać odpowiedzialność w działaniu biznesowym firmy farmaceutycznej? Co stanowi największe wyzwanie? U podstaw naszej działalności leży rozwój medycyny i farmakoterapii, do którego przyczyniamy się inicjując prace badawcze nad nowymi lekami i szczepionkami. Odkrycie nowego leku to niewątpliwie fascynujące osiągnięcie naukowe, ale zarazem dopiero początek długiej drogi jaką nasz wynalazek musi pokonać od laboratorium do apteki. Badania kliniczne, produkcja, dystrybucja, marketing - to kolejne etapy naszych starań w efekcie których lekarz dostaje do dyspozycji nowe rozwiązanie terapeutyczne dla swoich pacjentów. Tworząc produkty lecznicze dla ludzi musimy sprostać najwyższym normom jakościowym, a każdy etap naszej działalności jest ściśle regulowany przez prawo. Jednak żeby być liderem w branży farmaceutycznej, nie wystarczy nawet najstaranniejsze przestrzeganie norm prawnych. Tam, gdzie na szali kładziemy ludzkie zdrowie i życie, osiąganie celów biznesowych wymaga odpowiedzialności, której korzenie muszą sięgać głębiej niż formalne przepisy. Dlatego realizując długoterminową, zrównoważoną strategię rozwoju tworzymy wiele wewnętrznych samoregulacji, opierając się na fundamentalnych wartościach, które głęboko zakorzenione w kulturze organizacyjnej GSK stanowią drogowskaz dla wszystkich naszych pracowników, bez względu na zakres ich obowiązków. Te wartości to szacunek dla ludzi, przejrzystość i uczciwość działań, a także dobro pacjenta, na którym koncentruje się cała nasza działalność. Jakie oczekiwania formułuje wobec Was wasze otoczenie? Staramy się dostarczać wartości nie tylko jednostkom, którym nasze produkty pozwalają żyć dłużej i czuć się lepiej. Konsekwentnie prowadzimy dialog z naszym otoczeniem i zadajemy pytania, w nadziei na tworzenie rozwiązań odpowiadających na oczekiwania społeczne i mających pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy Polski. Oczekiwania naszych interesariuszy niezmiennie koncentrują się wokół potrzeby dostępu do skutecznych i bezpiecznych leków oraz rzetelnej, wiarygodnej informacji na ich temat. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do jakości naszych produktów oraz przekazywaniu środowisku medycznemu najbardziej aktualnej wiedzy. Często promocji leku wśród profesjonalistów (lekarzy, farmaceutów) towarzyszą wspierane przez nas kampanie społeczne, propagujące wiedzę na temat chorób i sposobów ich zapobiegania czy leczenia. Natomiast etyka i przejrzystość naszych praktyk marketingowych są niezbędne dla budowy społecznego zaufania, dzięki któremu możliwy jest model biznesowy oparty, w dużej części, na finansach publicznych poprzez refundację leków. Wierzę też, że nie samą pracą człowiek żyje i jakość zaangażowania i motywacji naszych pracowników w dużej mierze zależą od możliwości pozytywnej identyfikacji z firmą, w której pracują. Dlatego ważną sferą odpowiedzialności jest dla nas dbanie o pracowników i środowisko naturalne oraz angażowanie się w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych. Są to bardzo istotne elementy naszej kultury organizacyjnej, przekładającej się na konkretne strategie. Zwiększanie transparentności, etyczne prowadzenie działań marketingowych - to wydaje się być stałym priorytetem dla GSK i całej branży innowacyjnej farmacji. Czy przez ostatnie dwa lata, od czasu wydania poprzedniego raportu społecznego, zaszły jakieś znaczące zmiany w praktykach firm farmaceutycznych? W opinii publicznej ciągle funkcjonują negatywne opinie dotyczące charakteru i celu współpracy pomiędzy firmami farmaceutycznymi a lekarzami. Wiele z tych głosów wynika z prostej niewiedzy, braku dostępu do informacji na temat realiów prowadzonych przez branżę farmaceutyczną aktywności. Zwiększanie jawności w relacjach GSK z naszymi klientami oraz przejrzystość działań w których angażowane są nasze środki finansowe to jeden ze sposób na poradzenie sobie ze steoretypami. Służą temu na przykład dostępne publicznie publikacje na temat naszego wsparcia dla inicjatyw prowadzonych przez organizacje pacjenckie. Dążymy do tego, aby w niedługim czasie wszystkie korzyści jakie indywidualni lekarze uzyskują w ramach merytorycznej współpracy z GSK (poprzez granty edukacyjne, sponsoringi, wynagrodzenia z tytułu prowadzonych na potrzeby GSK wykładów, szkoleń itp.) były dostępne publicznie. Oprócz konieczności nadążania za często zmieniającymi się regulacjami prawnymi wydaje się, że musimy też nieustannie aktualizować nasze zrozumienie tego co jest społecznie akceptowalne. Dlatego gdy widzimy że to, co robimy, pomimo zgodności z obowiązującym prawem, nadal nie jest wystarczające z punktu widzenia odbioru społecznego, nie oglądamy się na innych, tylko w oparciu kodeks etyczny zmieniamy nasze praktyki, wprowadzając nierzadko pionierskie w branży rozwiązania. Na przykład nie używamy w naszych aktywnościach żadnych gadżetów promocyjnych, bardzo restrykcyjnie udostępniamy próbki leków, ściśle oddzielamy działania promocyjne od edukacyjnych tak, aby ich rezultat nie konfliktował z intencją itp. Dużym tematem jest dla nas budowanie świadomości etycznej i dyscyplina naszych pracowników w realizacji wszystkich regulacji prawa i kodeksów, wspierane przez procesy szkoleń, monitoringu, pogłębionej diagnozy. Nawet najlepsze procedury nie pomogą jeśli nie są należycie przestrzegane na wszystkich poziomach organizacji. GlaxoSmithKline zmienia się więc, wprowadzamy kolejne samoregulacje, słuchamy i chcemy odpowiadać na stawiane nam oczekiwania. Ta droga nie jest łatwa, stale się uczymy, nie zawsze udaje się nam wystrzegać błędów, ale staramy się wyciągać z nich wnioski. Kontynuujemy drogę do przejrzystego prowadzenia biznesu i dalszego budowania etycznych, nie budzących kontrowersji relacji ze środowiskiem medycznym. Firma GlaxoSmithKline została wyróżniona tytułem Lidera Odpowiedzialnego Biznesu w rankingu Odpowiedzialnych Firm. Czy było to dla Państwa zaskoczeniem? Co to wyróżnienie dla Was oznacza? To wyróżnienie ma dla nas szczególne znaczenie, dla mnie jest nawet ważniejsze niż wysokie miejsce GSK w rankingach gospodarczych. To potwierdzenie przyjętych przez nas standardów przez zewnętrznych ekspertów, dostrzeżenie kompleksowości naszego podejścia do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, wprowadzania nowych inicjatyw, kontynuacji realizacji zobowiązań. Nie uważam jednak aby to wyróżnienie było dla nas sygnałem, że nic już nie mamy do zrobienia wręcz przeciwnie, ten proces zmian cały czas trwa, nie spoczywamy na lurach. Mamy dużą determinację do tego aby zapewnić zrównoważony rozwój firmy przy jednoczesnym respektowaniu potrzeb i oczekiwań naszego otoczenia a także działania zgodnie z naszymi wartościami. Nie moglibyśmy zająć pierwszego miejsca w rankingu bez zaangażowania pracowników firmy. To dzięki ich codziennym postawom, wykazywaniu w praktyce że wartości firmy są dla nich ważne i że z nimi się utożsamiają, daje świadectwo temu, że CSR to nie tylko strategiczne założenia, ale faktyczne, realne działania. Nagroda w konkursie ma więc jeszcze dodatkowy, niezwykle istotny wymiar. Jako pracownicy GSK jesteśmy z niej po prostu dumni. To fantastyczne źródło motywacji i codziennej radości z pracy w firmie która ma misję poprawy jakości życia ludzi i jasny system wartości. To już kolejny raport społeczny, wydawany przez GSK. Czym ten raport różni się od poprzedniego? Tegoroczna publikacja ma podobną konstrukcję to tej z roku - kontynuujemy przedstawienie realizacji celów w sześciu obszarach, które na podstawie głosów naszych interesariuszy, zidentyfikowaliśmy jako priorytetowe. Treści poddaliśmy audytowi zewnętrznemu, stosujemy międzynarodowy standard raportowania GRI. Ale raport ma inną niż poprzednio formę (wersja tylko online), co daje dodatkowe możliwości zapoznania się z treściami w nim zwartymi. Uwzględniliśmy też więcej zaraportowanych wskaźników. Dodatkowo, w każdej sekcji tematycznej zamieściliśmy wskazówki dla czytelników co mogą zrobić, aby samemu być bardziej odpowiedzialnym za swoje zdrowie i postępowanie. To ciekawa forma angażowania i próba połączenia działań firmy z tym co każdy z nas może zdobić odpowiedzialnego względem siebie samego i swojego otoczenia. Wiąże się on z dużym wysiłkiem po stronie firmy. Dlaczego się na to zdecydowaliście? Raport społeczny jest bardzo dobrym narzędziem komunikacyjnym, pomagającym nam realizować zobowiązanie do zwiększania transparentności odnośnie tego w jaki sposób funkcjonujemy jako firma i jak współpracujemy z naszym otoczeniem. Dwa lata temu weszliśmy na ścieżkę raportowania, wydając pierwszy raport społeczny, kolejna publikacja jest wiec naturalną konsekwencją i kolejnym krokiem. Chcemy posługiwać się treściami zawartymi w raporcie komunikując się z naszymi klientami i partnerami społecznymi. Aby dokument ten stanowił rzetelne źródło informacji o firmie, mówimy w nim nie tylko o naszych sukcesach, ale również trudnych kwestiach, które wymagają dalszej pracy i zmiany. Wierzę, że raport pozwoli na wyrobienie sobie rzetelnej, opartej na danych, opinii na temat charakteru naszej działalności w Polsce.

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Działalnośd GlaxoSmithKline w Polsce. Krzysztof Kępioski Dyrektor Relacji Zewnętrznych

Działalnośd GlaxoSmithKline w Polsce. Krzysztof Kępioski Dyrektor Relacji Zewnętrznych Działalnośd GlaxoSmithKline w Polsce Krzysztof Kępioski Dyrektor Relacji Zewnętrznych GSK na świecie Globalna firma farmaceutyczna, działająca w blisko 100 krajach 96 tys. pracowników, w tym 12 tys. naukowców

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Relacje z dostawcą. Zarządzanie umową/ dostawcą. Podpisanie umowy. Wybór dostawcy i negocjacje. Identyfikacja dostawcy

Relacje z dostawcą. Zarządzanie umową/ dostawcą. Podpisanie umowy. Wybór dostawcy i negocjacje. Identyfikacja dostawcy Dostawcy Dbamy o to, aby filozofia działania naszych partnerów biznesowych była zgodna z naszymi wartościami. Pracujemy razem w oparciu o przejrzystą Politykę Zakupową. Współpracujemy z ponad 500 dostawcami

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII Ból PRZYWRACANIE ZDROWIA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB 2 Krążenie Zapalenie Naprawa tkanek Większość z nas uważa zdrowie za pewnik. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy organizm traci

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje Polska Liga Walki z Rakiem Międzynarodowe inspiracje Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (ECL) www.europeancancerleagues.org Bruksela, Belgia info@europeancancerleagues.org ECL WIZJA: Europa

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200), zwana dalej,,ustawą,

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Dokument z posiedzenia 2009 30.11.2007 B6-0000/2007 PROJEKT REZOLUCJI w odpowiedzi na pytanie wymagające ustnej odpowiedzi B6-0000/2007 zgodnie z art. 108 ust. 5 regulaminu złożyli

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA

Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA Telemedycyna i farmakoterapia jak stymulować postęp? Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny GlaxoSmithKline w Polsce Kongres Innowacyjnej Gospodarki Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy z organizacjami ochrony zdrowia i organizatorami wydarzeń naukowych

Zasady współpracy z organizacjami ochrony zdrowia i organizatorami wydarzeń naukowych 16 kwietnia 2015 r. Zasady współpracy z organizacjami ochrony zdrowia i organizatorami wydarzeń naukowych Jednym z celów działalności innowacyjnych firm farmaceutycznych zrzeszonych w Związku Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

Raport społeczny

Raport społeczny Pacjenci wysokie standardy etyczne bezpieczeństwo i skuteczność produktów Społeczeństwo Pracownicy edukacja i profilaktyka zdrowotna atrakcyjne miejsce pracy współpraca i pomoc ochrona i minimalizacja

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 PROJEKT DO KONSULTACJI Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ozimku z dnia.2016r. Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSZENIE W CHOROBIE

TOWARZYSZENIE W CHOROBIE Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia - Albert Einstein PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY TOWARZYSZENIE W CHOROBIE program społeczny Fundacji Wspólna Droga United Way Polska Źródło: http://www.dziennikpolski24.pl/files/articles/lightbox/82efd59a59d7f866b44e1e

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

GlaxoSmithKline w Polsce

GlaxoSmithKline w Polsce Najważniejsze wydarzenia w historii GSK w Polsce lata 20 XX w. Początki zakładów farmaceutycznych w Poznaniu 1978 Wellcome Foundation otwiera przedstawicielstwo w Polsce 1995 Połączenie firm Glaxo i Wellcome

Bardziej szczegółowo

Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania

Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania Informacja Prasowa Warszawa, 31 marca 2016 r. Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania Ochrona zdrowia i problemy, z którymi jako pracownicy i pacjenci, obywatele, spotykamy się na co dzień,

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 26.01.07r. U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów

Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów Trafna diagnoza i właściwe leczenie Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów Oferta specjalna dla najlepszych klientów Avivy i ich rodzin Dziękujemy, że są Państwo z nami Upewnij się, kiedy chodzi

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020 PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Nota metodologiczna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA (ZPIFF INFARMA)

Nota metodologiczna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA (ZPIFF INFARMA) Kodeks Przejrzystości Nota metodologiczna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA (ZPIFF INFARMA) WSTĘP Współpraca między przedstawicielami zawodów medycznych a organizacjami ochrony

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1. ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Wyniki badań wśród interesariuszy Badania jakościowe Przygotowano dla: Przygotowała: Hanna Uhl Warszawa, 1 grudnia 2010 Spis treści 1.Kontekst, metoda i cele

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny model funkcjonowania ośrodka badawczego a risk-based monitoring. Marek Konieczny Prezes Zarządu Łukasz Pulnik Partner Zarządzający

Nowoczesny model funkcjonowania ośrodka badawczego a risk-based monitoring. Marek Konieczny Prezes Zarządu Łukasz Pulnik Partner Zarządzający Nowoczesny model funkcjonowania ośrodka badawczego a risk-based monitoring Marek Konieczny Prezes Zarządu Łukasz Pulnik Partner Zarządzający Warszawa, dn. 20 maja 2014 Plan prezentacji 1. Obecny a oczekiwany

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20 Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności Wartości ING stanowią wewnętrzny kodeks postępowania. Obejmują zbiór zasad, którymi nasi Pracownicy

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Badanie kliniczne a eksperyment medyczny 23 października 2014 r.

Badanie kliniczne a eksperyment medyczny 23 października 2014 r. 1 2 Badanie kliniczne a eksperyment medyczny 23 października 2014 r. Olga Zielińska Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Pierwsze badanie kliniczne na świecie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie merytoryczne i logistyczne niekomercyjnych badań klinicznych

Wsparcie merytoryczne i logistyczne niekomercyjnych badań klinicznych Wsparcie merytoryczne i logistyczne niekomercyjnych badań klinicznych Badanie kliniczne definicje badaniem klinicznym jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Poprawa zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego w Europie

Poprawa zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego w Europie Poprawa zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego w Europie Raport dotyczący zaleceń Zapewnianie optymalnej opieki nad osobami cierpiącymi na chorobę zwyrodnieniową stawów i reumatoidalne zapalenie stawów

Bardziej szczegółowo

Zasady udziału w projektach Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020. partnerstwo"

Zasady udziału w projektach Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020. partnerstwo 1 Zasady udziału w projektach Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020 partnerstwo" Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE FIRM FARMACEUTYCZNYCH warsztaty

SPECYFIKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE FIRM FARMACEUTYCZNYCH warsztaty 6 czerwca 2016 r., Warszawa SPECYFIKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Zmiany w przepisach prawa z zakresu ochrony danych osobowych a Prawo Farmaceutyczne Odpowiedzialność zarządu z tytułu przepisów Ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500. Anti-bribery Management System. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500. Anti-bribery Management System. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500 Anti-bribery Management System Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI 12 luty 2014 Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

(przekład z języka angielskiego)

(przekład z języka angielskiego) KODEKS ETYKI LEKARZY DENTYSTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ (przekład z języka angielskiego) Przyjęto jednogłośnie na posiedzeniu plenarnym Rady Europejskich Lekarzy Dentystów w dniu 30 listopada 2007 r., nowelizując

Bardziej szczegółowo

Europejskie stanowisko dotyczące farmacji szpitalnej Bruksela, maj 2014 r.

Europejskie stanowisko dotyczące farmacji szpitalnej Bruksela, maj 2014 r. Europejskie stanowisko dotyczące farmacji szpitalnej Bruksela, maj 2014 r. Poniżej publikujemy dla Państwa stanowisko wypracowane przez Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych wspólnie z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Czy certyfikacja jest sposobem na opanowanie żywiołu agencji rekrutacyjnych na Ukrainie?

Czy certyfikacja jest sposobem na opanowanie żywiołu agencji rekrutacyjnych na Ukrainie? Czy certyfikacja jest sposobem na opanowanie żywiołu agencji rekrutacyjnych na Ukrainie? Dr Tomasz Jeleński Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej Grupa Robocza ds. Certyfikacji Misja

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa. Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty!

Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa. Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty! Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty! Allianz ubezpieczenia od A do Z. Większość z nas nawet nie dopuszcza do siebie myśli, że może nam stać się coś złego.

Bardziej szczegółowo

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie:

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie: Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poszukują wolontariuszy do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na organizacji samopomocy,

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie www.biotechnologia.pl Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie O portalu portal rozwija się od 13 lat lider mediów o tematyce innowacyjnego biobiznesu zespół portalu

Bardziej szczegółowo

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY TAK od serca - dlaczego warto się zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Czym nie jest CSR? CSR to nie jest: wyłącznie filantropia i wspieranie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Roczny program współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze.

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na kojarzeniu osób potrzebujących

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Wypracowane rezultaty Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Co użytkownicy wiedzą o TeleZdrowiu? Część I Pomimo iż, TeleZdrowie obecne jest na rynku już 20 lat, wciąż powszechny jest brak zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska Beata Stola Dyrektor Personalny i Administracji Magdalena Selwant Różycka Kierownik ds. Komunikacji Biznesowej Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo