Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga"

Transkrypt

1

2 Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo, przez ca y ten czas nie trac nic ze swojej innowacyjno ci. Ostatnim tego przyk adem mo e by prezentowany w tej broszurze najnowocze niejszy obecnie na wiecie, bezprzewodowy Mobile Panel. Cech wyró niaj c tego urz dzenia s funkcje realizowane poprzez sie bezprzewodow LAN. Tylko produkty SIMATIC mog zaoferowa tak wysoki stopie elastyczno ci i prostoty obs ugi w po czeniu z bezpiecze stwem pracy. Korzystaj c z SIMATIC HMI, naszej pe nej oferty w zakresie nadzoru operatorskiego i monitoringu, mo na zarz dza procesem i utrzymywa swoje maszyny i zak ady w stanie optymalnym. Niezale nie od rodzaju przemys u lub aplikacji: panele operatorskie SIMATIC zapewniaj interfejs pomi dzy cz owiekiem a maszyn i oferuj maksimum przejrzysto ci. Trwa e, kompaktowe i wszechstronne mog by integrowane z dowolnym systemem produkcyjnym i automatyki w dowolnej chwili. Oferta paneli SIMATIC obejmuje wszystkie wersje: od prostych paneli operatorskich do mobilnych i stacjonarnych paneli oraz elastycznych Multi Paneli. Urz dzenia z interfejsem PROFINET s stosowane w rozwi zaniach, które wykorzystuj Industrial Ethernet jako standard w automatyce. Panele operatorskie SIMATIC s cz ci koncepcji Totally Integrated Automation (TIA), unikalnej na skal wiatow, pe nej oferty produktów i systemów automatyki dla ca ego przemys u. Dzi ki unikalnej integracji TIA zyskujemy na przejrzysto ci, ograniczeniu kosztów in ynieringu i dzi ki temu na znacz cym ograniczeniu kosztów ca o ciowych. Warto, wi c zaufa panelom operatorskim SIMATIC! Zapewni one w a ciwe rozwi zanie dla dowolnej aplikacji, która mo e sterowa nawet najbardziej z o onymi procesami i zwi ksz dost pno a dzi ki temu produktywno fabryki. Panele operatorskie SIMATIC s idealnie zaprojektowane do globalnego stosowania. W trakcie pracy mo na wybra pi zdefiniowanych wcze niej j zyków, w ród których mog by nawet j zyki azjatyckie oraz cyrylica. Innowacyjne oprogramowanie konfiguracyjne i wizualizacyjne SIMATIC WinCC flexible umo liwia atw konfiguracj w kilku j zykach. Co wi cej, panele operatorskie SIMATIC mog wspó pracowa z prawie wszystkimi dost pnymi na rynku sterownikami PLC. 2 Panele SIMATIC

3 Spis tre ci text Panele SIMATIC W a ciwo ci 4 Trwa o, przyjazna obs uga i wysoka jako wy wietlaczy s cechami wyró niaj cymi wszystkich paneli operatorskich SIMATIC. WinCC flexible 6 Zintegrowane oprogramowania in ynierskie: Skalowalne i dzi ki temu optymalnie dopasowane do wydajno ci urz dze. Panele przyciskowe 8 Sieciowa alternatywa dla konwencjonalnych paneli steruj cych zmontowane i gotowe do u ycia. Mikro Panele 9 Panele operatorskie przystosowane do aplikacji z systemami SIMATIC S Panele Mobilne 10 Przeno ne panele operatorskie zapewniaj sterowanie i nadzór bezpo rednio w miejscu zdarzenia. Funkcje bezpiecze stwa s zapewnione w ka dym punkcie zak adu bez przewodów. Panele Basic 13 Panele operatorskie z podstawow funkcjonalno ci do prostych aplikacji w atrakcyjnej cenie. Panele 14 Do efektywnej obs ugi i nadzoru maszyn w ró nych klasach wydajno ci albo jako panele dotykowe (TP) z ekranem dotykowym lub jako panele operatorskie (OP) z klawiatur membranow. Multi Panele 17 Multi Panele (MP) pozwalaj na integracj kilku zada automatyki na jednej platformie. Thin Clients 19 Tanie terminale operatorskie Thin Clients zapewniaj funkcjonalno HMI w du ych systemach. Panele z frontem ze stali nierdzewnej 20 Zaprojektowane dla przemys u spo ywczego, browarniczego i tytoniowego. Urz dzenia HMI z pe n ochron 21 Trwa e panele operatorskie o stopniu ochrony IP65. Rozwi zania na zamówienie klienta 22 Oferta obejmuje w asne logo na panelu czo owym oraz w asne kolory, a nawet kompletne stacje operatorskie. Panele operatorskie SIMATIC 23 Panele SIMATIC 3

4 Panele SIMATIC Właściwości Panele operatorskie, które spe niaj wiele ró nych wymaga Trwa e do stosowania na poziomie maszyn Ze stopniem ochrony IP65/NEMA 4 od czo a, wysokim EMC i ekstremaln odporno ci na drgania, panele operatorskie SIMATIC s idealnie przystosowane do zastosowania w maszynach pracuj cych w trudnych warunkach przemys owych. Posiadaj najszerszy zakres dopuszcze. (www.siemens.de/simatic/certificates) Wybór opcji obs ugi operatorskiej Panele SIMATIC s dost pne w wersji z ekranem dotykowym i klawiatur. Niektóre oferuj nawet oba rodzaje obs ugi jednocze nie. Wszystkie z jasnymi wy wietlaczami Wszystkie panele operatorskie SIMATIC maj du e, jasne i wysokokontrastowe wy wietlacze, które mog by tekstowe lub graficzne, kolorowe lub monochromatyczne, o przek tnej od 3 do 19" teraz tak e 4" panoramiczne i d ugotrwa ej ywotno ci pod wietlania. Ró ne opcje pod czenia do sterowników i do urz dze I/O Domy lnie panele SIMATIC komunikuj si przez PROFIBUS. Jednak coraz wi ksze znaczenie zyskuje PROFINET/Ethernet. Wi kszo paneli posiada ju wbudowany ten interfejs. Pozosta e urz dzenia takie, jak drukarki mog byc pod czane poprzez interfejs USB. Oprogramowanie: zintegrowane i skalowalne Panele SIMATIC s konfigurowane za pomoc uniwersalnego narz dzia: SIMATIC WinCC flexible. WinCC flexible jest skalowalne pod potrzeby paneli o ró nych poziomach wydajno ci. Doskonale przystosowane do globalnego stosowania Panele posiadaj dopuszczenia do stosowania w wi kszo ci krajów. Dodatkowo podstawowy WinCC flexible wyst puje w pi ciu wersjach j zykowych (niemieckiej, angielskiej, francuskiej, hiszpa skiej i w oskiej), dost pna jest tak e wersja azjatycka z czterema j zykami azjatyckimi. Konfiguracje wieloj zyczne wspierane s automatycznym t umaczeniem tekstów oraz funkcjami eksportu i importu tekstów. W jednym projekcie mo e by obs ugiwanych do 32 j zyków. Otwarto na ró ne systemy automatyki Ró ne opcje interfejsów dla SIMATIC S7, sterowniki dla PLC innych producentów i niezale na komunikacja poprzez OPC zapewniaj poprawne pod czenie do wielu rozwi za z dziedziny automatyki.. Panele operatorskie SIMATIC Panele przyciskowe 5) Mikro Panele Panele Mobilne Panele Basic TD 6) seria 70 seria 170 5) seria 170 seria 270 Mobilne 7 7 Stacjonarne Obs uga Ekran dotykowy 7 7 1) 7 1) Ekran dotykowy i klawiatura Wy wietlacz TFT 7 7 STN Interfejsy PPI ) PROFIBUS 7 7 1) 7 3) 7 1) PROFINET/Ethernet 7 7 1) 7 4) 7 1) USB 7 Funkcjonalno HMI System alarmowy 7 2) Receptury Archiwizacja 7 Skrypty Visual Basic 7 Opcje 7 7 Je eli szukacie w a ciwego panela operatorskiego do swoich aplikacji, to zalecamy korzystanie z z narz dzia SIMATIC HMI selection guide. Mo na je znale pod adresem: z najaktualniejsz list urz dze. Cecha zawsze dost pna Cecha dost pna w urz dzeniach o wi kszej wydajno ci 4 Panele SIMATIC W a ciwo ci

5 Embedded Automation na bazie Multi Paneli SIMATIC Cz TIA stanowi SIMATIC WinCC flexible, zintegrowane narz dzie in ynierskie dla paneli operatorskich SIMATIC HMI, które korzysta z tej samej bazy danych co STEP 7, oprogramowanie dla sterowników SIMATIC PLC. To oszcz dza czas sp dzany na wprowadzanie danych i sprawdzanie ich spójno ci. Wysoka jako oprogramowania zapewnia tak e uproszczon i bardzo efektywn diagnostyk systemu. Integracja WinCC flexible z narz dziem SIMOTION SCOUT oferuje te same korzy ci jak integracja z SIMATIC STEP 7. Embedded Automation stanowi rozwi zanie systemu sterowania przystosowane do pracy we wbudowanych systemach operacyjnych, które wykorzystuje trwa e, bezdyskowe urz dzenia steruj ce. Multi Panele SIMATIC wspieraj Embedded Automation w specjalny sposób: dzi ki zintegrowanemu wy wietlaczowi pozwalaj po czy funkcje HMI i sterowania w jednym urz dzeniu. SIMATIC Basic Panels Przeznaczone do ma ych maszyn lub prostych aplikacji, panele Basic oferuj podstawow funkcjonalno w atrakcyjnej cenie. Korzy ci z Totally Integrated Automation Dzi ki koncepcji Totally Integrated Automation (TIA), Siemens jest jedynym dostawc, który oferuje pe ny i zintegrowany asortyment produktów i systemów automatyki. Cech wyró niaj c TIA jest kompletna integracja. Ograniczona liczba interfejsów wprowadza przejrzyst struktur, co redukuje czas i koszty wymagane na in yniering uk adów automatyki i zwi ksza niezawodno rozwi za. Panele operatorskie SIMATIC W a ciwo ci Zintegrowana konfiguracja, zarz dzanie danymi i komunikacja Zaprojektowane do trudnych warunków przemys owych - Trwa e i kompaktowe - Bezpieczna i ergonomiczna obs uga za pomoc klawiatury lub ekranu dotykowego - Jasne wy wietlacze Otwarta i atwa rozbudowa - Niezale na komunikacja OPC (serwer OPC) dla Multi Paneli - Mo liwo pod czenia sterowników innych znanych producentów - TCP/IP poprzez PROFINET/Ethernet - Innowacyjna koncepcja HMI: ledzenie/ atwa walidacja, serwis i diagnostyka poprzez Internet - Aplikacje z rozbudowanym wsparciem j zykowym, cznie z j zykami azjatyckimi Zweryfikowana w dzia aniu jako Panele Multi Panele Mobilne Stacjonarne Obs uga 7 1) 7 1) ) Ekran dotykowy 7 7 1) 7 1) 7 1) 7 Ekran dotykowy i klawiatura Wy wietlacz TFT 7 7 STN Interfejsy PPI PROFIBUS PROFINET/Ethernet USB Funkcjonalno HMI System alarmowy Receptury Archiwizacja Skrypty Visual Basic Opcje 1) Taka jak wersja urz dzenia 2) Poprzez zintegrowane LED y 3) Tylko Mobile Panel 277, ale nie Mobile Panel 277F IWLAN i 277 IWLAN 4) Mobile Panel 277 IWLAN poprzez WLAN 5) Jako SIPLUS komponenty równie dla atmosfery agresywnej /kondensacji (www.siemens.com/siplus) 6) Jako SIPLUS komponenty równie dla rozszerzonego zakresu temp. (-25 C to +60 C) i agresywnej atmosfery/kondensacji (www.siemens.com/siplus) Panele SIMATIC W a ciwo ci 5

6 WinCC flexible Maksimum efektywno ci konfiguracji dla wszystkich aplikacji Oprogramowanie in ynierskie WinCC flexible zapewnia zintegrowan konfiguracj wszystkich paneli operatorskich SIMATIC, cznie ze stacjami wizualizacyjnymi na bazie PC. WinCC flexible zapewnia maksymalnie efektywn konfiguracj : biblioteki z gotowymi obiektami, kontrolkami, oraz inteligentne narz dzia do automatycznego t umaczenia tekstów w przypadku projektów wieloj zycznych. WinCC flexible jest dost pne w ró nych wersjach zró nicowanych pod k tem ceny i mo liwo ci. Istnieje kompatabilno c pomi dzy wersjami i s one optymalnie dopasowane do poszczególnych klas paneli operatorskich. Wi ksze pakiety programowe zawsze zawieraj opcje konfiguracji mniejszych pakietów. Istniej ce projekty mog by w prosty sposób konwertowane. Minimalizacja kosztów konfiguracji dzi ki technologii bloków technologicznych Zdefiniowane obiekty mog by centralnie przechowywane w formacie struktur w bibliotekach. WinCC flexible zawiera du liczb skalowalnych i dynamizowanych przez zmienne obiektów do tworzenia stacyjek. Zmiany w stacyjkach mog by przeprowadzane centralnie. Wprowadzone zmiany staj si aktywne wsz dzie, gdzie stacyjki zosta y u yte. To nie tylko oszcz dza czas, ale równie zapewnia spójno konfiguracji. Inteligentne narz dzia do efektywnej konfiguracji Tablicowe edytory upraszczaj generacj i przetwarzanie obiektów podobnego typu, np. zmiennych, tekstów lub alarmów. Z o one zadania konfiguracji takie, jak definicja cie ek ruchu s znacznie uproszczone dzi ki wykorzystaniu graficznej konfiguracji. Sterowanie w czasie rzeczywistym poprzez PROFINET IO Nowe panele operatorskie SIMATIC HMI serii 170 i 270 równie wspieraj obs ug PROFINET IO w czasie rzeczywistym. Dzi ki temu, krytyczne czasowo sterowania, np. zaimplementowane poprzez PROFIBUS z wykorzystaniem DP direct keys, s teraz równie mo liwe na bazie Industrial Ethernet. Opcje sterowania i wizualizacji Wizualizacja w WinCC flexible jest realizowana z wykorzystaniem przyjaznego interfejsu u ytkownika rodowiska Windows w oparciu o parametryzowane obiekty, jak równie bloki technologiczne. W a ciwo ci WinCC flexible Alarmy Innowacyjny interfejs konfiguracyjny bazuj cy na najnowszych technologiach programistycznych Biblioteki bloków funkcyjnych: stacyjki s swobodnie definiowalne i mog by centralnie modyfikowane Dynamiczne stacyjki Mo liwo konfiguracji inteligentnych narz dzi takich, jak graficzna nawigacja ekranów i ruch obiektów oraz dogodna konfiguracja danych masowych (np. edytor zmiennych), itp. Ochrona dost pu z nazw u ytkownika i has em Zarz dzanie recepturami System raportowania Rozbudowane wsparcie j zykowe: - Zarz dzanie 32 j zykami w projekcie - Biblioteki tekstowe i automatyczne t umaczenie - Prosty import/eksport tekstów do t umaczenia Indywidualna rozbudowa poprzez opcje: - Koncepcja Client/Server - Serwis i diagnostyka przez Internet - Komunikacja OPC server - Diagnostyka procesu - Logowanie oraz ledzenie czynno ci operatora i zmian w konfiguracji Alarmy mog by generowane w WinCC flexible jako alarmy dyskretne, alarmy analogowe oraz jako komunikaty w znaczeniu komunikatów Alarm_S generowanych bezpo rednio przez sterowniki SIMATIC S7. Dowolnie definiowane klasy alarmów mog by u ywane do definicji funkcji potwierdzania i wizualizacji klas alarmów. Logi and raporty WinCC flexible pozwala na tworzenie zale nych czasowo lub zdarzeniowo plików archiwalnych lub raportów. Wygl d raportów mo e by swobodnie modyfikowany. Ochrona dost pu Ochrona dost pu mo e by aktywowana, je eli jest to konieczne. Administratorzy mog tworzy grupy u ytkowników, które posiadaj okre lone uprawnienia. 6 WinCC flexible

7 Logowanie danych procesowych i alarmów Archiwizacja danych procesowych i alarmów z WinCC flexible/archives jest u ywana do rejestracji i oceny parametrów procesu. Etapy procesu s dokumentowane, wydajno oraz jako produktów jest monitorowana a powstaj ce usterki s zapisywane. Zarz dzanie recepturami Opcja WinCC flexible/recipes jest stosowana do zarz dzania recepturami, które zawieraj skojarzone dane maszynowe lub produkcyjne. Elastyczna rozbudowa poprzez opcje Zdalne utrzymanie upraszcza serwis i wsparcie techniczne Opcja WinCC zapewnia dost p do paneli operatorskich z interfejsem PROFINET/Ethernet z poziomu PC poprzez Internet Explorer. Z paneli operatorskich mog by równie wysy ane automatycznie do s u b utrzymania wiadomo ci poprzez serwer SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Kiedy korzystamy z bramki /komunikatów tekstowych, otrzymujemy dost p tak e do sieci i w krytycznych sytuacjach komunikaty tekstowe mog by wysy ane na telefony komórkowe. Funkcjonalno Client/server i wymiana danych w zak adzie Opcja WinCC pozwala panelom z interfejsem PROFINET komunikowa si mi dzy sob poprzez PROFINET/Ethernet lub Intranet/Internet. Diagnostyka b dów procesu zwi ksza niezawodno WinCC flexible/proagent zapewnia specjalistyczn diagnostyk procesu dla linii i zak adów, które s obs ugiwane przez SIMATIC S7. W przypadku wyst pienia usterki, ProAgent zbiera informacje o lokalizacji i przyczynie awarii i wspiera proces jej usuni cia. ledzenie i prosta walidacja Opcja WinCC flexible/audit spe nia istotne wymagania zawarte w regulacjach GMP (Good Manufacturing Practice) i FDA (Food and Drug Administration) zgodnie z 21 CFR (Code of Federal Regulations), Part 11, dla aplikacji podlegaj cych walidacji w przemy le farmaceutycznym. Tworzenie nowych wersji i ledzenie zmian Wszystkie zmiany w konfiguracji mog by rejestrowane jako przypisane do okre lonej wersji za pomoc opcji WinCC flexible/changecontrol. W ten sposób spe nione s wymagania GMP w zakresie zmian projektu sterowania. Niezale na od producentów komunikacja OPC W opcji WinCC flexible/opc server, Multi Panele s zdolne do komunikacji z ka d, kompatybiln z OPC aplikacj (np. MES, ERP, lub aplikacje biurowe) poprzez Ethernet TCP/IP. WinCC flexible 7

8 Panele przyciskowe SIMATIC Innowacyjne panele operatorskie Panele przyciskowe SIMATIC 1) mog by wykorzystywane przy konstrukcji konwencjonalnych pulpitów operatorskich zgodnie z zasad "wepnij i steruj" - s one gotowe do instalacji i wst pnie zmontowane. Wszystko, czego jeszcze potrzebujemy, to otwór monta owy i przewód komunikacyjny (PROFIBUS DP lub MPI) do po czenia ze sterownikiem. W ten sposób nie tracimy czasu na okablowanie, jak w przypadku konwencjonalnych rozwi za. Skrócenie czasu traconego na okablowanie ulega redukcji do 90% w porównaniu do tradycyjnych metod. Wszystko, czego jeszcze potrzebujemy, to wyci cie odpowiedniego otworu monta owego i pod czenie kabla komunikacyjnego (PROFINET, PROFIBUS DP, lub MPI). Panele przyciskowe SIMATIC mog by pod czane przez: PROFINET PROFIBUS DP jako stacje podrz dne z pr dko ci do 12 Mbit/s do dowolnego mastera DP (tak e firm trzecich) MPI do SIMATIC S7-200/-300/-400 (nie stosuje si do PP17-I PROFIsafe) PP17-I PROFIsafe Panele przyciskowe z 16 iluminowanymi przyciskami i wolnymi cyfrowymi wej ciami i wyj ciami, uzupe nionymi przez kana y wej ciowe fail-safe (F-DI) do prostych aplikacji wy cznika bezpiecze stwa. Z pomoc zintegrowanej komunikacji PROFIsafe, panel operatorski mo e by stosowany w uk adach fail-safe z SIMATIC S7-F-CPU 300/400 w aplikacjach prostych wy czników bezpiecze stwa. Do urz dzenia mo emy pod czy do 2/4 dwu-kana owych wy czników bezpiecze stwa. Sygna y bezpieczne spe niaj wymagania SIL3/ Category 4 (z PROFIBUS) lub SIL3/PL e, Category 3 (wz PROFINET). Wymiary zewn trzne i instalacyjne s takie same jak w PP17-I. W a ciwo ci paneli przyciskowych Zmontowane przyciski z d ugowiecznymi, wielokolorowymi diodami LED Wszystkie przyciski mog by u ywane jako pojedyncze prze czniki Zmienna cz stotliwo migania i regulowana intensywno wiecenia Do 16 DI/16 DO na pok adzie do elastycznej rozbudowy, np. dla przycisków lub lampek Perforowane wyci cia 22.5 mm do integracji standardowych elementów, np. przycisków, lampek, wy cznika bezpiecze stwa lub stacyjki Wsuwane etykiety Mog by instalowane obok i czone z panelami SIMATIC Centralny punkt dost powy Przyjazne serwisowanie - Bezobs ugowe, gdy nie potrzebuj baterii - Trwale wbudowane funkcje testowe takie, jak test lampek Dodatkowo w PP17-I PROFIsafe 1 do 4 kana ów F do wy czników stop z PROFIBUS, 1 do 2 kana ów F do wy czników stop z PROFINET Do 14 wolnych wej cyfrowych (zale nie od ilo ci pod czonych wy czników bezpiecze stwa) z PROFIBUS, 16 wolnych wej cyfrowych z PROFINET Do 14 wolnych wej cyfrowych (zale nie od ilo ci pod czonych wy czników bezpiecze stwa) z PROFIBUS, 8 wolnych wej cyfrowych z PROFINET 1) Panele przyciskowe s równie dost pne w wersji SIPLUS dla ekstremalnych warunków rodowiska (np. zastosowanie w atmosferze agresywnej/skraplanie). Wi cej informacji: Panele Push Button, PP17-I oraz PP17-II PP17-I PROFIsafe zainstalowany w stacji operatorskiej 8 Panele przyciskowe SIMATIC

9 Mikro panele SIMATIC Proste i tanie interfejsy operatorskie dla SIMATIC S7-200 PLC Sterowniki PLC serii S7-200 s kompaktowe, modularne i posiadaj ró ne porty komunikacyjne. Z tego powodu s one przystosowane do wielorakich zada z zakresu automatyki. Mikro-Panele s optymalnie przystosowane do wydajno ci i zakresu aplikacji sterowników S Panele te wyst puj w odmianie z wy wietlaczami tekstowymi, które s konfigurowane w SIMATIC Micro/WIN oraz jako panele operatorskie i panele dotykowe z wy wietlaczami graficznymi konfigurowanymi w WinCC flexible. Panel dotykowy TP 177micro posiada ekran 5.7'' STN z 4 odcieniami niebieskiego. Pionowa instalacja (portrait) zapewnia dodatkow mo liwo konfiguracji ekranów procesowych. Opcje pod czenia Mikro panele SIMATIC s pod czane do S7-200 za pomoc kabla MPI lub PROFIBUS. Dodatkowo mo liwa jest komunikacja multi-master, np. do pracy w sieci. Zestawienie urz dze SIMATIC TD 100C Ekran FSTN, 4 linie 14 swobodnie konfigurowanych przycisków Wygl d panela czo owego jest swobodnie konfigurowany SIMATIC TD 200 1) Ekran LC, 2 linie 8 klawiszy dowolnie konfigurowanych, 5 systemowych SIMATIC TD 200C 1) Ekran LC, 2 linie 20 dowolnie konfigurowalnych klawiszy Wygl d panela czo owego jest swobodnie konfigurowany Zestawienie urz dze TD 400C 2) Ekran LC z 4 liniami po 24 znaki ka da 15 dowolnie konfigurowanych klawiszy Wygl d panela czo owego jest swobodnie konfigurowany Urz dzenia konfigurowane w WinCC flexible SIMATIC OP 73micro Ekran 3 z grafik punktow 4 klawisze dowolnie konfigurowane, 8 systemowych SIMATIC TP 177micro Ekran 5.7 z grafik punktow Ekran dotykowy Mo liwa instlacja pionowa Wy wietlanie trendów 1) Jako SIPLUS komponenty równie dla rozszerzonego zakresu temp. (-25 C do +60 C) i agresywnej atmosfery/kondensacji (www.siemens.com/siplus) 2) Jako SIPLUS komponenty równie dla rozszerzonego zakresu temp. (-10 C do +60 C) i agresywnej atmosfery/kondensacji (www.siemens.com/siplus) Szczegó owe informacje o Mikro Panelach znajduj si pod adresem: Mikro panele SIMATIC 9

10 Panele mobilne SIMATIC Maksimum mobilno ci w sterowaniu i monitoringu Niezale nie od dziedziny przemys u lub aplikacji, panele mobilne oferuj kilka zalet, w przypadku gdy wymagana jest mobilno przy lokalnym sterowaniu maszyn lub linii, operatorzy maszyn lub in ynierowie mog pracowa dok adnie w miejscu, z którego maj najlepszy widok na miejsce pracy lub proces. W a ciwo ci paneli mobilnych Trwa a konstrukcja Ergonomiczne, kompaktowe i lekkie Elastyczne dzi ki pod czaniu pod napi ciem Wpinanie i wypinanie bez przerywania obwodu bezpiecze stwa (ze skrzynk przy czeniow Plus) Wyrafinowane funkcje bezpiecze stwa Wykrywanie punktu pod czenia Zintegrowane interfejsy: Szeregowy, MPI, PROFIBUS lub PROFINET/Ethernet Krótki czas uruchomienia po dokowaniu Nowo : Urz dzenie z 10" ekranem dotykowym do przejrzystej prezentacji z o onych wizualizacji procesowych Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja Dzi ki lekkiej wadze i por cznej, kompaktowej konstrukcji, panele mobilne s atwe w przenoszeniu. Umo liwiaj poza tym ró ne sposoby trzymania oraz mog by atwo obs ugiwane przez d u szy czas i to zarówno przez prawo jak i lewor cznych operatorów. Trwa a konstrukcja do zastosowania w przemy le Dzi ki konstrukcji o podwójnych ciankach i zaokr glonej obudowie, panele mobilne SIMATIC s wyj tkowo odporne na udary. Mog one na przyk ad, wytrzyma upadek z wysoko ci wi kszej ni metr. Wy cznik bezpiecze stwa jest szczególnie chroniony przez "ko nierz ochronny". Pozwala to zminimalizowa mo liwo niezamierzonego wyzwolenia funkcji bezpiecze stwa lub ryzyko zniszczenia w przypadku upadku urz dzenia. Panele mobilne SIMATIC s w pe ni odporne na kurz i ochlapanie wod (stopie ochrony IP65). Wysokie wymagania pod wzgl dem trwa o ci spe nione s równie w odniesieniu do skrzynek przy czeniowych i przewodu. Niezawodna i bezpieczna obs uga Obs uga odbywa si intuicyjnie poprzez ekran dotykowy lub klawiatur membranow, która zapewnia wyczuwaln reakcj nawet, gdy operator nosi r kawiczki. W celu obs ugi czynno ci i sterowania procesów wymagaj cych bardzo krótkich czasów reakcji, klawiatura membranowa i ekran dotykowy mog by równie pod czone bezpo rednio do rozproszonych I/O. Nawet dodatkowe elementy steruj ce mog by skonfigurowane jako klawisze bezpo rednie. Z pomoc opcjonalnego wieszaka, panel mobilny mo e by bezpiecznie przechowywany lub u ywany jako terminal stacjonarny. Innowacyjne rozwi zanie pod czania Panele mobilne s atwo pod czane do skrzynek przy czeniowych w dowolnym miejscu maszyny i s natychmiast gotowe do u ycia. Trwa e i bezpieczne skrzynki przy czeniowe ze stopniem ochrony IP65 mog by montowane gdziekolwiek, nawet na zewn trz szafek sterowniczych. Szybkie uruchamianie urz dzenia Panele mobilne charakteryzuj si szybkim uruchomieniem po pod czeniu do skrzynek przy czeniowych. Poprzez zastosowanie opcjonalnej baterii mo na jeszcze dodatkowo skróci czas uruchomienia paneli mobilnych, po ich krótkotrwa ym od czeniu do skrzynki przy czeniowej. Mobile Panel 177 (po lewej) lub 277 (po prawej) w a ciwy model dla ka dej aplikacji równie z PROFINET/Ethernet 10 Panele mobilne SIMATIC

11 Wykrywanie punktu pod czenia Panele mobilne SIMATIC mog by skonfigurowane w taki sposób, aby interfejs u ytkownika zmienia si w zale no ci od punktu pod czeniu. Punkt pod czenia jest wykrywany podczas pod czania panela mobilnego do skrzynki przy czeniowej. Pozwala to na podejmowanie przez operatora dzia a przewidzianych dla wybranego punktu pod czenia. Zintegrowane interfejsy Panele mobilne s oferowane z interfejsem PROFIBUS i PROFINET/ Ethernet. Kabel przy czeniowy mo e mie d ugo do 25 m. Zintegrowane interfejsy posiadaj mo liwo wspó pracy nawet z obcymi sterownikami. Skrzynki przy czeniowe PROFINET mog by pod czane w szeregu ze zintegrowanymi prze cznikami. Wyrafinowana koncepcja bezpiecze stwa Panele mobilne SIMATIC oferuj opcj wykorzystania funkcji bezpiecze stwa w dowolnym punkcie maszyny lub linii na bazie urz dze mobilnych. Posiadaj one dwa 3-stopniowe przyciski potwierdzaj ce, które zapewniaj ochron personelu i maszyn w sytuacjach krytycznych. 3-stopniowe przyciski potwierdzaj ce s zintegrowane z uchwytem z ty u urz dzenia. Modele urz dze z dodatkowym wy cznikiem STOP mog by wpinane, za pomoc skrzynek przy czeniowych, w obwód wy cznika bezpiecze stwa maszyny lub linii. W ten sposób, przycisk STOP oferuje funkcjonalno wy cznika bezpiecze stwa, ale jednocze nie dzi ki szaremu kolorowi odró nia si wizualnie od tradycyjnych wy czników bezpiecze stwa co pozwala na unikni cie pomy ek. Przycisk STOP i 3-stopniowe przyciski potwierdzaj ce s po czone w obwodzie podwójnym zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa (EN ). Oznacza to, e urz dzenia te spe niaj kategori bezpiecze stwa 3 zgodnie z norm EN Pod czanie do jednego punktu maszyny Skrzynka przy czeniowa "Basic" jest wykorzystywana do pod czania panela mobilnego SIMATIC z przyciskiem STOP do jednego punktu linii. Od czenie urz dzenia skutkuje otwarciem obwodu wy cznika bezpiecze stwa i wyzwoleniem funkcji bezpiecze stwa. Ró ne pod czenia do wielu stacji maszyny lub linii Je eli stosuje si panel mobilny z przyciskiem STOP w po czeniu ze skrzynk przy czeniow "Plus", to mo na skonfigurowa uk ad, w którym panel mobilny mo e by pod czany do ró nych punktów przy czeniowych. Kiedy panel mobilny jest pod czony, urz dzenie jest w czone w obwód wy cznika bezpiecze stwa. Obwód wy cznika bezpiecze stwa pozostaje zamkni ty niezale nie od tego, czy panel mobilny jest pod czony, czy od czony. Je eli Panel Mobilny jest od czany podczas pracy, to obwód wy cznika bezpiecze stwa w skrzynce przy czeniowej Plus jest automatycznie zamykany, co zapobiega wyzwoleniu funkcji bezpiecze stwa. Skrzynki przy czeniowe Plus s równie dost pne w wersji SIPLUS do pracy w ekstremalnych warunkach otoczenia (np. do stosowania w agresywnej atmosferze/przy kondensacji). Wi cej informacji: Ró ne pod czenia do wielu stacji za pomoc Mobile Panel 177 na magistrali PROFIBUS Panele mobilne SIMATIC 11

12 Panele Mobilne SIMATIC Maksimum mobilno ci w sterowaniu i monitoringu bezprzewodowo i w pe ni bezpieczne Panele mobilne SIMATIC 277(F) IWLAN s wiatow nowo ci na polu sterowania i monitoringu: bezprzewodowe panele operatorskie z pe n funkcjonalno ci HMI. Dost pne s w dwóch wersjach: jako operatorskie urz dzenie bezprzewodowe bez funkcji bezpiecze stwa oraz z funkcjami bezpiecze stwa. Obszar WLAN i zakres efektywny Obszar WLAN to taki obszar na terenie zak adu, w którym panel operatorski mo e si komunikowa z punktami dost pu poprzez bezprzewodow sie lokaln. Certyfikowane bezpiecze stwo SIMATIC Mobile Panel 277F IWLAN posiada dwa przyciski potwierdzaj ce i jeden wy cznik bezpiecze stwa. Aby zapewni funkcje bezpiecze stwa musimy pod czy panel do bezpiecznego SIMATIC F-CPU. W tym wypadku zalecane jest tak e zastosowanie sieci SIMATIC Industrial Wireless LAN. Przystosowanie urz dze do szczególnie wysokich wymaga bezpiecze stwa zosta o przetestowane i jest certyfikowane przez TÜV (SIL 3). Definiowane zakresy efektywne Oprogramowanie SIMATIC WinCC flexible pozwala na definicj obszarów, w których mo liwe jest sterowanie maszyn. W obszarach tych, urz dzenie jest identyfikowane poprzez transpondery. Zapewnia to odpowiedzialn obs ug i jasne przypisanie odpowiednich ekranów i praw dost pu do dowolnych punktów maszyny. Zale ne od lokalizacji zachowanie mo e by równie definiowane dla SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN (bez funkcji bezpiecze stwa). W tym wypadku transponder mo e wyznacza strefy, w których dzia aj specyficzne funkcje, np. automatyczne wy wietla si ekran lub operator uzyskuje specyficzne prawa. Trwa o w trudnych warunkach przemys owych Dzi ki stopniu ochrony IP65 i odporno ci na upadek z wysoko ci ponad jednego metra, urz dzenie mo e by optymalnie wykorzystane w trudnych warunkach przemys owych. Wytrzyma e baterie mog by wymieniane bez przerywania pracy, co zapewnia bezproblemowe dzia anie. 1 Punkt dost pu jest bramk pomi dzy sieci WLAN a PROFINET 2 Obszar WLAN, w którym mo liwa jest komunikacja z punktem dost pu 3 Mobile Panel w obszarze efektywnym/strefie Gdy tylko nawi zana zostanie komunikacja PROFIsafe pomi dzy sterownikiem, a panelem operatorskim w obszarze WLAN, wy cznik bezpiecze stwa na panelu operatorskim staje si aktywny. Bezpieczna obs uga maszyny z wykorzystaniem przycisków potwierdzaj cych mo liwa jest tylko wtedy, gdy panel operatorski zaloguje si w obszarze efektywnym (definiowanym przez transpondery) w obszarze WLAN. Urz dzenie ma kategori bezpiecze stwa SIL 3 dzi ki zachowaniu wysokich standardów bezpiecze stwa z powodu jej wysokich wymaga. G_ST80_XX_0338 Mobile Panel 277F IWLAN (po lewej) 277 IWLAN 12 Panele Mobilne SIMATIC

13 Panele Basic SIMATIC Ekonomiczne sterowanie i monitoring do prostych aplikacji Jako procesu mo e zosta znacz co poprawiona za pomoc wizualizacji i to nawet w przypadku ma ych maszyn lub prostych aplikacji, gdy interfejs operatorski by cz sto pomijany ze wzgl du na koszty. Nowe panele Basic SIMATIC oferuj podstawow funkcjonalno HMI w atrakcyjnej cenie i dzi ki temu otwieraj nowe mo liwo ci w konstrukcji maszyn. Czytelna prezentacja na wysokokontrastowych kolorowych wy wietlaczach Panel Basic SIMATIC s dost pne z ekranami dotykowymi 10" i 15". Urz dzenie z ekranem 10" posiada tak e dowolnie konfigurowane przyciski. Dzi ki stopniowi ochrony IP65, panele Basic s przystosowane do pracy w trudnym rodowisku. W a ciwo ci paneli Basic Sprawdzona jako SIMATIC Idealne do prostych zada wizualizacji Wy wietlacz dotykowy do intuicyjnej obs ugi Dowolnie konfigurowane klawisze Wersje do pod czenia sieci PROFINET/Ethernet lub PROFIBUS Kompatybilne w gór z projektami WinCC flexible Kompatybilne instalacyjnie z panelami i multi panelami SIMATIC Zintegrowana funkcjonalno Funkcje programowe s niezale ne od rozmiaru ekranu: system sygnalizacji, zarz dzanie recepturami, funkcjonalno wykresów oraz prze czanie j zyków s dost pne we wszystkich przypadkach. Ró ne opcje komunikacji Panele Basic komunikuj si standardowo za pomoc PROFINET/ Ethernet lub PROFIBUS. Zabezpieczona rozbudowa Panele Basic s konfigurowane w WinCC flexible. Dzi ki temu istniej ce projekty, mog by w przypadku potrzeby rozbudowy, by transferowane na inne panele SIMATIC, Multi Panele, jak równie PC. Dopasowane otwory instalacyjne paneli Basic, paneli i Multi Paneli pozwalaj wyposa y t sam maszyn w urz dzenie HMI o poziomie funkcjonalno ci wymaganym przez klienta lub zmieni panel Basic na bardziej wydajny panel operatorski SIMATIC w okresie pó niejszym. Urz dzenia o mniejszej przek tnej ekranu b d wprowadzane do oferty sukcesywnie. Panele Basic SIMATIC 13

14 Panele SIMATIC seria 70 Ekonomiczne sterowanie z trwa klawiatur Panele SIMATIC serii 70 1) s tanimi urz dzeniami z kategorii graficznych paneli operatorskich. S one idealnie przystosowane do drobnych zada HMI. Wy wietlacze z grafik punktow mog by u ywane do graficznej prezentacji procesów z wykorzystaniem, np. map bitowych lub wykresów s upkowych. W celu osi gni cia doskona ej czytelno ci, nawet z wi kszej odleg o ci, rozmiary czcionek mog by dowolnie ustawiane. Do opisu klawiszy funkcyjnych mo na u ywa grafiki zamiast tekstów. Pozwala to na stworzenie intuicyjnego interfejsu u ytkownika. Po czenie ze sterownikiem Panele OP 73 i OP 77A mog by pod czane do sterowników SIMATIC S7-200/-300/-400. Wersja OP 73micro zosta a specjalnie zaprojektowana dla SIMATIC S Dost pne s tak e sterowniki do pod czenia ró nych kontrolerów do panela OP 77B, wyposa onego od razu w niezb dne interfejsy znajduj si ju na pok adzie. Seria 70 obejmuje trzy urz dzenia: SIMATIC OP 73 z 3" wy wietlaczem graficznym (160 x 48 pikseli) SIMATIC OP 77A i OP 77B z 4,5 wy wietlaczem graficznym (160 x 64 pikseli) Jako najmocniejszy panel z rodziny 70, OP 77B posiada najwi cej funkcji i wi cej opcji komunikacji ni OP 73 i OP 77A. W a ciwo ci paneli SIMATIC serii 70 3" lub 4.5" punktowy wy wietlacz graficzny umo liwiaj cy wy wietlanie map bitowych i wykresów s upkowych Kompaktowa konstrukcja (otwory instalacyjne identyczne z modelami poprzednimi OP3 lub OP7) Wbudowane interfejsy MPI i PROFIBUS 5 j zyków online, równie te zapisywane znakami azjatyckimi lub cyrylic Mo liwo stosowania graficznych etykiet dla klawiszy Nowe, wydajne funkcje, np. pe na koncepcja alarmów ze swobodnie definiowanymi klasami Dodatkowe opcje komunikacyjne w OP 77B OP 77B posiada interfejs USB do pod czenia drukarki lub do transferu projektu. Projekt mo e równie by transferowany do urz dzenia poprzez interfejs RS 232 lub z centralnej lokalizacji poprzez MPI lub PROFIBUS. Zdalny transfer konfiguracji, np. poprzez modem lub SIMATIC TeleService, oszcz dza czas i pieni dze podczas serwisowania. Proste zarz dzanie danymi w OP 77B Za pomoc standardowej karty pami ci multimedia card, pami dost pna dla danych recepturowych i kopii projektu OP 77B mo e zosta znacz co rozbudowana. Receptury zapisane w plikach CSV mog by dalej przetwarzane na PC w np. Excelu. Funkcje Backup i Restore obejmuj ce ca y projekt pozwalaj na atw wymian panela w przypadku jego awarii. 1) Panele serii 70 s równie dost pne w wersji SIPLUS przystosowanej do pracy w ekstremalnych warunkach otoczenie (np. w agresywnej atmosferze/przy kondensacji). Wi cej informacji mo na znale na: 14 Panele SIMATIC seria 70

15 Panele SIMATIC seria 170 Uniwersalne rozwi zanie o szerokim zakresie funkcji bazowych Panele dotykowe i operatorskie serii 170 1) okaza y si w a ciwym rozwi zaniem dla sterowania i monitoringu w ma ych aplikacjach. Urz dzenia serii 177 reprezentuj uniwersalne jednostki o wy szej wydajno ci, zwi kszonej pami ci i wy szej rozdzielczo ci. Urz dzenia wy szego rz du posiadaj nieulotny bufor alarmów, a panele z kolorowym ekranem maj równie interfejs PROFINET/Ethernet. SIMATIC TP 177A Sterowanie i monitoring za rozs dn cen Panel dotykowy TP 177A charakteryzuje szczególnie korzystny wspó czynnik ceny do wydajno ci. Umo liwia on wykorzystanie urz dzenia graficznego z intuicyjn obs ug dotykow nawet w ma ych projektach i przy niskim bud ecie. budow, a mimo tego oferuje prawie o jedn trzeci wi ksz powierzchni wizualizacji ni porównywalne urz dzenia na rynku. W a ciwo ci TP 177A Ekran graficzny 5.7" STN, odcienie niebieskiego (4) Mo liwa instalacja w pionie (portret) (rozdzielczo 240 x 320 pikseli) System alarmów ze swobodnie definiowanymi klasami alarmów (alarmy statusu/usterki) s u cymi do zdefiniowania post powania przy potwierdzaniu i prezentacji zdarze Grafika wektorowa Funkcje prze czników, kontrolek, ochrony has em, synoptyki, wykresy s upkowe, pola wej ciowe/ wyj ciowe, predefiniowane teksty, itp. Receptury Wyd u ony czas pod wietlania SIMATIC TP 177B i OP 177B Intuicyjne i innowacyjne TP 177B i OP 177B s dost pne z wy wietlaczami STN w 4-odcieniach niebieskiego lub o 256-kolorach. OP 177B z dodatkow klawiatur membranow zosta zaprojektowany z my l o aplikacjach, które nie mog pracowa bez klawiatury mechanicznej. Panele te posiadaj mocn konstrukcj i dzi ki temu s przystosowane do zastosowania w przemy le. Cech specjaln OP 177B jest uzupe nienie klawiatury ekranem dotykowym. W a ciwo ci TP 177B i OP 177B Wybór pomi dzy obs ug dotykow i klawiatur. OP 177B czy w sobie oba typy obs ugi Nieulotny bufor komunikatów (bez baterii, dzi ki temu bezobs ugowy) Klawisze funkcyjne mog by kojarzone z funkcjami systemowymi i konfigurowane jako direct keys 2 MB pami ci u ytkownika plus dodatkowa zintegrowana pami receptur Wbudowany interfejs PROFIBUS 12 MB Wersje z ekranem kolorowym posiadaj dodatkowo interfejs PROFINET/ Ethernet Z cze kart Multi Media Card Interfejs USB, np. do pod czenia drukarki W a ciwo ci TP 177B 4" 4.3" ekran dotykowy TFT z 256 kolorami w formacie szerokoekranowym 16 : 9 (480 x 272 pikseli) Po czenie ekranu dotykowego i klawiszy PROFIBUS i PROFINET w niezwykle atrakcyjnej cenie Regulowane pod wietlenie ( %) TP 177B z wy wietlaczem 4" w formacie szerokoekranowym jest nowym urz dzeniem. Charakteryzuje si kompaktow 1) Panele serii 170 s równie dost pne w wersji SIPLUS do stosowania w ekstremalnych warunkach otoczenia (np. agresywna atmosfera/kondensacja). Wi cej informacji znajduje si na: Panele SIMATIC seria

16 Panele SIMATIC seria 270 Uniwersalne urz dzenia z wysokokontrastowymi ekranami TFT Oparte na systemie operacyjnym Windows CE, urz dzenia serii 270 1) oferuj innowacyjny interfejs operatorski po czony z przetestowanymi zaletami paneli operatorskich: trwa o ci, stabilno ci i prostym dost pem. Konfiguracja z u yciem WinCC flexible daje mo liwo wykorzystania wielu opcji innowacyjnej automatyki i sterowania. Standardowe interfejsy sprz towe i programowe zapewniaj wi ksz elastyczno i otwarto oraz dost p do rodowiska biurowego. Na przyk ad dane archiwalne, mog by przesy ane bezpo rednio do Excela i tam dalej przetwarzane. SIMATIC TP 277 Panel dotykowy SIMATIC TP 277 do aplikacji na poziomie maszyn posiada wy wietlacz 6" TFT i oferowany jest w nowym wygl dzie. Panele te wyró nia optymalna wydajno, a w ich wyposa eniu znajduj si interfejsy USB, MPI/DP i PROFINET/Ethernet. Pami u ytkownika o pojemno ci 4MBytes mo e by rozbudowana na potrzeby archiwizacji i receptur poprzez Multi Media Card. W a ciwo ci TP/OP 277 Standardowe interfejsy zapewniaj ce wi ksz elastyczno - Z cze kart Multi Media Card do rozbudowy pami ci lub na dodatkowe interfejsy - PROFINET/Ethernet - Zintegrowany interfejs USB dla peryferii I/O, obs ugiwanych przez Windows CE (klawiatura, mysz, drukarka) Nieultona pami danych Standardowy format zapisu plików Windows CSV do dalszego przetwarzania za pomoc innych narz dzi Skrypty Visual Basic Archiwizacja, receptury SIMATIC OP 277 Panele operatorskie SIMATIC OP 277 sa obs ugiwane przez klawiatur membranow i oferuj tak sama funkcjonalno jak TP277. 1) Panele TP/OP 270 s równie dost pne w wersji SIPLUS do stosowania w ekstremalnych warunkach otoczenia (np. agresywna atmosfera/kondensacja). Wi cej informacji znajduje si na: 16 Panele SIMATIC seria 270

17 Multi Panele SIMATIC serii 170/270/370 Wi cej ni tylko sterowanie i monitoring Dzi ki Windows CE, multifunkcjonalne platformy oferuj otwarto i elastyczno PC w po czeniu z trwa ym, kompaktowym i optymalnym kosztowo sprz tem. Multi Panele SIAMTIC, bez dysku twardego i wentylatora, mog by stosowane do wizualizacji nawet w rodowiskach zapylonych i z wysokimi drganiami, gdzie stosowanie PC jest ograniczone. Multi Panele1) charakteryzuj si wysok wydajno ci, otwarto ci i mo liwo ciami rozbudowy oraz pozwalaj na integracj dodatkowych aplikacji programowych opartych na standardowym Windows CE. Oznacza to, e Multi Panele mog czy kilka funkcji automatyki na jednej platformie. Za pomoc Microsoft Pocket Internet Explorer ( w pakiecie) mog by wy wietlane np. dokumenty HTML z instrukcjami obs ugi. Indywidualna rozbudowa funkcjonalna Dodatkowe funkcje mog by konfigurowane za pomoc skryptów Visual Basic. Na przyk ad operacje logiczne, p tle i warunki mog by równie wykonywane poza sterownikiem. Bardziej z o one rozszerzenia funkcjonalne spe niaj ce wymagania klientów mog by implementowane poprzez kontrolki ActiveX. Opcja WinAC MP stanowi programowy PLC pod Windows CE. WinAC MP pracuje jednocze nie z WinCC flexible. Dzi ki temu Multi Panele staj si ekonomicznymi rozwi zaniami dla zada wizualizacji i sterowania. W zwi zku z tym, e Multi Panele nie posiadaj wentylatorów i nap dów dyskowych s one niezwykle trwa e. Dane procesowe s automatycznie zapisywane w przypadku awarii zasilania. WinAC MP jest dost pne w wersji zoptymalizowanej do wydajno ci Multi Paneli. Programowanie i konfiguracja odbywa si za pomoc STEP 7. Peryferia I/O s pod czane do sterownika poprzez PROFIBUS DP. WinAC MP mo e by kupowane osobno lub w ekonomicznych pakietach razem z Multi Panelem. Centralne zarz dzanie danymi lub projektem Wspó praca ze rodowiskiem biurowym jest mo liwa dzi ki pod czeniu Multi Paneli do sieci PROFINET/Ethernet. Archiwa i receptury mog by zapisywane i zarz dzane centralnie na komputerze wy szego poziomu, a dane mog by wymieniane bez problemów. Do wydruków, Multi Panele mog u ywa drukarek sieciowych. W a ciwo ci Multi Paneli Trwa a konstrukcja i brak elementów ruchomych Dokumenty HTML mog by otwierane z poziomu aplikacji HMI poprzez Internet Explorer Du a pojemno pami ci; mo liwa dalsza rozbudowa pami ci poprzez karty, np. na archiwa, receptury i materia backup/restore Wbudowane interfejsy MPI, PROFIBUS, PROFINET/Ethernet i USB Jasny wy wietlacz TFT z 64 K kolorów Mo liwa modu owa rozbudowa o opcje, np. - SIMATIC WinAC MP - OPC server dla niezale nej komunikacji - do zdalnego utrzymania i serwisu poprzez Intranet/Internet - do realizacji funkcjonalno ci klient/ - serwer - ProAgent do wizualizacji b dów diagnostycznych procesu - Audyt do ledzenia i prostej walidacji 1) Multi Panele s równie dost pne w wersji SIPLUS do stosowania w ekstremalnych warunkach otoczenia (np. agresywna atmosfera/kondensacja). Wi cej informacji mo na znale na: Multi Panele SIMATIC serii 170/270/370 17

18 SIMATIC Multi Panels serii 170/270/370 SIMATIC MP 177 MP 177 zosta przygotowany jako wprowadzenie do ca ej rodziny Multi Paneli. Jest on ju wyposa ony w innowacyjny system Windows CE 5.0 i funkcjonalnie odpowiada wi kszemu MP 277. Dotykowy ekran TFT o wysokiej rozdzielczo ci obs uguj cy 64 K kolorów ma przek tn 5.7". W przypadku aplikacji, które nie wymagaj archiwizacji i skryptów, MP 177 stanowi atrakcyjn cenowo alternatyw dla MP 277. Panel ten ma wbudowane interfejsy PROFINET/Ethernet, PROFIBUS DP/MPI (RS484/422) oraz USB. Tak jak w przypadku MP 277, nieulotny bufor komunikatów oferuje korzy ci zarówno operatorom jak i serwisantom. SIMATIC MP 277 Z opcj tworzenia archiwów i integracji dodatkowych funkcji poprzez skrypty VB, panel MP 277 jest przystosowany do bardziej wymagaj cych zada. Multi Panele MP 277 s dost pne w wariantach: 7.5" ekranem dotykowym 7.5" wy wietlaczem i klawiatur membranow 10.4" ekranem dotykowym 10.4" wy wietlaczem i klawiatur membranow SIMATIC MP 377 Multi Panele MP 377 spe niaj najwy sze wymagania wydajno ciowe stawiane z o onym aplikacjom. S one wyposa one w innowacyjny system Windows CE 5.0. W porównaniu do poprzedniej wersji MP 370, osi gni to znacznie poprawion wydajno. Nieulotny bufor komunikatów zapewnia korzy ci operatorom jak równie serwisantom. Odk d stosowane s najnowsze technologie w zakresie interfejsów (PROFINET, 2 x USB 2.0, z cze kart MMC/SD), panele te zapewniaj maksimum bezpiecze stwa inwestycji. Multi Panele MP 377 s dost pne w nast puj cych wariantach: 12" ekranem dotykowym 12" wy wietlaczem i klawiatur membranow 15" ekranem dotykowym 19" ekranem dotykowym Informacje o wersji urz dzenia z pe n ochron IP65 znajduj si na stronie 21. Wy wietlacz TFT o wysokiej rozdzielczo ci obs uguje 64 K kolorów. Wy wietlacz TFT o wysokiej rozdzielczo ci obs uguje 64 K kolorów. Zintegrowany Microsoft Media Player zapewnia funkcjonalno multimedialn i wy wietlanie plików video. Dodatkowo pliki Internet Explorera, Worda, tablice Excela, oraz dokumenty PDF mog by wy wietlane w przegl darkach Microsoft. Akcesoria dla Multi Paneli SIMATIC Dodatkiem do Multi Paneli jest odporny koncentrator USB, posiadaj cy stopie ochronyip65, który posiada 4 interfejsy dost pne zarówno od frontu jak i od ty u. Pozwala on na szybkie pod czenie takich urz dze I/O jak pami ci USB i drukarki, bez potrzeby otwierania drzwi szafy sterowniczej. 18 SIMATIC Multi Panels serii 170/270/370

19 SIMATIC Thin Clients Tanie stacje operatorskie w systemach rozproszonych Thin Clients s tanimi terminalami operatorskimi, które zapewniaj funkcjonalno paneli lokalnych w du ych lub rozleg ych systemach i dzi ki temu przyczyniaj si do lepszego monitorowania, obs ugi i produktywno ci zak adu. SIMATIC Thin Clients s tanimi stacjami operatorskimi, które mog by stosowane w du ych zak adach jako dodatkowe stacje dla paneli SIMATIC lub Panel PC. Jako zdalne terminale operatorskie, pozwalaj one na korzystanie z aplikacji SCADA, biurowych lub funkcjonalno ci IT bezpo rednio przy maszynie i dodatkowym po czeniu HMI. S one kompatybilne z Multi Panelami o tych samych rozmiarach. Obs uga SIMATIC Thin Clients jest mo liwa poprzez ekran dotykowy lub zewn trzn klawiatur i mysz pod czone do z cza USB. Stacje SIMATIC Thin Clients zawsze komunikuj si z wykorzystaniem (kopia ekranu panela na ekranie klienta) lub jako standardowy Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol) z hostem (SIMATIC Panel, Panel PC lub serwer), i dzi ki temu nie wymagaj adnej instalacji, licencji lub dodatkowego oprogramowania. Nawet wi ksze odleg o ci do hostów mog by mostkowane przez Ethernet. atwa konfiguracja SIMATIC Thin Clients wymagaj jedynie nadania adresu IP. Lokalna instalacja oprogramowania lub konfiguracja nie jest wymagana. Synoptyki i interfejs u ytkownika s zapewnione przez host. Dlatego te, stacje/terminale klientów nie maj zaimplementowanej funkcji backup i restore, a koszty urz dzenia s dzi ki temu odpowiednio niskie. Wysoki stopie odporno ci Jako zdalny terminal operatorski bez dysku twardego i wentylatora, urz dzenie mo e pracowa bezpo rednio przy maszynach wymagaj cych szczególnie wysokiej odporno ci mechanicznej (np. odporno na drgania).. SIMATIC Thin Client Miejscowa funkcjonalno hosta Aplikacje HMI takie jak WinCC lub WinCC flexible, jak równie aplikacje biurowe takie, jak MS-Excel lub SAP moga by obs ugiwane bezpo rednio na terminalu SIMATIC Thin Client pracuj cym lokalnie poprzez po czenie RDP. W odró nieniu od przegl darek Microsoft CE Office Viewers, dane mog w nich by zapisywane. RDP jest standardowym protoko em, wspieranym przez wszystkie systemy operacyjne Windows. Zintegrowana komunikacja Stacje SIMATIC Thin Clients mog by czone w sie PROFINET/ Ethernet. Po czenia o d ugo ci do 100 m (a nawet d u sze z u yciem switch ów) mog by mostkowane. Zyskujemy zatem po czenia znacznie d u sze ni w konwencjonalnych panelach operatorskich po czonych przez USB-DVI. Typowe aplikacje SIMATIC Thin Client WinCC, zainstalowana na serwerze, mo e by wy wietlana i obs ugiwana na Thin Clients jako Remote Desktop Protocol (RDP). Thin Clients potwierdzaj swoj warto jako trwa e i tanie rozproszone stacje operatorskie. Thin Clients z pe n ochron IP65 zapewnia obs ug operatorsk nawet w zanieczyszczonym otoczeniu. WinCC flexible, zainstalowana na SIMATIC Multi Panelu lub SIMATIC PC, mo e by wy wietlana i obs ugiwana na Thin Clients z wykorzystanie opcji W tym przypadku, Thin Clients mog by równie u ywane jako tanie stacje operatorskie. Mo e to by korzystne rozwi zanie, gdy ten sam proces wymaga nadzoru z kilku lokalizacji. Dost p do stron HTML w sieci jest mo liwy dzi ki wbudowanej przegl darce internetowej. Thin Clients potwierdzaj swoj warto w tym wypadku jako dodatkowe terminale web do Intranetu/ Internetu. 10" 15" Ekran TFT, 64 K kolorów TFT, 64 K kolorów Rozdzielczo 640x480 (VGA) 1024x768 (XGA) Instalacja kompatybilna z Interfejsy Po czenia terminalowe Po czenie Web Stopie ochrony MP 277 (10"), MP 370 (12") MP 370 (15") USB ((z ty u), PROFINET/Ethernet, Zasilanie 24 V RDP (Microsoft) HTML, HTTP, Java Script czo o: IP54, IP65 (opcja) SIMATIC Thin Clients 19

20 Panel SIMATIC z frontami ze stali nierdzewnej Pomaga spe ni najwy sze wymagania bezpiecze stwa i higieny Panele z ekranami dotykowymi i frontami ze stali nierdzewnej zosta y zaprojektowane na potrzeby przemys u spo ywczego, browarniczego i tytoniowego. Spe niaj one norm DIN EN "Maszyny do przetwarzania ywno ci wymagania bezpiecze stwa i higieny". Wymiary zewn trzne i wymiary otworu monta owego odpowiadaj wymiatom urz dze standardowych. Zoptymalizowany profil ramki tylko nieznacznie wystaje przed czo o szafy. W a ciwo ci paneli z frontem ze stali nierdzewnej atwiejsze czyszczenie dzi ki odpornej i trwa ej p ycie czo owej ze stali nierdzewnej o g adkiej powierzchni Zoptymalizowana konstrukcja ramki z minimalnymi przet oczeniami u atwiaj cymi odprowadzanie p ynów Minimalna liczba rowków i szczelin jak równie zwi kszona odporno na rodki dezynfekuj ce Materia uszczelki dopuszczony dla kontaktu z ywno ci (uszczelka zgodna z FDA 21 CFR ) Ochrona wy wietlacza przed zanieczyszczeniami Front urz dzenia zgodny z DIN EN Folia dekoracyjna testowana na reakcj na substancje chemiczne zgodnie z DIN 42115, Part 2 Stopie ochrony IP66 (IP66K) Dopuszczenie ATEX Cechy specjalne paneli SIMATIC z frontem ze stali nierdzewnej Front TP 177B kolor PN/DP INOX MP " Touch INOX MP " Touch INOX Panel PC 677B INOX Materia Stal nierdzewna , folia polyesterowa/polerowane wyko czenie, ziarnisto 240 Uszczelka Cechy specjalne Warunki otoczenia Stopie ochrony Temperatura otoczenia podczas pracy Wilgotno wzgl dna Temperatura transportu/sk adowania Dopuszczenia Od czo a: IP66K, NEMA 4, 4 x i 12, od ty u: IP20 EPDM Optymalizowana konstrukcja ramki, pochy e powierzchnie Od czo a: IP66K, NEMA 4, 4 x i 12, od ty u: IP20 Od czo a: IP66K, NEMA 4, 4 x i 12, od ty u: IP20 Od czo a: IP66K, od ty u: IP20 Pionowy monta : C; maks. stopie pochylenia: +/- 35 : C +5 C C w maks. konfiguracji Max. 85 % (bez kondensacji) -20 C C FM Klasa 1 Div 2, culus, CE, C-Tick, Ex-Zone 2/22 FM Klasa 1 Div 2, culus, CE, C-Tick, Ex-Zone 22 FM Klasa 1 Div 2, culus, CE, C-Tick, Ex-Zone 2/22 culus, CE Wymiary P yta czo owa W x H (w mm) 212 x x x x 310 Otwór instalacyjny 198 x x x x 296 W x H (w mm) Waga ok. 1.5 kg ok. 4.2 kg ok. 7 kg ok. 15 kg Cechy specjalne Ramka dociskaj ca od strony tylnej 20 Panel SIMATIC z frontami ze stali nierdzewnej

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci Komputery biurkowe HP Wi cej korzy ci Seria komputerów HP Compaq Business Desktop pozwala łatwo wybrać komputer biurkowy idealnie spełniaj cy specyficzne wymagania biznesowe. mała firma rednia firma du

Bardziej szczegółowo

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens.

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens. SIMATIC WinCC flexible Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI www.siemens.pl/hmi SIMATIC WinCC flexible Nowoczesność rozwiązań, pewność inwestycji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo