MEDIA - RYS HISTORYCZNY....parę luźnych notatek do kolokwium...mogą być tu i ówdzie jakieś błędy!!! Więc: Czytajcie i Czuwajcie ;)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEDIA - RYS HISTORYCZNY....parę luźnych notatek do kolokwium...mogą być tu i ówdzie jakieś błędy!!! Więc: Czytajcie i Czuwajcie ;)"

Transkrypt

1 MEDIA - RYS HISTORYCZNY...parę luźnych notatek do kolokwium...mogą być tu i ówdzie jakieś błędy!!! Więc: Czytajcie i Czuwajcie ;)

2 zamiast wstępu; Powtarzając za Denisem McQuail em można wyliczyć cztery zasadnicze podejścia teoretyczne do zagadnienia mediów, sprowadzających się w istocie do dwóch wymiarów: ujęcia mediocentrycznego wobec społecznocentrycznego, podejścia kulturowego wobec ujęcia materialistycznego. Ze schematu McQuail wywiódł kolejne cztery, pośrednie ujęcia teorii mediów. Są to następujące układy teorii: 1. Łączące analizę zawartości komunikatu z subiektywną ich recepcją oraz wpływem mediów na tworzenie się środowiska człowieka 2. Akcentujące technologiczne aspekty funkcjonowania mediów 3. Skupiające się na czynnikach społecznych jako zasadniczych do tworzenia i odbierania komunikatów oraz rozumieniu roli mediów w życiu społecznym. 4. Analizujące kulturę materialną poprzez refleksję nad konsekwencjami styku polityki i ekonomii oraz kondycji materialnej społeczeństwa jako czynnikach różnicujących.

3 Cztery główne zakresy teorii mediów. Źródło: Denis McQuail, Mass Communication Theory!

4 Stosując innego rodzaju podział zainteresowań problematyką mediów, jako na podstawowe, a przy tym najczęściej rozpatrywane obszary badań nad przepływem informacji, wskazać można na trzy płaszczyzny: a) indywidualnego odbioru komunikatów b) eksperymentu c) pragmatycznego zastosowania wyników danych poznawczych. Dwie wizje funkcjonowania mediów: 1. Wizja optymistyczna zakładająca integrację, solidarność, wolność oraz ubogacenie człowieka poprzez ukazanie różnorodności świata. 2. Wizja pesymistyczna wyrażająca obawy zatracania norm społecznych, utraty poczucia tożsamości, uniformizacji jak i odczytywania mediów jako płaszczyzny walki i dominacji.

5 PRASA

6 Jako początek prasy można wskazać antyczne, wydawane w Rzymie Acta diurna ryte na desce gipsowej. Specyficznym przykładem wczesnej komunikacji masowej (ale i outdooru) może być list gończy za zbiegłym niewolnikiem (starożytny Egitp). W Chinach ok. IV wieku publikowano/drukowano komunikaty zawierające treści z życia dworu, dekrety carskie, nominacje urzędników, np. od VII wieku do 1911 (upadek cesarstwa) ukazywał się w formie drukowanej biuletyn Dibao (Gazeta Dworu), 868 r. - pierwsza książka drukowana Chiny Europa (początki): I poł. XV wieku - Gutenberg i konsekwencje tego co zrobił roku wydrukowano włoski przekład listu Krzysztofa Kolumba, donoszący o odkryciu nowej drogi do Indii, Najstarszymi, okresowo wydawanymi drukami są między innymi: wydawany od 1609 roku Aviso Relation oder Zeitung w Niemczech, angielski The Weekly News in London (od 1622), francuska w okresie panowania Ludwika XIII Kardynał Richelieu La Gazette (1631) która miała swe publiczne odczyty... służyła znanemu z public relations kreowaniu reputacji.

7 W połowie XIX wieku londyński Times" uruchomił po raz pierwszy na świecie arkuszową prasę drukarską o napędzie parowym. W 1844 r. miała miejsce pierwsza transmisja telegraficzna. W 1851 r. położono kabel telegraficzny pod kanałem La Manche, W 1866 roku ułożono kabel transatlantycki. W 1875 r. Alexander Graham Bell zaprezentował własną wersję telefonu, a w rok później Thomas Edison usprawniając to urządzenie bezpośrednio wpłynął na tempo przepływu informacji. Jednym z pierwszych ludzi którzy wyraźnie wskazywali na manipulującą rolę prasy był Goethe - jak podaje Antonina Kłoskowska, określił prasę:...jako głęboką pogardę opinii publicznej.

8 Pierwsze fotografie ukazały się w prasie w 1865 r. W 1880 r. zastosowano po raz pierwszy raster, a w piętnaście lat później pojawiła się rotacyjna maszyna światłodrukowa, umożliwiając wydawanie prasy ilustrowanej. Znaczenie w wieku XIX zjawisk/procesów społecznych, jak ruchy wolnościowe, rodzenie się proletariatu, rozwój parlamentaryzmu. W 1851 roku, jako jeden z pierwszych, Julius Reuter zakłada agencję informacyjną. Pojawiają się osoby zajmujące się polityką zawodowo (w 1896 r. Partia Republikańska w USA zatrudniła w roli głównego organizatora kampanii wyborczej Marcusa Alonzo Hanna, zajmującego się handlem i reklamą). ps. Pierwsze komercyjne ogłoszenie prasowe w USA, a dotyczyło ono sprzedaży posiadłości na Long Island, ukazało się w 1704 roku.

9 Prasa w wieku XX stała się niemalże gałęzią przemysłu. Pierwszą połowę XX wieku często nazywa się epoką magazynów ilustrowanych. To wtedy powstały takie periodyki jak amerykański Life, założony w Nowym Jorku przez Henry R. Luce'a i B. Haddena magazyn Time (w 1923 roku), założony w 1949 roku w Paryżu przez Jeana Prouvosta francuski Paris Match. Do stymulujących rozwój prasy w końcu XX wieku, można wskazać przekaz satelitarny, internet, telefonię komórkową.

10 Prasa jako pierwsze medium masowe Prasa to cyklicznie bądź czasowo (ale nie rzadziej niż raz do roku) wydawane publikacje periodyczne, a więc dzienniki, czasopisma, biuletyny, informacje agencyjne określa się mianem prasy. Działalność prasy skupia się na przedstawianiu i relacjonowaniu aktualnych wydarzeń z różnych dziedzin życia społecznego, ponadto do prasy zalicza się czasopiśmiennictwo naukowe i fachowe. Według klasyfikacji UNESCO (1964), stosowanej obecnie w większości państw, prasa dzieli się na: 1) dzienniki treści ogólnej 2) inne gazety (zwłaszcza tygodniki) treści ogólnej, 3) pozostałe czasopisma. Niezależnie od tej klasyfikacji wyodrębnia się poszczególne rodzaje prasy na podstawie różnych kryteriów: częstotliwości ukazywania się (dzienniki, tygodniki itd.), zasięgu (prasa międzynarodowa, ogólnokrajowa, regionalna, lokalna, zakładowa), wydawcy-dysponenta (rządowa, partyjna, niezależna itp.), ideologii (konserwatywna, liberalna, socjalistyczna, katolicka itp.), tematyki (ekonomiczna, kulturalno-społeczna, sportowa, filmowa itp.), adresata (kobieca, młodzieżowa itp.), poziomu (elitarna, popularna, bulwarowa itp.), funkcji społecznej (informacyjna, publicystyczna, rozrywkowa, ogłoszeniowa itp.). Za: Encyklopedia multimedialna PWN Media, hasło: Prasa.

11 Dlaczego ufamy prasie? - tradycja wiarygodności słowu pisanemu - pierwszy powszechnie dostępny pośrednik w informacji - rola unifikująca [masowy/umasowiony odbiorca] - szerokie pole komentarza Jednym z pierwszych ludzi którzy wyraźnie wskazywali na manipulującą rolę prasy był Goethe. Prócz tego, iż wskazywał na prasę jako źródło zepsucia smaku publiczności (choćby poprzez swą powierzchowność w przekazywaniu treści co skądinąd niewątpliwie zjednywało jej czytelników), to również bardzo wyraźnie określał wolność prasy, jak podaje Antonina Kłoskowska:...jako głęboką pogardę opinii publicznej.

12 Siła i oddziaływanie prasy Segmentacja jej rynku. Długofalowość oddziaływania zamieszczanych w niej komunikatów (czytelnik częstokroć wraca do tej samej, zwłaszcza magazynowej, publikacji), Ponadto odbiorca, nawet jeśli nie jest prenumeratorem, rzadko zmienia tytuły czytanej prasy (czytelnik Gazety Wyborczej sporadycznie sięga po Rzeczpospolitą i odwrotnie)[choć 40% czytelników WPROST czyta POLITYKĘ] Kreacja skutecznego przekazu reklamowego w przypadku prasy polega na kompilacji takich elementów jak: slogan reklamowy, informacja, fotografia bądź rysunek. Dochodzi do tego wielkość ogłoszenia, dobór miejsca publikacji (określonego tytułu i wewnętrznej pozycji) oraz częstotliwość ukazywania się. Prasa, podobnie jak inne środki masowego przekazu, pozwala na zdobywanie informacji. Wydawnictwa prasowe potrafią ponadto wykroczyć poza schemat przypisanych im funkcji i zaoferować klientowi próbkę towaru (sampling), albo np. jego zapach, czego na dzień dzisiejszy w bezpośredni sposób nie jest wstanie zaproponować żadne z pozostałych mediów masowych. Dlatego prasa będąc medium masowym stanowić może wsparcie dla kampanii BTL.

13 RADIO

14 1. Pierwsza publiczna audycja radiowa została nadana w 1914 r. w Belgii. 2. Pierwszą udaną próbę transmisji sygnałów dźwiękowych za pośrednictwem radia odbyto trzy lat wcześniej, w 1911 roku w Nowym Yorku. 3. W 1915 roku przesłano po raz pierwszy drogą radiową głos ludzki pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. 4. W USA radio rozpoczęło działalność w 1920 roku w Pittsburghu, a już od 1922r. działało Krajowe Stowarzyszenie Nadawców (National Association of Broadcasters, NAB). 5. Na rok 1922 datuje się utworzenie pierwszego radia komercyjnego. 6. W 1926 roku zawiązana została pierwsza na świecie sieć radiowa NBC w Stanach Zjednoczonych (National Broadcasting Co, Inc.), 7. w 1927 r. powstała za sprawą J. Reith BBC (British Broadcasting Corporation), jako instytucja dysponująca wyłącznością na nadawanie programów drogą radiową. 8. w USA liczba 30 rozgłośni w 1922r. rozrosła się do 556 w roku 1924). 9. W połowie lat dwudziestych, oprócz Stanów Zjednoczonych, regularny program radiowy nadawany był w 19 krajach europejskich, w Argentynie, Japonii i Australii.

15 Radio i propaganda: a. Za prekursora integracji polityki z radiem uznaje się amerykańskiego prezydenta Franklina Delano Roosvelta, który w 1933 wystąpił w cyklu spotkań pt.: Rozmowy przy kominku. b. Europejskim mężem stanu który jako pierwszy sięgnął po radio, był prezydent Francji Gaston Doumergue wygłaszający za jego pośrednictwem kilka przemówień. c. dokonania propagandy państw totalitarnych. Według dyrektyw Goebbelsa, radio miało dwa cele: rozrywkę i instruktaż. d. Niemcy jako pierwsi, choć w krótkim czasie nie jedyni, użyli radia do propagandy skierowanej poza granice swego kraju. W 1942 roku niemieckie radio nadawało w 27 językach (najsłynniejsza tego rodzaju radiostacja to quasi francuska Ferdonneta). Radio od swoich początków w swą istotę miało wpisaną ideę masowego audytorium. Zwracając uwagę na intensywną, pod naporem wpływów politycznych, radiofonizację w latach 30 tych i propagandę II wojny światowej, poprzez powszechność i ogólnodostępność tego środka przekazu, jawi się nam obraz wszechobecnego, głęboko zakorzenionego w kulturze medium.

16 Według dyrektyw Goebbelsa, radio miało dwa cele: rozrywkę i instruktaż. Jak zauważał (choć z perspektywy czasu wydaje się to i tak przesadnie optymistyczne): Ludzie zazwyczaj są zbyt zmęczeni, by przyjąć więcej niż dwie godziny poważnego programu. O nadawanej muzyce:...musi to być muzyka, która nie stawia nam żadnych wymagań.

17 Radio jako medium intymne Od lat 30-tych dominuje w nim muzyka i informacja. Dodajmy bardzo szybka, reagująca na aktualne wydarzenia, często relacjonując na żywo. Pozwala na to sztywna z zewnątrz, jednocześnie płynna wewnątrz, formuła bloków programowych. Nastąpiła segmentacja rynku radiowego, o całą epokę wyprzedzając o kilka dziesięcioleci telewizyjne kanały Radio do pewnego stopnia to medium interaktywne, otwarte na opinie słuchaczy. Odwołuje się do sfery emocjonalnej słuchacza, uruchamia wyobraźnię, nie narzuca swej obecności. Jest zarówno powszechne jak i intymne [dyskretnie towarzysząc gdzieś obok ] WADY: jw. Ostatnie gdzieś obok, nie w pełni angażuje. Do tego dochodzą kwestie trudność z zapamiętywaniem przekazu audytywnego. Przyjmuje się, iż w publicznych wystąpieniach... o odbiorze decyduje w 60 procentach język ciała, czyli sposób mówienia, wygląd, gesty. Tylko w 20 procentach prezentacja rozpoznawalna jest przez treść. Również 20 procent pochłania emocjonalna zawartość naszych wystąpień.

18 Budowa przekazu perswazyjnego w radiu, sprowadza się zwykle do odczytania, często udramatyzowanego, komunikatu werbalnego, któremu może mu towarzyszyć dźwięk. w przypadku reklam radiowych, z czymś na kształt muzycznej sceny rodzajowej z podziałem na role. Przekaz perswazyjny może przyjąć formę piosenki, wpisując się w zdominowany zazwyczaj przez muzykę ciąg programowy (ponadto chwytliwa melodia sprzyja zapamiętywaniu, np. przewijającego się w niej sloganu). Słuchacze radiowi pod pewnymi względami są bardziej podobni do czytelników czasopism niż do telewidzów. Mają tendencję do nawykowego słuchania, w pewnych przewidywalnych godzinach, stacji o wąsko ukierunkowanej stylistyce. Są lojalni, łatwi do identyfikacji, taniej można do nich dotrzeć niż do widowni telewizyjnej. Zasięg, rozumiany tutaj jako całokształt radiowych nadawców; nadających zarówno w skali kraju, jak i w skali regionalnej, wspominając na marginesie o tzw. stacjach niszowych. siła oddziaływania radia jest daleko mniejsza od mediów audiowizualnych. Stąd najlepiej się nadaje do kampanii prowadzonych w kilku mediach jednocześnie (nie dotyczy to typowo lokalnych kampanii), przypominając, lub czasem wyjaśniając to, co zobaczyliśmy w telewizji czy na billboardach.

19 TELEWIZJA

20 1884r. - patent na ideę kompletnego systemu telewizyjnego niemieckiego naukowca Paula Nipkowa.

21

22 EARLY TELEVISION EXPERIMENTS - Mr. John Logie Baird. The Graphic Magazine - 28 February 1925 "A Successful Attempt To See By Wireless" -- Tells how Mr. J. L. Baird is 'now perfecting' a machine designed to transmit actual [moving] images. He had successfully demonstrated the transmission of "shadowgraphs" by wireless earlier [in 1925].

23 J. L. Baird 1925 r.

24

25

26 1928r. General Electric - USA

27 1939, USA

28 1936 Emyvisor Cathode Ray Television - Model 95 [FRANCJA]

29

30

31

32

33 1931- Western Television Advertisement

34

35 1933

36 1947

37 1941 "Journal of The Television Society - Baird's 600-line colour television system. poniżej: pierwsza publikacja zdjęcia kolorowego ekranu telewizyjnego

38 1948

39 1948

40 1948

41 Lata 50-te. Samochód reporterski [tu: z fotografem na dachu]

42

43 1950

44 Reklamy z lat 50-tych

45

46

47

48 1971 TR-005 Panasonic "Flying Saucer" TV

49

50 Pierwszą stację telewizyjną uruchomiono 1929 roku w USA (regularne nadawanie od 1939 r.). 1935r. w Berlinie - tam też w 1936 r. transmisja z olimpiady, W 1936 roku uruchomiono pierwszą stację TV w Wielkiej Brytanii. Lata 30-te pierwsze próby skonstruowania odbiornika telewizji kolorowej. Wczesne stadium rozwoju telewizji zostało przerwane wydarzeniami drugiej wojny światowej. Dynamiczny rozwój telewizji nastąpił dopiero w latach pięćdziesiątych (głównie USA, gdzie już w 1949 roku powstała pierwsza sieć telewizyjna). W 1962 roku do transmisji telewizyjnej zaprzęgnięto sztuczne satelity.

51 W Polsce doświadczalną eksploatację telewizji czarno-białej rozpoczęto w 1952roku w Warszawie, wprowadzając ją do powszechnego użytku w roku 1956 (telewizja kolorowa od 1970 r.). Podobnie jak w przypadku pozostałych mediów masowych, telewizja jest nośnikiem nie tylko treści komercyjnych, ale również ideologicznych i religijnych. Pierwsza reklama telewizyjna została nadana w lokalnej stacji w Nowym Yorku 1 lipca 1941 roku, pierwsza ogólnokrajowa emisja spotu reklamowego nastąpiła również w USA, towarzysząc meczowi bokserskiemu 16 tego czerwca 1946 roku i dotyczyła samochodów Forda. W nurt życia politycznego, telewizja została wciągnięta na szeroką skalę w 1960 roku, poprzez skalę oddziaływania (przy 75-milionowej publiczności) jaką osiągnęła wizualna prezentacja kandydatów na fotel prezydenta USA. Było to słynne zbliżenie na zarost i pot Nixona w debacie z Johnem Kennedym. kanały tematyczne: oferując odbiorcy tylko określony zakres prezentowanych informacji. Prekursorem tego typu przekazu telewizyjnego było MTV (1981) oraz założone w 1980 roku Cable News Network (CNN) Teda Turnera (choć, odnosząc wielki sukces w czasie relacji na żywo z wojny w Zatoce Perskiej (1991).

52 Wielką zaletą języka telewizji jest nierozpoznawalność zestawu kodów i ich złożeń w przekazie, przez wychowanych w danej strukturze konwencji odbiorców. Nienaturalność przekazu jesteśmy wstanie dostrzec jedynie w wyniku błędu technicznego, wiedzy dotyczącej wskazanego zakresu, lub w sytuacji zetknięcia się z przekazem skierowanym do ludzi spoza naszej kultury, w sytuacji tzw. wyobcowania antropologicznego. Wady przekazu telewizyjnego jako przekaźnika treści perswazyjnych: stosunkowo niska selektywność publiczności. Sytuację tę zmienia od końca lat 90 tych sukcesywne wprowadzanie kanałów tematycznych. {choć pierwsze istniały już dekadę wcześniej; min. MTV od 1981 r.}

53 Główne ZALETY/cechy TELEWIZJI: AUDIO-VIDEO POZÓR INTERAKTYWNOŚCI ROLA SPOŁECZNA A PILOT ZDAL. STEROWANIA. REAKTYWNOŚĆ NA ZMIENNOŚĆ RZECZYWISTOŚCI

54 INTERNET

55 Główne cechy interaktywność, fizyczny proces łączenia się ludzi, czyli przemysł oparty na komunikacji (przemysł ciała), hipertekstowość, proces łączenia zawartości/treści, czyli przemysł oparty na wiedzy (przemysł pamięci), komunikacjność czyli sieciowa otwartość, umysłowe łączenie się ludzi, czyli przemysł sieci (przemysł inteligencji). kultura uczestnictwa i współtworzenie (Web 2.0)

56 W 1965 roku T. Merril i L.G. Roberts połączyli za pomocą linii telefonicznej dwa komputery: TX-2 w Massachusetts i Q-32 w Kalifornii, tworząc pierwsza, choć w najprostszym modelu sieć komputerowa. W psaździerniku 1967 r. Roberts przedstawił plan sieci ARPAnet (Advanced Research Projects Agency). Jej budowę w ramach badań wojskowych rozpoczęto w 1968 r. W roku 1971 Ray Tomlinson opracowuje pierwszy program do przesyłania wiadomości . Dopiero w 1991 roku rusza opracowana przez Tima Barnersa-Lee z myślą o CERN (w 1989 roku), bazująca na systemie odnośników miejsca internetowe sieć World Wide Web. Polska przyłączona została do Internetu w jesienią 1991 roku. Powiększenie liczby internautów jest proporcjonalne do upływającego czasu i od roku 1996 jego średni wzrost wynosi 50 milionów użytkowników w ciągu roku, osiągając stan ok. 250 milionów w roku 2000, z czego niemal połowa przypada na Stany Zjednoczone. próby usankcjonowania prawnego (nieudane próby były podejmowane przez ustawodawcę amerykańskiego) lub pojawienie się innego środka przekazu.

57 Paradoksem Internetu, w kontekście omawiania go jako medium masowego, jest jego personalizacja i demokratyzacja. Każdy ma prawo obecności w sieci i co więcej, niemalże pełnej dowolność doboru odbieranych treści.

58 Źródła pozytywnej recepcji internetu: Internet będąc środkiem przekazu, zapewnia źródło informacji i rozrywki. W pewien sposób zaspokaja wszystkie potrzeby których zaspokajaniem zajmowały się tradycyjne media. Ponadto udostępnia swoim użytkownikom cały szereg usług (często darmowych) ułatwiających im kontakt ze światem, jak poczta elektroniczna, prywatne strony internetowe, dostęp do wirtualnych sklepów, możliwość pracy w dowolnym miejscu (o ile jej charakter na to pozwala) itd. Kultura uczestnictwa Pozór możliwość zachowania anonimowości. Brak cenzury - cecha ta przysparza Sieci sporą grupę przeciwników, wskazujących na niebezpieczeństwo nieograniczonego dostępu do pornografii czy treści o charakterze rasistowskim przez osoby nieprzygotowane, w tym dzieci, oraz ze względów ideologicznych (np. Chiny, państwa arabskie...).

59 Perswazyjność Internetu Identyfikacja na poziomie jednostkowym (identyfikację zarówno poprzez elementy świadomego logowania użytkownika sieci, poprzez identyfikację sprzętową z którego korzysta dany internauta, rejestrację jego zachowań behawioralnych, a nawet integralny monitoring zachowań odbiorcy dokonywanych zarówno w Sieci jak i przestrzeni fizycznej za sprawą telefonów komórkowych jak i innych urządzeń przenośnych z dostępem do Internetu, czy instalacji do identyfikowania klienta w centrach handlowych czy innych miejscach publicznych jak to ma miejsce np. na lotniskach. {+ systemy inwigilacji jak Carnivor itp.). W zakresie przekazu perswazyjnego w Internecie spotykamy się z promocją wykorzystującą banery reklamowe, firmowe strony WWW, reklamy dołączane do poczty , darmowe usługi i gadżety elektroniczne. Znaczącą wartością jest przy tym elastyczność sieci, polegającą między innymi na dostosowywaniu przekazu do konkretnego odbiorcy. Użytkownik logując się (zwykle jest to operacja wykonywana w tle min. za sprawą plików typu cookies), może być rozpoznawalny, zaś sama treść prezentowana na wybranej przez niego stronie dostosowana do zdefiniowanych przez niego preferencji bądź wedle wskazań jego poprzednich odwiedzin. Reklama z najbardziej zaawansowanymi możliwościami personalizacji przekazu.

60 resztę doczytać z książek :)

Strategia medialna Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl

Strategia medialna Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl Strategia medialna Unii Europejskiej dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl Źródła informacji o polityce europejskiej Źródło: Standard Eurobarometer no 80 (2013) Narzędzia strategii medialnej narzędzia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia REKLAMA Daria Sitek kl.ia Reklama informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw

Bardziej szczegółowo

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych Prasa, podział prasy i gatunków prasowych rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych znaków na papierze; według Prawa Prasowego

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów radio telewizja Internet publikacje książkowe ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU wideokasety filmy fonografia wysokonakładowa prasa płyty kasety dzienniki czasopisma serwisy agencyjne

Bardziej szczegółowo

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na Iza Dzień kl. I a Reklama (z łac. reclamo, reclamare) informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media Piotr Długiewicz Ewolucja praktyki marketingowej Mass Marketing Segment Marketing Customer Marketing Real-Time Marketing Brak segmentacji Wynik mierzony

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Merkury" S.A. - rozszczepienie Piła Plany programowe na 2015 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Merkury S.A. - rozszczepienie Piła Plany programowe na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Merkury" S.A. - rozszczepienie Piła Plany programowe na 2015 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 98:40:00

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Merkury" S.A. - rozszczepienie Leszno Plany programowe na 2015 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Merkury S.A. - rozszczepienie Leszno Plany programowe na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Merkury" S.A. - rozszczepienie Leszno Plany programowe na 2015 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) UWAGA:

Bardziej szczegółowo

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA Dlaczego radio? W roku 2014 na reklamodawcy z branży telekomunikacyjnej na reklamę w radio wydali blisko 150 mln złotych. Trzech największych reklamodawców to Orange,

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach - rozszczepienie na Bielsko i subregion bielski Plany programowe na 2016 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach - rozszczepienie na Bielsko i subregion bielski Plany programowe na 2016 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach - rozszczepienie na Bielsko i subregion bielski Plany programowe na 2016 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 175:15:00

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A. - rozszczepienie Nowy Sącz Plany programowe na 2015 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków S.A. - rozszczepienie Nowy Sącz Plany programowe na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A. - rozszczepienie Nowy Sącz Plany programowe na 2015 r. Roczny emisji programu (liczba godzin) 8760:00:00

Bardziej szczegółowo

Lista kodów PKD branże preferowane

Lista kodów PKD branże preferowane Lista kodów PKD branże preferowane reklama i marketing 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.91.Z

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie - rozszczepienie - Zamość, Plany programowe na 2017 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie - rozszczepienie - Zamość, Plany programowe na 2017 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie - rozszczepienie - Zamość, Plany programowe na 2017 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 82:20:00 UWAGA: Jeśli dana

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Chcesz wiedzieć Jaki jest na najefektywniejszy kanał dotarcia

Bardziej szczegółowo

Aspekty upowszechniania informacji

Aspekty upowszechniania informacji Aspekty upowszechniania informacji 1.Komunikacja międzyludzka informacje teoretyczne Mały słownik języka polskiego podaje, że: komunikować oznacza podać coś do wiadomości; przekazywać jakąś informację,

Bardziej szczegółowo

Radio Olsztyn SA - Program w języku ukraińskim (99,6 MHz) z nadajnika w Miłkach Plany programowe na 2015 r.

Radio Olsztyn SA - Program w języku ukraińskim (99,6 MHz) z nadajnika w Miłkach Plany programowe na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Radio Olsztyn SA - Program w języku ukraińskim (99,6 MHz) z nadajnika w Miłkach Plany programowe na 2015 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 138:40:00 UWAGA: Jeśli

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" S.A. - rozszczepienie Słupsk Plany programowe na 2015 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie Radio Koszalin S.A. - rozszczepienie Słupsk Plany programowe na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszali "Radio Koszalin" S.A. - rozszczepie Słupsk Plany programowe na 2015 r. Roczny emisji programu (liczba godzin) 1478:00:00 UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Promocja Stowarzyszenie ExploRes / Projekt ICENT Obszary Adresaci Techniki Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Koncepcja PEI Kluczowe zagadnienia Obszar 1 lokalizacja i struktura

Bardziej szczegółowo

Internauci a kultura obrazków. Warszawa, 24. lipca 2008

Internauci a kultura obrazków. Warszawa, 24. lipca 2008 Internauci a kultura obrazków Warszawa, 24. lipca 2008 źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/the_medium_is_the_message Nie możemy rozpatrywać komunikacji w oderwaniu od medium, które ją przekazuje. Medium

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu - rozszczepienie Konin Plany programowe na 2016 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu - rozszczepienie Konin Plany programowe na 2016 r. Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu - rozszczepienie Konin Plany programowe na 2016 r. UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie - rozszczepienie Elbląg. Plany programowe na 2017 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie - rozszczepienie Elbląg. Plany programowe na 2017 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Roczny emisji programu (liczba godzin) UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce Fundusze Europejskie w Małopolsce Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, ul. Wielicka 72, p. 400 tel. (012) 29 90 778, (012) 29 90 627, (012) 29 90 777

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO RYTM, konc. Nr 535/2013-R Plany programowe na 2016 r.

POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO RYTM, konc. Nr 535/2013-R Plany programowe na 2016 r. Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) PR Rytm - Arkusz zbiorczy - str. 1 Roczny czas emisji programu (liczba godzin) Roczny czas emisji specjalizacji (liczba godzin programu w 8784:: 6222:: godzinach

Bardziej szczegółowo

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce Reklama Reklama Każda płatna, nieosobowa forma promocji z wykorzystaniem masowych środków komunikacji, wpływająca na motywy, postawy i sposób postępowania nabywców. Funkcje reklamy: Informacyjna Zachęcająca

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA HARMONOGRAM SZKOLEŃ BLOK I 13-14 WRZEŚNIA 2010 R. HOTEL OLIMPIA W RYBNIKU PROWADZĄCY: AGENCJA PLANET PR TEMATYKA ZAJĘĆ MEDIA RELATIONS 9:00- rejestracja uczestników 9:30-11:30 - szkolenie - co to jest

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl

Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl Pojęcie i cechy kultury masowej Wzory socjokulturowe cielesności i sprawności fizycznej Wzory lansowane przez mass media a wzory realizowane Kultura masowa

Bardziej szczegółowo

Startuje kampania reklamowa - Warta - warta zaufania

Startuje kampania reklamowa - Warta - warta zaufania INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 9 października 2012 r. Startuje kampania reklamowa - Warta - warta zaufania Zaprezentowany 9 października nowy wizerunek Warty będzie promowany największą w historii spółki

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT WARSZTATÓW KREATYWNOŚCI WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW MEDIALNYCH PASJA W SIECI

KONSPEKT WARSZTATÓW KREATYWNOŚCI WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW MEDIALNYCH PASJA W SIECI KONSPEKT WARSZTATÓW KREATYWNOŚCI WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW MEDIALNYCH PASJA W SIECI Prowadzenie: mgr Marzena Rogowska-Wasztyl (materiały Fundacji MAXIMUM w ramach projektu edukacyjnego z programu Małopolska

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie - rozszczepienie Nowy Sącz Plany programowe na 2017 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie - rozszczepienie Nowy Sącz Plany programowe na 2017 r. Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie - rozszczepienie Nowy Sącz Plany programowe na 2017 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 8760:00:00 UWAGA:

Bardziej szczegółowo

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 R A P O R T Z B A D A N I A I L O Ś C I O W E G O D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 Badanie przeprowadzone zostało dla firmy SMEbusiness.pl przez instytut MillwardBrown w listopadzie 2014r. Badanie ilościowe

Bardziej szczegółowo

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010 Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski Warszawa 29.07.2010 Agenda Strategia kampanii Budżet Elementy media mix oraz poza medialne pola działania Ogólny Plan Mediów 2010

Bardziej szczegółowo

Badanie Nielsen Audience Measurement

Badanie Nielsen Audience Measurement Podstawowe informacje Badanie prowadzone jest od 1996 roku, Realizowane przez firmę AGB Nielsen Media Research sp. z o.o., Najważniejsi klienci: stacje telewizyjne, domy mediowe, reklamodawcy, wydawcy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li Spis treści Wprowadzenie /li Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13 Rozdział l Co jest, a co nie jest reklamą? / 15 Konkurs to nie reklama / 15 Pi-ar nie sprzedaje produktu / 16 Sponsoring, czyli

Bardziej szczegółowo

Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014)

Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014) s. 16 i 17 produkty niepostrzegalne Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014) produkty specjalne produkty

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015

Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015 Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015 Według danych o wszystkich przychodach ze sprzedaży na rynku Out of Home firm raportujących do IGRZ, wielkość sprzedaży OOH w pierwszym kwartale 2015 roku wyniosła

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 i Nr 85, poz. 459) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. - rozszczepienie Ostrołęka Plany programowe na 2017 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. - rozszczepienie Ostrołęka Plany programowe na 2017 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. - rozszczepienie Ostrołęka Plany programowe na 2017 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 284:00:00

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Michał Rżysko, Centrum Myśli Jana Pawła a II Kraków, 17.06.2011 Kryteria SMART Kampania jest projektem, powinna spełniać kryteria SMART S M A R T specific

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PROGRAMOWE - rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną

INFORMACJE PROGRAMOWE - rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną Nr wniosku INFORMACJE PROGRAMOWE - rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną Data przyjęcia droga naziemna / satelitarna* A. Wnioskodawca A.1 Nazwa wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio RDC - rozszczepienie Siedlce Plany programowe na 2016 r.

Polskie Radio RDC - rozszczepienie Siedlce Plany programowe na 2016 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio RDC - rozszczepienie Siedlce Plany programowe na 2016 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 383:30:00 UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października 2012 r. Dzieci: 1. Osoba poniżej 18 roku życia. 2. Osoba pozostająca na utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Wydatki KPRM i ministerstw na ogłoszenia i komunikaty w środkach masowego przekazu w latach

Wydatki KPRM i ministerstw na ogłoszenia i komunikaty w środkach masowego przekazu w latach DO SPRAW OBRONY WOLNOŚCI SŁOWA Wydatki KPRM i ministerstw na ogłoszenia i komunikaty w środkach masowego przekazu w latach 2008-2013 Treść zapytania nr 1 1. Jakie tytuły są prenumerowane w Ministerstwie?

Bardziej szczegółowo

1 Wokół pisania. Rozmowy z autorami Sylwia Pikula

1 Wokół pisania. Rozmowy z autorami Sylwia Pikula 1 Spis treści 2 Spis treści Nota o Autorze......5 W pisaniu nie wracam do przeszłości Rozmowa z Markiem Czuku......6 Świat bez telewizji jest możliwy Rozmowa z ks. Krzysztofem Łuszczkiem.... 10 Zapowiada

Bardziej szczegółowo

Telemetria, BMS. ANT Studio. System monitorowania data center oraz aparatury emisyjnej w RMF FM

Telemetria, BMS. ANT Studio. System monitorowania data center oraz aparatury emisyjnej w RMF FM Monitorowanie UPSów, monitorowanie generatorów, agregatów, nadzór nad aplikacjami, sterowanie klimatyzacją, monitoring rozproszonych obiektów, nadzór nad rozdzielnią główną. Telemetria, BMS System monitorowania

Bardziej szczegółowo

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych Zgodnie z zasadą ulepszenia przepisów prawnych, dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych (AVMS) ma na celu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 3 Dane finansowe wg. MSR A g o r a S t a n w : r y n e k a A g o r a Wydatki na reklamę Wzrost przychodów w Agory CAGR 7,1% Rynek reklamy dzienników Rynek reklamy 9

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji 2 System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo firmy Bosch

Bardziej szczegółowo

Polscy emigranci w Europie

Polscy emigranci w Europie Polscy emigranci w Europie Szybki wzrost emigracji Szacunki emigracji mln osób 1,45 1,95 1,00 2004 2005 2006 Źródło: GUS 23 października 2007 83% emigrantów wybiera Europę, a 79% kraje Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CYFRYZACJA I CO DALEJ?

CYFRYZACJA I CO DALEJ? CYFRYZACJA I CO DALEJ? QUO VADIS, TELEWIZJO? Józef Modelski Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechnika Warszawska KRÓTKA HISTORIA TELEWIZJI Telewizja kiedyś Magnetowidy, montaż liniowy,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o mediach publicznych

Ustawa o mediach publicznych Media Publiczne - SCHEMAT ORGANIZACYJNY Ustawa o mediach publicznych Fundusz Mediów KOMITET ZASÓB KADROWY RADA MEDIÓW PUBLICZNYCH Projekt Komitetu Instytut Mediów Obywatelskiego Mediów TELEWIZJA RADIO

Bardziej szczegółowo

Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu.

Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu. Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu. Point of Sale & Instore TV-Solutions e-pos.tv Zainspirowani innowacyjnymi trendami technologicznymi w komunikacji oraz nowymi różnorodnymi możliwościami

Bardziej szczegółowo

ADAMEK, KLICZKO I PROMOCJA WROCŁAWA. Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 4-14 września 2011 roku

ADAMEK, KLICZKO I PROMOCJA WROCŁAWA. Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 4-14 września 2011 roku ADAMEK, KLICZKO I PROMOCJA WROCŁAWA Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 4-14 września 2011 roku Warszawa, wrzesieo 2011 Adamek vs Kliczko: prawie 1500 informacji

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad publikowania płatnych ogłoszeń i reklam w środkach masowego przekazu przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

w sprawie zasad publikowania płatnych ogłoszeń i reklam w środkach masowego przekazu przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Warszawa, dnia 07.03.2013 r. Sz. P. Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie z art. 191 ust. 1 oraz art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu składam interpelację skierowaną do Pana Tomasza

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE 2 SPIS TREŚCI 3 4 5 6 10 18 19 Nasi Partnerzy Nasz zasięg Dlaczego warto reklamować się w mediach lokalnych? Reklama w TELEWIZJI Skuteczne dotarcie wysoka oglądalność

Bardziej szczegółowo

Gazeta Wyborcza najbardziej opiniotwórcza, w mediach najczęściej o polityce

Gazeta Wyborcza najbardziej opiniotwórcza, w mediach najczęściej o polityce Instytut Monitorowania Mediów Al. Jerozolimskie 53; 00-697 Warszawa tel. +48 22 356 21 00 kontakt: Magdalena Grabarczyk-Tokaj Kierownik ds. rozwoju badao mgrabarczyk@instytut.com.pl Informacja prasowa

Bardziej szczegółowo

gospodarowanie energią

gospodarowanie energią Konferencja pn. Racjonalne gospodarowanie energią 4 listopada 2010 roku Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Przemysły kreatywne. Na podstawie raportu: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Przemysły kreatywne. Na podstawie raportu: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przemysły kreatywne Na podstawie raportu: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przemysły kreatywne Termin creative industriesw języku polskim

Bardziej szczegółowo

Event marketing w mediach

Event marketing w mediach Event marketing w mediach Uniwersytet Jagielloński Wydział Komunikacji Społecznej Studia dzienne Semestr zimowy 2015/2016 Krzysztof Nepelski Wykształcenie: AGH W Krakowie, Inż.Elektroenergetyk Wydział

Bardziej szczegółowo

POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO RYTM, konc. Nr 535/2013-R Plan programowy na 2015 r.

POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO RYTM, konc. Nr 535/2013-R Plan programowy na 2015 r. Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio RYTM - Specjalizacja - str. 1 POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO RYTM, konc. Nr 535/213-R Plan programowy na 215 r. Roczny czas emisji programu

Bardziej szczegółowo

Sieci handlowe w mediach:

Sieci handlowe w mediach: Sieci handlowe w mediach: cena popularności. Porównanie wydatków reklamowych z niekomercyjnymi publikacjami w prasie i internecie w lutym 213 roku Zakres i konstrukcja raportu Instytut Monitorowania Mediów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Sieci handlowe w mediach:

Sieci handlowe w mediach: Sieci handlowe w mediach: cena popularności. Porównanie wydatków reklamowych z niekomercyjnymi publikacjami w prasie i internecie w grudniu 212 roku Zakres i konstrukcja raportu Instytut Monitorowania

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE

TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE OFERTA KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU TECHNIKUM NR 1

Bardziej szczegółowo

Radio Zachód SA - Program miejski w Zielonej Górze - Radio Zielona Góra 97,1 fm Plany programowe na 2016 r.

Radio Zachód SA - Program miejski w Zielonej Górze - Radio Zielona Góra 97,1 fm Plany programowe na 2016 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Roczny czas emisji programu (liczba godzin) INFORMACJA Tytuły / Nazwy planowanych miesiącach audycja będzie (np. I-XII, II- VI, VII-VIII itd.) Godziny rozpowszechnian ia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Kultura w 2008 roku 1 WYDATKI NA KULTURĘ Wydatki

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w wydawnictwie własnym i stronach internetowych

Oferta reklamowa w wydawnictwie własnym i stronach internetowych Oferta reklamowa w wydawnictwie własnym i stronach internetowych Reklama w Naszym Kolporterze NASZ KOLPORTER Jest to bezpłatny miesięcznik dla Kontrahentów i Wydawców współpracujących z firmą Kolporter

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 8 ENOTICES_UMOstroda 09/06/2011- ID:2011-080743 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_UMOstroda 01/07/2011- ID:2011-091325 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 70 w Warszawie HISTORIA INTERNETU. Anna Kowalska Klasa 3GA. Warszawa, 2012r.

Zespół Szkół nr 70 w Warszawie HISTORIA INTERNETU. Anna Kowalska Klasa 3GA. Warszawa, 2012r. Zespół Szkół nr 70 w Warszawie HISTORIA INTERNETU Anna Kowalska Klasa 3GA Warszawa, 2012r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 3 2. Czym jest Internet? 3 3. Jak to się zaczęło historia Internetu 3 4. Internet dziś 4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA BRIEF MEDIOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA BRIEF MEDIOWY Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA BRIEF MEDIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Obowiązuje od maja 2007 r. Wydawnictwo Raciborski Portal Internetowy, działające w oparciu o witrynę Internetową

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

BInAR. Badanie Internetowego Audytorium Radia. lato 2010

BInAR. Badanie Internetowego Audytorium Radia. lato 2010 BInAR Badanie Internetowego Audytorium Radia lato 2010 Badanie Internetowego Audytorium Radia Cel: poznanie zwyczajów i postaw związanych z korzystaniem z radia w Internecie Czas: 7-18 maja 2010 Sposób:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

Kochana telewizja, kochane radio Media offline vs media online w kontekście strategii marketingowych. Warszawa 9 grudnia 2010

Kochana telewizja, kochane radio Media offline vs media online w kontekście strategii marketingowych. Warszawa 9 grudnia 2010 Kochana telewizja, kochane radio Media offline vs media online w kontekście strategii marketingowych Warszawa 9 grudnia 2010 Konsumpcja mediów była taka prosta Niewątpliwie Internet ma wpływ na nasze życie

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU (mass media) słuchanie A2 / B1

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU (mass media) słuchanie A2 / B1 ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU (mass media) słuchanie A2 / B1 Zapraszam państwa do wysłuchania rozmowy z moim dzisiejszym gościem, panią Martą Pawłowską, socjologiem i dziennikarką. Porozmawiamy dziś o środkach

Bardziej szczegółowo

Interaktywne media wprowadzenie do warsztatów 13.10.2007. Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl

Interaktywne media wprowadzenie do warsztatów 13.10.2007. Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Interaktywne media wprowadzenie do warsztatów 13.10.2007 Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Istota interakcji 2. Telewizja interaktywna 3. Konwergencja mediów elektronicznych 4.

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo