Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga"

Transkrypt

1

2 Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo, przez ca y ten czas nie trac nic ze swojej innowacyjno ci. Ostatnim tego przyk adem mo e by prezentowany w tej broszurze najnowocze niejszy obecnie na wiecie, bezprzewodowy Mobile Panel. Cech wyró niaj c tego urz dzenia s funkcje realizowane poprzez sie bezprzewodow LAN. Tylko produkty SIMATIC mog zaoferowa tak wysoki stopie elastyczno ci i prostoty obs ugi w po czeniu z bezpiecze stwem pracy. Korzystaj c z SIMATIC HMI, naszej pe nej oferty w zakresie nadzoru operatorskiego i monitoringu, mo na zarz dza procesem i utrzymywa swoje maszyny i zak ady w stanie optymalnym. Niezale nie od rodzaju przemys u lub aplikacji: panele operatorskie SIMATIC zapewniaj interfejs pomi dzy cz owiekiem a maszyn i oferuj maksimum przejrzysto ci. Trwa e, kompaktowe i wszechstronne mog by integrowane z dowolnym systemem produkcyjnym i automatyki w dowolnej chwili. Oferta paneli SIMATIC obejmuje wszystkie wersje: od prostych paneli operatorskich do mobilnych i stacjonarnych paneli oraz elastycznych Multi Paneli. Urz dzenia z interfejsem PROFINET s stosowane w rozwi zaniach, które wykorzystuj Industrial Ethernet jako standard w automatyce. Panele operatorskie SIMATIC s cz ci koncepcji Totally Integrated Automation (TIA), unikalnej na skal wiatow, pe nej oferty produktów i systemów automatyki dla ca ego przemys u. Dzi ki unikalnej integracji TIA zyskujemy na przejrzysto ci, ograniczeniu kosztów in ynieringu i dzi ki temu na znacz cym ograniczeniu kosztów ca o ciowych. Warto, wi c zaufa panelom operatorskim SIMATIC! Zapewni one w a ciwe rozwi zanie dla dowolnej aplikacji, która mo e sterowa nawet najbardziej z o onymi procesami i zwi ksz dost pno a dzi ki temu produktywno fabryki. Panele operatorskie SIMATIC s idealnie zaprojektowane do globalnego stosowania. W trakcie pracy mo na wybra pi zdefiniowanych wcze niej j zyków, w ród których mog by nawet j zyki azjatyckie oraz cyrylica. Innowacyjne oprogramowanie konfiguracyjne i wizualizacyjne SIMATIC WinCC flexible umo liwia atw konfiguracj w kilku j zykach. Co wi cej, panele operatorskie SIMATIC mog wspó pracowa z prawie wszystkimi dost pnymi na rynku sterownikami PLC. 2 Panele SIMATIC

3 Spis tre ci text Panele SIMATIC W a ciwo ci 4 Trwa o, przyjazna obs uga i wysoka jako wy wietlaczy s cechami wyró niaj cymi wszystkich paneli operatorskich SIMATIC. WinCC flexible 6 Zintegrowane oprogramowania in ynierskie: Skalowalne i dzi ki temu optymalnie dopasowane do wydajno ci urz dze. Panele przyciskowe 8 Sieciowa alternatywa dla konwencjonalnych paneli steruj cych zmontowane i gotowe do u ycia. Mikro Panele 9 Panele operatorskie przystosowane do aplikacji z systemami SIMATIC S Panele Mobilne 10 Przeno ne panele operatorskie zapewniaj sterowanie i nadzór bezpo rednio w miejscu zdarzenia. Funkcje bezpiecze stwa s zapewnione w ka dym punkcie zak adu bez przewodów. Panele Basic 13 Panele operatorskie z podstawow funkcjonalno ci do prostych aplikacji w atrakcyjnej cenie. Panele 14 Do efektywnej obs ugi i nadzoru maszyn w ró nych klasach wydajno ci albo jako panele dotykowe (TP) z ekranem dotykowym lub jako panele operatorskie (OP) z klawiatur membranow. Multi Panele 17 Multi Panele (MP) pozwalaj na integracj kilku zada automatyki na jednej platformie. Thin Clients 19 Tanie terminale operatorskie Thin Clients zapewniaj funkcjonalno HMI w du ych systemach. Panele z frontem ze stali nierdzewnej 20 Zaprojektowane dla przemys u spo ywczego, browarniczego i tytoniowego. Urz dzenia HMI z pe n ochron 21 Trwa e panele operatorskie o stopniu ochrony IP65. Rozwi zania na zamówienie klienta 22 Oferta obejmuje w asne logo na panelu czo owym oraz w asne kolory, a nawet kompletne stacje operatorskie. Panele operatorskie SIMATIC 23 Panele SIMATIC 3

4 Panele SIMATIC Właściwości Panele operatorskie, które spe niaj wiele ró nych wymaga Trwa e do stosowania na poziomie maszyn Ze stopniem ochrony IP65/NEMA 4 od czo a, wysokim EMC i ekstremaln odporno ci na drgania, panele operatorskie SIMATIC s idealnie przystosowane do zastosowania w maszynach pracuj cych w trudnych warunkach przemys owych. Posiadaj najszerszy zakres dopuszcze. (www.siemens.de/simatic/certificates) Wybór opcji obs ugi operatorskiej Panele SIMATIC s dost pne w wersji z ekranem dotykowym i klawiatur. Niektóre oferuj nawet oba rodzaje obs ugi jednocze nie. Wszystkie z jasnymi wy wietlaczami Wszystkie panele operatorskie SIMATIC maj du e, jasne i wysokokontrastowe wy wietlacze, które mog by tekstowe lub graficzne, kolorowe lub monochromatyczne, o przek tnej od 3 do 19" teraz tak e 4" panoramiczne i d ugotrwa ej ywotno ci pod wietlania. Ró ne opcje pod czenia do sterowników i do urz dze I/O Domy lnie panele SIMATIC komunikuj si przez PROFIBUS. Jednak coraz wi ksze znaczenie zyskuje PROFINET/Ethernet. Wi kszo paneli posiada ju wbudowany ten interfejs. Pozosta e urz dzenia takie, jak drukarki mog byc pod czane poprzez interfejs USB. Oprogramowanie: zintegrowane i skalowalne Panele SIMATIC s konfigurowane za pomoc uniwersalnego narz dzia: SIMATIC WinCC flexible. WinCC flexible jest skalowalne pod potrzeby paneli o ró nych poziomach wydajno ci. Doskonale przystosowane do globalnego stosowania Panele posiadaj dopuszczenia do stosowania w wi kszo ci krajów. Dodatkowo podstawowy WinCC flexible wyst puje w pi ciu wersjach j zykowych (niemieckiej, angielskiej, francuskiej, hiszpa skiej i w oskiej), dost pna jest tak e wersja azjatycka z czterema j zykami azjatyckimi. Konfiguracje wieloj zyczne wspierane s automatycznym t umaczeniem tekstów oraz funkcjami eksportu i importu tekstów. W jednym projekcie mo e by obs ugiwanych do 32 j zyków. Otwarto na ró ne systemy automatyki Ró ne opcje interfejsów dla SIMATIC S7, sterowniki dla PLC innych producentów i niezale na komunikacja poprzez OPC zapewniaj poprawne pod czenie do wielu rozwi za z dziedziny automatyki.. Panele operatorskie SIMATIC Panele przyciskowe 5) Mikro Panele Panele Mobilne Panele Basic TD 6) seria 70 seria 170 5) seria 170 seria 270 Mobilne 7 7 Stacjonarne Obs uga Ekran dotykowy 7 7 1) 7 1) Ekran dotykowy i klawiatura Wy wietlacz TFT 7 7 STN Interfejsy PPI ) PROFIBUS 7 7 1) 7 3) 7 1) PROFINET/Ethernet 7 7 1) 7 4) 7 1) USB 7 Funkcjonalno HMI System alarmowy 7 2) Receptury Archiwizacja 7 Skrypty Visual Basic 7 Opcje 7 7 Je eli szukacie w a ciwego panela operatorskiego do swoich aplikacji, to zalecamy korzystanie z z narz dzia SIMATIC HMI selection guide. Mo na je znale pod adresem: z najaktualniejsz list urz dze. Cecha zawsze dost pna Cecha dost pna w urz dzeniach o wi kszej wydajno ci 4 Panele SIMATIC W a ciwo ci

5 Embedded Automation na bazie Multi Paneli SIMATIC Cz TIA stanowi SIMATIC WinCC flexible, zintegrowane narz dzie in ynierskie dla paneli operatorskich SIMATIC HMI, które korzysta z tej samej bazy danych co STEP 7, oprogramowanie dla sterowników SIMATIC PLC. To oszcz dza czas sp dzany na wprowadzanie danych i sprawdzanie ich spójno ci. Wysoka jako oprogramowania zapewnia tak e uproszczon i bardzo efektywn diagnostyk systemu. Integracja WinCC flexible z narz dziem SIMOTION SCOUT oferuje te same korzy ci jak integracja z SIMATIC STEP 7. Embedded Automation stanowi rozwi zanie systemu sterowania przystosowane do pracy we wbudowanych systemach operacyjnych, które wykorzystuje trwa e, bezdyskowe urz dzenia steruj ce. Multi Panele SIMATIC wspieraj Embedded Automation w specjalny sposób: dzi ki zintegrowanemu wy wietlaczowi pozwalaj po czy funkcje HMI i sterowania w jednym urz dzeniu. SIMATIC Basic Panels Przeznaczone do ma ych maszyn lub prostych aplikacji, panele Basic oferuj podstawow funkcjonalno w atrakcyjnej cenie. Korzy ci z Totally Integrated Automation Dzi ki koncepcji Totally Integrated Automation (TIA), Siemens jest jedynym dostawc, który oferuje pe ny i zintegrowany asortyment produktów i systemów automatyki. Cech wyró niaj c TIA jest kompletna integracja. Ograniczona liczba interfejsów wprowadza przejrzyst struktur, co redukuje czas i koszty wymagane na in yniering uk adów automatyki i zwi ksza niezawodno rozwi za. Panele operatorskie SIMATIC W a ciwo ci Zintegrowana konfiguracja, zarz dzanie danymi i komunikacja Zaprojektowane do trudnych warunków przemys owych - Trwa e i kompaktowe - Bezpieczna i ergonomiczna obs uga za pomoc klawiatury lub ekranu dotykowego - Jasne wy wietlacze Otwarta i atwa rozbudowa - Niezale na komunikacja OPC (serwer OPC) dla Multi Paneli - Mo liwo pod czenia sterowników innych znanych producentów - TCP/IP poprzez PROFINET/Ethernet - Innowacyjna koncepcja HMI: ledzenie/ atwa walidacja, serwis i diagnostyka poprzez Internet - Aplikacje z rozbudowanym wsparciem j zykowym, cznie z j zykami azjatyckimi Zweryfikowana w dzia aniu jako Panele Multi Panele Mobilne Stacjonarne Obs uga 7 1) 7 1) ) Ekran dotykowy 7 7 1) 7 1) 7 1) 7 Ekran dotykowy i klawiatura Wy wietlacz TFT 7 7 STN Interfejsy PPI PROFIBUS PROFINET/Ethernet USB Funkcjonalno HMI System alarmowy Receptury Archiwizacja Skrypty Visual Basic Opcje 1) Taka jak wersja urz dzenia 2) Poprzez zintegrowane LED y 3) Tylko Mobile Panel 277, ale nie Mobile Panel 277F IWLAN i 277 IWLAN 4) Mobile Panel 277 IWLAN poprzez WLAN 5) Jako SIPLUS komponenty równie dla atmosfery agresywnej /kondensacji (www.siemens.com/siplus) 6) Jako SIPLUS komponenty równie dla rozszerzonego zakresu temp. (-25 C to +60 C) i agresywnej atmosfery/kondensacji (www.siemens.com/siplus) Panele SIMATIC W a ciwo ci 5

6 WinCC flexible Maksimum efektywno ci konfiguracji dla wszystkich aplikacji Oprogramowanie in ynierskie WinCC flexible zapewnia zintegrowan konfiguracj wszystkich paneli operatorskich SIMATIC, cznie ze stacjami wizualizacyjnymi na bazie PC. WinCC flexible zapewnia maksymalnie efektywn konfiguracj : biblioteki z gotowymi obiektami, kontrolkami, oraz inteligentne narz dzia do automatycznego t umaczenia tekstów w przypadku projektów wieloj zycznych. WinCC flexible jest dost pne w ró nych wersjach zró nicowanych pod k tem ceny i mo liwo ci. Istnieje kompatabilno c pomi dzy wersjami i s one optymalnie dopasowane do poszczególnych klas paneli operatorskich. Wi ksze pakiety programowe zawsze zawieraj opcje konfiguracji mniejszych pakietów. Istniej ce projekty mog by w prosty sposób konwertowane. Minimalizacja kosztów konfiguracji dzi ki technologii bloków technologicznych Zdefiniowane obiekty mog by centralnie przechowywane w formacie struktur w bibliotekach. WinCC flexible zawiera du liczb skalowalnych i dynamizowanych przez zmienne obiektów do tworzenia stacyjek. Zmiany w stacyjkach mog by przeprowadzane centralnie. Wprowadzone zmiany staj si aktywne wsz dzie, gdzie stacyjki zosta y u yte. To nie tylko oszcz dza czas, ale równie zapewnia spójno konfiguracji. Inteligentne narz dzia do efektywnej konfiguracji Tablicowe edytory upraszczaj generacj i przetwarzanie obiektów podobnego typu, np. zmiennych, tekstów lub alarmów. Z o one zadania konfiguracji takie, jak definicja cie ek ruchu s znacznie uproszczone dzi ki wykorzystaniu graficznej konfiguracji. Sterowanie w czasie rzeczywistym poprzez PROFINET IO Nowe panele operatorskie SIMATIC HMI serii 170 i 270 równie wspieraj obs ug PROFINET IO w czasie rzeczywistym. Dzi ki temu, krytyczne czasowo sterowania, np. zaimplementowane poprzez PROFIBUS z wykorzystaniem DP direct keys, s teraz równie mo liwe na bazie Industrial Ethernet. Opcje sterowania i wizualizacji Wizualizacja w WinCC flexible jest realizowana z wykorzystaniem przyjaznego interfejsu u ytkownika rodowiska Windows w oparciu o parametryzowane obiekty, jak równie bloki technologiczne. W a ciwo ci WinCC flexible Alarmy Innowacyjny interfejs konfiguracyjny bazuj cy na najnowszych technologiach programistycznych Biblioteki bloków funkcyjnych: stacyjki s swobodnie definiowalne i mog by centralnie modyfikowane Dynamiczne stacyjki Mo liwo konfiguracji inteligentnych narz dzi takich, jak graficzna nawigacja ekranów i ruch obiektów oraz dogodna konfiguracja danych masowych (np. edytor zmiennych), itp. Ochrona dost pu z nazw u ytkownika i has em Zarz dzanie recepturami System raportowania Rozbudowane wsparcie j zykowe: - Zarz dzanie 32 j zykami w projekcie - Biblioteki tekstowe i automatyczne t umaczenie - Prosty import/eksport tekstów do t umaczenia Indywidualna rozbudowa poprzez opcje: - Koncepcja Client/Server - Serwis i diagnostyka przez Internet - Komunikacja OPC server - Diagnostyka procesu - Logowanie oraz ledzenie czynno ci operatora i zmian w konfiguracji Alarmy mog by generowane w WinCC flexible jako alarmy dyskretne, alarmy analogowe oraz jako komunikaty w znaczeniu komunikatów Alarm_S generowanych bezpo rednio przez sterowniki SIMATIC S7. Dowolnie definiowane klasy alarmów mog by u ywane do definicji funkcji potwierdzania i wizualizacji klas alarmów. Logi and raporty WinCC flexible pozwala na tworzenie zale nych czasowo lub zdarzeniowo plików archiwalnych lub raportów. Wygl d raportów mo e by swobodnie modyfikowany. Ochrona dost pu Ochrona dost pu mo e by aktywowana, je eli jest to konieczne. Administratorzy mog tworzy grupy u ytkowników, które posiadaj okre lone uprawnienia. 6 WinCC flexible

7 Logowanie danych procesowych i alarmów Archiwizacja danych procesowych i alarmów z WinCC flexible/archives jest u ywana do rejestracji i oceny parametrów procesu. Etapy procesu s dokumentowane, wydajno oraz jako produktów jest monitorowana a powstaj ce usterki s zapisywane. Zarz dzanie recepturami Opcja WinCC flexible/recipes jest stosowana do zarz dzania recepturami, które zawieraj skojarzone dane maszynowe lub produkcyjne. Elastyczna rozbudowa poprzez opcje Zdalne utrzymanie upraszcza serwis i wsparcie techniczne Opcja WinCC zapewnia dost p do paneli operatorskich z interfejsem PROFINET/Ethernet z poziomu PC poprzez Internet Explorer. Z paneli operatorskich mog by równie wysy ane automatycznie do s u b utrzymania wiadomo ci poprzez serwer SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Kiedy korzystamy z bramki /komunikatów tekstowych, otrzymujemy dost p tak e do sieci i w krytycznych sytuacjach komunikaty tekstowe mog by wysy ane na telefony komórkowe. Funkcjonalno Client/server i wymiana danych w zak adzie Opcja WinCC pozwala panelom z interfejsem PROFINET komunikowa si mi dzy sob poprzez PROFINET/Ethernet lub Intranet/Internet. Diagnostyka b dów procesu zwi ksza niezawodno WinCC flexible/proagent zapewnia specjalistyczn diagnostyk procesu dla linii i zak adów, które s obs ugiwane przez SIMATIC S7. W przypadku wyst pienia usterki, ProAgent zbiera informacje o lokalizacji i przyczynie awarii i wspiera proces jej usuni cia. ledzenie i prosta walidacja Opcja WinCC flexible/audit spe nia istotne wymagania zawarte w regulacjach GMP (Good Manufacturing Practice) i FDA (Food and Drug Administration) zgodnie z 21 CFR (Code of Federal Regulations), Part 11, dla aplikacji podlegaj cych walidacji w przemy le farmaceutycznym. Tworzenie nowych wersji i ledzenie zmian Wszystkie zmiany w konfiguracji mog by rejestrowane jako przypisane do okre lonej wersji za pomoc opcji WinCC flexible/changecontrol. W ten sposób spe nione s wymagania GMP w zakresie zmian projektu sterowania. Niezale na od producentów komunikacja OPC W opcji WinCC flexible/opc server, Multi Panele s zdolne do komunikacji z ka d, kompatybiln z OPC aplikacj (np. MES, ERP, lub aplikacje biurowe) poprzez Ethernet TCP/IP. WinCC flexible 7

8 Panele przyciskowe SIMATIC Innowacyjne panele operatorskie Panele przyciskowe SIMATIC 1) mog by wykorzystywane przy konstrukcji konwencjonalnych pulpitów operatorskich zgodnie z zasad "wepnij i steruj" - s one gotowe do instalacji i wst pnie zmontowane. Wszystko, czego jeszcze potrzebujemy, to otwór monta owy i przewód komunikacyjny (PROFIBUS DP lub MPI) do po czenia ze sterownikiem. W ten sposób nie tracimy czasu na okablowanie, jak w przypadku konwencjonalnych rozwi za. Skrócenie czasu traconego na okablowanie ulega redukcji do 90% w porównaniu do tradycyjnych metod. Wszystko, czego jeszcze potrzebujemy, to wyci cie odpowiedniego otworu monta owego i pod czenie kabla komunikacyjnego (PROFINET, PROFIBUS DP, lub MPI). Panele przyciskowe SIMATIC mog by pod czane przez: PROFINET PROFIBUS DP jako stacje podrz dne z pr dko ci do 12 Mbit/s do dowolnego mastera DP (tak e firm trzecich) MPI do SIMATIC S7-200/-300/-400 (nie stosuje si do PP17-I PROFIsafe) PP17-I PROFIsafe Panele przyciskowe z 16 iluminowanymi przyciskami i wolnymi cyfrowymi wej ciami i wyj ciami, uzupe nionymi przez kana y wej ciowe fail-safe (F-DI) do prostych aplikacji wy cznika bezpiecze stwa. Z pomoc zintegrowanej komunikacji PROFIsafe, panel operatorski mo e by stosowany w uk adach fail-safe z SIMATIC S7-F-CPU 300/400 w aplikacjach prostych wy czników bezpiecze stwa. Do urz dzenia mo emy pod czy do 2/4 dwu-kana owych wy czników bezpiecze stwa. Sygna y bezpieczne spe niaj wymagania SIL3/ Category 4 (z PROFIBUS) lub SIL3/PL e, Category 3 (wz PROFINET). Wymiary zewn trzne i instalacyjne s takie same jak w PP17-I. W a ciwo ci paneli przyciskowych Zmontowane przyciski z d ugowiecznymi, wielokolorowymi diodami LED Wszystkie przyciski mog by u ywane jako pojedyncze prze czniki Zmienna cz stotliwo migania i regulowana intensywno wiecenia Do 16 DI/16 DO na pok adzie do elastycznej rozbudowy, np. dla przycisków lub lampek Perforowane wyci cia 22.5 mm do integracji standardowych elementów, np. przycisków, lampek, wy cznika bezpiecze stwa lub stacyjki Wsuwane etykiety Mog by instalowane obok i czone z panelami SIMATIC Centralny punkt dost powy Przyjazne serwisowanie - Bezobs ugowe, gdy nie potrzebuj baterii - Trwale wbudowane funkcje testowe takie, jak test lampek Dodatkowo w PP17-I PROFIsafe 1 do 4 kana ów F do wy czników stop z PROFIBUS, 1 do 2 kana ów F do wy czników stop z PROFINET Do 14 wolnych wej cyfrowych (zale nie od ilo ci pod czonych wy czników bezpiecze stwa) z PROFIBUS, 16 wolnych wej cyfrowych z PROFINET Do 14 wolnych wej cyfrowych (zale nie od ilo ci pod czonych wy czników bezpiecze stwa) z PROFIBUS, 8 wolnych wej cyfrowych z PROFINET 1) Panele przyciskowe s równie dost pne w wersji SIPLUS dla ekstremalnych warunków rodowiska (np. zastosowanie w atmosferze agresywnej/skraplanie). Wi cej informacji: Panele Push Button, PP17-I oraz PP17-II PP17-I PROFIsafe zainstalowany w stacji operatorskiej 8 Panele przyciskowe SIMATIC

9 Mikro panele SIMATIC Proste i tanie interfejsy operatorskie dla SIMATIC S7-200 PLC Sterowniki PLC serii S7-200 s kompaktowe, modularne i posiadaj ró ne porty komunikacyjne. Z tego powodu s one przystosowane do wielorakich zada z zakresu automatyki. Mikro-Panele s optymalnie przystosowane do wydajno ci i zakresu aplikacji sterowników S Panele te wyst puj w odmianie z wy wietlaczami tekstowymi, które s konfigurowane w SIMATIC Micro/WIN oraz jako panele operatorskie i panele dotykowe z wy wietlaczami graficznymi konfigurowanymi w WinCC flexible. Panel dotykowy TP 177micro posiada ekran 5.7'' STN z 4 odcieniami niebieskiego. Pionowa instalacja (portrait) zapewnia dodatkow mo liwo konfiguracji ekranów procesowych. Opcje pod czenia Mikro panele SIMATIC s pod czane do S7-200 za pomoc kabla MPI lub PROFIBUS. Dodatkowo mo liwa jest komunikacja multi-master, np. do pracy w sieci. Zestawienie urz dze SIMATIC TD 100C Ekran FSTN, 4 linie 14 swobodnie konfigurowanych przycisków Wygl d panela czo owego jest swobodnie konfigurowany SIMATIC TD 200 1) Ekran LC, 2 linie 8 klawiszy dowolnie konfigurowanych, 5 systemowych SIMATIC TD 200C 1) Ekran LC, 2 linie 20 dowolnie konfigurowalnych klawiszy Wygl d panela czo owego jest swobodnie konfigurowany Zestawienie urz dze TD 400C 2) Ekran LC z 4 liniami po 24 znaki ka da 15 dowolnie konfigurowanych klawiszy Wygl d panela czo owego jest swobodnie konfigurowany Urz dzenia konfigurowane w WinCC flexible SIMATIC OP 73micro Ekran 3 z grafik punktow 4 klawisze dowolnie konfigurowane, 8 systemowych SIMATIC TP 177micro Ekran 5.7 z grafik punktow Ekran dotykowy Mo liwa instlacja pionowa Wy wietlanie trendów 1) Jako SIPLUS komponenty równie dla rozszerzonego zakresu temp. (-25 C do +60 C) i agresywnej atmosfery/kondensacji (www.siemens.com/siplus) 2) Jako SIPLUS komponenty równie dla rozszerzonego zakresu temp. (-10 C do +60 C) i agresywnej atmosfery/kondensacji (www.siemens.com/siplus) Szczegó owe informacje o Mikro Panelach znajduj si pod adresem: Mikro panele SIMATIC 9

10 Panele mobilne SIMATIC Maksimum mobilno ci w sterowaniu i monitoringu Niezale nie od dziedziny przemys u lub aplikacji, panele mobilne oferuj kilka zalet, w przypadku gdy wymagana jest mobilno przy lokalnym sterowaniu maszyn lub linii, operatorzy maszyn lub in ynierowie mog pracowa dok adnie w miejscu, z którego maj najlepszy widok na miejsce pracy lub proces. W a ciwo ci paneli mobilnych Trwa a konstrukcja Ergonomiczne, kompaktowe i lekkie Elastyczne dzi ki pod czaniu pod napi ciem Wpinanie i wypinanie bez przerywania obwodu bezpiecze stwa (ze skrzynk przy czeniow Plus) Wyrafinowane funkcje bezpiecze stwa Wykrywanie punktu pod czenia Zintegrowane interfejsy: Szeregowy, MPI, PROFIBUS lub PROFINET/Ethernet Krótki czas uruchomienia po dokowaniu Nowo : Urz dzenie z 10" ekranem dotykowym do przejrzystej prezentacji z o onych wizualizacji procesowych Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja Dzi ki lekkiej wadze i por cznej, kompaktowej konstrukcji, panele mobilne s atwe w przenoszeniu. Umo liwiaj poza tym ró ne sposoby trzymania oraz mog by atwo obs ugiwane przez d u szy czas i to zarówno przez prawo jak i lewor cznych operatorów. Trwa a konstrukcja do zastosowania w przemy le Dzi ki konstrukcji o podwójnych ciankach i zaokr glonej obudowie, panele mobilne SIMATIC s wyj tkowo odporne na udary. Mog one na przyk ad, wytrzyma upadek z wysoko ci wi kszej ni metr. Wy cznik bezpiecze stwa jest szczególnie chroniony przez "ko nierz ochronny". Pozwala to zminimalizowa mo liwo niezamierzonego wyzwolenia funkcji bezpiecze stwa lub ryzyko zniszczenia w przypadku upadku urz dzenia. Panele mobilne SIMATIC s w pe ni odporne na kurz i ochlapanie wod (stopie ochrony IP65). Wysokie wymagania pod wzgl dem trwa o ci spe nione s równie w odniesieniu do skrzynek przy czeniowych i przewodu. Niezawodna i bezpieczna obs uga Obs uga odbywa si intuicyjnie poprzez ekran dotykowy lub klawiatur membranow, która zapewnia wyczuwaln reakcj nawet, gdy operator nosi r kawiczki. W celu obs ugi czynno ci i sterowania procesów wymagaj cych bardzo krótkich czasów reakcji, klawiatura membranowa i ekran dotykowy mog by równie pod czone bezpo rednio do rozproszonych I/O. Nawet dodatkowe elementy steruj ce mog by skonfigurowane jako klawisze bezpo rednie. Z pomoc opcjonalnego wieszaka, panel mobilny mo e by bezpiecznie przechowywany lub u ywany jako terminal stacjonarny. Innowacyjne rozwi zanie pod czania Panele mobilne s atwo pod czane do skrzynek przy czeniowych w dowolnym miejscu maszyny i s natychmiast gotowe do u ycia. Trwa e i bezpieczne skrzynki przy czeniowe ze stopniem ochrony IP65 mog by montowane gdziekolwiek, nawet na zewn trz szafek sterowniczych. Szybkie uruchamianie urz dzenia Panele mobilne charakteryzuj si szybkim uruchomieniem po pod czeniu do skrzynek przy czeniowych. Poprzez zastosowanie opcjonalnej baterii mo na jeszcze dodatkowo skróci czas uruchomienia paneli mobilnych, po ich krótkotrwa ym od czeniu do skrzynki przy czeniowej. Mobile Panel 177 (po lewej) lub 277 (po prawej) w a ciwy model dla ka dej aplikacji równie z PROFINET/Ethernet 10 Panele mobilne SIMATIC

11 Wykrywanie punktu pod czenia Panele mobilne SIMATIC mog by skonfigurowane w taki sposób, aby interfejs u ytkownika zmienia si w zale no ci od punktu pod czeniu. Punkt pod czenia jest wykrywany podczas pod czania panela mobilnego do skrzynki przy czeniowej. Pozwala to na podejmowanie przez operatora dzia a przewidzianych dla wybranego punktu pod czenia. Zintegrowane interfejsy Panele mobilne s oferowane z interfejsem PROFIBUS i PROFINET/ Ethernet. Kabel przy czeniowy mo e mie d ugo do 25 m. Zintegrowane interfejsy posiadaj mo liwo wspó pracy nawet z obcymi sterownikami. Skrzynki przy czeniowe PROFINET mog by pod czane w szeregu ze zintegrowanymi prze cznikami. Wyrafinowana koncepcja bezpiecze stwa Panele mobilne SIMATIC oferuj opcj wykorzystania funkcji bezpiecze stwa w dowolnym punkcie maszyny lub linii na bazie urz dze mobilnych. Posiadaj one dwa 3-stopniowe przyciski potwierdzaj ce, które zapewniaj ochron personelu i maszyn w sytuacjach krytycznych. 3-stopniowe przyciski potwierdzaj ce s zintegrowane z uchwytem z ty u urz dzenia. Modele urz dze z dodatkowym wy cznikiem STOP mog by wpinane, za pomoc skrzynek przy czeniowych, w obwód wy cznika bezpiecze stwa maszyny lub linii. W ten sposób, przycisk STOP oferuje funkcjonalno wy cznika bezpiecze stwa, ale jednocze nie dzi ki szaremu kolorowi odró nia si wizualnie od tradycyjnych wy czników bezpiecze stwa co pozwala na unikni cie pomy ek. Przycisk STOP i 3-stopniowe przyciski potwierdzaj ce s po czone w obwodzie podwójnym zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa (EN ). Oznacza to, e urz dzenia te spe niaj kategori bezpiecze stwa 3 zgodnie z norm EN Pod czanie do jednego punktu maszyny Skrzynka przy czeniowa "Basic" jest wykorzystywana do pod czania panela mobilnego SIMATIC z przyciskiem STOP do jednego punktu linii. Od czenie urz dzenia skutkuje otwarciem obwodu wy cznika bezpiecze stwa i wyzwoleniem funkcji bezpiecze stwa. Ró ne pod czenia do wielu stacji maszyny lub linii Je eli stosuje si panel mobilny z przyciskiem STOP w po czeniu ze skrzynk przy czeniow "Plus", to mo na skonfigurowa uk ad, w którym panel mobilny mo e by pod czany do ró nych punktów przy czeniowych. Kiedy panel mobilny jest pod czony, urz dzenie jest w czone w obwód wy cznika bezpiecze stwa. Obwód wy cznika bezpiecze stwa pozostaje zamkni ty niezale nie od tego, czy panel mobilny jest pod czony, czy od czony. Je eli Panel Mobilny jest od czany podczas pracy, to obwód wy cznika bezpiecze stwa w skrzynce przy czeniowej Plus jest automatycznie zamykany, co zapobiega wyzwoleniu funkcji bezpiecze stwa. Skrzynki przy czeniowe Plus s równie dost pne w wersji SIPLUS do pracy w ekstremalnych warunkach otoczenia (np. do stosowania w agresywnej atmosferze/przy kondensacji). Wi cej informacji: Ró ne pod czenia do wielu stacji za pomoc Mobile Panel 177 na magistrali PROFIBUS Panele mobilne SIMATIC 11

12 Panele Mobilne SIMATIC Maksimum mobilno ci w sterowaniu i monitoringu bezprzewodowo i w pe ni bezpieczne Panele mobilne SIMATIC 277(F) IWLAN s wiatow nowo ci na polu sterowania i monitoringu: bezprzewodowe panele operatorskie z pe n funkcjonalno ci HMI. Dost pne s w dwóch wersjach: jako operatorskie urz dzenie bezprzewodowe bez funkcji bezpiecze stwa oraz z funkcjami bezpiecze stwa. Obszar WLAN i zakres efektywny Obszar WLAN to taki obszar na terenie zak adu, w którym panel operatorski mo e si komunikowa z punktami dost pu poprzez bezprzewodow sie lokaln. Certyfikowane bezpiecze stwo SIMATIC Mobile Panel 277F IWLAN posiada dwa przyciski potwierdzaj ce i jeden wy cznik bezpiecze stwa. Aby zapewni funkcje bezpiecze stwa musimy pod czy panel do bezpiecznego SIMATIC F-CPU. W tym wypadku zalecane jest tak e zastosowanie sieci SIMATIC Industrial Wireless LAN. Przystosowanie urz dze do szczególnie wysokich wymaga bezpiecze stwa zosta o przetestowane i jest certyfikowane przez TÜV (SIL 3). Definiowane zakresy efektywne Oprogramowanie SIMATIC WinCC flexible pozwala na definicj obszarów, w których mo liwe jest sterowanie maszyn. W obszarach tych, urz dzenie jest identyfikowane poprzez transpondery. Zapewnia to odpowiedzialn obs ug i jasne przypisanie odpowiednich ekranów i praw dost pu do dowolnych punktów maszyny. Zale ne od lokalizacji zachowanie mo e by równie definiowane dla SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN (bez funkcji bezpiecze stwa). W tym wypadku transponder mo e wyznacza strefy, w których dzia aj specyficzne funkcje, np. automatyczne wy wietla si ekran lub operator uzyskuje specyficzne prawa. Trwa o w trudnych warunkach przemys owych Dzi ki stopniu ochrony IP65 i odporno ci na upadek z wysoko ci ponad jednego metra, urz dzenie mo e by optymalnie wykorzystane w trudnych warunkach przemys owych. Wytrzyma e baterie mog by wymieniane bez przerywania pracy, co zapewnia bezproblemowe dzia anie. 1 Punkt dost pu jest bramk pomi dzy sieci WLAN a PROFINET 2 Obszar WLAN, w którym mo liwa jest komunikacja z punktem dost pu 3 Mobile Panel w obszarze efektywnym/strefie Gdy tylko nawi zana zostanie komunikacja PROFIsafe pomi dzy sterownikiem, a panelem operatorskim w obszarze WLAN, wy cznik bezpiecze stwa na panelu operatorskim staje si aktywny. Bezpieczna obs uga maszyny z wykorzystaniem przycisków potwierdzaj cych mo liwa jest tylko wtedy, gdy panel operatorski zaloguje si w obszarze efektywnym (definiowanym przez transpondery) w obszarze WLAN. Urz dzenie ma kategori bezpiecze stwa SIL 3 dzi ki zachowaniu wysokich standardów bezpiecze stwa z powodu jej wysokich wymaga. G_ST80_XX_0338 Mobile Panel 277F IWLAN (po lewej) 277 IWLAN 12 Panele Mobilne SIMATIC

13 Panele Basic SIMATIC Ekonomiczne sterowanie i monitoring do prostych aplikacji Jako procesu mo e zosta znacz co poprawiona za pomoc wizualizacji i to nawet w przypadku ma ych maszyn lub prostych aplikacji, gdy interfejs operatorski by cz sto pomijany ze wzgl du na koszty. Nowe panele Basic SIMATIC oferuj podstawow funkcjonalno HMI w atrakcyjnej cenie i dzi ki temu otwieraj nowe mo liwo ci w konstrukcji maszyn. Czytelna prezentacja na wysokokontrastowych kolorowych wy wietlaczach Panel Basic SIMATIC s dost pne z ekranami dotykowymi 10" i 15". Urz dzenie z ekranem 10" posiada tak e dowolnie konfigurowane przyciski. Dzi ki stopniowi ochrony IP65, panele Basic s przystosowane do pracy w trudnym rodowisku. W a ciwo ci paneli Basic Sprawdzona jako SIMATIC Idealne do prostych zada wizualizacji Wy wietlacz dotykowy do intuicyjnej obs ugi Dowolnie konfigurowane klawisze Wersje do pod czenia sieci PROFINET/Ethernet lub PROFIBUS Kompatybilne w gór z projektami WinCC flexible Kompatybilne instalacyjnie z panelami i multi panelami SIMATIC Zintegrowana funkcjonalno Funkcje programowe s niezale ne od rozmiaru ekranu: system sygnalizacji, zarz dzanie recepturami, funkcjonalno wykresów oraz prze czanie j zyków s dost pne we wszystkich przypadkach. Ró ne opcje komunikacji Panele Basic komunikuj si standardowo za pomoc PROFINET/ Ethernet lub PROFIBUS. Zabezpieczona rozbudowa Panele Basic s konfigurowane w WinCC flexible. Dzi ki temu istniej ce projekty, mog by w przypadku potrzeby rozbudowy, by transferowane na inne panele SIMATIC, Multi Panele, jak równie PC. Dopasowane otwory instalacyjne paneli Basic, paneli i Multi Paneli pozwalaj wyposa y t sam maszyn w urz dzenie HMI o poziomie funkcjonalno ci wymaganym przez klienta lub zmieni panel Basic na bardziej wydajny panel operatorski SIMATIC w okresie pó niejszym. Urz dzenia o mniejszej przek tnej ekranu b d wprowadzane do oferty sukcesywnie. Panele Basic SIMATIC 13

14 Panele SIMATIC seria 70 Ekonomiczne sterowanie z trwa klawiatur Panele SIMATIC serii 70 1) s tanimi urz dzeniami z kategorii graficznych paneli operatorskich. S one idealnie przystosowane do drobnych zada HMI. Wy wietlacze z grafik punktow mog by u ywane do graficznej prezentacji procesów z wykorzystaniem, np. map bitowych lub wykresów s upkowych. W celu osi gni cia doskona ej czytelno ci, nawet z wi kszej odleg o ci, rozmiary czcionek mog by dowolnie ustawiane. Do opisu klawiszy funkcyjnych mo na u ywa grafiki zamiast tekstów. Pozwala to na stworzenie intuicyjnego interfejsu u ytkownika. Po czenie ze sterownikiem Panele OP 73 i OP 77A mog by pod czane do sterowników SIMATIC S7-200/-300/-400. Wersja OP 73micro zosta a specjalnie zaprojektowana dla SIMATIC S Dost pne s tak e sterowniki do pod czenia ró nych kontrolerów do panela OP 77B, wyposa onego od razu w niezb dne interfejsy znajduj si ju na pok adzie. Seria 70 obejmuje trzy urz dzenia: SIMATIC OP 73 z 3" wy wietlaczem graficznym (160 x 48 pikseli) SIMATIC OP 77A i OP 77B z 4,5 wy wietlaczem graficznym (160 x 64 pikseli) Jako najmocniejszy panel z rodziny 70, OP 77B posiada najwi cej funkcji i wi cej opcji komunikacji ni OP 73 i OP 77A. W a ciwo ci paneli SIMATIC serii 70 3" lub 4.5" punktowy wy wietlacz graficzny umo liwiaj cy wy wietlanie map bitowych i wykresów s upkowych Kompaktowa konstrukcja (otwory instalacyjne identyczne z modelami poprzednimi OP3 lub OP7) Wbudowane interfejsy MPI i PROFIBUS 5 j zyków online, równie te zapisywane znakami azjatyckimi lub cyrylic Mo liwo stosowania graficznych etykiet dla klawiszy Nowe, wydajne funkcje, np. pe na koncepcja alarmów ze swobodnie definiowanymi klasami Dodatkowe opcje komunikacyjne w OP 77B OP 77B posiada interfejs USB do pod czenia drukarki lub do transferu projektu. Projekt mo e równie by transferowany do urz dzenia poprzez interfejs RS 232 lub z centralnej lokalizacji poprzez MPI lub PROFIBUS. Zdalny transfer konfiguracji, np. poprzez modem lub SIMATIC TeleService, oszcz dza czas i pieni dze podczas serwisowania. Proste zarz dzanie danymi w OP 77B Za pomoc standardowej karty pami ci multimedia card, pami dost pna dla danych recepturowych i kopii projektu OP 77B mo e zosta znacz co rozbudowana. Receptury zapisane w plikach CSV mog by dalej przetwarzane na PC w np. Excelu. Funkcje Backup i Restore obejmuj ce ca y projekt pozwalaj na atw wymian panela w przypadku jego awarii. 1) Panele serii 70 s równie dost pne w wersji SIPLUS przystosowanej do pracy w ekstremalnych warunkach otoczenie (np. w agresywnej atmosferze/przy kondensacji). Wi cej informacji mo na znale na: 14 Panele SIMATIC seria 70

15 Panele SIMATIC seria 170 Uniwersalne rozwi zanie o szerokim zakresie funkcji bazowych Panele dotykowe i operatorskie serii 170 1) okaza y si w a ciwym rozwi zaniem dla sterowania i monitoringu w ma ych aplikacjach. Urz dzenia serii 177 reprezentuj uniwersalne jednostki o wy szej wydajno ci, zwi kszonej pami ci i wy szej rozdzielczo ci. Urz dzenia wy szego rz du posiadaj nieulotny bufor alarmów, a panele z kolorowym ekranem maj równie interfejs PROFINET/Ethernet. SIMATIC TP 177A Sterowanie i monitoring za rozs dn cen Panel dotykowy TP 177A charakteryzuje szczególnie korzystny wspó czynnik ceny do wydajno ci. Umo liwia on wykorzystanie urz dzenia graficznego z intuicyjn obs ug dotykow nawet w ma ych projektach i przy niskim bud ecie. budow, a mimo tego oferuje prawie o jedn trzeci wi ksz powierzchni wizualizacji ni porównywalne urz dzenia na rynku. W a ciwo ci TP 177A Ekran graficzny 5.7" STN, odcienie niebieskiego (4) Mo liwa instalacja w pionie (portret) (rozdzielczo 240 x 320 pikseli) System alarmów ze swobodnie definiowanymi klasami alarmów (alarmy statusu/usterki) s u cymi do zdefiniowania post powania przy potwierdzaniu i prezentacji zdarze Grafika wektorowa Funkcje prze czników, kontrolek, ochrony has em, synoptyki, wykresy s upkowe, pola wej ciowe/ wyj ciowe, predefiniowane teksty, itp. Receptury Wyd u ony czas pod wietlania SIMATIC TP 177B i OP 177B Intuicyjne i innowacyjne TP 177B i OP 177B s dost pne z wy wietlaczami STN w 4-odcieniach niebieskiego lub o 256-kolorach. OP 177B z dodatkow klawiatur membranow zosta zaprojektowany z my l o aplikacjach, które nie mog pracowa bez klawiatury mechanicznej. Panele te posiadaj mocn konstrukcj i dzi ki temu s przystosowane do zastosowania w przemy le. Cech specjaln OP 177B jest uzupe nienie klawiatury ekranem dotykowym. W a ciwo ci TP 177B i OP 177B Wybór pomi dzy obs ug dotykow i klawiatur. OP 177B czy w sobie oba typy obs ugi Nieulotny bufor komunikatów (bez baterii, dzi ki temu bezobs ugowy) Klawisze funkcyjne mog by kojarzone z funkcjami systemowymi i konfigurowane jako direct keys 2 MB pami ci u ytkownika plus dodatkowa zintegrowana pami receptur Wbudowany interfejs PROFIBUS 12 MB Wersje z ekranem kolorowym posiadaj dodatkowo interfejs PROFINET/ Ethernet Z cze kart Multi Media Card Interfejs USB, np. do pod czenia drukarki W a ciwo ci TP 177B 4" 4.3" ekran dotykowy TFT z 256 kolorami w formacie szerokoekranowym 16 : 9 (480 x 272 pikseli) Po czenie ekranu dotykowego i klawiszy PROFIBUS i PROFINET w niezwykle atrakcyjnej cenie Regulowane pod wietlenie ( %) TP 177B z wy wietlaczem 4" w formacie szerokoekranowym jest nowym urz dzeniem. Charakteryzuje si kompaktow 1) Panele serii 170 s równie dost pne w wersji SIPLUS do stosowania w ekstremalnych warunkach otoczenia (np. agresywna atmosfera/kondensacja). Wi cej informacji znajduje si na: Panele SIMATIC seria

16 Panele SIMATIC seria 270 Uniwersalne urz dzenia z wysokokontrastowymi ekranami TFT Oparte na systemie operacyjnym Windows CE, urz dzenia serii 270 1) oferuj innowacyjny interfejs operatorski po czony z przetestowanymi zaletami paneli operatorskich: trwa o ci, stabilno ci i prostym dost pem. Konfiguracja z u yciem WinCC flexible daje mo liwo wykorzystania wielu opcji innowacyjnej automatyki i sterowania. Standardowe interfejsy sprz towe i programowe zapewniaj wi ksz elastyczno i otwarto oraz dost p do rodowiska biurowego. Na przyk ad dane archiwalne, mog by przesy ane bezpo rednio do Excela i tam dalej przetwarzane. SIMATIC TP 277 Panel dotykowy SIMATIC TP 277 do aplikacji na poziomie maszyn posiada wy wietlacz 6" TFT i oferowany jest w nowym wygl dzie. Panele te wyró nia optymalna wydajno, a w ich wyposa eniu znajduj si interfejsy USB, MPI/DP i PROFINET/Ethernet. Pami u ytkownika o pojemno ci 4MBytes mo e by rozbudowana na potrzeby archiwizacji i receptur poprzez Multi Media Card. W a ciwo ci TP/OP 277 Standardowe interfejsy zapewniaj ce wi ksz elastyczno - Z cze kart Multi Media Card do rozbudowy pami ci lub na dodatkowe interfejsy - PROFINET/Ethernet - Zintegrowany interfejs USB dla peryferii I/O, obs ugiwanych przez Windows CE (klawiatura, mysz, drukarka) Nieultona pami danych Standardowy format zapisu plików Windows CSV do dalszego przetwarzania za pomoc innych narz dzi Skrypty Visual Basic Archiwizacja, receptury SIMATIC OP 277 Panele operatorskie SIMATIC OP 277 sa obs ugiwane przez klawiatur membranow i oferuj tak sama funkcjonalno jak TP277. 1) Panele TP/OP 270 s równie dost pne w wersji SIPLUS do stosowania w ekstremalnych warunkach otoczenia (np. agresywna atmosfera/kondensacja). Wi cej informacji znajduje si na: 16 Panele SIMATIC seria 270

17 Multi Panele SIMATIC serii 170/270/370 Wi cej ni tylko sterowanie i monitoring Dzi ki Windows CE, multifunkcjonalne platformy oferuj otwarto i elastyczno PC w po czeniu z trwa ym, kompaktowym i optymalnym kosztowo sprz tem. Multi Panele SIAMTIC, bez dysku twardego i wentylatora, mog by stosowane do wizualizacji nawet w rodowiskach zapylonych i z wysokimi drganiami, gdzie stosowanie PC jest ograniczone. Multi Panele1) charakteryzuj si wysok wydajno ci, otwarto ci i mo liwo ciami rozbudowy oraz pozwalaj na integracj dodatkowych aplikacji programowych opartych na standardowym Windows CE. Oznacza to, e Multi Panele mog czy kilka funkcji automatyki na jednej platformie. Za pomoc Microsoft Pocket Internet Explorer ( w pakiecie) mog by wy wietlane np. dokumenty HTML z instrukcjami obs ugi. Indywidualna rozbudowa funkcjonalna Dodatkowe funkcje mog by konfigurowane za pomoc skryptów Visual Basic. Na przyk ad operacje logiczne, p tle i warunki mog by równie wykonywane poza sterownikiem. Bardziej z o one rozszerzenia funkcjonalne spe niaj ce wymagania klientów mog by implementowane poprzez kontrolki ActiveX. Opcja WinAC MP stanowi programowy PLC pod Windows CE. WinAC MP pracuje jednocze nie z WinCC flexible. Dzi ki temu Multi Panele staj si ekonomicznymi rozwi zaniami dla zada wizualizacji i sterowania. W zwi zku z tym, e Multi Panele nie posiadaj wentylatorów i nap dów dyskowych s one niezwykle trwa e. Dane procesowe s automatycznie zapisywane w przypadku awarii zasilania. WinAC MP jest dost pne w wersji zoptymalizowanej do wydajno ci Multi Paneli. Programowanie i konfiguracja odbywa si za pomoc STEP 7. Peryferia I/O s pod czane do sterownika poprzez PROFIBUS DP. WinAC MP mo e by kupowane osobno lub w ekonomicznych pakietach razem z Multi Panelem. Centralne zarz dzanie danymi lub projektem Wspó praca ze rodowiskiem biurowym jest mo liwa dzi ki pod czeniu Multi Paneli do sieci PROFINET/Ethernet. Archiwa i receptury mog by zapisywane i zarz dzane centralnie na komputerze wy szego poziomu, a dane mog by wymieniane bez problemów. Do wydruków, Multi Panele mog u ywa drukarek sieciowych. W a ciwo ci Multi Paneli Trwa a konstrukcja i brak elementów ruchomych Dokumenty HTML mog by otwierane z poziomu aplikacji HMI poprzez Internet Explorer Du a pojemno pami ci; mo liwa dalsza rozbudowa pami ci poprzez karty, np. na archiwa, receptury i materia backup/restore Wbudowane interfejsy MPI, PROFIBUS, PROFINET/Ethernet i USB Jasny wy wietlacz TFT z 64 K kolorów Mo liwa modu owa rozbudowa o opcje, np. - SIMATIC WinAC MP - OPC server dla niezale nej komunikacji - do zdalnego utrzymania i serwisu poprzez Intranet/Internet - do realizacji funkcjonalno ci klient/ - serwer - ProAgent do wizualizacji b dów diagnostycznych procesu - Audyt do ledzenia i prostej walidacji 1) Multi Panele s równie dost pne w wersji SIPLUS do stosowania w ekstremalnych warunkach otoczenia (np. agresywna atmosfera/kondensacja). Wi cej informacji mo na znale na: Multi Panele SIMATIC serii 170/270/370 17

18 SIMATIC Multi Panels serii 170/270/370 SIMATIC MP 177 MP 177 zosta przygotowany jako wprowadzenie do ca ej rodziny Multi Paneli. Jest on ju wyposa ony w innowacyjny system Windows CE 5.0 i funkcjonalnie odpowiada wi kszemu MP 277. Dotykowy ekran TFT o wysokiej rozdzielczo ci obs uguj cy 64 K kolorów ma przek tn 5.7". W przypadku aplikacji, które nie wymagaj archiwizacji i skryptów, MP 177 stanowi atrakcyjn cenowo alternatyw dla MP 277. Panel ten ma wbudowane interfejsy PROFINET/Ethernet, PROFIBUS DP/MPI (RS484/422) oraz USB. Tak jak w przypadku MP 277, nieulotny bufor komunikatów oferuje korzy ci zarówno operatorom jak i serwisantom. SIMATIC MP 277 Z opcj tworzenia archiwów i integracji dodatkowych funkcji poprzez skrypty VB, panel MP 277 jest przystosowany do bardziej wymagaj cych zada. Multi Panele MP 277 s dost pne w wariantach: 7.5" ekranem dotykowym 7.5" wy wietlaczem i klawiatur membranow 10.4" ekranem dotykowym 10.4" wy wietlaczem i klawiatur membranow SIMATIC MP 377 Multi Panele MP 377 spe niaj najwy sze wymagania wydajno ciowe stawiane z o onym aplikacjom. S one wyposa one w innowacyjny system Windows CE 5.0. W porównaniu do poprzedniej wersji MP 370, osi gni to znacznie poprawion wydajno. Nieulotny bufor komunikatów zapewnia korzy ci operatorom jak równie serwisantom. Odk d stosowane s najnowsze technologie w zakresie interfejsów (PROFINET, 2 x USB 2.0, z cze kart MMC/SD), panele te zapewniaj maksimum bezpiecze stwa inwestycji. Multi Panele MP 377 s dost pne w nast puj cych wariantach: 12" ekranem dotykowym 12" wy wietlaczem i klawiatur membranow 15" ekranem dotykowym 19" ekranem dotykowym Informacje o wersji urz dzenia z pe n ochron IP65 znajduj si na stronie 21. Wy wietlacz TFT o wysokiej rozdzielczo ci obs uguje 64 K kolorów. Wy wietlacz TFT o wysokiej rozdzielczo ci obs uguje 64 K kolorów. Zintegrowany Microsoft Media Player zapewnia funkcjonalno multimedialn i wy wietlanie plików video. Dodatkowo pliki Internet Explorera, Worda, tablice Excela, oraz dokumenty PDF mog by wy wietlane w przegl darkach Microsoft. Akcesoria dla Multi Paneli SIMATIC Dodatkiem do Multi Paneli jest odporny koncentrator USB, posiadaj cy stopie ochronyip65, który posiada 4 interfejsy dost pne zarówno od frontu jak i od ty u. Pozwala on na szybkie pod czenie takich urz dze I/O jak pami ci USB i drukarki, bez potrzeby otwierania drzwi szafy sterowniczej. 18 SIMATIC Multi Panels serii 170/270/370

19 SIMATIC Thin Clients Tanie stacje operatorskie w systemach rozproszonych Thin Clients s tanimi terminalami operatorskimi, które zapewniaj funkcjonalno paneli lokalnych w du ych lub rozleg ych systemach i dzi ki temu przyczyniaj si do lepszego monitorowania, obs ugi i produktywno ci zak adu. SIMATIC Thin Clients s tanimi stacjami operatorskimi, które mog by stosowane w du ych zak adach jako dodatkowe stacje dla paneli SIMATIC lub Panel PC. Jako zdalne terminale operatorskie, pozwalaj one na korzystanie z aplikacji SCADA, biurowych lub funkcjonalno ci IT bezpo rednio przy maszynie i dodatkowym po czeniu HMI. S one kompatybilne z Multi Panelami o tych samych rozmiarach. Obs uga SIMATIC Thin Clients jest mo liwa poprzez ekran dotykowy lub zewn trzn klawiatur i mysz pod czone do z cza USB. Stacje SIMATIC Thin Clients zawsze komunikuj si z wykorzystaniem (kopia ekranu panela na ekranie klienta) lub jako standardowy Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol) z hostem (SIMATIC Panel, Panel PC lub serwer), i dzi ki temu nie wymagaj adnej instalacji, licencji lub dodatkowego oprogramowania. Nawet wi ksze odleg o ci do hostów mog by mostkowane przez Ethernet. atwa konfiguracja SIMATIC Thin Clients wymagaj jedynie nadania adresu IP. Lokalna instalacja oprogramowania lub konfiguracja nie jest wymagana. Synoptyki i interfejs u ytkownika s zapewnione przez host. Dlatego te, stacje/terminale klientów nie maj zaimplementowanej funkcji backup i restore, a koszty urz dzenia s dzi ki temu odpowiednio niskie. Wysoki stopie odporno ci Jako zdalny terminal operatorski bez dysku twardego i wentylatora, urz dzenie mo e pracowa bezpo rednio przy maszynach wymagaj cych szczególnie wysokiej odporno ci mechanicznej (np. odporno na drgania).. SIMATIC Thin Client Miejscowa funkcjonalno hosta Aplikacje HMI takie jak WinCC lub WinCC flexible, jak równie aplikacje biurowe takie, jak MS-Excel lub SAP moga by obs ugiwane bezpo rednio na terminalu SIMATIC Thin Client pracuj cym lokalnie poprzez po czenie RDP. W odró nieniu od przegl darek Microsoft CE Office Viewers, dane mog w nich by zapisywane. RDP jest standardowym protoko em, wspieranym przez wszystkie systemy operacyjne Windows. Zintegrowana komunikacja Stacje SIMATIC Thin Clients mog by czone w sie PROFINET/ Ethernet. Po czenia o d ugo ci do 100 m (a nawet d u sze z u yciem switch ów) mog by mostkowane. Zyskujemy zatem po czenia znacznie d u sze ni w konwencjonalnych panelach operatorskich po czonych przez USB-DVI. Typowe aplikacje SIMATIC Thin Client WinCC, zainstalowana na serwerze, mo e by wy wietlana i obs ugiwana na Thin Clients jako Remote Desktop Protocol (RDP). Thin Clients potwierdzaj swoj warto jako trwa e i tanie rozproszone stacje operatorskie. Thin Clients z pe n ochron IP65 zapewnia obs ug operatorsk nawet w zanieczyszczonym otoczeniu. WinCC flexible, zainstalowana na SIMATIC Multi Panelu lub SIMATIC PC, mo e by wy wietlana i obs ugiwana na Thin Clients z wykorzystanie opcji W tym przypadku, Thin Clients mog by równie u ywane jako tanie stacje operatorskie. Mo e to by korzystne rozwi zanie, gdy ten sam proces wymaga nadzoru z kilku lokalizacji. Dost p do stron HTML w sieci jest mo liwy dzi ki wbudowanej przegl darce internetowej. Thin Clients potwierdzaj swoj warto w tym wypadku jako dodatkowe terminale web do Intranetu/ Internetu. 10" 15" Ekran TFT, 64 K kolorów TFT, 64 K kolorów Rozdzielczo 640x480 (VGA) 1024x768 (XGA) Instalacja kompatybilna z Interfejsy Po czenia terminalowe Po czenie Web Stopie ochrony MP 277 (10"), MP 370 (12") MP 370 (15") USB ((z ty u), PROFINET/Ethernet, Zasilanie 24 V RDP (Microsoft) HTML, HTTP, Java Script czo o: IP54, IP65 (opcja) SIMATIC Thin Clients 19

20 Panel SIMATIC z frontami ze stali nierdzewnej Pomaga spe ni najwy sze wymagania bezpiecze stwa i higieny Panele z ekranami dotykowymi i frontami ze stali nierdzewnej zosta y zaprojektowane na potrzeby przemys u spo ywczego, browarniczego i tytoniowego. Spe niaj one norm DIN EN "Maszyny do przetwarzania ywno ci wymagania bezpiecze stwa i higieny". Wymiary zewn trzne i wymiary otworu monta owego odpowiadaj wymiatom urz dze standardowych. Zoptymalizowany profil ramki tylko nieznacznie wystaje przed czo o szafy. W a ciwo ci paneli z frontem ze stali nierdzewnej atwiejsze czyszczenie dzi ki odpornej i trwa ej p ycie czo owej ze stali nierdzewnej o g adkiej powierzchni Zoptymalizowana konstrukcja ramki z minimalnymi przet oczeniami u atwiaj cymi odprowadzanie p ynów Minimalna liczba rowków i szczelin jak równie zwi kszona odporno na rodki dezynfekuj ce Materia uszczelki dopuszczony dla kontaktu z ywno ci (uszczelka zgodna z FDA 21 CFR ) Ochrona wy wietlacza przed zanieczyszczeniami Front urz dzenia zgodny z DIN EN Folia dekoracyjna testowana na reakcj na substancje chemiczne zgodnie z DIN 42115, Part 2 Stopie ochrony IP66 (IP66K) Dopuszczenie ATEX Cechy specjalne paneli SIMATIC z frontem ze stali nierdzewnej Front TP 177B kolor PN/DP INOX MP " Touch INOX MP " Touch INOX Panel PC 677B INOX Materia Stal nierdzewna , folia polyesterowa/polerowane wyko czenie, ziarnisto 240 Uszczelka Cechy specjalne Warunki otoczenia Stopie ochrony Temperatura otoczenia podczas pracy Wilgotno wzgl dna Temperatura transportu/sk adowania Dopuszczenia Od czo a: IP66K, NEMA 4, 4 x i 12, od ty u: IP20 EPDM Optymalizowana konstrukcja ramki, pochy e powierzchnie Od czo a: IP66K, NEMA 4, 4 x i 12, od ty u: IP20 Od czo a: IP66K, NEMA 4, 4 x i 12, od ty u: IP20 Od czo a: IP66K, od ty u: IP20 Pionowy monta : C; maks. stopie pochylenia: +/- 35 : C +5 C C w maks. konfiguracji Max. 85 % (bez kondensacji) -20 C C FM Klasa 1 Div 2, culus, CE, C-Tick, Ex-Zone 2/22 FM Klasa 1 Div 2, culus, CE, C-Tick, Ex-Zone 22 FM Klasa 1 Div 2, culus, CE, C-Tick, Ex-Zone 2/22 culus, CE Wymiary P yta czo owa W x H (w mm) 212 x x x x 310 Otwór instalacyjny 198 x x x x 296 W x H (w mm) Waga ok. 1.5 kg ok. 4.2 kg ok. 7 kg ok. 15 kg Cechy specjalne Ramka dociskaj ca od strony tylnej 20 Panel SIMATIC z frontami ze stali nierdzewnej

Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony, żółty, niebieski, biały) 1.500.000 100 %

Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony, żółty, niebieski, biały) 1.500.000 100 % Dane techniczne Key Panels Innowacyjne panele operatorskie KP8 PN KP8F PN KP32F PN Rodzaj obsługi Przyciski funkcyjne (programowalne) 8 8 32 Rodzaj sygnalizacji Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony,

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszystkich wymagań. Wydanie 01/2010 SIMATIC HMI. www.siemens.pl/hmi

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszystkich wymagań. Wydanie 01/2010 SIMATIC HMI. www.siemens.pl/hmi Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszystkich wymagań Wydanie 01/2010 SIMATIC HMI www.siemens.pl/hmi Totally Integrated Automation Polegaj na nowych standardach wydajności przy zachowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012 Implementacja apletów Java do procesora komunikacyjnego CP-343-1 Advanced. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional z SP 4/XP Professional

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy ifix zostało wdrożone przez firmę Avon Operations Polska Sp. z o.o. w zakładzie produkcji kosmetyków w Garwolinie.

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

Elastyczne systemy wytwarzania

Elastyczne systemy wytwarzania ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium: Elastyczne systemy wytwarzania Instrukcja 1 Temat: Prototypowanie algorytmów sterowania pracą elastycznej linii w środowisku sterownika PLC S7-300 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE LED EKRANY LED DIODOWE TABLICE REKLAMOWE

WYŚWIETLACZE LED EKRANY LED DIODOWE TABLICE REKLAMOWE WYŚWIETLACZE LED EKRANY LED DIODOWE TABLICE REKLAMOWE O firmie Jesteśmy producentem wyświetlaczy LED. Wszystko wykonujemy sami: począwszy od projektu, przez produkcję wszystkich części, oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści 1. Logowanie 2. Ekran główny 3. Rejestracja/meldowanie gości 4. Pracownicy/personel 4.1 Zobacz pełną listę personelu 4.2 Wprowadź nowego pracownika 5. Drzwi

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL Broszura katalogowa 2 Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL model V, Opcjonalne narzędzie ułatwiające uruchamianie komponentów DDL 3 Przyłącza magistrali

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU

SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU Na częściach mechanicznych umieszczone są czujniki obciążenia, które wysyłają dane o sile napięcia liny, a za pomocą dynamometrów jest możliwe bardzo precyzyjne określenie

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc. Standby Redundancy najprostszy system rezerwacji

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc. Standby Redundancy najprostszy system rezerwacji Informator Techniczny nr 9 -- grudzień 000 -- INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc Czy jedynym rozwiązaniem dla układów sterowania wymagających wysokiej niezawodności

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA Załącznik nr 5 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII W APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. ADMINISTROWANIE APLIKACJĄ CENTRALNĄ 1. Wykonawca zobowiązany jest do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usługi CCIE R&S

Specyfikacja usługi CCIE R&S Schemat laba CCIE R&S Specyfikacja usługi CCIE R&S Connections between router and switches Ethernet S1 R1 Local Local Fa0/1 R1 Ga0/0 Ga0/0 S1 Fa0/1 Fa0/2 R2 Ga0/0 Ga0/1 S2 Fa0/1 Fa0/3 R4 Fa0/0 Ga0/2 S4

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY PULPIT STEROWANIA

UNIWERSALNY PULPIT STEROWANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (27) nr 1, rok 2011 Tomasz PŁATEK Dariusz PŁATEK UNIWERSALNY PULPIT STEROWANIA Streszczenie: Artykuł omawia możliwość zastosowania uniwersalnego pulpitu sterowniczego zaprojektowanego

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @...

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Formularz ofertowy. Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Lampka sto owa 69079/11/16 Giving light a new experience Ta g adka, l ni ca jak szlachetny kryszta górski lampa sto owa o wietla przestrze promieniami ciep ego, bia ego wiat a. Wyj tkowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego 2 Różne kąty spojrzenia na maszynę, wysoki lub niski wzrost operatora urządzenia, praca na siedząco lub stojąco systemy ramienia nośnego firmy

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny.

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014 Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM MONITORINGU DLA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA. zaprojektowany przez: HYDRO ECO SYSTEM

SIECIOWY SYSTEM MONITORINGU DLA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA. zaprojektowany przez: HYDRO ECO SYSTEM SIECIOWY SYSTEM MONITORINGU DLA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA zaprojektowany przez: HYDRO ECO SYSTEM e-flownet Portal informacje ogólne» E-FLOWNET PORTAL TO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE DLA:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Znak postępowania: RZP.271.13.2012 Do Wykonawców Ożarów Mazowiecki 2012-02-27 Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 05-850 Ożarów Mazowiecki ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt. Budowa zintegrowanego systemu w Radomiu dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560 FPi 5500 Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520 FPi 5540 FPi 5560 FPi 5500 Chcesz Ŝeby twoja poczta wychodząca jak najszybciej dotarła do adresata?

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo