Elementarz Internetu. Czêœæ IV: FTP i Usenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elementarz Internetu. Czêœæ IV: FTP i Usenet"

Transkrypt

1 NA CD NEWSY Z OK ADKI FIRMA MAGAZYN PROGRAMY WARSZTAT Elementarz Internetu Czêœæ IV: FTP i Usenet W poprzednim odcinku uzupe³niliœmy wiadomoœci na temat poczty elektronicznej i przegl¹darki WWW. Pora opisaæ kolejne podstawowe us³ugi internetowe FTP i Usenet (grupy dyskusyjne). 1 Co to jest FTP? Skrót FTP pochodzi od File Transfer Protocol (protokó³ transferu plików) i oznacza us³ugê internetow¹, która umo liwia przesy³anie plików pomiêdzy komputerem u ytkownika a serwerem. Oczywiœcie transfer jest mo liwy w obie strony. Co wiêcej, niektóre programy FTP pozwalaj¹ na przesy³anie plików pomiêdzy dwoma serwerami wówczas klient pe³ni jedynie rolê steruj¹c¹. FTP to nic innego jak zwyk³e kopiowanie plików. Normalnie kopiujemy pliki np. z p³yty CD na dysk twardy, z dyskietki, z karty pamiêci itp. W przypadku FTP rolê tych noœników danych pe³ni po prostu odleg³y serwer, ale sama istota rzeczy nie ulega zmianie. Zasada dzia³ania FTP Zwyk³e kopiowanie plików: z p³yty CD, dyskietki, innego komputera itd. (lub odwrotnie) 2 Do czego mi potrzebne FTP? Obecnie, w dobie powszechnie panuj¹cego WWW, wielu zw³aszcza pocz¹tkuj¹cych internautów zadaje sobie to pytanie. No bo po co korzystaæ z FTP, skoro wszystkie pliki i tak œci¹ga siê poprzez WWW (czyli za pomoc¹ protoko³u HTTP) lub programami P2P (jak np. Kazaa czy emule). Owszem, FTP nie nale y ju dzisiaj do czo³ówki najpopularniejszych us³ug internetowych, jednak znajduje bardzo istotne zastosowanie. Mianowicie wszystkie (albo prawie wszystkie) strony internetowe s¹ przesy³ane na serwery w³aœnie za pomoc¹ FTP. Webmaster tworzy stronê w domu lub w miejscu pracy, ale aby sta³a siê ona widoczna w Internecie, musi j¹ jakoœ przes³aæ na serwer. I tu nieodzowna okazuje siê us³uga FTP. Dlatego zawsze podczas zakupu konta WWW na dowolnym serwerze otrzymujemy do niego równie adres FTP (wraz z loginem i has³em) jest to swego rodzaju furtka, dziêki której mo na w ka dej chwili uaktualniaæ stronê, kasowaæ lub dodawaæ do niej pliki itd. 3 Jak korzystaæ z FTP? Dawniej, nim powsta³y specjalizowane programy FTP, korzystanie z tej us³ugi by³o bardzo uci¹ liwe, gdy trzeba by³o znaæ ró ne skomplikowane polecenia (np. open, bin, lcd, get, quit i inne) i ich argumenty. Za pomoc¹ tych poleceñ, sterowa³o siê prac¹ serwera FTP. Szybko jednak powsta³y odpowiednie programy, które operowanie poleceniami wziê³y na siebie, zaœ dla u ytkownika pozostawi³y jedynie zgrabny, graficzny interfejs, z przyciskami i menu, obs³ugiwany myszk¹. W klientach FTP standardem jest podzia³ ekranu na dwa panele. Z jednej strony widzimy zawartoœæ katalogów naszego dysku twardego, z drugiej pliki i katalogi na dysku serwera. Kopiowanie w jedn¹ czy drug¹ stronê sprowadza siê zazwyczaj do wskazania pliku(ów) czy te ca³ych katalogów i przeci¹gniêcia ich myszk¹ na drugi panel. Nic prostszego. Oprogramowanie samo ustala tryb transmisji (mo e byæ tekstowy lub binarny) i zapewnia bezproblemow¹ komunikacjê pomiêdzy naszym komputerem a serwerem. Podobnie jak w przypadku poczty elektronicznej, FTP wymaga logowania (ale nie wymaga posiadania konta na serwerze). Istnieje tu istotne rozró nienie na tzw. anonimowe FTP i zwyk³e. To pierwsze pozwala zalogowaæ siê na serwerze ka demu, bez koniecznoœci posiadania unikalnego has³a. Jako login wpisujemy anonymous, a jako has³o podajemy po prostu zwyczajowo adres naszej skrzynki pocztowej (choæ czêsto mo e to byæ dowolny tekst). Typowe logowanie na anonimowy serwer FTP bêdzie wiêc wygl¹da³o tak: login: anonymous pass: Kopiowanie poprzez FTP: rolê noœnika danych pe³ni odleg³y serwer internetowy, który mo na traktowaæ jako dodatkowy napêd w systemie Natomiast zwyk³e logowanie wymaga oczywiœcie podania unikalnego loginu i has³a. Anonimowe konta FTP by³y bardzo popularne dawniej, kiedy np. ogromne katalogi oprogramowania by³y dostêpne tylko na serwerach FTP. Administator takich serwerów nie musia³ tysi¹com u ytkowników przydzielaæ odrêbnych hase³. Nale y jednak pamiêtaæ, e anonimowy dostêp do serwera FTP wi¹ e siê z najmniejszymi uprawnieniami. Zazwyczaj mo na tylko pobieraæ pliki i nic wiêcej, nie mo na nawet skasowaæ czy zmieniæ nazwy pliku albo katalogu. Niemo liwe jest tak e swobodne 76

2 WARSZTAT PROGRAMY MAGAZYN FIRMA Z OK ADKI NEWSY NA CD Okno konfiguracji po³¹czenia FTP w Total Commanderze. Jak widaæ do po³¹czenia z serwerem potrzebne jest standardowe (unikalne) has³o i login, nie jest to wiêc konto anonimowe przegl¹danie ca³ego dysku serwera, przewa nie otrzymuje siê tylko dostêp do katalogu publicznego (najczêœciej o nazwie pub ). Dawno, dawno temu s³u y³o do tego narzêdzie o nazwie Archie. By³a to prymitywna odmiana dzisiejszych wyszukiwarek webowych, sprawdzaj¹ca tylko zawartoœæ serwerów FTP. Trzeba by³o podaæ co najmniej kilka liter nazwy poszukiwanego pliku, resztê zastêpuj¹c ma- Ekran programu Total Commander, który oprócz tego, e jest najlepszym mened erem plików, pe³ni tak e rolê klienta FTP. W prawym panelu widoczne zasoby na dysku lokalnym, w lewym katalogi na serwerze ftp://vip.pnet.pl 4 Czy da siê œci¹gaæ pliki z FTP na raty? 6 Czy FTP-em mo na przesy³aæ pliki zaszyfrowane? Tak, pod jednym warunkiem: e serwer FTP obs³uguje polecenie resume. Polecenie to, bêd¹ce zreszt¹ czêœci¹ specyfikacji FTP, umo liwia przejêcie ¹dania od klienta, w którym jest sprecyzowane, e plik ma byæ pobierany nie od pocz¹tku, ale od konkretnego miejsca, np. od bajtu. Dziêki temu nie musimy siê obawiaæ, jeœli po³¹czenie zerwie siê podczas œci¹gania jakiegoœ du ego pliku. Obecnie wiêkszoœæ serwerów ma mo liwoœæ wznawiania zerwanych transferów. 5 Które programy s¹ najlepsze do korzystania z FTP? Zacznijmy od tego, e po³¹czenia FTP mo na zrealizowaæ nawet za pomoc¹ przegl¹darki internetowej. Wówczas w adresie, z którym siê po³¹czyliœmy, zamiast przedrostka pojawia siê ftp:// i widoczne s¹ dostêpne na serwerze katalogi i pliki w postaci ikonek. Taki sposób korzystania z FTP jest jednak bardzo niewygodny, dlatego lepiej u ywaæ aplikacji dedykowanych, z interfejsem podzielonym na dwa panele. Jest ich ca³a masa, czêœæ darmowych. Trudno polecaæ jakiœ jeden konkretny program, bo wiêkszoœæ oferuje podobn¹ funkcjonalnoœæ. Dobrym rozwi¹zaniem jest np. zwyk³y Total Commander (mened er plików z opcjami FTP). Kilka innych, darmowych programów wymieniono w za³¹czonej ramce. POPULARNE PROGRAMY FTP Encrypted FTP AceFTP3 Free FileZilla SmartFTP FTP Scheduler FTP Explorer FreeFTP WS_FTP LE LeechFTP Tak, s³u y do tego odmiana protoko³u FTP EFTP (Encrypted File Transfer Protocol). Ma on tak¹ sam¹ funkcjonalnoœæ jak zwyk³y FTP, a dodatkowo szyfruje przesy³ane pliki, dziêki czemu transmisja jest bezpieczna. Jednak rzadko który klient FTP obs³uguje ten protokó³ (jeden z nich to Encrypted FTP). Ponadto, aby szyfrowana transmisja dosz³a do skutku, równie serwer musi obs³ugiwaæ protokó³ EFTP. 7 Jak szukaæ plików dostêpnych na serwerach FTP? Plikoskop dzia³a analogicznie jak zwyk³e wyszukiwarki internetowe, ale jego specjalizacj¹ s¹ pliki i serwery FTP (w Polsce). Obs³uga jest standardowa: najpierw wpisujemy zapytanie, a nastêpnie zwracana jest lista serwerów FTP z ró nymi dodatkowymi informacjami 77

3 NA CD NEWSY Z OK ADKI FIRMA MAGAZYN PROGRAMY WARSZTAT skami w postaci gwiazdki lub znaku zapytania. Zapytanie mog³o wiêc wygl¹daæ tak: telnet* by³y wyszukiwane wszystkie pliki o nazwie rozpoczynaj¹cej siê na telnet, lub telnet.??? co powodowa³o wyszukanie plików o nazwie telnet i dowolnym trzyznakowym rozszerzeniu (np. telnet.exe, telnet.zip itd.). System Archie nie wytrzyma³ jednak próby czasu, wyparty przez WWW. Natomiast us³uga FTP w³aœciwie do dziœ dnia nie dorobi³a siê jakiejœ uniwersalnej wyszukiwarki. A to dlatego, e wiêkszoœæ u ytkowników dok³adnie zna³a adresy anonimowych serwerów i nie by³o potrzeby tworzenia systemów wyszukiwawczych (plików szuka³o siê po prostu przegl¹daj¹c katalogi serwera). Obecnie funkcjonuj¹ z rzadka serwisy WWW, które oferuj¹ mo - liwoœæ przeszukiwania serwerów FTP. W Polsce najlepszy tego typu serwis to Plikoskop: (patrz ilustracja na poprzedniej stronie). 8 Co to jest Usenet (grupy dyskusyjne)? Usenet to wielkie, ogólnoœwiatowe forum dyskusyjne, w którym miliony internautów mog¹ siê wypowiadaæ na dowolne tematy, wymieniaæ pogl¹dy itd. Aby unikn¹æ ba³aganu, wprowadzono podzia³ na grupy ka - da grupa to, mówi¹c w du ym skrócie, inny temat do rozmowy (szczegó- ³owo o podziale na grupy napisano poni ej). Dziêki temu unika siê sytuacji, w której np. jedni mówi¹ o hodowli rybek akwariowych, a inni o uzbrojeniu wspó³czesnych czo³gów. Idea Usenetu jest prosta. Ca³y mechanizm obs³ugi grup dyskusyjnych, jak równie przechowywanie nap³ywaj¹cych od internautów wypowiedzi (tzw. postów) zapewniaj¹ specjalnie do tego celu wyznaczone serwery. S¹ to tzw. newsserwery, inaczej zwane te serwerami NNTP od skrótu protoko³u, na którym opiera siê Usenet. U ytkownik, chc¹c uczestniczyæ w jakiejœ dyskusji, dokonuje subskrypcji okreœlonej grupy dyskusyjnej. U ywa do tego celu programu klienckiego, tzw. czytnika grup dykusyjnych (ang. newsreader) wbrew nazwie taki czytnik pozwala nie tylko na odbieranie postów, ale tak e na ich wysy³anie. Najprostszym przyk³adem mo e tu byæ zwyk³y Outlook Express, który oprócz funkcji programu pocztowego pe³ni te rolê newsreadera. Jest to zreszt¹ ju w³aœciwie standard, e programy pocztowe wyposa a siê w funkcje obs³ugi Usenetu (tak jest np. w przypadku klientów pocztowych wchodz¹cych w sk³ad pakietów Netscape, Mozilla, Opera), choæ mo na oczywiœcie korzystaæ z odrêbnych aplikacji, przeznaczonych wy³¹cznie do komunikacji z grupami dyskusyjnymi (patrz ramka). Subskrypcja polega na po³¹czeniu siê z newsserwerem i œci¹gniêciu z niego listy dostêpnych grup dyskusyjnych, a nastêpnie zapisaniu siê do jednej lub kilku. Po tej operacji newsreader pobiera z newsserwera nag³ówki (czyli temat, datê nadania, adres nadawcy itp.) postów ostatnio wys³anych do grupy, np. z ostatniego tygodnia. Dalsza obs³uga polega po prostu na zapoznaniu siê z danym postem i jeœli zechcemy dodaæ swoje trzy grosze do danej dyskusji wys³aniu odpowiedzi na niego. Wysy³aj¹c wiadomoœæ w ramach Usenetu mo emy j¹ zaadresowaæ albo do grupy, wówczas pojawi siê po pewnym czasie na serwerze i bêdzie móg³ j¹ przeczytaæ ka dy uczestnik grupy, albo bezpoœrednio do nadawcy danego postu, wówczas otrzyma j¹ tylko on. Poniewa w Internecie istnieje kilkadziesi¹t tysiêcy grup dyskusyjnych, ma³o który serwer Usenetu przechowuje i obs³uguje wszystkie. Zazwyczaj jest tak, e administrator serwera sam okreœla, które grupy bêd¹ dostêpne na jego serwerze. Nie znaczy to jednak, e musimy ³¹czyæ siê z wieloma serwerami, by uzyskaæ dostêp do interesuj¹cej nas grupy. Usenet jest bowiem systemem rozproszonym i serwery wymieniaj¹ miêdzy sob¹ posiadane wiadomoœci. Z drugiej strony wiele grup ma si³¹ rzeczy ograniczony zasiêg, choæby ze wzglêdu na jêzyk, którym pos³uguj¹ siê internauci, wiêc nie by³oby sensu umieszczaæ np. grup rosyjskich na serwerze we Francji itd. 9 Z którego serwera Usenetu powinienem korzystaæ? Zgodnie z tym, co napisano w serwisie Usenet.pl (http://www.usenet.pl), który jest prawdziw¹ kopalni¹ wiedzy o Usenecie, obowi¹zuje generalna zasada, e nale y siê ³¹czyæ z serwerem funkcjonuj¹cym w sieci danego dostawcy Internetu. Np. posiadacze modemów, którzy u ywaj¹ numerów dostêpowych Telekomunikacji Polskiej powinni ³¹czyæ siê z serwerem news.tpi.pl, bez wglêdu na to gdzie korzystaj¹ z Internetu. To samo dotyczy u ytkowników Neostrady czy innych us³ug dostêpowych TP. Dla u ytkowników kont Onetu w³aœciwym serwerem bêdzie news.onet.pl. Natomiast jeœli ktoœ jest pod³¹czony np. do sieci miejskiej (MAN) w Poznaniu, powinien wybraæ sobie serwer news.man.poznan.pl. Analogicznie w innych miastach, wed³ug zasady: news.nazwa_sieci.pl. W za- ³¹czonej ramce podajemy listê niektórych polskich serwerów Usenetu. Podana wy ej zasada wyboru newsserwera jest bardzo istotna i nale- y jej przestrzegaæ. W przypadku gdy wybierzemy niew³aœciwy serwer, najprawdopodobniej bêdziemy mogli korzystaæ z Usenetu, ale z ograniczeniami. Przyk³adowo, uzyskamy dostêp tylko niektórych grup dyskusyjnych (najczêœciej tylko polskich) lub zostaniemy pozbawieni mo liwoœci wysy³ania postów do grupy. WYBRANE SERWERY USENETU W POLSCE news.nask.pl news.tpi.pl news.onet.pl news.internetia.pl news.ipartners.pl news.vogel.pl news.man.poznan.pl news.pwr.wroc.pl news.chello.pl Zasada wyboru newsserwera: Serwer powinieneœ wybraæ zale nie od tego, w jaki sposób jesteœ pod³¹czony do sieci Internet. Jeœli korzystasz z sieci chello, wybierz news.chello.pl, jeœli masz konto w Netii, wybierz news.internetia.pl itd. (Ÿród³o: Usenet.pl) DARMOWE CZYTNIKI GRUP DYSKUSYJNYCH 40tude Dialog Forte Free Agent Xnews GrabIt 10 Czy grupy dyskusyjne s¹ jakoœ uporz¹dkowane? Tak, w tym tkwi ca³a kwintesencja Usenetu. Ka da grupa dyskusyjna jest poœwiêcona jakiemuœ jednemu tematowi, zaœ tematy s¹ u³o one wed³ug okreœlonej hierarchii. Grupê z interesuj¹cym nas tematem bardzo ³atwo odnaleÿæ, gdy nazwy grup precyzyjnie odzwierciedlaj¹ tematy toczonych w nich dyskusji. Gdy us³uga Usenetu powstawa³a, zdecydowano siê na podzia³ grup dyskusyjnych na siedem g³ównych kategorii (hierarchii). Jest to tzw. Wielka Siódemka: comp.* tematy zwi¹zane z komputerem, informatyk¹ itd.; news.* tematy techniczne dotycz¹ce funkcjonowania samego Usenetu; rec.* rekreacja, rozrywka, hobby itp.; sci.* tematy naukowe; soc.* tematy spo³ecznie, socjologiczne; talk.* tematy kontrowersyjne, np. aborcja, eutanazja, kara œmierci (obecnie dyskusja na te tematy odbywa siê jednak w innych grupach); misc.* tematy ró ne, np. zakupy, ycie codzienne, dom, ogród itd. Nied³ugo po uruchomieniu Usenetu do powy szych siedmiu g³ównych kategorii dosz³a jeszcze jedna, obecnie bardzo popularna alt.* 78

4 WARSZTAT PROGRAMY MAGAZYN FIRMA Z OK ADKI NEWSY NA CD (alternatywna). Wyró nia siê ona przede wszystkim tym, e w jej ramach mo na zak³adaæ grupy dyskusyjne bez adnych formalnoœci (w przeciwieñstwie do grup z Wielkiej Siódemki, które zanim zostan¹ za³o one, wymagaj¹ przedstawienia oficjalnej propozycji, g³osowania itd.). Dlatego kategoria alt.* jest dzisiaj najbardziej dynamiczna w ca³ym Usenecie. Prawie codziennie powstaj¹ i znikaj¹ kolejne grupy alternatywne, a poruszane w nich tematy obejmuj¹ praktycznie wszystko, co tylko da siê pomyœleæ od dziedzin zupe³nie zwariowanych, poprzez bulwersuj¹ce, dziwaczne czy zupe³nie zwyczajne, a skoñczywszy na wyj¹tkowo wyrafinowanych b¹dÿ specjalistycznych. Panuje tu pe³na dowolnoœæ, nikt nie kontroluje ani nie ma w³adzy nad hierarchi¹ alt.*. Oprócz wymienionych kategorii grup dyskusyjnych istniej¹ jeszcze grupy krajowe. O ile bowiem w grupach nale ¹cych do Wielkiej Siódemki, a w³aœciwie Ósemki (licz¹c z kategori¹ alt.*), prowadzi siê konwersacje w jêzyku angielskim, o tyle w grupach krajowych internauci dyskutuj¹ w jêzykach ojczystych. Polskie grupy maj¹ oznaczenie pl.*, a wiêc bêd¹ to np. pl.misc.*, pl.rec.*, pl.comp.* itd. Tyle teorii, a jak siê w tym wszystkim rozeznaæ? To naprawdê proste, oto kilka przyk³adów polskich grup: pl.comp.www.nowe-strony tematem s¹ nowe strony WWW, pl.rec.humor humor, humor, humor..., pl.comp.lang.perl dotyczy programowania w jêzyku Perl, pl.rec.muzyka.hip-hop o muzyce hip-hopowej. Jak widaæ nazwa grupy mówi¹ wszystko o temacie, który jest w niej poruszany. Poszczególne grupy stoj¹ce wy ej w danej hierarchii mog¹ siê dzieliæ na pokrewne, ale o zawê onej tematyce, np.: pl.rec.gry pl.rec.gry.karciane pl.rec.gry.komputerowe pl.rec.gry.strategiczne (itd.) Aktualna lista wszystkich aktywnych polskich grup dyskusyjnych Polsce jest zawsze dostêpna w serwisie Usenet.pl pod adresem 11 Co to jest w¹tek w grupie duskusyjnej? W grupach dyskusyjnych czêsto siê zdarza, e jedna osoba pyta siê o coœ, a wiele innych udziela odpowiedzi na to pytanie. W ten sposób tworzy siê ci¹g wiadomoœci dotycz¹cych konkretnego zapytania. To one w³aœnie stanowi¹ w¹tek. Chyba wszystkie programy do obs³ugi Usenetu maj¹ odpowiedni¹ opcjê, za pomoc¹ której mo na wyœwietlaæ posty uporz¹dkowane wed³ug w¹tków. Bardzo u³atwia to korzystanie z grup dyskusyjnych. 12 Co to jest netykieta? Jest to zbiór zasad dobrego zachowania, których nale y przestrzegaæ przede wszystkim w Usenecie, ale tak e np. w poczcie elektronicznej. S³owo pochodzi od zbitki wyrazów angielskich: net (sieæ) i etiquette (etykieta). Osoba, która nie stosuje siê do zasad netykiety, musi siê liczyæ z tym, e zostanie szybko wykluczona z grona u ytkowników Usenetu, a nawet w drastycznych przypadkach dodatkowo napiêtnowana. Nie miejsce tu, by rozpisywaæ siê o wszystkich zasadach netykiety, warto jednak wspomnieæ o kilku podstawowych: Nigdy nie wysy³aj spamu na grupê dyskusyjn¹. To najgorsze przestêpstwo, jakie mo e siê zdarzyæ w Usenecie. Nie u ywaj s³ów wulgarnych, nikogo nie obra aj. Staraj siê te unikaæ publicznego wyra ania opinii (zw³aszcza niepochlebnych) o osobach trzecich. Nie zadawaj pytañ, na które ju dawno ktoœ udzieli³ odpowiedzi. Zanim zadasz pytanie, zapoznaj siê z plikiem FAQ (patrz pkt 13) danej grupy dyskusyjnej. Nigdy nie wysy³aj do grupy dyskusyjnej wiadomoœci sformatowanych w HTML-u. W Usenecie dozwolone s¹ wy³¹cznie posty bêd¹ce zwyk³ym, czystym tekstem ASCII (TXT). Ewentualnie mo na u ywaæ polskich znaków, ale tylko w standardzie ISO Nie do³¹czaj do listów adnych za³¹czników, chyba e korzystasz z grupy maj¹cej w nazwie binaries (to jedyne grupy, na które mo - na wysy³aæ listy z za³¹cznikami). Staraj siê wypowiadaæ mo liwie krótko i treœciwie. Posty wiêksze ni kilkanaœcie kilobajtów s¹ niemile widziane. Standardowy post powinien siê zmieœciæ w kilku kilobajtach. Nie cytuj ca³ych listów, do których nawi¹zujesz w swoich wypowiedziach, a jedynie ich wybrane fragmenty dok³adnie te, w sprawie których chcesz zabraæ g³os. Jeœli masz zamiar napisaæ tylko Nie zgadzam siê, albo Masz racjê, to lepiej nie pisz w ogóle. Osoby, które chc¹ dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o zasadach netykiety, odsy³amy do Internetu, gdzie mo na znaleÿæ liczne, obszerne opracowania, np. pod adresami: Co to jest FAQ? FAQ pochodzi od Frequently Asked Questions, co oznacza czêsto zadawane pytania. W wielu grupach dyskusyjnych poszczególni internauci zadaj¹ czêsto te same pytania. Przewa nie znajduj¹ siê osoby, które zadaj¹ sobie trud, by te pytania uporz¹dkowaæ i na nie odpowiedzieæ, a nastêpnie ca³oœæ umieœciæ na serwerze w postaci jednego pliku. Plik ten zwyk³o siê w³aœnie okreœlaæ mianem FAQ. Dziêki FAQ-om ka dy nowy uczestnik grupy dyskusyjnej mo e zaznajomiæ siê z podstawowymi informacjami na dany temat i ten sposób nie bêdzie ju zadrêcza³ innych problemami, które by³y ju kiedyœ omawiane. Oprócz funkcji informacyjnej FAQ-i pozwalaj¹ te utrzymywaæ wiêkszy porz¹dek w grupach i zmniejszaj¹ ruch na ³¹czach. Jak korzystaæ z grup dyskusyjnych? Opisano to ju czêœciowo w punkcie nr 8. Skoro teoriê mamy ju za sob¹, poszczególne kroki najlepiej po kolei zilustrowaæ: Uruchamiamy program do obs³ugi Usenetu, np. Outlook Express. Wybieramy z menu Narzêdzia opcjê Konta, w wyœwietlonym oknie klikamy przycisk Dodaj i wybieramy Grupy dyskusyjne (rys. 1). W ten sposób wywo³ujemy kreatora, który krok po kroku przeprowadzi nas przez proces subskrypcji jednej b¹dÿ wielu grup dyskusyjnych. 1 79

5 NA CD NEWSY Z OK ADKI FIRMA MAGAZYN PROGRAMY WARSZTAT Obs³uga kreatora: w pierwszym oknie wpisujemy nazwê u ytkownika (bêdzie ona widoczna dla wszystkich uczestników grupy dyskusyjnej, do której bêdziemy wysy³ali posty). W drugim oknie podajemy adres , poprzez który bêdziemy siê komunikowali z Usenetem. W trzecim oknie (rys. 2) rzecz najwa niejsza newsserwer (patrz punkt nr 9). Na potrzeby naszego przyk³adu wpisujemy tu: news.tpi.pl. Nastêpnie pojawia siê okno z informacj¹, e konfiguracja jest ju zakoñczona. Po powrocie do okna z rys. 1 i klikniêciu Zamknij, program proponuje pobranie listy grup dyskusyjnych z serwera. Nale y siê na to zgodziæ i klikn¹æ Tak. Ta operacja mo e potrwaæ doœæ d³ugo (rys. 3), zale nie od liczby grup dostêpnych na serwerze (zazwyczaj kilkadziesi¹t tysiêcy), na szczêœcie jest przeprowadzana tylko jednorazowo Wreszcie pojawia siê lista dostêpnych grup. Nale y wybraæ jedn¹ lub kilka i klikn¹æ przycisk Subskrybuj oraz OK (rys. 4). W lewym górnym panelu Outlook Expressa pojawi siê nowa pozycja grupa dyskusyjna, do której siê zapisaliœmy. Nale y wskazaæ j¹ myszk¹, klikn¹æ prawy przycisk myszy i z podrêcznego menu wybraæ opcjê Otwórz (rys. 5). Spowoduje to pobranie nag³ówków najnowszych wiadomoœci. Klikaj¹c dowolnie wybrany nag³ówek mo emy zapoznaæ siê z treœci¹ danej wiadomoœci (rys. 6). Wygl¹da to identycznie jak podczas obs³ugi poczty elektronicznej. Zmieniaj¹ siê jednak niektóre opcje, np. obok standardowego przycisku Odpowiedz pojawia siê te drugi: Odp. grupie (zaznaczony na rys. 6). Umo liwia on wysy³anie po- 80

6 WARSZTAT PROGRAMY MAGAZYN FIRMA Z OK ADKI NEWSY NA CD 6 stów do grupy dyskusyjnej, podczas gdy Odpowiedz s³u y do wysy- ³ania listów bezpoœrednio do uczestników grupy. I to ca³a filozofia obs³ugi Usenetu, przynajmniej w pocz¹tkowym okresie korzystania z tej us³ugi. Mo emy jeszcze ustawiæ jak czêsto Outlook Express bêdzie automatycznie pobiera³ posty z grupy (nale y wybraæ Ustaw opcje synchronizacji), choæ naturalnie mo na to robiæ rêcznie przy ka dorazowym uruchamianiu programu. O tym, do czego s³u ¹ inne opcje i jak ich u ywaæ ka dy dowie siê bez problemu samodzielnie, wystarczy po prostu w miarê regularnie zagl¹daæ na grupê/y. 15 Co oznaczaj¹ dziwne skróty w postach Usenetu? Skróty te pochodz¹ z jêzyka angielskiego i zastêpuj¹ ca³e zwroty. Dziêki nim posty wysy³ane do Usenetu s¹ krótkie, a internauci maj¹ mniej do pisania. Oto najczêœciej stosowane skróty: AFAIK As Far As I Know (z tego co wiem) AFAIR As Far As I Remember (o ile pamiêtam) ASAP As Soon As Possible (jak najszybciej) BTW By The Way (przy okazji) EOD End Of Discussion (koniec rozmowy) FYI For Your Information (do twojej wiadomoœci) GOK God Only Knows (Bóg jeden raczy wiedzieæ) IMHO In My Humble Opinion (moim skromnym zdaniem) IMO In My Opinion (moim zdaniem) S OWNICZEK anonymous FTP tzw. anonimowe konto FTP, takie, do którego dostêp mo e uzyskaæ ka dy po podaniu nazwy u ytkownika anonymous i has³a w postaci adresu w³asnej skrzynki pocztowej. EFTP odmiana protoko³u FTP z dodan¹ obs³ug¹ szyfrowania plików. FTP-owy odpowiednik webowego bezpiecznego protoko³u HTTPS. NNTP (Network News Transfer Protocol) protokó³ transmisji danych wykorzystywany w Usenecie przez serwery NNTP i programy klienckie, czyli newsreadery. post wiadomoœæ, list wysy³any/odbierany z grupy dyskusyjnej. resume funkcja serwera FTP, która jeœli jest obs³ugiwana umo liwia u ytkownikom (klientom) pobieranie plików na raty. NTG Not That Group (nie ta grupa dyskusyjna) OTOH On The Other Hand (z drugiej strony) ROTFL Rolling On The Floor Laughing (tarzaj¹c siê ze œmiechu po pod³odze) RTM Read The Manual (przeczytaj podrêcznik) TIA Thanks In Advance (z góry dziêkujê) 16 Czym ró ni¹ siê listy dyskusyjne od grup dyskusyjnych? Internauci czêsto u ywaj¹ zamiennie tych dwu pojêæ s¹dz¹c, e oznaczaj¹ one to samo. Tak jednak nie jest. Listy dyskusyjne (inaczej listy mailingowe) nie maj¹ nic wspólnego z grupami dyskusyjnymi (Usenetem). Jest to us³uga bazuj¹ca na zwyk³ej poczcie elektronicznej. Internauci mog¹ zapisywaæ siê na listê i wysy³aæ na ni¹ wiadomoœci, ale obs³uguj¹cy j¹ serwer (tzw. listserwer) pe³ni inn¹ rolê ni serwery Usenetu po prostu rozsy³a ka d¹ now¹ wiadomoœæ do wszystkich subskrybentów. Internauci otrzymuj¹ wiêc ka dy post z listy dyskusyjnej czy tego chc¹, czy nie (dopóki nie wypisz¹ siê z listy). Natomiast w Usenecie wszystkie posty s¹ przechowywane na serwerach, zaœ grupowicze sami decyduj¹ kiedy je pobior¹ i przeczytaj¹. 81

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

FTP przesył plików w sieci

FTP przesył plików w sieci FTP przesył plików w sieci 7.5 FTP przesył plików w sieci Podstawowe pojęcia FTP (File Transfer Protocol) jest usługą sieciową pozwalającą na wymianę plików w sieci Internet. Osoby chcące wymienić między

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z usługi FTP

Poradnik korzystania z usługi FTP Poradnik korzystania z usługi FTP 1. Wstęp FTP (ang. File Transfer Protocol) to usługa pozwalająca na wymianę plików poprzez Internet w układzie klient-serwer. Po podłączeniu się do serwera za pomocą loginu

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta e-mail

Zakładanie konta e-mail Zakładanie konta e-mail Jeśli chcesz posiadać własne konto e-mail i mieć możliwość wysyłania i odbierania poczty powinieneś skorzystać z oferty firmy świadczącej takie usługi 1. W celu założenia konta

Bardziej szczegółowo

Poczta elektroniczna

Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna 1. Jak dzia³a poczta elektroniczna? 2. Adresy e-mail 3. Wysy³anie listów elektronicznych 4. List z za³¹cznikiem 10 temat Postrzegany powszechnie jako ca³oœæ, Internet nie jest jednolitym

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze 1 Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze Krok 1. Założenie konta. Zgłoś się do opiekuna pracowni celem założenia konta. Przygotuj własną propozycję nazwy użytkownika, np. jkowalski, jankowalski,

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA. Listy i grupy dyskusyjne

KOMUNIKACJA. Listy i grupy dyskusyjne KOMUNIKACJA Listy i grupy dyskusyjne Do czego służą? Do wymiany opinii na dany temat. Do dzielenia się wiedzą i spostrzeżeniami z danej dziedziny. Do nawiązywania kontaktów z specjalistami w określonym

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system kształcenia PLAN WYNIKOWY

Wewnątrzszkolny system kształcenia PLAN WYNIKOWY Przedmiot 5. Rola i narzędzia informatyki zna podstawy obsługi komputera; zna elementy zestawu komputerowego; rozróżnia elementy zestawu komputerowego; opisuje elementy zestawu komputerowego. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym rozszerzenie funkcjonalności systemu IBM SPSS Statistics i nie działa jako produkt niezależny. Produkt

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl.

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl. Dostęp do pakietu innowacyjnych narzędzi edukacyjnych do nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce w szkołach ponadgimnazjalnych stworzonych w ramach projektu Przedsiębiorcze szkoły W

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZU SA w zakresie obsługi klienta PZU SA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZU SA w zakresie obsługi klienta PZU SA Załącznik do uchwały nr UZ/355/2011 Zarządu PZU SA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZU SA w zakresie obsługi klienta PZU SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 BRAK GWARANCJI Dostarczone wraz z urz±dzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mog³y zostaæ opracowane przez osoby lub firmy niepowi±zane z firm± Nokia i mog± byæ

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18 Spring MVC pierwsza aplikacja Kod źródłowy aplikacji którą tworzę w niniejszym kursie jest do pobrania z adresu: http://www.jsystems.pl/storage/spring/springmvc1.zip Aplikacja jest tworzona w NetBeans,

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV Uczniowie klas czwartych dopiero zaczynają naukę o komputerach. Niektórzy z nich dopiero na lekcjach informatyki zetknęli się po raz

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

FRAKTAL STUDIO CELNE

FRAKTAL STUDIO CELNE Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL STUDIO CELNE Moduł CELINA (e-podpis) wersja 3.0 kwiecień 2013 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. Adres siedziby: Plac Obrońców Warszawy 6/5, 09-402 Płock REGON:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

A) Operacyjne cele instrumentalne.

A) Operacyjne cele instrumentalne. Anna Marmur amar11@poczta.onet.pl Nauczycielka Technologii Informacyjnej III LO w Zamościu SCENARIUSZ LEKCJI Dział: Usługi spotykane w Internecie Temat poprzedni: Poczta e-mail. Temat następny: Włączanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie TI do wymiany informacji USENET. Technologia Informacyjna Lekcja 9

Zastosowanie TI do wymiany informacji USENET. Technologia Informacyjna Lekcja 9 Zastosowanie TI do wymiany informacji USENET Technologia Informacyjna Lekcja 9 USENET Usenet czyli system grup dyskusyjnych, powstał jeszcze przed powstaniem www, jest bardzo popularną usługą. Grupy dyskusyjne

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Zmiana g ównego adresu IP serwera SBS 2003 (PD2) Zmiana g ównego adresu IP serwera

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora. Rejestrator IXR7. Dostęp sieciowy do rejestratora -1-

Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora. Rejestrator IXR7. Dostęp sieciowy do rejestratora -1- Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora -1- Spis treści Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora 1. Przygotowanie rejestratora do pracy w sieci...3 1.1. Ustawienia adresu IP i portów...3

Bardziej szczegółowo