Poczta elektroniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poczta elektroniczna"

Transkrypt

1 Poczta elektroniczna 1. Jak dzia³a poczta elektroniczna? 2. Adresy 3. Wysy³anie listów elektronicznych 4. List z za³¹cznikiem 10 temat Postrzegany powszechnie jako ca³oœæ, Internet nie jest jednolitym organizmem. Sk³ada siê on z wielu elementów okreœlanych mianem us³ug internetowych. Ka da z nich oferuje inne mo liwoœci. Na nastêpnych lekcjach bêdziemy mieli okazjê zapoznaæ siê z dwiema najwa niejszymi us³ugami poczt¹ elektroniczn¹ oraz World Wide Web. 1 Jak dzia³a poczta elektroniczna? Poczta ju od bardzo dawna wykorzystywana jest do komunikowania siê ludzi na wiêksze odleg³oœci. Wraz z nastaniem sieci komputerowych otrzymaliœmy now¹ mo liwoœæ przesy³ania wiadomoœci tym razem w formie elektronicznej i za pomoc¹ komputerów. Poczta elektroniczna, okreœlana tak e z angielska (czytaj: imejl) jest us³ug¹ internetow¹, pozwalaj¹ca na wymianê korespondencji pomiêdzy u ytkownikami sieci. Podstawow¹ zalet¹ poczty elektronicznej jest jej szybkoœæ. Czas, w jakim internetowy list pokonuje odleg³oœæ z Polski do Australii, liczony jest nie w dniach (jak w przypadku poczty tradycyjnej), ale w godzinach a nawet minutach. Aby wysy³aæ i otrzymywaæ listy, nale y posiadaæ w³asn¹ skrzynkê pocztow¹ na komputerze w sieci (tzw. serwerze pocztowym). Do skrzynki pocztowej wrzucane s¹ wysy³ane listy, z niej te odbiera siê otrzyman¹ korespondencjê. Ka da skrzynka chroniona jest wybranym przez nas has³em dziêki temu mo emy mieæ pewnoœæ, e nikt niepowo³any nie bêdzie czyta³ naszych listów. s³owniczek poczta elektroniczna Us³uga w sieci Internet s³u ¹ca do wymiany korespondencji pomiêdzy jej u ytkownikami. Skrót od electronic mail poczta elektroniczna lub list otrzymany za pomoc¹ tej e poczty. skrzynka pocztowa Miejsce na serwerze pocztowym, gdzie przechowywane s¹ otrzymane listy elektroniczne. Skrzynka identyfikowana jest przez adres . adres Adres u ytkownika poczty elektronicznej identyfikuj¹cy jego skrzynkê pocztow¹, do której mog¹ byæ przesy³ane listy. Typowy adres to: 137

2 temat Poczta elektroniczna 2 Adresy Tradycyjna poczta dostarcza przesy³ki pod wskazany adres. Podobnie jest w przypadku jej internetowego odpowiednika. Ka da skrzynka pocztowa (a tym samym jej w³aœciciel) musi posiadaæ swój adres, który sk³ada siê z kilku elementów: nazwy u ytkownika, oraz adresu serwera pocztowego. Adresy przyznawane s¹ w sposób zapewniaj¹cy ich niepowtarzalnoœæ (na œwiecie nie ma dwóch takich samych adresów). Na podstawie adresu mo na ca³kiem sporo dowiedzieæ siê o rodzaju skrzynki pocztowej oraz o firmie b¹dÿ organizacji, która j¹ udostêpnia. Spójrzmy zreszt¹ na budowê typowego adresu . Pierwsza czêœæ adresu identyfikuje adresata, a druga wskazuje, na jakim serwerze pocztowym znajduje siê jego skrzynka pocztowa. Z przedstawionego na rysunku 1 adresu domyœlaæ siê mo na, i osoba, która siê nim pos³uguje (J. Kowalski), posiada skrzynkê na serwerze o nazwie poczta w firmie Onet znajduj¹cej siê w Polsce (skrót.pl). W rzeczywistoœci jest to jedna z najwiêkszych polskich firm internetowych, a skrzynki o adresie s¹ przez ni¹ oferowane bezp³atnie. Rysunek 1. Elementy adresu Inne przyk³ady adresów to który jest adresem poczty elektronicznej autora podrêcznika, oraz który mo na wykorzystaæ do kontaktów z wydawc¹ niniejszej ksi¹ ki, Wydawnictwem Edition

3 10 temat 3 Wysy³anie listów elektronicznych Czytanie i pisanie listów odbywa siê za pomoc¹ programów pocztowych. Wœród ikon programów umieszczonych na pulpicie znajduje siê Poczta lub Outlook Express. S¹ to programy pocztowe umo- liwiaj¹ce wysy³anie elektronicznych listów oraz sprawdzenie zawartoœci skrzynki pocztowej na serwerze. Odczytajmy teraz wiadomoœæ, któr¹ nauczyciel przes³a³ ka - demu uczniowi. W tym celu klikamy dwa razy ikonê Outlook Express, otwieraj¹c tym samym program pocztowy. Po przejœciu do Skrzynki odbiorczej (klikamy odpowiedni¹ ikonê w lewym panelu okna programu) i zaznaczeniu nag³ówka wiadomoœci zobaczymy na ekranie jej treœæ (rysunek 2.). s³owniczek nag³ówek listu Czêœæ listu zawieraj¹ca podstawowe informacje o nim. Na nag³ówek sk³adaj¹ siê takie elementy, jak: nazwa i adres nadawcy, nazwa i adres odbiorcy, temat listu, data i godzina jego nadania. Ka dy program pocztowy ma wydzielone miejsce, w którym wyœwietlane s¹ nag³ówki wszystkich listów. Dziêki temu u ytkownik mo e szybko znaleÿæ interesuj¹c¹ go wiadomoœæ. Rysunek 2. Wiadomoœæ w programie Outlook Express. Po klikniêciu nag³ówka listu jego treœæ wyœwietlana jest w dolnej czêœci okna 139

4 temat Poczta elektroniczna Napiszemy teraz nasz pierwszy list , a nastêpnie wyœlemy go do nauczyciela. Bêdzie to odpowiedÿ na otrzyman¹ przed chwil¹ wiadomoœæ. Æwiczenie 1. Piszemy pierwszy list (odpowiadamy na otrzyman¹ wiadomoœæ) 1. Zaznaczamy nag³ówek listu, na który chcemy odpowiedzieæ. 2. Na pasku menu programu pocztowego odnajdujemy i klikamy przycisk Odpowiedz nadawcy. 3. Na ekranie pojawi siê okno wiadomoœci (zobacz rysunek 3). Górna czêœæ okna zawiera pola nag³ówka listu, czêœæ dolna miejsce, gdzie wpisuje siê jego treœæ. 4. W polu adresowym Do: wpisujemy adres adresata. Poniewa program pocztowy automatycznie rozpoznaje, e wysy³amy odpowiedÿ do nadawcy czytanego listu, znajdziemy ju tam adres nauczyciela. 5. Podobnie rzecz siê ma z tematem, czyli krótkim opisem zawartoœci wiadomoœci (pole Temat:). Program umieœci³ w tym miejscu temat listu od nauczyciela oznaczony skrótem Re:. S¹ to pierwsze litery angielskiego s³owa reply, które na jêzyk polski t³umaczymy jako odpowiedÿ. W tym przypadku nie ma potrzeby zmieniaæ tematu listu nauczyciel ju po nag³ówku szybko domyœli siê, o czym do niego napisaliœmy. 6. W polu edycji wiadomoœci znajduje siê przytoczony w ca³oœci list, na który odpowiadamy. W poczcie elektronicznej przyjê³o siê, e cytowany list dodawany jest na koñcu odpowiedzi umieszczamy wiêc kursor na samym pocz¹tku wiadomoœci i piszemy kilka s³ów do nauczyciela. 7. Gdy odpowiedÿ jest ju gotowa, klikamy przycisk Wyœlij. 140

5 10 temat Rysunek 3. Podczas odpowiadania na list program pocztowy automatycznie przytacza jego treœæ, jak równie w³aœciwie adresuje przesy³kê Zasady edycji listów Pisanie elektronicznych wiadomoœci jest proste. Wystarczy znajomoœæ podstawowych zasad pracy w edytorze tekstu. Przypomnijmy najwa niejsze: Du ¹ literê otrzymujemy, wciskaj¹c i przytrzymuj¹c klawisz Shift, a nastêpnie naciskaj¹c klawisz z t¹ liter¹. Polsk¹ literê uzyskamy, wciskaj¹c prawy klawisz Alt i klawisz z odpowiedni¹ liter¹. Przejœcie do nowego wiersza nastêpuje po wciœniêciu klawisza Enter. B³êdnie wpisane znaki usuwamy klawiszem Backspace lub Del. Drugi znak z klawisza o podwójnym znaczeniu (w tym przywo³amy na ekran, przytrzymuj¹c klawisz Shift i naciskaj¹c klawisz z odpowiedni¹ liter¹. 141

6 temat Poczta elektroniczna Do kogo jeszcze mo na pisaæ? Do ka dej osoby lub instytucji posiadaj¹cej adres kolegi, dalekiego krewnego, autora ulubionych ksi¹ ek, do firmy i prezydenta Adresy znaleÿæ mo na na prywatnych i firmowych stronach WWW, w telewizyjnych reklamach, ulicznych bilboardach, czasopismach i wizytówkach. Napiszemy teraz list do dowolnej osoby, tym razem tworz¹c go od podstaw. Okno, w którym mo na zredagowaæ elektroniczn¹ wiadomoœæ, wywo³uje siê przyciskiem Nowa wiadomoœæ pierwszym na pasku narzêdzi programu. Adresy umieszcza siê w polu Do:. Adresatów listu mo e byæ nawet kilku wówczas poszczególne adresy nale y podawaæ w tym samym wierszu, oddzielone przecinkami lub œrednikami (znakami ;). U³atwia to znacznie wysy³anie wiadomoœci o tej samej treœci do wielu osób. Przyk³adem jest list, który otrzymaliœcie na pocz¹tku tego æwiczenia, skierowany do wszystkich uczniów z osobna. Æwiczenie 2. Wysy³amy list do dwóch osób jednoczeœnie Wyœlij list w dwóch kopiach jedn¹ z nich skieruj do kolegi, drug¹ do nauczyciela. 1. Wpisz do pola Do: dwa adresy Nadaj wiadomoœci temat (pole Temat:). 3. W treœci umieœæ napisan¹ w³asnymi s³owami definicjê poczty elektronicznej. 4. W³ó list do skrzynki pocztowej, klikaj¹c przycisk Wyœlij. Na zakoñczenie sprawdÿ, czy ktoœ przes³a³ tobie wiadomoœæ. W tym celu kliknij przycisk Wyœlij i odbierz wszystkie. Program po³¹czy siê z serwerem poczty i po chwili nowe listy pojawi¹ siê w górnej czêœci okna. Ich nag³ówki, zawieraj¹ce m.in. nadawcê, temat i godzinê wys³ania listu, wyœwietlone bêd¹ pogrubion¹ czcionk¹ w ten sposób oznaczane s¹ listy, które nie zosta³y jeszcze przeczytane. Zapoznaj siê z nowymi wiadomoœciami. 142

7 4 List z za³¹cznikiem Uwaga na wirusy! Maj¹c dostêp do poczty elektronicznej, mo na przesy³aæ nie tylko proste wiadomoœci tekstowe pisane bezpoœrednio w programie pocztowym. Istnieje tak e mo liwoœæ dodania do wiadomoœci za³¹cznika, bêd¹cego plikiem dowolnego rodzaju: dokumentem z edytora tekstowego, grafik¹, zdjêciem, fragmentem muzycznym a nawet ca³ym programem. Jest on nastêpnie wraz z wiadomoœci¹ przes³any przez Internet pod wskazany adres . Nadaj¹c tak¹ przesy³kê, okreœlamy tylko, które pliki z dysku twardego maj¹ zostaæ pobrane i do³¹czone do listu. PrzeœledŸmy to wspólnie, wykonuj¹c nastêpne æwiczenie. Æwiczenie 3. Dodajemy za³¹cznik do listu Wyœlij list w dwóch kopiach jedn¹ z nich skieruj do kolegi, drug¹ do nauczyciela. 1. Uruchom program pocztowy, otwórz okno nowej wiadomoœci a nastêpnie zaadresuj list i wpisz jego temat. 2. Kliknij przycisk Za³¹cz lub z menu Wstaw wybierz polecenie Plik za³¹cznika. Rysunek 4. Za³¹cznikami mog¹ byæ dowolne pliki, znajduj¹ce siê na dysku twardym 10 temat Za³¹czniki to bardzo wygodny sposób przesy³ania ró nych dokumentów. Niestety, tê formê podró y po Internecie upodoba³y sobie równie wirusy komputerowe. Dlatego nie nale y otwieraæ plików, które przesy³aj¹ nam poczt¹ nieznane nam osoby. 143

8 temat Poczta elektroniczna 3. W nowym oknie Wstaw za³¹cznik przejdÿ do odpowiedniego folderu na dysku i wska w nim plik, który ma zostaæ do³¹czony do listu (rysunek 4.). 4. Wyœlij list z za³¹cznikiem. Je eli otrzymamy list z za³¹cznikiem, bêdzie to mo na od razu zauwa yæ program poinformuje nas o tym, wyœwietlaj¹c przy liœcie charakterystyczn¹ ikonê (rysunek 5). Za³¹cznik mo- na zapisaæ na swoim dysku twardym, aby odczytaæ go za pomoc¹ odpowiedniego programu. Rysunek 5. Za³¹cznik, który przyszed³ wraz z em, widoczny jest po klikniêciu ikony spinacza. Menu za³¹cznika zawiera komendê pozwalaj¹c¹ na zapisanie za³¹cznika na dysku Pracê programu koñczymy, klikaj¹c przycisk ze znakiem x znajduj¹cy siê w prawym górnym rogu okna, wybieraj¹c z menu Plik polecenie Zamknij lub wciskaj¹c klawisze Alt+F4. CZAS NA RELAKS 144

9 10 temat Warto powtórzyæ i zapamiêtaæ! Aby móc pos³ugiwaæ siê poczt¹ elektroniczn¹, nale y dysponowaæ komputerem pod³¹czonym do sieci komputerowej lub Internetu. Drugim niezbêdnym warunkiem wysy³ania i otrzymywania listów jest posiadanie skrzynki pocztowej na serwerze internetowym. Ka dej skrzynce pocztowej przypisany jest unikalny w skali œwiata adres postaci przyk³adowo: Je eli chcemy do kogoœ wys³aæ elektroniczn¹ wiadomoœæ, musimy znaæ jego adres . Odbieranie, czytanie, pisanie oraz wysy³anie listów umo liwiaj¹ programy do obs³ugi poczty elektronicznej. Takim programami s¹ np. Outlook Express, Netscape Messenger oraz Eudora. Prawid³owo zredagowany list zawiera wype³nione dwa wa ne pola nag³ówka: Do: (adres odbiorcy) oraz Temat: (krótki opis tego, co zawiera wiadomoœæ). Podczas odpowiadania na list, program pocztowy automatycznie przytacza jego treœæ jak równie w³aœciwie adresuje przesy³kê. Pamiêtajmy jednak, aby nie cytowaæ ca³ych listów, ale tylko te fragmenty, do treœci których chcemy nawi¹zaæ w naszym liœcie. Pisz¹c list pos³ugujemy siê zasadami znanymi z edytorów tekstu. Za pomoc¹ poczty elektronicznej mo emy tak e przesy³aæ ca³e pliki, np. dokumenty stworzone w ró nych programach. Za³¹cznik do listu mo e byæ dowolnym plikiem znajduj¹cym siê na naszym dysku twardym lub dyskietce. Podejrzane wiadomoœci z za³¹cznikami (nadchodz¹ce od nieznanych nam osób) mog¹ zawieraæ wirusy. 145

10 temat Poczta elektroniczna 146

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express Rozdzia³ 21 Pocz¹tki pracy z programem Outlook Express 602 Zarz¹dzanie to samoœciami 610 Zarz¹dzanie kontaktami 611 Wysy³anie wiadomoœci e-mail 618 Czytanie i porz¹dkowanie poczty 622 Korzystanie z poczty

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Elementarz Internetu. Czêœæ IV: FTP i Usenet

Elementarz Internetu. Czêœæ IV: FTP i Usenet NA CD NEWSY Z OK ADKI FIRMA MAGAZYN PROGRAMY WARSZTAT Elementarz Internetu Czêœæ IV: FTP i Usenet W poprzednim odcinku uzupe³niliœmy wiadomoœci na temat poczty elektronicznej i przegl¹darki WWW. Pora opisaæ

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele Rozdzia³ 4 Web Forms i ASP.NET Cele l Poznanie modelu interakcji ASP.NET l Sposób dzia³ania zdarzeñ oraz DOM l Przypomnienie podstaw projektowania interfejsu u ytkownika l Tworzenie aplikacji bazuj¹cej

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows 322 Czêœæ II: Dostosowywanie Windows XP Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows Host skryptów systemu Windows (WSH) umo liwia wykonywanie bardziej skomplikowanych zadañ ni programy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Autorzy Claws Mail (http://www.claws-mail.org/) Copyright 2006-2013 Autorzy Claws Mail. 1. Wstêp 1.1. Czym jest Claws Mail? Claws Mail jest programem pocztowym maj±cym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi II. M A G A Z Y N q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi Schemat funkcjonalny modu³u MAGAZYN SPIS TREŒCI II.1.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru Rozdzia³ 28 Struktura rejestru 785 Unikanie wpadek podczas edycji rejestru 789 Przegl¹danie i edytowanie rejestru za pomoc¹ Edytora 791 Automatyzowanie zmian w rejestrze za pomoc¹ plików.reg 793 Praca

Bardziej szczegółowo

9236247 Wydanie 2 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236247 Wydanie 2 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236247 Wydanie 2 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Konfigurowanie ustawieñ po³±czenia Nokia 9300 Konfigurowanie ustawieñ po³±czenia

Bardziej szczegółowo

Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie IV

Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie IV Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera ROZDZIA 11 Zabezpieczanie pojedynczego serwera 251 252 LINUX - ADMINISTRACJA - KURS PODSTAWOWY Nie musisz szukaæ d³ugo, aby dowiedzieæ siê, e ktoœ odkry³ now¹, œwietn¹ metodê na w³amywanie siê do systemów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2.

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2. Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650 9311951 Wydanie 2. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialnoci± owiadczamy, e produkt RH-53 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 SPIS TRE CI Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 1 Wizyta w sklepie...17 Co zatem warto wiedzie przed wej ciem do sklepu komputerowego?...18 Elementy podstawowe widoczne na zewn trz...20 Elementy podstawowe

Bardziej szczegółowo

IP over ATM. Spis treœci

IP over ATM. Spis treœci IP over ATM Spis treœci 1. Wstêp 3 1.1. Protokó³ IP 3 1.2. IP over ATM 3 2. Po³¹czenia w sieci ATM 5 3. Classical IP over ATM na podstawie RFC 1577 6 3.1. Cele specyfikacji 6 3.2. Konfiguracja podsieci

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi 9214078 Wydanie 1. PL 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories s± znakami towarowymi lub zastrze

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Facebook. Daj siê poznaæ

Facebook. Daj siê poznaæ Facebook. Daj siê poznaæ Autor: ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2634-2 Format: A5, stron: 232 Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

S³owniczek pojêæ komputerowych

S³owniczek pojêæ komputerowych S³owniczek pojêæ komputerowych Adres IP - numer s³u ¹cy do identyfikacji urz¹dzeñ pod³¹czonych do sieci. Ka de urz¹dzenie posiada unikalny numer IP co pozwala na przesy³anie danych pomiêdzy nimi. Najbardziej

Bardziej szczegółowo