PROJEKT UMOWY DOTYCZĄCEJ OBSŁUGI PRENUMERATY CZASOPISM ZAGRANICZNYCH w 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT UMOWY DOTYCZĄCEJ OBSŁUGI PRENUMERATY CZASOPISM ZAGRANICZNYCH w 2015 r."

Transkrypt

1 1 PROJEKT UMOWY DOTYCZĄCEJ OBSŁUGI PRENUMERATY CZASOPISM ZAGRANICZNYCH w 2015 r. zawarta dnia.. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-875), al. Niepodległości 10 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Prorektora ds. Strategii i Rozwoju - dr hab. Cezarego Kochalskiego, prof. nadzw. UEP, za kontrasygnatą finansową Kwestora mgr Renaty Stefaniak a Firmą Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ZP/ /14), prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia do tego postępowania. 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa naukowych czasopism zagranicznych: print, online (płatny lub bezpłatny, zapewniony dodatkowo przez wydawcę) lub print + online, wydanych w okresie od rozpoczęcia do zakończenia cyklu wydawniczego na rok 2015, obejmująca czasopisma ujęte w wykazie czasopism zagranicznych, będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ. Wszystkie czasopisma zamawiane są w jednym egzemplarzu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy czasopism zgodnie z treścią niniejszej umowy, postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i treścią jego oferty z dnia

2 2 2 Adres dostawy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania czasopism na adres: Uniwersytet Ekonomiczny. BIBLIOTEKA GŁÓWNA ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań, Polska chyba, Ŝe Zamawiający postanowi inaczej w odniesieniu do niektórych czasopism i powiadomi o tym Wykonawcę na piśmie. 3 Uzgodnienia cenowe i warunki płatności 1. Koszt brutto prenumeraty czasopism zagranicznych na rok 2015 r., określony w ofercie przetargowej z dnia wynosi: zł (słownie:... ) 2. NaleŜność określona w 3.1 niniejszej Umowy zostanie przekazana przez Zamawiającego przelewem w złotych polskich na rachunek bankowy Wykonawcy: 3. Wpłata naleŝności określona w 3.1 będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. 4. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem VAT i upowaŝnia Wykonawcę do wystawiana za czasopisma zagraniczne faktur VAT bez swojego podpisu (NIP ; PL ). 5. Wpłata powyŝszych naleŝności zostanie potwierdzona przez Wykonawcę fakturą VAT, uwzględniającą ceny jednostkowe (brutto) wszystkich zamawianych czasopism, wystawioną w terminie 7 (siedmiu) dni od pojawienia się wpłaty na rachunku Wykonawcy. 6. Wykonawca gwarantuje, Ŝe cena oferty zawiera wszystkie istotne elementy składowe (cenę poszczególnych czasopism, koszty dostawy, cło, podatki, marŝe, bonifikaty, uwzględnienie naliczania zgodnego z systemem DDP i FTE, wymianę numerów wadliwych itp.). śadne dodatkowe kwoty z tytułu róŝnic kursowych po stronie Wykonawcy, ceł, opłat granicznych i podatków nie będą obciąŝać Zamawiającego. 7. Z wyłączeniem zastrzeŝeń wymienionych w 5.4 i 5.5 umówiona kwota oferty jest ostateczna. 8. W przypadku opisanym w 5.4 Wykonawca niezwłocznie, ale nie dalej niŝ w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od zgłoszenia rezygnacji dokona rozliczenia z Zamawiającym, zwracając mu nadpłaconą kwotę. 9. Za nie dostarczone numery czasopism przysługuje Zamawiającemu refundacja zgodnie z ustaleniami zawartymi w 4.14 i Ostateczne rozliczenie prenumeraty za czasopisma, których cykl wydawniczy został zamknięty, ustala się na 30 maja roku następnego po okresie prenumeraty. W przypadku czasopism opóźnionych wydawniczo oraz czasopism, których cykl wydawniczy nie kończy się z końcem roku kalendarzowego (np. rok akademicki), zobowiązania

3 3 Wykonawcy przechodzą na lata następne i zachowują waŝność aŝ po wykonanie całości dostaw objętych prenumeratą i uwzględnionych na fakturze. 4 Obowiązki i Prawa Wykonawcy 1. Dostawa czasopism ujętych w załączniku nr 6 do SIWZ (wraz ze specyfikacją) realizowana będzie w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach Realizowanie prenumeraty w sposób kompletny i terminowy. Dostawy będą następowały systematycznie w terminach: - czasopisma europejskie: najpóźniej do 3 tygodni od daty publikacji - czasopisma pozaeuropejskie: najpóźniej do 6 tygodni od daty publikacji - dzienniki: w trybie dostawy codziennej 3. Czasopisma będące przedmiotem zamówienia (poza dziennikami) Wykonawca dostarczać będzie w systemie skonsolidowanym, w pełni przez siebie kontrolowanym. 4. Wykonawca zapewnia uiszczanie w imieniu Zamawiającego podatku VAT od prenumerowanych czasopism, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić od r. dostęp online (na komputerach sieci uczelnianej, których IP podano w 4.6 lub zapewnić login i hasło) do czasopism objętych prenumeratą. Wykonawca zobowiązuje się przejąć wszelkie sprawy administracyjne z tym związane. 6. Wykonawca zobowiązuje się uruchomić dostęp do wersji online czasopism na komputerach o wskazanych adresach IP: /24; /24; /24; /24; /24; /24 Zastrzega się, Ŝe adresy IP mogą ulec zmianie. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w języku polskim umowy licencyjnej na korzystanie z wersji online prenumerowanych czasopism, o ile podpisanie takiej umowy jest wymagane przez wydawcę. 8. Wykonawca zobowiązuje się bieŝąco informować o zmianach bibliograficznych i wydawniczych, takich jak: zaprzestanie wydawania czasopisma i zmiany tytułów w prenumerowanych czasopismach. 9. Wykonawca zobowiązuje się numerować kolejne dostawy tak, aby nie było wątpliwości, Ŝe wszystkie dotarły we wskazane miejsce. 10. Wykonawca zobowiązuje się przesyłać czasopisma bez oklejania ich swoimi etykietami. 11. Wykonawca zapewni dogodne warunki komunikowania się z Zamawiającym; w przypadku firm zagranicznych zapewni moŝliwość kontaktu i komputerowej obsługi prenumeraty w jęz. polskim. 12. Wykonawca zapewni bezpłatną komputerową obsługę prenumeraty w systemie online do czasu wywiązania się ze wszystkich dostaw objętych Umową.

4 13. Wykonawca gwarantuje bezpłatne przeszkolenie dwóch pracowników Zamawiającego (w razie potrzeby) w zakresie systemu online obsługującego prenumeratę oraz w zakresie dostępu do czasopism w wersji online. 14. Stwierdzanie braków w kompletności i reklamowanie ich u wydawców, w związku ze skonsolidowanym systemem dostaw, leŝy w całości po stronie Wykonawcy (z wyjątkiem dzienników, dostarczanych w systemie bezpośrednim). Monit Zamawiającego ma charakter tylko wspierający, w trosce o kompletność swego księgozbioru. W sytuacji, gdy monitowany numer wpłynie, lecz po 30-ym dniu od daty złoŝenia monitu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 złotych polskich za kaŝdy nie dostarczony terminowo numer czasopisma. Gdyby monitowany numer nie został dostarczony do końca okresu rozliczeniowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 50 zł za kaŝdy nie dostarczony numer plus notę uznaniową za jego faktyczną wartość. W przypadku czasopisma, którego prenumerata nie zostanie uruchomiona obowiązują zasady jak wyŝej, przy czym pierwszy monit staje się podstawą do naliczenia kary za kaŝdy kolejny nie dostarczony numer tego czasopisma, bez konieczności ponawiania monitu. KaŜdy pisemny monit Zamawiającego winien być zwrotnie potwierdzony przez Wykonawcę. Podstawą do naliczenia kary będzie data maila wysłanego przez Zamawiającego, nawet jeśli nie będzie on miał potwierdzenia ze strony Wykonawcy. 15. Nie uaktywnienie wersji online powiązanej z kupnem czasopisma w wersji print, albo występującej samodzielnie jest równoznaczne z niedostarczeniem czasopisma. 16. W przypadku dzienników Wykonawca będzie wszczynał postępowanie reklamacyjne dopiero po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o niedostarczeniu numerów. 17. Wykonawca zapewnia zwrot wartości za czasopisma, których wydawania zaprzestano, a były ujęte na fakturze i zostały opłacone przez Zamawiającego. 18. Odpłatne uzupełnianie brakujących numerów czasopism, które to braki powstały z winy Zamawiającego, jeŝeli Wydawca posiada jeszcze te numery. 19. Zapewnienie Zamawiającemu egzemplarza sygnalnego interesującego go czasopisma. 20. Zapewnienie Zamawiającemu moŝliwości domawiania i rezygnacji z czasopism zob. 5 pkt Obowiązki i Prawa Zamawiającego 1. Odbieranie dostarczanych czasopism.

5 2. KaŜdorazowe sprawdzanie zawartości przesyłki poprzez porównywanie z załączoną specyfikacją dostawy czasopism i monitowanie (w ciągu trzech dni od daty przyjęcia przesyłki) ewentualnych braków wynikłych z niezgodności stanu faktycznego ze specyfikacją. 3. Zamawiający moŝe składać reklamacje pocztą, pocztą elektroniczną, faxem lub poprzez system obsługi prenumeraty Wykonawcy. 4. Zamawiający ma prawo do wprowadzenia zmian w przedmiocie Umowy, polegających na rezygnacji z czasopism do wysokości 15% (piętnastu procent) wartości Umowy. Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził Ŝadnych roszczeń odszkodowawczych. 5. Zamawiający ma prawo do wprowadzenia zmian w przedmiocie Umowy, polegających na domawianiu czasopism do wysokości 20% (dwudziestu procent) wartości Umowy, w dowolnym momencie danego roku, z gwarancją otrzymania czasopism od nr 1, jeŝeli Wydawca posiada jeszcze te numery. 6. NaleŜność za prenumeratę czasopism domawianych u Wykonawcy w 2015 r. opłacana będzie przez Zamawiającego na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT w terminie wskazanym na fakturze. Domawiane czasopisma opłacane będą jedną fakturą za cały ustalony zamówieniem okres ich prenumeraty. Wpłata naleŝności na konto będzie potwierdzana przez Wykonawcę w terminie 7 (siedmiu) dni od pojawienia się przedpłaty na rachunku Wykonawcy. 7. Zapłata za dostarczone czasopisma zgodnie z warunkami określonymi niniejszą Umową. 5 6 Postanowienia końcowe 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od rozpoczęcia do zakończenia cyklu wydawniczego na 2015 r. i ulega rozwiązaniu po dostarczeniu ostatniego numeru objętego prenumeratą oraz po wywiązaniu się z ewentualnych procedur monitowych, i z uwzględnieniem 3 ust Wykonawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego, niezwłocznego odstąpienia od umowy w przypadku nie dokonania wpłaty za przedmiot umowy określony w Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego natychmiastowego (bez wyznaczania dodatkowego terminu) odstąpienia od umowy w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wskazanych w 4 niniejszej umowy. 4. W przypadku odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn nie leŝących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% (dwudziestu procent) wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w 3 ust Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu aŝ do ostatecznego zamknięcia rozliczeń pomiędzy Stronami.

6 6. Zamawiający moŝe potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym takŝe wynagrodzenia przyszłego. 7. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeŝeli szkoda przekroczy kwotę kar umownych. 8. W sprawach spornych umawiające się Strony będą dąŝyć do rozstrzygnięć polubownych; w przypadku niemoŝności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie, w oparciu o prawo polskie, sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 9. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o kaŝdej zmianie adresu lub numeru telefonu. 10. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej waŝności zachowania formy pisemnej i winny mieć formę aneksu do umowy. 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawa Prawo zamówień publicznych. 12. Wykonawca nie moŝe przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 13. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, dla kaŝdej ze Stron, z których trzy przeznaczone są dla Zamawiającego. 6 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

UMOWA AGENCYJNA NR. POSTANOWIENIA OGÓLNE

UMOWA AGENCYJNA NR. POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA AGENCYJNA NR. Zawarta w dniu...2010r w Warszawie pomiędzy: Dream Team Łukasz Karlak z siedzibą w: 04-871 Warszawa, ul. Borowiecka 55D NIP 5222765183, REGON 141450231 reprezentowanym przez Łukasza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. umowa numer

WZÓR UMOWY. umowa numer Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY umowa numer zawarta w dniu..... 2010r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy UMOWA Nr./2012/ABO Zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: MBS-IT Grzegorz Grabowski, ul. Kacza 13, 85-453 Bydgoszcz, NIP: 953-226-31-30, REGON: 091564022, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo