Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) kwietnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) kwietnia 2014 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 14 kwietnia FORUM GOSPODARCZE: ROZWÓJ KLUCZOWYCH TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH W RE- GIONIE ŚLĄSKIM W LATACH Podsekretarz stanu w MIR Iwona Wendel weźmie udział w Forum Gospodarczym: Rozwój kluczowych technologii innowacyjnych w Regionie Śląskim w latach Katowice, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ul. Bankowa 11a, godz Wtorek, 15 kwietnia KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM POMOC TECHNICZNA Podsekretarz stanu w MIR Marcin Kubiak weźmie udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna Warszawa, siedziba MIR, ul. Wspólna 2/4, sala 5114, godz Środa, 16 kwietnia SPOTKANIE MINISTRÓW PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ, RUMUNII I BUŁGARII Podsekretarz stanu w MIR Paweł Orłowski weźmie udział w spotkaniu ministrów odpowiedzialnych za planowane przestrzenne i rozwój regionalny w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumunii. Węgry, Budapeszt III PLENARNE FORUM INWESTYCYJNE Podsekretarz stanu w MIR Zbigniew Klepacki weźmie udział w III Plenarnym Forum Inwestycyjnym. Warszawa, Centrum Konferencyjne KOPERNIKA, ul. Kopernika 30, godz

2 Środa-Czwartek, kwietnia KONFERENCJA DOTYCZĄCA HARMONIZACJI PRZEPISÓW SOCJALNYCH W PRZEWOZACH W TRANSPORCIE DROGOWYM Sekretarz stanu w MIR Zbigniew Rynasiewicz weźmie udział w konferencji w Paryżu dotyczącej Harmonizacji Przepisów Socjalnych w Przewozach w Transporcie Drogowym. Francja, Paryż KONFERENCJA: TRANSPORT RESEARCH ARENA TRA 2014 Podsekretarz stanu w MIR Marcin Kubiak weźmie udział w konferencji Transport Research Arena. Francja, Paryż Czwartek, 17 kwietnia SPOTKANIE Z POLSKO-NIEMIECKĄ IZBĄ PRZEMYSŁOWO-HANDLOWĄ Podsekretarz stanu w MIR Zbigniew Klepacki weźmie udział w spotkaniu z członkami Polsko- Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Tematem rozmów będą priorytety rozwojowe MIR na najbliższe lata oraz plany inwestycyjne w sektorze transportu kolejowego Warszawa, siedziba Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, ul. Miodowa 14, godz Piątek, 18 kwietnia WIZYTA W MORSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ W GDAŃSKU Podsekretarz stanu w MIR Dorota Pyć odwiedzi Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku. Gdańsk, Morski Oddział Straży Granicznej, ul. Oliwska 35, godz OTWARCIE NOWEJ STACJI RATOWNICTWA MORSKIEGO SAR W PORCIE MORSKIM HEL Podsekretarz stanu w MIR Dorota Pyć weźmie udział w otwarciu nowej stacji ratownictwa morskiego SAR w Porcie Morskim Hel. Hel, ul. Sikorskiego 29, godz

3 FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nowa perspektywa wyzwania dla samorządów - Wyzwaniem dla Polski, które powinno być realizowane także poprzez inwestycje samorządów, jest stworzenie warunków funkcjonowania stabilnej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki wykorzystującej nowoczesne technologie, wysokiej jakości prace badawczo-rozwojowe i innowacje oraz doskonalący się kapitał intelektualny mówił wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski podczas konferencji BGK dla JST Inwestycje w rozwój. - Znaczna część funduszy unijnych na lata będzie wdrażana na poziomie regionalnym. Regiony będą zarządzać większą niż obecnie pulą europejskich środków. W związku z tym, nastąpi również zwiększenie odpowiedzialności samorządów województw za realizację polityki rozwoju - zaznaczył wiceminister. W kolejnym okresie programowania, po roku 2013 jednostki samorządu terytorialnego nadal pozostaną istotną grupą beneficjentów polityki spójności. Będą one miały możliwość uzyskania dofinansowania m.in. na inwestycje związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska i dostosowania do zmian klimatu, ochrony zdrowia czy edukacji. Możliwości uzyskania wsparcia przez JST z poszczególnych programów w latach będą uzależnione m.in. od gotowości projektów do realizacji. - W najbliższych latach jedną z zasadniczych kwestii dla samorządów będą metody i źródła finansowania inwestycji. Samorządowcy będą musieli myśleć również o innych formach finansowania inwestycji na przykład w formule partnerstwa publiczno-prywatnego powiedział P. Orłowski. Dodał, że z uwagi na fakt, iż Polska jest nadal krajem o ogromnych potrzebach inwestycyjnych, nie wszędzie jest możliwość zastosowania instrumentów finansowych. Zatem po 2014 roku wsparcie dotacyjne odgrywać będzie nadal dużą rolę. Wsparcie dla lokalnych społeczności w latach W latach w regionalnych programach operacyjnych lokalne społeczności będą miały do dyspozycji nowy instrument - Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało zasady jego realizacji w Polsce. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) to nowy instrument terytorialny wprowadzony przez Komisję Europejską w perspektywie finansowej na lata Bazuje on na stosowanym w latach w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa podejściu LEADER. Umożliwia on małym społecznościom powołanie Lokalnej Grupy Działania oraz opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach polityki spójności RLKS jest nowością i jego zastosowanie nie jest konieczne. Zasługuje jednak na szczególną uwagę ze względu na jego partycypacyjny charakter, przejawiający się zaangażowaniem lokalnych społeczności i lokalnych partnerów samorządu, biznesu i sektora pozarządowego. Więcej na: 3

4 Miejskie 3T AKTUALNOŚCI Toczące się w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju prace nad Krajową Polityką Miejską cieszą się dużym zainteresowaniem. W pierwszej konferencji konsultacyjnej w Warszawie, która odbyła się 7 kwietnia, uczestniczyło blisko 300 osób. Wicepremier Elżbieta Bieńkowska mówiła o tym dokumencie również podczas konferencji Warszawa 3T: Technologia, Talent, Tolerancja. - Ponad 50 proc. ludności Polski mieszka w miastach. Zdecydowanie więcej jeśli uwzględnimy mieszkańców okolicznych gmin, którzy na co dzień korzystają z możliwości jakie ono oferuje. Krajową Politykę Miejską opracowujemy właśnie po to, by polskie miasta były dla tych osób dobrym miejsce do życia powiedziała wicepremier. KPM jest adresowana do wszystkich miast, niezależnie od ich wielkości i położenia. Koncentruje się na najważniejszych kwestiach i wyzwaniach dotyczących ich rozwoju. Te kwestie pogrupowane zostały w 10 wątkach tematycznych: kształtowanie przestrzeni, partycypacja społeczna, transport i mobilność miejska, niskoemisyjność i efektywność energetyczna rewitalizacja, polityka inwestycyjna, rozwój gospodarczy, ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, demografia oraz zarządzanie obszarami miejskimi. KPM powstaje we współpracy z samorządami i szanuje ich samodzielność. Dokument ma stanowić dla nich platformę odniesienia czy działania, które podejmują, są zgodne z polityką krajową. Jeśli chodzi o prace resortów i instytucji rządowych, KPM ma pomóc skoordynować ich działania, które wpływają na miasta. - Trzy hasła stanowiące temat dzisiejszej konferencji, czyli technologia, talent i tolerancja, znajdują odzwierciedlenie w zapisach projektu Krajowej Polityki Miejskiej. Najbardziej widać to w obszarze rewitalizacji, który wymaga wykorzystania trzech T. Technologii, bo należy ją prowadzić z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych, społecznych i organizacyjnych. Tolerancji, bo jest ona potrzebna w budowaniu lokalnego partnerstwa oraz talentu, aby zmiany na lepsze były skuteczne i przynosiły trwałe efekty podkreśliła wicepremier Bieńkowska. W Gdańsku o poprawie przestrzeni miejskiej - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi obecnie kompleksowe prace, których celem jest poprawa ładu przestrzennego w polskich miastach. Uporządkowanie przestrzeni miejskiej przyczyni się do podniesienia ich atrakcyjności i konkurencyjności oraz poprawi jakość życia mieszkańców - powiedział wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski podczas konferencji W stronę piękna. Prawne problemy estetyzacji przestrzeni publicznej. Wiceminister Orłowski podkreślił, że obecny stan ładu przestrzennego wymaga konkretnych rozwiązań, które pozwolą na zachowanie w dużych miastach walorów historycznych, kulturowych oraz dopasowanie przestrzeni miejskiej do oczekiwań społecznych. Wiceszef resortu przedstawił główne działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zmierzające do poprawy ładu przestrzennego. - Najważniejsze z nich koncentrują się na dokonaniu do końca 2015 roku przeglądu i analizy procedur oraz zasad funkcjonowania instytucji, tak aby sformułować zmiany odpowiadające na aktualne problemy i wyzwania przestrzeni publicznej. Wynika to z zapisów Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju podkreślił. Prace związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym prowadzi również Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem regulacji Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, który kompleksowo uporządkuje proces inwestycyjno-budowlany. Działania, których efektem ma być wzmocnienie jakości planowania przestrzennego są przewidziane w ramach Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój. Będą one ukierunkowane m.in. na wzmocnienie zdolności analitycznych służb geodezji i kartografii w zakresie rozwoju technik geoinformacyjnych oraz doskonalenie jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Ważnym elementem będzie zwiększenie udziału obywateli w kształtowaniu polityki rozwoju oraz usprawnienie zarządzania rozwojem na szczeblu samorządowym. 4

5 O przyszłości Przewozów Regionalnych na Konwencie Marszałków - list intencyjny w sprawie Przewozów Regionalnych 10 kwietnia 2014 r., podczas Konwentu Marszałków Województw RP w Busku Zdroju, został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz przyszłości Przewozów Regionalnych. List podpisali marszałkowie 16 województw oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz spółki Przewozy Regionalne. - Udało nam się podjąć deklarację, podpisać list intencyjny o współpracy z samorządami i dziękuję wszystkim obecnym za zaangażowanie. Dzięki tej współpracy uda nam się przeprowadzić procesy, które usprawnią zarządzanie i finansowanie systemu przewozów - powiedział podczas Konwentu Marszałków podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Klepacki. Strony porozumienia zobowiązały się do współpracy w celu wypracowania wspólnego modelu funkcjonowania Przewozów Regionalnych w Polsce, jak również w procesie restrukturyzacji spółki, której udziałowcami są województwa. W procesie restrukturyzacji spółki będzie uczestniczyła Agencja Rozwoju Przemysłu. - Jest podmiotem wyspecjalizowanym w takich procesach. Dzięki pomocy ARP wypracujemy szczegółowe scenariusze powiedział wiceminister Klepacki. O transporcie intermodalnym podczas forum Fracht 2014 Transport intermodalny i jego miejsce w polityce transportowej państwa były tematem wystąpienia wiceministra infrastruktury i rozwoju Zbigniewa Klepackiego podczas II Forum Transportu Intermodalnego Fracht Jak podkreślił wiceminister Z. Klepacki, znaczenie kolejowego transportu intermodalnego systematycznie wzrasta. W 2013 r. odnotowano ponad 7 proc. wzrost w stosunku do 2012 r.[w TEU] i aż ponad 40% wzrost względem 2011 r. Zauważalny jest także stały dynamiczny wzrost wolumenów w ostatnich latach. Liderem w tym obszarze pozostaje PKP CARGO, z przewiezioną w 2013 r. masą w wysokości tys. ton oraz pracą przewozową mln tkm. Stworzenie warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków transportowych i rozwoju efektywnych systemów przewozowych jest jednym z celów wpisanych do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r. Służyć temu mają dwa działania: rozwijanie funkcji multimodalnych lotnisk i portów morskich w sieci TEN-T oraz wspieranie rozwoju platform multimodalnych zlokalizowanych na sieci TEN-T. Wiceminister Z. Klepacki powiedział, że w ramach obecnej perspektywy UE inwestycje wspierające transport intermodalny realizowane są w działaniu 7.4 Programu Infrastruktura i Środowisko, a wysokość wykorzystanej alokacji wynosi już ponad 96 proc. W nowym okresie finansowania szansę na realizację mają m.in. projekty w zakresie budowy i modernizacji istniejących terminali oraz zakupu specjalistycznego taboru kolejowego do przewozu ładunków intermodalnych. KONKURSY Cuda Funduszy Europejskich po raz siódmy - nominacje! Znamy już nominowanych VII edycji konkursu Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich. O nagrodę główną, w każdej z siedmiu kategorii, rywalizować będzie 18 projektów wybranych spośród 273 zgłoszeń. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych przedsięwzięć dotyczących rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Głosować mogą również internauci poprzez stronę: 5

6 Nagrody główne przyznawane są w siedmiu kategoriach: Obiekt turystyczny (hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe) Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa) Zabytek (obiekty sakralne, pałace, zamki, historyczne układy urbanistyczne) Produkt promocyjny (wydawnictwo, portal, kampania promocyjna) Turystyka aktywna (ścieżki rowerowe, szlaki wodne lub turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne) Turystyka transgraniczna i międzynarodowa (szlak turystyczny, portal turystyczny, punkt widokowy, projekt turystyczny oparty na współpracy) Miejsce przyjazne dzieciom (parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji dziecięcej). Najwięcej projektów nadesłano z województw: małopolskiego (30), dolnośląskiego (29) i śląskiego (26). Najbardziej zacięta rywalizacja dotyczyła kategorii Rewitalizacja (73 projekty), Turystyka aktywna (62) i Obiekt turystyczny (48). Wybór nominowanych w konkursie był dwustopniowy. W pierwszym etapie Kapituła Konkursu wskazała projekty w każdej kategorii. W drugim etapie Kapituła wybierze 7 Cudów Funduszy Europejskich spośród nominowanych. Zwycięzców poznamy na przełomie maja i czerwca. Swojego zwycięzcę wyłonią także internauci. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w głosowaniu, które potrwa od 9 kwietnia do 2 maja 2014 r. Zapraszamy na stronę: NASZE SPRAWY NA KOMITECIE RADY MINISTRÓW* Podczas najbliższego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów (17 kwietnia br.) rozpatrzony będzie m.in.: Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 wraz ze strategią. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: Wzmocnienie Morskiej Służby Pooszukiwania i Ratownictwa w zakresie zdolności reagowania na zagrożenia życia ludzkiego i środowiska naturalnego na morzu na lata wraz z programem. * harmonogram może ulec zmianie Biuletyn Informacyjny przygotowywany jest przez Wydział Prasowy; Redaktor Monika Ociepka tel.: , faks: , 6

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414)

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) ++12069803 20-24 kwietnia 2015 r. AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 20 kwietnia POLSKO-CZESKIE KONSULTACJE MIĘDZYRZĄDOWE Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020 MIĘDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI MORSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 Warszawa, 2013 Nadmorskie położenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 11 (360) 17-23 marca 2014 r.

Biuletyn Informacyjny nr 11 (360) 17-23 marca 2014 r. Biuletyn Informacyjny nr 11 (360) 17-23 marca 2014 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU KONFERENCJA: OBSZAR FUNKCJONALNY ZAGŁĘBIA GÓRNICZO-ENERGETYCZNEGO BEŁ- CHATÓW Podsekretarz stanu w MIR Paweł Orłowski weźmie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo