Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego"

Transkrypt

1 Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Prezentacja wyników bada PKPP Lewiatan maja 200 r. Metodologia badania Cel badania Weryfikacja realnego wp ywu os abienia gospodarczego na strategie przedsi biorstw oraz diagnoza wizerunku dotacji unijnych w ród przedsi biorców. Próba Otrzymane w wyniku badania informacje s reprezentatywne i odzwierciedlaj ogólnopolsk struktur przedsi biorstw. Dane zosta y przewa one do struktury populacji ze wzgl du na: sektor dzia alno ci, wielko przedsi biorstwa: rednie: zatrudniaj ce 0 24 pe noetatowych pracowników, du e: zatrudniaj ce wi cej ni 20 pe noetatowych pracowników, region. Termin realizacji badania Wywiady przeprowadzano w dniach 1 24 kwietnia 200 roku. 1

2 Agenda Inwestycje przedsi biorstw Inwestycje a dotacje z Unii Europejskiej Wi kszo polskich przedsi biorstw posiada strategi, plany inwestycyjne W 0 % badanych przedsi biorstw inwestycje realizowane s zgodnie ze strategi planem inwestycyjnym 18% przedsi biorstw realizuje inwestycje nie maj c strategii ani planu inwestycyjnego 12% przedsi biorstw nie ma strategii i nie realizuje inwestycji 18% 12% tak 2% 41% nie, nie mamy strategii inwestycyjnej, ale mamy plan inwestycyjny nie mamy ani strategii inwestycyjnej ani planu inwestycyjnego, ale realizujemy inwestycje nie mamy ani strategii inwestycyjnej ani planu inwestycyjnego, nie realizujemy bowiem adnych inwestycji Istotnie cz ciej: strategi inwestycyjn posiadaj firmy du e (3%), inwestycje realizowane s pomimo braku strategii b d planu inwestycyjnego w przypadku rednich firm (20%). Istotnie rzadziej: posiadanie strategii inwestycyjnej deklarowano w firmach, w których w a cicielem jest kobieta (2%), strategi inwestycyjn posiadaj firmy dzia aj ce tylko na rynku krajowym (2%), Nie przeprowadza si inwestycji w najwi kszych firmach (4%). 2

3 Przedstawiciele po owy przedsi biorstw posiadaj cych strategi deklaruj, e pomimo os abienia gospodarczego inwestycje b realizowane zgodnie z wcze niejszymi planami (1%). Nieznacznie mniejsza cz firm zmieni a strategi (42%). Zmiany dotyczy y: ograniczenia skali (4%) od enia inwestycji na przysz (33%) rezygnacji z inwestycji (2%) zwi kszenia skali (2%) 1% Kryzys zmusi przedsi biorców do weryfikacji strategii. Decyzje s zró nicowane. % 42% tak nie, nie planowali my inwestycji w 200 r., zatem nie musieli my korygowa naszych planów nie - b dziemy realizowa w pe ni zaplanowane inwestycje Istotnie cz ciej plany modyfikowa y: Przedsi biorstwa bardziej zad one (%) (zob. 1% do 80% aktywów) Eksportuj ce i importuj ce (%) zajmuj ce si budownictwem (84% zrezygnowa o z inwestycji) Istotnie rzadziej: Inwestycje zmniejszano w firmach ca kowicie finansowanych ze rodków w asnych (28%) Podejmowano decyzje o utrzymaniu poziomu inwestycji w firmach, w których w cicielem jest m czyzna Pozytywnie nale y ocenia, e tylko niewielki odsetek firm ca kowicie rezygnuje z inwestycji w nowe technologie i kapita ludzki... Przedsi biorstwa najcz ciej rezygnowa y b zmniejsza y inwestycje w rzeczowy maj tek trwa y (2%, z czego 10% zrezygnowa a ca kowicie z inwestycji w tym obszarze). W dalszej kolejno ci redukowano inwestycje w nowe rozwi zania technologiczne (4%) lub kapita ludzki (43%) w rzeczowy maj tek trwa y w nowe rozwi zania technologiczne, a tak e w nowe produkty i us ugi w kapita ludzki w zmiany organizacyjne oraz w zmiany marketingowe w finansowy maj tek trwa y (zakup akcji/udzia ów w innych podmiotach gospodarczych) inne obszary (inwestycje w infrastruktur, inwestycje deweloperskie, budowlano-remontowe) % 20% 40% 0% 80% 100% Ca kowicie Cz ciowo Nie rezygnowano z inwestycji w tym obszarze Nie dotyczy 3

4 ... cho jednocze nie niepokoj ce jest przekonanie wielu firm, e okres kryzysu nie sprzyja inwestycjom w innowacje Wed ug wi kszo ci respondentów okres kryzysu nie sprzyja inwestycjom w innowacje(1%). Nieco wi cej ni jedna na trzy osoby przyzna a jednak, e tego typu uwarunkowania dzia aj sprzyjaj co na inwestycje (38%) 11% 38% tak nie nie wiem 1% Zmiany popytu krajowego ówn przyczyn zmiany decyzji inwestycyjnych: spadek popytu spowodowa w 3% firm podj cie decyzji o zmniejszeniu lub rezygnacji z inwestycji... Inne powody zmniejszenia inwestycji wskazywano znacznie rzadziej: nisk ynno finansow firmy (2% respondentów), spadek popytu na oferowane dobra b us ugi na rynkach zewn trznych (23%). 4

5 ... Ale jednocze nie utrzymuj cy si popyt krajowy jest g ówn przyczyn zwi kszenia b utrzymania inwestycji (30%) Inne przyczyny utrzymania lub rozszerzenia planów inwestycyjnych: potrzeby przedsi biorstwa (23%) oraz konieczno kontynuowania rozpocz tych ju inwestycji (21%). Najwi cej inwestycji w latach dotyczy dzie modernizacji i rozwoju produkcji... Zgodnie z aktualn strategi, przedsi biorstwa bior ce udzia w badaniu w latach planuj inwestowa w modernizacj rozwój produkcji (28%), rozbudow modernizacj budynków (24%) oraz w nowe technologie. modernizacja / rozwój produkcji inwestycje w rozbudow, remont, modernizacj budynku, termomodernizacja inwestycje w nowe technologie maj tek trwa y zasoby ludzkie (szkolenia pracowników) rozszerzenie oferty (nowe produkty, us ugi, dywersyfikacja oferty) modernizacja / rozwój systemów wspieraj cych zarz dzanie firm (informatyzacja, infrastruktura usprawnienie procesów logistycznych (transport) inne 0% % 10% 1% 20% 2% 30% 3% Istotnie cz ciej: w modernizacj i rozwój produkcji inwestowa przedsi biorstwa produkuj ce dobra zaopatrzeniowe (0%), produkty spo ywcze b zajmuj ce si przetwórstwem spo ywczym (0%) inwestycje w rozbudow modernizacj budynków planuj instytucje edukacyjne (0%) Inwestycje w rozbudow modernizacj budynków planuj instytucje, których cicielem jest kobieta (44%) Istotnie rzadziej: modernizacj rozwojem produkcji zainteresowane s przedsi biorstwa nie zajmuj ce si ani importem ani eksportem (1%) inwestycje w nowe technologie prowadzone przez firmy zajmuj ce si handlem (2%) oraz edukacyjne

6 ... co jest zgodne z ocen ównych czynników budowy przewagi konkurencyjnej Zgodnie z opini osób bior cych udzia w badaniu, inwestycjami, które nale y podj, aby zapewni przedsi biorstwu dobr pozycj konkurencyjn : modernizacja b rozwój produkcji (3%), rozbudowa infrastruktury budowlanej firmy (2%) oraz szkolenia pracowników (1%) Istotnie cz ciej: inwestycje z zakresu modernizacji i rozwoju produkcji interesuje przedsi biorstwa w których w zakres dzia alno ci wchodzi eksport (3%), z bran y spo ywczej (1%) oraz produkuj cej trwa e dobra konsumpcyjne (1%) Inwestycjami w rozbudow modernizacje budynków zainteresowane s przedsi biorstwa zajmuj ce si nieruchomo ciami, wynajmem i prowadz ce us ugi zwi zane z obs ug dzia alno ci gospodarczej (%), firmy redniej wielko ci (28%) Istotnie rzadziej: inwestowa w rozbudow budynków chc przedsi biorstwa, w których zad enie stanowi od 10% do 20% wszystkich aktywów (10%) inwestycje w nowe technologie interesuj firmy w ca ci finansowane w funduszy w asnych ( %) ówne wnioski Dwie na pi spo ród badanych firm posiada strategi inwestycyjn. Niemal co trzecia firma swoje inwestycje realizuje w oparciu o plan inwestycyjny, a blisko co pi ta realizuje swoje inwestycje nie posiadaj c strategii lub planu inwestycyjnego. Os abienie gospodarcze nie wp yn o na zmian strategii b planów inwestycyjnych w po owie badanych przedsi biorstw. 42% badanych przedsi biorców zmieni o swoje plany inwestycyjne z powodu os abienia gospodarczego. ród nich ponad po owa zrezygnowa a z cz ci inwestycji, a co trzeci od w czasie wszystkie planowane inwestycje. ównym obszarem inwestycji planowanych w latach jest modernizacja lub rozwój produkcji, rozbudowa lub modernizacje budynków, inwestycje w nowe technologie oraz inwestycje w maj tek trwa y. Po owa badanych uwa a, e okres os abienia gospodarczego nie sprzyja inwestycjom w innowacje. Odmiennego zdania jest 38% badanych. Blisko 80% firm bior cych udzia w badaniu planuje (wspó )finansowanie inwestycji z w asnych rodków. 3% przedsi biorców wskaza o, e planuje aplikowanie o granty z funduszy unijnych. Co trzeci przewiduje wspieranie si tak e kredytem bankowym.

7 Agenda Inwestycje przedsi biorstw. Inwestycje a dotacje z Unii Europejskiej. Dotacje unijne sprzyjaj planowaniu inwestycji. Reprezentanci firm najcz ciej zgadzali si z twierdzeniem, e dotacje unijne zmuszaj do precyzyjnego planowania inwestycji i ich konsekwentnej realizacji (8%) oraz z opini, e wymagaj one ogromnego zaanga owania i wysi ku w trakcie ich realizacji (80%). W 3 na 4 przypadkach potwierdzano, e motywuj do planowania i realizowania nowych inwestycji (%). 0% 20% 40% 0% 80% 100% Zmuszaj do precyzyjnego planowania inwestycji, konsekwentnej ich realizacji i rozliczenia Wymagaj ogromnego zaanga owania i wysi ku w trakcie ich realizacji (np.: szczegó owe raportowanie) 2 4 Motywuj do planowania i podejmowania nowych inwestycji Wspieraj konkurencyjno firmy dost pne tylko dla wybranych firm zdecydowanie si zgadzam raczej si zgadzam nie mam zdania raczej si nie zgadzam zdecydowanie si nie zgadzam

8 I chocia nie s atwo dost pne Najwi cej przedstawicieli przedsi biorstw uwa a, e dotacje unijne nie s atwo dost pnym ród em finansowania inwestycji (4%). W dalszej kolejno ci badani uznali, e tego typu finansowanie pomaga firmom w czasie kryzysu (2%) oraz e jest to ta szy kapita ni kredyt lub po yczka bankowa (4%). 0% 20% 40% 0% 80% 100% Pomagaj firmom w czasie kryzysu Nie wspieraj najbardziej wymagaj cych tego obszarów Zaburzaj konkurencj na rynku, bo stawiaj cz przedsi biorstw w uprzywilejowanej pozycji dro szym kapita em ni kredyty\po yczki w banku ze wzgl du na to, e trzeba trzyma si planu realizacji inwestycji zapisanego we wniosku o fundusze atwo dost pnym ród em finansowania inwestycji zdecydowanie si zgadzam raczej si zgadzam nie mam zdania raczej si nie zgadzam zdecydowanie si nie zgadzam wi si cz sto z biurokracj Firmy zainteresowanie dotacjami, jako najwa niejsze ryzyko wskazuj nadmiern biurokracj (1%). 11% obawia si utraty p ynno ci finansowej przedsi biorstwa wynikaj cej z opó nienia w realizacji wniosków, a % braku mo liwo ci zmian w projekcie w trakcie jego realizacji. Jednocze nie, du y udzia respondentów - 1% nie widzi ryzyka p yn cego z realizacji tego typu projektów. 0% % 10% 1% 20% 2% 30% 3% nadmierna biurokracja 1 opó nienia w realizacji wniosków o p atno, co grozi przedsi biorstwu utrat p ynno ci 11 brak mo liwo ci zmian w projekcie w trakcie jego realizacji nie otrzymanie dotacji unijnych nie wiem, nie ma zdania, trudno powiedzie 10 nie widz ryzyka 1 8

9 oraz skomplikowanymi procedurami Brak zainteresowania ubieganiem si o dotacje unijne wynikaj zazwyczaj z uwarunkowa prawnych, które nie kwalifikuj do ubiegania si o dotacje (2%). W dalszej kolejno ci wynika ono ze skomplikowanych procedur, które zwi zane s z aplikacj (2%) oraz przekonaniem, e jest ma a szansa na uzyskanie dotacji (2%). 0% % 10% 1% 20% 2% 30% 3% ramy prawne nie pozwalaj na ubieganie si o dotacje unijne / nie kwalifikujemy si skomplikowane procedury przy aplikowaniu o rodki unijne 2 2 ma a szansa na uzyskanie dotacji 2 posiadamy w asne rodki na inwestycje nie mamy zdefiniowanych priorytetów dotycz cych inwestycji, jakie potrzebne s naszej firmie nie posiadamy wystarczaj cej informacji na temat programów finansowanych ze rodków unijnych czas trwania procedur zwi zanych z pozyskaniem finansowania ze rodków unijnych inne 1 coraz wi cej firm zamierza po nie si ga. Firmy, które wzi y udzia w badaniu, swoje inwestycje w latach zamierzaj finansowa przede wszystkim ze rodków w asnych (%). 3% przedsi biorstw chce w tym celu wykorzysta si rodki unijne, natomiast 33% kredyty bankowe 0% 20% 40% 0% 80% Finansowanie z kapita ów w asnych Finansowanie ze rodków unijnych 3 Finansowanie z kredytu bankowego 33 Finansowanie w formie leasingu 12 z bud etu gminy / miasta / finansowanie z samorz du / z wojewódzkiego funduszu ochrony rodowiska 8 z bud etu pa stwa / z ministerstwa / bud etowe / narodowego funduszu ochrony rodowiska

10 Dla wielu firm dotacje unijne to wa ne narz dzie walki z kryzysem 2% firm uwa a, e rodki unijne pomagaj przedsi biorcom w czasie kryzysu 13% firm, które kontynuuj inwestycje pomimo spowolnienia gospodarczego, jako przyczyn podaj fakt otrzymania finansowania na inwestycje z funduszy unijnych lub mo liwo otrzymania finansowania z funduszy unijnych % firm, które zdecydowa y si na zmniejszenie inwestycji przyznaje, e dofinansowanie z Unii Europejskiej pozwoli aby na utrzymanie przynajmniej cz ci inwestycji (%). 24% firm, które zdecydowa y si na zmniejszenie inwestycji twierdzi, e dotacja pozwoli yby na utrzymanie wszystkich inwestycji (24%). 10

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon Problemy Zarz dzania, vol. 1, nr 2 (37): 72 83 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 1.7172.1644-9584.37.5 Ocena efektów wdro enia wymaga normy ISO 91 w ma ych i rednich organizacjach handlowych Dominik

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Katarzyna Szopik-Depczy ska Rados aw Depczy ski Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie Aby wzmocni korzystny wp yw transferu wiedzy na gospodark,

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Korea Po udniowa mo liwo ci inwestycyjne marzec 2012 Komentarz HSBC Global Asset Management

Korea Po udniowa mo liwo ci inwestycyjne marzec 2012 Komentarz HSBC Global Asset Management Korea Po udniowa mo liwo ci inwestycyjne marzec 2012 Komentarz HSBC Global Asset Management Korea Po udniowa Korea Po udniowa le y w Azji Wschodniej, w po udniowej cz ci Pó wyspu Korea skiego, nad Morzem

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo