MEDIA - RYS HISTORYCZNY....parę luźnych notatek do kolokwium...mogą być tu i ówdzie jakieś błędy!!! Więc: Czytajcie i Czuwajcie ;)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEDIA - RYS HISTORYCZNY....parę luźnych notatek do kolokwium...mogą być tu i ówdzie jakieś błędy!!! Więc: Czytajcie i Czuwajcie ;)"

Transkrypt

1 MEDIA - RYS HISTORYCZNY...parę luźnych notatek do kolokwium...mogą być tu i ówdzie jakieś błędy!!! Więc: Czytajcie i Czuwajcie ;)

2 zamiast wstępu; Powtarzając za Denisem McQuail em można wyliczyć cztery zasadnicze podejścia teoretyczne do zagadnienia mediów, sprowadzających się w istocie do dwóch wymiarów: ujęcia mediocentrycznego wobec społecznocentrycznego, podejścia kulturowego wobec ujęcia materialistycznego. Ze schematu McQuail wywiódł kolejne cztery, pośrednie ujęcia teorii mediów. Są to następujące układy teorii: 1. Łączące analizę zawartości komunikatu z subiektywną ich recepcją oraz wpływem mediów na tworzenie się środowiska człowieka 2. Akcentujące technologiczne aspekty funkcjonowania mediów 3. Skupiające się na czynnikach społecznych jako zasadniczych do tworzenia i odbierania komunikatów oraz rozumieniu roli mediów w życiu społecznym. 4. Analizujące kulturę materialną poprzez refleksję nad konsekwencjami styku polityki i ekonomii oraz kondycji materialnej społeczeństwa jako czynnikach różnicujących.

3 Cztery główne zakresy teorii mediów. Źródło: Denis McQuail, Mass Communication Theory!

4 Stosując innego rodzaju podział zainteresowań problematyką mediów, jako na podstawowe, a przy tym najczęściej rozpatrywane obszary badań nad przepływem informacji, wskazać można na trzy płaszczyzny: a) indywidualnego odbioru komunikatów b) eksperymentu c) pragmatycznego zastosowania wyników danych poznawczych. Dwie wizje funkcjonowania mediów: 1. Wizja optymistyczna zakładająca integrację, solidarność, wolność oraz ubogacenie człowieka poprzez ukazanie różnorodności świata. 2. Wizja pesymistyczna wyrażająca obawy zatracania norm społecznych, utraty poczucia tożsamości, uniformizacji jak i odczytywania mediów jako płaszczyzny walki i dominacji.

5 PRASA

6 Jako początek prasy można wskazać antyczne, wydawane w Rzymie Acta diurna ryte na desce gipsowej. Specyficznym przykładem wczesnej komunikacji masowej (ale i outdooru) może być list gończy za zbiegłym niewolnikiem (starożytny Egitp). W Chinach ok. IV wieku publikowano/drukowano komunikaty zawierające treści z życia dworu, dekrety carskie, nominacje urzędników, np. od VII wieku do 1911 (upadek cesarstwa) ukazywał się w formie drukowanej biuletyn Dibao (Gazeta Dworu), 868 r. - pierwsza książka drukowana Chiny Europa (początki): I poł. XV wieku - Gutenberg i konsekwencje tego co zrobił roku wydrukowano włoski przekład listu Krzysztofa Kolumba, donoszący o odkryciu nowej drogi do Indii, Najstarszymi, okresowo wydawanymi drukami są między innymi: wydawany od 1609 roku Aviso Relation oder Zeitung w Niemczech, angielski The Weekly News in London (od 1622), francuska w okresie panowania Ludwika XIII Kardynał Richelieu La Gazette (1631) która miała swe publiczne odczyty... służyła znanemu z public relations kreowaniu reputacji.

7 W połowie XIX wieku londyński Times" uruchomił po raz pierwszy na świecie arkuszową prasę drukarską o napędzie parowym. W 1844 r. miała miejsce pierwsza transmisja telegraficzna. W 1851 r. położono kabel telegraficzny pod kanałem La Manche, W 1866 roku ułożono kabel transatlantycki. W 1875 r. Alexander Graham Bell zaprezentował własną wersję telefonu, a w rok później Thomas Edison usprawniając to urządzenie bezpośrednio wpłynął na tempo przepływu informacji. Jednym z pierwszych ludzi którzy wyraźnie wskazywali na manipulującą rolę prasy był Goethe - jak podaje Antonina Kłoskowska, określił prasę:...jako głęboką pogardę opinii publicznej.

8 Pierwsze fotografie ukazały się w prasie w 1865 r. W 1880 r. zastosowano po raz pierwszy raster, a w piętnaście lat później pojawiła się rotacyjna maszyna światłodrukowa, umożliwiając wydawanie prasy ilustrowanej. Znaczenie w wieku XIX zjawisk/procesów społecznych, jak ruchy wolnościowe, rodzenie się proletariatu, rozwój parlamentaryzmu. W 1851 roku, jako jeden z pierwszych, Julius Reuter zakłada agencję informacyjną. Pojawiają się osoby zajmujące się polityką zawodowo (w 1896 r. Partia Republikańska w USA zatrudniła w roli głównego organizatora kampanii wyborczej Marcusa Alonzo Hanna, zajmującego się handlem i reklamą). ps. Pierwsze komercyjne ogłoszenie prasowe w USA, a dotyczyło ono sprzedaży posiadłości na Long Island, ukazało się w 1704 roku.

9 Prasa w wieku XX stała się niemalże gałęzią przemysłu. Pierwszą połowę XX wieku często nazywa się epoką magazynów ilustrowanych. To wtedy powstały takie periodyki jak amerykański Life, założony w Nowym Jorku przez Henry R. Luce'a i B. Haddena magazyn Time (w 1923 roku), założony w 1949 roku w Paryżu przez Jeana Prouvosta francuski Paris Match. Do stymulujących rozwój prasy w końcu XX wieku, można wskazać przekaz satelitarny, internet, telefonię komórkową.

10 Prasa jako pierwsze medium masowe Prasa to cyklicznie bądź czasowo (ale nie rzadziej niż raz do roku) wydawane publikacje periodyczne, a więc dzienniki, czasopisma, biuletyny, informacje agencyjne określa się mianem prasy. Działalność prasy skupia się na przedstawianiu i relacjonowaniu aktualnych wydarzeń z różnych dziedzin życia społecznego, ponadto do prasy zalicza się czasopiśmiennictwo naukowe i fachowe. Według klasyfikacji UNESCO (1964), stosowanej obecnie w większości państw, prasa dzieli się na: 1) dzienniki treści ogólnej 2) inne gazety (zwłaszcza tygodniki) treści ogólnej, 3) pozostałe czasopisma. Niezależnie od tej klasyfikacji wyodrębnia się poszczególne rodzaje prasy na podstawie różnych kryteriów: częstotliwości ukazywania się (dzienniki, tygodniki itd.), zasięgu (prasa międzynarodowa, ogólnokrajowa, regionalna, lokalna, zakładowa), wydawcy-dysponenta (rządowa, partyjna, niezależna itp.), ideologii (konserwatywna, liberalna, socjalistyczna, katolicka itp.), tematyki (ekonomiczna, kulturalno-społeczna, sportowa, filmowa itp.), adresata (kobieca, młodzieżowa itp.), poziomu (elitarna, popularna, bulwarowa itp.), funkcji społecznej (informacyjna, publicystyczna, rozrywkowa, ogłoszeniowa itp.). Za: Encyklopedia multimedialna PWN Media, hasło: Prasa.

11 Dlaczego ufamy prasie? - tradycja wiarygodności słowu pisanemu - pierwszy powszechnie dostępny pośrednik w informacji - rola unifikująca [masowy/umasowiony odbiorca] - szerokie pole komentarza Jednym z pierwszych ludzi którzy wyraźnie wskazywali na manipulującą rolę prasy był Goethe. Prócz tego, iż wskazywał na prasę jako źródło zepsucia smaku publiczności (choćby poprzez swą powierzchowność w przekazywaniu treści co skądinąd niewątpliwie zjednywało jej czytelników), to również bardzo wyraźnie określał wolność prasy, jak podaje Antonina Kłoskowska:...jako głęboką pogardę opinii publicznej.

12 Siła i oddziaływanie prasy Segmentacja jej rynku. Długofalowość oddziaływania zamieszczanych w niej komunikatów (czytelnik częstokroć wraca do tej samej, zwłaszcza magazynowej, publikacji), Ponadto odbiorca, nawet jeśli nie jest prenumeratorem, rzadko zmienia tytuły czytanej prasy (czytelnik Gazety Wyborczej sporadycznie sięga po Rzeczpospolitą i odwrotnie)[choć 40% czytelników WPROST czyta POLITYKĘ] Kreacja skutecznego przekazu reklamowego w przypadku prasy polega na kompilacji takich elementów jak: slogan reklamowy, informacja, fotografia bądź rysunek. Dochodzi do tego wielkość ogłoszenia, dobór miejsca publikacji (określonego tytułu i wewnętrznej pozycji) oraz częstotliwość ukazywania się. Prasa, podobnie jak inne środki masowego przekazu, pozwala na zdobywanie informacji. Wydawnictwa prasowe potrafią ponadto wykroczyć poza schemat przypisanych im funkcji i zaoferować klientowi próbkę towaru (sampling), albo np. jego zapach, czego na dzień dzisiejszy w bezpośredni sposób nie jest wstanie zaproponować żadne z pozostałych mediów masowych. Dlatego prasa będąc medium masowym stanowić może wsparcie dla kampanii BTL.

13 RADIO

14 1. Pierwsza publiczna audycja radiowa została nadana w 1914 r. w Belgii. 2. Pierwszą udaną próbę transmisji sygnałów dźwiękowych za pośrednictwem radia odbyto trzy lat wcześniej, w 1911 roku w Nowym Yorku. 3. W 1915 roku przesłano po raz pierwszy drogą radiową głos ludzki pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. 4. W USA radio rozpoczęło działalność w 1920 roku w Pittsburghu, a już od 1922r. działało Krajowe Stowarzyszenie Nadawców (National Association of Broadcasters, NAB). 5. Na rok 1922 datuje się utworzenie pierwszego radia komercyjnego. 6. W 1926 roku zawiązana została pierwsza na świecie sieć radiowa NBC w Stanach Zjednoczonych (National Broadcasting Co, Inc.), 7. w 1927 r. powstała za sprawą J. Reith BBC (British Broadcasting Corporation), jako instytucja dysponująca wyłącznością na nadawanie programów drogą radiową. 8. w USA liczba 30 rozgłośni w 1922r. rozrosła się do 556 w roku 1924). 9. W połowie lat dwudziestych, oprócz Stanów Zjednoczonych, regularny program radiowy nadawany był w 19 krajach europejskich, w Argentynie, Japonii i Australii.

15 Radio i propaganda: a. Za prekursora integracji polityki z radiem uznaje się amerykańskiego prezydenta Franklina Delano Roosvelta, który w 1933 wystąpił w cyklu spotkań pt.: Rozmowy przy kominku. b. Europejskim mężem stanu który jako pierwszy sięgnął po radio, był prezydent Francji Gaston Doumergue wygłaszający za jego pośrednictwem kilka przemówień. c. dokonania propagandy państw totalitarnych. Według dyrektyw Goebbelsa, radio miało dwa cele: rozrywkę i instruktaż. d. Niemcy jako pierwsi, choć w krótkim czasie nie jedyni, użyli radia do propagandy skierowanej poza granice swego kraju. W 1942 roku niemieckie radio nadawało w 27 językach (najsłynniejsza tego rodzaju radiostacja to quasi francuska Ferdonneta). Radio od swoich początków w swą istotę miało wpisaną ideę masowego audytorium. Zwracając uwagę na intensywną, pod naporem wpływów politycznych, radiofonizację w latach 30 tych i propagandę II wojny światowej, poprzez powszechność i ogólnodostępność tego środka przekazu, jawi się nam obraz wszechobecnego, głęboko zakorzenionego w kulturze medium.

16 Według dyrektyw Goebbelsa, radio miało dwa cele: rozrywkę i instruktaż. Jak zauważał (choć z perspektywy czasu wydaje się to i tak przesadnie optymistyczne): Ludzie zazwyczaj są zbyt zmęczeni, by przyjąć więcej niż dwie godziny poważnego programu. O nadawanej muzyce:...musi to być muzyka, która nie stawia nam żadnych wymagań.

17 Radio jako medium intymne Od lat 30-tych dominuje w nim muzyka i informacja. Dodajmy bardzo szybka, reagująca na aktualne wydarzenia, często relacjonując na żywo. Pozwala na to sztywna z zewnątrz, jednocześnie płynna wewnątrz, formuła bloków programowych. Nastąpiła segmentacja rynku radiowego, o całą epokę wyprzedzając o kilka dziesięcioleci telewizyjne kanały Radio do pewnego stopnia to medium interaktywne, otwarte na opinie słuchaczy. Odwołuje się do sfery emocjonalnej słuchacza, uruchamia wyobraźnię, nie narzuca swej obecności. Jest zarówno powszechne jak i intymne [dyskretnie towarzysząc gdzieś obok ] WADY: jw. Ostatnie gdzieś obok, nie w pełni angażuje. Do tego dochodzą kwestie trudność z zapamiętywaniem przekazu audytywnego. Przyjmuje się, iż w publicznych wystąpieniach... o odbiorze decyduje w 60 procentach język ciała, czyli sposób mówienia, wygląd, gesty. Tylko w 20 procentach prezentacja rozpoznawalna jest przez treść. Również 20 procent pochłania emocjonalna zawartość naszych wystąpień.

18 Budowa przekazu perswazyjnego w radiu, sprowadza się zwykle do odczytania, często udramatyzowanego, komunikatu werbalnego, któremu może mu towarzyszyć dźwięk. w przypadku reklam radiowych, z czymś na kształt muzycznej sceny rodzajowej z podziałem na role. Przekaz perswazyjny może przyjąć formę piosenki, wpisując się w zdominowany zazwyczaj przez muzykę ciąg programowy (ponadto chwytliwa melodia sprzyja zapamiętywaniu, np. przewijającego się w niej sloganu). Słuchacze radiowi pod pewnymi względami są bardziej podobni do czytelników czasopism niż do telewidzów. Mają tendencję do nawykowego słuchania, w pewnych przewidywalnych godzinach, stacji o wąsko ukierunkowanej stylistyce. Są lojalni, łatwi do identyfikacji, taniej można do nich dotrzeć niż do widowni telewizyjnej. Zasięg, rozumiany tutaj jako całokształt radiowych nadawców; nadających zarówno w skali kraju, jak i w skali regionalnej, wspominając na marginesie o tzw. stacjach niszowych. siła oddziaływania radia jest daleko mniejsza od mediów audiowizualnych. Stąd najlepiej się nadaje do kampanii prowadzonych w kilku mediach jednocześnie (nie dotyczy to typowo lokalnych kampanii), przypominając, lub czasem wyjaśniając to, co zobaczyliśmy w telewizji czy na billboardach.

19 TELEWIZJA

20 1884r. - patent na ideę kompletnego systemu telewizyjnego niemieckiego naukowca Paula Nipkowa.

21

22 EARLY TELEVISION EXPERIMENTS - Mr. John Logie Baird. The Graphic Magazine - 28 February 1925 "A Successful Attempt To See By Wireless" -- Tells how Mr. J. L. Baird is 'now perfecting' a machine designed to transmit actual [moving] images. He had successfully demonstrated the transmission of "shadowgraphs" by wireless earlier [in 1925].

23 J. L. Baird 1925 r.

24

25

26 1928r. General Electric - USA

27 1939, USA

28 1936 Emyvisor Cathode Ray Television - Model 95 [FRANCJA]

29

30

31

32

33 1931- Western Television Advertisement

34

35 1933

36 1947

37 1941 "Journal of The Television Society - Baird's 600-line colour television system. poniżej: pierwsza publikacja zdjęcia kolorowego ekranu telewizyjnego

38 1948

39 1948

40 1948

41 Lata 50-te. Samochód reporterski [tu: z fotografem na dachu]

42

43 1950

44 Reklamy z lat 50-tych

45

46

47

48 1971 TR-005 Panasonic "Flying Saucer" TV

49

50 Pierwszą stację telewizyjną uruchomiono 1929 roku w USA (regularne nadawanie od 1939 r.). 1935r. w Berlinie - tam też w 1936 r. transmisja z olimpiady, W 1936 roku uruchomiono pierwszą stację TV w Wielkiej Brytanii. Lata 30-te pierwsze próby skonstruowania odbiornika telewizji kolorowej. Wczesne stadium rozwoju telewizji zostało przerwane wydarzeniami drugiej wojny światowej. Dynamiczny rozwój telewizji nastąpił dopiero w latach pięćdziesiątych (głównie USA, gdzie już w 1949 roku powstała pierwsza sieć telewizyjna). W 1962 roku do transmisji telewizyjnej zaprzęgnięto sztuczne satelity.

51 W Polsce doświadczalną eksploatację telewizji czarno-białej rozpoczęto w 1952roku w Warszawie, wprowadzając ją do powszechnego użytku w roku 1956 (telewizja kolorowa od 1970 r.). Podobnie jak w przypadku pozostałych mediów masowych, telewizja jest nośnikiem nie tylko treści komercyjnych, ale również ideologicznych i religijnych. Pierwsza reklama telewizyjna została nadana w lokalnej stacji w Nowym Yorku 1 lipca 1941 roku, pierwsza ogólnokrajowa emisja spotu reklamowego nastąpiła również w USA, towarzysząc meczowi bokserskiemu 16 tego czerwca 1946 roku i dotyczyła samochodów Forda. W nurt życia politycznego, telewizja została wciągnięta na szeroką skalę w 1960 roku, poprzez skalę oddziaływania (przy 75-milionowej publiczności) jaką osiągnęła wizualna prezentacja kandydatów na fotel prezydenta USA. Było to słynne zbliżenie na zarost i pot Nixona w debacie z Johnem Kennedym. kanały tematyczne: oferując odbiorcy tylko określony zakres prezentowanych informacji. Prekursorem tego typu przekazu telewizyjnego było MTV (1981) oraz założone w 1980 roku Cable News Network (CNN) Teda Turnera (choć, odnosząc wielki sukces w czasie relacji na żywo z wojny w Zatoce Perskiej (1991).

52 Wielką zaletą języka telewizji jest nierozpoznawalność zestawu kodów i ich złożeń w przekazie, przez wychowanych w danej strukturze konwencji odbiorców. Nienaturalność przekazu jesteśmy wstanie dostrzec jedynie w wyniku błędu technicznego, wiedzy dotyczącej wskazanego zakresu, lub w sytuacji zetknięcia się z przekazem skierowanym do ludzi spoza naszej kultury, w sytuacji tzw. wyobcowania antropologicznego. Wady przekazu telewizyjnego jako przekaźnika treści perswazyjnych: stosunkowo niska selektywność publiczności. Sytuację tę zmienia od końca lat 90 tych sukcesywne wprowadzanie kanałów tematycznych. {choć pierwsze istniały już dekadę wcześniej; min. MTV od 1981 r.}

53 Główne ZALETY/cechy TELEWIZJI: AUDIO-VIDEO POZÓR INTERAKTYWNOŚCI ROLA SPOŁECZNA A PILOT ZDAL. STEROWANIA. REAKTYWNOŚĆ NA ZMIENNOŚĆ RZECZYWISTOŚCI

54 INTERNET

55 Główne cechy interaktywność, fizyczny proces łączenia się ludzi, czyli przemysł oparty na komunikacji (przemysł ciała), hipertekstowość, proces łączenia zawartości/treści, czyli przemysł oparty na wiedzy (przemysł pamięci), komunikacjność czyli sieciowa otwartość, umysłowe łączenie się ludzi, czyli przemysł sieci (przemysł inteligencji). kultura uczestnictwa i współtworzenie (Web 2.0)

56 W 1965 roku T. Merril i L.G. Roberts połączyli za pomocą linii telefonicznej dwa komputery: TX-2 w Massachusetts i Q-32 w Kalifornii, tworząc pierwsza, choć w najprostszym modelu sieć komputerowa. W psaździerniku 1967 r. Roberts przedstawił plan sieci ARPAnet (Advanced Research Projects Agency). Jej budowę w ramach badań wojskowych rozpoczęto w 1968 r. W roku 1971 Ray Tomlinson opracowuje pierwszy program do przesyłania wiadomości . Dopiero w 1991 roku rusza opracowana przez Tima Barnersa-Lee z myślą o CERN (w 1989 roku), bazująca na systemie odnośników miejsca internetowe sieć World Wide Web. Polska przyłączona została do Internetu w jesienią 1991 roku. Powiększenie liczby internautów jest proporcjonalne do upływającego czasu i od roku 1996 jego średni wzrost wynosi 50 milionów użytkowników w ciągu roku, osiągając stan ok. 250 milionów w roku 2000, z czego niemal połowa przypada na Stany Zjednoczone. próby usankcjonowania prawnego (nieudane próby były podejmowane przez ustawodawcę amerykańskiego) lub pojawienie się innego środka przekazu.

57 Paradoksem Internetu, w kontekście omawiania go jako medium masowego, jest jego personalizacja i demokratyzacja. Każdy ma prawo obecności w sieci i co więcej, niemalże pełnej dowolność doboru odbieranych treści.

58 Źródła pozytywnej recepcji internetu: Internet będąc środkiem przekazu, zapewnia źródło informacji i rozrywki. W pewien sposób zaspokaja wszystkie potrzeby których zaspokajaniem zajmowały się tradycyjne media. Ponadto udostępnia swoim użytkownikom cały szereg usług (często darmowych) ułatwiających im kontakt ze światem, jak poczta elektroniczna, prywatne strony internetowe, dostęp do wirtualnych sklepów, możliwość pracy w dowolnym miejscu (o ile jej charakter na to pozwala) itd. Kultura uczestnictwa Pozór możliwość zachowania anonimowości. Brak cenzury - cecha ta przysparza Sieci sporą grupę przeciwników, wskazujących na niebezpieczeństwo nieograniczonego dostępu do pornografii czy treści o charakterze rasistowskim przez osoby nieprzygotowane, w tym dzieci, oraz ze względów ideologicznych (np. Chiny, państwa arabskie...).

59 Perswazyjność Internetu Identyfikacja na poziomie jednostkowym (identyfikację zarówno poprzez elementy świadomego logowania użytkownika sieci, poprzez identyfikację sprzętową z którego korzysta dany internauta, rejestrację jego zachowań behawioralnych, a nawet integralny monitoring zachowań odbiorcy dokonywanych zarówno w Sieci jak i przestrzeni fizycznej za sprawą telefonów komórkowych jak i innych urządzeń przenośnych z dostępem do Internetu, czy instalacji do identyfikowania klienta w centrach handlowych czy innych miejscach publicznych jak to ma miejsce np. na lotniskach. {+ systemy inwigilacji jak Carnivor itp.). W zakresie przekazu perswazyjnego w Internecie spotykamy się z promocją wykorzystującą banery reklamowe, firmowe strony WWW, reklamy dołączane do poczty , darmowe usługi i gadżety elektroniczne. Znaczącą wartością jest przy tym elastyczność sieci, polegającą między innymi na dostosowywaniu przekazu do konkretnego odbiorcy. Użytkownik logując się (zwykle jest to operacja wykonywana w tle min. za sprawą plików typu cookies), może być rozpoznawalny, zaś sama treść prezentowana na wybranej przez niego stronie dostosowana do zdefiniowanych przez niego preferencji bądź wedle wskazań jego poprzednich odwiedzin. Reklama z najbardziej zaawansowanymi możliwościami personalizacji przekazu.

60 resztę doczytać z książek :)

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zieliński. Marketing polityczny w Internecie

Jarosław Zieliński. Marketing polityczny w Internecie Jarosław Zieliński Marketing polityczny w Internecie Warszawa 2012 Wprowadzenie Jak w Polsce jest wykorzystywany w marketingu politycznym Internet? Co ze specyficznych cech Internetu jest istotne dla przekazywania

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska

Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska Wybrane zagadnienia Stan prawny - grudzień 2002 Marcin K. Szewczyk 1 Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Adres internetowy:

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Marketing polityczny a Internet

Marketing polityczny a Internet Jarosław Zieliński Marketing polityczny a Internet Marketing polityczny wydaje się być zabawą, rodzajem wstążki, którą obwiązany jest pakunek: tak naprawdę to wiemy przecież, że ważny jest pakunek, nie

Bardziej szczegółowo

Damian Jarosz. Kształtowanie się oraz rozwój mediów i Public Relations w Internecie.

Damian Jarosz. Kształtowanie się oraz rozwój mediów i Public Relations w Internecie. Damian Jarosz Kształtowanie się oraz rozwój mediów i Public Relations w Internecie. Gdańsk 2004 Spis treści Wstęp. 1. Wpływ nowych technologii na przyszłość polityki.. 1.1. Istota pojęcia cztery fale 1.2.

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

LOKALNY POTENCJAŁ GLOBALNEJ TECHNOLOGII. RZECZ O GLOKALNYM WYKORZYSTANIU INTERNETU

LOKALNY POTENCJAŁ GLOBALNEJ TECHNOLOGII. RZECZ O GLOKALNYM WYKORZYSTANIU INTERNETU Rafał Zdyb tekst rekomendowany do publikacji przez dr hab. Dorotę Majkę-Rostek Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego LOKALNY POTENCJAŁ GLOBALNEJ TECHNOLOGII. RZECZ O

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Marketing polityczny pytania i kontrowersje

Marketing polityczny pytania i kontrowersje Olgierd Annusewicz Marketing polityczny pytania i kontrowersje Główne zagadnienia podejmowane w angielskiej i amerykańskiej literaturze przedmiotu W Polsce marketing polityczny znany jest od około 15 lat

Bardziej szczegółowo

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw GOSPODARKA NARODOWA 7-8 (263-264) Rok LXXXIII/XXIV lipiec-sierpień 2013 s. 37-61 Andrzej SZNAJDER * Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Realizowane dla: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Strategia kampanii wyborczej

Strategia kampanii wyborczej Od autora Mój podręcznik, pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o marketingu politycznym w Internecie, ma dostarczyć czytelnikowi użytecznych informacji i pomóc w wykształceniu praktycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 1

Zeszyty naukowe nr 1 Zeszyty naukowe nr 1 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2003 Katarzyna Przybylska Marketing polityczny jako narzędzie zdobycia i utrzymania władzy Marketing polityczny zawdzięcza swoje początki potrzebom

Bardziej szczegółowo

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236 Spis treści Wstęp 1. Schwytani w sieć 2. Przedsiębiorstwo i relacyjna geografia ekonomiczna 3. Cele pracy, źródła informacji i układ treści CZĘŚĆ I. KONCEPCJA SIECI OD TEORII DO PRAKTYKI HANDLOWEJ Rozdział

Bardziej szczegółowo

Produkt medialny a potrzeby i pragnienia konsumentów

Produkt medialny a potrzeby i pragnienia konsumentów 2 rozdział Produkt medialny a potrzeby i pragnienia konsumentów Jak zdefiniować produkt medialny? Dlaczego produkt medialny jest unikatowy? Co to jest asortymentacja medialna? Czym charakteryzuje się marka

Bardziej szczegółowo

w Internecie Pedofilia i pornografia dziecięca Konferencja Bezpieczny Internet

w Internecie Pedofilia i pornografia dziecięca Konferencja Bezpieczny Internet Konferencja Bezpieczny Internet Pedofilia i pornografia dziecięca w Internecie Materiały dla uczestników konferencji wojewódzkich realizowanych w ramach kampanii Dziecko w Sieci i programu UE Safer Internet

Bardziej szczegółowo

MARKETING BEZPOŚREDNI

MARKETING BEZPOŚREDNI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną MARKETING BEZPOŚREDNI Wykład 3 z Marketingu Partnerskiego II rok niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

MARKETING BEZPOŚREDNI

MARKETING BEZPOŚREDNI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną MARKETING BEZPOŚREDNI Wykład 3 I rok stacjonarne studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy

Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy Witold Kwaśnicki Rozdział II Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy Literatura poświęcona wpływowi technologii telekomunikacyjnych i informacyjnych (ICT) na szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie polityczne w Tychach w okresie transformacji ustrojowej

Komunikowanie polityczne w Tychach w okresie transformacji ustrojowej Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych Maciej Boszczyk Komunikowanie polityczne w Tychach w okresie transformacji ustrojowej Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Stanisława

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY ZESZYTY MONOGRAFICZNE KOŁA NAUKOWEGO BIBLIOTEKOZNAWCÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO UŻYTKOWNICY JAK

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa w Warszawie Pion Marketingu Wprowadzenie Żyjemy w czasach rewolucji! Na naszych oczach dokonuje się rewolucja

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE MARKETINGOWE

INNOWACJE MARKETINGOWE GRZEGORZ SZYMAŃSKI INNOWACJE MARKETINGOWE W SEKTORZE E-COMMERCE Monografie Politechniki Łódzkiej Łódź 2013 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Andrzej Pomykalski dr hab. Grażyna Rosa, prof. US Redaktor Naukowy

Bardziej szczegółowo