Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota"

Transkrypt

1 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. na lata Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowano zgodnie z art. 21 ust. 1 z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (jednolity tekst z 2006r. Dz. U. Nr 123, poz.858 ze zmianami: z 2007r. Dz. U. Nr 147, poz.1033; z 2009r. Nr 18, poz.97; z 2010r. Nr47, poz.278, Nr238, poz.1578; z 2012r. Poz. 951, 1513). Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. opracowała wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Słupsk na lata , uwzględniając aktualne potrzeby i plany inwestycyjne Gminy wiejskiej Słupsk, w zakresie rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Niniejszy plan,zgodnie z wymogami zawartymi w art. 21 ust. 2 ustawy, określa: planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych wykonanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o., Przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne w poszczególnych latach, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i źródła ich finansowania, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków. Tabela nr 1 Zadania inwestycyjne na 2014r. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota 1 Uzbrojenie terenów w sieć wodno-kanalizacyjną w Krępie tereny pod budownictwo (kolejne działki) 2 Uzbrojenie działek w Bydlinie - budowa przepompowni ścieków (p. Drapała) 2 Uzbrojenie działek w Bydlinie - budowa przepompowni ścieków. 3 Budowa ringu kanalizacyjnego Głobino - Słupsk dok. projektowa 4 Uzbrojenie terenów gminnych Lubuczewo koło DPS i Redzikowo (teren za aquaparkiem) 5 6 Budowa nowego kolektora kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki z terenu MPZP Spacerowa Miejska w Siemianicach Budowa układu tłocznego Strzelino Słupsk (do ul. Miedzianej we Włynkówku) 7 Montaż zasuw liniowych na sieciach wodociągowych (modernizacja hydroforni) Odprowadzenie ścieków z nowo powstałych działek budowlanych Odprowadzenie ścieków z nowo powstałych działek budowlanych Mały Złoty Potok (lewa strona) Obejście miasta oraz zwiększenie możliwości odprowadzenia ścieków z terenów planowanej zabudowy j oraz usługowej w m. Głobino Odciążenie kanalizacji grawitacyjnej w m. Siemianice, skierowanie ścieków z tzw. Os. Radarowego i MPZP Miejska-Spacerowa bezpośrednio na przepompownie ul. Rybacka Odciążenie istniejącego układu (Wielichowo- Gałęzinowo-Strzelinko-Strzelino)-Włynkówko oczyszczalnia Słupsk oraz przepompowni Włynkówko (koło Młyna) na potrzeby m. Bydlino oraz MPZP Strzelinko, Włynkówko i Włynkowo. Usprawnienie włączania się nowym Inwestorom do sieci wodociągowej nie , , ,00 3

2 8 Modernizacja sieci wodociągowej w Strzelinie, Kusowie i Jezierzyce Os, Bruskowie Małym, Bruskowie Wielkim, Krępie, Płaszewku, Głobinie, Rogawicy, Grąsinie. 9 Modernizacja kanalizacji deszczowej Dokumentacje projektowe na modernizację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej Redzikowo (za aquaparkiem) Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami Bruskowo W. dok. projektowa Remont sieci wodociągowej łączącej Bruskowo W. z Bruskowem M. - dok. projektowa Wymiana i przebudowa połączenia hydraulicznego sieci wodociągowych pomiędzy m. Włynkówko i Strzelino - dok. projektowa Przebudowa i modernizacja ujęć wody Strzelino dok. projektowa Budowa sieci wodociągowej Rogawica Kukowo (dok. projektowa) Budowa sieci wodociągowej Wrzeście Wiklino (dok. projektowa) Budowa sieci wod.-kan. na nowych terenach inwestycyjnych przy udziale inwestorów prywatnych Nowy układ tłoczny Siemianice-Słupsk, Bydlino, Włynkówko-Strzelino, Bierkowo Nowy układ tłoczny Siemianice-Słupsk, Bydlino, Włynkówko-Strzelino, Bierkowo -dokumentacja projektowa Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Jezierzyce ul. Klonowa Budowa sieci wodociągowej od skrzyżowania z DW. Do wysokości posesji nr 32 Wrzeście zakłócając ciągłości dostawy wody mieszkańcom (także w razie awarii). Zły stan techniczny sieci wykonanych z różnych materiałów co utrudnia ich eksploatację. Zapobieganie zastoin wód deszczowych w pasie dróg, podtapiania posesji po obfitych opadach. Sieć wymagająca remontu liczne awarie Zły stan techniczny stalowej sieci, przyczynia się do częstych awarii. Obecna sieć leży na działkach prywatnych. Połączenie mające na celu zasilić m. Włynkówko, Włynkowo, Bydlino z ujęcia w Strzelinie przy czym będzie możliwość awaryjnego zasilenia Strzelina, Bierkowa PGO z miejskiej sieci wodociągowej poprzez sieć we Włynkówku. Zasilenie w wodę m. Strzelino, Strzelinko, Gałęzinowo, Wielichowo, Bierkowo PGO, Włynkówko, Włynkowo, Bydlino. Zwiększenie możliwości ujęcia i uzdatniania wody dla tych miejscowości , , , , , , ,00 i usługowe Skierowanie ścieków z tzw. nitki Lubuczewo bezpośrednio na oczyszczalnie m. Słupska, odciążenie przep. ul. Rybacka i zwiększenie możliwości zrzutu ścieków z nitki Jezierzyckiej oraz m. Siemianice Odciążenie istniejącego układu tłocznego. Budowa dodatkowego układu tłocznego Bydlino Włynkówko z uwzględnieniem przyległych terenów inwestycyjnych MPZP Włynkówko Strzelinko Zły stan techniczny sieci; naprawa w kontekście budowy nawierzchni drogi i parkingów roku , , ,00 Razem: ,00

3 Tabela nr 2 Zadania inwestycyjne na 2015r. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota 1 Uzbrojenie terenów w sieć wodono-kanalizacyjną w Krępie tereny pod budownictwo (kolejne działki) 2 Budowa ringu kanalizacyjnego Głobino - Słupsk Uzbrojenie terenów gminnych Lubuczewo koło DPS i Redzikowo (teren za aqua parkiem) Uzbrojenie SSSE Redzikowo Wieszyno (kontynuacja) Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Grąsino dok. projektowa Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Łękwica Montaż zasuw liniowych na sieciach wodociągowych (modernizacja hydroforni) 8 Modernizacja kanalizacji deszczowej Remont sieci wodociągowej z m. Bruskowo W. - Bruskowo M. Remont sieci wodociągowej Bruskowo W. (kaczy dołek) dok. projektowa Remont sieci wodociągowej Bruskowo W. (kaczy dołek) Likwidacja nieczynnych oczyszczalni ścieków i wyłączonych z eksploatacji przepompowni ścieków Zabezpieczenie i likwidacja nieczynnych ujęć wody Bruskowo W., Gać Wymiana i modernizacja kamionkowej sieci kanalizacji - Kusowo Budowa nowego kolektora kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki z terenu MPZP Spacerowa Miejska w Siemianicach Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Redęcinie bloki-przepompownia (dok. projektowa) Obejście miasta oraz zwiększenie możliwości odprowadzenia ścieków z terenów planowanej zabudowy j oraz usługowej w m. Głobino Przygotowanie terenów pod inwestycje gospodarcze Zły stan techniczny sieci wykonana z różnych materiałów co utrudnia jej eksploatację. Nieznany przebieg sieci m.in. przez teren gosp. rolnego. Rozbudowa sieci w związku z planowaną rozbudową mieszkalną Usprawnienie włączania się nowym Inwestorom do sieci wodociągowej nie zakłócając ciągłości dostawy wody mieszkańcom (także w razie awarii). Zapobieganie zastoin wód deszczowych w pasie dróg, podtapiania posesji po obfitych opadach. Zły stan techniczny stalowej sieci, przyczynia się do częstych awarii. Obecna sieć leży na działkach prywatnych. Zły stan techniczny sieci przyczynia się do częstych awarii. Zły stan techniczny sieci przyczynia się do częstych awarii. Demontaż urządzeń i zbiorników nieczynnych przepompowni wraz z zagospodarowaniem terenu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz przygotowanie terenów pod budownictwo i usługowe. Likwidacja studni głębinowych i budynków hydroforni w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawę wizualną terenów gminy. Sieć kamionkowa, nieszczelna, wymagająca naprawy metodą crackingu , , , , , , ,00 Odciążenie układu tłocznego dla potrzeb m.in. MPZP Miejska i rozbudowy Siemianic. 3 Zły stan techniczny, liczne awarie, zarwania sieci ,00 17 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zwiększenie wydajności obiektu w związku z ,00

4 Swochowie dokumentacja projektowa Rozdzielenie instalacji ogólnospławnej na terenie Gminy (ograniczenie dostępu dla wód przypadkowych) Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Lubuczewie + wykonanie piaskownika Nowy układ tłoczny Siemianice-Słupsk (rozdzielenie układów tłocznych Jezierzyce Siemianice i Lubuczewo Siemianice wraz z budową układu tłocznego do oczyszczalni ścieków Słupsk) 21 Monitoring ujęć wody kolejny etap Modernizacja przepompowni ścieków w Bydlinie + dozowniki chemii 2 szt. Nowy układ tłoczny Bydlino, Włynkówko- Strzelino, Bierkowo Modernizacja przepompowni ścieków Głobino kierunek Warblewo Remont sieci wod.-kan. na terenie Osiedla w Redzikowie dok. projektowa Remont armatury i pomp istniejących przepompowni ścieków 27 Zakup nowych pomp głębinowych Zakup studni głębinowych od Wodociągi Słupsk oraz modernizacja ujęcia wody w Głobinie Modernizacja i rozbudowa układów wodociągowych w rejonie w m. Głobino, Kusowo, Płaszewko, Krępa Słupska dok. projektowa Modernizacja i rozbudowa układów wodociągowych w rejonie w m. Głobino, Kusowo, Płaszewko, Krępa Słupska. 31 Przebudowa i modernizacja ujęcia wody Strzelino 32 Budowa sieci wodociągowej Włynkówko Strzelinko dok. projektowa podłączeniem m. Karzcino, Lubuczewo, Wrzeście, Jezierzyce SHR, Grąsino, Rogawica, Kukowo, Wiklino, Bukówka oraz zaprzestanie zakupu wody z miejskiej sieci wodociągowej Odciążenie przepompowni, porządkowanie gosp. ściekowej Gminy Słupsk Zły stan techniczny, przedostawanie się piasku do sieci (jest P.T. piaskownika) Skierowanie ścieków z tzw. nitki Lubuczewo bezpośrednio na oczyszczalnie m. Słupska, odciążenie przep. ul. Rybacka i zwiększenie możliwości zrzutu ścieków z nitki Jezierzyckiej oraz m. Siemianice Bezpośrednia/stała kontrola pracy SUW oraz hydroforni. Oszczędności w produkcji wody oraz szybkie wykrycie awarii. Zwiększenie wydajności obiektów, poprawa stanu technicznego Odciążenie istniejącego układu (Wielichowo- Gałęzinowo-Strzelinko-Strzelino)-Włynkówko oczyszczalnia Słupsk oraz przepompowni Włynkówko (koło Młyna) na potrzeby m. Bydlino oraz MPZP Strzelinko, Włynkówko i Włynkowo. Zwiększenie wydajności obiektu w kontekście wydawanych warunków i zapewnień Tereny wojskowe, zły stan techniczny sieci Zły stan techniczny urządzeń, co powoduje częste występowanie awarii. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń (zbyt wysokie koszty renowacji), zwiększenie oszczędności energii. się terenów pod budownictwo się terenów pod budownictwo się terenów pod budownictwo Zasilenie w wodę m. Strzelino, Strzelinko, Gałęzinowo, Wielichowo, Bierkowo PGO, Włynkówko, Włynkowo, Bydlino. Zwiększenie możliwości ujęcia i uzdatniania wody dla tych miejscowości. Zasilenie w wodę m. Wielichowo, Strzelinko, Gałęzinowo z ujęcia w Strzelinie, awaryjnie z miejskiej sieci wodociągowej , , , , , , ,00 33 Połączenie hydrauliczne sieci wodociągowych we Połączenie mające na celu zasilić m.

5 34 35 Włynkówku i Strzelinie Budowa sieci wod.-kan. na nowych terenach inwestycyjnych przy udziale inwestorów prywatnych Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogawica dokumentacja projektowa 36 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogawica Modernizacja studni kanalizacji deszczowej + separator Jezierzyce Os, wylot koło byłej oczyszczalni (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Jezierzyce ul. Ogrodowa Budowa sieci wodociągowej w m. Wrzeście wraz z podłączeniem odbiorców do nowej sieci dokumentacja projektowa Budowa sieci wodociągowej w m. Wrzeście wraz z podłączeniem odbiorców do nowej sieci Włynkówko, Włynkowo, Bydlino z ujęcia w Strzelinie przy czym będzie możliwość awaryjnego zasilenia Strzelina, Bierkowa PGO z miejskiej sieci wodociągowej poprzez sieć we Włynkówku. i usługowe Sieć kamionkowa, nieszczelna, wymagająca naprawy Sieć kamionkowa, nieszczelna, wymagająca naprawy Zły stan techniczny studni zlokalizowanych na terenach pól uprawnych przez Gosp. Rolne Bukówka stanowiących infrastrukturę sieci deszczowej Jezierzyce Os z budową separatora oraz z uzyskaniem pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych Zły stan techniczny sieci , , , ,00 Razem: ,00 Tabela nr 3 Zadania inwestycyjne na 2016r. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota Uzbrojenie terenów w sieć wodono-kanalizacyjną w Krępie tereny pod budownictwo (kolejne działki) Uzbrojenie SSSE Redzikowo Wieszyno (kontynuacja) Budowa sieci wodociągowej Jezierzyce - Bukówka dok. projektowa Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Grąsino. Budowa sieci wodociągowej Rogawica Kukowo 6 Budowa sieci wodociągowej Wrzeście - Wiklino 7 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Łękwica 8 Montaż zasuw liniowych na sieciach wodociągowych (modernizacja hydroforni) Przygotowanie terenów pod inwestycje gospodarcze Zły stan techniczny sieci Rozbudowa sieci w związku z planowaną rozbudową mieszkalną Usprawnienie włączania się nowym Inwestorom do sieci wodociągowej nie zakłócając ciągłości dostawy wody , , , ,00

6 9 Modernizacja kanalizacji deszczowej Remont sieci wodociągowej z m. Bruskowo W. - Bruskowo M. Zabezpieczenie i likwidacja nieczynnych ujęć wody Bruskowo W., Gać Wymiana i modernizacja kamionkowej sieci kanalizacji - Kusowo Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Redęcinie bloki-przepompownia Przebudowa stacji uzdatniania wody w Swochowie dokumentacja projektowa Rozdzielenie instalacji ogólnospławnej na terenie Gminy (ograniczenie dostępu dla wód przypadkowych) Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Lubuczewie + wykonanie piaskownika 17 Monitoring ujęć wody kolejny etap Nowy układ tłoczny Bydlino, Włynkówko- Strzelino, Bierkowo Budowa dodatkowego układu tłocznego Bierkowo Słupsk dok. projektowa 20 Budowa ringu kanalizacyjnego Głobino - Słupsk Remont sieci wod.-kan. na terenie Osiedla w Redzikowie Remont armatury i pomp istniejących przepompowni ścieków 23 Zakup nowych pomp głębinowych Zakup studni głębinowych od Wodociągi Słupsk oraz modernizacja ujęcia wody w Głobinie Modernizacja i rozbudowa układów wodociągowych w rejonie w m. Głobino, Kusowo, Płaszewko, Krępa Słupska. mieszkańcom (także w razie awarii). Zapobieganie zastoin wód deszczowych w pasie dróg, podtapiania posesji po obfitych opadach. Zły stan techniczny sieci, przyczynia się do częstych awarii. Obecna sieć leży na działkach prywatnych. Likwidacja studni głębinowych i budynków hydroforni w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawę wizualną terenów gminy. Sieć kamionkowa, nieszczelna, wymagająca naprawy metodą crackingu Zły stan techniczny sieci, sieć kamionkowa, nieszczelna, wymagająca naprawy Zwiększenie wydajności obiektu w związku z podłączeniem m. Karzcino, Lubuczewo, Wrzeście, Jezierzyce SHR, Grąsino, Rogawica, Kukowo, Wiklino, Bukówka oraz zaprzestanie zakupu wody z miejskiej sieci wodociągowej ,00 Odciążenie przepompowni, porządkowanie gosp. ściekowej Gminy Słupsk Zły stan techniczny, przedostawanie się piasku do sieci. Bezpośrednia/stała kontrola pracy SUW oraz hydroforni. Oszczędności w produkcji wody oraz szybkie wykrycie awarii. Odciążenie istniejącego układu (Wielichowo- Gałęzinowo-Strzelinko-Strzelino)-Włynkówko oczyszczalnia Słupsk oraz przepompowni Włynkówko (koło Młyna) na potrzeby m. Bydlino oraz MPZP Strzelinko, Włynkówko i Włynkowo. Odciążenie istniejącego układu tłocznego Obejście miasta oraz zwiększenie możliwości odprowadzenia ścieków z terenów planowanej zabudowy j oraz usługowej w m. Głobino Tereny wojskowe, zły stan techniczny sieci Zły stan techniczny urządzeń, co powoduje częste występowanie awarii. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń (zbyt wysokie koszty renowacji), zwiększenie oszczędności energii. się terenów pod budownictwo się terenów pod budownictwo , , , ,00

7 26 Przebudowa i modernizacja ujęć wody Strzelino Budowa sieci wodociągowej Włynkówko Strzelinko Budowa sieci wodociągowej Strzelino Strzelinko dok. projektowa Zwiększenie możliwości ujmowania i uzdatniania wody ujęcie Bierkowo dok. projektowa Remont sieci wodociągowej w m. Warblewo dok. projektowa Budowa sieci wod.-kan. na nowych terenach inwestycyjnych przy udziale inwestorów prywatnych Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Jezierzyce ul. Szkolna 2 33 Monitoring przepompowni Zasilenie w wodę m. Strzelino, Strzelinko, Gałęzinowo, Wielichowo, Bierkowo PGO, Włynkówko, Włynkowo, Bydlino. Zwiększenie możliwości ujęcia i uzdatniania wody dla tych miejscowości. Zasilenie w wodę m. Wielichowo, Strzelinko, Gałęzinowo z ujęcia w Strzelinie, awaryjnie z miejskiej sieci wodociągowej Zasilenie w wodę m. Wielichowo, Strzelinko, Gałęzinowo z ujęcia w Strzelinie, awaryjnie z miejskiej sieci wodociągowej Rozwój ujęcia pod kątem rozwoju m. Bierkowo, Bruskowo W., Wierzbięcin, Bruskowo M. Wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej o zbyt małej średnicy w celu rozwoju miejscowości, sieć o nieznanym przebiegu wykonana z różnych materiałów , ,00 i usługowe Zły stan techniczny sieci przyczynia się do częstych awarii. Bezpośrednia/stała kontrola pracy przepompowni ścieków Razem: ,00 Tabela nr 4 Zadania inwestycyjne na 2017r. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota Uzbrojenie terenów w sieć wodono-kanalizacyjną w Krępie tereny pod budownictwo (kolejne działki) Uzbrojenie SSSE Redzikowo Wieszyno (kontynuacja) Budowa sieci wodociągowej Jezierzyce - Bukówka Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Grąsino. Budowa sieci wodociągowej Rogawica Kukowo 6 Budowa sieci wodociągowej Wrzeście - Wiklino 7 Montaż zasuw liniowych na sieciach wodociągowych (modernizacja hydroforni) Przygotowanie terenów pod inwestycje gospodarcze Zły stan techniczny sieci wykonana z różnych materiałów co utrudnia jej eksploatację. Nieznany przebieg sieci m.in. przez teren gosp. rolnego. Usprawnienie włączania się nowym Inwestorom do sieci wodociągowej nie zakłócając ciągłości dostawy wody , , , ,00

8 8 Modernizacja kanalizacji deszczowej Zabezpieczenie i likwidacja nieczynnych ujęć wody Bruskowo W., Gać Wymiana i modernizacja kamionkowej sieci kanalizacji - Kusowo Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Redęcinie bloki-przepompownia Przebudowa stacji uzdatniania wody w Swochowie Rozdzielenie instalacji ogólnospławnej na terenie Gminy (ograniczenie dostępu dla wód przypadkowych) Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Lubuczewie + wykonanie piaskownika 15 Monitoring ujęć wody kolejny etap 16 Budowa dodatkowego układu tłocznego Bierkowo 17 Budowa ringu kanalizacyjnego Głobino - Słupsk Remont sieci wod.-kan. na terenie Osiedla w Redzikowie Remont armatury i pomp istniejących przepompowni ścieków 20 Zakup nowych pomp głębinowych Modernizacja i rozbudowa układów wodociągowych w rejonie w m. Głobino, Kusowo, Płaszewko, Krępa Słupska. Budowa sieci wodociągowej Strzelino Strzelinko 23 Remont sieci wodociągowej w m. Warblewo 24 Budowa sieci wod.-kan. na nowych terenach inwestycyjnych przy udziale inwestorów prywatnych mieszkańcom (także w razie awarii). Zapobieganie zastoin wód deszczowych w pasie dróg, podtapiania posesji po obfitych opadach. Likwidacja studni głębinowych i budynków hydroforni w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawę wizualną terenów gminy. Sieć kamionkowa, nieszczelna, wymagająca naprawy metodą crackingu Zły stan techniczny sieci, sieć kamionkowa, nieszczelna, wymagająca naprawy Zwiększenie wydajności obiektu w związku z podłączeniem m. Karżcino, Lubuczewo, Wrzeście, Jezierzyce SHR, Grąsino, Rogawica, Kukowo, Wiklino, Bukówka oraz zaprzestanie zakupu wody z miejskiej sieci wodociągowej Odciążenie przepompowni, porządkowanie gosp. ściekowej Gminy Słupsk Zły stan techniczny, przedostawanie się piasku do sieci. Bezpośrednia/stała kontrola pracy SUW oraz hydroforni. Oszczędności w produkcji wody oraz szybkie wykrycie awarii. Odciążenie istniejącego układu tłocznego Obejście miasta oraz zwiększenie możliwości odprowadzenia ścieków z terenów planowanej zabudowy j oraz usługowej w m. Głobino Tereny wojskowe, zły stan techniczny oraz nieznany przebieg sieci. Dostawa wody będzie przebiegać w oparciu o własne ujęcie wody w Wieszynie. W chwili obecnej woda nie spełnia warunków jakościowych. Zły stan techniczny urządzeń, co powoduje częste występowanie awarii. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń (zbyt wysokie koszty renowacji), zwiększenie oszczędności energii. się terenów pod budownictwo Zasilenie w wodę m. Wielichowo, Strzelinko, Gałęzinowo z ujęcia w Strzelinie, awaryjnie z miejskiej sieci wodociągowej Wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej o zbyt małej średnicy w celu rozwoju miejscowości, sieć o nieznanym przebiegu wykonana z różnych materiałów , , i usługowe

9 25 Monitoring przepompowni Bezpośrednia/stała kontrola pracy przepompowni ścieków Razem: ,00 Źródła finansowania zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych wymienionych w tabeli nr 1 będą środki z budżetu Gminy Słupsk lub uzyskanie przez Gminę Słupsk pożyczki i dotacje z funduszy ekologicznych (NFOŚiGW, WFOŚiGW) oraz z funduszy unijnych. Przedsięwzięcia mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Słupsk w zakresie ochrony p.poż., jak również zmniejszenie strat w produkcji wody Spółka przewidziała w latach prace mające na celu wyeliminowanie wyeksploatowanych i niesprawnych urządzeń, jak również lepsze ich oznakowanie, co poprawi bezpieczeństwo gminy w zakresie p.poż.. Docelowo przewiduje się montaż dodatkowych hydrantów w miejscach gdzie ilość tych urządzeń nie jest wystarczająca. Znaczny wpływ na ubytki wody w sieci, ma kradzież wody z hydrantów, co przy rozległym terenie gminy i braku właściwych zabezpieczeń uniemożliwia ich stałą kontrolę. Montaż zasuw liniowych na sieciach wodociągowych Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców terenów Gminy Słupsk, korzystających z publicznej sieci wodociągowej. Rozwiązania te umożliwią nowym Inwestorom łatwość włączeń do sieci wodociągowej nie zakłócając ciągłości dostawy wody w całych miejscowościach (także w razie awarii). Modernizacja i rozbudowa układów wodociągowych w rejonie miejscowości Głobino. W związku z dynamicznym rozwojem terenów w obrębie miejscowości Głobino, Kusowo, Płaszewko, Krępa Słupska, zachodzi pilna potrzeba zwiększenia możliwości produkcyjnych, a tym samym dystrybucyjnych dla tej części Gminy, dlatego też planowany jest zakup studni głębinowych od Spółki Wodociągi Słupsk oraz przebudowa ujęcia wody w Głobinie. Modernizacja i rozbudowa układów wodociągowych w rejonie w/w miejscowości przyczyni się do zapewnienia odpowiedniej ilości wody dla tych miejscowości oraz dla nowo rozwijających się terenów pod budownictwo. W oparciu o wybudowane połączenie hydrauliczne zaistnieje możliwość awaryjnego zasilenia z miejskiej sieci wodociągowej. Realizacja modernizacji ujęcia i obiektu stacji uzdatniania wody w miejscowości Swochowo W związku z założeniami koncepcji programowej rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Słupsk, zakładającymi zasilanie z hydroforni w Swochowie miejscowści: Swochowo, Siemianice, Niewierowo, Jezierzyce Wieś, Jezierzyce Os., Bukówka, Grąsino, Rogawica, Lubuczewo, Karzcino, Wiklino, Wrzeście zachodzi potrzeba modernizacji i odtworzenia nie włączonych do eksploatacji dotychczas studni głębinowych. Ponadto konieczne jest wytyczenie

10 strefy ochrony bezpośredniej wraz z drogami dojazdowymi dla studni znajdujących się na terenie Lasów Państwowych oraz zabudowa studni głębinowych i wymiany układów tłocznych wraz z montażem pomp głębinowych. Budowa układu hydraulicznego łączącego studnie głębinowe ze Stacją Uzdatniania Wody. W zależności od zaproponowanych przez projektantów rozwiązań technologii SUW konieczna będzie rozbudowa wraz z remontem konstrukcji budynku hydroforni (wymiana okien, drzwi, docieplenie budynku). Należy uwzględnić modernizację/wymianę urządzeń SUW mającej na celu zwiększenie wydajności obiektu (zaprzestanie zakupu wody z miejskiej sieci wodociągowej ul. Kaszubska). Nakłady inwestycyjne na remonty obiektów hydroforni Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. w latach przewidziała remonty eksploatowanych obiektów hydroforni w miejscowościach: Wielichowo, Włynkówko, Wrzeście, Jezierzyce Osiedle, Grąsino, Rogawica. Zabezpieczenie i likwidacja nieczynnych ujęć wody Z uwagi na wyłączenie z eksploatowanych ujęć wody w miejscowościach: Bruskowo Wielkie, Gać oraz innych obiektów wyłączonych z eksploatacji w tym czasie przewidziano w latach objętym wieloletnim planem inwestycyjnym zabezpieczenie i likwidację ujęć. Budowa wodociągów w latach objętych planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Słupsk Budowa wodociągów publicznych w miejscowościach: Jezierzyce Osiedle Bukówka, Rogawica Kukowo, Wrzeście Wiklino, magistrale zaopatrujące mieszkańców Gminy Słupsk w wodę ze strategicznego z punktu widzenia Spółki ujęcia wody w Swochowie. Budowa magistral przesyłowych Strzelino Włynkówko, Strzelino Strzelinko, Strzelinko Włynkowo mających na celu zaopatrzyć w wodę m.: Strzelino, Włynkówko, Włynkowo, Bydlino, Strzelinko, Gałęzinowo, Wielichowo z rozwijającego się ujęcia w m. Strzelino. Rozwiązanie takie umożliwi również zaopatrzenie awaryjne w wodę wszystkie w/w miejscowości z miejskiej sieci wodociągowej w oparciu o zasilenie z m. Słupska. Niezbędna jest budowa nowej sieci wodociągowej w m. Redzikowo Osiedle z uwagi na złą jakość wody, która nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia, częste występowanie awarii na tym terenie. Zasilenie w wodę ma nastąpić z ujęcia wody w Wieszynie Strefa. Likwidacja wyłączonych z eksploatacji obiektów oczyszczalni ścieków Obiekty przeznaczone do likwidacji w 2015 roku: Kukowo, Wiklino, Lubuczewo, Bierkowo PGO.

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych.

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych. BYTOM Brak danych. GIERAŁTOWICE Planuje się wykonać zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, do której zostanie podłączonych 90% mieszkańców gminy. Ścieki będą oczyszczane w gminnej oczyszczalni ścieków o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo

Fiszka projektowa nr 1

Fiszka projektowa nr 1 Fiszka projektowa nr 1 Nazwa Beneficjent Koszt całkowity Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Priorytet inwestycyjny w ramach RPO Źródła finansowania : Środki własne (budżet beneficjenta) Środki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1 Lp. Nazwa 2 realizację Uzasadnienie Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/259/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015 SUŁKOWICE, KWIECIEŃ 2009 Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM

UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM Załącznik Nr 6 Do Uchwały Nr 457/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2012 r. UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM przyjęty uchwałą Nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 września 2007 r. Nr 211 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2161 Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM

PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM Załącznik 1 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007-2013 PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM Projekt 1 Tytuł projektu: Instytucja realizująca projekt:

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

Gmina. Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice

Gmina. Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice SEMPER POWER Sp. z o.o. 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 7 tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice PROGRAM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016. Kraków, czerwiec 2012 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2.

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo