ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI"

Transkrypt

1 Strona1 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Rachunkowośd to proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych, umożliwiających użytkownikom tych informacji (czyli różnym agentom) dokonywanie świadomych ocen i podejmowanie decyzji. Informacje generowane przez system rachunkowości służą wielu użytkownikom (agentom). Są nimi urzędy skarbowe, banki, wierzyciele, inwestorzy obecni i przyszli, zarząd firmy, pracownicy itd. Generalnie można ich podzielid na użytkowników zewnętrznych (w stosunku do jednostki gospodarczej) i użytkowników wewnętrznych. Rachunkowość jako system informacyjny Strumień informacji wejściowych Proces przetwarz ania Informacje wyjściowe Operacje gospodarcze są dokumentowane, analizowane, rejestrowane, klasyfikowane przekazywane w sprawozdaniach finansowych zainteresowanym użytkownikom Użytkownicy wewnętrzni - w celu zarządzania firmą Użytkownicy zewnętrzni Rachunkowość zarządcza Rachunkowość podatkowa Rachunkowość finansowa

2 Strona2 Uproszczone formy rachunkowości, czyli podatkowe formy rozliczania działalności gospodarczej Osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych, jawnych, partnerskich mogą rozliczad podatek dochodowy według jednej z możliwych zasad: Funkcją wielkości firmy i siedziby (ryczałt) Funkcją przychodu (ryczałt od przychodów) Funkcją dochodu (podatek dochodowy) Opodatkowanie na zasadach ogólnych unormowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, Podmioty zobowiązane są prowadzid podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe Przy tej formie opodatkowania dochodem jest przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

3 Strona3 Księga przychodów i rozchodów najczęściej wybierana forma rozliczeo z Urzędem Skarbowym Przychodami z działalności gospodarczej są, np.: należności z tytułu sprzedaży towarów i usług; świadczenia w naturze; otrzymane dotacje i subwencje; odsetki od lokat bankowych związanych z działalnością firmy; należności z najmu lub dzierżawy urządzeo, samochodów i innych składników majątku firmy, itp. Kosztami natomiast, m.in. są: czynsz za media i lokal, w którym prowadzona jest działalnośd firmy; wynagrodzenia pracowników; wydatki na reklamę; wydatki związane z zakupieniem urządzeo i maszyn niezbędnych do prowadzenia działalności firmy. Dla rozliczających się na zasadach ogólnych przewidziano dwie możliwości wyboru metody opodatkowania: 1. skorzystanie z opodatkowania według progresywnej skali podatkowej z kwotą wolną od podatku, dającego możliwośd rozliczania się wspólnie z małżonkiem oraz odliczania istniejących jeszcze ulg. 2. skorzystanie z opodatkowania według metody liniowej z zastosowaniem jednej stawki podatku tj. 19 % wyłączenia możliwości zastosowania kwoty wolnej od podatku oraz rozliczania się wspólnie z małżonkiem.

4 Strona4 Stawka podatku % 18 % do zł 32 %pow zł Przywileje małego podatnika metoda kasowa rozliczeo VAT, kwartalne rozliczenia VAT bez konieczności wpłacania zaliczek, jednorazowa amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do wartości euro (czyli w 2010 r. do zł), możliwośd wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie kwartalnej

5 Strona5 Pełna księgowośd czyli księgi rachunkowe Przepisom ustawy o rachunkowości podlegają (tzn. prowadzą tzw. księgi rachunkowe czyli pełną księgowośd): osoby prawne, a także osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą na własny rachunek i spółki cywilne osób fizycznych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży produktów, usług i towarów oraz przychody finansowe za poprzedni rok obrotowy osiągnęły równowartośd w walucie polskiej euro Jeżeli przychody nie przekroczyły euro jednostki stosują uproszczone formy opodatkowania (ryczałt, karta podatkowa, książka przychodów i rozchodów) Albo MOGĄ wybrad dobrowolnie pełną księgowośd Formalne i prawne podstawy prowadzenia rachunkowości Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r (Dz.U. nr 113, poz z późniejszymi zmianami) Krajowe Standardy Rachunkowości Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF Do jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej firm oraz jej wyniku finansowego służą sprawozdania finansowe. Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej. Niektóre jednostki 1 sporządzają także: zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Dla zapewnienia porównywalności rezultatów działalności różnych przedsiębiorstw wprowadzono nadrzędne zasady rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, które narzucają pewne normy, 1 Zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości są to banki, ubezpieczyciele, spółki akcyjne, jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, a także pozostałe jednostki, których zatrudnienie, aktywa bilansu i przychód netto osiągnęły wielkości wymienione w tym artykule.

6 Strona6 zarówno w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak i wykorzystywania informacji dostarczanych przez te księgi do sprawozdao finansowych. Nadrzędną zasadą rachunkowości jest zasada wiernego obrazu. Zobowiązuje ona jednostki gospodarcze do przedstawiania w sprawozdaniach finansowych informacji odzwierciedlających rzeczywistą ich sytuację majątkową i finansową. Do podstawowych zasad należą poza tym : Zasada przewagi treści nad formą (art.4, ust.2) Zasada kontynuacji działania (art. 5, ust.2) Zasada jasnego i rzetelnego obrazu (art. 4, ust. 1) Zasada memoriału (art. 6, ust. 1) Zasada ostrożnej wyceny (art. 7) Zasada istotności (art. 4, ust. 4) Zasada kompletności (art. 20, ust. 1) Zasada współmierności (art. 6, ust. 2) Zasada zakazu kompensaty (art. 7, ust. 3) Zasada ciągłości (art. 5, ust 1)

7 Strona7 OPERACJE GOSPODARCZE, WPŁYW NA RÓWNANIE BILANSOWE BILANS MAJĄTKOWY I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przedmiot rachunkowości Przedmiotem rachunkowości jest: każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego na jego majątek i na źródła jego pochodzenia. Przedmiotem zainteresowania rachunkowości są zasoby majątku rzeczowego i finansowego, ponoszone koszty i uzyskiwane przychody oraz wyniki działalności podmiotu gospodarczego. Równanie bilansowe Aktywa = Zobowiązania + Kapitał własny zasoby Źródła pochodzenia zasobów

8 Strona8 Równanie bilansowe a bilans majątkowy Bilans majątkowy jest podstawowym sprawozdaniem finansowym, w którym zostaje ukazany majątek jednostki gospodarczej, jednocześnie w ujęciu rzeczowym i finansowym Bilans majątkowy jest to dwustronne zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na określony dzień, nazywany momentem bilansowym Aktywa Pasywa budynki kapitał własny grunty. płynność.. wymagalność... pożyczki pieniądze ZUS suma aktywów: suma pasywów:

9 Strona9 BILANS (uproszczony)... (nazwa jednostki) na dzieo... AKTYWA Stan na PASYWA Stan na 1 2 początek koniec początek koniec 1 2 roku roku roku roku A Aktywa trwałe A Kapitały własne I Wartości niematerialne i Kapitał I prawne podstawowy II Rzeczowe aktywa trwałe II Kapitał zapasowy kapitał III rezerwowy (w Należności III tym kapitał z długoterminowe aktualizacji wyceny) IV V Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe B I II III IV Rzeczowe aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa IV V I II III IV Zysk/strata z lat ubiegłych zysk strata netto Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminow e Rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa Data sporządzenia... Podpisy

10 Strona10 Tabela: Wzór bilansu (wersja pełna) Aktywa A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakooczonych prac rozwojowych 2. Wartośd firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkośd ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkośd ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkośd ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki

11 Strona11 B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeo społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeo c) inne d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeo i innych świadczeo h) z tytułu wynagrodzeo i) inne 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartośd firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe Pasywa razem Aktywa razem

12 Strona12 Aktywa jednostki gospodarczej Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeo, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Aktywa dzielą się na aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Kryterium tego podziału jest okres wykorzystywania składnika majątku przez jednostkę. Jeżeli jednostka nabywa określony składnik aktywów i zamierza go użytkowad przez okres dłuższy niż 1 rok wówczas jest to element aktywów trwałych jednostki. Aktywa Aktywa trwałe Aktywa Obrotowe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Nalezności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Zapasy Należności krótkoterminowe Krótkoterminowe inwestycje Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartośd firmy oraz koszty zakooczonych prac rozwojowych. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: środki trwałe środki trwałe w budowie. Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,

13 Strona13 ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy. Środki trwałe w budowie - to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Należności to kwoty należne jednostce z różnych tytułów. Całośd należności z tytułu dostaw i usług (od odbiorców) oraz inne należności, które stają się wymagalne w ciągu 1 roku od dnia bilansowego to należności krótkoterminowe (zaliczane do aktywów obrotowych). Pozostałe należności (czyli te, które są wymagalne w ciągu okresu dłuższego niż rok to należności długoterminowe. Inwestycje - to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści. Inwestycje nabyte przez jednostkę na okres dłuższy niż 1 rok to inwestycje długoterminowe. Zalicza się do nich: Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe, do których zalicza się: udziały lub akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki i inne długoterminowe aktywa finansowe. Rozliczenia międzyokresowe to usługi, za które zapłacono w roku objętym sprawozdaniem finansowym, ale dotyczą one okresów przyszłych. Takie rozliczenia określane są jako czynne (w bilansie występują również rozliczenia międzyokresowe bierne, ale jest to element pasywów). W przypadku, gdy okres, na który przedpłacono usługę jest dłuższy niż rok na dzieo sporządzania bilansu to takie rozliczenia będą zaliczane do aktywów trwałych jako element długoterminowych rozliczeo międzyokresowych. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe to usługi opłacone z góry na okres krótszy niż rok (stanowią składnik aktywów obrotowych). Przykładami rozliczeo międzyokresowych jest opłacona z góry prenumerata czasopism, ubezpieczenie majątkowe, czynsz itp.. Zapasy są to rzeczowe składniki aktywów obrotowych i obejmują: materiały, które jednostka nabywa w celu ich zużycia na własne potrzeby, półprodukty i produkty w toku, wytworzone przez jednostkę i zdane do sprzedaży produkty (czyli wyroby gotowe i usługi), towary nabyte celem odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym zaliczki na dostawy zapasów (które są traktowane jako zakupione ale jeszcze nie dostarczone zapasy). Należności krótkoterminowe obejmują całośd należności od odbiorców z tytułu dostaw i usług oraz cześd należności z innych tytułów z tytułów podatków, ceł, ubezpieczeo społecznych i zdrowotnych, należności dochodzone na drodze sądowej. Inwestycje krótkoterminowe to krótkoterminowe aktywa finansowe (czyli te aktywa finansowe, które jednostka nabywa w celu ich dalszej odsprzedaży lub realizacji w ciągu roku od dnia bilansowego) i inne inwestycje krótkoterminowe. Do krótkoterminowych aktywów finansowych zalicza się: nabyte papiery wartościowe udzielone pożyczki

14 Strona14 inne krótkoterminowe aktywa finansowe (waranty, kontrakty terminowe, opcyjne) środki pieniężne (w kasie jednostki, na rachunkach bankowych) inne aktywa pieniężne. Pasywa jednostki gospodarczej Z równania równowagi bilansowej wynika, że suma aktywów którymi dysponuje jednostka równa się sumie źródeł finansowania tych aktywów. W bilansie jednostki źródła pochodzenia aktywów są określone jako pasywa lub kapitały. Analizując stronę aktywów bilansu uzyskujemy informacje dotyczące wielkości i struktury posiadanego przez jednostkę majątku. Bilans umożliwia również spojrzenie na majątek firmy przez pryzmat źródeł pochodzenia majątku, czyli przez pryzmat pasywów. Pasywa dzielą się na kapitały własne i kapitały obce (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania). Kapitały Kapitał (fundusz) własny Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania Kapitał podstawowy Kapitały zapasowe Kapitały rezerwowe Wynik finansowy Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia między okresowe Kapitały własne są źródłem finansowania majątku firmy. Mogą one pochodzid z wkładów właścicieli (zarówno wniesionych na początku funkcjonowania jednostki, jak również późniejszych wkładów właścicieli) oraz z wygospodarowanego i zatrzymanego w firmie zysku. W zależności od formy prawnej jednostki stosuje się różne terminologie dla określenia kapitałów własnych:

15 Strona15 Forma prawna jednostki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna Spółka jawna, cywilna Spółdzielnia Przedsiębiorstwo paostwowe Osoba fizyczna prowadząca działalnośd gospodarczą Nazwy kapitałów własnych podstawowych Kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy (na przykład z aktualizacji wyceny) Kapitał wspólników Fundusz udziałowy, fundusz zasobowy Fundusz założycielski, fundusz przedsiębiorstwa Kapitał właściciela Równowartośd aktywów firmy, które są finansowane kapitałami własnymi określana jest mianem aktywów netto. Aktywa netto są to aktywa jednostki pomniejszone o kapitały obce. Aktywa = Pasywa Aktywa = Kapitały własne + Kapitały obce Aktywa netto = Aktywa - Kapitały obce Aktywa netto = Kapitały własne Kapitały obce (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) to obowiązek wykonania świadczeo, który powstał w następstwie uzyskanych w przeszłości korzyści. Wywiązanie się z tego obowiązku spowoduje wykorzystanie istniejących lub przyszłych zasobów jednostki. Kapitały obce czyli Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania Rozliczenia między okresowe krótkoterminowe długoterminowe krótkoterminowe długoterminowe krótkoterminowe długoterminowe Zobowiązania powstają w wyniku określonego zdarzenia prawnego. W takich przypadkach zarówno kwota jak i wierzyciel oraz termin zapłaty są znane. W zależności od terminu wymagalności tych zobowiązao dzielą się one na zobowiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe (z wyłączeniem zobowiązao z tytułu dostaw i usług, które w całości zaliczane są do zobowiązao krótkoterminowych). Innymi przykładami zobowiązao powstałych w wyniku zdarzenia prawnego są zobowiązania finansowe (z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji), zobowiązania wobec budżetu, zobowiązania wobec pracowników. Szczególnym rodzajem zobowiązao są fundusze specjalne. Są one przeznaczone na określone cele dla pracowników firmy. Zobowiązania, przy których kwotę obowiązku trzeba oszacowad i (lub) wierzyciel oraz termin zapłaty nie są znane, określane są jako rozliczenia międzyokresowe bierne lub rezerwy na zobowiązania. Do rezerw zalicza się prawdopodobne przyszłe wydatki będące konsekwencją na przykład zawartych z pracownikami umów i porozumieo, udzielonych poręczeo oraz rezerwy na podatek dochodowy odroczony. Bierne rozliczenia międzyokresowe występujące w pasywach to przede wszystkim przychody przyszłych okresów.

16 Strona16 O czym informuje bilans Bilans jest statycznym obrazem firmy przedstawiającym wielkośd i strukturę majątku, którym ona dysponuje (aktywa) oraz strukturę źródeł finansowania tego majątku (pasywa) na dany moment (dzieo bilansowy). Analiza tego sprawozdania pozwala ocenid sytuację majątkową i finansową firmy. Wielkośd i struktura majątku firmy jest różna w zależnośd od specyfiki działalności jednostki, rodzaju branży, technologii wytwarzania produktów. Zmianom podlega również wielkośd i struktura majątku danej jednostki w kolejnych okresach (dynamika zmian). Analiza tych zmian w czasie oraz porównywanie w przestrzeni ( na przykład z jednostkami tej samej branży) daje podstawę dokonania oceny sytuacji majątkowej jednostki. Struktura pasywów informuje o źródłach finansowania majątku. Dla potrzeb oceny sytuacji finansowej jednostki często dokonuje się podziału pasywów zgodnie z zasadą rosnącej wymagalności: kapitały własne kapitały obce długoterminowe kapitały obce krótkoterminowe. Pasywa bilansu dostarczają informacji o stopniu zadłużenia jednostki (jaki procent stanowią kapitały obce w stosunku do wszystkich kapitałów) i trwałości struktury finansowania (jaką częśd stanowią kapitały stałe w stosunku do ogółu źródeł finansowania). Kapitały stałe to kapitały związane z jednostką na długi okres, czyli: kapitały własne + długoterminowe kapitały obce. O czym informuje bilans? Bilans Aktywa Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Pasywa Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał stały Z punktu widzenia utrzymania równowagi finansowej firmy zasadnicze znaczenie ma relacja między strukturą aktywów i pasywów. W teorii i praktyce analizy finansowej do ukazania zależności między strukturą kapitału a płynnością majątku bierze się pod uwagę dwie zasady: złotą zasadę finansową - według złotej zasady finansowej kapitał nie może byd dłużej związany czasowo z danym składnikiem aktywów, aniżeli wynosi okres pozostawania tego kapitału w przedsiębiorstwie. Zgodnie z tą zasadą kapitał długoterminowy powinien byd wykorzystywany do sfinansowania majątku o długoterminowym okresie użytkowania, natomiast kapitał krótkoterminowy powinien służyd do pokrycia finansowych wahao w majątku obrotowym oraz operacji krótkoterminowych

17 Strona17 złotą zasadę bilansową - złota zasada bilansowa ukazuje relacje między majątkiem przedsiębiorstwa a kapitałami z punktu widzenia płynności majątku (podział na majątek trwały i majątek obrotowy) i terminu zwrotu kapitałów. W myśl tej zasady majątek trwały powinien byd finansowany kapitałem stałym, a więc oprócz kapitału własnego również długoterminowym kapitałem obcym. Majątek obrotowy powinien byd pokryty nie tylko kapitałem stałym, ale także krótkoterminowym kapitałem obcym. Przestrzeganie wymienionych reguł finansowania sprzyja utrzymaniu równowagi finansowej przedsiębiorstwa, warunkującej jego bieżącą i przyszłą działalnośd. Przykład z rozwiązaniem Zakład produkcyjno-handlowy sp. z o.o.. sporządził na dzieo 30 czerwca spis inwentarza, który zawiera następujące składniki majątku i źródła jego finansowania Lp. Nazwa składnika aktywów lub pasywów wartośd 1. Gotówka w kasie Budynek fabryczny Zobowiązania wobec dostawcy Budynek biurowy Zapas towarów Patent nabyty od FIRMY Zapas materiałów produkcyjnych Udziały wspólników spółki Długoterminowy kredyt inwestycyjny z banku Pożyczka od FUNDACJI ROZWOJU z okresem spłaty 9 miesięcy Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Należności od odbiorcy Zapas wyrobów gotowych Kapitał rezerwowy Wynik finansowy za bieżący okres,,,,,,,,,,,,(oblicz) Sporządź uproszczony bilans z podziałem aktywów na trwałe i obrotowe oraz pasywów na kapitał własny i obcy Oblicz, w jakim stopniu majątek jest finansowany kapitałem własnym Rozwiązanie: Bilans zakładu produkcyjno- handlowego na dzieo 30. czerwca Aktywa Pasywa A. Aktywa trwałe A. Kapitały własne I. Wartości niematerialne i prawne 440 I. Kapitał udziałowy (8.) 4000 (6.) II. Rzeczowy majątek trwały (2.+4.) 5600 II. Kapitał rezerwowy (14.) 200 III. Należności długoterminowe 0 III. Wynik finansowy za rok bieżący (15.) X IV. Inwestycje długoterminowe 0 V. Długoterminowe rozliczenia 0 międzyokresowe Aktywa trwałe razem 6040 Kapitały własne razem 4200+X

18 Strona18 B. Aktywa obrotowe B. Kapitały obce I. Zapasy ( ) 1320 I. Zobowiązania długoterminowe (9.) 2500 II. Należności (12.) 180 II Zobowiązania krótkoterminowe 740 ( ) III. Inwestycje krótkoterminowe (1.) 30 Aktywa obrotowe razem 1530 Kapitały obce razem 3240 Aktywa razem 7570 Pasywa razem 7440+X 7570=7440+X, X= =130 wynik finansowy za bieżący rok (zysk) Majątek ogółem= 7570 Kapitały własne= =4330 Stopieo sfinansowania majątku kapitałami własnymi= kapitały własne/majątek ogółem Stopieo sfinansowania majątku kapitałami własnymi= 4330/7570= 0,572 Majątek spółki jest finansowany w ponad 57% kapitałem własnym.

19 Strona19 Przykład 1. Jak należy zakwalifikowad: 1. cukier znajdujący się w: a) hurtowni artykułów spożywczych b) cukrowni c) prywatnej ciastkarni 2. samochód osobowy znajdujący się w: a) magazynie Fabryki Samochodów b) Zarządzie PZU S.A c) salonie sprzedaży samochodów w Kielcach d) posiadaniu nieznanego złodzieja 3. deski dębowe znajdujące się w: a) sklepie materiałów budowlanych b) w tartaku c) w stolarni Przykład 2. W jakich pozycjach bilansowych należy wykazad w Zakładach Produkcji Mebli Rekord : a) deski sosnowe b) maszyny produkcyjne c) uchwyty meblowe d) niewypłacone wynagrodzenia e) licencję na produkcję wzoru Ludwik XV f) meble w magazynie wyrobów gotowych g) meble w biurze zarządu h) krótkoterminowy kredyt bankowy i) samochód dostawczy firmy transportowej Spedytor j) zysk Przykład W jakich pozycjach bilansowych należy wykazad w przedsiębiorstwie przemysłu poligraficznego : a) samochód dostawczy, b) równowartośd wkładu właścicieli drukarni, c) maszyny drukarskie, d) papier, farba drukarska, e) książki, f) kredyty bankowe, 2. Do jakiej pozycji bilansowej należy zakwalifikowad zapasy drzwi znajdujące się w: a) magazynie zakładu stolarskiego produkującego drzwi, b) magazynie spółdzielni mieszkaniowej c) hurtowni artykułów budowlanych. 3. W jakiej pozycji w aktywach bilansu należy ująd samochód osobowy w zakładach produkujących samochody: a) środki trwałe; b) materiały, c) towary; d) wyroby gotowe.

20 Strona20 Przykład Określ w jakich podmiotach gospodarczych należy wykazad w aktywach bilansu tkaninę lnianą jako : a) materiały ; b) wyroby gotowe; c) towary; d) środki trwałe. 2. Oceo prawidłowośd kwalifikacji w aktywach bilansu kserokopiarki laserowej jako: a) środka trwałego w kancelarii prawnej ; b) wyrobu gotowego w przedsiębiorstwie wytwarzającym sprzęt biurowy ; c) wartości niematerialnej i prawnej w hurtowni z materiałami budowlanymi ; d) towary w sklepie spożywczym. 3 Podaj w jakich pozycjach bilansowych należy ująd w firmie IKEA : a) zestaw mebli do sypialni ; b) budynek sklepu ; c) niewypłacone wynagrodzenia d) zysk netto e) torby-reklamówki do pakowania towarów, f) akcje Banku Zachodniego zakupione w celu gry na giełdzie, g) niezapłacony podatek VAT, h) utarg i) zaliczki pobrane przez pracowników, j) rozpoczętą budowę budynku biurowego, Przykład 5. Zakład produkcyjno-handlowy s.a. sporządził na dzieo 30 czerwca spis inwentarza, który zawiera następujące składniki majątku i źródła jego finansowania Lp Nazwa składnika aktywów lub pasywów wartośd 1. Gotówka w kasie Budynek fabryczny Zobowiązania wobec dostawcy Budynek biurowy Zapas towarów Patent nabyty od FIRMY Zapas materiałów produkcyjnych Udziały wspólników spółki Długoterminowy kredyt inwestycyjny z banku Pożyczka od FUNDACJI ROZWOJU z okresem spłaty 9 miesięcy Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Należności od odbiorcy Zapas wyrobów gotowych Kapitał rezerwowy Zysk netto..(oblicz) Zakwalifikuj poszczególne składniki do odpowiednich pozycji aktywów i pasywów

21 Strona21 Zestawid uproszczony bilans z podziałem aktywów na trwałe i obrotowe oraz pasywów na kapitał własny i obcy Obliczyd, w jakim stopniu majątek jest finansowany kapitałem własnym Przykład 6. Wspólnicy A i B zakładają spółkę z o.o. AB. Każdy ze wspólników wniósł do spółki zł, za które dokonali zakupu pierwszego wyposażenia oraz towarów dla przyszłej działalności: 1. Kupili pawilon handlowy należący do spółdzielni HH za zł 2. Zakupili urządzenia wytwórcze za zł 3. Kupili komputer, drukarkę itp. za zł 4. Nabyli oprogramowanie sieci informatycznej zł 5. Zaopatrzyli się w materiały o wartości zł oraz towary handlowe za zł 6. Dla prowadzenia działalności niezbędny okazał się samochód, a także środki pieniężne na opłacenie wynagrodzeo, podatków, składek ZUS i inne opłaty bieżące. Spółka zaciągnęła więc kredyt bankowy w wysokości zł. Z tego kredytu sfinansowano zakup środka transportu za zł, a pozostałą częśd kredytu pozostawiono na rachunku bankowym spółki. Sporządź bilans początkowy spółki AB. BILANS (uproszczony)... (nazwa jednostki) na dzieo... AKTYWA Stan na PASYWA Stan na 1 2 początek roku 1 2 początek roku A Aktywa trwałe A Kapitały własne I Wartości niematerialne i prawne I Kapitał podstawowy II Rzeczowe aktywa trwałe II Kapitał zapasowy III Należności długoterminowe III kapitał rezerwowy IV Inwestycje długoterminowe IV V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe B I Rzeczowe aktywa obrotowe I II Należności krótkoterminowe II III Inwestycje krótkoterminowe III IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa V IV Zysk/strata z lat ubiegłych zysk strata netto Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Bilans firmy turystycznej*

Bilans firmy turystycznej* Bilans firmy turystycznej* Marcin Kowalewski Wykład * Wykład został przygotowany w oparciu o B. Gierusz Podręcznik samodzielnej nauki księgowania ODDK Gdańsk 2004 Bilans to dwustronne zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Bilans. majątku przedsiębiorstwa

Bilans. majątku przedsiębiorstwa Bilans Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym firmy, przedstawiającym jej sytuację na określony dzień, najczęściej na koniec roku. Zawiera on informacje o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Sprawdzian z przedmiotu Zasady rachunkowości Autor: Dorota Zielińska Imię i nazwisko:... Klasa:... Grupa I I. W poniższych pytaniach zaznacz prawidłową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe BILANS BILANS dwustronne, tabelaryczne zestawienie składników majątkowych, czyli aktywów oraz źródeł ich pochodzenia sporządzone w ujęciu wartościowym na ściśle określony moment czasowy, zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Jerzy T. Skrzypek poprzedniej prezentacji: Plan marketingowy 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu marketingowego wraz z przykładem 2 Źródło: książka Biznesplan

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. Fundacja "Pomózmy Naszym Pacjentom" ul. Leśna 7-9, 58-100 Świdnica www.fundacja.szpital.swidnica.pl Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 TEP Aktywa 2007 A K T Y W A na 31.12.2006 na 31.12.2007 A.AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończ. prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo