PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 9"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 9 Przedmiotowy system oceniania uwzględnia: I. Regulamin pracy II. Formy podlegające ocenianiu III. Zasady oceniania IV. Kryteria wymagań na poszczególne oceny V. Kryteria wypowiedzi ustnych i pisemnych I. Regulamin pracy na języku polskim 1. Wszyscy wzajemnie się słuchają i szanują. 2. Uczeń ma obowiązek przynosić na lekcje podręcznik do kształcenia literackiego i do gramatyki. 3. Każdy uczeń ma obowiązek mieć tekst lektury. Dopuszczalny jest tekst na czytniku PDF. 4. Zeszyt do przedmiotu jest obowiązkowy. 5. Ocenianiu podlegają wiadomości i umiejętności ucznia. 6. Obowiązuje średnia ocena ważona. 7. Dyktanda nie są zapowiadane. 8. Po każdym dyktandzie, napisanym źle przez co najmniej 50% uczniów w klasie, będzie jego poprawa. 9. Odpytywanie obejmuje wiadomości z trzech ostatnich tematów. 10. Kartkówki jak w punkcie 9 (bez zapowiedzi). 11. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, karty ucznia są obowiązkowe. 12. Dłuższe formy pisemne (np. prace klasowe, sprawdziany) są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. 13. Uczeń nieobecny na sprawdzaniu wiedzy i umiejętności za pomocą form wymienionych w punkcie 11 (oprócz kartkówek z trzech ostatnich tematów) ma obowiązek napisać je na polecenie prowadzącego przedmiot w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż 7 dni od daty pracy, poza lekcjami ucznia. 14. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia zostanie ona odnotowana w dzienniku, a uczeń nie będzie miał możliwości napisania danej pracy.

2 15. W przypadku, gdy uczeń nie dotrzymuje terminu i uchyla się przed sprawdzeniem jego wiedzy i umiejętności, o sposobie i terminie przeprowadzenia kontroli zdecyduje sam nauczyciel (w terminie do dwóch tygodni). 16. Uczeń ma obowiązek na bieżąco uzupełniać wiedzę i notatki (w tym zadania domowe) z zajęć, na których był nieobecny. Ich brak będzie skutkował negatywną oceną. 17.Uczeń jest zobowiązany do obecności na minimum 70% wszystkich prac pisemnych. W przypadku niespełnienia tego warunku ocena semestralna i końcowa nie musi być wypadkową oceny ważonej. 18. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze (na początku zajęć) zgłosić nieprzygotowanie do lekcji lub brak zadania domowego, co zostanie odnotowane w dzienniku. Sytuacja ta nie dotyczy jednak braku pisemnego wypracowania domowego, nieprzeczytania lektury oraz form wskazanych w punkcie Uczeń powinien być zapoznany przez nauczyciela z kryteriami oceniania prac pisemnych. 20. Każdy uczeń ma prawo prosić nauczyciela o dodatkowe wyjaśnienia, wskazówki lub skorzystać z konsultacji. 21. Uczeń samodzielnie poszerza swoje wiadomości i umiejętności. Korzysta z różnych źródeł informacji. 22. Praca na lekcji jest uzupełniana samodzielną pracą w domu. 23. Uczeń ma obowiązek, po uzgodnieniu z nauczycielem, poprawienia oceny niedostatecznej z pracy klasowej, sprawdzianu i kartkówki ze znajomości treści lektury w terminie 7 dni od otrzymania sprawdzonej pracy. 24. Każda poprawa ma wagę niższą o jeden punkt w stosunku do kryterium oceny ważonej. 25. Ocenę można poprawiać tylko jeden raz. 26. Na jednych konsultacjach można poprawiać tylko jedną ocenę niedostateczną. 27. Po omówieniu wyników prac pisemnych uczniowie oddają je nauczycielowi, u którego są one przechowywane do końca roku szkolnego. Zainteresowani rodzice mają prawo wglądu do prac swoich dzieci w czasie wywiadówek. 28. Na napisanie dłuższej pracy pisemnej w domu uczeń ma 7 dni. Nieoddanie pracy w terminie skutkuje oceną niedostateczną za brak zadania domowego. 29. Uczeń ma trzy dni na doniesienie zaległej pracy domowej. 30. Wypracowania domowe mogą być napisane na komputerze tylko

3 przez dysgrafików. 31. Każde wypracowanie domowe musi być podpisane, zatytułowane, z datą na marginesie. 32. Uczeń nie może używać w pracach korektora. 33. Każda praca uczniowska musi być samodzielna. W przypadku plagiatu (dosłownego wykorzystania materiału z mediów: Internetu, prasy, opracowań itp.) uczeń podlega regulaminowi dyscyplinarnemu określonemu przez WSO szkoły (obecnie ocena ndst. bez możliwości poprawy oceny). 34. W przypadku identycznych prac pisemnych (w całości lub części) lub rażąco podobnych nauczyciel jest zobowiązany ocenić powyższe prace na ocenę niedostateczną. 35. Ocena niedostateczna z pracy domowej, kartkówki z trzech ostatnich tematów lub odpowiedzi ustnej nie podlega poprawieniu (wyjątek stanowi wypracowanie domowe). 36. Uczeń nie ma prawa pod koniec semestru do zaliczania materiału na ocenę wyższą od tej, na którą zapracował przez cały semestr. 37. Ustalona przez nauczyciela ocena końcowa może być zmieniona przez specjalną komisję do tego powołaną. USTALENIA PORZĄDKOWE 1. Uczniom nie wolno przynosić kurtek na lekcje. Odesłany uczeń do szatni będzie miał odnotowane w dzienniku spóźnienie. 2. Nie wolno uczniom na lekcjach jeść i żuć gumy. 3. Uczniowie mogą na lekcji pić wodę z niedużych, zakręcanych naczyń. 4. Uczniom nie wolno mieć na lekcjach włączonej komórki lub włączonych innych urządzeń elektronicznych. W przypadku złamania zasady tego punktu obowiązuje procedura, ustalona przez dyrekcję szkoły. 5. Uczniowie po pierwszym dzwonku na lekcję są ustawieni pod klasą, w której mają zajęcia. II. Formy aktywności 1. FORMY PISEMNE: - praca klasowa - test

4 - sprawdzian wiadomości i umiejętności - praca w klasie (ćwiczenia redakcyjne) - praca z tekstem - karta ucznia - kartkówka - dyktando - notatka - praca domowa (wypracowanie, ćwiczenie) - inne nietypowe formy wypowiedzi 2. FORMY USTNE: - analiza przekazów medialnych (dzieła literackiego, filmu itd.) - udział w dyskusji (wnioskowanie, argumentowanie) - recytacja - odpowiedzi - prezentacja efektów pracy (z komentarzem) - inne, nietypowe formy wypowiedzi ustnych 3. FORMY SPRAWNOŚCIOWE: - umiejętność pracy zespołowej - inscenizacja - aktywność na lekcji - realizacja projektu - inne, nietypowe formy aktywności 4. ZESZYT 5. ZESZYT ĆWICZEŃ III. Zasady oceniania w szkole obowiązuje średnia ocena ważona 1. Kryteria oceny ważonej WAGA OCENY

5 4 PUNKTY - praca z tekstem - test kompetencji - sprawdzian - praca klasowa - konkurs międzyszkolny - realizacja projektu 3 PUNKTY - wypracowanie domowe - kartkówka - odpowiedź - dyktando - znajomość lektur - praca na lekcji (aktywność): 4 plusy (+) = bdb., 4 minusy (-) = ndst. - udział w konkursach pozaszkolnych 2 PUNKTY - recytacja - projekt multimedialny - projekt w formie plakatu wykonany na lekcji - prezentacja efektów pracy z komentarzem - zeszyt; zeszyt ćwiczeń - udział w konkursach szkolnych - umiejętność pracy zespołowej 1 PUNKT - zadanie domowe - notatka - inscenizacja - czytanie WZÓR NA OBLICZANIE ŚREDNIEJ WAŻONEJ OCEN

6 OW W gdzie: = suma W = waga oceny (1 4) O = ocena Przykład: Formy podlegające ocenie: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi Ocena: Waga oceny: np. 4*4+3*4+ 3*3+3*3+4*3+3*3 = 3,35 dostateczny w tym: + = + 0,5 np. 4+ (za 3p.) = 12,5 Ocena końcowa (semestralna): np. średnia 3,75 = dobry średnia 3,74 = dostateczny IV. Wymagania na poszczególne oceny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie kompetencji polonistycznych nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

7 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w zakresie kompetencji polonistycznych spełnia poniższe wymagania: - słucha uważnie krótkiej wypowiedzi i dokumentuje to odpowiedzią na pytanie, - rozumie mowę ciała (język niewerbalny), - samodzielnie buduje jedno lub dwuzdaniowe wypowiedzenia na temat lektur, zjawisk kulturowych, zainteresowań, - wygłasza z pamięci krótkie teksty poetyckie i fragmenty prozy, - zna problematykę lektur i dokumentuje to odpowiadając na pytania, - przy pomocy nauczyciela tworzy wypowiedzenia wielozdaniowe, - czyta płynnie, aczkolwiek zdarzają się nieliczne błędy, - potrafi odczytać znaczenie dosłowne i symboliczne niektórych wyrażeń i zwrotów, - odczytuje treści przekazów medialnych i innych tekstów kultury, - podejmuje próby redagowania tekstów w formach wypowiedzi określonych w podstawie programowej, - zna zasady organizacji tekstu pisanego i stara się je stosować, - potrafi zredagować niektóre teksty użytkowe, - uczeń, tworząc własne teksty, posługuje się wiedzą z zakresu fleksji ( stosuje poprawne formy wyrazów, rozwija tekst, dodając do rzeczowników i czasowników właściwe określenia, składni ( przekształca tekst, tworząc ze zdań pojedynczych- złożone, z równoważników-zdania, z konstrukcji czynnych- bierne), słowotwórstwa (stosuje synonimy, wyrazy nacechowane emocjonalnie), - zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne, dopuszcza się pięć błędów ortograficznych w tekście dyktanda. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie kompetencji polonistycznych spełnia następujące wymagania: - słucha uważnie wypowiedzi i dokumentuje to, wskazując główną myśl i odpowiadając na pytania, - zna treść lektur, umie odtworzyć najważniejsze wydarzenia, - buduje krótkie, logiczne wypowiedzi na temat lektury, filmu, różnych problemów codziennego życia, posługując się pojęciami literackimi

8 i kulturowymi, - potrafi określić swoje stanowisko i uzasadnić je, - wygłasza z pamięci fragmenty prozy i poezji, - umie zadawać pytania, znając wartość pytań otwartych i zamkniętych, - odróżnia fakty od opinii, - mówi zgodnie z ogólnopolską normą językową, - potrafi odczytać znaczenie dosłowne i przenośne związków i wyrażeń wpisanych w teksty kultury, - czyta płynnie, ze zrozumieniem, - zauważa i prawidłowo odczytuje intencje nadawcy (manipulację, perswazję), - dostrzega konteksty: biograficzny, historyczny i aksjologiczny i potrafi je wykorzystać do interpretacji tekstów kultury, - zna środki wyrazu właściwe różnym tekstom kultury i umie je nazwać, - odczytuje bliskie mu wartości wpisane w teksty, - redaguje krótkie teksty w formach wypowiedzi określonych w podstawie programowej, - przestrzega zasad organizacji tekstu (wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity), - potrafi przekształcić tekst streszczając, rozwijając lub zapisując go w formie planu, - tworzy teksty użytkowe: instrukcje, zawiadomienia, ogłoszenia o pracę, ogłoszenia drobne, podanie, telegram, CV, list prywatny, tekst życzeń, - podejmuje próby przekładu intersemiotycznego dzieł literackich, malarskich i muzycznych, - tworząc różne formy wypowiedzi, posługuje się wiedzą z zakresu fleksji (części mowy odmienne i nieodmienne), składni (zdania pytające, oznajmujące, rozkazujące, złożone, równoważniki zdania, wypowiedzenia wielokrotnie złożone), słowotwórstwa (wyrazy podstawowe, pochodne, budowa słowotwórcza wyrazu, zapożyczenia, wulgaryzmy, synonimy, antonimy, homonimy), frazeologii (zna znaczenie popularnych mitologizmów, wyrażeń i zwrotów zaczerpniętych z Biblii i świadomie stosuje je w swoich wypowiedziach), - zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne, dopuszcza się dwa błędy ortograficzne, - poprawnie przenosi wyrazy.

9 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie kompetencji polonistycznych spełnia poniższe wymagania: - słucha uważnie wypowiedzi i potrafi dokonać selekcji przekazywanych informacji, - tworzy poprawne składniowo i merytorycznie wypowiedzi wielozdaniowe, - bierze udział w dyskusji, popierając własne zdanie trafnie dobranymi argumentami, - poprawnie posługuje się wymaganymi programowo formami wypowiedzi, - dobrze zna treści lektur, wykorzystuje konteksty niezbędne do ich interpretacji, - bezbłędnie wygłasza z pamięci wiersze i fragmenty prozy, - czyta płynnie i bezbłędnie, ze zrozumieniem, - zna środki wyrazu literatury, teatru, filmu, mediów i umie odczytać ich funkcje, - czyta teksty kultury na poziomie dosłownym, symbolicznym i przenośnym, - dostrzega konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury, - dostrzega wartości wpisane w teksty kultury, - poprawnie redaguje pisemne formy wypowiedzi: opis, opowiadanie, streszczenie, rozprawka, sprawozdanie, charakterystyka, pamiętnik, wywiad, - tworzy teksty użytkowe: regulamin, list motywacyjny, list otwarty, - umiejętnie dokonuje operacji przekształcenia tekstu: streszcza, rozwija, dokonuje adaptacji i stylizacji, - dokonuje przekładu intersemiotycznego dzieła literackiego, plastycznego i muzycznego, - świadomie i sprawnie posługuje się groteską, absurdem, komizmem, patosem, tworząc własne teksty, - uczeń, tworząc własne teksty, sprawnie posługuje się wiedzą z zakresu fleksji (zna odmienne i nieodmienne części mowy i ich funkcje w zdaniu, składni (stosuje różne rodzaje wypowiedzeń i umie je nazwać), słowotwórstwa (złożenia, zrosty, zestawienia, neologizmy, zapożyczenia), frazeologii (zna znaczenie powszechnie przyjętych frazeologizmów i poprawnie je stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych), - zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne, dopuszcza się jeden błąd ortograficzny w tekście dyktanda,

10 - zna mechanizm procesów fonetycznych (upodobnienia, uproszczenia, utrata dźwięczności w wygłosie wyrazu) i dokumentuje to bezbłędnym zapisem. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie kompetencji polonistycznych spełnia poniższe wymagania: - buduje logiczne, spójne i poprawne merytorycznie wypowiedzi na określone tematy, - dyskutuje, polemizuje, przytacza trafne argumenty na uzasadnienie własnego stanowiska, - dostrzega problem, zgłasza propozycje rozwiązania, wyciąga wnioski, - wykazuje się bardzo dobrą znajomością wszystkich lektur programowych, - wygłasza z pamięci fragmenty prozy lub poezji, dokonując głosowej interpretacji poprzez odpowiednią barwę głosu i intonację, - samodzielnie i krytycznie analizuje i interpretuje teksty, posługując się terminologią z teorii literatury, - sprawnie posługuje się wymaganymi programowo formami wypowiedzi: opis, opowiadanie, charakterystyka, streszczenie, sprawozdanie, głos w dyskusji, - wygłasza przemówienia, stosując figury retoryczne, - stosownie do sytuacji buduje wypowiedzenia mające charakter perswazji, parafrazy, komentarza, - płynnie i bezbłędnie czyta, interpretując tekst poprzez właściwą intonację, - zna środki wyrazu typowe dla różnych dziedzin sztuki i umie odczytać ich funkcje, - potrafi krytycznie odczytać treść przekazów medialnych, w tym reklam, - sprawnie odczytuje informacje zawarte w aktach normatywnych, mapach, tabelach, wykresach, - sprawnie redaguje pisemne formy wypowiedzi: notatka, opis, opis przeżyć wewnętrznych, charakterystyka, opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, list, dziennik, pamiętnik, streszczenie, rozprawka, wywiad, - wprowadza cytaty i poprawnie je zapisuje, - tworzy wzorcowe teksty użytkowe: ogłoszenie, instrukcja, zawiadomienie, regulamin, CV, list motywacyjny, - tworzy przypisy i bibliografię, - dokonuje oryginalnego przekładu intersemiotycznego dzieła literackiego, plastycznego i malarskiego, - sprawnie dokonuje różnorodnych operacji na tekście: streszcza, rozwija, dokonuje adaptacji, stylizacji, parafrazy, - tworząc teksty mówione i pisane, sprawnie i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę z zakresu fleksji (części mowy odmienne i nieodmienne, osobliwości

11 w odmianie, funkcje części mowy), składni (zdania, równoważniki, zdania pojedyncze, złożone, wielokrotnie złożone), słowotwórstwa (budowa słowotwórcza wyrazu, zrosty, złożenia, zestawienia, wulgaryzmy, neologizmy, zapożyczenia), frazeologii (rozumie znaczenie związków frazeologicznych, stosuje je w różnych formach wypowiedzi), fonetyki, - zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne i potwierdza to bezbłędnym zapisem. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto wykazuje się wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza program nauczania, - potrafi w trakcie zajęć zbudować i wygłosić kilkuminutową wypowiedź poprawną językowo i charakteryzującą się wysokim poziomem merytorycznym, - celnie argumentuje, wykazując się erudycją interdyscyplinarną, - wykazuje się umiejętnością głosowej interpretacji tekstu w ramach konkursów zewnętrznych: recytatorskich, krasomówczych, - samodzielnie i krytycznie analizuje i interpretuje teksty pozaprogramowe, dzieła ikonograficzne, muzyczne, - bezbłędnie odczytuje symbole kulturowe i aluzje literackie wpisane w teksty pozaprogramowe, - podejmuje próby tworzenia wyżej zorganizowanych form wypowiedzi: eseju, recenzji, - tworzy własne teksty i publikuje je w gazetce szkolnej, na stronach internetowych lub w pismach młodzieżowych, - podejmuje próby tworzenia własnych tekstów w ramach ogłaszanych konkursów zewnętrznych, - współtworzy gazetkę szkolną, dokonując korekty językowej zamieszczonych w niej artykułów, - samodzielnie przygotowuje zadania konkursowe lub ciekawe ćwiczenia utrwalające kształcone umiejętności, - zna zasady ortografii i interpunkcji i dokumentuje je bezbłędnym zapisem, - samodzielnie przygotowuje ćwiczenia, krzyżówki, diagramy, - dokumentuje swą sprawność ortograficzną czołowym miejscem w konkursach zewnętrznych. VI. Kryteria oceniania wypowiedzi ustnych i pisemnych Wypowiedzi ustne oceniane są według kryteriów: - zgodność z tematem i stopień rozwinięcia, - kompozycja (spójna, poprawnie zbudowana wypowiedź),

12 - poprawność językowa (bogate słownictwo, związki frazeologiczne, synonimy, poprawne formy gramatyczne, właściwe akcentowanie), - tempo mówienia (wypowiedź płynna, odpowiednia intonacja). Ogólne kryteria wypowiedzi pisemnej 1. Temat (0-2) Praca całkowicie zgodna z tematem. 2 Praca częściowo zgodna z tematem Rozwinięcie tematu. (0-4) Temat poparty argumentami, przykładami, cytatami (przynajmniej 2). 1 Logiczne uzasadnienie przywołanych treści kultury lub doświadczeń życiowych. 1 Własne spostrzeżenia, wnioski, poglądy. 1 Całość zaplanowana, logicznie uporządkowana, brak chaosu Zastosowanie właściwej formy wypowiedzi. (0-2) Forma zgodna z poleceniem. 1 Oryginalne ujęcie, prawidłowy tok rozumowania Kompozycja wypracowania. (0-2) Tekst ma kompozycję trójdzielną z zachowaniem właściwych proporcji. 1 Tekst jest spójny, występują wskaźniki zespolenia- językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy Estetyka pracy. (0-1) 6. Bogactwo słownictwa. (0-3) Słownictwo bogate, dojrzałe, brak powtórzeń. 3 Słownictwo wystarczające, nieliczne powtórzenia. 2 Słownictwo przeciętne, nieliczne powtórzenia Poprawność językowa i stylistyczna. (0-3) Język zgodny z normą, brak błędów, bardzo dobry styl. 3

13 Nieliczne błędy stylistyczne (do 2 błędów), dobry styl błędy stylistyczne, poprawny styl Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. (0-3) Praca bez błędów ortograficznych. 3 Praca zawierająca 1-2 błędy ortograficzne. 2 Praca zawierająca 2-4 błędów ortograficznych. 1 Uwaga: 4 błędy interpunkcyjne traktujemy jako 1 błąd ortograficzny. Kryteria oceniania poszczególnych form wypowiedzi Wszystkie formy wypowiedzi pisemnej oceniane są wg kryteriów, zaproponowanych przez wyd WSiP z dostosowaniem ich do powyższych kryteriów ogólnych. Kryterium procentowe dotyczące wszelkich form sprawdzających wiedzę i umiejętności 100 % - 95% - celujący 94% - 85% - bardzo dobry 84% - 73% - dobry 72% - 50% - dostateczny 49% - 35% - dopuszczający 34% i mniej - niedostateczny

14

15

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas I gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas I gimnazjum Narzędzia sprawdzania wiedzy i umiejętności. - diagnoza wstępna, - sprawdziany, - odpowiedzi ustne, - wypracowania, - kartkówki, - recytacje,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny KLASA I

Kryteria wymagań na poszczególne oceny KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI mgr BEATA KONIECZNA Narzędzia sprawdzania wiedzy i umiejętności. - diagnoza wstępna, - sprawdziany, - testy, - wypowiedzi ustne, - prace klasowe, - kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania uwzględnia: I. Zasady oceniania. II. Kompetencje polonistyczne. III. Kryteria wymagań na poszczególne oceny. IV.

Bardziej szczegółowo

Stopień niedostateczny (1)

Stopień niedostateczny (1) Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania.

Bardziej szczegółowo

1. Słuchanie i mówienie Uczeń potrafi w trakcie zajęć zbudować i wygłosić kilkuminutową wypowiedź poprawną językowo

1. Słuchanie i mówienie Uczeń potrafi w trakcie zajęć zbudować i wygłosić kilkuminutową wypowiedź poprawną językowo GIMNAZJUM - JĘZYK POLSKI Przedmiotowy system oceniania dotyczy trzyletniego cyklu kształcenia kulturowego i językowego. Uwzględnia: 1. Zasady oceniania. 2. Kompetencje polonistyczne. 3. Kryteria wymagań

Bardziej szczegółowo

Zasady przedmiotowego oceniania

Zasady przedmiotowego oceniania GIMNAZJUM - JĘZYK POLSKI Przedmiotowe zasady oceniania dotyczy trzyletniego cyklu kształcenia kulturowego i językowego. Uwzględnia: 1. Zasady oceniania. 2. Kompetencje polonistyczne. 3. Kryteria wymagań

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego Zasady przedmiotowego systemu oceniania 1. Ocena powinna wspierać i stymulować rozwój ucznia. Każda ocena jest opatrzona komentarzem ustnym lub pisemnym.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016

JĘZYK POLSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016 JĘZYK POLSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016 nauczyciel: Zofia Bilska klasy: 3b, 3f, 3g Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności w ciągu okresu: praca stylistyczna,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 Nauczyciel: Małgorzata Samsonowicz I. CELE EDUKACYJNE 1.Kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania uwzględnia: I. Zasady oceniania. II. III. Kompetencje polonistyczne. Kryteria wymagań na poszczególne oceny. IV.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Podstawa prawna: Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania oraz z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język polski gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania język polski gimnazjum Przedmiotowy system oceniania język polski gimnazjum Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I - III GIMNAZJUM JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I - III GIMNAZJUM JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I - III GIMNAZJUM JĘZYK POLSKI Przedmiotowy system oceniania uwzględnia: 1.Zasady oceniania. 2.Kompetencje polonistyczne. 3.Kryteria wymagao na poszczególne oceny.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. W GIMNAZJUM w REJOWCU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. W GIMNAZJUM w REJOWCU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM w REJOWCU Przedmiotowy system oceniania uwzględnia: I. Zasady oceniania. II. Kompetencje polonistyczne. III. Sposoby sprawdzania osiągnięć.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM. Klasa I

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM. Klasa I KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM Klasa I Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Słuchanie i mówienie:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM KLASY I-III Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego dla klas I-III gimnazjum opracowany został w oparciu o : Podstawę Programową Program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SIERAKOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SIERAKOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SIERAKOWICACH Przedmiotowy system oceniania uwzględnia: I. Zasady oceniania. II. Kompetencje polonistyczne. III. Kryteria

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM 1.Ocenie podlegają: ZASADY OCENIANIA znajomość i rozumienie tekstów literackich, umiejętność redagowania wypowiedzi ustnej i pisemnej

Bardziej szczegółowo

II. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY

II. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY I. KOMPETENCJE POLONISTYCZNE PODLEGAJĄCE OCENIE: 1. Słuchanie i mówienie. II. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia

Bardziej szczegółowo

- Potrafi opracować projekt monograficzny lub badawczy. - Podejmuje próby tworzenia własnych tekstów w ramach ogłaszanych konkursów zewnętrznych.

- Potrafi opracować projekt monograficzny lub badawczy. - Podejmuje próby tworzenia własnych tekstów w ramach ogłaszanych konkursów zewnętrznych. Kryteria wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego. I Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM ZASADY OCENIANIA 1. Kryteria oceny z języka polskiego obejmują: znajomość i rozumienie tekstów literackich, umiejętność redagowania

Bardziej szczegółowo

DLA KLAS I III GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W POZNANIU ZASADY DOTYCZĄCE OCENIANIA

DLA KLAS I III GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W POZNANIU ZASADY DOTYCZĄCE OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W POZNANIU ZASADY DOTYCZĄCE OCENIANIA 1.W przedmiocie oceny z języka polskiego mieszczą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. I a,d i II b,e GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. I a,d i II b,e GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. I a,d i II b,e GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Podstawa prawna: *Rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy z późn.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W RUDZIE WIELKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W RUDZIE WIELKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W RUDZIE WIELKIEJ ZASADY DOTYCZĄCE OCENIANIA 1.W zakresie oceny z języka polskiego mieszczą się: znajomość i rozumienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM 1.Ocenie podlegają: ZASADY OCENIANIA znajomość i rozumienie tekstów literackich, umiejętność redagowania wypowiedzi ustnej i pisemnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 W ZGIERZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 W ZGIERZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 W ZGIERZU Nauczania języka polskiego w naszym gimnazjum odbywa się według programu: a) GWO Między nami ; A. Łuczak, E. Prylińska klasa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM 1.Ocenie podlegają: ZASADY OCENIANIA znajomość i rozumienie tekstów literackich, umiejętność redagowania wypowiedzi ustnej i pisemnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM 1.Ocenie podlegają: ZASADY OCENIANIA znajomość i rozumienie tekstów literackich, umiejętność redagowania wypowiedzi ustnej i pisemnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM ZASADY DOTYCZĄCE OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM ZASADY DOTYCZĄCE OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM ZASADY DOTYCZĄCE OCENIANIA 1.W przedmiocie oceny z języka polskiego mieszczą się: znajomość i rozumienie tekstów literackich, umiejętność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU I. ZASADY OGÓLNE: Cele PO sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności informowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W OBLĘGORKU w roku szkolnym 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W OBLĘGORKU w roku szkolnym 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W OBLĘGORKU w roku szkolnym 2016/2017 1. Ocenianie przedmiotowe osiągnięć ucznia z języka polskiego polega na rozpoznawaniu przez

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja PSO język polski

Weryfikacja PSO język polski Weryfikacja PSO język polski Kryteria oceniania Ocena celująca - ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania; - samodzielnie rozwija zainteresowania i zdobywa dodatkową wiedzę; - formułuje

Bardziej szczegółowo

Zespół nauczycieli polonistów: Marzena Skorzec, Kamila Humerska, Zofia Szydłowska, Sylwia Ruta

Zespół nauczycieli polonistów: Marzena Skorzec, Kamila Humerska, Zofia Szydłowska, Sylwia Ruta PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W KRZYWINIU Opracowanie: Marzena Skorzec, Kamila Humerska Zespół nauczycieli polonistów: Marzena

Bardziej szczegółowo

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii.

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI I) OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE 1. WIEDZA a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. 2. UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum 1. Odpowiedzi ustne Uczeń na każdą lekcję powinien mieć opanowane wiadomości i umiejętności obejmujące treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczną. który:

Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę niedostateczną w zakresie swych kompetencji polonistycznych nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą; - nie jest w stanie wykonać z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Podręcznik: Język polski. Między nami i zeszyt ćwiczeń Na lekcję uczniowie przynoszą obowiązkowo zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK POLSKI (aktualizacja IX 2015)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK POLSKI (aktualizacja IX 2015) 1 GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI (aktualizacja IX 2015) ZASADY 1. Zasady PSO są zgodne z zasadami WSO. 2. Przy ocenach cząstkowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu I. ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: a) Każdy uczeń może zgłosić na początku lekcji 2 nieprzygotowania do lekcji w tym brak zadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VIII I. ZASADY OGÓLNE Cele PSO: sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności mobilizuje ucznia do dalszej pracy stymulowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach 4-8

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach 4-8 * PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1O Opracowali: Magdalena Chilińska - Ratajczak, Marzena Rokaszewicz, I. Ogólne zasady oceniania uczniów. 1. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie I Metody ewaluacji osiągnięć uczniów: 1. Formy ewaluacji: pisemne - sprawdzian, test, kartkówka,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM w roku szkolnym 2013/2014

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM w roku szkolnym 2013/2014 Zofia Dembska-Pierzchała nauczyciel języka polskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM w roku szkolnym 2013/2014 Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania z j. polskiego opracowała mgr B. Matejek 1 Przedmiotowy system oceniania z j. polskiego uwzględnia: 1. Zasady oceniania. 2. Zasady informowania ucznia o ocenach 3. Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV - VI Zasady zachowania i postępowania na lekcjach języka polskiego 1. Godnie i kulturalnie zachowujemy się na lekcjach, wykazujemy w każdej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W RESKU, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W RESKU, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W RESKU, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Przedmiotowy system oceniania uwzględnia: Zasady oceniania. Kompetencje polonistyczne. Sposoby sprawdzania

Bardziej szczegółowo

1. DOKUMENTACJA WARUNKUJĄCA PSO Z JĘZYKA POLSKIEGO

1. DOKUMENTACJA WARUNKUJĄCA PSO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. DOKUMENTACJA WARUNKUJĄCA PSO Z JĘZYKA POLSKIEGO Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie: 1. Wewnątrzszkolnego systemu oceniania 2. Podstawy programowej kształcenia ogólnego 3. Programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie: Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasach I-III gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasach I-III gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasach I-III gimnazjum Wymagania edukacyjne są zgodne z podstawą programową oraz programem Słowa na czasie. Program nauczania języka polskiego w klasach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-6 I GIMNAZJUM KL. I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-6 I GIMNAZJUM KL. I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-6 I GIMNAZJUM KL. I-III a) Ocenie podlegają: - umiejętności i wiedza w zakresie czytania, słuchania, mówienia, pisania, świadomości językowej,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: zadania klasowe obejmujące większą partię materiału, lekturę; testy i sprawdziany z

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania szczegółowe Ocena celująca a) dokładna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z przedmiotów nauczania ustala się w stopniach według następującej skali: celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem oceniania są: A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność

Przedmiotem oceniania są: A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotem oceniania są: A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŁAMBINOWICACH. Przedmiotowy System Oceniania zgodny ze Statutem Szkoły.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŁAMBINOWICACH. Przedmiotowy System Oceniania zgodny ze Statutem Szkoły. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŁAMBINOWICACH Przedmiotowy System Oceniania zgodny ze Statutem Szkoły. Nauczania języka polskiego w naszym gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Wymagania na poszczególne stopnie szkolne KLASA I Umiejętności ucznia w zakresie słuchania, mówienia, pisania, czytania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV-VIII oraz II III gimnazjalnych

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV-VIII oraz II III gimnazjalnych Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV-VIII oraz II III gimnazjalnych Wymagania edukacyjne są zgodne z podstawą programową oraz obowiązującymi programami: Marlena Derlukiewicz, NOWE

Bardziej szczegółowo

OCENĘ DOBRĄ OCENĘ DOSTATECZNĄ

OCENĘ DOBRĄ OCENĘ DOSTATECZNĄ Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. III niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych (w wymaganiach rocznych mieszczą się wymagania śródroczne) OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAJZUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAJZUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAJZUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE Strona 1 Wymagania edukacyjne 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski Kryteria oceny dyktanda: KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski KLASA IV W klasie IV, jako błąd zasadniczy traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis: - ó, u, rz, ż, h, ch - nie z rzeczownikami,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V I. Postanowienia ogólne dotyczące oceniania z języka polskiego. 1. Uczeń ma prawo do jawności oceny, systematyczności i sprawiedliwości oceniania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w bloku humanistycznym dla klas IV VI Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu

Wymagania edukacyjne w bloku humanistycznym dla klas IV VI Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu Wymagania edukacyjne w bloku humanistycznym dla klas IV VI Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu I. Główne założenia PSO.. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianiu podlega wiedza, umiejętności i aktywność ucznia w zakresie języka polskiego.

1. Ocenianiu podlega wiedza, umiejętności i aktywność ucznia w zakresie języka polskiego. Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR w Poznaniu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Ocenianiu podlega wiedza, umiejętności i aktywność ucznia w zakresie języka polskiego. 2. Uczeń prowadzi systematycznie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZGODNY Z WEWNĄTRZSZKOLNYM OCENIANIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. PRAŁATA JÓZEFA BIGUSA W BANINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. PRAŁATA JÓZEFA BIGUSA W BANINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. PRAŁATA JÓZEFA BIGUSA W BANINIE Wymagania i ocenianie na lekcjach języka polskiego są zgodne z zasadami WSO. Dodatkowo na lekcjach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI rok szkolny 2016/2017 NAUCZYCIEL: mgr IWONA BOBOROWSKA mgr AGNIESZKA MIKULAK SZCZODRA mgr BOŻENA OLICHWER 1. OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował w 100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-7 I GIMNAZJUM KL. II-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-7 I GIMNAZJUM KL. II-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-7 I GIMNAZJUM KL. II-III Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: - Statutu Zespołu Szkół nr 84 - Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Cele edukacji polonistycznej uczennic Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu są zgodne z nową Podstawą programową kształcenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z języka angielskiego dla klas I, II i III

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z języka angielskiego dla klas I, II i III Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z języka angielskiego dla klas I, II i III w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI ZKPiG nr 20 Gimnazjum nr 27 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku Aktualizacja 1 IX 2015 ZASADY PSO 1. Zasady PSO są zgodne z zasadami WSO. 2. Przy ocenach cząstkowych

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Język polski. Zespół Przedmiotowy Humanistyczny

Przedmiotowy System Oceniania. Język polski. Zespół Przedmiotowy Humanistyczny Przedmiotowy System Oceniania Język polski Zespół Przedmiotowy Humanistyczny 2012-09-03 Opracowanie: mgr Elżbieta Jawor mgr Agata Benduska mgr Ewa Król mgr Anna Adamuszek 1.Przedmiot oceny ucznia (wg wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM Cele oceniania w przedmiocie: diagnozowanie umiejętności ucznia, dostarczanie informacji o wynikach nauczania rodzicom, motywowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Nauczyciele: Joanna Kryńska, Monika Rękosiewicz - Tokarz

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Nauczyciele: Joanna Kryńska, Monika Rękosiewicz - Tokarz Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Nauczyciele: Joanna Kryńska, Monika Rękosiewicz - Tokarz PSO obowiązuje w klasach I-III Liceum Ogólnokształcącego. Wymagania edukacyjne - treści i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI Opracowała: Stanisława Balonek

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI Opracowała: Stanisława Balonek PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI Opracowała: Stanisława Balonek 1. PSO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. 2. Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego. w gimnazjum kl. I, II, III

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego. w gimnazjum kl. I, II, III Nauczyciel Joanna Zawodnik Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w gimnazjum kl. I, II, III Podręczniki Świat w słowach i obrazach, Nauka o języku/wyd. WSiP I. Postanowienie ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. język polski. Joanna Samosiej

Przedmiotowy system oceniania. język polski. Joanna Samosiej Przedmiotowy system oceniania język polski Joanna Samosiej I. Oceny cząstkowe Ocenie podlegać będą następujące formy pracy i dokonania uczniów: 1. Testy czytania ze zrozumieniem zawierające zarówno pytania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII W KLASACH IV - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 120 W ŁODZI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII W KLASACH IV - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 120 W ŁODZI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII W KLASACH IV - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 120 W ŁODZI 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia 1.1. Sprawdziany a)

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe oraz przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie I

Wymagania przedmiotowe oraz przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie I Wymagania przedmiotowe oraz przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie I 1.Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności w roku szkolnym: - 2 razy czytanie ze zrozumieniem (test), - 1 recytacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt.

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt. Zespół Szkół w Kołobrzegu Rok szkolny 2015/2016 Emilia Lemańczyk Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt. Kryteria oceniania:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - JĘZYK POLSKI

Przedmiotowy system oceniania - JĘZYK POLSKI Przedmiotowy system oceniania - JĘZYK POLSKI Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2001r. 2. Statut Szkoły. 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

b) czytanie tekstów słownych i odczytywanie innych tekstów kultury uczeń powinien:

b) czytanie tekstów słownych i odczytywanie innych tekstów kultury uczeń powinien: KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM (program WSiP DKW 4014-72/99) OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wyniki pracy sytuują się na poziomie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Nazwa przedmiotu JĘZYK NIEMIECKI klasa(y) I, II, III rok szkolny 2015/2016 Gimnazjum Załącznik nr 5/WZO 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE: Formy oceniania bieżącego: a) Prace klasowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: osiąga sprawności o charakterze polonistycznym, samodzielnie rozwiązuje problemy pojawiające się w edukacji polonistycznej, czyta biegle,

Bardziej szczegółowo

W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZGOWIE. - pomoc uczniowi w planowaniu pracy i rozwoju,

W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZGOWIE. - pomoc uczniowi w planowaniu pracy i rozwoju, PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZGOWIE. CELE PZO 1. Ocenianie przedmiotowe ma na celu: - informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z języka polskiego dla klas: I - III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania. z języka polskiego dla klas: I - III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas: I - III gimnazjum - 1 - Celem przedmiotowego systemu oceniania jest wspieranie ucznia w rozwoju intelektualnym i osobowościowym oraz trafne i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI I. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, wytwory jego pracy oraz aktywność na zajęciach. II. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo