BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013"

Transkrypt

1 BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013

2 2013 WPHI w Moskwie

3 WPHI Moskwa, lipiec 2013

4 Opracowanie: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Moskwie: Anna Madej, Anna Masajło, Piotr Masajło, Michał Szymczuk pod kierunkiem: Marka Ociepki Radcy-Ministra, Kierownika WPHI w Moskwie Konsultacja: Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy Viktoryia Kanapatskaya Julia Mironienko Vasilisa Nikitenkova Alena Rzepka Marcin Stępień

5 SPIS TREŚCI Wstęp Inwestycje zagraniczne w Federacji Rosyjskiej Uwagi ogólne Pojęcie inwestora zagranicznego w prawie rosyjskim Gwarancje dla inwestorów zagranicznych Specjalne strefy ekonomiczne Transfer płatności Formy organizacyjno-prawne inwestycji zagranicznych Uwagi ogólne: rozpowszechnione formy prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej Cechy i atrybuty osoby prawnej Rejestracja osoby prawnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wstęp Prawa i obowiązki wspólników Dokumenty założycielskie spółki Organy spółki Kapitał zakładowy Przejście własności udziałów Wyłączenie wspólnika ze spółki Reorganizacja i likwidacja osoby prawnej Przedstawicielstwo lub oddział zagranicznej osoby prawnej Podatki i ubezpieczenia społeczne w Federacji Rosyjskiej Uwagi ogólne Podatek od towarów i usług Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek akcyzowy Podatek od majątku

6 3.7. Specjalne reżimy podatkowe Polsko-rosyjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Ubezpieczenia społeczne w Federacji Rosyjskiej Prowadzanie działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej Uwagi ogólne: wybrane aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej Zatrudnianie pracowników Zatrudnianie rosyjskich pracowników w Federacji Rosyjskiej Zatrudnienie pracowników-cudzoziemców w Federacji Rosyjskiej Zagadnienia dotyczące zwolnień, redukcji etatów, urlopów, zwolnień lekarskich Koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej Umowy handlowe Rodzaje umów handlowych Sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań Zdolność do czynności prawnych rosyjskiej strony umowy Rozwiązanie umowy Umowa międzynarodowej sprzedaży towarów Przedawnienie roszczeń Rozstrzyganie sporów Wstęp System sądowy w Federacji Rosyjskiej Sądy polubowne Prawo właściwe i właściwość sądu Uznawanie i wykonywanie w Federacji Rosyjskiej wyroków sądów polskich

7 5. Cła w Federacji Rosyjskiej Uwagi ogólne Opłaty celne. Postanowienia ogólne Zasady określania wysokości oraz tryb uiszczania ceł i podatków Zgłoszenie towarów do odprawy celnej Procedury celne Odwołanie od decyzji organów celnych Praktyczne zagadnienia prawa celnego Federacji Rosyjskiej Ochrona własności intelektualnej Uwagi ogólne Prawo autorskie Prawo własności przemysłowej Nabycie własność i inne czynności prawne mające za przedmiot nieruchomości w Federacji Rosyjskiej Uczestnictwo podmiotów zagranicznych w prywatyzacji nieruchomości w Federacji Rosyjskiej Zasady nabywania nieruchomości w Federacji Rosyjskiej przez cudzoziemców oraz przez spółki rosyjskie z kapitałem zagranicznym Nabycie działki przez właścicieli budynków położonych na tej działce Dzierżawa nieruchomości Zagadnienia dotyczące realizacji inwestycji budowlanych w Federacji Rosyjskiej Źródła prawa Źródła prawa międzynarodowego Źródła prawa krajowego

8

9 Wstęp Przez ostatnie dziesięciolecia rozwój zagranicznej działalności gospodarczej tzn. prowadzonej poza krajem, w którym przedsiębiorca ma siedzibę, pokazał nowe perspektywy dla aktywnego współdziałania i rozwoju międzynarodowej współpracy. Jednocześnie dokonały się głębokie przemiany w wewnętrznym ustawodawstwie krajów w zakresie prawnej regulacji działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty zagraniczne. Rosyjskie spółki za granicą i zagraniczne spółki w Rosji otrzymały szersze możliwości dla prowadzenia działalności inwestycyjnej i handlowej, z pomocą różnych form przedsiębiorczości. Ponadto eksport kapitału przyczynia się do tego, że spółki lub inne formy prowadzenia działalności gospodarczej, utworzone w jednym państwie, należą całkowicie lub częściowo do spółek lub innych podmiotów mających siedzibę w innym państwie. Niekiedy działalność dużych podmiotów rozprzestrzenia się na terytorium kilku, a nawet kilkunastu krajów. W miarę tego jak nasze społeczeństwa stają się coraz bardziej otwarte, tym łatwiejsze i częstsze będą podróże obywateli jednych państw do innych, co sprzyjać będzie rozwojowi procesów wymiany pracowników i specjalistów pomiędzy krajami. Rosja od dawna utożsamiana jest z państwem będącym dużym rynkiem zbytu dla towarów i usług z zagranicy. Ponadto Rosja to kraj zasobny w surowce naturalne, o dużym potencjale przemysłowym i gospodarczym. Dlatego od dawna cieszy się zainteresowaniem przedsiębiorców zagranicznych, w tym przedsiębiorców z Polski. Przedsiębiorcy zagraniczni, aby móc swobodnie poruszać się po wielki rynku rosyjskim, muszą znać nie tylko obowiązujące tym kraju przepisy prawa, ale praktykę i obyczaje prowadzania działalności gospodarczej w Rosji. Zamiarem autorów niniejszej publikacji, jest chęć wprowadzania polskiego przedsiębiorcy w kwestie prawe i praktykę prowadzania działalności 7

10 gospodarczej w Rosji. Mają oni świadomość, iż przedstawienie całości składających się na nie informacji nie jest możliwe w niniejszej publikacji, niemniej jednak jeżeli pozwoli ona choć na wstępnym etapie poznać polskiemu przedsiębiorcy zasady prawne rządzące rynkiem rosyjskim, to można uznać iż cel ten został osiągnięty. Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji uwagi i sądy mają charakter informacyjny i nie stanowią porady ani opinii prawnej jej autorów na temat stanu prawnego w Federacji Rosyjskiej i nie stanowią wiążącej interpretacji prawa w sprawach indywidualnych i w indywidualnych stanach faktycznych. 8

11 1. Inwestycje zagraniczne w Federacji Rosyjskiej 1.1. Uwagi ogólne Regulacje prawne dotyczące inwestycji zagranicznych zawarte zostały w Ustawie federalnej z dnia 9 lipca 1999 r. Nr 160-FZ o inwestycjach zagranicznych w Federacji Rosyjskiej (dalej: Ustawa o inwestycjach zagranicznych). Ustawy tej nie stosuje się jednak do inwestycji zagranicznych w sektorze bankowym, w stosunku do instytucji ubezpieczeniowych i organizacji niekomercyjnych (art. 1 Ustawy o inwestycjach zagranicznych). Inwestycje w tej materii podlegają przepisom innych ustaw. Federacja Rosyjska jest stroną wielu umów międzynarodowych, których przedmiotem jest ochrona inwestycji, są to umowy zarówno dwustronne, jak i wielostronne. Federacja Rosyjska jest m.in. stroną Konwencji o ustanowieniu Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych, sporządzonej w Seulu dnia 11 października 1985 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 43, poz. 372). Polska również jest stroną tej konwencji. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Polska i Rosja, związane są nie tylko umowami międzynarodowymi, których bezpośrednio te państwa są stronami, ale również umowami, których stronami są Wspólnoty Europejskie i ich Państwa Członkowskie z jednej strony oraz Rosja z drugiej strony. Należy w tym miejscu przede wszystkim wspomnieć o Umowie o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Federacją Rosyjską podpisanej 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. UE z 1997 r., Nr 327, poz. 3). Natomiast 5 listopada 2004 r. Rosja ratyfikowała Protokół do Porozumienia uwzględniający wstąpienie do Unii Europejskiej nowych krajów, w tym Polski. Za inwestycję zagraniczną uznaje się wniesienie kapitału zagranicznego do przedmiotu działalności gospodarczej na terytorium Federacji Rosyjskiej w postaci przysługujących inwestorom przedmiotów praw cywilnych, nie wyłączone z obrotu prawnego lub nie ograniczone w obrocie prawnym 9

12 Federacji Rosyjskiej, na podstawie przepisów prawnych, w tym w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, innego majątku, praw majątkowych, praw wyłącznych (majątkowych) do rezultatów działalności intelektualnej a także w postaci usług i informacji. Natomiast pod pojęciem bezpośredniej inwestycji zagranicznej Ustawa o inwestycjach zagranicznych rozumie: nabycie przez inwestora zagranicznego nie mniej, niż 10 procent udziałów (wkładu) w kapitale zakładowym spółki handlowej zawiązanej na terytorium Federacji Rosyjskiej w formie spółki osobowej lub kapitałowej zgodnie z przepisami prawa cywilnego Federacji Rosyjskiej; wkłady pieniężne do głównego kapitału filii zagranicznej osoby prawnej tworzonej na terytorium Federacji Rosyjskiej; przekazanie przez inwestora zagranicznego na terytorium Federacji Rosyjskiej, jako leasingodawcy, na zasadach leasingu finansowego sprzętu wskazanego w rozdziałach XVI oraz XVII Jedynej Nomenklatury Towarowej działalności zagranicznej Unii Celnej w ramach EurAzES (dalej: Unia Celna) o wartości celnej wynoszącej nie mniej, niż 1 mln rubli. Zgodnie z Ustawą o inwestycjach zagranicznych projekt inwestycyjny oznacza uzasadnienie celowości ekonomicznej, zakresu i terminów realizacji bezpośredniej inwestycji zagranicznej, obejmujące dokumentację techniczno-kosztorysową, która opracowana została zgodnie z przepisami prawa Federacji Rosyjskiej. Z kolei jako priorytetowy projekt inwestycyjny Ustawa o inwestycjach zagranicznych traktuje projekt inwestycyjny, lub łączną ilość inwestycji zagranicznych o wartości co najmniej 1 mld rubli (nie mniej niż kwota stanowiąca ekwiwalent w walucie zagranicznej, wg kursu Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej na dzień wejścia w życie Ustawy o inwestycjach zagranicznych), a także projekt inwestycyjny, w którym minimalny udział (wkład) inwestorów zagranicznych w kapitale zakładowym organizacji 10

13 komercyjnej z kapitałem zagranicznym wynosi nie mniej niż 100 mln rubli rosyjskich (nie mniej niż kwota stanowiąca ekwiwalent w walucie zagranicznej, wg kursu Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej na dzień wejścia w życie Ustawy o inwestycjach zagranicznych), należące do spisu zatwierdzanego przez Rząd Federacji Rosyjskiej Pojęcie inwestora zagranicznego w prawie rosyjskim Zgodnie z art. 2 Ustawy o inwestycjach zagranicznych inwestorem zagranicznym jest: zagraniczna osoba prawna oraz podmiot zagraniczny nie posiadający osobowości prawnej, których zdolność prawna określana jest zgodnie z przepisami prawa państwa, w którym zostały one utworzone, i które zgodnie z prawem tego państwa mogą dokonywać inwestycji na terytorium Federacji Rosyjskiej; zagraniczna osoba fizyczna, której zdolność prawna oraz zdolność do czynności prawnych określana jest przez prawo państwa, którego jest obywatelem, i która zgodnie z prawem tego państwa może dokonywać inwestycji na terytorium Federacji Rosyjskiej; osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa (bezpaństwowiec), która stale przebywa poza granicami Federacji Rosyjskiej, a której zdolność prawna oraz zdolność do czynności prawnych określana jest na podstawie przepisów prawa państwa gdzie stale ona przebywa, a także która zgodnie z prawem tego państwa może dokonywać inwestycji na terenie Federacji Rosyjskiej; organizacja międzynarodowa, która na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Federacja Rosyjska, może dokonywać inwestycji na terytorium tego państwa; inne państwa w trybie określonym przez ustawy federalne. 11

14 1.3. Gwarancje dla inwestorów zagranicznych Zgodnie z art. 5 Ustawy o inwestycjach zagranicznych inwestorowi zagranicznemu na terytorium Federacji Rosyjskiej zapewnia się bezwarunkową ochronę praw i interesów, na podstawie ustawy i innych aktów normatywnych Federacji Rosyjskiej oraz zgodnie z umowami międzynarodowymi wiążącymi Federację Rosyjską. Uregulowanie prawne działalności inwestora zagranicznego nie może być mniej korzystne niż uregulowanie prawne działalności przedsiębiorcy rosyjskiego. Na tej podstawie inwestorowi zagranicznemu, w oparciu o przepisy Ustawy o inwestycjach zagranicznych udziela się następujących gwarancji: 1) gwarancja korzystania z różnych form prowadzenia inwestycji na terytorium Federacji Rosyjskiej: zgodnie z art. 6 Ustawy o inwestycjach zagranicznych inwestor zagraniczny może prowadzić inwestycje na terytorium Federacji Rosyjskiej w dowolnych formach, nie zabronionych na podstawie przepisów prawa rosyjskiego; 2) gwarancja przejścia praw i obowiązków inwestora zagranicznego na inną osobę: inwestor zagraniczny na podstawie umowy może przenieść swoje prawa (scedować wierzytelności) i obowiązki (przenieść zobowiązanie), a na podstawie przepisów ustawy lub postanowień orzeczenia sądu obowiązany jest przenieść swoje prawa i obowiązki na inną osobę, zgodnie z prawem cywilnym Federacji Rosyjskiej; 3) gwarancja rekompensaty z tytułu nacjonalizacji i rekwizycji majątku inwestora zagranicznego lub osoby prawnej podmiotu komercyjnego z kapitałem zagranicznym: majątek inwestora zagranicznego lub osoby prawnej podmiotu komercyjnego z kapitałem zagranicznym nie podlega przymusowemu zajęciu, w tym nacjonalizacji, rekwizycji, za wyjątkiem przypadków i w warunkach, przewidzianych w ustawach federalnych lub umowach międzynarodowych, których stroną jest Federacja Rosyjska; 12

15 4) gwarancja ochrony od niekorzystnych zmian przepisów prawnych Federacji Rosyjskiej dla inwestora zagranicznego od osoby prawnej podmiotu komercyjnego z kapitałem zagranicznym: gwarantuje się w przypadku niekorzystnych zmian przepisów prawa rosyjskiego stabilność realizacji projektów inwestycyjnych, co polega na tym że okresie amortyzacji (ale nie dłuższym niż siedem lat) nie mają zastosowania nowe lub zmienione przepisy prawa rosyjskiego, prowadzące do zwiększenia całkowitego obciążenia podatkowego działalności inwestora zagranicznego (osoby prawnej podmiotu komercyjnego z kapitałem zagranicznym), a także w stosunku do uregulowań ustanawiających zakazy lub ograniczenia dla działalności gospodarczej prowadzonej przez inwestorów zagranicznych w porównaniu do całkowitego obciążania podatkowego i uregulowań ustanawiających zakazy i ograniczenia, obowiązujących w dniu rozpoczęcia finansowania projektu inwestycyjnego z kapitału zagranicznego; 5) gwarancja zapewnienia należytego rozstrzygnięcia sporu, powstałego w związku z wykonywaniem inwestycji i działalności gospodarczej na terytorium Federacji Rosyjskiej: spory inwestorów zagranicznych, powstałe w związku z prowadzeniem inwestycji i działalności gospodarczej na terytorium Federacji Rosyjskiej, rozstrzygane są zgodnie z międzynarodowymi umowami Federacji Rosyjskiej; 6) gwarancja korzystania na terytorium Federacji Rosyjskiej i przeniesienia poza granice Federacji Rosyjskiej dochodów, zysków i innych, uzyskanych zgodnie z prawem, środków pieniężnych: inwestor zagraniczny po uiszczeniu przewidzianych w prawie Federacji Rosyjskiej podatków i opłat państwowych ma prawo do swobodnego korzystania z dochodów i zysku na terytorium Federacji Rosyjskiej w celu reinwestowania, z uwzględnieniem postanowień Ustawy o inwestycjach zagranicznych; 13

16 7) gwarancja nabycia papierów wartościowych: inwestor zagraniczny może nabywać akcje i inne papiery wartościowe rosyjskich osób prawnych podmiotów komercyjnych i państwowe papiery wartościowe zgodnie z przepisami prawa Federacji Rosyjskiej o papierach wartościowych; 8) gwarancja uczestnictwa inwestora zagranicznego w prywatyzacjach: inwestor zagraniczny może uczestniczyć w prywatyzacji przedmiotów własności państwowej lub samorządowej w drodze nabycia prawa własności do majątku państwowego lub samorządowego albo udziału, udziałów w kapitale zakładowym prywatyzowanego podmiotu, na warunkach i w trybie, ustanowionych w przepisach prawnych Federacji Rosyjskiej o prywatyzacji majątku państwowego lub samorządowego; 9) gwarancja udzielenia inwestorowi zagranicznemu prawa do gruntu, innych zasobów naturalnych, budynków, budowli i innego majątku nieruchomego i innych podobnych: nabycie przez inwestora zagranicznego prawa do gruntu, innych zasobów naturalnych, budynków, budowli i innego majątku nieruchomego następuje zgodnie z przepisami prawnymi Federacji Rosyjskiej i przepisami prawnymi podmiotów Federacji Rosyjskiej. Ponadto inwestorom zagranicznym udzielane są ulgi przy naliczaniu należności celnych, w ramach wykonywanego przez nich priorytetowego projektu inwestycyjnego, zgodnie z celnymi przepisami prawnymi Federacji Rosyjskiej i rosyjskimi przepisami prawnymi o podatkach i opłatach państwowych. Należy również nadmienić, iż zgodnie z art. 17 Ustawy o inwestycjach zagranicznych, podmioty Federacji Rosyjskiej i organy władzy lokalnej w granicach swoich kompetencji mogą udzielać inwestorom zagranicznym ulg i gwarancji, finansować i zapewniać inne formy pomocy dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez tych inwestorów ze środków z budżetu podmiotów Federacji Rosyjskiej i środków z budżetów lokalnych. 14

17 1.4. Specjalne strefy ekonomiczne Jednym z najbardziej efektywnych instrumentów, służących przyciągnięciu inwestycji zagranicznych do Federacji Rosyjskiej są Specjalne Strefy Ekonomiczne. Inwestorom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Specjalnych Stref Ekonomicznych udzielane są państwowe warunki preferencyjne. Stosunki w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych w Rosji regulowane są przez przepisy Porozumienia w sprawie specjalnych stref ekonomicznych na terytorium celnym Unii Celnej i procedury celnej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 18 czerwca 2010 roku (dalej: Porozumienie o specjalnych strefach ekonomicznych), a także przez inne akty prawa celnego Unii Celnej oraz ustawy Federacji Rosyjskiej o specjalnych strefach ekonomicznych oraz inne akty prawne Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z art. 1 część 1 pkt. 1 Porozumienia o specjalnych strefach ekonomicznych, Specjalne Strefy Ekonomiczne to część terytorium państwa strony Unii Celnej w granicach, ustanowionych w przepisach prawnych państwa strony Unii Celnej, na którym obowiązują specjalne regulacje dotyczące wykonywania działalności gospodarczej lub innej działalności, oraz na którym może być stosowana procedura celna specjalnej strefy ekonomicznej. Na terytorium Federacji Rosyjskiej mogą być tworzone następujące rodzaje Specjalnych Stref Ekonomicznych: (1) Przemysłowo-produkcyjne Specjalne Strefy Ekonomiczne, (2) Techniczno-innowacyjne Specjalne Strefy Ekonomiczne, (3) Turystyczno-rekreacyjne Specjalne Strefy Ekonomiczne, (4) Portowe Specjalne Strefy Ekonomiczne. W stosunku do przedsiębiorców oraz inwestorów prowadzących działalność na terytorium Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ulgi podatkowe i celne stosowane są po uzyskaniu statusu rezydenta Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestor, który planuje rozpocząć działalność gospodarczą w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i korzystać z tego tytułu 15

18 z warunków preferencyjnych przyznanych przez państwo powinien uzyskać najpierw status rezydenta. Zgodnie z art. 284 Kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej dla rezydentów wszystkich rodzajów stref ustanowiona jest obniżona stawka podatku dochodowego płaconego do budżetu podmiotów Federacji Rosyjskiej w wysokości 13,5%, przy czym należy zaznaczyć, że standardowa stawka podatku dochodowego płaconego do budżetu podmiotów Federacji Rosyjskiej wynosi 18%. Rezydenci Specjalnych Stref Ekonomicznych zwolnieni są z obowiązku ponoszenia podatku od majątku na okres od 5 do 10 lat, w zależności od strefy, i zwolnienie następuje od momentu zarejestrowania majątku oraz przy spełnieniu następujących warunków: (1) majątek utworzono lub nabyto w celu prowadzenia działalności na terytorium strefy; (2) dany majątek znajduje się na terytorium strefy; (3) majątek rzeczywiście wykorzystywany jest na terytorium strefy (art. 381 Kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej). Warunki preferencyjne w zakresie podatku od środków transportowych ustanawiane są przez podmioty federalne Federacji Rosyjskiej, na których terytorium utworzone zostały Specjalne Strefy Ekonomiczne (art. 356 Kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej). Dla inwestorów ulgi w zakresie podatku od środków transportu powstają z chwilą rejestracji środku transportu. Na poziomie federalnym inwestorzy zwolnieni są od zapłaty podatku od nieruchomości gruntowych na okres od 5 do 10 lat w zależności od strefy i od momentu powstania prawa własności do gruntu, położonego na jej terytorium (art. 395 pkt. 9 Kodeksu Podatkowego Federacji Rosyjskiej). Zgodnie z art. 58 część 1 pkt. 5 Ustawy federalnej z dnia 24 lipca 2009 r. Nr 212-FZ o składkach ubezpieczeniowych na Fundusz Emerytalny Federacji Rosyjskiej, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Federacji Rosyjskiej, Federalny Fundusz Obowiązkowego Ubezpieczenia Medycznego i Lokalne Fundusze 16

19 Obowiązkowego Ubezpieczenia Medycznego ustanowione zostały obniżone taryfy składek ubezpieczeniowych w okresie przejściowym, w latach , dla podmiotów posiadających status rezydenta Techniczno-innowacyjnej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto na obszarze Przemysłowo-produkcyjnej, Technicznoinnowacyjnej i Portowej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stosowana jest procedura specjalnych stref ekonomicznych, w ramach której wwożone na terytorium Strefy towary (urządzenia, surowce, materiały budowlane) składowane są i wykorzystywane bez konieczności ponoszenia wwozowych opłat celnych lub podatków. Natomiast towary znajdujące się na terytorium Unii Celnej podlegają procedurze celnej strefy wolnocłowej, bez konieczności ponoszenia wywozowej cła, a także bez stosowania do nich zakazów i ograniczeń (art. 10 część 1 Porozumienia o specjalnych strefach ekonomicznych) Transfer płatności Zgodnie z art. 11 Ustawy o inwestycjach zagranicznych, inwestor zagraniczny może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi (np. zysk, dywidenda, odsetki, środki pieniężne uzyskane w z związku z likwidacją osoby prawnej z kapitałem zagranicznym, sprzedażą praw majątkowych, etc.) uzyskanymi w Rosji oraz dokonywać przelewu tych środków za granicę. Tak samo inwestor zagraniczny, który wwiózł na terytorium Rosji mienie lub informacje, zawarte w formie pisemnej lub elektronicznej, jako inwestycję zagraniczną, może swobodnie dokonać wywozu z Rosji tego mienia lub informacji. Natomiast przy transferze płatności polski inwestor powinien mieć na uwadze przepisy prawa rosyjskiego dotyczące tzw. paszportu czynności prawnych (ros. Паспорт сделки). Otóż na podstawie przepisów Ustawy federalnej Nr 173-FZ z dnia 10 grudnia 2003 r. o regulacji dewizowej i kontroli dewizowej i innych aktów prawnych regulujących tę materię, umowy eksportu towarów, usług, robót pomiędzy rezydentami i nierezydentami Federacji Rosyjskiej, których wartość 17

20 zobowiązań przekracza kwotę dolarów amerykańskich, wymaga uzyskania paszportu czynności prawnej. Paszport czynności prawnej uzyskuje się w banku, w którym rachunek posiada rezydent Federacji Rosyjskiej. Paszport czynności prawnej pozwala bankom na sprawowanie kontroli nad transakcjami płatniczymi, np. pozwala im ustalić czy w zamian za dostarczony towar przez stronę rosyjską, strona ta uzyskała zapłatę w terminie wskazanym w umowie lub w przypadku nieprzyjęcia towaru, został on zwrócony stronie rosyjskiej. Także w odwrotnej sytuacji pozwala ustalić czy strona rosyjska dokonała opłaty w zamiana za dostarczony jej towar, czy w razie jego nieprzyjęcia zwróciła towar stronie umowy z innego państwa. Aby uzyskać paszport czynności prawnej, strona tej czynności prawnej rezydent Federacji Rosyjskiej, powinien wystąpić do właściwego banku ze stosownym wnioskiem, który stanowi formularz paszportu czynności prawnej. W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego formularza, przez stronę czynności prawnej, bank zatwierdza paszport czynności prawnej. 18

21 2. Formy organizacyjno-prawne inwestycji zagranicznych 2.1. Uwagi ogólne: rozpowszechnione formy prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej Podmiotami gospodarczymi w Federacji Rosyjskiej są osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz Państwo. Dla prowadzenia działalności gospodarczej w Rosji inwestorzy zagraniczni mogą utworzyć: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (ros. общество с ограниченной ответственностью); spółkę z dodatkową odpowiedzialnością (ros. общество с дополнительной ответственностью); spółkę akcyjną (ros. акционерное общество); towarzystwo na wierze (ros. товарищество на вере, z uwagi na charakter tej formy organizacyjno-prawnej niekiedy spotyka się tłumaczenie spółka komandytowa); towarzystwo pełne (ros. полное товарищество z uwagi na charakter tej formy organizacyjno-prawnej niekiedy spotyka się tłumaczenie spółka jawna); spółdzielnię produkcyjną (ros. производственный кооператив); oddział (ros. филиал); przedstawicielstwo (ros. представительство) lub działać jako inwestor zagraniczny. Rodzaje spółek w Federacji Rosyjskiej określone są w przepisach Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej, Części pierwszej Ustawa federalna z dnia Nr 51-FZ (dalej: Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej), oraz przepisach szczególnych ustaw federalnych Federacji Rosyjskiej: 19

22 Ustawy federalnej z dnia 08 lutego1998 r. Nr 14-FZ o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Ustawa o sp. z o.o.); Ustawy federalnej z dnia 26 grudnia 1995 r. Nr 208-FZ o spółkach akcyjnych; Ustawy federalnej z dnia 08 maja 1996 r. Nr 41-FZ o spółdzielniach produkcyjnych. Poniżej zostaną opisane poszczególne formy organizacyjnoprawne prowadzenia działalności gospodarczej w Rosji. W oddzielnych rozdziałach natomiast, z uwagi na to, iż cieszą się one największą popularnością wśród polskich przedsiębiorców, omówione zostaną spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz przedstawicielstwa i oddziały. Towarzystwo pełne Towarzystwem pełnym zgodnie z prawem rosyjskim jest spółka, w której wspólnicy zgodnie z zawartą między nimi umową, prowadzą działalność gospodarczą w imieniu tej spółki i odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Wspólnikami towarzystwa pełnego (wspólnikami pełnymi ros. полными товарищами) mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualni przedsiębiorcy i (lub) osoby prawne podmioty komercyjne. Towarzystwo pełne może utworzyć minimum dwóch wspólników. Wspólnik towarzystwa pełnego nie może być wspólnikiem innego towarzystwa pełnego. Dokumentem założycielskim towarzystwa pełnego jest umowa zawarta między wspólnikami w formie pisemnej umowa założycielska. Towarzystwo pełne odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Wierzyciel towarzystwa pełnego może żądać wykonania zobowiązania lub naprawienia szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez wspólników towarzystwa pełnego (odpowiedzialność subsydiarna). Przy czym należy zaznaczyć, iż odpowiedzialność 20

23 wspólników za zobowiązania towarzystwa jest subsydiarna i pełna, bez względu na wysokość wkładu, a wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z innymi wspólnikami. Uchwały w towarzystwie pełnym podejmowane są jednomyślnie przez wszystkich wspólników, a jeżeli umowa towarzystwa pełnego stanowi inaczej większością głosów. Każdemu wspólnikowi przysługuje jeden głos (chyba że umowa stanowi inaczej). Każdemu wspólnikowi towarzystwa pełnego przysługuje prawo do reprezentowania towarzystwa pełnego chyba, że umowa towarzystwa stanowi inaczej, tj. przyznaje prawo do reprezentowania towarzystwa wszystkim wspólnikom łącznie lub prawo to przyznaje tylko poszczególnym wspólnikom. Zyski i straty towarzystwa pełnego podlegają podziałowi między wspólników proporcjonalnie do wysokości ich udziałów, chyba że inne postanowienia wynikają z umowy założycielskiej lub innego porozumienia wspólników. Towarzystwo na wierze Towarzystwem na wierze zgodnie z przepisami prawa rosyjskiego jest spółka, w której obok wspólników prowadzących działalność gospodarczą w imieniu tej spółki i odpowiadającymi za zobowiązania spółki sowim majątkiem (wspólników pełnych ros. полными товарищами), występuje jeden lub kilku wspólników (komandytariuszy ros. коммандитистов), którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w imieniu tej spółki i odpowiadają za jej zobowiązania tylko do wysokości wniesionych przez nich wkładów. Wspólnikami pełnymi mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualni przedsiębiorcy i (lub) osoby prawne podmioty komercyjne, natomiast komandytariuszami osoby prawne i (lub) osoby fizyczne. Towarzystwo na wierze może utworzyć minimum dwóch wspólników. 21

24 Dokumentem założycielskim towarzystwa na wierze jest umowa zawarta między wspólnikami w formie pisemnej umowa założycielska. Towarzystwo na wierze odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność wspólników pełnych za zobowiązania towarzystwa na wierze jest subsydiarna i pełna bez względu na wysokość wkładu. Przy czym, wspólnik pełny ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem solidarnie z innymi wspólnikami pełnymi. Wspólnik pełny nie może być wspólnikiem pełnym innego towarzystwa pełnego. Prowadzenie spraw oraz reprezentowanie towarzystwa na wierze należy do wspólników pełnych. Komandytariusze nie prowadzą spraw towarzystwa na wierze oraz nie reprezentują go, chyba że w oparciu o udzielone im pełnomocnictwo. Ponadto komandytariusze nie mogą zaskarżać czynności wspólników pełnych podejmowanych w zakresie prowadzenia spraw i reprezentowania towarzystwa na wierze. Spółka akcyjna Spółka akcyjna to spółka, której kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Akcjonariusze natomiast nie odpowiadają za zobowiązania spółki i ponoszą ryzyko szkody, w związku z działalnością spółki, jedynie do wysokości wartości przysługujących im akcji. Dla utworzenia spółki akcyjnej założyciele spółki zawierają umowę o utworzeniu spółki akcyjnej. Natomiast jak stanowią przepisy art. 98 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej dokumentem założycielskim spółki akcyjnej jest statut. W prawie rosyjskim wyróżniamy spółki akcyjne typu otwartego i zamkniętego. Posługując się poniższą tabelą, postaramy się przybliżyć podstawowe różnice pomiędzy spółką akcyjną otwartą i spółką akcyjną zamkniętą 22

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Stawiający oświadczają, Ŝe są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. 2 Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą : Krzycka

Bardziej szczegółowo

Kalejdoskop firmowy 2015-10-01 14:04:44

Kalejdoskop firmowy 2015-10-01 14:04:44 Kalejdoskop firmowy 2015-10-01 14:04:44 2 Zasady powoływania i funkcjonowania spółek na Białorusi reguluje Kodeks cywilny. W przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 1. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: SV1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej w zakresie... zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981).

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 69. Rozporządzenie. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 69. Rozporządzenie. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 69 Rozporządzenie MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z O.O. Z UDZIAŁEM OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

UMOWA SPÓŁKI Z O.O. Z UDZIAŁEM OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH UMOWA SPÓŁKI Z O.O. Z UDZIAŁEM OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Dnia... miesiąca... roku (... r.) przed notariuszem... - mającą Kancelarię Notarialną w... przy ul...., stawili się: 1...., syn... i..., zamieszkały

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...2

1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...2 Spis treści 1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...2 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...2 1.2. REJESTRACJA PODMIOTU...3 2. SYSTEM PODATKOWY...3 3. DOKUMENTY...5

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PKP CARGO S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PKP CARGO S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PKP CARGO S.A. Zarząd PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Grójeckiej 17, 02-021 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2014 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2014 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2014 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Mediatel Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 1,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A. REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A. 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki, działającym na podstawie przepisów prawa. 2. W ramach swoich kompetencji Zarząd wykonuje czynności konieczne do

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU

OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU Zarząd spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bojano, dnia 31 października 2014 KLEBA INVEST S.A. Bojano, ul. Wybickiego 50 84 207 Koleczkowo Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie,

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bojano, dnia 15 października 2015 KLEBA INVEST S.A. Bojano, ul. Wybickiego 50 84 207 Koleczkowo Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 2 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 2 czerwca 2015 r. Komunikat nr 8/2015 z dnia 7 maja 2015 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 2 czerwca 2015 r. Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Zachęty podatkowe i możliwości prowadzenia biznesu w Polsce i Rosji oraz prawne aspekty wymiany handlowej

Zachęty podatkowe i możliwości prowadzenia biznesu w Polsce i Rosji oraz prawne aspekty wymiany handlowej Zachęty podatkowe i możliwości prowadzenia biznesu w Polsce i Rosji oraz prawne aspekty wymiany handlowej Veronika Konyaeva, prawnik, Russian Desk Hanna Juzyszyn, doradca podatkowy, Departament Podatkowy

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe S.A. na dzień 29 czerwca 2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe S.A. na dzień 29 czerwca 2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe S.A. na dzień 29 czerwca 2012 Zarząd Grupy Mennice Krajowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8. SPIS TREŚCI: 1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.ROZWIAZANIE SPÓŁKI Spółka jawna jest to osobowa spółka

Bardziej szczegółowo

CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ 1 strona z 9 Rada Nadzorcza Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach zwana dalej Radą działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LIVECHAT SOFTWARE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LIVECHAT SOFTWARE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LIVECHAT SOFTWARE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Zarząd Spółki LiveChat Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MEGARON S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MEGARON S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MEGARON S.A. Zarząd Spółki MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, zgodnie z art. 402(2) punkt 1 KSH Zarząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J RADA NADZORCZA Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach [stan na 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; Działając w oparciu o art. 399 1 w związku z art. 395 1, 2 i 5, art. 393 pkt 1), art. 402 1 1 i 2 oraz art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych zarząd spółki pod firmą: TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka: IPOPEMA Securities S.A. Raport bieżący nr: 4/2015 Data: 3 czerwca 2015 r. Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 29 maja 2015r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 29 maja 2015r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 29 maja 2015r. Zarząd DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) przy ul. Wołoskiej 9, 02-583 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY ABG 184754, PESEL 80051315247 ---------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY ABG 184754, PESEL 80051315247 --------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A nr 823/2011 AKT NOTARIALNY Dnia dziewiętnastego grudnia dwutysięcznego jedenastego roku (19.12.2011 r.) przede mną, notariuszem Ireną Krynicką, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Skarbowej S.A. na dzień 4 lutego 2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Skarbowej S.A. na dzień 4 lutego 2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Skarbowej S.A. na dzień 4 lutego 2016 Zarząd Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce z dnia 13 marca 2014 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce z dnia 13 marca 2014 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce z dnia 13 marca 2014 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd spółki Browar Gontyniec Spółka Akcyjna, działając na

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych Tekst jednolity uwzględniający: - akt notarialny z dnia 28.06.1993 r. Repertorium A Nr 1682/93 -

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 18 pkt. 5 Statut spółki Trakcja Polska S.A. ( Spółka ) w Warszawie, Rada Nadzorcza Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2012. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 8/2012. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Uchwała nr 8/2012 spółki pod firmą z siedzibą w Łodzi 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 2 lit.

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. 2015-06-09 13:05:13

Spółka z o.o. 2015-06-09 13:05:13 Spółka z o.o. 2015-06-09 13:05:13 2 Założenie sp. z o.o. (GmbH) wymaga aktu notarialnego (Notariatsakt), który zawiera umowę spółki oraz wskazuje dyrektora zarządzającego. Możliwe jest założenie spółki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AC S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AC S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AC S.A. Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 239/VI/2008 uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach 1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia, data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia Zarząd WASKO

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A. Gdańsk, 04 listopada 2015 r. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A. 1. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad: 1.1. Data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Materiał przygotowany na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin w dniu 5.04.2013 r. Szczecin, 05-04-2013

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie 1. Kodeks cywilny ustawa z dnia 24 marca 1964r. 2. Kodeks postępowania cywilnego ustawa z dnia 17 listopada 1964r. 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA Warszawa, dnia 29 maja 2014 roku OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Na podstawie art. 399 1 oraz art. 402 1 402 2 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), a także

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ Podstawowe formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej to: (Ustawa Nr 513/1991 Kodeks handlowy (Obchodní

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej EMMERSON

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd "AGTES" S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd AGTES S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd "AGTES" S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2011.45.236 j.t. USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18

Bardziej szczegółowo